Реферат: Планування предмету "Захист Вітчизни" у навчально–виховному закладі

Міністерствоосвіти і науки України

МіністерствоОборони України

Курсоваробота

 

Натему:

 

«Плануванняпредмету «Захист Вітчизни» у навчально–виховному закладі»

 

Роботу виконав

Студент 538взводу

Кафедривійськової підготовки

Грушевський Д.А.

Перевірив

Викладач

Кафедривійськової підготовки

м/лт. Лелека

Миколаїв2008


Зміст

 

Вступна частина

1. Основначастина

1.1 Документи,які розробляє вчитель предмету «Захист Вітчизни» з навчально–виховного процесу,їх форма і зміст

1.2 Міжпредметнізв’язки предмету «Захист Вітчизни» з іншими предметами та їх облік прискладанні план–конспектів

1.3 Порядскладання розкладу занять

1.4 Порядокскладання план–конспектів

Висновок

Список використаної літератури


Вступначастина

Керівництвонавчанням і вихованням у навчальному закладі повинно бути конкретним і маєзабезпечувати повне та якісне виконання завдань з допризовної підготовкимолоді.

Головним укерівництві є: глибоко продумане планування захисту Вітчизни; постійневдосконалення методичної майстерності викладача; систематичний контроль заходом занять; вивчення і впровадження в практику навчання та вихованняпередового досвіду; безперервне вдосконалення навчально – матеріальної бази;ефективне використання в навчанні різних технічних засобів. Однією з головнихвимог до керівництва допризовною підготовкою у навчальному закладі є глибокопродумане планування навчально – виховного процесу.

Мета ізавдання планування

Планування захистуВітчизни у навчальних закладах та оборонно – спортивних оздоровчих таборахздійснюється згідно з Програмою захисту Вітчизни і повинно бути спрямоване навсебічну та якісну підготовку юнаків до навчально – польових зборів,забезпечувати повне виконання програми, комплексне вивчення всіх її розділів утісному зв’язку з іншими предметами. Загальні вимоги до планування навчально –виховного процесу такі самі, як і до інших предметів загальноосвітнього циклу. Вони визначаються такими дидактичнимипринципами: науковість, розвиваючий і виховний характер навчання, свідомість таактивність у навчанні; систематичність, послідовність, доступність наочність унавчанні, міцність засвоєння знань, умінь і навичок; колективний таіндивідуальний підхід у навчанні та ін.

Знання ідотримання викладачем дидактичних принципів є найважливішою умовою забезпеченнявисокого рівня навчання і виховання учнів.

Слід пам’ятати,що планування допризовної підготовки має свої особливості, які пояснює тим, щокурс допризовної підготовки включає 10 самостійних розділів, кожен з якихпотребує ретельно продуманого планування системи навчальних занять, їх логічноїта методичної послідовності.

Планування – процес складання керівних посадовихдокументів, в яких відображаються основні заходи щодо організації навчально –виховного процесу та його забезпечення.

Метапланування:

- всебічната якісна підготовка особового складу до навчально-польових зборів;

- забезпеченняповного виконання програми;

- комплексневивчення всіх розділів у тісному зв’язку з іншими предметами.


1 Основна частина

 

1.1 Документи,які розробляє вчитель предмету «Захист Вітчизни»

з навчальногопроцесу, їх форма і зміст

Під час плануваннязахисту Вітчизни в навчально–виховному закладі викладач користуєтьсядокументами навчального закладу, у розробці яких він бере безпосередню участь.Основою для розробки цих документів є вихідні (основоположні) документи, дояких належать:

- рішеннямісцевого органу виконавчої влади «Про підсумки допризовної підготовки юнаків унавчальному році та завдання на наступний рік»;

- додатокдо рішення органу виконавчої влади «План основних заходів з допризовноїпідготовки на навчальний рік»;

- Програмадопризовної підготовки;

- Положенняпро допризовну підготовку юнаків;

- Накази,нормативні документи органів освіти та місцевих органів військового управління;

- Навчально– методичні рекомендації органів освіти і військового управління з допризовноїпідготовки.

Вивчивши вихіднідокументи, керівник навчального закладу складає планові документи, в якихураховує місцеві умови роботи даного закладу і можливості навчально –матеріальної бази.

До плановихдокументів належать:

І. Розділ річногоплану роботи навчального закладу – «Допризовна підготовка і військово –патріотичне виховання учнів».

ІІ. Наказкерівника навчального закладу «Про організацію і проведення допризовноїпідготовки в навчальному році»

На основінаведених вище документів викладач «Захисту Вітчизни» особисто складає:

-  Потижневий план (див. додаток1);

-  Розклад занять (див. додаток2);

-  План–конспекти проведеннязанять.

Потижневий планвивчення тем захисту Вітчизни складається на основі програми та плановихдокументів навчального закладу на навчальний рік окремо по роках навчання. Вньому зазначаються:

-  потижневий розподіл занять затемами і розділами допризовної підготовки;

-  послідовність у вивченніпрограмою матеріалу;

-  комплексування занять, тем ірозділів програми з метою рівномірної, послідовної і всебічної підготовки учнів;

-  можливість застосуванняміжпредметних і внутрішньо предметних зв’язків під час допризовної підготовки.

Розклад занятьскладається викладачем захисту Вітчизни на місяць, розміщується на дошцідокументації в місці для практичного вивчення обов’язків днювального або віншому місці, визначеному керівником навчального закладу. У ньому визначаютьсяномери тем і зміст заняття, місце і час його проведення, форма одягу учнів накожне заняття.

В розкладіпоказуються заходи позакласної роботи з захисту Вітчизни, які висвітлюють всюнавчальну і виховну роботу викладача на місяць.

 

1.2 Міжпредметнізв’язки предмету «Захист Вітчизни» зіншими

предметами таїх облік при складенні потижневого плану

Формуванняякостей, необхідних майбутньому воїну, багато в чому залежить від обґрунтованихі об’єктивно діючих зв’язків між допризовною підготовкою та іншими шкільнимиосновами наук.

Між предметнізв’язки – спільна діяльність викладача захисту Вітчизни та учнів, під час якоїу навчальній роботі використовується зміст інших навчальних дисциплін (історії,фізики та ін.), здійснює процес взаємо забезпечення знань як засіб узгодженостінавчальних програм і підручників з урахуванням педагогічних умов, принципівпобудови дидактичних систем. Між предметні зв’язки позитивно впливають нанавчально – виховний процес і розвиток особистості старшокласника.

Досвід викладанняпідказує: для того щоб сформувати у кожного учня інтерес до матеріалу, якийвивчається, мало правильно викласти його по суті. Необхідний високий емоційнийрівень уроку. Великі можливості викладачу Захисту Вітчизни надають література імистецтво.

Величезнукількість міжпредметних зв’язків з літератури можна привести при викладеннітеми «Друга Світова». Сюди можна віднести і рядки поета Г. Суворова, якийсказав про офіцерів:

Он как отец – и нет длянас дороже

Людей на этом боевомпути.

И потому нам дорог он,что может,

Ведя на смерть, от смертиувести.

Один із кращихлітописців Великої Вітчизняної війни К. Симонов в книзі «Живые и мёртвые»розповів, що лейтенантське життя «в дні наступу було недовгим, — в середньомувід входу в бій до поранення або смерті дев’ять діб на чоловіка». Офіцерирозуміли, наскільки небезпечна їх праця на фронті, але добровільно йшли впекло, ведучи за собою бійців.

Приступаючи довивчення загальновійськової підготовки можна процитувати слова К. Ваншенкіна:

И шагнули в грозные бои

Чуть ли не со школьногоурока

Славные ровесники мои,

Рыцари без страха иупрека.

Викладачу важливопоказати, беручи за основу досвід Великої Вітчизняної війни, необхідність самимсерйозним образом готуватися до військової служби, щоб в любий момент, якщобуде потрібно, стати на захист своєї Батьківщини.

Літературніприклади дозволяють учням більш чітко представити задачі військової служби.

Як міжпредметнийзв'язок можна використовувати фільми. Наприклад фільм «Грозові ворота» можнавикористовувати при вивченні розділу тактична підготовка. В цьому фільмі дужедобре показано особливості загальновійськового бою. На сучасному етапі, колимайже в кожній школі існують спеціально обладнані класи, можна навіть нарізатипевні епізоди і показати учням як приклад. Величезна кількість фільміввійськового характеру може допомогти викладачу у підготовці до уроку,використанні цікавих міжпредметних зв’язків, викликанні у учнів інтересу до заняття.

Закони фізикиможна використати у викладенні розділу вогнева підготовка. Постріл, йогоперіоди, траєкторія польоту кулі, віддача зброї – всі ці поняття дуже тіснопов’язані з фізикою.

Визначають такіфункції міжпредметних зв’язків:

1. Загальноосвітні– формування цілісної системи знань, розкриття теорії й практики військовоїсправи.

2. Виховні –формування світогляду, морально-політичних, емоційно-вольових і психічнихякостей.

3. Розвиваючі– вироблення та закріплення узагальнених способів дій, розвиток самостійності,активності та пізнавальних інтересів учнів.

Реалізаціяпрограми захисту Вітчизни залежить не тільки від планування та організації, алеі від якісної підготовки викладача допризовної підготовки до уроку, від йоговміння проводити заняття в тісному зв’язку з іншими шкільними предметами.

Зважаючи на це,необхідно розглянути загальні вимоги до методики проведення таких занять.

1. якіснодобирати й аналізувати навчальний матеріал, виключити його необґрунтованедублювання, щоб не витрачати марно навчальний час. На уроках і в позаурочнійроботі з різних предметів узгоджено викладати одні й ті ж питання, висвітлюючиїх у різних аспектах, щоб у школярів склалося цілісне уявлення про закони,явища, процеси.

2. Активізуватизнання учнів, набуті під час вивчення загальноосвітніх предметів, а також їхжиттєвий досвід.

3. Використовуватина уроках єдину термінологію та одиниці виміру.

4. Комплекснозастосовувати на теоретичних і практичних уроках знання та вміння, здобутіучнями у процесі вивчення фізики, хімії, біології, географії, літератури таінших предметів.

5. Викладачповинен знати основи наук, що вивчаються у навчальному закладі, вміти добиратинавчальний матеріал, використовувати на практиці форми і прийоми встановлення іреалізації міжпредметних зв’язків, володіти методичною майстерністю.

6. Здійсненняміжпредметних зв’язків повинно відображатися в планах-конспектах і проводитисяцілеспрямовано і систематично.

Необхіднапостійна спільна робота всіх вчителів навчального закладу і відповідне плануванняметодичної роботи.

Вчителізагальноосвітніх дисциплін разом з викладачем допризовної підготовки повинніпідготувати для використання на своїх уроках конкретний матеріал, розробитизадачі і вправи військово-прикладного характеру, роздавальний матеріал зміжпредметним змістом, періодично відвідувати уроки допризовної підготовки.

На допомогу учнямможуть бути виготовлені картки зі списками літератури, підготовлені до певногоуроку, а також комп’ютерні програми, стенди, де відображено систему міжпредметнихзв’язків.

Тільки загальнимизусиллями всього педагогічного колективу можна успішно реалізувати міжпредметні зв’язки і добре підготувати учнів до військової служби.


1.3 Порядок складання розкладузанять

Розклад занятьскладається викладачем захисту Вітчизни на місяць, розміщується на дошцідокументації в місці для практичного вивчення обов’язків днювального або віншому місці, визначеному керівником навчального закладу. У ньому визначаютьсяномери тем і зміст заняття, місце і час його проведення, форма одягу учнів накожне заняття.

В розкладіпоказуються заходи позакласної роботи з захисту Вітчизни, які висвітлюють всюнавчальну і виховну роботу викладача на місяць.

 

Прикладскладання розкладу занять

«Затверджую»

Директоршколи_______(підпис)

«__»__________________200_р.

РОЗКЛАДЗАНЯТЬ

ЗЗахисту вітчизни на вересень 2008р.

Дата Час проведення занять Назва розділу, теми і зміст заняття Місце проведення Форма одягу Хто проводить 10 «А» 10 «Б» 11 «А» 11 «Б»

3.09

4.09

5.09

9.09

10.09

11.09

1

3

1

4

2

4

2

5

4

2

4

2

5

5

5

5

Вступне заняття Збройні Сили України.

Т-1 Передісторія розвитку ЗС України.

Зан.4. Пластунський та січовий рух в Україні.

Стройова підготовка.

Т-1 Стройові прийоми і рух без зброї.

Зан.1.Строї та їх елементи. Обов’язки солдата перед шикуванням і в строю.

Прикладна фізична підготовка

Т.2. Гімнастика

Зан.4. Другий комплекс вільних вправ, підтягування на перекладині, згинання і розгинання рук в упорі на брусах.

Статути ЗС України

Т-1. Військовослужбовці та стосунки між ними.

Зан.1. Поняття про військові статути. Загальні обов’язки військовослужбовців.

Вогнева підготовка

Т-2. Матеріальна частина автомата.

Зан.4. Підготовка автомата до стрільби.

Цивільна оборона.

Т-1.1. Роль і завдання ЦО навчального закладу

Психологічна підготовка.

Т-3. Способи та методи вивчення власної психологічної готовності до військової служби.

Зан.1.

Кабінет ЗВ

Кабінет ЗВ

Навчальне місце для вивчення стройових прийомів.

Спорт. Зал

Кабінет ЗВ

Кабінет ЗВ

Кабінет ЗВ

Кабінет ЗВ

№1

№1

№2

№4

№1

№1

№1

№1

Викладач

Викладач

Викладач

Викладач

Викладач

Викладач

Викладач

Викладач

4.09

5.09

10.09.

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Інструктаж командирів взводів та відділень

Робота гуртка «Влучний стрілець»

День юного армійця

ВИКЛАДАЧ ЗАХИСТУВІТЧИЗНИ______________________________

(ЗВАННЯ)(ПІДПИС)


1.4 Порядокскладання план-конспектів

 

План-конспектскладається на основі плануючих документів викладача ЗВ, а саме на основіпотижневого плану і розкладу занять. До оформлення план-конспекту є свої вимоги.

За певним зразкомзаповнюється титульна сторінка, на якій зазначається: затвердження, темазаняття, мета, час, місце проведення заняття та метод проведення заняття, такожвказується матеріально технічне забезпечення і список керівної літератури.Потім безпосередньо заповнюється хід заняття, до якого є теж свої вимоги.Заповнюється таблиця з шести колонок: номер за порядком, навчальні питання,час, короткий зміст, дії керівника і не менш важлива колонка – між предметнізв’язки. Послідовність заповнення кожноїколонки складається в певній відповідності – спочатку вступна частина (якавключає шикування, доповідь командира взводу, привітання, обов’язковетренування, опитування, складання мотивації, перехід до теми і мети заняття, взалежності від теми ще може бути доведення заходів безпеки), основна частина(включає безпосереднє розкриття навчальних питань), заключна частина(оголошення оцінок, доведення домашнього завдання, визначення ступенюдосягнення мети)

 

Вимоги доформи план-конспекту.

«Затверджую»

КерівникНВЗ

(прізвище,підпис)

«___»____________________200__р.

План-конспект

Проведеннязаняття з ______________

підготовки зучнями _______класу

Тема:_________________________________________

(номер і назватеми згідно програми)

Навчально-виховнамета: Навчити…;

Ознайомити…;

Удосконалити…;

Тренувати…;

Виховувати…

Навчальніпитання: 1_____________________________________

2_____________________________________

3_____________________________________

Метод:_________________________________________________

(визначаєтьсяодин чи декілька основних методів)

Час:_____________________________________________________

Місце:___________________________________________________

Керівництво танавчальна література 1 Керівництво (програма)

2 Підручники (БСЗСУч ІІІ)

3 Методична л-ра(підр. ОМДП)

____________________________________________________________

(визначаєтьсяавтор, назва, видавництво та сторінки)

Матеріальнезабезпечення 1. Плакати

2. Стенди

3. Матеріальначастина


ХІДЗАНЯТТЯ

З/П

Навчальні питання Час Короткий зміст Робота керівника МПЗ 1 2 3 4 5 6

І. Вступна частина

ІІ. Основна частина

Організація заняття

Навчальні питання

1

2

3

ІІІ Заключна частина

5хв.

35хв.

10хв.

25хв.

5хв.

1.  Шикування

2.  Перевірка готовності

3.  Стройове тренування

1.  Опитування

2.  Перехід до теми і мети заняття.

1. Тема і мета заняття та ступінь їх досягнення

2. Основні недоліки та поради щодо їх усунення

3. Оцінки

4. Завдання додому

— прочитати…

— вивчити…

— записати…

Керівник заняття

Викладач_____________________________________

(підпис) (прізвище)

Розглянемоскладання план-конспекту на певній темі. Наприклад: Загальновійськовий бій.

Складаємовідповідно до вимог.

еще рефераты
Еще работы по военной кафедре