Реферат: Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічнох діяльності ТЕЧ

ВІЙСЬКОВО-ПОВІТРЯНІ СИЛИ УКРАЇНИ

                      

ВИПУСК  1018          Для службового використання

                Прим. №___

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПЕРЕВІРЦІ ОРГАНІЗАТОРСЬКОЇТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕЧ


1999 рік


 Введені в дію Технічним розпорядженням №128 (0099)   Начальникаозброєння ВПС від «6» квітня 1999року.

               

 

Дані методичні рекомендації призначені для ІТСозброєння частин, з"єднань, авіаційних корпусів, ВПС, які здійснюютькомплексні перевірки організаторської та технологічної діяльності ТЕЧ.

     З виходом даних методичних рекомендацій випуск  № 5206введеним в дію Вказівкою № 918 (8099) Головного інженера  ВПС  від  23  травня1984 року  в в а ж а т и т а к и м, щ о в т р а т и в  ч и н н і с т ь.

Склали: Монастирський І.Є., Бураковський Є.М., Шпеко Д.М.

Відповідальний за випуск БОРИСЕНКО М.В.


 

ВСТУП

Для забезпечення якісноговиконання регламентних, ремонтних та інших робіт в ТЕЧ ап в суворійвідповідності з вимогами встановленої технологічної документації, а такожнадання практичної допомоги інженерно-технічному складу озброєння в освоєнніпередових методів роботи на авіаційній техніці керівний інженерно-технічнийсклад озброєння частин, з"єднань, авіаційних корпусів, ВПС проводитькомплексні перевірки організаторської та технологічної діяльності ТЕЧ згідно зпланом перевірок. Періодичність перевірок вказана у додатку 12. 

На перевірку відводиться4-5 днів. Кожна перевірка ТЕЧ повинна бути показовою, тобто поряд з контролеммістити елементи методичної роботи та навчання інженерно-технічного складуозброєння по основних питаннях планування роботи ТЕЧ та організації виконаннярегламентних і ремонтних робіт на авіаційній техніці.

Перевірка повиннапочинатись із заслуховування начальника ТЕЧ про стан справ на даний період.Потім перевіряються наступні основні питання:

— готовність ТЕЧ доінженерно-авіаційного забезпечення бойових дій;

— планування роботи ТЕЧ;

— організація виконаннярегламентних (ремонтних) робіт на АТ;

— підготовленість ТЕЧ довійськового ремонту АТ;

— організація виконаннядоробок, періодичних робіт на АТ згідно з бюлетенями МАП, облік бюлетенів;

— ведення робочоїдокументації;

— організаціяінженерно-технічної підготовки;

— організація охорониТЕЧ;

— підсумки та звітністьроботи ТЕЧ;

— організація контролю повноти і якості виконання регламентних робіт на АТ керівним складом озброєннявійськової частини.

1.   ЗАСЛУХОВУВАННЯ НАЧАЛЬНИКА ТЕЧ

В довідці — доповіді напідставі конкретних даних начальник ТЕЧ коротко викладає стан справ понаступних основних питаннях:

1)  Укомплектованність ТЕЧ особовим складом згідно штату.Використання особового складу за прямим призначенням.

2)  Коротка службова характеристика та оцінка моральних іділових якостей заступника начальника ТЕЧ та начальників груп регламентних(ремонтних) робіт, їх роботи по зміцненню військової та технологічноїдисципліни підпорядкованого особового складу.

3)  Стан виробничої бази ТЕЧ. Організація виконаннярегламентних робіт.

4)  Кількість виконаних регламентних (ремонтних) робіт,робіт по заміні двигунів з початку року, працевитрати, які досягнуті привиконанні робіт та терміни виконання усіх видів робіт по типах авіаційноїтехніки. Виконання виробничого плану на день перевірки.

5)  Виконання плану інженерно-технічної підготовки.Організація проведення тренувань на АТ.

6)  Стан та організація військового ремонту АТ, якаодержала бойові та експлуатаційні пошкодження.

7)  Рівень підготовки ТЕЧ до інженерно-авіаційногозабезпечення бойових дій. Ступінь контейнерування та пакетуванняавіаційно-технічного майна, стан аеромобільного комплекту ТЕЧ.

8)  Робота по підвищенню економічності виробничого процесута раціоналізаторська робота в ТЕЧ.

9)  Класність спеціалістів ТЕЧ. Робота по узагальненню тавпровадженню передового досвіду.

10) Невирішені питання. Пропозиції поудосконаленню організації роботи в ТЕЧ.

2.ГОТОВНІСТЬ ТЕЧ ДОІНЖЕНЕРНО-АВІАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ

Перевірити наявність:

1)  Розрахунку на перебазування (згідно ТНІАЗ-92р. гл.2.5ст.56,57, випуску 3540-75р.гл.6):

а) своїм ходом;

б) залізничнимтранспортом;

в) транспортнимилітаками.

 2)Аеромобільногокомплекту ТЕЧ.

В наявності повинні бути:

а) малогабаритніавіатранспортабельні стенди-візки з КПА для виконання регламентних робіт;

б) аеромобільні автономнізасоби військового ремонту;

в) пакети та контейнеридля збереження і транспортування наземного обладнання;

г) засоби механізаціїтрудомістких робіт;

д) автономні джерела живлення.

Якщо обладнання, якезастосовується для аеромобільного комплекту ТЕЧ (стенди-візки), невикористовується постійно при виконанні регламентних робіт, то перевіряючийперевіряє укомплектованість стендів-візків КПА, пристосуваннями таінструментом, умови збереження аеромобільного комплекту. Перевіряєтьсяможливість виконання регламентних робіт в польових умовах за допомогоюаеромобільного комплекту.

3)  Контейнерування та пакетування авіаційно-технічногомайна (згідно ст. 59 ТНІАЗ-92 року). Перевіряється ступінь контейнерування тапакетування АТМ. Наявність матеріалу для кріплення, пакування тазавантажування. При відсутності повинні бути заявки на необхідне обладнання вАТЧ.

 

3. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИТЕЧ

Перевірити наявність:

1)  річного плану відходу літаків (вертольотів) нарегламентні роботи ( в ремонт), виконання робіт по бюлетеням (згідно ст.147ТНІАЗ-92р.), графіка виконання регламентних робіт на агрегатах груповогопризначення (згідно ст.149 ТНІАЗ-92р.) ;

2)  річного та місячного виробничих  планів ТЕЧ (згідност.147 ТНІАЗ-92р.);

3)  річного та місячних  планів роботи ТЕЧ;

4)  місячного та щоденного планів роботи групи уначальників груп;

5)  завдання на робочий день у виконавців (особовогоскладу груп регламенту і ремонту).

Відповідно до планівпроаналізувати рівномірність відходу літаків (вертольотів) на регламентніроботи (в ремонт), роботи по бюлетеням, завантаження ТЕЧ по місяцям рокувідповідність між потрібними працевитратами та наявними.

Річний план відходулітаків (вертольотів) на регламентні роботи (в ремонт), виконання робіт побюлетеням підписує заступник командира частини по озброєнню, а затверджуєкомандир частини. Графік виконання регламентних робіт на агрегатах груповогопризначення складає старший інженер по спеціальності, а затверджує заступниккомандира частини по озброєнню.

Річний та місячнівиробничі плани ТЕЧ підписуються начальником ТЕЧ, а затверджує заступниккомандира частини по озброєнню.

Річний план роботи ТЕЧпідписується начальником ТЕЧ, а затверджується командиром частини. Типова формаплану приведена у додатку 16.

Місячні плани роботи групрегламенту і ремонту підписуються начальником відповідної групи, а затверджується начальником ТЕЧ.

 Перевіряється наявністьвідміток про виконання заходів у планах робіт на рік, місяць, день та звітнийматеріал.   

4.   ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РЕГЛАМЕНТНИХ(РЕМОНТНИХ) РОБІТ НА АТ

 

4.1 Допуск особового складу ТЕЧ довиконання робіт на АТ.

Перевіряється понаявності на кожного виконавця:

1)  плани (картки) вводу в стрій (згідно наказу ГК ВПС№85-81р. гл.ІІ, ІІІ, ІУ, додатки 1,2,3);

2)  копії (витяги) наказів по частині про допуск довиконання конкретних робіт (згідно наказів МО, Командувача ВПС, вказівок НОВПС, ТНІАЗ-92р.).

Зразок оформлення наказупо частині про допуск особового складу ТЕЧ до виконання регламентних робіт наАТ показаний в додатку 15;

3)  акту перевірки знань (додаток 15);

4)  контрольного листа проведення інструктажу по техніцібезпеки .

4.2 Стан та достатність технологічноїдокументації.

В ТЕЧ повинні бути внаявності регламенти технічного обслуговування (технічної експлуатації) по всіхтипах АТ, яка експлуатується в частині та на якій виконуються регламентніроботи, технологічні карти виконання регламентних (ремонтних) робіт,  робіт по замінідвигунів (агрегатів) по всіх спеціальностях. Перевіряючий повинен звіритиробочі примірники технологічної документації з еталонним та впевнитись, що вусі примірники робочої документації внесені зміни та доповнення відповідно довимог бюлетенів, технічних розпоряджень або вказівок начальника озброєння ВПС.

Зміни та доповненнявносяться в регламенти тільки шляхом вклеювання або заповнення вкладишів такогоформату, як аркуш регламенту. Вклейки вставляються між сторінками, які містятьпункт регламенту, до якого відносяться зміни або доповнення. Зразок запису змінта доповнень до регламенту вказаний у додатку 1. Облік змін ведеться в розділірегламенту «Лист реєстрації змін». Після того, як посадова особапереконалась, що усі зміни та доповнення внесені, робиться запис в розділрегламенту «Облік звірок з еталоном», для чого в регламент вклеюютьсяспеціальні аркуші (додаток 2).

Якщо посадова особавиявила недоліки, то запис про перевірку робиться після їх усунення.

Одночасно перевіряючийздійснює контроль наявності, записів про щоквартальну звірку робочихпримірників начальниками груп регламенту і ремонту, а також про виконанняперевірки внесення змін та доповнень в робочі примірники старшими інженерамичастин по спеціальності, які виконуються один раз в півріччя. 

Перевіряється наявністьтехнологічних карт на всі види регламентних (ремонтних) робіт, робіт по замінідвигунів (агрегатів) по всіх спеціальностях. В усі технологічні карти повиннібути внесені усі зміни та доповнення, для чого ведеться «Лист реєстраціїзмін» (додаток 3).

Типові технологічні картирегламентних робіт і складних демонтажно-монтажних робіт розробляютьсяпромисловістю та вводяться в дію начальником озброєння ВПС. В разі відсутностітаких типових технологій, технологічні карти розробляються старшим інженером(інженером) частини по спеціальності за участю ЛАТЛ (науково-дослідних установ)ВПС і затверджуються заступником командира об"єднання (з"єднання) поозброєнню, а для частин безпосереднього підпорядкування — начальником управлінняексплуатації озброєння і військової техніки озброєння ВПС. 

Якщо технологічна картаявляється копією, то вона завіряється підписом старшого інженера частини поспеціальності і робиться посилання на документацію з якої зроблена копія: 

«Копія технологічноїкарти №___ (ГК № 473 розділ 012.10.11) вірна.

Старший інженер відділуІАЗ по АО

майор___________Д.Цаль».

     ( підпис )

Якщо технологічні картиусунення несправностей, демонтажно-монтажних робіт, цільових оглядів розробляютьсяв частині, то вони підписуються старшим інженером по спеціальності тазатверджуються заступником командира частини по озброєнню.

Про проведену перевіркуробиться запис в окремому розділі технологічних карт — «Облік звірок зеталонами», для чого вклеюються спеціальні аркуші (додаток 4). Якщопосадова особа виявила недоліки, то запис про перевірку робиться після їхусунення.

Одночасно перевіряючийконтролює наявність записів про щоквартальну звірку робочих примірниківтехнологічних карт з еталонними, яка повинна виконуватись начальниками групрегламенту і ремонту, а також про виконання перевірки внесення змін тадоповнень в робочі примірники старшими інженерами частин по спеціальності, яківиконуються один раз в півріччя. При перевірці технологічної документаціїособливу увагу звертати на відповідність технологічних карт регламентамтехнічного обслуговування (технічної експлуатації).

4.3 Знання виконавцями технологічноїдокументації та їх практичні навички.

В результаті данноїперевірки необхідно встановити дотримання технології виконання регламентних(ремонтних) робіт, робіт по заміні двигунів (агрегатів) виконавцями шляхомопитування. Опитування проводиться за кожним фахом 2-3 виконавців. Виконавецьповинен розповісти послідовність виконання технологічної карти (не виконуючиїї), знати технічні умови на виконання операцій, КПА та інструмент, якізастосовуються, правила їх використання, а також перелік операцій, якіпідлягають контролю. 

Практичні навичкиперевіряються шляхом виконання виконавцем (виконавцями) 2-3 технологічних картв повному обсязі та в присутності перевіряючого. Перевіряючий вибираєвиконавців сам, як правило, з різною класною кваліфікацією. Особливу увагунеобхідно звернути на технічну культуру виконання операції, дотриманнятехнологічної послідовності, підготовку робочого місця, використання КПА таінструменту, дотримання мір безпеки.

Одночасно з перевіркоюпрактичних навичків проводиться перевірка повноти виконання даної технологічноїкарти, тобто виконання робіт в повному обсязі та у вказаній технологічний послідовності.

Перевірку дотриманнятехнології виконання робіт можливо суміщати з перевіркою практичних навичківвиконавців, тобто роботу виконувати з поясненням перевіряючому послідовності їївиконання.

4.4 Організація та стан поопераційногоконтролю.

Поопераційний контрольробіт на АТ, які виконує особовий склад ТЕЧ, організує начальник ТЕЧ.

Контролюючими особами привиконанні робіт на АТ в ТЕЧ являються:

— старші техніки(техніки) груп регламенту і ремонту;

— начальники (інженери)груп регламенту і ремонту;

— заступник начальникаТЕЧ.

В ході перевіркиорганізації та стану поопераційного контролю в ТЕЧ перевіряється:

— відпрацювання переліківконтрольних операцій;

— внесення контрольнихоперацій у технологічну документацію;

— відпрацювання картпоопераційного контролю для конкретних посадових осіб згідно переліківконтрольних операцій;

— допуск посадових осібдо виконання поопераційного контролю;

— визначення потрібноїкількості контролерів;

— здійсненняпоопераційного контролю під час виконання регламентних та інших робіт на АТ вТЕЧ.

1) Відпрацюванняпереліку контрольних операцій.

На кожний видрегламентних та інших робіт на АТ повинні бути відпрацьовані перелікиконтрольних операцій.

 Для відпрацюванняпереліку контрольних операцій залучається керівний інженерно-технічний склад тависококваліфіковані спеціалісти. Як правило це — старші  інженери частини,заступник начальника ТЕЧ, начальники груп регламенту і ремонту, інженери груп,старші техніки груп, які повинні:

— досконало знати АТ, якаексплуатується у частині та на якій виконуються регламентні та інші види робіт,їх об"єм, технологію виконання та мати практичний досвід;

— знати кваліфікацію тапрактичні навички виконавців.

При визначенніконтрольних операцій потрібно враховувати наступні основні фактори:

— конструктивніособливості АТ, які можуть привести до помилок виконавців;

— інформацію пронесправності АТ та помилки виконавців і їх вплив на безпеку польотів.

Особливому поопераційномуконтролю повинні підлягати ті системи та агрегати, стан яких впливає на безпекупольотів та доступ до яких під час експлуатації ускладнений.

При відпрацюванніпереліку контрольних операцій також необхідно враховувати ті контрольніоперації, які передбачені розробником технологічних карт, тобто заводом — виготувачем даного типу АТ, а також операції,  при виконанні яких заміряютьсяпараметри.

Під час експлуатаціїперелік контрольних операцій може бути змінений, з метою удосконалення, напідставі аналізу нових несправностей, які виявляються при виконанні робіт наАТ, зміни технічного рівня та практичних навичок виконавців, виконання доробокпо підвищенню надійності АТ.

Переліки контрольнихоперацій, а також зміни і доповнення, які мають бути до них внесені,відпрацьовуються під керівництвом старшого інженера (інженера) частини поспеціальності та затверджуються заступником командира частини по озброєнню.Приклад форми переліку контрольних операцій — додаток 5.

В переліку контрольнихоперацій вказується номер пункту регламенту, технологічної карти, змістконтрольної операції та її тривалість, вид регламентних (або інших робіт), атакож контролюючі особи.

При визначенніконтролюючих осіб потрібно враховувати важливість контрольної операції, впливданого виду робіт на безпеку польотів. Старші техніки (техніки) повинні здійснюватиконтроль переважної більшості операцій, які входять в даний перелік, начальникигруп (інженери) — частину з них, а заступник начальника ТЕЧ — ще меншу частину,але  найбільш важливі операції (найбільш відповідальні), які впливають набезпеку польотів.

При здійсненніпоопераційного контролю робіт на АТ потрібно проводити фотографуванняз"єднань і контровок тяг, качалок та інших вузлів систем управліннялітальних апаратів (ЛА) та їх силових установок після завершення  монтажних тарегулювальних робіт. Переліки місць (вузлів), які підлягають фотографуванню,відпрацьовуються по кожному типу АТ та затверджуються начальником озброєнняавіаційного корпусу, ХІЛ ВПС, ДАНВЦ, 33ЦБП, а для частин безпосередньогопідпорядкування — начальником управління експлуатації озброєння ВПС.

При визначенніконтрольних операцій начальників (інженерів) груп регламенту і ремонту, повиненбути врахований перелік вузлів (агрегатів), що демонтується при виконаннірегламентних та інших робіт, а при визначенні контрольних операцій заступниканачальника ТЕЧ враховується перелік місць (вузлів), які підлягають фотоконтролю(ФК) і повинні контролюватись вищевказаними посадовими особами особисто. Уграфі контролюючі особи переліку контрольних операцій, поряд зі знаком"+" напроти контрольних операцій при цьому проставляється ФК. Цеозначає, що по даній контрольній операції проводиться фотоконтроль.

Після затвердженняпереліку контрольних операцій заступником командира частини по озброєннювизначені контрольні операції та контролери переносяться у технологічнудокументацію.

2)  Внесення контрольних операцій у технологічнудокументацію.

Контрольні операціїповинні бути внесені у технологічні карти виконання робіт.

У технологічних картахповинні бути підкреслені червоними лініями операції, що підлягають контролю, ау графі «Контроль» напроти операції, яка контролюється проставленілітери, що позначають посадових осіб, які здійснюють контроль: технік (Т),старший технік (СТ), інженер групи (ІГ), начальник групи (НГ), заступник начальникаТЕЧ (ЗНТ).

Якщо при виконанні робітпроводиться операція, що підлягає фотоконтролю, то напроти, у графі«Контроль» технологічної карти, крім посадових осіб, вказуєтьсяфотоконтроль (ФК). Наприклад: ЗНТ. ФК

Форма  типової технологічної  карти приведена у додатку 6.

3)  Відпрацювання карт поопераційногоконтролю згідно переліку контрольних операцій.

На підставі перелікуконтрольних операцій старші інженери відділів ІАЗ частин по спеціальності дляпосадових осіб, які визначені для здійснення поопераційного контролю,організовують відпрацювання карт поопераційного контролю.

Карти поопераційногоконтролю повинні бути на кожний вид регламентних та інших робіт. Форма картипоопераційного контролю приведена у додатку 7.

При виконанніфотоконтролю, у картах поопераційного контролю монтажно-демонтажних,регламентних та регулювальних робіт, вказують місця або вузли, які підлягаютьфотографуванню.                                     

4)  Допуск посадових осіб до проведення поопераційногоконтролю.

Допуск посадових осіб допроведення  поопераційного контролю робіт на АТ відповідно до перелікуконтрольних операцій оформлюється наказом по частині. Для цього з данимипосадовими особами старші інженери по спеціальності проводять тренування повідповідних картах поопераційного контролю та приймають заліки з складаннямактів перевірки знань.

При необхідності(некомплект особового складу, хвороби, відпустки, відрядження) до проведенняпоопераційного контролю, як виключення, можна допускати кваліфікованих техніків(старших механіків) — прапорщиків  після прийняття у них заліків і оформленнядопуску до проведення поопераційного контролю, які допускаються наказом почастині до тимчасового виконання обов«язків.

5)  Визначення потрібної кількостіконтролерів.

В кожній групі регламентуі ремонту, відповідно до фаху та чисельності у ній особового скдаду, можливовиділити від 2 до 5 контролюючих осіб. Якщо при розрахунку нормативне числоконтролюючих осіб виявиться більше, ніж можливо виділити з групи, неохіднопереглянути контрольні операції з метою їх зменшення або, якщо це можливо,збільшити число контролюючих осіб. На контрольні операції повинні вказуватисьнорми часу, виходячи з яких визначається нормативне число контролерів.

6) Здійсненняпоопераційного контролю під час виконання регламентних та інших робіт на АТ вТЕЧ.

Організує пооопераційнийконтроль у ТЕЧ начальник ТЕЧ. Основна увага повинна приділятися організаціїпоопераційного контролю робіт, які виконуються безпосередньо на літаку(вертольоті).

Контролеризобов»язані:

— стежити за тим, щоб увиконавців була в наявності технологія (технологічні карти) робіт, яківиконуються згідно з планом і щоб усі роботи виконувались у відповідності зтехнологічними картами;

— стежити за наявністю увиконавців необхідної КПА та інструмента і правильністю їх використання;

— надавати необхіднукваліфіковану допомогу виконавцям по питаннях, які виникають під час виконанняробіт;

— здійснюватипоопераційний контроль.

Старший технік(технік) групирегламенту і ремонту здійснює поопераційний контроль згідно перелікуконтрольних операцій по картах поопераційного контролю та знаходиться безпосередньо на робочих місцях виконавців на протязі всього часу виконаннярегламентних  та інших робіт на АТ. Він відповідає за організацію робітвиконавцями, яких він контролює та дотримання мір безпеки при роботі на АТ.

Старший технік (технік)групи розписується у «Журналі начальника групи» у графі«Прізвище і підпис контролюючого роботи» за контроль виконанняпунктів регламенту (технологічних карт), які він контролював згідно перелікуконтрольних операцій. Для чого дані пункти регламенту (технологічної карти)записуються окремим рядком в даному журналі у графі «Вид регламентнихробіт» з поміткою «ПК»- дивись додаток 8.

Начальник групи регламенту і ремонту контролюєвиконання операцій згідно з переліком контрольних операцій по картахпоопераційному контролю начальника групи.

Для проведення контролювиконавець, дійшовши у процесі виконання роботи до контрольної операціїначальника групи, викликає його через диспетчера, або доповідає особисто пронеобхідність проведення контрольної операції.

Начальник групирозписується у «Журналі начальника групи» у графі «Прізвище іпідпис контролюючого роботи» за контроль виконання пунктів регламенту(технологічних карт), які він контролював згідно переліку контрольних операцій.Для чого дані пункти регламенту (технологічної карти) записуються окремимрядком в даному журналі у графі «Вид регламентних робіт» з поміткою«ПК»- дивись додаток 8.

Пункти регламенту(технологічні карти), які не підлягають поопераційному контролю згідно перелікаконтрольних операцій контролюються старшими техніками (техніками) групирегламенту і ремонту, начальником групи регламенту і ремонту. За контрольвиконання даних пунктів вони ставять свій підпис у графі «Прізвище іпідпис контролюючого роботи» у «Журналі начальника групи». Крімцього, начальники груп виконують періодичний (контрольний) огляд літака (вертольота) до і  після виконання регламентних робіт, перевіряють правильністьмонтажу обладнання, яке демонтувались в процесі регламентних робіт. Провиконання данних робіт вони роблять запис у «Журналі начальникагрупи».

Про виконаннярегламентних робіт начальники груп регламенту і ремонту, кожний за своїм фахомроблять запис і розписуються у розділі «Регламентні роботи»відповідної частини формуляру.

Заступник начальникаТЕЧ

здійснює поопераційнийконтроль згідно переліку контрольних операцій. Як правило, в даний перелікмають бути включені найбільшвідповідальні вузли, які демонтуються абороз"єднуються під час виконання регламентних робіт. Місця з"єднаньуправління літаком (вертольотом) та двигуном, які роз"єднувались під часвиконання регламентних, демонтажно- монтажних та регулювальних робіт, післяконтроля правильності їх монтажу заступником начальника ТЕЧ, і виконанняфотографування  зафарбовуються червоною фарбою.

Про виконанийпоопераційний контроль на даному ЛА заступник начальника ТЕЧ робить запис у«Журнал начальника групи» за фахом у підсумкових записах на даний ЛАв розділі «Облік виконання робіт на авіаційній техніці». Наприклад:«Проведено поопераційний контроль виконання 24 місячних регламентних робітзгідно з переліком контрольних операцій. Заступник начальника  ТЕЧ в/ч А-2045

    капітан _________С.Гаврилюк» 

          підпис  

Начальник ТЕЧ, особистоперевіривши записи начальників груп за фахом про виконання регламентних робіт,робить  підсумковий запис  у формуляр літака (вертольота) частину 1  провиконання  регламентних робіт, в розділі «Роботи які  виконуються під часексплуатації ». Наприклад:

 " Виконані 24місячні регламентні роботи згідно ЄРТО № 9.12 — 91р, по Л і Д, АО, АОз, РЕО,АПНК, ЗАПЛ в повному обсязі.

Начальник ТЕЧ в/ч А — 2045

майор _______С.Онищенко"

     підпис

Крім цього, начальник ТЕЧпроводить комлексно, за участю начальників груп регламенту і ремонтуперіодичний (контрольний) огляд ЛА. Результати оцінки стану ЛА начальник ТЕЧзаписує в формуляр літака (вертольота) і двигуна, а начальники груп в«Журнал підготовки літака (вертольота)».

Контроль проведенняфотографування вузлів систем управління літака (вертольота) та двигунівпокладений на заступника начальника ТЕЧ, а в його відсутність на начальникаТЕЧ.

Негативи фотознімківповинні мати таку інформацію:

— тип АТ;

— бортовий та заводськийномер літака (вертольота);

— дата;

— вид робіт, якіпроводились на ЛА;

— № пункта згідно зпереліком місць (вузлів), які підлягають фотографуванню.

Наприклад:  Т- 6№45(1715301)

         20.07.98р.

         ЗД

         п.1

Для проведення аналізунегативів в ТЕЧ обладнується спеціальне робоче місце на якому повиннізнаходитись:

— альбом з еталоннимифотокартками з"єднань систем управління літака (вертольота ) та двигуна,які підлягають фотографуванню згідно з переліком;

— засоби типу«Мікрофот» (фотозбільшувач), лупи 2-х, 4-х кратного збільшення дляпрогляду негативів.

За проведення аналізуфотографування вузлів систем управління ЛА і СУ, заступник начальника ТЕЧробить запис в «Журналі обліку фотоконтролю» — додаток 9.

Негативи фотознімківпісля прогляду повинні зберігатись у спеціально відведенному для цього місці вТЕЧ до виконання чергових регламентних або монтажно-демонтажних робіт на цихсамих  вузлах систем управління ЛА і СУ.

Поопераційний контрольробіт, які виконуються виконавцями на знятому обладнанні в лабораторіях,здійснюється наступним чином:

— виконавець перевіряєвідповідно до технологічної документації обладнання (блок, прилад та інше) настенді та записує параметри, які при цьому знімаються, в «Журнал облікупараметрів»;

— контролер аналізуєвідповідність записаних параметрів технічним умовам  та розписується в«Журналі обліку параметрів» за контроль.

 Всі недоліки та помилкиособового складу, які були виявлені при прийомці ЛА в ТЕЧ, виконанні на ньомурегламентних та інших робіт, здачі в  АЕ, обліковуються в розділі 3 "Журналу начальника групи".

З метою недопущенняповторення, всі виявлені помилки особового складу груп регламенту і ремонтуобліковуються у «Журналі обліку помилок особового складу під часексплуатації АТ». В журналі вказується :

— дата;

— характер помилки (щотрапилось);

— наслідки помилки (дочого привела помилка);

— посада та прізвищепосадової особи, яка допустила помилку;

— що зроблено поусуненню;

— посада та прізвищепосадової особи, яка контролювала усунення помилки.     

4.5Стан непорушуючого(дефектоскопічного) контролю. 

  Згідно ст.225-232ТНІАЗ-92, випуску 4519-81р. гл.10

перевіряється:

1)наявність технологічноїдокументації по дефектоскопічному контролю, своєчасність внесення вдокументацію змін на підставі вказівок та технічних розпоряджень начальникаозброєння ВПС і бюлетенів (вимоги див.п.4.2 даних методичних рекомендацій);

2) Наявність перелікудеталей та вузлів, які підлягають дефектоскопічному контролю який підписуєтьсястаршим інженером відділу ІАЗ частини по Л (В) і Д, а затверджуєтьсязаступником командира частини по озброєнню; 

3) стан апаратури,обладнання та дефектоскопічних матеріалів, які використовуються при контролі,своєчасність їх перевірки, стан обліку перевірки засобів дефектоскопії, станконтрольних зразків та дефектограм, наявність паспортів на контрольні зразки(згідно випуску 4519 -81р.гл.9);

4) стан робочих місць влабораторії дефектоскопічного контролю, забезпечення робочих місцьелектроенергією стабільної напруги, стан вентиляції, опалення, заземленняапаратури та обладнання;

5) ведення «Журналуобліку результатів дефектоскопічного контролю» (згідно випуску 4519-81р.додаток 6);

6) знаннядефектоскопістами технології контролю, засобів дефектоскопії, правил та заходівїх перевірки, налагоджування та застосування, правильність використання методівта засобів, які передбачаються технологічними картами, дотримування режимівконтролю, що забезпечують виявлення дефектів на конкретних деталях та вузлах,які підлягають контролю. Перевірка проводиться шляхом опитування з практичнимпоказом застосування дефектоскопів 2-3 дефектоскопістів;

7) законність допускуспеціалістів до виконання дефектоскопічного контролю, виконання планівнавчальної підготовки (згідно ТНІАЗ-92р. ст.228, випуску 4519-81р. гл.6).

Перевіряється:

а) наявність актуперевірки знань;

б) наявність копії(витягу) наказу по частині про допуск дефектоскопістів до проведення контролю звказанням методу та типу дефектоскопів, на яких йому дозволяється робити;

в) наявність свідоцтва(термін дії не більше року), яке оформляється та видається стройовим відділомчастини;

г) виконання планівнавчальної підготовки  дефектоскопістів;

д) наявність навчальноїгрупи дефектоскопістів, ведення класного журналу, наявність звітного матеріалузанять.

 


Стан та облік КПА, інструментута обладнання.

Вся КПА групи регламентуі ремонту обліковується в «Журналі обліку КПА» ф34, який веденачальник групи.

Перевіряється: 

1) достатність КПА таінструменту для виконання регламентних робіт, робіт по заміні двигунів вповному обсязі, а також ії відповідність технологічній документації (інструментповинен бути справним та придатним до використання, протаврований згіднододатку 10);

2) своєчасність виконаннярегламентних (періодичних) робіт на КПА (по записах в паспорти) та метрологічноїповірки вимірювальних приладів згідно наказу ГК ВПС від 23.06.86  року № 130 танаказу МОУ №  278  від  26.11.94 року;

3) правильністьзберігання засобів вимірювання, які знаходяться на довгостроковому збереженні(згідно наказу ГК ВПС від 23.06.86р. №130 «Загальні положення»);

4) правильність допускудо експлуатації нетабельних засобів вимірювання .

Нетабельні засобивимірювання, які вироблені безпосередньо в частині, допускаються доексплуатації після проведення метрологічної експертизи. Експертиза проводитьсякомісією в складі трьох та більше посадових осіб. Головою комісії призначаютьспеціаліста — метролога.

Акт про результатиекспертизи узгоджується з метрологічними органами та затверджується командиромчастини. Нетабельні засоби вимірювання вводяться в експлуатацію наказом почастині. Результати проведення метрологічної експертизи заносять в паспортнетабельного засобу вимірювання.

5) Перевіряється стан тазбереження наземного обладнання. Наземне обладнання повинно знаходитись всправному стані, придатним до використання по призначенню та зберігатися наспеціально відведених майданчиках. По паспортах перевіряється виконання робіт,визначених інструкцією по експлуатації данного виду обладнання.

Інструмент, обладнання таКПА  повинні бути закріплені за спеціалістами груп регламенту і ремонту наказомпо частині (згідно ТНІАЗ-92р. ст. 762).

Інструмент тапристосування, якими користується особовий склад ТЕЧ при виконанні робіт на АТповинен зберігатися в інструментальній кімнаті на стелажах (інструмент груп регламентуі ремонту в ящиках (сумках)) та обліковуватися в «Журналі облікуінструменту», а видаватися під розпис по «Журналу видачіінструменту» .

Перевірити:

а) наявність та станінструменту загального користування в інструментальній кімнаті та в групахрегламенту і ремонту;

б) ведення журналу видачі інструменту;

в) ведення журналу облікуінструменту, в якому повинен обліковуватися весь інструмент, включаючиінструмент спецавтомобілів, та який входить до комплектів засобів вимірювання,а по записах в журналі перевіряються терміни перевірки інструменту начальникамигруп регламенту і ремонту (згідно ТНІАЗ-92р. ст.763) і начальником ТЕЧ (згідноТНІАЗ-92р. ст.764) та виконання плану — графіку перевірок інструменту.

4.7 Стан виробничої бази ТЕЧ.

В залежності від умовбазування, типу АТ, поставлених завдань (згідно ТНІАЗ-92р. гл.10.1) перевіритинаявність та стан:

— ангар-лабораторії ТЕЧ;

— майданчика для стоянкилітаків (вертольотів) при виконанні регламентних (ремонтних) робіт, робіт позаміні двигуна;

-сховищами дляспецавтомобілів ТЕЧ;

— майданчика длявиконання юстировки та пристрілки авіаційного озброєння;

— майданчика длявипробування двигунів;

— засобів зв«язку;

— місця для розміщеннязасобів наземного обслуговування;

— стелажів для зберіганнязнятого обладнання, бірок, технологічних заглушок, сортовиків для зберіганнякрепежу; 

— місця для збереженнямайна;

— ємкості для зборувідстою палива, відпрацьованого масла;

-ящики для зборувикористаного витратного матеріалу;

-місця для куріння;

Перевірити наявністьнаказу по частині про закріплення споруд (лабораторій) ТЕЧ за посадовимиособами, які відповідають за правильність використання за призначенням та здачупід охорону, дотримання мір безпеки та пожежної безпеки (згідно ТНІАЗ-92р.ст.728).

Перевірити заходипожежної безпеки:

— організацію вивченняособовим складом правил пожежної безпеки та навчання діям під час гасінняпожежі (згідно ТСВС ЗСУ ст.142, ТНІАЗ-92р. ст.737, наказу МОУ №115-97р. ст.3.6);

— витяги з планупротипожежного захисту частини та його виконання (згідно ТСВС ЗСУ ст.141,ТНІАЗ-92р. ст.737, наказу МОУ №115-97р. ст.3.2, наказу МОУ№300-97р.ст.5.15.3-5.15.5);

— витяги з плану пропорядок евакуації особового складу, військової техніки та матеріальних засобів(згідно ТСВС ЗСУ ст.141);

— наявністьгромовідводів, нормативних запасів води та засобів пожежогасіння (згідно ТСВСЗСУ ст.142, ТНІАЗ-92р.);

-проведення щоквартальнихперевірок стану протипожежного захисту з влаштуванням навчальної пожежноїтривоги (зідно ТСВС ЗСУ ст.144);

— стан та придатність довикористання засобів пожежогасіння (згідно ТСВС ЗСУ ст.144);

— наявність витягу(копії) наказу по частині про закріплення засобів пожежогасіння за посадовимиособами (згідно ТНІАЗ-92р. ст.738);

— організацію виконаннявимог пожежної безпеки (згідно ТСВС ЗСУ ст.140, додатку 18, наказу МОУ№300-97р.ст.5.15.8 -5.159).

Перевіритиелектрообладнання ТЕЧ та його експлуатацію:

— наявність витягу(копії) наказу по частині про призначення позаштатних енергетиків частини тапідрозділів (згідно наказу МОУ №2-93р. ст.18);

— наявність витягів(копій) наказів по частині про закріплення електротехнічних засобів (ЕТЗ) запідрозділами та спеціалістами, про введення до строю ЕТЗ, наявність відмітокпро постанову на облік ЕТЗ та технічне засвідчення органами енергонагляду(згідно наказу  МОУ №2-93р., ст.31);

— наявність витягу(копії) наказу по частині про розподіл зон відповідальності за технічний станта експлуатацію ЕТЗ у випадку, коли джерелом електричної енергії для ЕТЗявляється державна електрична система (згідно наказу МОУ №2-93р. ст.39);

— ведення документації(формуляри, робочі листки) на агрегати та ЕТЗ (згідно наказу  МОУ №2-93р.ст.53);

— дотримання річних нормвитрат моторесурсів ЕТЗ (згідно наказу МОУ №2-93р. ст.53в);

— проходження медичногозасвідчення особовим складом, за яким закріплені ЕТЗ (згідно наказу  МОУ№2-93р. ст.53);

— організацію навчання тастажування особового складу правилами електробезпеки, наявність у особовогоскладу, допуску по відповідній групі електробезпеки та посвідчення (згіднонаказу  МОУ №2 -93р. ст.53а, г, 57, 58, 59);

— наявність журналівінструктажу по техніці безпеки, порядок та періодичність проведення інструктажуособового складу, який експлуатує електроустановки (згідно наказу МОУ №2-93р.ст.53г);

— наявність наглядноїагітації по техніці безпеки та економії електроенергії (згідно наказу  МОУ№2-93р. ст.53г);

— виконання нормобстеження електроустановок (наявність актів обстеження) інспекторамиенергонагляду (згідно наказу  МОУ № 2-93р. ст.54);

— виконання вимог»Правил технічної експлуатації" та «Правил техніки безпеки»при експлуатації електроустановок (згідно наказу  МОУ №2-93р. ст.32,33).

Перевірити виконаннязаходів безпеки при роботі на АТ:

— наявність виписок позаходам безпеки на робочих місцях;

— наявність специфічнихправил техніки безпеки в технологіях регламентних та інших робіт і їхвиконання;

— витримування термініввипробувань підйомних механізмів та пристосувань;

— наявність копії(витягу) наказу по частині про склад комісії по технічному освідченню вантажно-підйомнихмеханізмів. Голова — заступник командира частини по  озброєнню (згідно наказуМОУ №300-97р. ст.5.11.10-5.11.14).

Перевірити охоронунавколишнього середовища:

— наявність витягу зплану заходів щодо охорони навколишнього середовища (згідно ТСВС ст.149,наказу  МОУ № 171-95р., додатку розділу 8, наказу МОУ №300 -97р.ст.5.9.1,5.9.2);

— організація тапроведення навчально-виховної роботи з особовим складом з питань охорониприроди і забезпечення екологічної безпеки (згідно наказу  МОУ №171-95р. додаток2);

— наявність обладнання(систем) збору забруднюючих речовин (згідно наказу  МОУ №171-95р. додаткурозділу 8,9).

 

4.8 Диспетчеруваннявиробничого процесу ТЕЧ.

Перевірити:

-наявність телефонногозв«язку диспетчера з ПУ ІАЗ, ПУ АЕ та двохстороннього гучномовногозв»язку з групами регламенту і ремонту (згідно вимог ст.22 ТНІАЗ-92);

— відпрацювання типовогорозпорядку дня роботи ТЕЧ при одно-, двозмінній та цілодобовій роботі (згідновимог ст.42, 93 ТНІАЗ-92);

— відпрацюванняобов«язків диспетчера ТЕЧ;

— відпрацюваннятехнологічних графіків виконання регламентних робіт і заміни двигуна;

— ведення робочоїдокументації диспетчера ТЕЧ (згідно вимог випуску 3540 — 75р., вказівки ГІ ВПСУ№18 -93р.);

— порядок зберіганняпономерної документації ЛА, що знаходиться в ТЕЧ.


4.9 Організація проведенняоб»єктивного контролю в ТЕЧ.

Перевірити:

— проведення спеціальногоконтролю при надходженні ЛА в ТЕЧ по даним крайнього польоту;

— організацію виконаннятарировочних робіт ;

-організацію зберіганняматеріалів об"єктивного контролю та тарировочних данних;

— організацію проведенняаналізу інформації бортових ЗОК після виконання регламентних робіт тавипробування двигунів;

— організацію утримання всправному стані наземних засобів обробки інформації польотних данних, щозакріплені за групою.

4.10 Експлуатація авіаційних двигунів.

 

Перевірити:

— наявність наказу почастині про допуск до випробування силових установок (згідно вимог ст. 266ТНІАЗ-92);

— обладнаняспеціалізованих класів двигунів, укомплектованність їх тренажерами порегулюванню і перевірочним роботам, виписками параметрів роботи;

— обладнання та станкомплексу інструментального контролю і ремонту двигунів:

а) рухомої тастаціонарної лабораторії інструментального контролю;

б) еталонного газовочногомайданчика;

в) лабораторії ремонту(цеху) авіадвигунів;

— наявність ілюстрованихальбомів характерних відмов і несправностей, порушень та помилок особовогоскладу при експлуатації двигунів;

— наявність перелікупожежнонебезпечних місць ЛА.

 

4.11 Обладнаннялабораторії УЗУ.

Перевірити:

— обладнання лабораторіїУЗУ необхідною апаратурою;

— наявність наказу почастині про допуск спеціалістів до виконання робіт в лабораторії УЗУ;

— наявність технологічнихкарт на роботи;

— наявність «Журналуобліку промивки фільтроелементів ЛА та засобів наземного обслуговування»;

— виконання вимогпротипожежної безпеки:

а) наявністьпроточно-витяжної вентиляції;

б) наявність контурузаземлення;

в) наявність справноїелектропроводки;

г) наявність двох вуглекислотних вогнегасників типу ОУ-2 (ОУ-8);

— дотримання технікибезпеки при ультразвуковій очистці.

4.12 Експлуатація засобів аварійного покидання літака

(ЗАПЛ).  

Перевірити організаціюексплуатації ЗАПЛ (згідно вимог вказівки ГІ ВПС №679 від 11.02.77р.):

— наявність спеціальногоприміщення на першому поверсі, яке складається з двох сміжних кімнат загальноюплощею не менше 30м кв., обладнаних вентиляцією та протипожежним обладнанням:

а) одна кімната длязберігання катапультних установок (крісел);

б) друга кімната длявиконання регламентних робіт та робіт з піротехнічними засобами;

— наявність стелажів длярозташування інструменту та деталей катапультних установок;

— наявність металевих шафдля зберігання  пірозасобів та їх облік;

— наявність металевоїшафи (ящика) для зберігання зрізних елементів катапультних установок;

— температуру повітря,яка повинна бути не нижче 10 град.С, а  відносна вологість не більше 75%;

— наявністьвибухобезпечного освітлення;

— проведення інструктажупо заходам безпеки один раз в місяць із записом в контрольний лист;

— наявність наказу почастині про допуск спеціалістів до роботи на катапультних установках;

— наявність плана-графіказаміни пірозасобів катапультних установок, переукладки НАЗ та рятівнихпарашутів;

— наявність виписки з«Довідника по гарантійних і назначених термінах служби піротехнічнихзасобів авіації»- випуска №6114-1989р. ч.6.

5.   ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ТЕЧ ДО ВІЙСЬКОВОГОРЕМОНТУ  АТ

Для оцінкипідготовленості ТЕЧ до військового ремонту АТ перевіряється:

— обладнання класу(майданчика) військового ремонту (Згідно вказівки ГІ ВПС № 671-74р. випуску3640-75р);

— наявність інструкторівпрактичного навчання за всіма фахами, наявність витягу (копії) наказу почастині про призначення інструкторів практичного навчання по військовомуремонту (згідно ТНІАЗ-92 ст.570);

— укомплектованість тарівень підготовки фахівців слюсарно-механічної групи (групи регламенту іремонту наземного обладнання і планеру) ТЕЧ;

— наявність зразківсписаної авіаційної техніки, на якій проводиться навчання фахівців методамремонту (згідно випуску 5007-83р.);

— тематики занять звійськового ремонту;

— індивідуальних планівпідготовки фахівців з військового ремонту за фахом (виконуються виходячивідповідно підготовленості особового складу);

— практичні навичкифахівців з військового ремонту;

— технологічні картивиконання ремонтних робіт;

— атестацію робочихмісць, які входять до складу засобів військового ремонту (згідно ТНІАЗ-92р.ст.543, випуску 5550-86р.);

— ведення журналу облікуремонту в ТЕЧ частини;

— ведення журналу облікувідремонтованих агрегатів в групах регламенту і ремонту ;

— наявність групвійськового ремонту (згідно ТНІАЗ частина друга, введеного в дію наказомКомандувача ВПС № 94 від 28.06.93р., гл.4. ст.4.3.);

— наявність пересувнихзасобів військового ремонту (ПЗВР), які повинні бути укомплектованіобладнанням, що потрібне для забезпечення військового ремонту АТ та усуненнянесправностей.

Перевіряється організаціяутримання ПЗВР:

— наявність витягу(копії) наказу по частині про закріплення спецавтомобілів (спецпричепів) заначальниками груп та водіями, які відповідають за технічний стан автомобілів(згідно ТНІАЗ-92р. ст. 766);

-укомплектованістьводіївським складом та його підготовленість ;    

— своєчасність виконаннятехнічного обслуговування №1 та №2, сезонного обслуговування, черговихперевірок та регламентних робіт на спеціальному обладнанні (згідно випуску4343-80р. гл. 1);

— порядок збереженняавтомобілів (згідно випуску 4343-80р. гл. 2);

— виконання перевірокстану ПЗВР у паркові дні (згідно ТНІАЗ-92р. ст. 152);

— дотримання нормконтрольних оглядів спецавтомобілів посадовими особами служби озброєння(додаток 11).

При огляді ПЗВРперевіряється:

— переобладнання ПЗВР підтип АТ, що стоїть на озброєнні частини (згідно вимог вказівки ГІ ВПС№623-1975р.);

— укомплектованість КПА,пристосуваннями та інструментом для виконання регламентних і ремонтних робіт, атакож технологічною та робочою документацією;

— таврування інструменту;

— наявність опису майната обладнання ПЗВР;

— наявність схемирозміщення майна та обладнання ПЗВР;

— наявність опису майна,обладнання, документації, яка завантажується перед перебазуванням власнимрухом;

— наявність додатковихємкостей для забезпечення пробігу 800-1000 км;

— наявність медичноїаптечки;

— своєчасне заповненнявсіх розділів паспортів та формулярів ПЗВР.

 

6.ОРГАНІЗАЦІЯВИКОНАННЯ ДОРОБОК, ПЕРІОДИЧНИХ РОБІТ НА АТ ЗГІДНО З  БЮЛЕТЕНЯМИ МАП, ОБЛІКБЮЛЕТЕНІВ

Перевіряється:

— наявність плана-графікаподачі літаків (вертольотів) на доробки, відповідності фактичної подачі даномуплану-графіку та витримання встановленого терміну доробок (комплексу доробок)(згідно ТНІАЗ-92р. ст.664);

— наявність у начальниківгруп політакового обліку доробок і періодичних робіт, які виконуються привиконанні регламентних робіт та в міжрегламентний період;

— наявність технологічнихкарт демонтажних та монтажних робіт по яких виконується комплекс доробок, звказанням операцій, що підлягають поопераційному контролю;

— організація виконанняперіодичних робіт і доробок на АТ згідно бюлетенів МАП та організаціюпоопераційного контролю.

Особовий склад, якийвиконує дані роботи, повинен бути допущений наказом по частині.

Після виконанняперіодичних робіт виконавець робить запис у відповідній частині формуляру та у«Журналі начальника групи» з вказанням дати та номеру пунктабюлетеня, який був виконаний та розписується;

— наявність повногообліку бюлетенів (по зростанню їх порядкових номерів) за всіма спеціальностямита організацію перевірки їх фактичного виконання при виконанні регламентнихробіт на літаку (вертольоті) (згідно ТНІАЗ-92р. ст. 665);

— порядок обліку тадопуску представників МАП на об"єкти частини для виконання робіт побюлетенях (згідно ТНІАЗ-92р. ст.665).                     

7.   ВЕДЕННЯ РОБОЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

 

Перевіряється наявністьдокументації (додаток 13):

— начальника ТЕЧ;

— начальника групирегламенту і ремонту.

Крім цього перевіряється:

— правильністьдокументального оформлення виконання регламентних та інших робіт у«Журналі начальника групи регламента і ремонту» ф4 (згідно  випуску 2735-77р., вказівки ГІ ВПС №941-1985р. та данних методичних рекомендацій щодоорганізації поопераційного контролю) (для ТЕЧ ДА та ВТА дозволяється вести вокремих частинах:

— «Журналі облікувикористання робочого часу»;

— «Журналі облікувиконання регламентних робіт група   № __»;

— «Журналі облікунесправностей групи № __»); 

— облік несправностей АТу «Журналі начальника групи  регламенту і ремонту» (згідно вимогст.651 ТНІАЗ-92р.) та оформлення карток обліку несправностей на всі несправності,що виявлені в ТЕЧ (згідно вимог випуску 1001-93р.);

— своєчасність  таправильність заповнення «Журналів  обліку результатів вимірюванняпараметрів» (згідно  випуску  2467-69р.);

— правильність ведення«Журналу начальника ТЕЧ» ;

— своєчасність виконаннявимог та заповнення «Журналу обліку і контролю виконання наказів,директив, вказівок та розпорядженнь по експлуатації авіаційної техніки» ;

— ведення «Журналуобліку матеріальних засобів», наявність щоквартальних звірок в бугалтеріїАТЧ (згідно наказу МО №260-79р.);

— ведення «Журналівобліку командирської та інженерно-технічної підготовки», наявністьзвітного матеріалу (згідно організаційно-методичних вказівок на навчальнийрік);

— ведення (згідно вимогГІ ВПС №18 -1993р. та Керівництва по комплексним протидіям ІТР  -92 року):

а) «Журналу облікусповіщень про введені режими» ;

б) «Журналу облікуроботи РЕЗ та ОЕЗ на випромінювання»; 

в) «Книгипономерного обліку грифованих блоків»;

— своєчасне заповненняпланів-графіків огляду літаків (вертольотів), ПЗВР, КПА та інструменту;

     - своєчасністьпроведення інструктажів по мірам безпеки по відмітках у «Контрольнихлистах проведення інструктажу по техніці безпеки»;

   —     ведення«Журналу обліку балонів, які працюють під тиском» ;

   —     ведення«Журналу обліку та огляду вантажнопідйомних машин» (згідно наказу МО№ 68 від 19.03.74 року, вказівки № 16 ГІ ВПС від 19.03.93 року).

 

8.   ОРГАНІЗАЦІЯ ІНЖЕНЕРНО — ТЕХНІЧНОЇПІДГОТОВКИ (ІТП)

Перевірити :

— наявність плану ІТП нанавчальний рік (згідно ТНІАЗ-92р., ст.620);

— наявність звітногоматеріалу по виконанню плану ІТП;

— наявність навчальнихгруп по ІТП, які комлектуються особовим складом за рівнем знань та практичнихнавичок (згідно ТНІАЗ-92р. ст.623);

— виконанняіндивідуальних завдань інженерно-технічним складом (згідно ТНІАЗ-92р. ст.625);

— наявність витягу(копії) наказу по частині про призначення інструкторів практичного навчання(згідно ТНІАЗ-92р. ст.631);

— наявність навчальноїбази (навчальних класів, макетів та зразків АТ) в частині (згідно ТНІАЗ-92р.ст.640);

— наявність тематики(планів-графіків) тренувань на АТ особового складу груп регламенту і ремонту(згідно випуску  6036-88р.);

— наявність ілюстрованогоальбому по спеціальності з характерними несправностями АТ та помилкамиособового складу; 

— наявність картоктренажів;

— організацію підготовкиспеціалістів ТЕЧ до здачі іспитів на присвоєння (підтвердження) класноїкваліфікації.                   

 

9.ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИТЕЧ

Охорона проводитьсязгідно додатку до наказу НГШ ЗСУ № 48 від 4.06.94 року "Інструкція поорганізації охорони й оборони авіаційної техніки та військових об"єктів нааеродромах Військово-Повітряних Сил та Сил Повітряної Оборони України" тадодатку № 1 до Д-8 НШ ВПС від 30.07.97 року "Інструкція по запобіганню несанкціоноваого зльоту літаків (вертольотів) з аеродрому ВПС України".

Перевірити:

— форму одягу ЧСП (згідногл.2 ст.12 наказу НГШ ЗСУ №48 -94 року);

— порядок несення служби(згідно гл.2 ст.13 наказу НГШ ЗСУ №48 -94 року);

— наявність пристроївпроти викрадення ЛА (згідно гл.3 ст.22 наказу НГШ ЗСУ № 48-94 року);

— порядок зберіганняключів від РУД;

— наявність затвердженогоплану (командиром частини) запуску і випробування двигунів ІТС (згідно гл.ІІст.6 Д-8 НШ ВПС -97р.);

— порядок опломбуваньлітаків (вертольотів), ПЗВР, службових приміщень, сховищ та наявність схемпломбувань (згідно гл.4 ст.24 наказу НГШ ЗСУ №  48 -94 року ,  гл.ІІ Д-8 НШ ВПС-97р.);

— обладнання стоянки ТЕЧ(згідно гл.6 ст.36,37 наказу НГШ ЗСУ № 48 -94р.);

— наявність інструкціїЧСП, планшета з відбитками печаток посадових осіб ТЕЧ, акумуляторного ліхтарика(згідно гл.10 ст.40 наказу НГШ  ЗСУ  № 48 — 94р.  гл.ІІ ст.8 Д-8 НШ ВПС-97р.); 

— обладнання кімнати ЧСП(згідно гл. 11 ст. 41 наказу НГШ ЗСУ № 48 -94р.);

— порядок передачі назбереження, збереження та прийом ключів, печаток і планшетів (згідно гл. 12 ст.43-48 наказу НГШ ЗСУ № 48 -94р.);

— правильність ведення«Журналу прийому-передачі літаків (вертольотів), ПЗВР та службовихприміщень ТЕЧ і допуску особового складу до робіт на АТ».

10. ПІДСУМКИ ТА ЗВІТНІСТЬ РОБОТИ ТЕЧ

Перевірити  :

— наявність щомісячнихдоповідей начальника ТЕЧпро виконання виробничого плану та стану АТ,яка поступає на регламентні роботи (згідно ТНІАЗ-92р. ст.148);

— наявність щомісячногообліку показників ТЕЧ (згідно випуску 3540-75р. гл.2);

— відпрацювання звіту звійськового ремонту (форма 32/ВПС) за минулий рік;

— проведення щоденнихтехнічних розборів начальниками груп та щотижневих — начальниками ТЕЧ (згідноТНІАЗ-92р. ст.106);

— проведення аналізувійськової та технологічної дисципліни (згідно вимог наказу МО України№011-97р.).

11. ОРГАНІЗАЦІЯКОНТРОЛЮ ПОВНОТИ І ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ РЕГЛАМЕНТНИХ РОБІТ НА АВІАЦІЙНІЙ ТЕХНІЦІКЕРІВНИМ СКЛАДОМ ОЗБРОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН.

За організацію перевіркиповноти і якості виконання регламентних робіт на авіаційній техніці керівнимскладом озброєння військової частини відповідає заступник командира військовоїчастини по озброєнню.

Старші інженери(інженери) озброєння по спеціальності зобов«язані на протязі року вобов»язковому порядку перевірити повноту і якість виконання регламентнихробіт по кожному пункту регламенту технічного обслуговування (експлуатації) івиду регламентних робіт.

Про виконану перевіркустарші інженери (інженери) по спеціальності роблять запис в «Журналіперевірки повноти і якості виконання регламентних робіт на АТ керівним складомозброєння» напроти кожного з перевірених пунктів і в «Журналіначальника групи регламентних робіт» в розділі, де ведеться обліквиконання пунктів регламентних робіт літака (вертольота), на якому виконуваласьперевірка.

Зразок запису в«Журналі начальника групи регламентних робіт»:

«Виконана перевіркаповноти і якості виконання 48 м. регламентних робіт по пунктам 02.03.01.02 та02.03.01.03 згідно ЄРТО № 10 1998р. частина 2.

Інженер по Л і Д в/чА-2102

майор _______С.Місячний»

Зразок " Журналуперевірки повноти і якості виконання регламентних робіт на АТ керівним складомозброєння" і його заповнення дивись в додатку 14.

Якщо в частиніексплуатується декілька типів АТ, то журнал заводиться на кожний тип АТ. Занаявність і ведення журналу відповідає начальник ТЕЧ.


Додаток 1

Зразок запису змін тадоповнень до регламенту

Пункт регла-менту

  

    Назва робіт

Періодичність виконання Примітка

період. роботи 

 +2   

12-1міс

реглам.

роботи

  +4  

24-2міс

110.81.  

00  г

Перевірити параметри лампи Г1-31 в блоці А-312-002    -   +

(Підстава: вказівка НОВПС України №___ від______________)

Додаток 2

Зразок запису в розділрегламенту «Облік звірок з еталоном»

№ п/п  Дата   Посада     Назва робіт Підпис 1 20.01.98 нач. групи регл. і ремонту АД Виконав звірку з еталоном 2 28.02.98 ст.інженер відділу ІАЗ по ЛіД Перевірив внесення змін і доповнень

              

Додаток 3

Зразок типового листареєстрації змін в технологічних картах

Змін Номери аркушів (сторінок) Всього арк. (стор.) в докум. № докум. Вхідн. № супр. док-та та дата Підпис особи, яка прово-дила зміни Дата зміне-них заміне-них нових вилу-чених 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Додаток 4

Зразок запису в розділітехнологічних карт «Облік звірок з еталоном»

№ п/п Дата      Посада   Назва роботи Підпис 1 20.01.98 Начальник групи регламенту і ремонту АД Виконав звірку з еталоном 2 25.02.98 Ст.інженер відділу ІАЗ по Л і Д Перевірив внесення змін і доповнень в технологічні карти № ...

Додаток 5

«Затверджую»

Заступник командира в/чпо озброєнню

підполковник          С.Линюк

"___" _______199_ р.

Перелік

контрольних операційпри виконанні регламентних робіт по двигуну

Номер пункту ЄРТЕ (РТО), ТК Зміст контрольної операції Тривалість контрольної операції Вид регламентних робіт Контролюючі особи

  +1

12 -1 міс.

 +2

24-1

міс.

СТ

(Т)

НГ

(ІГ)

ЗНТ 1 2 3 4 5 6 7 8

5.13.3.

130

5.13.5.в)

132

Оглянути маслофільтр двигуна

Перевірити установ-ку запалювачів ос-новної камери горіння на двигун, затяжку, контровку болтів, під"єднання трійнику, кисневого трубопроводу до запалювача і високовольтного проводу до свічки та контровку з"єднань

1 хв.

4хв.

+

+

+

+

+ +

Примітка: В графах4,5,6,7,8 проставляються знаки "+" напроти контрольних операцій, яківиконуються на даному виді регламентних робіт.

Начальник ТЕЧ в/ч _____________

Старший інженер відділуІАЗ по ЛД ___________


Додаток 6

Типова технологічнакарта

к РО №6 ч.1 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 132 На 11 сторінках сторінка 9 Пукт РО 5.13.5.

ДЕМОНТАЖ І МОНТАЖ ЗАПАЛЮВАЧІВ ОСНОВНОЇ  КАМЕРИ  ГОРІННЯ.

ПЕРЕВІРКА ВИТРАТИ ПАЛИВА ЧЕРЕЗ ЗАПАЛЮВАЧІ  ЗА  ДОПОМОГОЮ УСТАНОВКИ УПВ-3.

ПРОМИВКА ЗАПАЛЮВАЧІВ  В  БЕНЗИНІ  Б-70.

ПЕРЕВІРКА ТИСКУ ПАЛИВА ПЕРЕД ЗАПАЛЮВАЧАМИ.

Працевитрати (люд.- год.) Зміст операції і технічні вимоги (ТВ) Роботи, які виконуються при відхиленнях від ТВ Кон-троль

Встановити запалювач КГ на двигун для чого:

— промийте кисневі канали запалювача бензином  Б-70...

— знімить з двигуна заглушку  89. 19. 40. 001;

-змінить ущілювальну прокладку 12 (85.03.00.070) під фланцем запалювача на нову. Встановити запалювач на двигун, затягнути болти стержнем 85.19.30.060 з головкою 85.19.20.568 і законтріть їх. Огляньте стан наружної поверхні трубопроводу, ніпелів різьби накидних гайок. Задири, вм’ятини та інші механічні пошкодження не допускаються. Під’єднайте трійник 14 в лінію підводу палива і трубопровід 7 підводу кисню до запалювача і законтріть їх. Під’єднайте високовольтний провід 10 до свічки і законтріть його дротом діаметром 0,5мм. 

 УВАГА! Категорічно ...

— перевірте герметичність...

Якщо стан наружної поверхні трубопроводу, ніпелів різьби накидних гайок не відповідають ТВ — змінить на нові. СТ (Т) Контрольно-перевірочна апаратура Інструмент і пристосування Витратні матеріали

Установка УПВ -3

 джерело постійного струму 27В

Стержень 85.19.80.060 з головкою 85.19.20.568

Заглушки під запалювач 89.19.40.001

Пасатижи

Лампа переносна

Бензин Б-70 ГОСТ 1012-54

Азот  ГОСТ 9293-59

Спирт ГОСТ 18300-72

Котровочний дріт діаметром   0,5 і  0,8 мм

Ущілювальна прокладка 85.03.00.070 

/> /> /> /> /> /> />

Додаток 7

Карта поопераційногоконтролю старшого техніка (техніка) групи регламенту і ремонту двигунів.

До РО №6 ч.1 Карта №2 до технологічної карти 132

На 1 аркуші

5.13.5.в) Найменування роботи: Демонтаж  та монтаж запалювачів основної камери горіння

Працевитрати 0,07 люд.-год.

Зміст контрольних операцій Технічні вимоги Перевірити установку запалювачів основної камери горіння на двигун, затяжку, контровку болтів, під"єднання трійнику, кисневого трубопроводу до запалювача і високовольтного проводу до свічки та контровку з"єднань.

Болти затягнуті і законтрені контровочним дротом діаметру 0,8мм.

Трійник та трубопровід під"єднані до запалювача та законтрені контровочним дротом діаметру 0.8мм.

Високовольтний провід під"єднаний до свічки та законтрений контровочним дротом діаметру 0,5мм.

Контрольно-перевірочна апаратура Інструмент Джерело постійного струму 27 В Лампа переносна

-


Додаток 9

Журнал облікуфотокотролю

/>


/>Т -6 № 46 (1615336)

Т -6 № 45 (1715301) Дата Вид ро-біт Номера пунктів переліка місць (вузлів), які підлягають фотографуванню 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... Кон-тро-лер

 

16.07.98 12 міс. р/р + +

 

/>19.07.98

ЗД лів. + + + + + +

 


Додаток 10

Таврування інструментута пристосувань.

 

Порядок тавруванняінструменту (пристосувань) наступний:

тавро наноситься нанеробочу поверхню металевої частини інструменту керном або електрохімічнимспособом;

на неметалічнийінструмент тавро наноситься методом випалення;

якщо інструментрозборний, тобто складається з декількох частин, то тавро наноситься на кожнучастину окремо (також тавро наноситься окремо на ті частини інструменту, котрііз досвіду експлуатації часто відломлюються при використанні інструменту);

на кожний предметінструменту наноситься тільки одне тавро, яке повинне бути розбірливим та добревидимим;

при необхідностінанесення нового тавра старе має бути виведено;

інструментіндивідуального користування повинен тавруватись по групах регламенту і ремонтуТЕЧ.

Тавро на інструментііндивідуального користування груп ТЕЧ складається із цифр та літер, яківизначають (зліва направо):

 перші дві цифри — двіостанні цифри номера військової частини;

 наступні за ними літери- умовне позначення групи у підрозділі та підрозділу у військовій частині, якіустановлюються начальником озброєння частини;

 наступні дві цифри — порядковий номер фахівця за списком особового складу групи (таблиця 1);

 дві останні цифри — порядковий номер інструменту згідно опису (таблиця 2).        

 Таблиця 1


Список особового складугрупи регламенту і ремонту ТЕЧ (зразок заповнення)

Порядко-вий номер фа-хівця Посада Військове звання Прізвище, ім«я, по-батькові Номер ящика або сумки Примітка 01 старший технік лейте-нант

Лучко   

А. М.

1 02 технік прапор-щик

Дудко   

О.П.

2 03 механік сержант надстро-кової служби Вторак А. С. 3

Начальникгрупи_________________________

(військове звання,підпис)

Примітка: Списокособового складу групи вивішується у службовому приміщенні групи. При відбуттіфахівців групи в примітці до списку робиться відмітка „відбув“ тапроставляється дата відбуття. При прибутті в групу фахівця, його прізвищевноситься у список та йому присвоюється номер фахівця, який відбув ізакріплюється за ним ящик (сумка) з інструментом.


Таблиця 2

Опис інструмента, якийзберігається на стелажі №___

(в ящику №___, сумці№___)

(Зразок заповнення)

Поряд-ковий номер інструм. Наймену-вання інстру-мента Номенклатурний номер  Кіль-кість  Тавро При-мітка    1    2      3   4    5  6 1 Ключ 9х11 314115-0 1 47ЛДТЗК01 2 Ключ 14х17 447564-6 1 47ЛДТЗК02 3 Вороток 538475-8 1 47ЛДТЗК28

Начальникгрупи_______________________________

(військове звання, підпис)

Інструмент загальногокористування таврується по групах також, як і інструмент індивідуальногокористування, але замість цифр, які позначають порядковий номер фахівця,наносять букви ЗК (ОП) — »загального користування" («общегопользования»).

Умовні позначки на тавріпідрозділів, груп в них  установлюються начальником озброєння частини.

Група ТЕЧ частини

Тавро 47РЕТО203

47 — дві останні цифриномера військової частини;

РЕ — група регламенту іремонту радіоелектронного обладнання;

Т — ТЕЧ частини;

02 — другий номер, якийприсвоєний фахівцю в групі;

03 — третій номерінструменту згідно опису.

Приклад тавруванняінструменту загального користування:

Тавро 47ЛДТЗК21

47 — дві останні цифриномера військової частини;

ЛД — група літака ідвигуна;

Т — підрозділ ТЕЧ;

ЗК — інструментзагального користування;

21 — двадцять першийномер інструмента згідно опису.

 Тавро на інструментіспецавтомобілів.

Тавро на інструментіводія складається із трьох перших цифр — останніх цифр номеру шасі, двох цифр — номеру ящика (сумки) та  двох цифр — номеру інструменту згідно опису.

Наприклад 4270216:

427 — три останні цифриномеру шасі;

02 — номер ящика (сумки);

16 — номер інструментузгідно опису.

Тавро на інструменті тапристосуваннях, які належать до комплекту кузова спецавтомобіля, складається зтрьох перших цифр — останніх цифр номеру кузова, двох цифр — номеру ящика(сумки) та двох цифр — номеру інструменту згідно опису.

Наприклад 0310321:

031 — три останні цифриномеру кузова спецавтомобіля;

03 — номер ящика (сумки);

21 — номер інструментузгідно опису.   


                            Додаток 11

Норми контрольнихоглядів спецавтомобілів та   спецпричепів посадовими особами служби        озброєння 

Посадова особа Кількість спецавто- мобілів (спецприче- пів) Періодичність огляду Начальник літаючої авіаційно-технічної лабораторії ВПС (начальник відді-лення ЛАТЛ по напрямку ) 4 — 5 спецавтомобі- лів (спецпричепів) При перевірках організаторської та технологічної діяльності ТЕЧ Головні інженери (старші інженери) по спецільності авіаційних корпусів По плану начальни- ка озброєння авіаційного корпусу ______ Заступник коман- дира  з"єднання по озброєнню (старші інженери з"єднання)  Не менше двох спецавтомобілів (спецпричепів) в кожній частині з"єднання Один раз в півріччя Заступник коман- дира частини по озброєнню (старші інженери частини) Не менше 20% спецавтомобілів (спецпричепів) частини Один раз в півріччя Начальник ТЕЧ частини Не менше 50% спецавтомобілів (спецпричепів) підрозділу Один раз в півріччя Начальник групи регламенту і ремонту Всі спецавтомобілі (спецпричепи) групи Один раз в місяць

Додаток 12

Періодичністькомплексних перевірок організаторської та технологічної діяльності ТЕЧ

 

Комісія Періодичність перевірок ЛАТЛ ВПС Згідно з планом перевірок, але з таким розрахунком, щоб були перевірені всі ТЕЧ частин ВПС один раз в два роки  Начальника озброєння з"єднання Всі ТЕЧ частин з"єднання один раз в рік Начальника озброєння частини Два  рази в рік

             


Додаток 13

Типовий перелікдокументації ТЕЧ

 

№ з/п Найменування документації Ким ведеться При-мітка НТ НГ

2.

3.

4.

5. 

6.

7.

8.

9.

 

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

План роботи ТЕЧ на рік.

Місячні плани робіт.

Плани робіт на день.

Виробничий план роботи ТЕЧ на рік.

Щомісячні виробничі плани роботи ТЕЧ.

Розрахунки на перебазування.

Бойовий розрахунок.

Журнал начальника ТЕЧ.

Журнал начальника групи регламенту і ремонту (СМГ, групи ВАРМ).

Журнал обліку особового складу.

Книга обліку озброєння і техніки по номерах та технічному стану (для автомобільної техніки).

Книга обліку технічного стану, перевірки та ремонту засобів вимірювання («Журнал обліку КПА»).

Журнал обліку результатів вимірювання параметрів.

Журнал обліку виконання робіт по бюлетенях на АТ у військовій частині.

Журнал обліку інструмента та пристосувань, які зберігаються в спеціальних приміщеннях (шафах).

Журнал видачі інструменту.

Книга обліку наявності та руху матеріальних засобів (журнал обліку матеріальних засобів)

Журнал обліку наявності та витрати піротехнічних засобів

Книга обліку, ремонту озброєння, техніки.

Журнал обліку фотоконтролю.

Журнал обліку результатіів дефектоскопічного контролю

Журнал обліку промивки фільтроелементів.

Жунал обліку балонів, які працюють під тиском.

Журнал обліку та огляду вантажнопідйомних машин.

Журнал обліку літаків(вертольотів), на яких регламентні роботи виконані не в повному обсязі.

Журнал обліку та витрати спирту.

Журнал обліку видачі спирту.

Журнал прийому-передачі літаків (вертольотів), ПЗВР та службових приміщень ТЕЧ.

Журнал інструктажу добового наряду.

Журнал обліку порушень військової дисципліни.

Журнал щоденного інструктажу по мірам безпеки.

Контрольні листи проведення інструктажу по техніці безпеки.

Журнали обліку занять:

— по командирській підготовці;

— по інженерно-технічній підго-товці.

Журнал обліку і контролю виконання наказів та розпоряджень по експлуатації авіаційної техніки.

Журнал обліку сповіщень про введені режими.

Журнал обліку фактичної витрати запасних частин та витратних матеріалів.

Плани паркових днів.

Плани-графіки:

— відходу літаків  (вертольотів) на регламентні роботи;

— контрольних оглядів АТ;

— перевірки інструмента, КПА ;

— контрольних оглядів ПЗВР;

— обліку тренувань на АТ;

— відпусток особового складу.

 Графіки вводу в стрій несправної АТ з будь-якого етапу виконання регламентних робіт з розрахунком потрібної кількості виконавців.

Графіки виконання комплексів доробок та бюлетенів по всіх спеціальностях.

Робочий зошит.

Журнал обліку ремонту в ТЕЧ.

Журнал обліку перевірок контрольних показників швидкості установок КПА- ПВД(КПУ-3).

Журнал обліку спеціальних РЕЗ (ОЕЗ) на опромінення.

Технологічна документація.

Технологічні графіки виконання регламентних робіт.

Технологічні графіки заміни двигуна.

Звіт з військового ремонту.

Витяги з інструкції по КПД ІТР при експлуатації АТ.

Копії наказів по частині.

Журнал перевірки повноти і якості виконання регламентних робіт на АТ керівним складом озброєння.

Журнал обліку помилок особового складу під час експлуатації АТ.

Графік виконання регламентних робіт на агрегатах групового призначення.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+


+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ф. ІВП

Ф.31

Ф.34

По всіх спеціа-льност.

Вед.осо-бою яка відп. за

утрим. та видачу інстр.

— // -

Ф.26

Вед. в групі ЗАПЛ

Ф.36

Вед. в лабораторії ДК

Вед. в лабор.УЗУ

Вед. в групі АО

Вед. в групах за фах., як-що РЕЗ

(ОЕЗ) повинні мати захист

Ф.32/

ВПС

Вед.в гр. за фахом

Додаток 14

Журнал перевіркиповноти і якості виконання регламентних робіт на АТ керівним складом озброєння

№ п/п Назва системи (виробу)   № пункту згідно ЄРТО №10- 98року. Вид регл. робіт Дата перевір. Борто-вий № ЛА, на якому викон. перев. Посада переві- ряючо- го Пріз- вище Підпис Рез. пере- вірки 24 48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Група  літака

І

ІІ

Планер ЛА   02.03.01.01.

02.03.01.02.

02.03.01.03.

Кондиціюван- ня, охолодження і надуву блоків

02.03.01.41.

 

+

+

+

+

+

20.01.98

28.06.98

28.06.98

28.06.98

49

77

77

77

Ст.інж. по Л і Д

Інжен. по Л і Д

Інжен. по Л і Д

Інжен. по Л і Д

Сав-чук

Міся-чний

Міся-чний

Міся-чний

Заув. Немає

Не пер.

Тар.ключ №...

Заув. Немає

Заув. Немає

 

Група ЗАПЛ

І

Аварійного покидання літака  і фонар

02.03.01.04.

02.03.01.05...

02.03.01.40.


+

 

+

 

+

23.05.98

23.05.98

23.05.98

38

38

38

Нач від- ділу  ІАЗ

Нач.від- ділу ІАЗ

Нач. від-  ділу ІАЗ

Соколов

Соколов

Соколов

Заув. немає

Заув. немає

Заув.

немає

 

Група авіаційного озброєння

І

Гарматне озброєння

02.03.02.01

 

02.03.02.02

 

+

+


+

03.02.98

20.01.98

22

45

Ст.інж. по АОз

Інженер по АОз

Мар-чук

Калінкін

Заув. немає

Заув.

немає

Додаток 15

Зразок

 оформлення наказу почастині про допуск до виконання регламентних робіт на АТ особового складу ТЕЧ

 

НАКАЗ

КОМАНДИРА ВІЙСЬКОВОЇЧАСТИНИ ______

№ ____

"___" _______199_ Р.

Про допуск особовогоскладу

ТЕЧ в/ч ___ до  виконання

регламентних  робіт  на  АТ

Відповідно до статті 169Тимчасової настанови по інженерно-авіаційному забезпеченню авіації Збройних СилУкраїни частина перша введеної в дію наказом Командувача ВПС від 23 грудня 1992року № 75  і на підставі акту перевірки знань від "___" ___________199__ року НАКАЗУЮ:

1.Допустити до виконаннярегламентних робіт на літаках (вертольотах) ______ згідно ЄРТЕ ( РТЕ, РТО) №___ частина __

        ( тип АТ)

 особовий склад групирегламенту і ремонту літака:

капітана Смоляр Ю.П. - начальника групи;

капітана Хмару І.В.    - старшого техніка групи;

лейтенанта Ненько О.І. — технікагрупи;

прапорщика Шкопяк Ю.Р. — техніка групи...

по пунктах згідно додатку№1.

2.Допустити до виконаннярегламентних робіт на двигунах ____ літаків (вертольотів) ____ згідно ЄРТЕ(РТЕ, РТО) № ___ частина ___ особовий склад групи регламенту і ремонтудвигунів: 

старшого лейтенантаКожуріна А.М. — начальника групи;

капітана Нечипоренко С.В.- інженера групи...

молодшого сержанта  КізьЛ.М. — авіаційного механіка по пунктах згідно додатку № 1.

3.Допустити до виконаннярегламентних робіт по авіаційному обладнанню літаків (вертольотів) ___ згідноЄРТЕ (РТЕ, РТО) № ___ частина ___ особовий склад групи регламенту і ремонтуавіаційного обладнання:

капітана Бондарчука В.Д.- начальника групи...

прапорщика Світенко Б.М.- техніка групи по пунктах згідно додатку № 1.

4.Наказ довести до всьогоособового складу.

Командирвійськової частини ____

полковник       Л.ДОЦЕНКО

  «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Командирвійськової частини ____

полковник       Л. ДОЦЕНКО

"___"________ 199__ р.

АКТ

перевіркизнань на допуск особового складу ТЕЧ в/ч ___ до виконання регламентних робіт наАТ.

Комісія,призначена наказом командира військової частини ___ від "___" ______199_р. №__, в складі: голови комісії_________________________________________________

(посада,військове звання, прізвище, ініціали)

та членівкомісії ________________________________________

_______________________________________________________

провелаперевірку знань на допуск особового складу ТЕЧ до виконання регламентних робіт.

Висновок комісії продопуск особового складу ТЕЧ до виконання регламентних робіт:

на підставі статті 169ТНІАЗ-92 року та показаних знань по мірам безпеки, конструкцій АТ, технологійвиконання регламентних робіт, практичного виконання регламентних робіт, комісіявважає, що особовий склад ТЕЧ в/ч ____ має бути допущений до виконаннярегламентних робіт по пунктах ЄРТЕ (РТО, РТЕ) згідно списка — відомості(додаток №1).

Голова комісії___________________________________

              (військовезвання, прізвище, підпис) 

Члени комісії____________________________________

_________________________________________________          


ЗМІСТ

 

Вступ 

1.Заслуховування начальника ТЕЧ 

2.Готовність ТЕЧ доінженерно-авіаційного  забезпечення бойових дій                

3.Планування роботи ТЕЧ

4.Організація виконання регламентних ремонтних)робіт на АТ               

4.1 Допуск особового складу довиконанняробіт на АТ                        

4.2 Стан та достатність технологічної документації                      

4.3 Знання виконавців технологічноїдокументації та їх практичні навички         

Організація та стан поопераційногоконтролю                       

4.4 Стан непорушуючого(дефектоскопічного)контролю                        

4.6 Стан та облік КПА. інструменту таобладнання                       

4.7 Стан виробничої бази ТЕЧ              

4.8 Диспетчерування виробничого процесу  ТЕЧ                          

4.9 Організація проведенняоб"єктивного      контролю в ТЕЧ                   

4.10 Експлуатація авіаційних двигунів        

4.11 Обладнання лабораторії УЗУ          

4.12 Експлуатація засобів аварійного     покиданнялітака (ЗАПЛ)             

5.Підготовленість ТЕЧ до військового ремонтуАТ                       

6.Організація виконання доробок, періодичнихробіт на АТ згідно з бюлетенями МАП,  облік бюлетенів          

7.Ведення робочої документації           

8.Організація інженерно-технічноїпідготовки    

9.Організація охорони ТЕЧ, служби ЧСП       

10.Підсумки та звітність роботи ТЕЧ          

11.Організація контролю повноти іякості    виконання регламентних робіт на авіаційній

   техніці керівним складом озброєння   військових частин                                            

Додатки:

Додаток 1 Зразок запису змін тадоповнень до регламенту                               

Додаток 2 Зразок запису в розділрегламенту «Облік звірок з еталоном»          

Додаток 3 Зразок типового листареєстрації змін в технологічних картах                           Додаток 4Зразок запису в розділ технологічних карт  «Облік звірок з еталоном»       

Додаток 5 Перелік контрольнихоперацій       

Додаток 6 Типова технологічна карта         

Додаток 7 Карта поопераційногоконтролю      

Додаток 8 Зразок заповнення розділу У«Журналу начальника групи»        

Додаток 9 Журнал обліку фотоконтролю                 

Додаток 10Таврування інструменту тапристосувань  

Додаток 11  Норми контрольних оглядівспецавтомобілів та спецпричепів посадовими   особами служби  озброєння        

Додаток 12 Періодичність комплекснихперевірок організаторської та технологічної        діяльності ТЕЧ                 

Додаток 13  Типовий перелікдокументації ТЕЧ    

Додаток 14 Журнал перевірки повноти і якості виконання регламентних  робіт на АТ керівним складом озброєння                   

Додаток 15  Зразок оформленнящорічного наказу по частині на допуск         особового складу ТЕЧ до виконаннярегламентних робіт         

Додаток 16 План роботи ТЕЧ на рік         

          

еще рефераты
Еще работы по военной кафедре