Учебное пособие: Украинский язык 10 класс Бондаренко для русских школ

Н. В. Бондаренко

УКРАЇНСЬКА МОВА

Підручник для 10 класу

загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Київ

«Грамота»

2010

УДК 373.5:811.161.2+811.161.2](075.3)

ББК 81.2УКР922

Б81

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(наказ МОН України № 177 від 3.03.2010 р.)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено

Наукову експертизу проведено в Інституті української мови НАН України.

Психолого«педагогічну експертизу проведено в Інституті педагогіки НАПН України.

Експерти, які здійснювали експертизу:

Глухова І. А ., гімназія № 1 ім. К. Д. Ушинського, м. Сімферопіль, учитель методист;

Коса Л. О. , ЗНЗ I–III ст. № 90, м. Запоріжжя, учительметодист;

Вовк М. М. , Мукачівський відділ освіти Закарпатської області, методист;

Малякова С. А. , методичний кабінет Пролетарської районної ради м. Донецька, методист;

Глазова О. П ., Київський університет ім. Бориса Грінченка, Інститут післядипломної педагогічної освіти, заступник директора, кандидат педагогічних наук, доцент.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

1. Великі Українці — пізнавальна 2. — проблемні питання

тема уроку; для обговорення;

3. — завдання до 4. — мотивація щодо необ

теми; хідності засвоєння теми;

5. — матеріал для 6. — матеріал для

обов’язкового засвоєння; ознайомлення;

повсякчас

7. — слова для обов’яз 8. — вправа на

кового засвоєння; редагування;

9. — завдання підвищеної 10. — домашнє завдання; складності;

11.; 12..

Бондаренко Н. В.

Б81 Українська мова: Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. з російською мовою навч. — К.: Грамота, 2010. — 288 с.: іл. ISBN 9789663492605

Підручник повністю відповідає вимогам Державного стандарту освіти та чинній програмі з української мови.

Методичний апарат підручника охоплює різнорівневі завдання, зорієнтова ні на вікові особливості десятикласників.

УДК 373.5:811.161.2+811.161.2](075.3)

ББК 81.2УКР»922

© Бондаренко Н. В., 2010

ІSBN 978«966»349«260»5 © Видавництво «Грамота», 2010

Дорогі десятикласники!

Ви подорослішали, і перед вами постало питання відповідаль ного професійного вибору, який визначатиме ваше майбутнє.

Важлива роль у здійсненні ваших життєвих планів і намірів, безперечно, належить мові. Щоб здобути ґрунтовну освіту і пре стижну спеціальність, необхідно досконало володіти українською мовою. Висока загальна і мовленнєва культура гарантують перспективу професійного і кар’єрного зростання особистості, її високий соціальний статус, належність до української духовної еліти. А це життєво необхідно людині незалежно від того, хто вона — політик, дипломат, учений, військовий, учитель, інженер, бізнесмен чи представник престижної робітничої спеціальності.

Упродовж навчального року ви опрацьовуватимете стилістику і культуру української мови. Засвоєння літературних норм забезпе чить правильність вашого мовлення — невід’ємної складової мов леннєвої культури особистості. Опановуючи відомості зі стилісти ки, ви навчитеся всебічно аналізувати мовні засоби, вибирати зпоміж них оптимальні й доцільно використовувати їх для вираження змісту і вдосконалення висловлювання.

Матеріал підручника сприятиме засвоєнню знань про синоні мічні можливості мови і виробленню на їх основі вмінь урізнома нітнювати мовлення за допомогою стилістичних варіантів, що є свідченням високого рівня володіння мовою. Ознайомлення з тео рією стилістичного квадрата (співвідношення між змістом і вжитими мовними засобами) відкриє вам секрети творення доско налого тексту.

Збільшення кількості завдань для самостійної роботи на основі раніше засвоєного матеріалу сприятиме вашому становленню як самодостатніх особистостей.

Опрацювання різностильового масиву текстів широкої темати ки дасть вам можливість утвердитися у споконвічних загальнолюд ських цінностях, долучитися до скарбів української та світової культури.

Твори неперевершених майстрів пера зачарують вас красою художнього слова, принесуть естетичне задоволення.

Тож бажаю успіхів і нехай вам щастить!

Автор


ВСТУП

§ 1. Роль мови у формуванні особистості

Мова — життя духовного основа

Видатні мислителі світу з найдавніших часів пов’язують мову з ду ховним життям людини. Завдяки мові вона засвоює досвід попередніх поколінь, знання і вміння своїх сучасників. Саме мова є для людини не вичерпним джерелом інтелектуального й естетичного освоєння світу. Найцінніші здобутки культури й цивілізації, етики й естетики кожного народу закодовано й акумульовано в мові — цьому сховищі знань і до свіду, що їх нагромаджено[1] за весь час існування людства й осмислено видатними людьми, геніями всіх поколінь.

1

Прочитайте текст, обґрунтуйте його назву. Яку функцію мо ви виокремлює автор і наскільки вона важлива? Поясніть, як завдяки цій функції мова впливає на гармонійний розви ток особистості і поступ[2] нації в цілому.

Духовна могутність народу

Могутність мови — це духовна могутність народу. Народ дає мові силу й красу. Він сам у піснях творить зразки неперевершеної[3] поезії, а його генії і таланти високо підносять авторитет рідного слова.

Повноводна ріка української мови вирувала в крутих поворотах історії, вона відбила в собі грандіозні соціальні зрушення[4], збагати лася численною лексикою та зворотами, стала довершеним інстру ментом і поетичної, і філософської, і наукової, й інженернотехніч ної сучасної думки (За М. Шумилом) .

2

Ознайомтеся з думками видатних людей про мову. Узагаль нено охарактеризуйте основні якості української мови, про які йдеться в поданих реченнях.

1. Світ починався зі Слова. І Україна починалася зі Слова (Я. Гоян). 2. Найбільше і найдорожче добро в кожного народу — це його мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої споді вання, розум, досвід, почування (Панас Мирний). 3. Мова — це не просто засіб спілкування. Мова — це всі глибинні пласти духов ного життя народу, його історична пам’ять, найцінніше надбан ня[5] всіх віків (О. Гончар). 4. Мова — це генетичний код нації, який поєднує минуле із сучасним, програмує майбутнє і забезпе чує буття нації у вічності (В. Іванишин, Я. РадевичВинницький). 5. Це мова великого народу, великої культури (В. Сухомлин ський). 6. Народ дає мові силу й красу. Могутність мови — це духовна могутність народу (М. Шумило). 7. Мова — втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова (М. Рильський). 8. Мова — це музика, мелодика, барви буття, сучасна художня, ін телектуальна і мислительна діяльність народу (О. Гончар). 9. Слово — це найтонший різець, здатний доторкнутися до най ніжнішої рисочки людського характеру. Уміти користуватися ним — велике мистецтво. Словом можна створити красу душі, а можна й спотворити її. Тож оволодівайте цим різцем так, щоб зпід ваших рук виходила тільки краса (В. Сухомлинський). 10. Як людину можна розпізнати за її оточенням, так про неї можна судити за її мовою (Дж. Свіфт). 11. Наша мова — найважливіша частина не тільки нашої поведінки, а й нашої особистості, нашої душі, розуму, нашої здатності не піддаватися несприятливим впливам середовища (За Д. Лихачовим) .

3

Виберіть як тему одну з наведених тез. Із вправи 2 випишіть цитати для підтвердження цієї тези і підготуйте колектив ний виступ до Свята української мови.

1. Мова — засіб мислення й пізнання.

2. Мова — засіб спілкування між людьми й поколіннями.

3. Мова — засіб накопичення та збереження суспільноісторичного досвіду і культурних надбань народу.

4. Мова — засіб вселюдського обміну матеріальними і духовними цінностями.

4

Прочитайте висловлювання Бориса Олійника. Поясніть, які унікальні особливості української мови мав на увазі поет.

Мова — це голос народу. Мова є своєрідною перфокартою, в якій закодовано історію народу, закони предків. Українська мо ва — це мова народу, щедрого на світових геніїв Шевченка і Фран ка, Лесі Українки і Котляревського, Коцюбинського і Стефаника. Мова, якою вперше у світовій науковій практиці започаткована кібернетична енциклопедія. Мова народу, великого передусім своїм талантом на братерство, на уважливість і шанобливість до всіх сущих народів на землі.

5

Прочитайте виразно «ланцюжком» вірш Степана Литвина. Яку мету ставить автор і які мовні засоби задля її досягнен ня використовує? Прокоментуйте рядки, у яких розкрива ється взаємозв’язок мови і духовного світу людини.

Люблю, як сонце, материнську мову...

Вселюдську мудрість мова осяга.

Грінченко й Даль ведуть у даль чудову. О словників жага, віків снага!

А слово і голубить, і карає, А слово і вбиває, й воскреша...

Ти, мово, — море, небо неокрає,

Несмертність наша, правда і душа.

Чи здатна розгулятись бездуховність, Якщо в душі цвіте віків любов?

Глибинна мови рідної верховність,

Вершинна чарівливість інших мов…

Майну дитинства добрими краями — І серце незрівнянно защемить. Щебече рідна мова солов’ями, Гаями, наче молодість, шумить.

6

Прочитайте висловлювання Максима Рильського, визначте його основну думку. Доведіть на прикладах, що державною мовою необхідно володіти всім громадянам незалежно від фаху.

Мова — могутнє знаряддя і шкільного навчання, і наукової та публіцистичної думки, й ораторського мистецтва, і поетичної твор чості, і ділового листування, і дипломатичних переговорів. Не лише прозаїк чи драматург, а й фізик чи математик доконче повинні мати до своїх послуг багатий, гнучкий, тонкий і виразний мовний апарат.

7

Прочитайте початок міркування. Продовжіть і закінчіть ви словлену в ньому думку (усно). Доберіть заголовок.

Дехто схильний розглядати мову тільки як засіб комуні кації, інструмент порозуміння між людьми. Насправді ж це не так… (За Г. Нудьгою).

8

Прочитайте висловлювання Костянтина Ушинського, пояс ніть хід його міркувань. Що, на вашу думку, надає слову такої надзвичайної сили?

Не тільки умовні звуки засвоює дитина, вивчаючи мову, а й п’є з неї духовне життя й силу. Слово пояснює їй природу, як не зміг би пояснити її жоден природознавець; воно розкриває перед нею харак тери людей, суспільство, у якому дитина живе, його історію і прагнен ня, як не зміг би це зробити жоден історик; слово вводить її в народні вірування, у народну поезію, як не зміг би жоден естет; воно, нарешті, формує поняття й філософські погляди, як не зміг би жоден філософ.

9

Виконайте одне із завдань (на вибір):

1. Висловіть у письмовій формі свої міркування на тему«Мова — життя духовного основа».

2. Виконайте письмово вправу 7.

3. Вивчіть напам’ять вірш про українську мову.

4. Складіть вірш про українську мову.

§ 2. Культура мовлення

Книжка у вік Інтернету

— місце книжки серед інших джерел інформації, її майбутнє; — читання і культура мовлення.

— формувати мовленнєву культуру.

10

1. Прослухайте текст.

До найкоштовніших надбань кожного народу належить мова. Мова — найбільший духовний скарб, у якому народ виявляє себе творцем, передає нащадкам свої досвід і мудрість, перемоги і славу, культуру і традиції, думи і сподівання.

Слово — це життя народу, невмируще джерело його поступу. З цього невичерпного джерела мовець здобуває і засвоює не тільки знання про навколишній світ, а й моральні та естетичні цінності. Тонкий різець слова формує і вигранює особистість. Прилучення до мовних скарбів надає нам духовної дужості, адже мова є наймо гутнішим виявом національної культури.

повсякч ас призн ачення

Повсякчас[6] потрібно відкривати для себе красу, неповторні барви, музику, високість і найтонші відтінки слова.

Висока культура мовлення, як складова гармонійної особистос ті, передбачає вміння правильно розмовляти і писати, активно і творчо застосовувати мовні знання відповідно до мети й умов спіл кування. Цього можна досягти вмілим і доцільним уживанням слів, різноманітних синтаксичних конструкцій, а в усному мовленні — багатством інтонації.

Знання виражальних засобів мови й уміння використовувати їх залежно від потреб спілкування — вищий ступінь опанування мов ної культури. Щоб забезпечити його, треба знати призначення[7] мовних засобів досягнення стилістичної виразності мови (За І. Ви хованцем) .

2. Знайдіть у тексті відповіді на запитання:

1. Як мова впливає на особистість?

2. Що таке культура мовлення і як досягти її високого рівня?

Культура мови — це наука про вимоги до правильного мовлення, яка встановлює правила вимови, наголошування, формотворення, слововживання, побудови словосполучень і речень.

Культура мови включає також власне стилістичний аспект, оскільки унормоване мовлення повинно мати такі комунікативностилістичні якості, як точність, логічність, чистота, багатство, виразність, доречність.

На відміну від культури мови, яка встановлює норми правильного літературного мовлення, стилістика вчить мистецтва мовлення, уміння домагатися його дієвості та виразності.

Стилістика вивчає виражальні засоби мови: точність, логічність, образність, доречність. Це вищий ступінь культури мови.

Досконале володіння мовою, її нормами в процесі мовленнєвої ді яльності свідчить про високий рівень культури мовлення особистості.

11

Прочитайте текст. Поясніть, як за ставленням людини до мови можна визначити культурний рівень особистості.

Є люди різного культурного рівня, і вони порізному ставлять ся до мови. Одні розуміють усю глибину значення мови в житті на роду, тому плекають її, дбають про неї. Є люди малоосвічені або й без освіти, які від природи мають тонке мовне чуття. Однак трапля ються освічені люди, які не дбають про чистоту мови, говорять сур жиком (За М. Шумилом) .

12

Розіграйте діалог за поданим початком.

— Читання — ось головне в піднесенні мовленнєвої культури кожної людини і нації в цілому. Ти згоден (згодна) зі мною?

— ...

13

1. Прочитайте, визначте основну думку висловлювання. Наведіть аргументи з тексту, які засвідчують перевагу книжки над іншими джерелами зберігання й поширення інформації.

2. Розкрийте взаємозв’язок читання і мовленнєвої культури.

Чи замінить Інтернет книжку?

Микола Карамзін сказав: «Історія розуму становить дві головні епохи: винайдення букв і друкарні, усі інші були їх наслідком». «Цікаво не може говорити той, хто мало читає», — розвинув його думку Їржі Томан.

Ми живемо в час нечуваного розвитку інформаційних техноло гій і систем зв’язку — радіо, телебачення, електронних ЗМІ. Відкрилися безмежні можливості для оволодіння знаннями, одержання інформації, для спілкування. А в Інтернеті взагалі немає

користува ч

перетво рюватися на ког о /що

на моє перекона ння

меж і кордонів. Відтепер[8] звичайний користувач має доступ до будь яких новин, які множаться в геометричній прогресії. Інтернет посту пово перетворюється на неосяжну бібліотеку всієї планети. Однак викликає тривогу те, що Інтер нет, завойовуючи інформаційний простір, починає витісняти з нього книжку. За дани ми соціологів, понад 40 % дорослого насе лення зовсім не читає книжок. Дехто перед рікає[9] навіть повну перемогу медіаресурсів (у тому числі й Інтернету) над книжкою. На їхнє переконання[10], всі необхідні знання людина майбутнього одержуватиме з комп’ютера.

Проте ці псевдопророкування безпідставні[11], оскільки радіо й телебачення не замінюють друковане слово, а доповнюють його. Втративши монопольне становище в інформаційному просторі, книжка ще довго залишатиметься душею сучасної системи комуні кації, а її роль зростатиме з кожним новим етапом соціального, культурного і науковотехнічного прогресу. Вона належить до тих винаходів, що, як і колесо, ніколи не полишають цивілізації.

Переваги книжки перед іншими засобами збереження і переда чі інформації очевидні. Адже саме завдяки їй читач має час для роздумів, можливість повернутися до прочитаного, щоб глибше вникнути в його зміст, вибрати, що читати. Пріоритет книжки обстоюють інтелектуали світового рівня. Айзек Азімов акцентував увагу на тому, що книжку можна читати й перечитувати, коли вам зручно — у ліжку, у кріслі, за столом і як вам потрібно — не поспі шаючи, швидко, підряд чи вибірково. Та головне — книжка дає вам слова, до яких ви самі добираєте картини, що виникають у вашій уяві. Ніколи не буде придумано щось подібне до книжки — здатне подарувати вам одному цілий Всесвіт.

Едгар Фор із Франції вважає, що книжка тільки на порозі справж нього успіху, тому що вона поширюється, надає нам право вибору і враховує наші бажання, тоді як все, що ми слухаємо або дивимося по телевізору, не передбачає вибору і врахування наших смаків.

Науковотехнічний прогрес сприяє поширенню книжки. Ста тистика свідчить, що інтелект спеціаліста, який здобув професію, потребує самостійного мислення, роздумів над книжкою. Молодь усвідомлює: щоб мати престижну роботу й конкурувати на ринку праці, недостатньо мати диплом, потрібне постійне інтелектуальне й фахове самовдосконалення через читання книжок.

не підлягає

сумніву

Тож не підлягає сумніву[12], що книжка була, є і буде основою духов ного життя народу. У книжки довгий і щасливий вік. Це універсальне сховище думки, надихаюче джерело нових ідей (За В. Драчуком, Ю. Ліхтенштейном) .

14

Перекладіть афоризми українською мовою. Поясніть, як ви їх розумієте.

1. Книга делает человека хозяином Вселенной (П. Павленко). 2. Суть книги — вечна. Суть эта — увековечение мысли (Л. Тол стой). 3. Две силы наиболее успешно содействуют воспитанию культурного человека: искусство и наука. Обе эти силы соединены в книге (Максим Горький). 4. Не забывай, что самое колоссальное орудие многостороннего образования — чтение (А. Герцен). 5. Кни га — коллективный опыт. Тот, кто прочёл два десятка великих книг, прожил два десятка великих жизней (П. Павленко). 6. Наш наставник — знание. Книга — наш учитель (В. Маяковский) .

15

Висловіть свою згоду чи незгоду з думкою англійського письменника Самюеля Смайлса: «Людину можна пізнати по тих книжках, які вона читає». Обґрунтуйте свою думку.

16

Одні фахівці радять читати повільно, інші рекомендують учитися читати швидко. Поміркуйте, до кого варто дослуха тися. Чи ці поради тільки видаються суперечливими[13] ?

17

Прочитайте слова і словосполучення двома мовами. Скла діть і запишіть речення з українськомовними варіантами.

Українською одного чудового дня на відміну від на мій подив

Російською

в один прекрасный день в отличие от к моему удивлению

Українською уперше

час від часу дорогою назад насилу

Російською в первый раз, впервые время от времени на обратном пути с трудом

18

Розіграйте діалоги за наведеними ситуаціями.

1. Ви прочитали цікаву книжку. Переконайте однокласникатеж прочитати її.

2. Ви зацікавилися книжкою, яку бачили у свого друга, але вінїї ще не дочитав.

3. Ви вибираєте книжку на подарунок у книжковому магазині.Попросіть поради в продавця.

19

1. Прочитайте текст. З’ясуйте, що таке привітальна промова.

з нагоди ювілею

Привітальна промова — це урочисте звернення з нагоди[14] якоїсь особливої події. Зміст промови становлять: вказівка на нагоду; похвала і вдячність конкретній особі чи групі осіб; перелік пози тивних якостей і заслуг, заклик до подаль ших добрих справ, побажання всіх благ, які сприяють успіхові.

Привітальна промова відповідає на запитання чому? кому? що?

2. Обміркуйте зміст привітальної промови з нагоди: 1) Днязнань; 2) Дня вчителя; 3) ювілею вчительки. Текст промови (до семи речень) запишіть і виголосіть її в класі.

20

Визначте види помилок і запишіть відредаговані речення. У разі потреби користуйтеся словником.

1. Ми не могли побачитися по багатьох причинах і до говорилися зустрітися в другий раз. 2. Учні попросили но венького, що ти розкажеш нам про себе в двух словах. 3. Поїзди ходили точно по графіку. 4. Пасажир запитав у провідника, що чи скоро ви подаcте мені чай. 5. Це лікар ство слід приймати у два прийоми. 6. В прошлому році ми їздили в Крим залізною дорогою, а тепер їдемо на машині. 7. У крайньому випадку Ігорь прилетить літаком. 8. По ба жанню клієнта вибирають обої.

СТИЛІСТИКА ТЕКСТУ

§ 3. Стилі мовлення

Великі Українці

— Великі Українці й Україна;

— ідеальний образ українки;

— благодійництво в ім’я науки; — професійні знання; — український гумор.

— розвивати стилістичні вміння на основі знань зі стиліс тики.

Наші висловлювання залежать від того, з ким ми говоримо, де говоримо і з якою метою, тобто від мовленнєвої ситуації. Саме вона визначає вибір мовних засобів, які ми використовуємо для вислов лення думки. Відбір виражальних засобів мови залежно від мети висловлювання та мовленнєвої ситуації вивчає наука стилістика .

Одиницею стилістики є стиль мовлення.

Стиль мовлення — це своєрідна[15] сукупність мовних засобів, що використовуються мовцем за певних умов спілкування.

Стиль мовлення залежить від його призначення. Так, основна функція розмовного стилю — спілкування; наукового — з’ясування, доведення, повідомлення; публіцистичного — вплив, переконання. Кожен стиль обслуговує свою сферу діяльності: розмовний — побу тову, науковий — наукову, офіційноділовий — законодавчу, ділову, публіцистичний — громадськополітичну та суспільнокультурну.

Усі стилі мають усну і писемну форми , але визначальною для кожного стилю є одна з них. Так, для розмовного стилю — це усна форма, для решти — писемна.

Науковий, офіційноділовий, публіцистичний і художній стилі, на противагу[16] розмовному, називаються книжними, оскільки вони були сформовані на книжній основі.

Стилі

книжні

науковий художній офіційно публіцистичний розмовний діловий

Структура текстів різних стилів теж неоднакова. Для розмовного стилю характерний діалог (полілог), а для решти чотирьох — монолог.

Наявність у мові виражальних засобів, з одного боку, та їх вико ристання в мовленні — з другого, зумовлюють розмежування сти лістики мови і стилістики мовлення .

Для створення різностильових текстів використовують увесь ар сенал мовних засобів (морфеми, слова, словоформи, словосполу чення, речення). Стилістичні ресурси всіх мовних рівнів і виражальні можливості мовних одиниць вивчає стилістика мови. Вона встанов лює систему стилістичних протиставлень одиниць та їх варіантів на кожному рівні мови. Завдяки цьому мовець має можливість вибрати саме ту мовну одиницю, яка відповідає конкретній ситуації спілку вання.

Використання стилістичних засобів мови в мовленнєвій діяльнос ті вивчає стилістика мовлення.

21

Прочитайте афоризми. Поясніть, як у них розкривається по няття стилю.

1. Стиль — одяг думок (Ф. Честерфілд). 2. Стиль — як криш таль: від чистоти його залежить його блиск (В. Гюго). 3. Хороший стиль не повинен зберігати слідів зусиль: написане має здаватися щасливою випадковістю (С. Моем). 4. Не можна писати високим стилем про дрібниці (С. Моем) .

Розмовний стиль

22

1. Прочитайте уривок із повісті Івана НечуяЛевицького «Кайдашева сім’я». Проаналізуйте критичні репліки Карпа, ужиті ним засоби гумору й зробіть висновок, яким був ідеа льний образ української дівчини наприкінці ХІХ століття. Яких змін він зазнав і яким бачиться сучасним хлопцям?

— Карпе! — тихо почав Лаврін, дуже охочий до гарних дівчат. — Скажибо, кого ти будеш сватать?

— Ат! Одчепись од мене, — тихо промовив Карпо.

— Сватай Олену Головківну. Олена кругла, як цибулька, повно вида, як повний місяць; у неї щоки, мов яблука, зуби, як біла ріпа, коса, як праник[17], сама дівка здорова, як тур: як іде, то під нею аж земля стугонить.

— Гарна… мордою хоч пацюки бий; са ма товста, як бодня, а шия хоч обіддя гни.

— Ну то сватай Одарку Ходаківну: ця тоненька, як очеретина, гнучка станом, як тополя; личко маленьке й тоненьке, мов шовкова нитка; губи маленькі, як рутя ний[18] лист. З маленького личка хоч води напийся, а сама пишна, як у саду вишня, а тиха, неначе вода в криниці.

Старий Кайдаш аж набік сплюнув, а Карпо промовив:

— Вже й знайшов красуню! Та в неї лице, як тріска, стан, наче копистка[19] [20], руки, як кочерги, сама, як дошка, а як іде, то аж кістки торохтять.

— Але ж ти й вередливий! То сватай

Сцена з вистави

«Кайдашева сім’я»

(Національний академічний

драматичний театр ім. І. Франка)

Хотину Корчаківну, — сказав Лаврін і за сміявся.

— Чи ти здурів? Хотина як вигляне у вікно, то на вікно три дні собаки брешуть, а на виду в неї неначе чорт сім кіп гороху змолотив. — Ну, то бери Ганну.

— Авжеж! Оце взяв би той кадівб4, що бублика з’їси, поки кру гом обійдеш, а як іде...

— Коли я буду вибирати собі дівчину, то візьму гарну, як кві точка, червону, як калина в лузі, а тиху, як тихе літо, — сказав весе лий Лаврін.

— Мені аби була робоча та проворна та щоб була трохи кусли ва, як мухи в спасівку, — сказав Карпо.

— То бери Мотрю, Довбишеву старшу дочку. Мотря і гарна, і трохи бриклива, і в неї серце з перцем, — сказав Лаврін.

Лаврінові слова запали Карпові в душу. Мотря не виходила в ньо го з думки, неначе стояла тут на току недалечко від нього, під зеленою яблунею, і дивилась на нього своїми темними, як терен, очима.

2. Визначте стиль уривка. Користуючись однією зі схем (див.

с. 16, 19, 23, 24, 28), укажіть у тексті ознаки конкретного

стилю. Наскільки характерна для нього така перенасиче ність порівняннями? Яку роль вони виконують?

Розмовний стиль

спілкування, обмін думками

щоденне спілкування в невимушеній обстановці

побут, сім’я, робота

неофіційність, безпосередність, непідготовленість, невимушеність, свобода у виборі слів і висловів, вияв авторського ставлення до мовців та змісту їхньої розмови

тип мовлення — розповідь форма — усна (рідше — писемна)

діалогічний характер розмовна оцінна лексика емоційно забарвлені слова й вислови звертання

питальні, спонукальні, окличні, неповні

речення різноманітність інтонації

23

Прочитайте уривок з роману Марини і Сергія Дяченків. Ро зіграйте діалог, який відбувся між дівчиною та продавцем. Яким стилем мовлення ви скористаєтеся?

Уздовж стіни стояли засклені вітрини з виставленими напоказ мобільними телефонами, а добре одягнена довгонога дівчина уваж но вивчала моделі й ціни. За стійкою сидів елегантний молодий чоловік, найяскравішою деталлю його зовнішності була жовтогаря ча краватка...

24

Прочитайте текст в особах, знайдіть у ньому риси розмовно го стилю. Вкажіть використані автором засоби гумору.

Хоч ледачий, та здогадливий

Одна мати весь час вимагала, щоб її малий син рано вставав, бо хто рано встане, той багато встигне.

Якось уранці, ще й не світало, хлопець солодко спав, а мати вже стояла над ним, примовляючи:

— Агов, синку, вставай, поглянь, як гарно навколо, як сонечко пригріває. Вставай, подивися, як пташки співають і люди поспіша ють до роботи взятися. Вставай, щоб якнайбільше встигнути. Он дядьків син — устав раненько і знайшов повний гаманець грошей...

— Знайшов, бо їх загубив той, хто встав ще раніше, — крізь сон пробурмотів хлопець і знову заснув (З журналу) .

25

Продовжіть діалоги, змінюючи в разі потреби напрям думки.

1. — Тобі ніколи не хотілося змінити світ?

— Я побудувала б Країну Справедливості...

2. — А чому ти не любиш потяги? — запитала Анжела.

—Безглуздо[21] тягтися по землі, коли можна літати, — пояснив Влад.

3. — А в дитинстві ти мріяв, щоб тебе показували по телевізору? — поцікавилась Анжела.

— Ні, — відповів Влад, подумавши...

— А я мріяла, — мовила Анжела… (За М. і С. Дяченками) .

26

Прочитайте і запишіть текст, увівши до нього діалог, що міг би відбутися, якби мобільний телефон був заряджений. Яким стилем і типом мовлення ви скористаєтесь?

Цієї миті мобільник, забутий до часу в кишені Владової куртки, зачувши близькість міста, раптом вибухнув тоненькою механічною мелодією.

Влад вийняв з кишені телефон.

— Слухаю...

— Алло, — сказав далекий жіночий голос. — Нареш...

Телефон жалібно пискнув. Остаточно розрядилася давно не за ряджувана батарея — і розмова перервалася (М. і С. Дяченки) .

27

Розіграйте діалог за поданим текстом і закінчіть його моно логом.

— ...Історія, яка вразила?

— Так, не просто цікава, смішна чи страшна, а саме вражаюча!

Ну, як буває в кіно. Щось таке.

— Навіть не знаю.

— І бажано, щоб це трапилося з тобою. Якщо можна.

...

(За В. Івченком)

28

1. Прочитайте уривок. З’ясуйте, про що в ньому йдеться.Визначте тип і стиль мовлення.

Кравчина дбайливо приймає дитину.

— Синочку! Здрастуй! Се ти? Появився на світ? Ойойой!.. Маріє! Як гарно! Неначе гілочка виросла з мого серця. І сам я наче народився заново четвертий раз. Хлопчику мій… Хто ти? Хто він? Товариші! Може, це народився видатний талант? Га? Може, це но вий світоч людства? (О. Довженко) .

2. Спишіть, підкресліть характерні для стилю уривка мовні засоби. Зробіть стилістичний аналіз тексту за схемою відпо відного стилю.

Науковий стиль

29

Прочитайте текст, доберіть до нього заголовок, визначте стильову належність. Користуючись однією зі схем, вкажіть у тексті ознаки конкретного стилю.

Голландський математик Ганс Фройденталь опублікував роботу «Лінкос». Її підзаголовок поясню вав: «Створення мови для косміч ного зв’язку». З дивовижною пе дантичністю[22] й ретельністю[23] автор

«Лінкосу» розробляє космічну мо

принципова схема, з дня на день

ву (її принципову схему), яка повинна слугувати засобом спілку вання з розумними жителями інших планет, причому розробка цієї мови ведеться так сумлінно[24], ніби «кос мічна розмова» має відбутися з дня на день (За А. Кондратовим).

30

1. Прочитайте текст, даючи відповіді на запитання по ходу читання. Визначте тип і стиль мовлення. Знайдіть у тексті характерні ознаки стилю.

Якось — це було за царювання Катерини ІІ — жителі Петербур га побачили кулю, що світилася. Від неї йшло таке сяйво, що на Англійській набережній було світло як удень.

Які здогади у вас виникають? Перевірте себе за текстом. З’ясувалося, що світить ліхтар, вивішений на четвертому поверсі у вікні квартири відомого механіка Івана Петровича Кулі біна. Ліхтар справді, як на той час, був незвичним.

Які у вас припущення щодо будови ліхтаря?

Це був справжній прожектор, — річ, у ті часи зовсім не відома. Його задня стінка була зроблена з дрібних шматочків дзеркально го скла. Ця стінка відбивала світло єдиної свічі стільки разів, скіль ки в ній було шматочків скла (За М. Поступальською) .

2. З’ясуйте, чи все вам зрозуміло в змісті тексту, чи залишили ся запитання, на які ви не одержали відповіді. Що нового ви дізналися з тексту?

Науковий стиль

пізнання світу, повідомлення, з’ясування, доведення

доведення наукової інформації до суспільства

наукова діяльність (наукові статті, підручники, дисертації, науковопопулярні журнали)

інформативність, об’єктивність, точність (однозначність),

узагальненість логічна чіткість доказовість послідовність

типи мовлення — опис, роздум

(рідше — розповідь) форма — усна і писемна монологічний характер абстрактна лексика словатерміни

слова іншомовного походження цитати складні речення

31

Запишіть українською мовою 5–6 термінів, що позначають наукові поняття, які ви засвоїли на уроках географії, біології та інших предметів. Складіть і запишіть із ними речення.

32

1. Прочитайте текст. З’ясуйте, чи дотримано в ньому єдність стилю. Обґрунтуйте свою думку.

Грім і блискавка… Хто не спостері гав ці явища — величні й небезпечні?

Між хмарою та землею відбувається зигзагоподібний розряд, який несе елек тричну напругу[25] в кілька тисяч вольт.

… Як полосне через усе небо, як цвьохне прямо перед очима...

На Землі одночасно відбувається майже 2000 гроз. У кожній із них зо середжена енергія, що дорівнює вибу ху водневої бомби. Щосекунди в зем лю вдаряє 100 розрядів блискавок (З журналу).

2. Переробіть і запишіть текст так, щоб він відповідав науковому стилю.

3. Напишіть твірмініатюру з описом грози в художньому стилі.

33

Перекладіть і запишіть текст українською мовою, дотриму ючись норм відповідного стилю. Вкажіть ознаки стильової належності висловлювання.

Дождь — жидкие атмосферные осадки, выпадающие в виде ка пель диаметром 0,5–7 мм. Дождь с каплями размером менее 0,5 мм носит специальное название — морось. Дождь выпадает из облаков в результате слияния мелких капель в более крупные.

Различают ливневый дождь — крупнокапельный, кратковре менный, выпадающий из кучевых облаков, и обложной дождь — с менее крупными каплями, продолжительный, выпадающий из слоистых облаков (Из учебника).

34

Виконайте одне із завдань (на вибір):

1. Випишіть приклад невеликого тексту наукового стилю знавчальної літератури, яку ви використовуєте під час підго товки до занять, і зробіть його стилістичний аналіз.

2. Доберіть уривок із науковопопулярної статті. Знайдітьу ньому риси, які зближують науковопопулярний виклад, з одного боку, з художньою літературою, а з другого — з на уковою. Вкажіть у тексті елементи розмовного стилю.

Офіційно«діловий стиль

35

1. Прочитайте текст. З’ясуйте:

— за яких обставин мовлення (у якій мовленнєвій ситуації) можливе таке висловлювання;

— яке завдання мовлення (обмінятися думками; поінформувати про щось; пояснити щось; спонукати до чогось; живописати); — які основні стильові ознаки висловлювання (узагальнене воно чи конкретне, офіційне чи невимушене, емоційне чи безстороннє, нейтральне).

Засідання Верховної Ради України (24 серпня 1991 року)

Акт проголошення незалежності України

Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Украї ною в зв’язку з державним переворотом у СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні; виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом

ООН та іншими міжнародноправовими документами; здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто

проголошує

незалежність України та створення самостійної української

держави — України.

Територія України є неподільною і недоторканною.

Віднині на території України мають чинність виключно Кон ституція і закони України.

Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення.

24 серпня 1991 року Верховна Рада України

2. Проаналізуйте будову тексту (виділіть мікротеми, абзаци, типи мовлення, засоби зв’язку).

3. Розкажіть, як Україна здобула незалежність. У якому стиліви будуватимете висловлювання?

36

1. Прочитайте текст. Як характеризує Альфреда Нобеля йогозаповіт[26]? Що вам відомо про цю унікальну особистість?

2. Користуючись схемою відповідного стилю, зробіть стилістичний аналіз тексту.

Я, нижчепідписаний Альфред Бернард Нобель, зваживши[27] й ухваливши, цим оголошую мій заповіт щодо майна[28], нажитого мною до моменту смерті.

Усе майно, яке залишилося після мене і яке можна реалізувати, розподілити так:

капітал виконавці моєї духівниці повинні використати на придбання цінних паперів, створивши фонд, відсотки з якого видаватимуться як премія тим, хто протягом попереднього року найбільше прислужився людству.

Зазначені відсотки треба поділити на п’ять частин, які призна чаються: перша частина — тому, хто зробив велике відкриття або винахід

у галузі фізики; друга — тому, хто зробив велике відкриття або вдосконалення

в галузі хімії; третя — тому, хто досяг видатних успіхів у галузі фізіології або

медицини; четверта — творцеві найбільш значного літературного твору, що

відображає людські ідеали; п’ята — тому, хто зробив вагомий внесок у єднання народів, лік відацію рабства, зменшення кількості наявних армій і сприяння мирній домовленості.

Премії в галузі фізики та хімії має присуджувати Шведська ко ролівська академія наук, премії з фізіології та медицини — Королів ський Каролінський інститут у Стокгольмі, премію миру — комітет із п’яти осіб, обраних норвезьким стортингом[29]. Моє особливе бажання полягає в тому, щоб на присудження премій не впливала національність кандидата, щоб премію здобували найдостойніші, незалежно від того, скандинави вони чи ні.

Цей заповіт є останнім, він має законну силу і скасовує[30] всі мої попередні заповіти.

Офіційно)діловий стиль

регулювання ділових відносин обслуговування громадянських потреб людини

офіційне спілкування законодавство

ділові відносини між установами й окремими особами документи (ділові папери)

імперативність

документальність, конкретність нейтральність стабільність точність (однозначність) стислість чіткість

типи мовлення — розповідь, опис

форма — писемна монологічний характер ділова лексика словатерміни

розповідні, безособові речення прямий порядок слів

Публіцистичний стиль

37

1. Прочитайте текст. З’ясуйте, яку мету ставив автор і чи досягїї. Визначте основну думку висловлювання.

2. Проаналізуйте будову тексту (виділіть мікротеми, абзаци, засоби зв’язку). Зробіть стилістичний аналіз висловлюван ня за схемою відповідного стилю, приділивши окрему увагу емоційноекспресивним засобам впливу на читача.

Світочі України

У нас є прекрасні взірці, що сяють маяками серед мороку[31] даль ніх і ближніх часів.

Ми сформуємо свою душу і душі своїх дітей так, щоб Великі Українці минулого освятили ті душі на творення небувалої небес ної України — невмирущої і життєдайної — віднині й довіку.

Ми візьмемо нерушиму сміливість і мужність від славетного козацтва запорозького, дух якого стукає в наші дрімаючі серця!

Ми приймемо дитячу віру і полум’яну непохитність[32] від духа невмирущого Кобзаря!

Ми нап’ємося з невичерпної криниці мудрості й посвяти від космічного велета Сковороди!

Ми осяємось вічним болем і тривогою Лесі, щоб байдужість до горя жодної живої істоти не торкнулась нашого серця!

Ми візьмемо до вічнодіючих рук і розуму громову потугу Каме нярського молота! (О. Бердник) .

Публіцистичний стиль

вплив, спонукання, переконання, агітація

передача інформації (переважно через ЗМІ) з пропагандистською метою

громадськополітична суспільнокультурна виступи в ЗМІ (періодика, радіо, телебачення тощо), на мітингах

інформативність оперативність доступність переконливість урочистість образність емоційність

типи мовлення — розповідь, опис,

роздум

форма — писемна й усна

монологічний характер (рідше — діалогіч ний характер)

суспільнополітична, емоційно забарвлена лексика газетні штампи риторичні запитання речення різної структури

38

1. Прочитайте текст, визначте його тему й основну думку. Чому, на ваш погляд, Іван Франко займає особливе місце в іс торії української культури?

2. Укажіть характерні ознаки висловлювання, що визначаютьйого стильову належність.

Письменникгігант. Будівничий велич ного храму української культури. Це — Іван Франко. Поет, прозаїк, драматург, критик, публіцист, учений, філософ і політик.

Його називають Каменярем, але він не тільки джаґаном[33] розбивав скелі, а й камін ними брилами мостив тверді, тривкі магіст ралі прогресу. Був будителем мас і вчителем нації.

Марко Черемшина феномен Франка уяв ляв в образі великого астрального тіла, що

гріє на всю Україну, а світить ще далі. Іван Франко Іван Франко — це наша національна

Біблія. Ми розгортаємо його «Книги Битія» і за пошуками есте тичної насолоди, і за пошуками ізмарагдів людяності й мудрості.

На схилі письменникового віку Європа визнала, що немає достойнішого за Франка кандидата на Нобелівську премію. Але проголосувала проти одна особа — смерть… Посмертно Нобелів ську премію не присуджують… (За І. Денисюком) .

39

Прочитайте уривок. Дайте відповідь панянці в письмовій формі. У якому стилі ви будуватимете висловлювання?

Я — родовита полька. Мене зацікавила Україна: а хто вона є, ко го славетного має? Поляки пишаються Міцкевичем, росіяни — Пушкіним, а українці? (Р. Іваничук) .

40

Доберіть уривок із газетнопубліцистичного тексту, знайдіть і випишіть мовні засоби вираження волевиявлення, спону кання, емоційності та експресивності викладу.

41

1. Прочитайте текст, визначте тип і стиль мовлення.

Здобувайте професійні знання

Що таке професійні знання? Більшість розуміє так: глибоке знання свого предмета; людина на своєму місці; кваліфікований працівник. Сперечатися з цим не доводиться. Та я додам: у знань є причина, є привід[34] ставати ще більш значущими. Адже вони визначають поведінку особистості й безпосередньо стосуються людської гідності[35], упевненості, рішучості й сміливості.

змістити із займаної посади

Людина, яка не має достатніх професійних знань, не може розра ховувати на те, що їй довірять цікаву й складну справу. Навіть якби таке трапилося, вона змушена була б викручуватися, щоб її не зміс тили із займаної посади. Перебування ж такої людини на відповідальній посаді не забезпе чене золотим запасом розуміння справи. Тільки знавець справи може дозволити собі розкіш бути сміли вим і самодостатнім[36]. Саме із середовища знаючих можна сподіва тися принципових оцінок, зваженого погляду на ситуацію. А це вже громадянська поведінка. Це прообраз людини майбутнього, яка поєднуватиме в собі потребу в самоосвіті, самовдосконаленні, від повідальність і вимогливість[37] як норму життя (За О. Абрамовим) .

2. Дайте відповіді на запитання:

1. Що таке професійні знання?

2. З якими людськими якостями і в який спосіб вони пов’язані?

3. До чого спричинює брак професійних знань?

3. Підготуйте текст невеликого виступу на тему «Професійнізнання» на засіданні профорієнтаційного клубу старшоклас ників. Для цього визначте мету висловлювання, тип і стиль мовлення; доберіть матеріали з різних джерел, які розкри вають роль школи в здобуванні знань, приклади; складіть план виступу. Підготуйтеся виголошувати текст із застосу ванням позамовних засобів впливу на аудиторію.

Художній стиль

42

1. Прочитайте твори ваших однолітків. Що об’єднує і що від різняє обидва тексти? Які думки й почуття вони викли кають?

Весняні фантазії

Над моїм чарівним краєм сходить сонце, народжує новий день і несе весняне тепло благодатній землі. Серед зеленої оксамитової травички красуються нарциси — горді й неповторні квітисимво ли рідної Хустщини. Погляд зупиняється на дивовижному витво рі природи, білі пелюстки якого нагадують віночокхустинку, що ніжно огортає краплинку сонця — жовту серцевинку. На тонень кому зеленому стебельці рослина гордо тримає свою голівку віночок, що тягнеться до яскравого сонечка. На цій дивоквітці — крапля вчорашнього дощу, що світиться наскрізь, блищить, сипле іскрами, діамантами, переливаючись то різким, то матовим світ лом. Моя душа невимовно радіє з тієї краси… (Я. Андьол) .

Душа нарциса

Там, де річка Тиса

Гори зупинила, Розцвіли нарциси Незбагненним дивом.

Ніжнобілі квіти

В місячному сяйві Зустрічають літо

Дивом надзвичайним.

Викупана в росах Непорочність світу! Та сховався острах Серед дивоцвіту.

Пада тінь тривожна На долину дива.

Чи людині — можна,

Чи ж вона — людина?

Почорніло небо,

Стала дибки Тиса:

Не зривай, не треба!

Там — душа нарциса!

Н. Мамалига

Долина нарцисів (Закарпаття)

2. Визначте стильову належність текстів і зробіть їх розбір засхемою відповідного стилю.

3. Випишіть приклади слів і словосполучень, які впливають наобразність обох текстів.

Художній стиль

вплив на розум, почуття і волю читача

(слухача)

потреба живописати дійсність (людей, природу, явища, поняття тощо), передати почуття, емоції, збудити уяву

література творча діяльність

образність зображуваність виразність емоційність

типи мовлення — розповідь, опис,

роздум

форма — писемна (рідше — усна) монологічний характер (зрідка — діалогічний характер) емоційноекспресивна лексика синоніми антоніми омоніми речення різної будови

43

Перекладіть і запишіть текст українською мовою. Визначте стильову належність тексту, вкажіть у ньому характерні оз наки стилю.

Тюльпан

В класс принесли тюльпан. Лепестки его были свёрнуты в ту гой бутон. Тёмнокрасный, он как будто ждал чегото. Вдруг в класс ворвался луч солнца и зайчиком заплясал по партам, по доске, потом осветил тюльпан и замер. Цветок из бутона превра тился в яркий факел на тёмнозелёном стебле. Этот факел стал разгораться — цветок раскрывал лепестки, из красного превратил ся в огненноалый и заиграл, засветился золотистыми светлооран жевыми оттенками. Возле этого гордого цветка на страже — бархат ный листок.

В классе все притихли.

Ребята следили за тем, как рождается чудо (Из журнала) .

44

1. Прочитайте уривок, визначте його комунікативну мету.З’ясуйте, до якого типу і стилю мовлення належить текст, обґрунтуйте свою думку.

Зиркаю у вікно — й очам своїм не вірю: багато бачив в Україні вишень і черешень, але такого дива не трапляв. Уся черешня в цю благодатну літню пору як величезне виноградне гроно, навіть лис точки за рожевими ягодами поховались. Аж не віриться, що дерево може так рясно родити.

Не можу очей відірвати від дерева, яке буяє в рожевих плодах (За Я. Гояном) .

2. Складіть і запишіть власний опис фруктового дерева в художньому стилі.

45

Поширте текст утричі, увівши в нього опис дощу. Доберіть заголовок і запишіть текст.

За прочиненим вікном зашарудів дощ. Важкі краплини засту котіли по обшивці підвіконня...

Листя, тількино вимите, раділо яскравому світлові дня (За О. Ільченком) .

46

Поширте текст на дві третини, увівши в нього опис краєви дів, побачених Владом з борту літака. Доберіть заголовок і запишіть текст.

Сьогодні був винятково вдалий день для повітряної подорожі.

Літак відірвався від землі...

Влад дивився вниз, притулив шись чолом до ілюмінатора. Земля проглядалася чітко, жодна хмарин ка не заважала оглядові. У проме нях сонця поблискували озера — друзки скла...

Небесна подорож закінчувала ся… (М. і С. Дяченки) .

47

Доберіть із художнього твору опис будьякого явища приро ди й опис того самого явища в енциклопедії. Запишіть обидва тексти. Зіставте уривки і відзначте характерні риси художнього й наукового викладів.

48

1. Прочитайте текст, визначте його комунікативну мету, тип і стиль мовлення, вкажіть характерні ознаки стилю.

Райдуга

На небі багатоколірною дугою спалахнула райдуга. Яка причи на цього надзвичайно мальовничого явища?

Пригадаймо, сонячне світло утворює сім кольорів: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. У цьому можна переконатися за допомогою клиноподібного скель ця — скляної призми. У повітрі немає складних призм, їх заміню ють дощові краплі.

Світловий промінь, падаючи на поверхню дощової краплі й заломлюючись, проходить усередину. Досягнувши внутрішньої стінки, він відбивається й виходить із краплі, знову заломившись. Так світло розкладається на спектр...

Під час дощу сонячне проміння заломлюється в міріадах крап лин води… Однак в очі нам потрапляють лише ті кольорові проме ні, які йдуть від крапель, що знаходяться в одному положенні щодо нас і до сонця: вони розташовані по колу. Зливаючись, вони і дають нам яскраву картину райдуги (З журналу) .

2. Сформулюйте тему тексту і напишіть твірмініатюру про веселку в художньому стилі.

49

1. Прочитайте жартівливі листи, проаналізуйте їх мовні особливості. Вкажіть використані Федором Лузаном засоби гумору.

2. У чому виявляється стилістичний дисонанс[38] і як він на зивається? Що треба змінити в обох текстах, щоб досягти стилістичної однорідності, або єдності, стилю?

Добрий день, Поліно Платонівно!

Не знайшовши консенсусу, ти незначну конфронтацію так близько прийняла до серця, що навіть не погодилася на деякий консорціум і вирішила припинити наші стосунки.

Я ще раз офіційно заявляю, що ніякої альтернативної тобі осо би в мене немає. У тому, що часто приходив пізно, винуваті брифін ги, бо я маю високий рейтинг і мені доручали їх проводити.

Сподіваюсь, ти все добре обміркуєш, прийдеш до конверсії, незважаючи на плюралізм наших думок, повернешся, і в нас з’явиться повна консолідація.

Усе буде о’кей.

Кирило

Високоповажний пане Кирюхо!

Не звинувачуй мене в популізмі. У нас із тобою ніколи не було синхронного погляду на речі, як і єдиної концепції. Тому й виникали різні колізії. Ти вихваляєшся своїм рейтингом, а я теж не в тім’я бита і маю непоганий імідж. Будучи індиферентним, ти ніколи не робив мені презентів, а я по відношенню до тебе не вдавалася до рекету.

Тобі, як менеджеру, твій офіс дорожчий від домашнього затиш ку… Ти згорда дивишся на електорат, хоч саме від нього й залежиш. Свій менеджмент ти ставиш понад усе, і я підозрюю, чи не заміша ний ти в корупції? Вважаю, що маркетинг, яким ти нібито займа єшся, то фікція.

У наших відносинах наступила повна стагнація, і тому я вирі шила поставити крапку.

P. S. Поки не завершаться ринкові реформи і не виберемося з економічної та фінансової кризи, житиму в селі, у своїх батьків.

Такий у мене менталітет.

Поліна

50

Прочитайте уривок. Поширте і запишіть текст, доповнивши його живописанням місць, якими їхала дівчина, стислим ви кладом змісту останніх вістей та описом настрою, навіяного музикою. Дотримуйтесь єдності стилю.

Рената їхала за кермом червоного БМВ. З радіоприймача луна ли голоси коментаторів останніх вістей. Вона змінила хвилю — і в динаміках почулася легка музика (О. Жовна).

§ 4. Будова (внутрішня організація) тексту

Краса рятує світ

— природа як джерело естетичного розвитку суспільства; — збереження природи.

— удосконалювати навички побудови висловлювання на основі знань про внутрішню організацію тексту.

51

Пригадайте вивчене про будову тексту, способи й засоби зв’язку речень у тексті, про «дане» і «нове». За можливості скористайтеся § 29–30 підручника Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк «Українська мова» для 9 класу.

У мовленні речення пов’язані за змістом і граматично. Їх об’єдну ють, з одного боку, спільні тема і думка, що розвивається від одного речення до іншого, створюючи розгорнуте повідомлення, а з другого — специфічні засоби зв’язку.

Речення в тексті поєднуються за допомогою послідовного, або ланцюгового, і паралельного способів зв’язку, які виступають у чистому вигляді або комбінуються в одному висловлюванні.

Засобами зв’язку речень у тексті слугують повтори слів із по передніх речень, займенники, прислівники, сполучники, синоніми, однакові видочасові форми присудків, однотипні, неповні речення та ін.

Найпоширенішим є послідовний (ланцюговий) зв’язок, який забезпечує послідовне розгортання думки, її рух від найбільш са мостійного першого речення до наступного і подальших. Окремі фрагменти думки, розвиваючи одна одну, становлять ніби кільця одного ланцюжка.

52

1. Прочитайте текст. Простежте, як у кожному наступномуреченні розкривається, уточнюється смисл попереднього, як відбувається розвиток, рух думки.

2. Визначте в тексті структурні частини — зачин (початок думки, теми), середню частину (розвиток, виклад теми) і кін цівку. Вкажіть засоби зв’язку між частинами тексту.

Як розпускається мак

Ось так розпускається мак.

Рановранці серед сивого різьбле ного листя на волохатому стеблі гой дається зелений бутон. Теж увесь волохатий, у краплинках роси.

І раптом ти бачиш, як бутон лоп нув. Цю ж мить! Зелені стулки[39] розсу ваються, проглянула між ними рожева смужка. Вона стає все ширшою, шир шою...

Ще мить — і зелені стулки впали на землю.

І все це відбувається на твоїх очах!

цигарковий папір

І вже не зелений бутон гойдається на стеб лині, а ніби грудочка[40] рожевого цигаркового паперу.


[1] Нагромаджувати/нагромадити рос. накапливать/накопить.

[2] Поступ — прогрес.

[3] Неперевершений рос. непревзойдённый.

[4] Зрушення рос. сдвиги.

[5] Надбання рос. достояние.

[6] Повсякчас — постійно, завжди.

[7] Призначення рос. назначение.

[8] Відтепер рос. отныне.

[9] Передрікати/передректи рос. предсказывать/предсказать.

[10] Переконання рос. убеждение.

[11] Безпідставний рос. безосновательный.

[12] Не підлягає сумніву рос. не подлежит сомнению.

[13] Суперечливий — який містить протилежні думки.

[14] Нагода рос. подходящий случай; з нагоди ювілею рос. по случаю юбилея.

[15] Своєрідний рос. своеобразный.

[16] На противагу рос. в противовес.

[17] Праник — дерев’яний гладенький валок для вибивання білизни під час прання.

[18] Рутяний, рутвяний — прикм. до рута — рослина, що містить ефірну олію.

[19] Копистка — дерев’яна лопатка для розмішування чогонебудь.

[20] Кадівб, кадіб — велика діжка.

[21] Безглуздо рос. бессмысленно.

[22] Педантичність — надмірна увага до деталей.

[23] Ретельність рос. тщательность.

[24] Сумлінно — старанно.

[25] Напруга рос. напряжение.

[26] Заповіт рос. завещание.

[27] Зважати/зважувати — рос. взвесить/взвешивать.

[28] Майно рос. имущество.

[29] Парламентом.

[30] Скасовувати/скасувати рос. отменять/отменить.

[31] Морок рос. мрак.

[32] Непохитність рос. стойкость, непоколебимость.

[33] Джаґан — різновид кайла.

[34] Привід рос. повод.

[35] Гідність рос. достоинство.

[36] Самодостатній — який має цінність сам по собі; який має цілком самостійне значення.

[37] Вимогливість рос. требовательность.

[38] Дисонанс — те, що вносить розлад у щось, суперечить чомусь.

[39] Стулка рос. створка.

[40] Грудочка рос. комочек.

еще рефераты
Еще работы по литературе и русскому языку