Реферат: Контроль дотримання порядку і процедур державних закупівель. Типові порушення та методи їх виявлення

Міністерствоосвіти і науки України

Національнийуніверситет водного господарства та природокористування

Кафедраобліку та аудиту

Індивідуальнаробота з дисципліни:

«Державнийфінансовий контроль»

натему «Контроль дотриманняпорядку і процедур державних закупівель. Типові порушення та методи їхвиявлення»

Рівне- 2009


Зміст

Вступ

1. Економічна інтерпретація та законодавча базадержавних закупівель

2. Державний нагляд, контроль та координація у сферізакупівель

2.1 Спеціально уповноважений центральний органвиконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг

2.2 Інші органи, що здійснюють державний нагляд таконтроль у сфері закупівель

3. Типові порушення у сфері державних закупівель таметодика їх виявлення

Висновок

Список використаних джерел


Вступ

Насьогоднішній день дана тема індивідуальної роботи є досить актуальною, оскількина нинішньомуетапі розвитку української економіки, враховуючи суспільні, фінансові чинникита передумови необхідності впровадження і застосування дієвих інструментівзабезпечення потреб у послугах усіх інституційних одиниць економічної системи,особливо необхідними є діагностика проблем та вдосконалення системи державнихзакупівель послуг як одного з найпотужніших інструментів державного регулюванняекономіки, розвитку конкурентного середовища сфери послуг та виконаннясоціальних завдань.

Метаіндивідуальної роботи полягає в тому, щоб визначити хто і як здійснює контроль вдотриманні порядку і процедур державних закупівель, а також, які типовіпорушення здійснюється при державних закупівлях, та які є методи їх виявлення.

Реалізаціямети зумовила необхідність виконання таких завдань:

-   визначити що таке державнізакупівлі, та хто є учасником процедури закупівлі;

-   які законні і нормативні актирозроблені для успішного впровадження інструментів, які регулюють сферу державнихзакупівель;

-   хто проводить державнийнагляд, контроль та координація у сфері закупівель зокрема:

·  який є спеціальноуповноважений центральний орган виконавчої влади з питань координаціїзакупівель товарі, робіт і послуг;

·  які є інші органи, що здійснюютьдержавний нагляд та контроль у сфері закупівель;

·  що контролює міжвідомчакомісія з питань державних закупівель;

-   визначити які є типовіпорушення в державних закупівлях, та які є методи виявлення порушень.

Об’єктомдослідження єорганізаційна та економічна складові механізму державних закупівель послуг.

Предметомдослідженняє теоретичні та прикладні засади реалізації організаційно-економічногомеханізму державних закупівель.

Інформаційноюбазоюдослідження є навчальні підручники, монографічна література, матеріали мережіІнтернет, а також нормативні документи державних органів України.


1. Економічна інтерпретаціята законодавча база державних закупівель

 

Системазадоволення суспільних потреб у нашій державі складається з двохвзаємопов'язаних підсистем: державні закупівлі та державне замовлення.Розглянемо, що собою являє державна закупівля.

Отже,державна закупівля – це придбання замовником товарів, робіт і послуг задержавні кошти у порядку, встановленому Постановою КМУ «Про здійсненнязакупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти», при цьомуздійснення закупівлі одним замовником в інтересах іншого забороняється, крімвипадків здійснення закупівлі товарів на засадах міжвідомчої координації.

Всвою чергу, державні кошти – це кошти Державного бюджету України, бюджетуАвтономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, державні кредитні  ресурси, атакож кошти Національного банку України, державних цільових фондів, Пенсійногофонду України, фондів соціального страхування, кошти загальнообов'язковогодержавного соціального страхування, кошти страхування на випадок безробіття,кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку зтимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням тапохованням, кошти, передбачені Законом України «Про загальнообов'язковедержавне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві тапрофесійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»,гуманітарна допомога в грошовій формі, кошти Аграрного фонду, Державного та місцевихфондів енергозбереження, кошти установ чи організацій, створених вустановленому порядку органами державної влади, органами влади АвтономноїРеспубліки Крим чи органами місцевого  самоврядування, кошти підприємств, якіспрямовуються на придбання товарів, робіт і послуг, а учасник процедуризакупівлі — фізична чи юридична особа (резидент або нерезидент), що підтвердиланамір взяти участь у процедурі закупівлі та подає чи подала тендерну пропозицію[2].

Дляуспішного впровадження інструментів, які регулюють сферу державних закупівельдержава повинна мати відповідні закони і нормативні акти. Основними документам, які регулюєдержавні закупівлі є Постанова КМУ «Про здійснення закупівель товарів,робіт і послуг за державні кошти», Закон «Про поставки продукції длядержавних потреб», а також Постанова Кабінету Мiнiстрiв України «Пропорядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції длядержавних потреб i контролю за їх виконанням».

У Законі «Пропоставки продукції для державних потреб» наведено перелік державних замовників(міністерства, центральні органи державної виконавчої влади, Уряд АРК, обласні,Київська та Севастопольська мiськi державні адмiнiстрацiї, iншi державніорганiзацiї та установи, уповноважені Урядом України укладати державніконтракти), гарантом за зобов’язаннями яких є Кабінет Мiнiстрiв України; зазначенофункції замовників i їхнi обов’язки, джерела фінансування замовлень i порядокконтролю за їх використанням; встановлюється стимулювання виконання поставок iмiри вiдповідальностi за невиконання державних контрактів.

Оскільки,на сьогоднішній день, Закон України «Про закупівлю товарів, робіт і послугза державні кошти» скасовано, то основним документом щодо здійсненнязакупівель за рахунок державних коштів є Постанова КМУ «Про здійсненнязакупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти».

ПостановаКМУ «Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти»встановлює засади здійснення обов'язкових процедур державної закупівлі в нашійдержаві і застосовується до закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти[5].


2. Державний нагляд, контроль та координація у сфері закупівель

 

2.1 Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань координації закупівель товарі, робіт і послуг

 

/>Державний нагляд (контроль) у сфері закупівлі у межах їх повноважень здійснюється уповноваженим органом Державною контрольно-ревізійною службою України, Державним казначейством України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики відповідно до Закону України «Про державну статистику», правоохоронними органами в межах компетенції, визначеної Конституцією України, />а також, Антимонопольний комітет.

Реалізацію основної мети Закону щодо створення конкурентного середовища у сфері закупівель забезпечує Антимонопольний комітет України./>/>

Основними функціями Антимонопольного комітету України у сфері державних закупівель є:

1.   підготовка та подання до Кабінету Міністрів України, Рахункової палати піврічних звітів щодо здійснення замовниками закупівель;/>

2.   розробка нормативно-правових актів виключно у випадках, передбачених цим Законом;

3.   проведення перевірок щодо дотримання розпорядниками державних  коштів вимог законодавства у сфері закупівель;/>

4.   подання матеріалів до правоохоронних органів у випадках, передбачених цим Законом;/>

5.   співробітництво з органами державної влади щодо запобігання проявам корупції у сфері здійснення закупівель;/>

6.   міжнародне співробітництво у сфері закупівель;

7.   подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо визначення генерального замовника;/>

8.   здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції у сфері закупівель, зокрема в разі спотворення результатів торгів (тендерів), у межах компетенції, визначеної чинним законодавством України/>/>/>./>

Антимонопольний комітет України має право:/>

·     вимагати від замовників звіт про результати здійснення процедури закупівлі відповідно до цього Закону та реалізацію договорів про закупівлю;

·     установлювати строки надання замовниками інформації про закупівлі, що плануються, укладені договори про закупівлі та їх виконання;/>

·     забезпечувати організацію контролю за дотриманням законодавства щодо закупівель;/>

·     складати протоколи про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;/>

·     визначати своїм рішенням:/>

-   форму або зразок оголошення про проведення процедур закупівлі та запрошення до участі в них;

-   форму звіту про результати здійснення процедури закупівлі та додаткові вимоги до нього;/>

-   форму протоколу про розкриття тендерних пропозицій;/>

-   форму річного плану закупівель за державні кошти;

-   форму реєстру отриманих тендерних пропозицій;/>

-   порядок проведення перевірок (ревізій) щодо дотримання розпорядниками державних коштів вимог законодавства у сфері закупівель та взаємодії з правоохоронними органами;/>

-   форму реєстру недобросовісних учасників [2].

 

/>2.2 Інші органи, що здійснюють державний нагляд та контроль у сфері закупівель

 

Органами державної влади, крім Антимонопольного комітету України, які здійснюють державний нагляд та контроль в межах своєї компетенції у сфері закупівель, є Державна контрольно-ревізійна служба України, Державне казначейство України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики відповідно до Закону України «Про державну статистику», а також правоохоронні органи./>

Органи, що здійснюють державний нагляд та контроль у сфері закупівель в межах компетенції, визначеної Конституцією України, Постановою КМУ «Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти», здійснюють такі функції:

І. />Державна контрольно-ревізійна служба:/>

Ø  проводить перевірки щодо дотримання розпорядниками державних коштів вимог законодавства у сфері закупівель;/>

Ø  здійснює співробітництво з органами державної влади щодо запобігання проявам корупції у сфері здійснення закупівель;/>

Ø  здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо закупівель;/>

Ø  складає протоколи про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;/>

Ø  подає матеріали до правоохоронних органів у випадках, передбачених законами України;/>

Ø  здійснює інші функції, передбачені законами України./>

ІІ. Державне казначейство України:/>

Ø  перевіряє наявність та відповідність укладеного договору звіту про здійснення закупівлі та інших передбачених законодавством документів;

Ø  перевіряє підстави для здійснення платежів, а саме наявність та відповідність законодавству у сфері закупівель річного плану закупівель та документів, що підтверджують проведення процедур закупівлі, а також правильність оформлення розрахункових документів;/>

Ø  бере участь в економічному обґрунтуванні окремих статей видатків Державного бюджету України;/>

Ø  здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо закупівель;/>

Ø  подає матеріали до правоохоронних органів у випадках, передбачених законами України;/>

Ø  здійснює інші функції, передбачені законами України.

/>ІІІ. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у  галузі статистикивідповідно до Закону України «Про державну статистику»:/>

Ø  проводить облік закупівель шляхом збирання інформації про заплановані закупівлі та торги, що відбулися;/>

Ø  затверджує форми статистичної звітності у сфері закупівель;/>

Ø  здійснює інші функції, передбачені законами України.

IV. />Правоохоронні органи — здійснюють державний нагляд та контроль у сфері закупівель в межах своєї компетенції, визначеної законами України [1].    

 

3. Типові порушення у сфері державних закупівель та методика їх виявлення

Аналіз сучасногостану функціонування системи державних закупівель в Україні свідчить про те, щодосягнуті у цій сфері результати не можна вважати задовільними. Тому вкрайпотрібне створення ефективної системи державних закупівель, що сприятимерозвитку конкурентного середовища та допоможе ефективно використовуватидержавні кошти. Одним із ключових моментів втілення в життя такої системи єпотреба в упорядкуванні та систематизації порушень у сфері державнихзакупівель.

ПроведеніТендерною палатою України дослідження та аналіз процедур закупівель, здійсненихрозпорядниками державних коштів, свідчать, що більшість правопорушень,допущених під час проведення державних закупівель, повторюються з року в рік,тобто набули системного характеру, і за узагальненими видами їх допустили майжеусі розпорядники коштів, матеріали яких досліджувалися Тендерною палатоюУкраїни. Ці порушення є однотипними та мають постійний характер, що свідчитьпро недостатню обізнаність замовників про існуючі порушення.

ПроведеніТендерною палатою України дослідження у сфері державних закупівель свідчать, щовідсутність чіткого переліку класифікації порушень законодавства України припроведенні державних закупівель значно впливає на можливість проведеннязагального аналізу причин виникнення і вжиття заходів для усунення тазапобігання таким порушенням при здійсненні закупівлі товарів, робіт і послугза державні кошти.

Метою розробленнячіткого переліку класифікації порушень законодавства при здійснення закупівлітоварів, робіт і послуг за державні кошти є забезпечення додержання визначених КонституцієюУкраїни, Постановою КМУ «Про здійснення закупівель товарів, робіт і послугза державні кошти» та іншими нормативно-правовими актами правових засадздійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державнихкоштів.

Класифікаторпорушень законодавства при здійсненні закупівлі товарів, робіт і послуг задержавні кошти можуть використовувати в практичній роботі, виключно надобровільних засадах, всі органи, установи, організації, до компетенції якихналежить вирішення питань у сфері державних закупівель, а також розпорядникидержавних коштів.

Класифікаторпорушень законодавства при здійсненні закупівлі товарів, робіт і послуг задержавні кошти:

1.   не застосовано вимоги Закону заумови, що вартість товарів, робіт і послуг дорівнює або перевищує встановленувартість закупівлі, за умови якої проводиться процедура торгів;

2.   укладено договір абопроведено оплату товарів, робіт і послуг без проведення процедури торгів;

3.   не застосовано процедурузакупівлі підприємствами та господарськими товариствами, в яких державна часткаакцій перевищує 50%;

4.   не дотримано замовникомпринципів державних закупівель;

5.   порушено стадії державнихзакупівель;

6.   не проведено оприлюдненняінформації щодо закупівлі товарів, робіт, послуг через спеціалізовані засобимасової інформації та інформаційну систему у мережі Інтернет;

7.   не дотримано термінивисвітлення інформації в системі Інтернет відповідно до проведеної процедуризакупівлі;

8.   не дотримано замовником вимогщодо забезпечення рівноправного доступу усіх учасників до інформації з питаньзакупівель;

9.   не дотримано вимоги щодонадання преференційної поправки до ціни вітчизняним виробникам;

10.не дотримано вимоги закупівлітоварів, робіт, послуг у підприємств, які використовують працю інвалідів;

11.не визначено та незастосовано вимоги щодо захисту вітчизняного виробника сільськогосподарськоїпродукції;

12.проведено процедуру закупівлідо здійснення публікації оголошення про неї;

13.порушено порядок організаціїта створення тендерного комітету;

14.порушено термін проходженнянавчання та підвищення кваліфікації членів тендерного комітету, відсутнянаявність відповідних сертифікатів чи свідоцтв з питань організації таздійснення процедур закупівель;

15.застосовано процедуру торгівз обмеженою участю та у одного постачальника для закупівлі товарів, робіт,послуг, без погодження з уповноваженим органом або Тендерною палатою України;

16.поділено предмет закупівлі тауникнуто проведення відкритих торгів, що призвело до зайвого використаннядержавних коштів;

17.проведено закупівлю товарівна засадах міжвідомчої координації в порушення переліку, затвердженого КабінетомМіністрів України;

18.не проведено інформуванняГенеральним замовником торгів головних розпорядників коштів Державного бюджетуУкраїни про результати процедур міжвідомчої закупівлі;

19.порушено умови договоруголовними розпорядниками коштів за результатами здійснених процедур Генеральнимзамовником (крім випадків, коли товар не відповідає вимогам головногорозпорядника);

20.не надано звіт Генеральнимзамовником уповноваженому органу із зазначенням усіх замовників;

21.допущено невідповідністьучасників торгів кваліфікаційним вимогам замовника;

22.не дотримано вимоги щодоскладання звітів за результатами здійснення процедури закупівлі;

23.безпідставно застосованопроцедуру торгів з обмеженою участю;

24.не залучено до проведенняторгів з обмеженою участю достатньої кількості учасників та не забезпеченовідповідну конкуренцію;

25.не дотримано вимоги щодоякості та повноти складання кваліфікаційної документації та технічноїспецифікації при проведені торгів з обмеженою участю;

26.проведено відбір учасниківдля подальшої участі у процедурі торгів з обмеженою участю всуперечкваліфікаційним вимогам, при неповній відповідності усіх необхідних документів,передбачених кваліфікаційною документацією;

27.порушено термін повідомленняучасників про результати здійснення попередньої кваліфікації;

28.обмежено конкуренціюучасників внаслідок скорочення встановленого терміну подання тендернихпропозицій після проведення попередньої кваліфікації учасників;

29.не зазначено повну інформаціюв оголошенні про проведення відкритих торгів та з обмеженою участю;

30.допущено скорочення термінуподання тендерних пропозицій без зазначення причин, що призвело до послабленняконкуренції між учасниками;

31.відсутні повні сукупні вимогитендерної документації, в тому числі не зазначено основні умови, якіобов'язково будуть включені до договору про закупівлю;

32.не дотримано вимоги щодоякості та повноти складання технічної специфікації;

33.внесено зміни до тендерноїдокументації про які не повідомлено замовника та не продовжено строк подання ірозкриття тендерних пропозицій;

34.замовником допущенонесвоєчасне подання роз'яснень щодо змісту тендерної документації та непродовжено строк подання тендерних пропозицій;

35.не визначено вимоги щодонадання тендерного забезпечення, його розмір та випадки, коли тендернезабезпечення не повертається учаснику;

36.повернено тендернезабезпечення учаснику всупереч вимог, передбачених тендерною документацією;

37.порушено вимоги щодоперерахування в дохід відповідного бюджету суми тендерного забезпечення, яка неповертається учаснику;

38.порушено вимоги поданнятендерних пропозицій за встановленою формою та прийняття їх замовником післязакінчення встановленого строку, без відповідного рішення про його продовження;

39.не визначено розмірзабезпечення договору про закупівлю та порушено вимоги щодо внесення йогоучасником-переможцем;

40.не проведено перерахування вдохід відповідного бюджету суми забезпечення виконання договору, яка неповертається учаснику;

41.порушено строк, час, місцерозкриття тендерних пропозицій;

42.не складалися під часрозкриття тендерних пропозицій протоколи за результатами здійснення процедуризакупівлі або складалися з порушенням вимог уповноваженого органу, неоприлюднено їх інформацію в системах мережі Інтернет в установлений термін;

43.проведено оцінку тендернихпропозицій всупереч методиці, визначеній в тендерній документації та порушенострок здійснення оцінки тендерних пропозицій і визначення переможця;

44.не дотримано вимоги щодовизначення цінового критерію оцінки у розмірі не менше 70%;

45.допущено до оцінки тендернупропозицію учасника, яка не відповідала кваліфікаційним вимогам та умовамтендерної документації;

46.не дотримано вимоги щодовідміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися;

47.ціна найбільш вигідноїтендерної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансуваннязакупівлі;

48.не дотримано термін та вимогищодо повідомлення учасників про відміну торгів та таких, що не відбулися;

49.акцептовано тендернупропозицію та укладено договір всупереч тендерній документації та проведенійоцінці;

50.порушено термін повідомленняпереможця та учасників про акцепт тендерних пропозицій (в тому числі черезмережу Інтернет) / не дотримано термін укладання договору з переможцем торгів;

51.порушено вимоги щодоінформування учасників про результати проведення процедур відкритих торгів,двоступеневих торгів, торгів з обмеженою участю та повноти надання такоїінформації;

52.порушено умови застосуваннята порядок здійснення процедури торгів із зменшенням ціни (редукціону);

53.не дотримано умовизастосування процедури двоступеневих торгів;

54.порушено вимоги щодозапрошення учасників до участі у процедурі двоступеневих торгів та строківподання тендерних пропозицій;

55.порушено вимоги застосуванняпроцедури запиту цінових пропозицій;

56.не дотримано вимоги щодозалучення установленої кількості учасників торгів за процедурою запиту ціновихпропозицій;

57.порушено вимоги щодозазначення у запиті цінових пропозицій повної сукупної інформації про предметзакупівлі, істотні умови договору та умови поставки;

58.порушено термін розкриттяцінових пропозицій та вимог щодо складання протоколу про їх розгляд;

59.порушено терміни укладаннядоговору про закупівлю та умови поставки товарів, робіт, послуг / акцептованота укладено договір за ціною, що перевищує найменшу ціну учасника-переможця;

60.не дотримано вимоги щодовідміни торгів за процедурою запиту цінових пропозицій та таких, що невідбулися;

61.безпідставно застосованопроцедуру закупівлі у одного виконавця;

62.укладено договір всуперечумов тендерної пропозиції учасника-переможця; продовжено дію договору нанаступний бюджетний рік на суму, що перевищує 15% його вартості;

63.порушено істотні умовидоговору (крім запиту цінових пропозицій та закупівлі у одного виконавця);

64.порушено право учасника наоскарження дій замовника;

65.не дотримано терміни тавстановлений порядок розгляду скарг і порядок проведення перевірок (ревізій)державними органами;

66.акцептовано цінову пропозиціюучасника, яка перевищує середньоринкову ціну потенційних постачальників, щопризвело до зайвого використання державних коштів;

67.при укладанні угод недотримано вимоги щодо обмеження терміну попередньої оплати виділених бюджетнихкоштів на передбачені цілі до одного місяця;

68.взято до сплати зобов'язання,що перевищують кошторисні призначення;

69.допущено нецільовевикористання бюджетних коштів, а саме витрачання їх на цілі, що не відповідаютьбюджетним призначенням;

70.порушено функції таповноваження замовника / єдиний тендерний комітет взяв обов'язки замовникаторгів;

71.допущено перевищенняграничних сум витрат [4].

Таблиця3.1 Порушення у сфері державнихзакупівель та методи їх виявлення

№ п/п Порушення Методика виявлення 1.

— Не проведено оприлюднення інформації щодо закупівлі товарів, робіт, послуг через спеціалізовані засоби масової інформації та інформаційну систему у мережі Інтернет;

— Не дотримано терміни висвітлення інформації в системі Інтернет відповідно до проведеної процедури закупівлі;

— Проведено процедуру закупівлі до здійснення публікації оголошення про неї.

Перевіряється розміщення інформації в інформаційних системах; публікація оголошення про торги та їх результати в ІАБ «Вісник державних закупівель».

Шляхом співставлення, перевіряється дата публікації оголошення про процедуру закупівлі, та дата проведення закупівлі.

2.

— Порушено термін проходження навчання та підвищення кваліфікації членів тендерного комітету, відсутня наявність відповідних сертифікатів чи свідоцтв з питань організації та здійснення процедур закупівель;

— допущено невідповідність учасників торгів кваліфікаційним вимогам замовника.

Перевіряється наявність оголошення про здійснення процедури попередньої кваліфікації (форма оголошення та умови подання).

Наявність документів, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам, встановленим до учасників торгів.

3.

— Не надано звіт Генеральним замовником уповноваженому органу із зазначенням усіх замовників;

— не залучено до проведення торгів з обмеженою участю достатньої кількості учасників та не забезпечено відповідну конкуренцію

— не дотримано вимоги щодо залучення установленої кількості учасників торгів за процедурою запиту цінових пропозицій.

Перевіряється:

— наявність заявок на участь у тендері і форми кваліфікаційних характеристик; — реєстр учасників та реєстр недобросовісних учасників;

— каталог учасників закупівель, його практичне застосування.

Проводиться зустрічна перевірка заявок на участь у тендері та реєстру учасників і недобросовісних учасників.

4. порушено терміни укладання договору про закупівлю та умови поставки товарів, робіт, послуг. Перевіряються наявність та умови договору про закупівлю та умови поставки товарів, робіт, послуг. 5. Не складалися під час розкриття тендерних пропозицій протоколи за результатами здійснення процедури закупівлі або складалися з порушенням вимог уповноваженого органу, не оприлюднено їх інформацію в системах мережі Інтернет в установлений термін. Перевіряється наявність та зміст протоколів за результатами здійснення процедури закупівлі, та оприлюднення їх результаті в мережі Інтернет. 6. Внесено зміни до тендерної документації про які не повідомлено замовника та не продовжено строк подання і розкриття тендерних пропозицій.

Перевіряється наявність письмових повідомлень або факсів про внесені зміни та доповнення в тендерну документацію, а також письмових відповідей або факсів на дані повідомлення.

Перевіряються дати вказані на повідомленнях, вони не повинні бути пізніше ніж за три робочих дні до закінчення терміну прийому тендерних пропозицій.


Отже, як мибачимо, в сфері державних закупівель є досить велика кількість порушень, які задопомогу спеціальної методики потрібно виявляти та попереджувати, адже цезабезпечить більш ефективнішу діяльність установи.


Висновок

 

Врезультаті написання даної індивідуально роботи, ми дійшли наступних висновків:

1.Державна закупівля – це придбання замовником товарів, робіт і послуг задержавні кошти у порядку, встановленому Постановою КМУ «Про здійсненнязакупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти», при цьомуздійснення закупівлі одним замовником в інтересах іншого забороняється, крімвипадків здійснення закупівлі товарів на засадах міжвідомчої координації.

2. Державний нагляд (контроль) у сфері закупівлі у межах їх повноважень здійснюється уповноваженим органом Державною контрольно-ревізійною службою України, Державним казначейством України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики відповідно до Закону України «Про державну статистику», правоохоронними органами в межах компетенції, визначеної Конституцією України, а також, Антимонопольний комітет.

3. Розроблено чіткий перелік порушень законодавства при здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, який має забезпечити додержання визначених Конституцією України, Постанова КМУ «Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти» та іншими нормативно-правовими актами правових засад здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів.

4. Проведені Тендерною палатою України дослідження та аналіз процедур закупівель, здійснених розпорядниками державних коштів, свідчать, що більшість правопорушень, допущених під час проведення державних закупівель, повторюються з року в рік, тобто набули системного характеру, і за узагальненими видами їх допустили майже усі розпорядники коштів, матеріали яких досліджувалися Тендерною палатою України. Ці порушення є однотипними та мають постійний характер, що свідчить про недостатню обізнаність замовників про існуючі порушення.

5. Найбільш поширенішими є порушення щодо розміщення інформації про торги в джерелах масової інформації, а також з забезпеченні торгів учасниками. Всі порушення виявляються за допомогою спеціальних перевірок державними органами.

Списоквикористаних джерел

 

1. Закон України «Про поставки продукції для державних потреб»від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 762-IV;

2. Постанова КМУ «Про здійсненнязакупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 28 березня 2008р. N 274 Київ;

3. Наказ Міністерства економікиУкраїни «Про здійснення контролю за дотриманням законодавства щододержавних закупівель» від 30.01.2009 N 63;

4. Тендерна палата України. Висновок з питаньдержавних закупівель «Щодо класифікатора порушень законодавства приздійсненні закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти (форма1-порушення)» від 28.11.2006 № в-47/11/01;

5. В. Т. Александров, О. І. Ворона, П. К. Германчук,О. І. Назарчук, П. Г. Петрашко, С. М. Рубльова, І. Б. Стефаник, Н. І Сушко, О.О. Чечуліна. Планування, облік, звітність, контроль у бюджетних установах,державне замовлення та державні закупівлі. – Київ. НВП «АВТ», 2004. –593 с. (Інтегрований комплекс).

еще рефераты
Еще работы по бухгалтерскому учету и аудиту