Реферат: Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

ДніпропетровськийНаціональний Університет


Кафедра Військової підготовки


Реферат

на тему:

“ Виховна робота з особовим складом уперіод підготовки до несення служби військ.”


                   Виконав:

                                                                         студ.121 уч. взвода

Селін Д.В.


Дніпропетровськ

2003


План

Вступ… 3

Служба військ і завдання виховної роботи поїї забезпеченню… 3

Виховна робота у період підготовки до несенняслужби військ… 4

Висновок… 7

Список використаної літератури:… 8

 


Вступ

Однією знайважливіших морально-психологічних якостей воїна є його постійне прагнення дооволодіння військовою справою, своєю військовою спеціальністю, якісного виконання своїх обов‘язків. Безналежного військового виховання неможливевиконання військовослужбовцями своїх службових обов'язків, обов'язку передБатьківщиною як у мирний час, так і в бойовій обстановці. Морально-психологічнийстан воїна є дуже важливим при несенні ним служби військ, однією із складовихчастин якої є вартова служба, яка є виконанням бойвого завдання.

Служба військ і завдання виховної роботипо її забезпеченню.

На ЗСУ покладеновідповідальне завдання – пильно стояти на сторожі миру, постійно перебувати устані повної бовойої готовності до відбиття можливого збройного нападу вороганашої держави.

Для підтримкитакої готовності велике значення має добре поставлена служба військ. Чіткийстатутний уклад війскового життя і побуту особового складу підрозділівдопомагає формуванню у війсковослужбовців таких якостей як організованність,політична свідомість, дисциплінованість, патріотизм, постійна готовність довиконання бойових завданнь

Служба військ –це складний комплекс заходів, спрямований на забезпечення в підрозділі міцноївійськової дисципліни, точне виконання порядку і правил, встановлених законами,військовими статутами, наказами командирів і начальників, якими регламетуєтьсяжиття, навчання і побут особового складу як у мирний так і у воєнний час.

Психологічнезавданя командира і вихователя під час підготовки підлеглих до несення вартовоїслужби та інших елементів служби військ, а також під час їх реалізації – цеформування і підтримка безпосередньої готовності, тобто відповідного бойовогонастрою війсковослужбовця.

Усвідомленнянеобхідності якісно виконувати свої обов'язки не виникає саме по собі. Воноформується в особового складу в процесі бойової та гуманітарної підготовки,повсякденного життя і служби, виховується шляхом використання широкого спектраформ і методів.

ГОЛОВНИЙ ЗМІСТВИХОВНОЇ РОБОТИ, СПРЯМОВАНОЇ НА УСПІШНЕ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ СЛУЖБИ ВІЙСЬК,СТАНОВЛЯТЬ ШІСТЬ ЇЇ ЕЛЕМЕНТІВ.

1.  Глибоке роз'яснення воїнам значення службивійськ у підтриманні постійної бойової готовності підрозділів;

2.  Виховання у військовослужбовців високого рівнясвідомості, ідейної переконаності, пильності, особистої відповідальності заточне виконання обов'язків при несенні внутрішної та вартової служби,нетерпимості до порушень статутного порядку;

3.  вироблення в особового складу свідомої потреби інавичок глибоко вивчати положення законів України, тимчасових статутів,наказів, і директив МО України, інструкцій та інших документів, що стосуютьсявартової і внутрішної служби, їх безумовного і чіткого виконання.

4.  Роз'яснення правових норм, якими взначаютьсявідповідальність військовослужбовців за порушення правил несення вартовоївнутрішньої служби, статутного військового порядку;

5.  вивчення, узагальнення і втілення в практикупередового досвіду несення внутрішньої і вартової служби підрозділами іокремими воїнами, пропаганда позитивних традиції, героїчних подвигів,здійснених при несенні служби;

6.  постійна турбота про задоволенняматеріально-побудових і культурних запитів воїнів, що несуть службу в наряді.

Виховна робота у період підготовки до несення служби військ.

Виховна робота, спрямована науспішне виконання завданнь вартової і внутрішної служби, є повсякденним обов'язкомкомандирів, офіцерів-вихователів. Вона повинна здійснювватися не тільки в днібезпосередньої підготовки воїнів до заступаня в добовий наряд, а й у процессівиконання завданнь служби.

Попереднійетап виховної роботи в армії розпочинається звивчення особового складу молодого поповнення частини (підрозділу). Командир ійого заступник з виховної роботи повинні ознайомитися з документами воїнів, їханкетними даними, провести з ними індивідуальні бесіди, щоб мати уявлення проморально-психологічні якості кожного на предмет допущення їх до несеннявартової та внутрішньої  служби. Цього вимагають відповідні директивнідокументи МО України, командуючих видами ЗСУ. За їх рекомендаціями при вивченніособового складу слід використовувати такий психологічний інструментарій, якметодики “Прогноз”, “Вартовий”.

Офіцери виховної роботи післявивчення особового складу за всіма методами, що є в них на озброєнні, готуютьвідповідні рекомендаці для атестаційної комісії. Атестаційни комісії частин, доскладу яких входять начальники штабів, їх заступики зі служби військ, воєннілікарі, офіцери виховної роботи, в присутності командирів частин іпредставників підрозділів на основі зібраної інформації вирішують питання продопущення солдат молодого поповнення до виконання завданнь вартової служби.Згідно з вимогами керівних документів, солдати, які за методикою “Прогноз”мають четверту групу нервово-психічної стійкості, до несення вартової служби недопускаються і повинні бути направлені на медичний огляд.

За підсумкамироботи атестаційної комісії видається наказ по частині про допущення молодогопоповнення до виконання завданнь вартової служби. Командир роти і заступникз виховної роботи повинні чітко дотримуватися вимог наказу про підбір особовогоскладу варти.

Заступнику командирароти з виховної роботи необхідно звернути особливу увагу на можливімоменти кримінального минулого окремх воїнів, (приводи в міліцію і т. ін.).Таких солдат не бажано призначати на охорону об'єктів, де знаходяться великіматеріальні цінності. Слід проводити з ними попереджувальнуіндивідуально-виховну роботу.

Тепер перейдемодо розгляду тих форм і засобів, які сприяють мобилизації особового складу напильне несення вартової та внутрішної служб і використовуються командирамиповсякденно чи під час бойової підготовки, тобто при проведенні власне виховноїроботи.

Першим головним напрямком повсякденної вихвовної роботивважається гуманітарна підготовка, яка допомагає формуванню в особового складувисоких морально-бойових якостей, що становить основу добросовістного виконанняним своїх обов'язків при несенні вартової та внутрішної служб. Навчальні планиз гуманітарної підготовки передбачають вивчення ряду тем, які відкриваютьвеликі можливості для планомірного і цілеспрямованого виховання особовогоскладу в дусі чіткого виконання всіх завдань вартової на внутрішної служби.

На заняттях згуманітарної підготовки воїнам роз'яснюють вимоги МО України про підтриманнявисокої бойової готовності під час несення вартової та внутрішної служб,відповідні накази, директиви, вказівки.

Керівникигруп гуманітарної підготовки повинні:

·    пояснювати солдатам і сержантам державне значення вартової івнутрішної служби;

·    на конкретних прикладах показувати, що означає для солдата бути впостійній бойовій готовності, пильно нести службу;

·    широко популяризувати досвід воїнів, які відмінно виконують своїобов'язки при несенні варти та внутрішнього наряду.

Заступник звиховної роботи періодично знайомить керівників груп гуманітарної підготовки звідомостями про стан вартової служи в частині, фактами негативного тапозитивного характеру.

Все це допомагаєвиховувати у воїнів відповідальність за виконання свої обов'язків у наряді.

З приводу другого напрямку виховної роботи слід зазначити, що в загальному комплексі заходівчільне месце повинно надаватися роз'ясненню військових статутів, вихованню увійськовослужбовців переконання в необхідності нести службу відповідно достатутних вимог.

З особовимскладом підрозділу проводяться бесіди, а з офіцерами, прапорщиками і сержантами– інструктивно-методичні заняття на теми: “Військовий статут  — норма життя ідіяльності воїнів”, “Несення вартової служби – виконання бойового завдання” іт. ін.

Виправдовуютьсебе додаткові заняттяі співбесіди з воїнами з метою вивчення статутів, а такожвідповідні контрольні завдання. Роз'ясненнюючи статути, необхідно звертатиувагу військовослужбовців на знання обов'язків добового наряду, конкретнихвимог, що пред'являються вартовому, днювальному, посильному, розводящому. Зцією метою можуть проводитися:

   вікторини, наприклад: “Воїн! Як ти знаєщ статут гарнізонної тавартової (внутрішної) служби?”, з моральними або матеріальними заохоченнямипереможців;

   доповіді або бесіди з популяризацією повчальних прикладів виконаннявоїнами вимог військової присяги і статутів при несенні внутрішної і вартовоїслужб. Доцільно, щоб до пропаганди статутів залучалися ветерани ВеликоїВітчизняної війни, учасники бойових дій.

Третій напрямок  у повсякденній виховній роботі полягає в необхідностіорганізовувати виступи перед особовим складом: командирів усіх ступенів,військових юрістів, представників військової прокуратури з роз'ясненням вимогЗаконів України, військових статутів про кримінальну та дисциплінарнувідповідальність військовослужбовців за порушення віртової та внутрішної служб.У військах практикується обов'язкове доведення до відома кожноговійськовослужбовця (під особистий підпис) статей Кримінального кодексу провідповідальність за військові злочини (лист з підписом підшивається в особистусправу воїна). Щомісяця, під час правового інформування, до відома особовогоскладу доводяться накази, директиви, телеграми, що стосуються вимог щодоорганізації вартової і внутрішної служб, а також телеграми керівних органів знаведенням випадків порушень та злочинів, що скоїлися в частинах при виконаннівартової та внутрішної служб, зберіганні та використанні зброї.

Великий виховнийефект має присутність військовослужбовців на відкритих засіданнях військовогосуду, на яких розглядаються справи тих, кого притягнуто до кримінальноївідповідальності за порушення статутних правил несення вартової та внутрішноїслужб. Для воїнів це найбільш впливова, хоча й “гірка агітація”, вражень відякої вистачає на довгий час.

За четвертий напрямок  у формуванні морально-психологічних якостей, необхідних при несеннівартової та внутрішної служб вважається регулярне висвітлювання життяпідрозділу у засобах наочної агітації.

Розрізняютьдва види цих засобів:

–   стаціонарну наочну агітацію: стенди,плакати, планшети в казармі і вартовому приміщенні, на яких відображаютьсяприклади героїчних вчинків воїнів при несенні вартової служби, героїчна історіяукраїнського війська, вимоги законів України, військової присяги, статутів доякісного виконання вийськового обов'язку, відповідальність за порушеннястатутних правил вартової та внутрішної служб;

–   періодичну наочну агітацію: стінні,сатиричні та фотогазети, інформаційні куточки, бойові листки, “блискавки”, вяких оперативно розповідається віїнам про досвід пильного несення службивартовими, днювальними, піддаються критиці окремі військовослужбовці, щодопускають порушення дисципліни, правил несення служби на варті, у внутрішньомунаряді. Наприклад, вміщуються статті та замітки з такими можливими назвами“Пост №1 – найважливіший”, “Який запис зробив перевіряючий у постовій відомості?”,“Мій досвід вивчення статуту”, “Вартовий! Досконало знай зброю і добре володійнею”, “Як несе службу рядовий Левченко” і т. ін.

Найважливішою вморально-психологічному забезпеченні вартової і внутрішної служб є виховна таорганізаційна робота, яка здійснюється серед особового складу під час безпосередньоїпідготовки  до заступання в наряд. Практика виховної роботи показує, що вдіяльності командирів і вихователів стосовно мобілізації особового складу наякісне виконання завдань вартової служби можна виділити три етапибезпосередньої підготовки.

I етап.  За два – три дні здійснюється підбір і розподіл воїнів на постахзгідно з постовим табелем. Командир і заступник з виховної роботи повинніконтролювати і не допускати аби на якийсь пост тривалий час призначалися одні йті ж самі військовослужбовці. Слід звернути увагу на те, щоб на особливовідвовідальні, насамперед віддалено розміщені, не призначались солдати першихмісяців служби.

Об'єктамиособливої турботи командирів і вихователів повинні бути воїни, яких впершепризначено до варти. З ними проводяться бесіди про необхідність чіткоговиконання статутних вимог під час варти, їм роз'яснюють особливості несенняслужби на кожному посту, вказують на випадки і порядок застосування зброї.

До складу вартиі наряду також не допускаютсья особи, які поскаржилися на стан здоров'я, абоякі в цей час мають нервово-психічні розлади, знаходяться у сварці з товаришем.

II етап. За день до заступання в наряд, учаси самостійної підготовки в кімнатах для підготовки до варти організуютьсязаняття з вивченням статутів гарнізонної та вартової служби, табеля постів,інструкцій, заходів безпеки. Завдяки заходам індивідуально-виховної роботиособовий склад настроюється на якісне виконання своїх обов'язків. Особливаувага приділяється сержантському складу, з якого призначаються помічникначальника варти та розводящі. Від чіткого й пильного виконання ними своїхобов'язків значної мірої залежить успіх несення служби всім складом варти.

З сержантамипроводяться наради, на яких розглядаються найбільш типові недоліки, щотрапляються під час служби, наголошується на необхідності більш пильногонесення служби. Звертається увага також на солдат, які отримали зауваження запорушення вартової служби.

III етап. Безпосередньо в день заступання в наряд командний склад підрозділупроводить заняття з особовим складом варти у класі для підготовки до наряду іварти, практичне відпрацювання прийомів у вартовому містечку. Заступник звиховної роботи котролює, щоб склад варти пройшов медичний огляд. Під часбесіди націлює військовослужбовців на якісне виконання завданнь вартової службиз обов'язковою відміткою про проведений захід у постовій відомості.

Бажано, щоб доскладу варти і наряду не потрапили воїни, які отримали неприємні листи, а такожті, хто святкує свій день народження.

Заключниметапому підготовці до несення служби є розвід добовогонаряду і варт. Востаннє перевіряється готовність воїнів до несення служби, їхобізнанність зі своїми обов'язками, зовнішній вигляд, справність зброї. Розвідє урочистим військовим ритуалом, де особовий склад отримує додатковий моральнийзаряд, настроюється на якісне виконання бойового завдання.

Висновок.

Виховна робота сособовим складом варти і добового наряду здійснюється у повній відповідності достатутів, які визначають її порядок.

Виховна роботана варті повинна забезпечити пильне несення служби кожним вартовим на посту тапостійну бойову готовність усього особового складу варти.

Безпосередніморганізатором виховної роботи і забезпечення необхідного мормально-психологічного стану особовогоскладу виступає начальник, який відвовідає

·    боєготовність особового складу;

·     правильне несення ними служби;

·    морально-психологічний стан підлеглих.

Він повинендобре знати завдання і конкретні обов'язки всіх підлеглих, що дозволяє йому цілеспрямовано організовувати свою роботу. Приорганізації роботи він виходить з вимог статутів. Якісноорганізована виховна робота забезпечує бездоганне несення служби воїнами, атакож робить їх життя набагато легшим і цікавішим.


Списоквикористаної літератури:

1.   Методика виховної роботи у Збройних Силах України: Навч. посібник. –Дніпропетровськ: ДДУ, 1999 – 76с.

2.   Конспект лекцій з методики виховної роботи.

еще рефераты
Еще работы по военной кафедре