Реферат: Прийом самохідної пускової установки 9П129 та підготовка її до передачі

МІНІСТЕРСТВООБОРОНИ УКРАЇНИ

МЕТОДИЧНІРЕКОМЕНДАЦІЇ

Випускнику військового інституту ракетних війські артилерії Сумського Державного університету

«Прийом самохідноїпускової установки 9П129 та підготовка її до передачі»


Суми 2005


Зміст

Вступ1. Аналіз вимог керівнихдокументів і основні теоретичні положення1.1 Аналіз вимог керівнихдокументів1.2 Характеристика формдокументів, які застосовуються для оформлення операцій з прийому СПУ тапідготовки її до передачі2. Методика прийому СПУ 9П1292.1 Методика прийому експлуатаційно-технічних документів з комплектуСПУ 9П1292.2 Методика прийому комплектів поставки СПУ 9П1292.3 Методикаприйому одиночних комплектів ЗІП СПУ 9П1292.4 Методика прийому експлуатаційних показників СПУ 9П1292.6 Методика перевірки систем, механізмів і агрегатів СПУ 9П129 нафункціонуванняВисновки3. Методика підготовки СПУ 9п129 до передачі3.1 методика підготовки СПУ 9П129до передачі3.2 Висновки до розділуВисновкиЛітература

Вступ

Існуютьпротиріччя між вимогами керівних документів стосовно якісного стану озброєння,які підлягають передачі и прийому та фактичним технічним станом і комплектністютаких зразків. За рядом об’єктивних і суб’єктивних причин зразки озброєння невідповідають за технічним станом і станом комплектності встановленим вимогам.

Об’єктивнимипричинами є:

- Відсутність належного фінансування необхідних експлуатаційних заходів,що є наслідком скрутного економічного положення держави.

- Розрив економічних зв’язків між колишніми республіками колишньогоСРСР, а складові системи багатьох зразків озброєння виготовляються на підприємствах,розташованих на територіях тих республік. Ремонт озброєння також виконувавсяспеціалізованими підприємствами, які були розташовані в різних регіонахколишнього СРСР.

Об’єктивніпричини, що вказані, привели до того, що озброєння у військових частинах знаходитьсяв теперішній час у такому якісному стані:

1) 90% РАО за фактичним технічним станом відносяться до IV категорії, тобтопотребують проведення капітального ремонту на спеціалізованих ремонтнихпідприємствах, а в зв’язку з відсутністю належного фінансування ремонтніпідприємства не в змозі створити або відновити технологічний процес проведеннякапітальних ремонтів різних груп РАО, у тому числі і груп наземного обладнанняракетних комплексів. Таким чином ремонтні підприємства перетворилися до баззберігання несправного озброєння, яке прибуло з розформованих військовихчастин. Штатне озброєння IV категорії з частин, які не підлягаютьреформуванню, не вилучається.

2) Укомплектованість озброєння запасними частинами, інструментом і приладдямскладає від 20 до 60%. Заявки на поповнення ЗІП не задовольняються у зв’язку зйого відсутністю на складах і базах ГРАУ або ОК. Надходження елементів ЗІПповинно здійснюватися або з підприємств-виробників відповідної номенклатуриозброєння, або з ремонтних підприємств, які проводять розбирання відповідноїноменклатури озброєння V категорії. Таким чином, система постачання ЗІПдо РАО у теперішній час не працює, а закупівля ЗІП у підприємств-виробниківозброєння, які знаходяться на територіях інших держав не проводиться з причинивідсутності фінансування цих програм.

Вумовах реформування ЗС України в масовому порядку здійснюється вилученняозброєння з військових частин та отримання його військовими частинами. Прицьому виникають багато чисельні проблеми, які носять масовий характер ісуб’єктивно впливають на якісний стан РАО:

– Офіцери,які є відповідальними особами за експлуатацію озброєння, не можуть скластивідповідні документи з прийому або передачі РАО.

– Внаслідок безграмотного прийняття РАО при призначенні на посаду, офіцери,особливо це стосується молодших, притягаються до матеріальної відповідальностіпри перевірках, ревізіях та здачі озброєння.

– Поняттяпро категорування озброєння, тобто визначення фактичної категорії та документальнеїї оформлення, взагалі відсутнє. Внаслідок чого, озброєння, яке за всімапараметрами потребує планового капітального або середнього ремонту,використовується за призначенням, а це є передумовою для аварій, катастроф ідострокового виходу озброєння зі строю. Також в більшості випадків при передачіРАО в інші військові частини або на бази ГРАУ і ОК фактична категорія невідповідає вказаній в документах і РАО не приймається. З цієї причини відомостіпро фактичний технічний стан РАО на всіх рівнях управління не відповідаютьдійсності, а це в свою чергу, не дає можливості об’єктивно оцінити реальнийтехнічний стан РАО та профінансувати відповідні розхідні статті бюджетуМіністерства оборони.

– Посадовіособи, які відповідають за експлуатацію, не знають як оформити документи наозброєння, термін експлуатації якого закінчився, як повести операцію виведеннятаких зразків з експлуатації та зняття їх з обліку.

– натеперішній час майже всі зразки РАО мають некомплект ЗІП. Питання облікунекомплекту, порядку розходу, списання з обліку, поповнення обліку ЗІПбільшості командирів та начальників не знайомі.

Зцієї причини озброєння передається та приймається з порушенням вимог керівнихдокументів, а посадові особи постійно і багаторазово платять за одне і теж прикожній передачі зразків РАО.

Питанняправильного прийому некомплектного озброєння, встановлення фактичної йогокатегорії, підготовки некомплектних та несправних зразків до передачі таграмотного складання виправдальних, прийомних та супроводжувальних документівнабувають на теперішній час актуальності.

Вметодичних рекомендаціях запропоновані:

-  методика прийомуексплуатаційно-технічних документів з комплекту зразка озброєння;

-  методика прийому комплектів поставки зразкаозброєння;

- методика прийому одиночних комплектів ЗІП зразка озброєння;

- методика прийому експлуатаційних показників зразка озброєння;

- методика перевірки систем і механізмів СПУ 9П129 на функціонування;

- методика підготовки СПУ 9П129 до передачі.

Об’єктомрекомендацій є самохідна пускова установка 9П129, яка підлягає передачі відоднієї відповідальної особи до іншої.

Предметомрекомендацій є процес документального прийому СПУ 9П129 за фактичним технічнимстаном і за наявною комплектністю.

Новизнатеми рекомендацій полягає у тому, що на теперішній час не існує офіційної методикистосовно прийому зразка озброєння за фактичним технічним станом і за наявноюкомплектністю, не сформований єдиний погляд на процес передачі і прийомунесправного і некомплектного озброєння, а практична цінність їх полягає в тому,що за допомогою розробленої методики може бути здійснений прийом некомплектногоі можливо несправного зразка озброєння з оформленням всіх прийомних документів,які будуть підтверджувати його фактичний технічний стан і наявну комплектність.


1.Аналіз вимог керівних документів і основні теоретичні положення

1.1Аналіз вимог керівних документів

Варіантиприйому РАО:

1. Прийом зразка РАО з іншої військової частини з метою доведення кількостіі номенклатури озброєння до штатної потреби.

2. Прийом зразка РАО з бази озброєння ОК з метою доведення кількостіі номенклатури озброєння до штатної потреби.

3. Прийом зразка РАО особою, яка приймає посаду, у особи, яка здає посаду.

4. Прийом зразка РАО від іншого підрозділу в межах військової частини.

Варіантипередачі РАО:

1. Підготовка зразка РАО, який є позаштатним, до передачі та його передачадо іншої військової частини або до бази озброєння ОК.

2. Підготовка відповідальною особою, яка здає посаду, зразкаозброєння до передачі та його передача іншій особі, яка приймає посаду.

3. Підготовка зразка озброєння, до передачі та його передача доіншого підрозділу в межах військової частини.

Керівнимидокументами з організації підготовки РАО до передачі, та тими, що регламентуютьпорядок прийому, є:

1. Руководствопо учету вооружения, техники, имущества и других материальных средств в ВС.Часть 1..

«Руководство…» встановлює:

· порядок складання, оформлення і ведення облікових документів;

· порядок документального оформлення руху і зміни якісного стану матеріальнихзасобів;

· форми облікових документів з поясненням до них.

2. Керівництво з списання з обліку матеріальних і грошових засобів уЗС України..

«Керівництво…»встановлює:

· порядок підготовки виправдальних документів на матеріальні засоби,які досягли граничного стану або використані;

· права посадових осіб щодо затвердження актів списання або зміниякісного стану;

· порядок підготовки виправдальних документів на витраченіматеріальні засоби.

3. Общиетехнические условия на сдачу в капитальный ремонт и выдачу из капитальногоремонта ракетно-артиллерийского вооружения..

«ТУ…»встановлює:

· Вимоги до зразків РАО, які приймаються на ремонтні підприємства безповернення до військової частини;

· Порядок прийому зразків РАО до ремонтного підприємства.

Вимоги«ТУ» стосуються озброєння, яке вилучається з реформуємих військових частин іпередається на зберігання на бази озброєння. Зразки озброєння у цьому випадкупереводяться до IV категорії, що відповідає потрібності проведення капітальногоремонту без повернення.

4. Инструкция по организации передачи РАВ в Сухопутных войсках приперевооружении соединений и частей на новую технику..

«Инструкция…»встановлює:

· вимоги до організації передачі РАО;

· порядок підготовки, прийому і передачі РАО;

· вимоги до зразків РАО, які підлягають передачі.

5. Інструкція з організації передачі РАО у військах Північногооперативного командування..

«Інструкція…»складена на основі наказу МО від 1987 р. №056 і встановлює такі ж самівимоги, що і «Инструкция…», яка ним введена, з деякими уточненнями.

6. «Руководство по эксплуатации РАО». Часть 1..

Стосовноорганізації підготовки РАО до передачі «Руководство…» встановлює загальнийпорядок прийому і передачі справного і укомплектованого РАО.

Сукупністьвимог цих документів дозволяє правильно провести документальне оформленнясупроводжувальних і прийомних документів при прийомі і передачі тільки повністюсправних ІІ-ої категорії і укомплектованих зразків РАО, але з зазначених вищепричин на сьогоднішній день виникли протиріччя між вимогами керівних документівщодо якісного стану зразків РАО, які підлягають прийому і передачі, та їх фактичнимтехнічним станом і відповідною комплектністю.

Спеціальнеписьмове розпорядження на прийом некомплектного зразка озброєння, яке підлягаєпередачі за відповідним нарядом, являє собою офіційний документ наступногозмісту:

Вразі передачі зразка у середині військової частини такий дозвіл дає заступниккомандира частини з озброєння після перевірки начальниками служб законності іправильності оформлення документів, які є виправдальними і підтверджуютьфактичний технічний стан та наявну комплектність зразка озброєння заноменклатурою відповідних постачальних служб. Надання дозволу пропонуєтьсякомісією в разі наявності виправдальних документів. Дозвіл оформлюється записомв розділі 8 «висновок старшого начальника» акту технічного стану.

Вимогикерівних документів щодо якісного стану зразків РАО, які підлягають передачі таприйому, єдині, незалежно від варіантів прийому і передачі та незалежно відтого, переміщується зразок озброєння з однієї географічної точки до іншої абоні.

Особливостямипри цьому є тільки підстави для передачі і прийому. Такими підставами є:

1.  Наряд органа постачання –для оформлення розпорядження на передачу-прийом озброєння з військової частини доіншої військової частини.

2.  Накладна служби РАОвійськової частини – для оформлення передачі і прийому озброєння з підрозділудо іншого підрозділу військової частини.

3.  Наказ командиравійськової частини на прийом призначеною особою зразка озброєння в обсязі прийомупосади у іншої посадової особи.

Завсіма випадками, які перелічені, озброєння передається разом з заповненимиформулярами і оформленими актами технічного стану, а крім того, в разі прийомуРАО за нарядом службою РАО військової частини-прийомщиком складається актприйому.

Вроботі розглядаються тільки ті форми облікових документів, які складаютьсяпосадовими особами рівня командир взводу, командир сбатр.

Формиоблікових документів, якими оформлюється прийом та передача РАО:

1)Основний документ:

– акттехнічного стану, форма дана в додатку 1.

2)Документ допоміжного характеру:

- картка некомплекту, форма дана в додатку 2.

3)Виправдальні документи:

- акт зміни якісного стану, форма дана в додатку 3;

- акт списання, форма дана в додатку 5.

1.2 Характеристика формдокументів, які застосовуються для оформлення операцій з прийому СПУ та підготовкиїї до передачі

1. Акт технічного стану призначений для документального оформленняфактичного стану зразка озброєння при:

-  підготовці виробудо передачі;

-  переведеннівиробу до нижчої категорії у разі необхідності проведення середнього абокапітального ремонтів, а також – після закінчення гарантійного або граничного термінуексплуатації;

-  переведення довищої категорії після проведення середнього або капітального ремонтів;

-  підтвердженнякатегорії у разі необхідності.

При передачі озброєння акт технічногостану оформлюється особою, яка передає, і є основним супроводжувальнимдокументом. Акт технічного стану складається у будь-якому випадку передачі,незалежно від того, переміщується зразок озброєння при передачі чи ні.

Припередачі виробу з військової частини до іншої військової частини в межахОперативного командування, акт складається здатчиком в трьох примірниках з розрахунку:

-  примірник №1 –отримувачу;

-  примірник №2 – вслужбу РАО ОК;

-  примірник №3 –залишається у відправника.

Передача здійснюється за нарядом службиРАО ОК.

Припередачі виробу з військової частини до іншої військової частини, якадислокується на території іншого Оперативного командування, акт складаєтьсяздатчиком в п’яти примірниках з розрахунку:

-  примірник №1 –отримувачу;

-  примірник №2 – вГРАУ;

-  примірник №3 – вслужбу РАО ОК;

-  примірник №4 – вслужбу РАО ОК;

-  примірник №5 –залишається у відправника.

Передача здійснюється за нарядом ГРАУ.

Припередачі виробу в межах військової частини з одного підрозділу до іншого актскладається в підрозділі, з якого передається, в одному примірнику, який післяприйому передається в службу РАО військової частини.

Передачаздійснюється за накладною служби РАО військової частини та наказом командиравійськової частини.

Припередачі виробу від однієї відповідальної особи до іншої, яка приймає посаду, вмежах підрозділу, акт складається в одному примірнику, який після прийомупередається в службу РАО військової частини.

При необхідності кількість примірниківможе бути збільшена ксерокопіюванням.

За всіма перелікованими випадками акттехнічного стану, який складений здатчиком, затверджується його командиромчастини.

2.    Картка некомплекту призначена дляобліку відсутніх в комплектах зразка озброєння:

-  експлуатаційнихдокументів з комплекту ЕТД;

-  елементів зкомплекту поставки зразка озброєння та з комплектів поставки його складовихсистем;

-  елементів зодиночного комплекту ЗІП зразка озброєння та з одиничних комплектів ЗІП йогоскладових систем, або відсутніх елементів конструкції,, які не входять допереліку комплектів поставки.

Основні експлуатаційно-технічні документивиробу обліковані в загальній відомості ЕТД або в окремому розділі формуляравиробу. ЕТД складових систем виробу обліковані в формулярах цих систем, а взагальній відомості ЕТД виробу, про це є відповідна примітка.

Загальний комплект поставки виробуоблікований в основному формулярі у розділі «Комплект поставки». Комплекти поставкиокремих систем обліковані в формулярах цих систем у розділах «Комплект поставки»,а в переліку комплекту поставки основного формуляра, про це є відповіднапримітка.

Картка некомплекту оформлюється окремо накожен комплект поставки, у якому є відсутні елементи.

Одиночнийкомплект ЗІП виробу опублікований у загальній відомості ЗІП. Одиночні комплектиЗІП складових систем можуть бути опубліковані:

- в формулярах складових систем у розділі «ЗІП»;

- в окремих відомостях ЗІП складових систем;

- в пакувальних аркушах місця укладки ЗІП складового блоку, вузла,системи;

- в описах місць укладки ЗІП складових систем, блоків, вузлів.

В загальній відомості ЗІП є примітка продокументи, в яких обліковані одиночні комплекти ЗІП складових систем, блоків,вузлів.

Картканекомплекту оформлюється, як і у попередньому випадку. окремо на кожен комплектЗІП, у якому є відсутні елементи.

Елементиконструкції виробу, які не вказані в розділах «Комплект поставки» формулярів іпаспортів. переліковані в технічних описах та альбомах малюнків до них.

Відсутніелементи конструкції можуть бути включені до карток некомплекту, в якихобліковані відсутні елементи з комплектів поставки відповідної системи, блоку,вузла, при цьому робиться розділ з записом «Елементи конструкції». Якщо елементконструкції не може бути віднесений то того чи іншого «комплекту поставки», нанього заводиться окрема картка некомплекту.

Робочікартки некомплекту повинні бути заведені і вестися при експлуатації зразкаозброєння від моменту прибуття його у військову частину до моменту йогопередачі. Картки заводяться тільки на ті комплекти. у яких відсутні елементи.

Робочікартки некомплекту заводяться в разі некомплекту на комплект. елементи якогообліковані за окремим документом. заповнюються ручкою, підсумок не підводиться.Таким чином, кількість робочих карток некомплекту залежить від кількостіокремих комплектів, у яких є відсутні елементи.

Початковізаписи в робочих картках некомплекту здійснюються за результатами прийомувиробу з іншої військової частини.

Якщовиріб не переміщувався. а тільки передавався в межах підрозділу від однієївідповідальної особи до іншої, нові робочі картки некомплекту можуть не заводитися,а вестися далі. При цьому доцільно підвести підсумки на моментприйому-передачі, але порядкову нумерацію елементів потрібно продовжувати.

Припідготовці виробу до передачі інформація з робочих карток некомплектупереноситься до нових зведених карток. Кількість зведених карток некомплектуформується виходячи с того. що в одну зведену картку можна включити:

- відсутні елементи з одиночного комплекту ЗІП спеціальної частинипо складовим комплектам;

- відсутні елементи з комплектів поставки систем. блоків, вузлівспеціальної частини, а також елементи конструкції, які не обліковані впереліках комплектів поставки;

- відсутні елементи з одиночного комплекту ЗІП засобу рухомості,відсутні елементи з комплектів поставки та інші документи конструкції шасі.

При цьому зведені картки некомплекту. крімцього, необхідно формувати ще і по належності елементі ЗІП. комплектів поставкиі ЕТД до відповідних служб постачання:

- служба РАО;

- автослужба;

- служба ЗЗМУ;

- інженерна служба;

- медична служба;

- служба зв’язку;

- речова служба.

Формування карток по службам постачаннянеобхідно у зв’язку з тим, що поповнення, організація ремонту і технічногообслуговування, списання комплектуючих приладів. складових частин і іншогомайна, які відносяться до номенклатури цих служб, покладено на начальниківвідповідних служб. Таким чином, такі картки повинні бути зареєстровані у діловодствіперелікованих служб. Формування карток некомплекту по службам є обов’язковою умовою.

Підставою для занесення відсутньогоелементу до відповідної картки некомплекту є виправдальний документ, якимоформлюється зняття такого елементу з обліку відомості ЗІП або формуляру.

Назва, номер і дата виправдальногодокумента на кожен відсутній документ повинні бути занесені до картки некомплекту,для цього, при виготовленні картки, рекомендується передбачити додаткову графу «примітки».

Виправдальними документами, якіпідтверджують законність некомплекту, є:

- акт технічного стану з доданими картками некомплекту, яким булаоформлена попередня передача виробу;

- акт утилізації елементів V категорії з такого або іншого комплекту;

- акт списання втрачених матеріальних засобів, який складений напідставі наказу командира військової частини про покарання винних і документів,які підтверджують факт притягнення винних осіб до матеріальної відповідальності,або виданого відповідним начальником інспекторського свідоцтва.

Картки некомплекту, які виготовляються якдодаток до акту технічного стану при передачі зразка озброєння, повинні бутизасвідчені начальником служби РАО військової частини, а в разі передачі його доіншої частини, крім того, – начальником органу постачання, яким виданий наряд.Такі вимоги є логічним наслідком ст. 40 «Руководства по учёту…».

3.       Акт зміни якісного стану призначенийдля документального оформлення наступних операцій:

- переведення елементів ЗІП або інших складових елементів, роботаяких не обліковується в формулярах і які не обліковуються за заводськиминомерами до V категорії при умові, що ці матеріальні засоби вислужиливстановлений термін експлуатації і непридатні для подальшого використання затехнічним станом;

- утилізацію елементів V категорії.

За всіма випадками акт зміни якісногостану складається:

- по службам постачання;

- на елементи тільки з одного комплекту визначеного зразка озброєння.

У разі, якщо оформлюється операціязниження категорії елементів ЗІП визначеної системи, блоку або приладу, їхнеобхідно, також, розподіляти по окремим актам по групам:

- запасні частини;

- інструмент;

- приладдя.

Це пов’язано з тим, що групи ЗІПвикористовуються з різною метою і висновки комісії в акті повинні бути зробленіз вказанням причин зниження категорії до п’ятої.

Особливості списання ЗІП: для запаснихчастин термін експлуатації не встановлений. Вони призначені для заміни тих, щовийшли з ладу, зносилися в складі вузлів. механізмів, блоків або систем зразкаозброєння. Заміна несправних елементів справними проводиться при проведенніпоточного ремонту. Списанню підлягають несправні елементи, які були зняті звиробу. Умовно вони повинні бути закладені на місця тих запасних елементів, яків результаті ремонтних робіт встановлені на виріб.

Для інструменту терміни експлуатаціївизначені нормативними документами і складає від 7 до 10 років. З урахуваннямтого, що види технічного обслуговування, які встановлені єдиною системоюкомплексного ТО, а також – поточний ремонт проводяться періодично, при цьому роботипроводяться штатним інструментом, для якого характерні зноси робочих поверхів іпошкодження. Інструмент може бути або придатним – ІІ категорії, або непридатним– V категорії. Якщоінструмент вислужив встановлений термін експлуатації і за фактичним технічнимстаном відповідає V категорії, це повинно бути документально підтверджено актомзміни якісного стану.

Для приладдя терміни експлуатаціївизначені, як і для інструменту, але особливостями експлуатації є те, що елементицієї групи зносовим впливам піддаються менше, ніж інструмент, так як вонизастосовуються для виконання інших функцій і на них більш впливають такіфактори, як біологічні, температурно-вологісні, від яких вони з часом руйнуютьсяі приходять до непридатного стану, який відповідає V категорії. До приладдяналежать брезентові, гумові і дерев’яні вироби, пензлики, вимірювальні прилади,переносні ліхтарі та інші. При досягненні граничного технічного стану і приумові закінчення встановленого терміну зберігання фактичну категорію приладдянеобхідно оформити актом зміни якісного стану.

При складанні акту на переведенняматеріальних засобів до V категорії необхідно дотримуватись таких правил:

- акт складається, по-перше, по службі, до номенклатури якоївідноситься інструмент;

- по-друге, акт складається по комплектах, які обліковані тільки заодним документом з зазначенням належності елементів до конкретного комплектуЗІП конкретної складової частини конкретного зразка озброєння, наприклад: «Актзміни якісного стану інструментів з одиночного комплекту ЗІП гідросистеми СПУ9П129 зав. №П1119».

- в графі «Основа операції» вказується мета – «переведення до V категорії»;

- в розділі «списати» вказуються назви і позначення елементів,одиниці виміру визначаються в залежності від складу елемента, категоріявказується та, яка підтверджена документально, тобто ІІ. Первинна вартість,якщо цінники у відповідній службі відсутні, визначаються за ринковими, що діютьна день складання акту. Загальна вартість матеріальних засобів, які підлягаютьпереведенню до V категорії, не повинні перевищувати в одному акті двох посадовихокладів командира військової частини, який затверджує акт.

- в розділі «оприбуткувати» повторюються назви, позначення елементівта їх одиниці виміру. Категорія вказується та якій фактично відповідає елементЗІП, тобто V.

Після затвердження акту на переведенняматеріальних засобів до V категорії, необхідно документально оформитинаступну операцію – утилізацію або розбирання. В цьому випадку, при оформленніакту необхідно дотримуватися таких правил:

- в назві акту закреслюються слова «зміни якісного стану» ідописується слово «утилізація» або «разбірки», які відображують мету складанняакту. Наприклад «Акт утилізації елементів з одиночного комплекту ЗІП гідросистемиСПУ 9П129».

- акт утилізації, як і акт зміни якісного стану, складається послужбам постачання, а матеріальні засоби групуються з одного комплекту і тількиз одного зразка озброєння. В цьому випадку в один акт можуть бути включені і запаснічастини V категорії, і інструменти V категорії, і приладдя V категорії, алевсі ці групи повинні бути з одного комплекту ЗІП. Це допускається в зв’язку зтим, що утилізація проводиться однаково для всіх груп ЗІП.

- в розділі «Списати» записуються назви, позначення і одиниці виміруелементів, що підлягають утилізації. Категорія вказується та, що підтверджена документами,тобто – V.

- в графі «первинна вартість» слово «первинна» закреслюється, аслово «залишкова» дописується. Залишкова вартість визначається як 25% від первинної,але не менш ніж вартість металобрухту, який буде отримано в результаті утилізаціїелементу ЗІП. Загальна залишкова вартість матеріальних засобів, які підлягаютьутилізації, не повинна перевищувати двох посадових окладів командира військовоїчастини, який затверджує акт.

За всіма випадками в акті підводитьсяпідсумок за кількістю найменувань і загальної вартості майна.

Висновки комісії для переведення до V категорії кожноїгрупи ЗІП розробляються з урахуванням особливостей їх експлуатації. Пропонованіваріанти пропозицій комісії:

1) Для акту зміни якісного стану при переведенні запасних частин до V категорії: «Елементи,які переліковані, вийшли з ладу в процесі нормальної експлуатації і зняті звиробу при проведенні поточних ремонтів, а замість них встановлені аналогічнісправні з одиночного комплекту ЗІП. Відновлення технічно не можливе. Фактичнийтехнічний стан відповідає V категорії. Підлягають переведенню до фактичноїкатегорії з подальшою утилізацією».

Під «нормальною роботою» слід розумітиексплуатацію у відповідності з вимогами експлуатаційно-технічних документів.

2) Для акту зміни якісного стану при переведенні інструменту до V категорії: «Граничнийтермін експлуатації інструментів, що встановлений нормативними документами,вичерпаний. Робочі поверхні зношені, або пошкоджені в процесі нормальноїексплуатації. Для використання інструменти непридатні, фактичний технічний станвідповідає V категорії. Підлягають переведення до фактичної категорії зподальшою утилізацією.»

3) Для акту зміни якісного стану при переведенні приладдя до V категорії: «Граничнийтермін експлуатації приладдя, що встановлений нормативними документами,вичерпаний. Елементи зношені або пошкоджені в процесі нормальної експлуатації іне можуть виконувати свої функції. Фактичний технічний стан їх відповідає V категорії.Підлягають переведення до фактичної категорії з подальшою утилізацією.»

Висновки комісії для утилізації всіх групЗІП: «Елементи ЗІП V категорії підлягають утилізації та зняттю з облікувстановленим порядком. Складові елементи, які після розбирання інструменту і приладдяможуть бути віднесені до ремонтного фонду, відсутні. Ті, що містять метали,оприбуткувати як металобрухт, а інші – віднести до утілю».

Зняття елементів ЗІП з обліку здійснюєтьсяшляхом занесення елементів, що утилізовані, до відповідної картки некомплекту зпозначкою про назву, номер і дату документу, яким оформлена утилізація. Як вжебуло визначено вище, картки некомплекту призначені для обліку відсутніхелементів ЗІП в відповідному комплекті, елементи якого обліковані за окремимобліковим документом. тобто на кожен обліковий документ повинна бути заведенаокрема картка некомплекту, якщо в цьому комплекті є відсутні елементи.

4.  Акт списання призначенийдля списання з обліку:

- Витратних матеріалів, які входять до складу ЗІП нового зразкаозброєння, що прибув з підприємства-виробника; а також – витратних матеріалів,які одержуються зі складу для поповнення витрачених з переліку комплектів ЗІПна протязі експлуатації. Витратними можуть бути тільки ті матеріали, до яких неможуть бути застосовані поняття «технічний стан» і «категорія». До таких матеріаліввідносяться:

-  лакофарбовіматеріали;

-  спеціальнірідини;

-  мастила;

-  пломби,контровочна проволока, нитки, салфетки.

-  Категорійнихматеріальних засобів, витрачених в результаті:

-  стихійного лиха;

-  бойових дій;

-  знищення;

-  розкрадання.

При цьому акт списання складається напідставі наказу командира військової частини про витрату майна з рішенням провіднесення, в залежності від обставин, суми нанесеного збитку за рахунок винноїособи або за рахунок держави. Порядок списання втрачених матеріальних засобіввизначений в розділі 3 «Керівництва з списання з обліку матеріальних ігрошових засобів у ЗС України».

1.3Висновки до розділу

В розділі розглянуті варіантиприйому і передачі зразків РАО, проведений аналіз керівних документів, виявленіпротиріччя між вимогами цих керівних документів щодо якісного стану зразківРАО, які підлягають прийому і передачі, та їх фактичним технічним станом івідповідною комплектністю, а також – перелік загальна характеристика формдокументів, які застосовуються для оформлення операцій з підготовки СПУ допередачі та її прийому, визначений порядок оформлення ними облікових операцій;


2. Методика прийому СПУ 9П129

 

Врозділі розглядається варіант прийому СПУ у середині підрозділу від однієївідповідальної особи до іншої, а також – особливості прийому СПУ, що прибула зіншої військової частини.

Офіційнихметодик стосовно прийому-передачі зразка озброєння не існує, в зв’язку з цим іпропонується методика прийому СПУ 9П129.

ПрийомСПУ здійснюється особою, як правило випускником ВВНЗ, що призначена відповіднимнаказом на посаду начальника обслуги СПУ.

Підставоюдля прийому СПУ призначеною особою є наказ командира Військової частини.

Приприйомі СПУ перевіряються:

1. Комплекти експлуатаційних документів.

2. Комплекти поставки.

3. Комплекти ЗІП.

4. Технічний стан складових частин.

Результатиперевірок оформлюється актом технічного стану.

2.1Методика прийому експлуатаційно-технічних документів з комплекту СПУ 9П129

Експлуатаційно-технічнідокументи приймаються в першу чергу в зв’язку з тим, що подальший прийомкомплектів поставки і комплектів ЗІП здійснюється за відповідними обліковимидокументами з цього комплекту.

ОсновніЕТД обліковані в розділі «комплект поставки» формуляру СПУ. Документи зпозначкою «отдельная поставка» єтаємними і повинні знаходитися у секретної частині бригади. Вони повинні тежбути перевірені.

ЕТДпідрозділяються на види:

- формуляри;

- паспорти;

- технічні описи з додатками;

- інструкції з експлуатації;

- відомості ЗІП;

- інструкції з технічного обслуговування.

В свою чергу види ЕТД об’єднуються в двігрупи:

1. Облікові:

-  формуляри;

-  паспорти;

-  відомості ЗІП.

2. Необлікові:

-  технічні описи здодатками;

-  інструкції зексплуатації;

-  інструкції зтехнічного обслуговування.

Обліковимиє ті документи, в яких обліковані:

- ЕТД;

- складові блоки, вузли, окремі прилади за кількістю і заводськимномером;

- елементи ЗІП по комплектах.

- експлуатаційні показники, які накопичуються.

Необліковідокументи призначені для вивчення будови і правил експлуатації виробу в різнихрежимах.

Вкомплект ЕТД СПУ 9П129 входять всього 75 документів. Складність прийому ЕТД втому, що всі ці документи обліковані в 12 різних облікових документах.

Длязручності пошуку ЕТД при прийомі, облік всіх документів доцільно звести узагальну структурну відомість.

Структураобліку комплекту ЕТД СПУ 9П129:

1. «Агрегат9П129» ТО

2. «Агрегат9П129» ІЕ

3. «Агрегат9П129» ТО, альбом малюнків

4. «Агрегат9П129» ІТО

5. «Агрегат9П129» ФО

6. «Агрегат9П129» ІЕ, транспортування

7. «Агрегат9П129» відом. ЗІП – «О»:

облікованов відомості ЗІП – «О» СПУ 9П129

8. «ЗИПк дизелю Д-144» ПАКУВАЛЬНИЙ лист

9. «ЗИПк Р-123» ОПИС ящика для ЗІП

10. «ЗИПк пульту 9В336тс» ОПИС укладки

пеналудля ЗІП

11. «ЗИП– «О» к комплекту приборів гідроприводу» ОПИС укладки пеналу для ЗІП

12. «ЗИП– «О» к изделию 1Т28» ОПИС укладки

пеналудля ЗІП

13. «ЗИПк визиру» ОПИС укладки футляру

14. «ЗИПк дальномеру» ОПИС укладки футляру

ДСП-30 м

15. «ЗИПк изделию 9В391» ОПИС укладки

пеналудля ЗІП

16. «ЗИПк изделию 9В394» ОПИС укладки

пеналудля ЗІП

17. «ЗИПк изделию 9В396» ОПИС укладки

пеналудля ЗІП

18. «ЗИПк изделию 9В739» ОПИС укладки

пеналудля ЗІП

19. «ЗИПк изделию 1В57–15» ВІДОМ. ЗІП

20. «ЗИПк регулятору напряжения РН-10»

ОПИСукладки пакета для ЗІП

21. «Комплектинструмента и принадлежностей для работ с изделием 9М79» ПАСПОРТ

22. «Квадрантоптический КО-60 м» ПАСПОРТ

23. «Приборкомбинированный Ц4340» ПАСПОРТ

24. «МегаомметрМ4100/1» ПАСПОРТ

25. Вольтметр аккумуляторныйМ2033» ПАСПОРТ

26. «Апаратура9В390» ТО

27. «Апаратура9В390» ТО додаток

28. «Апаратура9В390» ІТО

29. «Система9Ш129» ФО

обліковановрозділі 4 формуляра СПР:

30. «Система9Ш129» ТО

31. «Система9Ш129» ТО додаток

32. «Система9Ш129» ІТО

33. Систематопопривязки 1Т28 ФО

обліковановрозділі 4.3. формуляра СТП:

34. «СТПиН 1Т28, 1Т121–1» ТО

35. «СТПиН 1Т28, 1Т121–1» ТОдодаток

36. «СТП1Т28» ІЕ

37. «ГирокурсоуказательГАК відом.ЗІП

38. «КурсопрокладчикКП-4 відом.ЗІП

39. «Визир1Г25» ПАСПОРТ

обліковановрозділі 1 паспорта візиру:

40. «Визир1Г25» ТО і ІЕ

41. «ДальномерДСП-30» ФО

обліковановрозділі 4 формуляра ДСП-30:

42. «ДальномерДСП-30» ТО і ІЕ

43. «РадиостанцияР-123М» ПАСПОРТ

облікованов розділі 3 паспорта радиостанції:

44. «РадиостанцияР-123М» ТО і ІЕ

45. «ДизельД-144» ТО і ІЕ

46. «Устройствопереговорное Р-124» ПАСПОРТ

обліковановрозділі 3 паспорта Р-124:

47. «УПР-124» ТО і ІЕ

48. «ОВУОВ-65 и ОВ-95» ІЕ і ПАСПОРТ

49. «ГенераторВГ-7500» ТО і ІЕ і Р

50. «ПриборПНВ-57Е» ФО

51. «ПриборПНВ-57Е» ТО і ІЕ

52. «ПриборПНВ-57Е» ФО

53. «ПриборПНВ-57Е» ТО і ІЕ

54. «Ведомостькомплектации колёсного шасси 5921»

обліковановрозділі 5 відомості комплектації:

55. ПАСПОРТавтомобіля

56. ПАСПОРТдизеля 5Д20К-300

обліковановрозділі 4 паспорта дізелю:

57. ВедомостьЕД:

облікованов відомості ЕД дізелю:

58. «Дизели5Д20» ТО

59. «ГенераторВГ-7500н» ПАСПОРТ

60. «Дизель5Д20К-300» відом. ЗІП

61. «Колёсноешасси 5921 » ТО і ІЕ

62. «Колёсноешасси 5921 » ІТО

63. Доповненнядо керівництв «Колёсное шасси 5921 » ТО і ІЕ та

ІТО

64. «Индивидуальный к-т для спец. обработкиавтотракторной техники» ТО, ІЕ, ІТО, ПАСПОРТ

65. «Огнетушителихладоновые. ручные. ОХ-3» ПАСПОРТ

66. «Огнетушителиуглекислотно-бромэтиловые ручные ОУБ-3»

ПАСПОРТ

67. Комплектовочнаяведомость ЗІП ОВ-65

облікованов відомості ЗІП ОВ-65:

68. «ОВУОВ-65 и ОВ-95» ІЕ і ПАСПОРТ

69. «ГенераторВГ-7500н» ПАСПОРТ

70. «Правила ухода исодержания в эксплуатациистартерныхсвинцово-кислотних АКБ 6СТЕН-140 м, 12СТ70»

71. «Комплектоборудования АЭ1442» ПАСПОРТ

72. «ЖгутАЭ1487» ПАСПОРТ

73. «ЖгутАЭ1594» ПАСПОРТ

74. «Изделие9П129, комплект ЗИП групповой» інструкція з використання ЗІП

75. «Батареиаккумуляторные свинцовые стартерные» ІЕ

76.«Фильтровентиляционное устройство ФВУА-10н-24» ФОРМУЛЯР

До комплектуЕТД СПУ 9П129 входить:

формулярів – 7

паспортів – 20

відомостіві описов ЗІП– 20

ТО, ІЕ, ІТО –29

ВСЬОГО: 76документів

В розділі 3 формуляру СПУ обліковано 29документів, а в них, В свою чергу, є посилки на інші документи:

-  В Відомості ЗІП –«о» СПУ обліковано 18 документів;

-  В розділі 4формуляру системи прицілювання 9Ш129 обліковано 3 документа;

-  В розділі 4.3.формуляру системи топоприв’язки 1Т28–1 обліковано 7 документів;

-  В розділі 1паспорту візиру 1Г25 облікований 1 документ;

-  В розділі 4формуляру далекоміру ДСП-30 облікований 1 документ;

-  В розділі 3паспорту радіостанції Р-123 м облікований 1 документ;

-  В розділі 3паспорту переговорного устрою Р-124 облікований 1 документ;

-  В розділі 5відомості комплектації шасі 5921 обліковано 9 документів;

-  В розділі 4паспорту дизелю 5Д20К-300 облікований 1 документ;

-  В відомості ЕДдизелю 5Д20К-300 обліковано 3 документи;

-  В комплектовочноївідомості ЗІП ОВУ ОВ-65 облікований 1 документ.

Прийомкомплекту ЕТД бажано проводити у приміщенні, де є столи.

Назвивідсутніх документів переписуються у робочий зошит.

Відсутністьоблікових документів ЗІП) не допускається.

Привтраті формуляру або паспорту, винні особи притягуються до адміністративноївідповідальності, а на підставі наказу про це виготовляється дублікат.Дублікати формулярів і паспортів підписуються командиром військової частини іначальником служби РАО. Підпис командира військової частини засвідчуєтьсягербовою печаткою військової частини.

Післяцього дублікат формуляру або паспорту повинний бути зареєстрований в службі РАООперативного командування за підписом начальника цієї служби. Підпис начальникаслужби РАО ОК засвідчується гербовою печаткою. При втраті відомостей або описівЗІП адміністративна відповідальність не застосовується, але дублікати їхповинні бути виготовлені і засвідчені підписом начальника служби РАО військовоїчастини, а його підпис в свою чергу засвідчена гербовою печаткою. Дублікати,якщо вони містять більше одного аркуша, повинні бути прошнуровані, аркушіпронумеровані, а кількість аркушів засвідчується підписом бухгалтера відповідноїслужби.

Завтрату документу, який не є обліковим винні особи повинні бути притягнені доматеріальної відповідальності за аналогією відповідальності за втрату книг збібліотечного фонду, а на підставі документів, що підтверджують факт грошовогостягнення оформлюється акт списання втрачених матеріальних засобів, що єпідставою, в свою чергу, для занесення такого документу до картки некомплектуна комплект ЕТД виробу.

Післяперевірки наявності всього комплекту ЕТД, документи, які є не обліковимиукладуться в місце їх зберігання, облікові документи залишаються для прийомукомплектів поставки і ЗІП виробу. Для зручності на облікові ЕТД доцільноскласти окрему відомість, в якій робляться відповідні примітки про перевіркукомплектів.

Перелікоблікових документів з комплекту ЕТД СПУ 9П129

1. «Агрегат9П129» ФО

2. «Агрегат9П129» відом. ЗІП – «О»:

3. «ЗИПк дизелю Д-144» ПАКУВАЛЬНИЙ лист

4. «ЗИПк Р-123» ОПИС ящика для ЗІП

5. «ЗИПк пульту 9В336тс» ОПИС укладки пеналу для ЗІП

6. «ЗИП– «О» к комплекту приборов гидропривода» ОПИС

7. «ЗИП– «О» к изделию 1Т28» ОПИС укладки пеналу для ЗІП

8. «ЗИПк визиру» ОПИС укладки футляру

9. «ЗИПк дальномеру» ОПИС укладки футляру ДСП-30 м

10. «ЗИПк изделию 9В391» ОПИС укладки пеналу для ЗІП

11. «ЗИПк изделию 9В394» ОПИС укладки пеналу для ЗІП

12. «ЗИПк изделию 9В396» ОПИС укладки пеналу для ЗІП

13. «ЗИПк изделию 9В739» ОПИС укладки пеналу для ЗІП

14. «ЗИПк изделию 1В57–15» ВІДОМ. ЗІП

15. «ЗИПк регулятору напряжения РН-10» ОПИС укладки пакета для ЗІП

16. «К-тинструмента и принадлежностей для работ с 9М79» ПАСПОРТ

17. «Квадрантоптический КО-60 м» ПАСПОРТ

18. «Приборкомбинированный Ц4340» ПАСПОРТ

19. «МегаомметрМ4100/1» ПАСПОРТ

20. «Вольтметраккумуляторный М2033» ПАСПОРТ

21. «Система9Ш129» ФО

22. «Систематопопривязки 1Т28» ФО

23. «ГирокурсоуказательГАК » відом.ЗІП

24. «КурсопрокладчикКП-4 » відом.ЗІП

25. «Визир1Г25» ПАСПОРТ

26. «ДальномерДСП-30» ФО

27. «РадиостанцияР-123М» ПАСПОРТ

28. «Устройствопереговорное Р-124» ПАСПОРТ

29. «ОВУОВ-65 и ОВ-95» ІЕ і ПАСПОРТ

30. «ПриборПНВ-57Е» ФО

31. «ПриборПНВ-57Е» ФО

32. «Ведомостькомплектации колёсного шасси 5921»

33. ПАСПОРТавтомобіля

34. ПАСПОРТдизеля 5Д20К-300

35. ВедомостьЕД:

36. «ГенераторВГ-7500н» ПАСПОРТ

37. «Дизель5Д20К-300» відом. ЗІП

38. «Индивид.к-т для с/обработки а/т техники» ТО, ІЕ, ІТО, ПАСПОРТ

39. «Огнетушителихладоновые. ручные. ОХ-3» ПАСПОРТ

40. «Огнетушителиуглекисл.-бромэтиловые ручные ОУБ-3» Паспорт

41. Комплектовочнаяведомость ЗІП ОВ-65

42. «ОВУОВ-65 и ОВ-95» ІЕ і ПАСПОРТ

43. «ГенераторВГ-7500н» ПАСПОРТ

44. «Комплектоборудования АЭ1442» ПАСПОРТ

45. «ЖгутАЭ1487» ПАСПОРТ

46. «ЖгутАЭ1594» ПАСПОРТ

47. «ФВУА-100н-24»ФО

 

2.2Методика прийому комплектів поставки СПУ 9П129

Переліккомплектів поставки вказаний в розділах «Комплект поставки» кожного формуляруабо паспорту. Комплект поставки виробу в цілому, складової системи, блоку абоприладу – перелік елементів, які входять до їх складу.

Дляперевірки комплектів поставки з всього переліку облікових документіввідбираються тільки формуляри і паспорти. Перевірку доцільно проводити послідовно,починаючи з основного формуляра на СПУ, при цьому, крім наявності складовихелементів, перевіряються відповідність їх заводських номерів тим, що записані урозділі «Комплект поставки» формуляру або паспорту. На протязі експлуатаціївиробу можуть бути здійснені заміни окремих номерних складових частин. В цьомувипадку, якщо заводський номер складової частини не відповідає тому, щовказаний в формулярі або паспорті, в розділі «Сведения о замене составныхчастей», а як що такий розділ не передбачений, в розділі «Особые отметки»повинний бути зроблений засвідчений запис про це. Номер складової частини, якабула знята, в розділі «комплект поставки» закреслюється так, щоб його можливобуло прочитати, а зверху або збоку записується номер встановленої складовоїчастини та робиться посилка «См. стр. ___» на відповідний розділ формуляру абопаспорту. В разі відсутності будь якого елементу зі складу комплекту поставки,він повинен бути облікований у картці некомплекту, а в графі «Примітки» картцізаписані назва, номер і дата виправдального документу. Такими документамиможуть бути:

- акт технічного стану зразка, який був складений під час попередніхпередачі і прийому;

- акт утилізації або разбірки;

- акт списання втрачених матеріальних засобів;

- акт прийому.

Всівиправдальні документи повинні бути надані особі, яка приймає зразок озброєння,для ознайомлення і визначення їх юридичної правомірності і правильностіскладання. Картки некомплекту, якщо вони робочі, складаються по окремимкомплектам поставки без підведення підсумків, а якщо вони складаються якдодаток до акту технічного стану на передачу зразка, – можуть бути зведені узагальну з підведенням підсумків по кожному комплекту поставки. В таку зведенукартку записуються тільки ті відсутні елементи, що обліковані в розділах «Комплектпоставки» формулярів або паспортів. Для зручності прийому виробу доцільноскласти перелік комплектів поставки.

Таблиця 2.2.1 Перелік комплектів поставкиСПУ 9П129, елементи яких обліковані в формулярах і паспортах

№з/п Найменування комплекту поставки Найменування облікового документу 1 СПУ 9П129 Формуляр СПУ 9П129 2 Система прицілювання 9Ш129 Формуляр СПр 3 Система топопривязки 1Т28–1 Формуляр СТП 4 Визир орієнтування 1Г25 Формуляр ВО 5 Далекомір саперний ДСП-30 Формуляр ДСП 6 Радіостанція Р-123М Паспорт радіостанції 7 Переговорний пристрій Р-124 Паспорт переговорного пристрою 8 Дизельний двигун 5Д20К-300 Паспорт двигуна 9 Індивідуальний дегазаційний комплект Паспорт ІДК 10 Вогнегасник ОБХ-3 Паспорт вогнегаснику 11 Вогнегасник ОУБ-3 Паспорт вогнегаснику 12 Фільтро-вентиляційна установка ФВУ-100Н-24 Формуляр ФВУ 13 Гірокомпас 1Г17–1 Формуляр гірокомпасу 14 Спеціальна заглушка АЕ 1442 Паспорт спец заглушки 15 Жгут АЕ 1487 Паспорт жгуту 16 Жгут АЕ 1594 Паспорт жгуту 17 Комбінований прилад Ц4340 Паспорт приладу 18 Мегаомметр М41100/1 Паспорт приладу 19 Вольтметр акумуляторний М2033 Паспорт приладу 20

Прилад нічного бачення

ПНВ-57Е

Формуляр ПНБ 21

Прилад нічного бачення

ПНВ-57Е

Формуляр ПНБ 22 Квадрант оптичний КО-60Н Паспорт квадранту 23 Шасі 5921 Паспорт шасі

Укомплектованість кожного комплектупоставки визначається в відсотках, після чого визначається загальна комплектністьвиробу як середнє арифметичне значення відсоткової укомплектованості всіхкомплектів поставки. Відомості про загальну укомплектованість виробу повиннібути відображені в розділі «Комплектність» акту технічного стану окремою строчкою.

В разі відсутності окремих деталейзбірочних одиниць та інших елементів, які входять до складу елементів конструкціїабо складових частин з комплектів поставки, але окремо ні в яких документах, крім технічнихописів, не обліковані, вони повинні бути, також, занесені до карток некомплектукомплектів поставки з позначкою про те, до якої збірки або блоку вонивідносяться.

2.3 Методика прийому одиночнихкомплектівЗІП СПУ 9П129.

Перелік одиночних комплектів ЗІП вказанийв різних облікових документах:

- відомостях ЗІП;

- в описах;

- в пакувальних аркушах;

- в розділах «комплект поставки» формулярів і паспортів.

Основою для пошуку облікових документів єзагальна відомість ЗІП СПУ, в якій обліковані як окремі елементи, так і основначастина комплектів ЗІП з посиланням на обліковий документ кожного з них.Перевірку наявності елементів ЗІП необхідно проводити в послідовності, щовказана у загальній відомості ЗІП. Інша частина комплектів ЗІП облікована уокремих відомостях, формулярах і паспортах складових систем і приладів.

Для зручності прийому рекомендуєтьсяскласти перелік одиночних комплектів ЗІП.

Структураобліку одиночних комплектів ЗІП до СПУ 9П129

1.ЗІП – «О» до СПУ 9П129»:

2. ЗІПдо дизелю Д-144

3. ЗІПдо Р-123

4. ЗІПдо пульту 9В336тс

5. ЗІПдо гідроприводу

6. ЗІПдо СТП 1Т28

7. ЗІПдо візиру 1Г25

8. ЗІПдо далекоміру ДСП-30 м

9. ЗІПдо ПО 9В391

10. ЗІПдо ВПП 9В394

11. ЗІПдо НДПУ 9В396

12. ЗІПдо ЕБР 9В739

13. ЗІПдо НЦОМ 1В57–15

14. ЗІПдо регулятору напруги РН-10

15. Інструменті приладдя для робіт з 9М79

16. ЗІПдо квадранту оптичного КО-60 м

17. ЗІПдо приладу комбінованого Ц4340

18.ЗІП до гірокурсовказівника ГАК

19.ЗІП до курсопрокладувача КП-4

20.ЗІП до ПНВ-57Е»

21.ЗІП до ПНВ-57Е»

22.ЗІП до колісного шасі 5921

23.ЗІП до генератора ВГ-7500н

24.ЗІП до дизелю 5Д20К-300

25.ЗІП до індивідуального к-ту для спец. обробки

26.ЗІП до насосу НШ-39

27.ЗІП до ФВУА-100н-24

28.ЗІП до підігрівача

29.ЗІП до ОВ-65

30.ЗІП до генератора ВГ-7500н

31.ЗІП до СПр 9Ш129

32.ЗІП до ГК 1Г17–1

33.ЗІП до ОВ-65

34.ЗІП до спец. тестеру АЕ1814

35.ЗІП до щитка управління АЕ1820

Всього на СПУ обліковано 35 окремихкомплектів.

Перевірку наявності елементів в одиночнихкомплектах ЗІП доцільно проводити на місці зберігання СПУ, але для зручностіпошуку елементів, обліку некомплекту і роботи з обліковими документами повиннібути поставлені 2–3 стола. Елементи кожного комплекту послідовно викладаютьсяна столах, перевіряється їх наявність за переліком облікового документу та станзбережуванності. Елементи, які відсутні, облікуються в робочому зошиті, а потімпроводиться звірка з робочою карткою некомплекту, що заведена на цей комплект.Як вище вже було вказано, робоча картка некомплекту заводиться на кожнийобліковий документ кожного комплекту ЗІП, в якому є відсутні елементи. Припідготовці виробу до передачі повинні бути оформлені зведені катки некомплектуЗІП, але з розподіленням по службах постачання:

1) В зведеній картці некомплекту, яка реєструється службою РАО, облікуєтьсянекомплект в таких одиночних комплектах ЗІП:

- загальний ЗІП СПУ;

- ЗІП дізелюД-144;

- ЗІП пульту 9В336ТС;

- ЗІП гідроприводу;

- ЗІП СТП 1Т28–1;

- ЗІП візиру 1Г25;

- ЗІП далекоміру ДСП-30М;

- ЗІП ПО 9В391;

- ЗІП ВПП 9В394;

- ЗІП НДПУ 9В396;

- ЗІП ЕБР 9В736;

- ЗІП НЦОМ 1В57–15;

- ЗІП регулятору напруги РН-10;

- Інструмент і приладдя для робіт з виробом 9М79;

- ЗІП квадранту КО-60М;

- ЗІП приладу Ц4340;

- ЗІП гірокурсовказівнику 1Г13М;

- ЗІП курсопрокладувача 1В44;

- ЗІП генератору ВГ-7500Н;

- ЗІП генератору ВГ-7500Н;

- ЗІП СПр 9Ш129;

- ЗІП ГК 1Г17–1;

- ЗІП ОВУ ОВ-65;

- ЗІП спец. тестеру АЕ 1814;

- ЗІП щитка управління АЕ1820.

2) В зведеній картці некомплекту, яка реєструється автомобільною службою,облікується некомплект в таких одиночних комплектах ЗІП:

- ЗІП ПНВ-57Е;

- ЗІП ПНВ-57Е;

- ЗІП шасі 5921;

- ЗІП дізелю 5Д20К-300;

- ЗІП ОВУ ОВ-65;

- ЗІП насосу НШ-39;

- ЗІП підігрівника двигуна 5Д20К-300.

3) В зведеній картці некомплекту, яка реєструється службою РХБЗ, облікуєтьсянекомплект в таких одиночних комплектах ЗІП:

- ЗІП ІДК для спеціальної обробки;

- ЗІП ФВУ-100Н-24.

4) В картці некомплекту, яка реєструється начальником зв’язку,облікується некомплект в таких одиночних комплектах:

- ЗІП радіостанції Р-123;

- ЗІП переговорного устрою Р-124.

Розподіл карток некомплекту, про що вжеговорилося вище, по службах постачання пов’язано з тим, що забезпечення ЗІП,організація ТО і ремонтів складових частин зразків озброєння, які заноменклатурою належать до відповідних служб, покладені на начальників цихслужб. Система забезпечення встановлена відповідними керівними документами покожній службі.

Для начальника автомобільної служби,наприклад, таким керівним документом є наказ МО України №29 від 19.02.1994 р.«О снабжении автомобильным имуществом», де в статті 44 визначено, що «забезпеченнявійськових частин автомобільним майном для об’єктів озброєння і техніки, вконструкції яких є автомобільні і тракторні агрегати, вузли, деталі,електроустановки, акумуляторні батареї, гумотехнічні вироби, автошиниздійснюється відповідною автомобільною службою військової частини, з’єднання,об’єднання, де об’єкти, що вказані вище, знаходяться.

В графі «примітка» картці некомплектунапроти назви кожного занесеного туди відсутнього елементу ЗІП повинна бутизроблена посилка на відповідний виправдальний документ, який підтверджуєзаконність відсутності елементу ЗІП. Такими документами, як і для некомплектуелементів комплектів поставки, є:

- акт технічного стану зразка з додатками, складений попереднімздатчиком;

- акт утилізації;

- акт списання втрачених матеріальних засобів;

- акт прийому, складений при прийомі виробу від іншої військовоїчастини.

Укомплектованість кожного комплекту ЗІПвизначається в відсотках, після чого визначається загальна укомплектованістьвиробу запасними частинами, інструментом і приладдям як середнє арифметичнезначення відсоткової укомплектованості всіх одиночних комплектів ЗІП. Відомостіпро укомплектованість ЗІП повинні бути відображені в розділі «комплектність»акту технічного стану окремою строчкою.

Рекомендується стан укомплектованостівиробу ЗІП розподіляти в акті на дві групи: – укомплектованість спеціальноїчастини;

– укомплектованість шасі.

До ЗІП спеціальної частини відносяться всікомплекти, які є номенклатурою служби РАО.

До ЗІП шасі, з урахуванням того, щозасобами зв’язку і засобами РХБЗ комплектується шасі при його виготовленні напідприємствах, відносяться всі комплекти, які є номенклатурою автомобільноїслужби, служби РХБЗ і зв’язку.

Таким чином, в розділі «комплектність»акту технічного стану повинні бути зроблені наступні записи:

- ЗІП спеціальної частини – ____%;

- ЗІП шасі – ____%;

- Комплект поставки виробу – ___%;

- ЕТД – ___%;

Картки некомплекту №№____________ на __аркушах додаються

Комплектність виробу, яка відображена увідсотках, є одним з основних показників його якісного стану і доводиться достарших начальників в донесеннях та при перевірках ними стану експлуатаціїОіВТ, а також – є складовим критерієм оцінки зразка озброєння.

2.4 Методика прийомуексплуатаційних показників СПУ 9П129

Експлуатаційні показники СПУ вказані абообліковані в основному формулярі СПУ та в формулярах її складових частин. Приприйомі СПУ необхідно з’ясувати наступну інформацію:

1. Модифікація виробу.

2. Заводський номер виробу.

3. Дата виготовлення виробу.

4. Термін дії гарантійних зобов’язань підприємства-виробника або ремонтногопідприємства.

5. Вид зберігання, на якому знаходиться виріб.

6. Відомості про рух виробу при експлуатації.

7. Відомості про закріплення виробу за особою, яка передає виріб.

8. Загальне напрацювання ресурсу з початку експлуатації.

9. Напрацювання ресурсу після останнього капітального ремонту, якщовін проводився.

10. Напрацювання ресурсу складових частин.

11. Вид і дата останнього номерного технічного обслуговування.

12. Дата проведення останнього щоденного ТО.

13. Відомості про проведення останньої повірки вимірювальних приладів.

14. Відомості про проведення останнього освідчення балонів, що працюютьпід тиском.

15. Відомості про проведення щорічної перевірки вогнегасників.

16. Відомості про заміну складових частин виробу.

17. Відомості про встановлення категорії виробу.

18. Відомості про проведення середнього або капітального ремонтів.

19. Відомості, що записані до розділу «особые отметки».

20. Правильність і своєчасність заповнення розділів формуляру, які повиннізаповнюватися на протязі експлуатації.

21. Правильність внесення виправлень в разі допущення помилок.

Характеристикаінформації про експлуатацію виробу:

Виріб9П129 зав. №П1119 виготовлений 30.11.1981 р.

Терміндії гарантійних зобов’язань виробника для всього виробу вичерпаний в 1991 році,а ремонтного підприємства – в 1992 році.

Відомостіпро види зберігання зразка відсутні.

НаказомМО України №014 від 17.06.1998 р. для всіх зразків ОіВТ встановлені двавиди зберігання:

-  короткочасне;

-  тривале.

Зразок, згідно цього наказу, повинний бутивстановлений на короткочасне зберігання. Перерви у режимі короткочасногозберігання повинні бути відображені у розділі «сведения о хранении».

Вирібприбув з в/ч А1290 за нарядом ГРАУ №131/м/11/106 від 11.06.2001 р. інаказом начальника ВІ РВіА СумДУ№435 від 31.08.2001 р. закріпленийза ст. лейтенантом Юнда В.А.

Загальненапрацювання ресурсу з початку експлуатації складає:

- робочих циклів – 0;

- тренувальних циклів – 794;

- пробіг шасі – 5984 км.

Недолікиза розділ:

- не підведений підсумок напрацювань за 2001–2003 р.р., а злипня 2004 р. напрацювання ресурсу не обліковано;

- між аркушами 59 і 60 вклеєні додаткові аркуші, але не зареєстровані;

- облік напрацювання ресурсу виробу після останнього КР ведетьсяпомилково.

Аналізпомилки

 

/>

Виробубув проведений КР В 1991 р. при напрацюванні

Такимчином, напрацювання після КР повинно складати:

/>


Напрацюванняресурсу основних складових частин виробу за формулярними відомостями складає:

№ з/п Найменування складової частини Всього з початку експлуатації На момент проведення КР Після КР 1    Радіостанція Р-123 м 70 год. замінена при КР 70 год.? 2    НКПА 9В390 1375 ц 1021 ц 354 ц 3    Генератор ВГ-7500н 376 год. замінений при КР 376 год.? 4    Генератор ВГ-7500н 260 год. замінений при КР 260 год.? 5    Дизель Д-144–81 375 год. замінений при КР 375 год.? 6    Гідропривід 1227 ц 761 ц 366 ц 7    ОВУ ОВ-65г дізелю Д-144 63 год. замінений при КР 63 год.? 8    Вилка ЕР 602 ц 370 ц 232 ц

 

Примітка: помаранчевимколіром та «?» позначені помилкові показники напрацювання вузлів, які булизамінені при проведенні КР.

Аналізнапрацювань складових частин виробу:

Припроведенні капітального ремонту здійснюється відновлення справності і повне абоблизьке до повного відновлення ресурсу ОіВТ з заміною або відновленнямбудь-яких його складових частин, включаючи і базові. Якщо була проведена замінавузлів, напрацювання яких обліковується у формулярах, облік їх напрацюваньрозпочинається з початкових показників. Таким чином, можна зробити висновок проте, що облік напрацювань радіостанції Р-123, двох генераторів ВГ-7500н, двигунаАЖ Д-144, ОВУ ОВ-65, які були замінені при проведенні КР, ведеться помилково,не з початкових показників, а продовжується облік тих складових вузлів, якібули зняти з виробу.

ОстаннєТО-1 проведено в жовтні 2001 р., а ТО-2 – в жовтні 2000 р.

Вимоги: В системірічного ТО повинні бути проведені:

- ТО-1 – в 2003 і в 2004 роках;

- ТО-2 – в 2002 році.

При з’ясуванні цього питання особа, якаприймає СПУ, повинна вимогти у здатчика операційну карту останнього ТО зповністю заповненою звітною частиною і впевнитися у тому, що ТО фактичнопроводилося, але не обліковано у формулярі або обліковано, але документальнепідтвердження цього відсутнє.

Останнєщоденне ТО було проведено в вересні 2002 року.

Вимоги: ЩТО повиннопроводитися після кожного періоду експлуатації виробу в робочому режимі, а якщовиріб експлуатувався в режимі зберігання, – не рідше чим 1 раз у 2 тижні.

Приз’ясовуванні цього питання особа, яка приймає СПУ, повинна вимогти у здатчикаплани-завдання обслузі на проведення робіт з ЩТО.

Останняповірка вимірювальних приладів, у яких клас точності 1,5 і вище, проводилася у1997 році.

Дотаких приладів відносяться:

- прилад комбінований Ц4340;

- мегаомметр М4100/1;

- мікроамперметр М1400Т.

Вимоги: періодичністьперевірки цих приладів – 1 раз в 2 роки.

Останнєосвідчення балонів, що працюють під тиском, проводилось для:

- балонів вогнегасників ОУ-2 – у вересні 1998 року;

- балонів повітрязапуску двигуна шасі – у березні 1995 року;

- балонів протипожежної системи – у квітні 1995 року.

Приз’ясуванні цього питання перевіряється наявність клейма на балоні, яке ставитьсяорганом котлонагляду ударним способом.

Вимоги: Періодичністьосвідчення балонів, які працюють під тиском – 1 раз в 5 років.

Останняперевірка маси заряду і тиску в балонах вогнегасників ОУБ-3 проводилася03.06.2000 р.

Вимоги: Перевірки масизаряду і тиску в балонах проводяться 1 раз в рік.

Приз’ясуванні цього питання перевіряється наявність запису на шильниках балонів.

Призаміні складових частин, крім обліку цього у розділі «Сведения о заменесоставных частей», повинні бути записані номери знов встановлених складовихчастин в розділі «комплект поставки».

Вимоги: При замініскладової частини, яка облікована в розділі «Комплект поставки» зав. номерзнятого елементу закреслюється так, щоб його можливо було прочитати, а зверхуабо збоку записується номер встановленого елемента з поміткою «см. стр. 116».

Категоріязразка – ІІ.

Вимоги: Наказом ГК СВвід 1988 р. №003 «Об установлении межремонтных ресурсов на образцы РАВ» для СПУ 9П129встановлені:

-  міжремонтнийресурс до першого КР – 4900 циклів;

-  міжремонтнийтермін експлуатації до першого КР – 15–17 років.

ПершийКР був проведений в 1991 році.

Міжремонтніресурси і терміни експлуатації до другого КР зменшуються на коефіцієнт 0,8.

Міжремонтнийресурс до другого КР складає 4900х0,8=3920ц

Міжремонтнийтермін експлуатації до другого КР складає

роківХ 0,8= років.

Потребавиробу в КР визначається або ресурсом, або терміном експлуатації, тобто тимпоказником, якого досягне зразок озброєння, при умові набуття ним дійсноїпотреби в КР. Таким чином, за міжремонтним терміном експлуатації до другого КР,другий КР повинний бути призначений на період з березня 2003 р. повересень 2004 р. з розрахунку того, що:

-  перший КР бувпроведений в період з 10.1990 р. по 9.02.1991 р.;

-  міжремонтнийтермін експлуатації до другого КР складає 12–13,6 років.

Увідповідності з вимогами «Инструкции по категорированию РАВ» виріб повинний бути переведений до ІV категорії.

Після перевірки розділів основногоформуляру проводиться аналогічна перевірка розділів формулярів на складовічастини в наступній послідовності:

1.  Формуляр системиприцілювання 9Ш129.

2.  Формуляр системитопоприв’язки 1Т28–1.

3.  формуляри ПНВ-57Е.

4.  Формуляр ФВУА-100н-24.

Результатиперевірки формулярів оформлюється на окремому аркуші, який буде додатком доакту технічного стану:

Додаток до акту т/с №158

Перелікнедоліків, виявлених при вивченні експлуатаційних показників, що обліковані вформулярах СПУ та її складових частин.

1. Відомості про зберігання СПУ в формулярі відсутні, вид зберіганняне встановлений.

2. Підсумки напрацювань ресурсів за 2001–2003 роки не підведені, а злипня 2004 року облік напрацювань відсутній.

3. облік напрацювань радіостанції Р-123, двох генераторів ВГ-7500н,двигуна АЖ Д-144, ОВУ ОВ-65, які були замінені при проведенні КР, ведеться помилково,не з початкових показників, а продовжується облік тих складових вузлів, якібули зняті з виробу.

4. Додаткові аркуші, що вклеєні в розділи формуляру СПУ, не зареєстровані.

5. Технічне обслуговування №1 і №2 з 2001 року не проводилося – в формулярахне обліковано, звітні документи про їх проведення відсутні.

6. Щоденні технічні обслуговування з вересня 2002 р. непроводилися – в формулярі не обліковано, звітні документи про їх проведеннявідсутні.

7. Повірки вимірювальних приладів з 1997 року не проводилися.

8. Балони вогнегасників і балони повітряного запуску не освідчувалисяз 1995 року.

9.  Перевірки масизаряду і тиску в балонах вогнегасників не проводилися з червня 2000 року.

10.  Фактична категоріязразка не відповідає документальної. СПУ потребує переведенню до ІV категорії.

2.6Методика перевірки систем, механізмів і агрегатів СПУ 9П129 на функціонування

З метою визначення фактичного технічногостану СПУ 9П129 проводяться перевірки систем, механізмів і агрегатів нафункціонування. Послідовність перевірок надана в таблиці 2.6.1.

Перевіркина функціонування плануються наступним чином:

1. Для проведення перевірок визначається повний робочий день.

2. Складається рапорт на отримання дозволу на проведення перевірок іподається по підпорядкованості. В рапорті вказуються:

- мета проведення;

- дата проведення;

- обсяг перевірок;

-  кількість паливаз розрахунком-обґрунтуванням.

Рапортз резолюцією командира військової частини про надання дозволу на проведенняперевірок СПУ на функціонування є підставою для:

-  включення СПУ до «Книгизаявок на вихід машин» і отримання «шляхового листа» у начальника автослужби;

-  отримання «робочоголиста роботи агрегату» у начальника служби РАО;

-  отриманнярозрахункової кількості дизельного палива за «шляховим листом» для списанняйого на роботу двигуна 5Д20К-300;

-  отриманнярозрахункової кількості дизельного палива за «робочим листом роботи агрегату»для списання його на роботу двигуна Д-144.

Дляпроведення перевірок СПУ на функціонування необхідно підготувати інструкції зексплуатації і з технічного обслуговування СПУ та її складових частин:

«Изделие9П129». Інструкція з експлуатації, у якої визначений порядок запуску двигуна АЖі подачі живлення до споживачів.

«Изделие9П129». Інструкція з технічного обслуговування, в якій наданий:

Порядокперевірки на функціонування:

-  системи обігріву;

-  пульту обігріву9В336ТС;

-  блокувальнихпристроїв:

-  системививішування;

-  приводуогородження;

-  кріпленняпо-похідному;

-  підйомунапрямної;

-  основи ГК;

-  кришок люківрубки;

-  кріплення ракетина напрямній.

2) Перелік можливих несправностей та способи їх усунення.

«Аппаратура9В390». Інструкція з технічного обслуговування, в якій наданий:

1)Порядок перевірки на функціонування:

-  системзабезпечення двигуна АЖ та елементів контролю за його роботою;

-  елементівуправління пульту управління електрообладнанням;

-  системелектрозабезпечення;

-  апаратуригідроприводу механізмів СПУ;

-  системививішування;

-  НЦОМ в режимі «самопроверка»;

-  механізмівприводу кришок огородження;

-  механізмуелектророз’єму з ручним приводом;

-  системи «Ребус»;

-  блоків НКПА врежимі «ТО-1 апаратури 9В390»;

-  механізмукріплення ракети і напрямної по-похідному;

-  механізму підйомунапрямної,

атакож:

- опір ізоляції кабельних мереж;

- цилісність кабельних мереж і надійність стикування роз’ємів міжблоками НКПА в режимі «контроль исходного СУ»

2)Перелік можливих несправностей НКПА і способи їх усунення.

«Система9Ш129». Інструкція з технічного обслуговування, в якій наданий:

1)Порядок перевірки приладу управління, пульту управління і блока контролю на функціонування.

2)Порядок перевірки гірокомпасу на функціонування.

3)Перелік можливих несправностей блоків СПр і способи їх усунення.

«Систематопоприв’язки 1Т28–1 ». Інструкція з експлуатації, в якій наданий:

1)Порядок перевірки на функціонування:

- курсопрокладувача 1В44;

- курсової системи;

- шляхового пристрою.

2)Перелік можливих несправностей системи і способи їх усунення.

«РадіостанціяР-123М ». Інструкція з експлуатації, в якій наданий:

1)Порядок перевірки радіостанції на функціонування.

2)Перелік можливих несправностей радіостанції і способи їх усунення.

Якщопорядок перевірки на функціонування окремих складових елементів СПУ в їхексплуатаційних документах не описаний, перевірка їх справності здійснюється увідповідності з розділами «Порядок работи» або «Експлуатция изделия»експлуатаційних документів цих складових елементів.

Висновкипро технічний стан окремих складових елементів, які мають системнийфункціональний зв’язок з іншими елементами, здійснюються за результатами роботисистеми в цілому.

Таблиця2.6.1. Послідовність перевірки обладнання СПУ на функціонування

з\п

Послідовність за діяння систем, вузлів і блоків СПУ Перелік систем, вузлів та блоків, про справність яких робиться висновок 1 2 3 1. Запуск підігрівача двигуна шасі. система обігріву двигуна шасі; 2. Запуск силової установки шасі 5921 та виїзду зі сховища.

-  електрообладнання двигуна шасі;

-  системи забезпечення двигуна шасі;

-  система управління двигуном та прилади контролю за його роботою;

-  механічні вузли двигуна;

-  система управління шасі;

-  електрообладнання шасі.

3. Запуск ОВУ ОВ-65 для обігріву рубки.

-  система забезпечення ОВУ;

-  електрообладнання ОВУ;

4. Запуск ОВУ ОВ-65 для підігріву картеру двигуна Д-144 АЖ.

-  система забезпечення ОВУ;

-  електрообладнання ОВУ;

5. Запуск двигуна Д-144 агрегату живлення і подача живлення на споживачі.

-  електрообладнання двигуна Д-144;

-  система забезпечення двигуна Д-144;

-  система управління двигуном Д-144 та прилади контролю за його роботою;

-  механічні вузли двигуна Д-144;

-  генератор ВГ-7500Н з регулятором напруги;

6.

-  Випуск домкратів в режимі «групповой випуск» і вивішування на них СПУ;

-  Відчинення кришок огородження за допомогою гідроприводу;

-  Розкріплення напрямної;

-  Підйом напрямної;

-  Приведення обладнання до вихідного положення в режимі «свертывание»;

-  гідравлічна частина розподільчої і регулюючої апаратури гідроприводу;

-  система живлення гідроприводу;

-  блок реле гідроприводу в релейному блоці;

-  електромагніти золотникових коробок РРА;

-  перемикачі блокувальних пристроїв;

-  система управління електрообладнанням і контролю за його роботою;

7. Проведення перевірок НКПА в режимі «ТО-1 апаратури 9В 390»

-  ПСК 9В 393;

-  НПС 9В 726;

-  ЕБР 9В 739;

-  ПО 9В 391;

-  ПНА 9В 395;

-  НА ИГП 9В 399;

-  ВПП 9В 394 з кабелем;

-  НЦОМ 1В57–15 з БЖ1Е18;

-  кабельна мережа НКПА;

-  гідропривід в різних режимах;

-  електрообладнання спеціальної частини і двигуна АЖ;

-  механічне обладнання с/частини;

8. Проведення перевірок блоків СПр на функціонування.

-  блок контролю СПр;

-  пульт управління СПр;

-  виконавчі двигуни автокалімаційного каналу, системи горизонтування і аретування ПрУ, а також підсвітлення;

-  кабельна мережа;

9. Проведення перевірок гірокомпасу на функціонування.

-  гіроблок;

-  блок живлення гірокомпасу;

-  пульт управління гірокомпасом;

-  блок розподілу сигналів;

-  кабельна мережа;

-  механізми кріплення ножок основи ГК по-похідному;

-  механізми розв’язки ножок ГК від корпусу СПУ;

-  механізми заклинювання ножок основи ГК;

-  приводи ножок основи ГК;

10. Проведення перевірок системи обігріву СБЧ на функціонування.

-  пульт заміру температури 9В 336 ТС;

-  елементи управління системою обігріву панелі обігріву пульту управління електрообладнанням;

-  термодатчики термоконтейнеру;

-  нагрівальні елементи термоконтейнеру;

-  кабельна мережа;

-  комутаційні елементи системи обігріву у релейному блоці.

Основнимиперевірками, за результатами яких можливо зробити висновки про технічний станосновних функціональних систем, є:

1. перевірка обладнання СПУ в режимі «ТО-1 апаратури 9В 390»;

2. перевірка блоків СПр на функціонування.

Перевіркаобладнання СПУ в режимі «ТО-1 апаратури 9В 390» виконується в наступнійпослідовності:

-  Запуск силовоїустановки шасі 5921 та виїзд СПУ зі сховища.

- Підготовка двигуна АЖ до запуску, його запуск і подача живлення наспоживачі.

- Перевірка роботи гідроприводу в режимі «груповий випуск домкратіві вивішування СПУ».

- Подача живлення на НКПА і перевірка кіл живлення транспарантів відмов,які можуть бути виявлені при проведенні автоматичного режиму «контроль вихідногостану СУ».

- Увімкнення НЦОМ 1В57–15, проведення тесту «самоконтроль» і перевіркавідповідності напруг на виході БЖ 1Е18 номінальним.

- Зняття живлення з НКПА.

- Перевірка роботи гідроприводу в режимі «відчинення кришок огородження».

- Вимкнення живлення споживачів і зупинка двигуна АЖ.

- Підготовка ЕБР 9В739 до установки, його установка на напрямну і підключеннядо блоків НКПА.

- Підготовка спец тестера А1814 до роботи і підключення його до ПО9В391.

- Підготовка ВПП 9В394 до роботи і установка його в рубку.

- Запуск двигуна АЖ і подача живлення на споживачі.

- Перевірка роботи гідроприводу в режимі «зачинення кришок огородження».

- Задавання на НДПУ 9В396 режиму роботи.

- Подача живлення на НКПА і проведення автоматичного режиму «контрольвихідного стану СУ».

- Перевірка справності кіл вводу коду системи «ребус».

- Проведення автоматичного режиму «контроль».

- Перевірка кіл задіяння НКПА в режимі «пуск» з ПО 9В391.

- Зняття живлення з НКПА.

- Перевірка роботи гідроприводу в режимі ручного управління при:

o – опусканні напрямної;

o – закріпленні напрямної;

o – зачиненні кришок огородження.

- Подача живлення на НКПА і перевірка кіл задіяння її в режимі «пуск»з ВПП 9В394.

- Перевірка мереж задіяння БРГ НА КГП 9В399 при імітації гальмуваннягідромоторів ГБ і ГІ ГСП.

- Зняття живлення з НКПА.

- Перевірка роботи гідроприводу системи вивішування в режимі «згортання».

- Відкривання кришок огородження гідроприводом.

- Вимкнення живлення споживачів і зупинка двигуна АЖ.

- Згортання ЕБР, ВПП, спец тестеру і установка їх на штатні місця.

Перевіркипроводяться згідно з операційною картою проведення перевірок обладнання СПУ врежимі «ТО-1апаратури 9В390», яка розроблена у відповідності з Інструкцією з технічногообслуговування НКПА 9В390.

Перевіркаблоків СПр на функціонування проводиться згідно з таблицею перевірки ПрУ і ПУсистеми прицілювання на функціонування, яка розроблена увідповідності з Інструкцією з технічного обслуговування СПр 9Ш129 і надана у додатку7.

Врозділі дана класифікація і характеристика експлуатаційно-технічних документівз комплекту СПУ 9П129, запропонована методика їх прийому та порядок облікувідсутніх документів, методика прийому комплектів поставки СПУ 9П129 та облікувідсутніх в них елементів, методика прийому одиночних комплектів ЗІП СПУ 9П129та обліку відсутніх в них елементів, методика прийому експлуатаційнихпоказників СПУ 9П129 за розділами основного формуляра та експлуатаційних показниківокремих складових систем за їх формулярами, проведений аналіз інформації проексплуатацію виробу та складений перелік виявлених недоліків, як додаток доакту технічного стану, а також – запропонована методика підготовки допроведення перевірок систем, механізмів і агрегатів СПУ 9П129 на функціонуваннята визначений перелік інструкцій з технічного обслуговування і експлуатаціїскладових частин СПУ, на підставі яких проводяться перевірки та послідовністьїх проведення.


3.Методика підготовки СПУ 9П129 до передачі

 

3.1Методика підготовки СПУ 9П129 до передачі

Можливіваріанти підготовки зразка озброєння до передачі:

1. Підготовка зразка РАО, який є позаштатним, до передачі до іншої військовоїчастини або до бази озброєння ОК.

2. Підготовка відповідальною особою, яка здає посаду, зразкаозброєння до передачі іншій особі, яка приймає посаду.

3. Підготовка зразка озброєння, до передачі до іншого підрозділу вмежах військової частини.

Підготовказразка озброєння до передачі розпочинається:

· на підставі наказу командира військової частини «Про підготовкуозброєння і техніки до передачі» в разі передачі його до іншої військової частиниабо до бази озброєння ОК за нарядом служби РАО ОК або ГРАУ;

· на підставі наказу командира військової частини «Про прийом іздачу посади начальника обслуги » в разі передачі зразка озброєннявідповідальною особою, яка здає посаду, іншій особі, яка приймає посаду;

· на підставі наказу командира військової частини «Про передачуозброєння і техніки до іншого підрозділу» в разі передачі його до іншого підрозділув межах військової частини.

Підготовказразка озброєння до передачі за всіма випадками здійснюється у наступнійпослідовності:

· перевіряється наявність експлуатаційно-технічних документів, повнотаі правильність їх оформлення;

· перевіряються комплекти поставок зразка, його складових систем, атакож – відповідність заводських номерів складових частин тим, що вказані у формулярахі паспортах;

· перевіряються комплекти ЗІП спеціальної частини і шасі;

· перевіряється технічний стан спеціальної частини і засобурухомості, встановлюється їх фактична категорія та фактична категорія зразка вцілому;

· перевіряється наявність і цілісність елементів конструкції виробу;

· результати всіх перевірок оформлюються актом технічного стану тадодатками до нього.

Підготовказразка озброєння буде вважатися повною, якщо виконані наступні заходи:

1.  Експлуатаційно-технічнідокументи перевірені – некомплект облікований в картках некомплекту.

2.  Дублікатиоблікових документів виготовлені і підготовлені до реєстрації.

3.  Правильністьзаповнення формулярів і паспортів перевірено – поправки, доповнення і змінивнесені.

4.  Комплектністьпоставки та зав. № елементів перевірено – зміни внесені, некомплект облікованийв картках некомплекту.

5.  Робочий бланкакту технічного стану підготовлений – реквізити та експлуатаційні показники занесені.

6.  Комплекти ЗІПспеціальної частини перевірені – некомплект облікований в картках некомплекту.

7.  Комплекти ЗІПзасобу рухомості перевірені – некомплект облікований в картках некомплекту.

8.  Виправдальнідокументи на некомплект категорійних елементів оформлені.

9.  Виправдальнідокументи на некомплект некатегорійних елементів оформлені.

10.Відомості пронаявність виправдальних документів внесені до карток некомплекту.

11.Карткинекомплекту повністю оформлені, підписані і зареєстровані.

12.Відсоткованаявність елементів в кожному комплекті встановлена.

13.Технічний станспеціальної частини перевірений – висновок зроблений, фактична категоріявстановлена.

14.Технічний станзасобу рухомості перевірений – висновок зроблений, фактична категорія встановлена.

15.Наявність іцілісність елементів конструкції перевірено – некомплект облікований в карткахнекомплекту.

16.Виправдальнідокументи на елементи конструкції, які відсутні або пошкоджені, оформлені.

17.Робочий бланкакту технічного стану повністю заповнений.

18.Операція передачізразка оформлена актом технічного стану.

19.Акт технічного стану, якщо за нормативними показниками та за фактичнимтехнічним станом зразок озброєння відповідає ІІІ, IV або V категоріям, підготовленийдля оформлення операції зниження категорії зразка.

20.Проведено щоденне технічне обслуговування виробу.

21.Підготовлені звітні документи останнього номерного технічного обслуговуваннявиробу, які підтверджують факт виконання або невиконання технологічнихоперацій, передбачених Інструкцією з ТО.

Врозділі розглянуті можливі варіанти підготовки зразка озброєння до передачі тапідстави для цього, наданий перелік заходів, які повинна виконати особа, щоготує зразок озброєння до передачі. Результатом виконання всіх заходів, щовказані, є акт технічного стану з додатками.

Порядокоформлення акту технічного стану і додатків до нього розглянутий в першому розділіроботи.


Висновки

Методичнірекомендації розроблені для практичного використання при прийомі СПУ 9П129 тапри підготовці її до передачі за всіма можливими варіантами:

1.При прийомі СПУ:

· з іншої військової частини з метою доведення кількості і номенклатуриозброєння до штатної потреби.

· з бази озброєння ОК з метою доведення кількості і номенклатуриозброєння до штатної потреби.

· особою, яка приймає посаду начальника обслуги, у особи, яка здає посаду.

· від іншої стартової батареї в межах ракетної бригади.

2.При підготовці СПУ до передачі:

· до іншої військової частини або до бази озброєння ОК.

· від начальника обслуги, який здає посаду, іншій особі, яка приймаєпосаду начальника обслуги.

· до іншого підрозділу в межах ракетної бригади.

Врезультаті створення методичних рекомендацій:

1.  Визначенаактуальність проблеми.

2.  Розглянутіваріанти прийому і передачі зразків РАО.

3.  Розглянутийперелік керівних документів, в яких викладені вказівки з окремих питаньстосовно прийому зразків озброєння та підготовки їх до передачі, проведений їханаліз і виявлені протиріччя між вимогами цих керівних документів щодо якісногостану зразків РАО, які підлягають прийому і передачі, та їх фактичним технічнимстаном і відповідною комплектністю.

4. Розглянутий перелік і дана загальна характеристика форм документів,які застосовуються для оформлення операцій з підготовки СПУ до передачі та їїприйому, а також визначений порядок оформлення ними облікових операцій.

5. Дана класифікація і характеристика експлуатаційно-технічних документівз комплекту СПУ 9П129, запропонована методика їх прийому та обліку відсутніхдокументів.

6. Запропонована методика прийому комплектів поставки СПУ 9П129 таобліку відсутніх в них елементів.

7. запропонована методика прийому одиночних комплектів ЗІП СПУ 9П129 та облікувідсутніх в них елементів;

8. Запропонована методика прийому експлуатаційних показників СПУ9П129 за розділами основного формуляра та експлуатаційних показників окремихскладових систем за їх формулярами, проведений аналіз інформації про експлуатаціювиробу та складений перелік виявлених недоліків, як додаток до акту технічногостану.

9. Запропонована методика підготовки до проведення перевірок систем,механізмів і агрегатів СПУ 9П129 на функціонування.

10.Визначений перелік інструкцій з технічного обслуговування і експлуатаціїскладових частин СПУ, на підставі яких проводяться перевірки та послідовністьїх проведення.

11.Запропонована методика підготовки СПУ 9П129 до передачі.

12.Розроблені алгоритми і операційні карти для проведення перевірок системна функціонування.

13.Складений варіант акту технічного стану, яким оформлюється операціяприйому і передачі СПУ 9П129.

Такимчином, за допомогою методичних рекомендацій, що запропоновані, може бутиздійснений прийом некомплектного і можливо несправного зразка озброєння зоформленням всіх прийомних документів, які будуть підтверджувати фактичнийтехнічний стан і наявну комплектність зразка озброєння.


Література

1.  Руководство поэксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения. Часть 1

2.  Руководство по учетувооружения, техники, имущества и других материальных средств в ВС. Часть 1

3.  Керівництво зсписання з обліку матеріальних і грошових засобів у ЗС України

4.  Положення проматеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі

5.  Инструкция по категорированиюРАВ

6.  Инструкция по организациипередачи РАВ в Сухопутных войсках при перевооружении соединений и частей нановую технику

7.  Нормы ресурсов имежремонтные сроки эксплуатации РАВ до среднего и капитального ремонта

еще рефераты
Еще работы по военной кафедре