Реферат: Бухгалтерский учет

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">КОНТРОЛЬНА РОБОТА З

<span Arial",«sans-serif»">

БУХГАЛТЕРСЬКОГО

<span Arial",«sans-serif»">ОБЛІКУ

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">студентазаочного факультету

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">3 курсудругої групи

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">“Правовезабезпечення АПК”

<span Arial",«sans-serif»">Шатова Сергія Леонідовича

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">987159

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">м. Суми    2000 р.

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">

<span Arial",«sans-serif»">ПЛАН

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK"> TOC o «1-3» h z

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">Облік процесу заготівлі. Математична модельпроцесу заготівлі. Обчислення собівартості придбаних засобів виробництва  PAGEREF _Toc499442261 h 3<span Arial",«sans-serif»; mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK;mso-no-proof:yes"> 

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">Класифікація документів. PAGEREF _Toc499442262 h 6

<span Arial",«sans-serif»; mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK;mso-no-proof:yes"> 

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">Визначення повної собівартості реалізованоїпродукції і визначення фінансових результатів від реалізаціїPAGEREF _Toc499442263 h 7

<span Arial",«sans-serif»; mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK;mso-no-proof:yes"> 

<span Arial",«sans-serif»;mso-no-proof:yes">Список використаної літератури:PAGEREF _Toc499442264 h 10

<span Arial",«sans-serif»; mso-no-proof:yes">

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">
<span Arial",«sans-serif»">Облікпроцесу заготівлі. Математична модель процесу заготівлі. Обчисленнясобівартості придбаних засобів виробництва<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»">Завданнями обліку

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">процесу заготівлі<span Arial",«sans-serif»"> є:<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">правильне і своєчасне оформлення первинних документів навсі операції, пов'язані з надходженням, зберіганням і витрачан­ням предметів іпродуктів праці;

<span Arial",«sans-serif»">контроль засвоєчасністю і повнотою оприбуткування, додер­жанням встановлених правилзберігання продукції І матеріалів;

<span Arial",«sans-serif»">своєчасневиявлення виробничих запасів, які не використо­вуються в господарстві і якідоцільно реалізувати для мобілі­зації внутрішніх ресурсів;

<span Arial",«sans-serif»">систематичнийконтроль за цільовим використанням предме­тів праці на виробництво відповіднодо технічно обгрунтованих норм витрачання;

<span Arial",«sans-serif»">своєчаснезапобігання незаконному і нераціональному ви­трачанню предметів і продуктівпраці, виникненню можливих фактів їх псування, нестач І крадіжок;

<span Arial",«sans-serif»">контрольза матеріально-технічним постачанням, щоб запо­бігти придбанню не потрібних длягосподарства матеріальних цінностей;

<span Arial",«sans-serif»">систематичнийконтроль за транспортно-заготівельними ви­тратами під час придбанняматеріальних цінностей на стороні, правильне визначення повної собівартостіпридбаної продукції і матеріалів;

<span Arial",«sans-serif»">чіткаорганізація обліку з тим, щоб своєчасно одержати до­стовірну інформацію провитрачання на виробничі потреби на­сіння, кормів, мінеральних добрив,нафтопродуктів, сировини і матеріалів кожною госпрозрахунковою одиницею;

<span Arial",«sans-serif»">контрольза своєчасністю і правильністю ведення складсько­го обліку, періодичнепроведення інструктивних семінарів з ма­теріально відповідальними особами зпитань правильного оформ­лення первинних документів і ведення складськогообліку, до­тримання правил зберігання продукції і матеріалів.

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">     Облік процесузаготівлі організовується і ведеться під керівництвом головного бухгалтерагосподарства і бухгалтера з обліку матеріальних цінностей.

<span Arial",«sans-serif»">Якправило, організація обліку предметів і продуктів праці грунтується на основіоперативно-бухгалтерського (сальдового) методу обліку. Суть сальдового методуобліку матеріальних цінностей полягає в тому, що бух­галтерський і складськийоблік поєднують в оперативно-бухгал­терський облік. При цьому звіти матеріальновідповідальних осіб про рух матеріальних цінностей після перевірки в бухгал­теріїзамінюють аналітичний облік. Застосування сальдового методу дає змогу усунутивідставання між аналітичним і син­тетичним обліком, а також дублювання записівна складах і в бухгалтерії. В облікових працівників виникає можливість біль­шеуваги приділяти контролю за організацією зберігання і облі­ку матеріальнихцінностей безпосередньо на складах, за своє­часним і правильним документальнимоформленням операцій руху їх<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK">.

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">     Важливою умовоюпідвищення контрольних функцій обліку за збереженням і ефективним використаннямпредметів і про­дуктів праці є: обов'язкове зважування, вимірювання та пере­рахуванняпродукції і матеріалів; своєчасне проведення інвен­таризації; скорочення зайвихпроміжних складів; визначення кола осіб, відповідальних за приймання і відпускматеріальних цінностей; укладання письмових договорів про повну матеріальнувідповідальність; звільнення і переміщення матеріально відповідальних осіб лишеза погодженням з головним бухгалте­ром господарства; визначення перелікупосадових осіб, яким на­дано право підписувати документи на одержання і відпускзі складів продукції і матеріалів; встановлення чіткої системи документооборотуі порядку оформлення операцій руху продукції і матеріалів; своєчасневідображення в бухгалтерському обліку наслідків інвентаризації і вибірковихперевірок наявності мате­ріальних цінностей; періодичне вдосконаленнярозроблених норм зберігання запасів і витрачання продукції та матеріалів; широ­кевпровадження ефективних засобів механізації і автоматиза­ції обліку предметівта продуктів праці.

<span Arial",«sans-serif»">Дляобліку про

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">цесу заготівлі <span Arial",«sans-serif»">застосовуютьтипові фор­ми облікової документації. Первинні документи на одержання і відпускматеріальних цінностей мають бути заздалегідь про­нумерованими і належнооформленими. Вони дійсні за наявності відповідних підписів на дозвіл відпускута одержання продук­ції чи матеріалів.<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Метою обліку витрат та визначення собівартості процесузаготівлі є документоване, своєчасне, повне і достовірне відображення фактичнихвитрат в грошовому виразі на процес заготівлі, а також контроль за раціональнимі економним витрачанням різного роду ресурсів.

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">При цьому, матеріальні   витрати   становлять   вартість  цінностей (матеріалів), використаних на обслуговування  виробничого процесу  шляхом  забезпечення сировиною,  насінням, паливом,  та іншими  засобами і  предметами  праці.

Вартість матеріальних ресурсів тапослуг,  що входять  до елементу «Матеріальні  витрати»,  включає ціну  їх придбання без урахуванняподатку на добавлену вартість  (за  винятком випадків, коли   це   передбачено законодавчими  актами),  витрати  на   транспортування,   зберігання  та   доставку,  які здійснюються сторонніми організаціями.

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Вартість матеріальних  ресурсів,  які  відносяться   до собівартості заготівлі,   зменшується  на   вартість  зворотних відходів.  Зворотні відходи  -  це залишки  сировини  та  інших матеріальних  ресурсів,  які відповідно до встановленої технологіїпередаються до інших цехів і підрозділів як повноцінний  матеріал для  виробництва інших видів продукції (виконання робіт, надання послуг).

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Зворотні відходи оцінюються за  зниженою ціною  вихідних матеріалів(напівфабрикатів), якщо відходи можуть бути використані в основному (промисловому)виробництві,  але з підвищенням  витрат (зниженням  виходу готової  продукції),  для потреб  допоміжноговиробництва,  виготовлення  предметів широкого  вжитку   (товарів культурно-побутового  і господарського призначення) чи реалізованістороннім підприємствам і організаціям.

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">
<span Arial",«sans-serif»">Класифікаціядокументів<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK;mso-bidi-font-weight:bold">

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK;mso-bidi-font-weight:bold">Класифікація документів поділяєїх на декілька груп за певними ознаками:

<span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:Arial;mso-ansi-language:UK">1.<span Times New Roman"">    

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">За призначенням<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK;mso-bidi-font-weight:bold"> – документи поділяються на розпорядчі (накази),виправдні (документи, що посвідчують витрати взятих у підзвіт коштів),бухгалтерського оформлення (оборотні відомості), комбіновані (авансовий звіт).

<span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:Arial;mso-ansi-language:UK">2.<span Times New Roman"">    

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">За порядком складання<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK;mso-bidi-font-weight:bold"> документи поділяються напервинні (накладна) і зведені (журнал реєстрації господарських операцій).

<span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:Arial;mso-ansi-language:UK">3.<span Times New Roman"">    

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">За охопленням операцій<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK;mso-bidi-font-weight:bold"> документи поділяються наразові і накопичу вальні (що накопичують відомості, взяті з разових).

<span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:Arial;mso-ansi-language:UK">4.<span Times New Roman"">    

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">За місцем складання <span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK;mso-bidi-font-weight:bold">документи поділяються навнутрішні (тобто складні на підприємстві) та зовнішні (складені на іншихпідприємствах).

<span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:Arial;mso-ansi-language:UK">5.<span Times New Roman"">    

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">За кількістю позицій<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK;mso-bidi-font-weight:bold"> документи поділяються на однопозиційні та багато позиційні.

<span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:Arial;mso-ansi-language:UK">6.<span Times New Roman"">    

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">За технікою складання <span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK;mso-bidi-font-weight:bold">документи поділяються на такі,що опрацьовані за допомогою обчислювальної техніки і в ручну.

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">
<span Arial",«sans-serif»">Визначенняповної собівартості реалізованої продукції і визначення фінансових результатіввід реалізації<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Собівартість товарної продукції (продукції, що  реалізується) характеризують витрати на  виробництво та  збут  протягом усього циклу.

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Фінансові результати підприємств складають прибутки відреалізації про­дукції, виконаних робіт, наданих послуг, а також від позареалі­заційноїдіяльності.

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Прибуток у підприємствах визначають як різницю між ви­ручкоюза реалізовану продукцію, надані послуги, одержані доходи від позареалізаційноїдіяльності і повною собівартістю реалізованої продукції, наданих послуг, різнихвитрат і втрат від позареалізаційної діяльності.

<span Arial",«sans-serif»">Прибутокабо збиток — це кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства. Вінзалежить від обсягу і структури реалізованої продукції в натуральних вимірах(центнери, тон­ни), зміни собівартості реалізованої продукції та реалізаційнихцін на сільськогосподарську продукцію.

<span Arial",«sans-serif»">Прибутокє частиною додаткового продукту, вираженого в грошовій формі, який повністю абочастково надходить у роз­порядження підприємства після реалізації продукції.Основні складові частини формування фінансових результатів — валова продукція,валовий і чис­тий доход (прибуток). Ці показники мають вартісний вираз ізнаходять своє відображення у.звітах сільськогосподарських підприємств.

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:EN-US">

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Реалізація продукції є завершальною стадією циклукругообігу господарських засобів. В процесі реалізації стабільно працюючепідприємство повертає всі витрати на вироблення продукції та її збут, а товарперетворюється в гроші.

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Для виявлення фінансового результату від реалізаціїнеобхідно порівняти такі показники: фактична собівартість реалізованоїпродукції, яка склалась на підприємстві і фактичну виручку за неї, одержану відпокупців.

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">В бухгалтерському обліку використовується системарахунків, де обліковують процес реалізації продукції, виконаних робіт і наданихпослуг.

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Це рахунок 90 – “Собівартість реалізації”. На ньомуузагальнюється інформація про собівартість готової продукції, виконаних робіт інаданих послуг. За дебетом цього рахунку відображається фактична собівартістьреалізованої продукції, а за кредитом – списання цієї суми в дебет рахунку 79“Фінансові результати”.

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Рахунок 90, як правило, закривається в кінці звітногоперіоду.

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Для обліку реалізації інших активів підприємства,наприклад, іноземної ваолюти, використовують рахунок 71 “Інший операційнийдохід”.

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Облік прибутків (збитків) від господарсько-фінансової ді­яльностіпідприємств відображують на синтетичному рахунку 79 «Фінансові результати».

<span Arial",«sans-serif»">Цейрахунок щодо балансу — активно-пасивний. Суму одержаного прибутку відображуютьу пасиві, а збитку — в активі першого розділу бухгалтерських ба­лансів(місячного, квартального, річного).

<span Arial",«sans-serif»">Засвоїм економічним змістом рахунок

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK">79<span Arial",«sans-serif»"> відносять до обліку господарських коштів таїх джерел, а за структурою—до фінансово-результативних. На рахунку <span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">79<span Arial",«sans-serif»"> обліковують фінансові результати відреалІзаційноЇ та позареалізаційної діяльності. До останніх відносять еконо­мічнісанкції, одержані і оплачені, несвоєчасне (прострочене) надходження і списаннякоштів дебіторської і кредиторської за­боргованості, збитки і відшкодування відстихійного лиха, втра­ти від уцінки залишків товарно-матеріальних цінностей,інші до­ходи і втрати, які не включають у витрати виробництва і обігу. Протягомроку облік на рахунку <span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">79<span Arial",«sans-serif»">«Прибутки (доходи) і збит­ки» ведуть розгорнуто, тобто окремо відображують покредиту прибутки, а по дебету — збитки. У квартальних і річному звітах сальдопо рахунку <span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language:UK">79<span Arial",«sans-serif»">згортають і відображують або в активі балансу збиток, або в пасиві прибуток.

<span Arial",«sans-serif»">Аналітичнийоблік прибутків (доходів) і збитків ведуть за статтями, передбаченимибухгалтерською звітністю.

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Записи на цих аналітичних рахунках протягом року здійсню­ютьза плановою собівартістю реалізованої продукції, наданих по­слуг і робіт, анаприкінці року, після визначення фактичної собі­вартості продукції, коригуютьпланову собівартість і фінансові результати на рахунку «Реалізація».

<span Arial",«sans-serif»">Господарські операції по дебету рахунка

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">79<span Arial",«sans-serif»"> передбачають відображення збитківпідприємства і зменшення прибутків.<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK">

<span Arial",«sans-serif»">Важливезначення для ефективного розвитку підприємств має оптимальний розподілприбутку.

<span Arial",«sans-serif»">Державнийвплив на основні напрями використання прибут­ку здійснюється через податки,податкові пільги, економічні санкції тощо. Та частина прибутку, яка залишаєтьсяпісля від­рахувань у бюджет, самостійно розподіляється підпри­ємств

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">ом<span Arial",«sans-serif»"> за передбаченими напрямами йоговикористання у плані економічного і соціального розвитку підприємства.<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">
<span Arial",«sans-serif»">Списоквикористаної літератури:<span Arial",«sans-serif»">

<span Arial",«sans-serif»;mso-ansi-language: UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:Arial">1.<span Times New Roman"">  

<span Arial",«sans-serif»">Бухгалтерськийоблік на сільськогосподарських підприємствах. За ред. М.Ф. Огійчука. К.:Урожай, 1994 р.

<span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:Arial;mso-ansi-language:UK">2.<span Times New Roman"">  

<span Arial",«sans-serif»">В.П.Завгородний. Бухналтерский учет, контроль и аудит в системе управленияпредприятием. – К.: Издательство «Ваклер», 1997.<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Arial",«sans-serif»; mso-fareast-font-family:Arial;mso-ansi-language:UK">3.<span Times New Roman"">  

<span Arial",«sans-serif»; mso-ansi-language:UK">Бухгалтерський облік у сільскомй господарстві: Підручникдля вузів / за ред. Ю.Я. Литвина. – К.: Вища школа, 1993.
еще рефераты
Еще работы по бухгалтеровскому учету