Реферат: Отчет о производственной технологической практике в локомотивном депо "Основа"

Міністерство транспорту та зв`язкуУкраїни

Українська державна академія

залізничного транспорту

Звіт з виробничої технологічної практики

Локомотивне депо «Основа»

                                                Виконав студент гр. 4 – IV –Лс

                                                            С. В.  Бобрицький

                                          Перевірив к.т.н. ,    доцент  

                                                                 О. С. Крашенінін

ЗМІСТ

1.<span Times New Roman"">          

 Історія локомотивногодепо «Основа»………………………………………3

2.<span Times New Roman"">          

Організація роботи депо…………………………………………………........4

3.<span Times New Roman"">          

Організація роботи цеху ремонту…………………………………………….7

4.<span Times New Roman"">          

Нормативно-технічна документація, яка використовуєтьсяпри ремонті...13

5.<span Times New Roman"">          

Організація роботи цеху експлуатації……………………………………....15

6.<span Times New Roman"">          

Організація роботи відділення по ремонту паливноїапаратури…………..17

7.<span Times New Roman"">          

Ремонт паливної апаратури…………………………………………………..20

8.<span Times New Roman"">          

Охорона праці…………………………………………………………………26

1. ІСТОРІЯ ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО «ОСНОВА»

Депо «Основа» було засновано 15вересня 1911 р. для забезпечення  руху поїздівна дільниці Основа-Готня та Основа-Лиман, яке було встановлене з 1912 р. Деподо 1941р. залишалось паровозним депо «Основа».

12 жовтня 1941 р. депо припинило свою роботу взв’язку з тимчасовим захопленням території м.Харкова німецько-фашистськимизахоплювачами і відновило свою діяльність 23 серпня 1943 р. після звільненняміста.

В довоєнний період депо було одним з передовихпідприємств залізничного транспорту з виконання експлуатаційної та ремонтноїроботи.

На початку 60-х рр… почалась нова сторінка вісторії депо. В найкоротші терміни була освоєна експлуатація та ремонт потужнихтепловозів  від ТЕ 3 ,    ТЕ 10 до 2ТЕ 10Л, 2ЕТ116 і ТЕП 70. В 1962р. депо було перейменоване в «локомотивне депо ».

В подальшому депо виконуваловантажні перевезення  на дільницяхОснова-Полтава, пасажирські перевезення – Основа-Готня, Основа-Ворожба,Основа-Ахтирка. Виконувало маневрову роботу на станціях: Ізюм, Балаклея,Основа, Золочів, Шебелинка.

За останні 15 роківсконструйовані та впроваджені:

·<span Times New Roman"">       

поточна лінія і кантователь для ремонту шатунно-поршневоїгрупи дизеля 5Д49;

·<span Times New Roman"">       

установки з полірування шийок колінчастого вала дизеля5Д49;

·<span Times New Roman"">       

поточна лінія з ремонту клапанних кришок дизеля;

·<span Times New Roman"">       

спеціалізоване робоче місце для ремонту гідро амортизаторів тепловозів ТЕП 70;

·<span Times New Roman"">       

установка для плазмової поверхневої термообробки гребнябандажів колісних пар «Плазмотрон»;

·<span Times New Roman"">       

установка для балансування роторів турбокомпресорів 6ТК;

·<span Times New Roman"">       

обладнані верстати для обточки колісних пар без викаткиз-під локомотива А 41, НЖ <st1:metricconverter ProductID=«20 М» w:st=«on»>20 М</st1:metricconverter>;

·<span Times New Roman"">       

стенд для перевірки ЕПК 150;

З 1998 р. дотеперішнього часу відбувався подальший розвиток виробничої бази і вдосконаленнятехнологічних процесів під час ремонту тепловозів в тому числі:

·<span Times New Roman"">       

виконана прибудова будівлі до цеху поточного ремонту ТР2;

·<span Times New Roman"">       

впроваджена установка для виконання спектрального аналізумасел МФС-5;

·<span Times New Roman"">       

побудовані очищувальні споруди для промислових стоківдепо;

·<span Times New Roman"">       

створено екологічний пост в цеху діагностики;

·<span Times New Roman"">       

виконані роботи з обладнання водопідготовчого відділенняПТО-2

2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДЕПО

Депо «Основа» — це основнелокомотивне депо-лінійне підприємство локомотивного господарства з обов’язковимприписним парком локомотивів. Депо виконує всі види технічного обслуговуваннята поточних ремонтів,  екіпіювання, здійснюєексплуатацію локомотивів, комплектує та готує кадри локомотивних бригад таробочих інших професій. Головним завданням локомотивного депо є забезпеченнязаданого об’єму перевезення вантажів та пасажирів справними, підготовленими дороботи локомотивами.

Депо також виконує ремонтмеханічного, випробувального та іншого обладнання, забезпечує поточне утриманнявиробничих та службово-побутових будівель.

За родом тягового обслуговуваннядепо «Основа» є змішаним. За призначенням і характером роботи воно єремонтно-експлуатаційним.

Роботу депо в цілому забезпечуютьпункти технічного обслуговування локомотивів, пункти екіпіювання локомотивів,ремонтні майстерні, бази запасу локомотивів, Головне управління руху, службаруху, відділи руху відділення дороги.

Пункти технічного обслуговуваннялокомотивів є комплексом пристосувань для забезпечення локомотивів піском,паливом, змащувальними ті обтирочними матеріалами, водою, обмивки і очистки.Комплекс пристроїв включає склади полива, піску, змащувальних та іншихматеріалів.

Ремонтні майстерні забезпечуютьповний об’єм поточних ремонтів всього приписного парку локомотивів.

Найбільш тісні виробничі зв’язкислужб і віллі лов локомотивного господарства встановлені із службами івідділами руху.

        Об’ємроботи депо і чисельність приписного парку локомотивів визначають бальність ігрупу депо, від чого залежать кількість і оплата праці керуючого ті інженерно-технічногоперсоналу. Депо «Основа» — це депо4 групи. т.я. сума болів по експлуатаційномупарку локомотивів, ремонтам

ТР-3, ТР-2, ТР-1, загального місячного пробігу, технічному обслуговуванню ТО-3 і робочомупарку кранів на залізничному ходу перевищує 300 балів.

Депо «Основа», як і будь-якеосновне депо, є самостійним госпрозрахунковим підприємством локомотивногогосподарства.

        Схемауправління депо приведена на рисунку 2.1

 SHAPE * MERGEFORMAT

Начальник депо

Заступник начальника депо по ремонту

Головний інженер

Заступ. нач… депо по експлуатації

Приймаль-ники локомотив-вів

Відділ кадрів

Канцелярія

Бухгалтер-рія

Старший інженер-технолог

Старший нормуваль-ник

Комендант депо

Чергові по депо

Група діагнос-тики

Головний  механік

Заст..

нач. депо

з постачан-ня

База запасу

Диспетчер

Дільниця ПР-3

Дільниці

ПР-2, ПР-1

Заготівель-на дільниця

Головний технолог

Стойла реостатних випробу-вань

Хіміко-техноло-гічна лабораторія

Виробни-чий відділ

Нарядники

Оператори

Учотники

Машині-сти-інструк-тори

Локомо-тивні бригади

Пункти

екіпіювання,

склади

палива

<img src="/cache/referats/23343/image001.gif" v:shapes="_x0000_s1083 _x0000_s1084 _s1085 _s1086 _s1087 _s1088 _s1089 _s1090 _s1091 _s1092 _s1093 _s1094 _s1095 _s1096 _s1097 _s1098 _s1099 _s1100 _s1101 _s1102 _s1103 _s1104 _s1105 _s1106 _s1107 _s1108 _s1109 _s1110 _s1111 _s1112 _s1113 _s1114 _s1115 _s1116 _s1117 _s1118 _s1119 _s1120 _s1121 _s1122 _s1123 _s1124 _s1125 _s1126 _s1127 _s1128 _s1129 _s1130 _s1131 _s1132 _s1133 _s1134 _s1135 _s1136 _s1137 _s1138 _s1139">

Рисунок 2.1 – Схема управління депо.

3.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЦЕХА РЕМОНТУ

        Основні техніко-економічніпоказники за 1 півріччя 2006 р.по локомотивному депо «Основа» наведені втаблиці 3.1

Таблиця 3.1- Техніко-економічні показники.

Показники

Виконано

2005р.

За  Ι  півріччя 2006р.

Відсоток до 2005р, %.

План

Виконано

Відсоток, %

Об’єм перевезень, тис людей

3147,6

2213

2457,2

111,0

99,3

Продуктивність тепловозів, 10<img src="/cache/referats/23343/image003.gif" v:shapes="_x0000_i1027"> ткм брутто

978,6

1157

1015,7

87,8

78,1

Середньодобовий пробіг, км

409,0

446

409,1

91,7

103,8

Середня вага вантажного поїзда, тон-брутто

2943

2950

2989

101,3

100,1

Технічна швидкість, км/год

34,9

34,4

34,4

100

98,6

Продуктивність праці, чол./год

2785

2890

2910

100,5

102,3

Собівартість перевезень, тис. грн

393,3

395,4

395,2

99,6

102,7

Проведено великовантажних поїздів, пар поїздів

1363

-

1092

-

80,1

Перевезено вантажу понад вантажних норм, тон

817008

-

825323

-

101,0

Ремонт тепловозів, лок

ТР-3

ТР-1

Т0-3

          

12

93        

222

16

90

258

16

90

258

100

100

100

133,3

96,8

116,2

Простій тепловозів

ТР-3, діб

ТР-1, год

20

57,1

19,9

49,4

26,1

68,5

131,2

138,7

130,5

120,0

Продовження таблиці 3.1

Кількість заходів на МЖСК ремонт

111

-

90

-

81,1

Витрачено годин на ремонт

6314

-

6051

-

95,8

Відсоток несправних локомотивів, %

6,8

7,27

7,1

97,7

104,4

Результат витрати палива, тон умовного палива

32000

15863

15621

98,7

49,8

        Порядок постановки  локомотивів на ремонт приведено на рисунку3.1

КР-2

ПР-1

ПР-2

ПР-1

ПР-1

ПР-1

ПР-3

40000км

40000км

40000км

40000км

<st1:metricconverter ProductID=«120000 км» w:st=«on»>120000 км</st1:metricconverter>

<st1:metricconverter ProductID=«240000 км» w:st=«on»>240000 км</st1:metricconverter>

<img src="/cache/referats/23343/image004.gif" v:shapes="_x0000_s1174 _x0000_s1175 _x0000_s1176 _x0000_s1177 _x0000_s1178 _x0000_s1179 _x0000_s1180 _x0000_s1181 _x0000_s1182 _x0000_s1183 _x0000_s1184 _x0000_s1185 _x0000_s1186 _x0000_s1187 _x0000_s1188 _x0000_s1189 _x0000_s1190 _x0000_s1191 _x0000_s1192 _x0000_s1193 _x0000_s1194 _x0000_s1195 _x0000_s1196 _x0000_s1197 _x0000_s1198 _x0000_s1199 _x0000_s1200 _x0000_s1201 _x0000_s1202 _x0000_s1203 _x0000_s1204 _x0000_s1205 _x0000_s1206 _x0000_s1207"> SHAPE * MERGEFORMAT

КР-2

ПР-3

КР-1

ПР-3

ПР-3

ПР-3

КР-1

240000км

240000км

240000км

240000км

<st1:metricconverter ProductID=«720000 км» w:st=«on»>720000 км</st1:metricconverter>

<st1:metricconverter ProductID=«1440000 км» w:st=«on»>1440000 км</st1:metricconverter>

<img src="/cache/referats/23343/image005.gif" v:shapes="_x0000_s1305 _x0000_s1306 _x0000_s1307 _x0000_s1308 _x0000_s1309 _x0000_s1310 _x0000_s1311 _x0000_s1312 _x0000_s1313 _x0000_s1314 _x0000_s1315 _x0000_s1316 _x0000_s1317 _x0000_s1318 _x0000_s1319 _x0000_s1320 _x0000_s1321 _x0000_s1322 _x0000_s1323 _x0000_s1324 _x0000_s1325 _x0000_s1326 _x0000_s1327 _x0000_s1328 _x0000_s1329 _x0000_s1330 _x0000_s1331 _x0000_s1332 _x0000_s1333 _x0000_s1334 _x0000_s1335 _x0000_s1336 _x0000_s1337 _x0000_s1338">

КР-2

Т0-3

Т0-3

Т0-3

ПР-1

Т0-3

8000км

8000км

8000км

8000км

<st1:metricconverter ProductID=«40000 км» w:st=«on»>40000 км</st1:metricconverter>

<img src="/cache/referats/23343/image006.gif" v:shapes="_x0000_s1208 _x0000_s1209 _x0000_s1210 _x0000_s1211 _x0000_s1212 _x0000_s1213 _x0000_s1214 _x0000_s1215 _x0000_s1216 _x0000_s1217 _x0000_s1218 _x0000_s1219 _x0000_s1220 _x0000_s1221 _x0000_s1222 _x0000_s1223 _x0000_s1224 _x0000_s1225 _x0000_s1226 _x0000_s1227 _x0000_s1228 _x0000_s1229 _x0000_s1230 _x0000_s1231 _x0000_s1232 _x0000_s1233 _x0000_s1234 _x0000_s1235 _x0000_s1236">


Рисунок 3.1- Порядок постановки локомотивів наремонт.

Локомотивне депо «Основа»виконує всі видитехнічних обслуговувань і поточних ремонтів, які встановлені наказом«Укрзалізниці».

Технічне обслуговування ТО-1

Технічне обслуговування ТО-1 виконується локомотивноюбригадою під час приймання-здачі локомотива в основному та оборотному депо, впунктах зміни локомотивних бригад на станційних коліях, під час зупинок напроміжних станціях, на шляху слідування, під час очікування роботи,екіпіюванні, під час поставлення локомотива в резерв. Цей вид обслуговуванняназивається службовим ремонтом.

До переліку робіт ТО-3 входять обов’язкові операції зперевірки стану екіпажної частини, вузлів та деталей, справність якийзабезпечує безпеку руху. До них відносяться: буксові підшипники, колісні пари,гальмівна система, пісочниці. радіозв’язок, автоматична локомотивнасигналізація, швидкостеміри.

До об’єму службового ремонтувходять регулювання гальмівної передачі, кріплення болтів ті гайок, замінапошкоджених шплінтів ті шайб, згорілих лампочок та плавких запобіжників, оглядТЕД та допоміжних машин тощо.

        Технічне обслуговування ТО-2

Технічне обслуговування ТО-2поїзні локомотиви проходять в пунктах технічного обслуговування, де їхобслуговують слюсарі під керівництвом майстра.

Тривалість ТО-2 для ТЕП-70 – 2 год., для 2ТЕ116 – 1.2год., для маневрових локомотивів – 1 год. Періодичність ТО-2 – 24-48 год.незалежно від виконаного пробігу.

При ТО-2 тепловозів під час працюючого дизеляперевіряють роботу механізмів та агрегатів на слух; надходження масла допідшипників повітродувки, турбокомпресора та редукторів; каплепадіння посальнику водяного насосу та нагрів корпуса сальника; роботу редукторіввентиляторів холодильника, вмикання та вимикання муфт, вимикання та закриттяжалюзі; щільність трубопроводів масла, палива, води і повітря в з`єднаннях,секцій холодильника, форсунок та паливних насосів; тиск палива, масла таповітря, розрядження в картері дизеля по манометру; роботу регулятора частотиобертання .

По електрообладнанню перевіряють:справність вимірювальних приладів, роботу регулятора напруги, величинузарядного струму по амперметру, стан акумуляторної батареї та рівеньелектроліту; справність реле, контакторів, регуляторів напруги, контролерів татумблерів; чіткість та послідовність спрацювання електричних апаратів з двох постів керування; роботупристроїв автоматичної сигналізації, автостопів та зв’язку; стан запобіжниківелектричних ланцюгів, їх відповідність встановленому типажу. Оглядають, з обов`язковим зняттям кришок, колекториТЕД  та тягових генераторів, продуваютьїх, перевіряють стан перемичок, виводних кабелів, кріплення шунтів, кришок моторно-вісьовихпідшипників.

Потім дизель зупиняють,провертають рукоятки пластинчато-щільових фільтрів на 2-3 оберта, перевіряютькріплення силових агрегатів і механізмів та їх дротів, стан пасів і карданнихголівок, стан паливних насосів і механізмів на вимкнення, рівень масла в повітрянихфільтрах дизеля, стан повітряних коліс вентиляторів холодильника і ТЕД, такожперевіряють легкість обертання валів

Оглядають колісні пари іударно-тягові пристрої, перевіряють дію гальм, кріплення моторно-вісьовихпідшипників, кожухів зубчастих передач, підшипників щитів тяговихелектродвигунів; оглядають ресорне підвішування, ваделеву систему гальиа,букси, гальмівні колодки і вихід штоків гальмівних циліндрів, змащують виликиресорного підвішування тощо.

        Технічне обслуговування ТО-3

Проводиться в майстернях депо.

Передпостановкою на ремонт:

·<span Times New Roman"">       

продувають всіелектричні машини і електроапаратуру, секції холодильника, екіпажну частину;

·<span Times New Roman"">       

встановлюютьвідсутність стороннього шуму і стуку в механізмах ат агрегатах: дизелі, компресорі,електромашинах, редукторах, трубопроводах та агрегатах;

·<span Times New Roman"">       

встановлюютьправильність показань та справність вимірювальних приладів електроапаратури;

·<span Times New Roman"">       

виявляють можливівитоки масла, палива, води і повітря в з`єднаннях трубопроводів і секціяххолодильників;

·<span Times New Roman"">       

перевіряютьвеличину тиску палива, масла, повітря, розрядження в картері дизеля;

·<span Times New Roman"">       

перевіряють стані роботу автоматики холодильника, порошкових муфт, вентиляторів охолодженняТЕД;

·<span Times New Roman"">       

перевіряютькаплепадіння по сальниках водяних насосів, каплепадіння по ліхтарикампідведення змазки до редукторів;

·<span Times New Roman"">       

перевіряютьвеличину напруги головного генератора, роботу клинопасової передачі;

·<span Times New Roman"">       

 перевіряють правильність спрацюваннярегулятора межевого числа обертів і зупинку дизеля дифманометром;

·<span Times New Roman"">       

перевіряютьвідсутність води і масла на зливній трубі від повітряпроводу і роботумаслокрапельного фільтру;

Слюсарі комплексної бригади по дизелю і допоміжномуобладнанню оглядають і перевіряють:

·<span Times New Roman"">       

кріпленнякорінних і шатунних підшипників, відсутність бабіту, положення стиків, вкладишів,стан нешплінтовки гайок і болтів, відсутність тріщин в кришках підшипників,стан маслопроводу та його з`єднань

·<span Times New Roman"">       

 знімають кришки вихлопного колектору, очищуютьколектор і вікно від нагару, знімають оглядові люки повітряного ресивера;

·<span Times New Roman"">       

оглядають стан приводамасляних, повітряних насосів та регулятора числа обертів;

·<span Times New Roman"">       

оглядають станкорпусів трубопроводів підвода масла, води і повітря, промивають верхні сіткизобора повітря, маслоплівочний фільтр;

·<span Times New Roman"">       

оглядають станредуктора вентилятора охолодження головного генератора, розподілювач головногогенератора;

·<span Times New Roman"">       

перевіряютьвідсутність течі масла та води в секціях і з`єднаннях  холодильників, справність дії та щільністьзакриття жалюзі;

·<span Times New Roman"">       

оглядають станфільтрів очистки масла;

·<span Times New Roman"">       

виконуютьзмащення вузлів дизеля і допоміжного обладнання згідно карти змащення.

Слюсарі комплексної бригади з електрообладнання:

·<span Times New Roman"">       

оглядають іперевіряють зі знімання м щитків всю електроапаратуру;

·<span Times New Roman"">       

оглядають,перевіряють стан електромашин, стан колекторів, щіток, ізоляції катушек, якір івиводи;

·<span Times New Roman"">       

перевіряють станвсіх вимикачів, запобіжників, опорів;

·<span Times New Roman"">       

очищують діодивід пилу і масла;

·<span Times New Roman"">       

перевіряютьнастройку реле часу;

·<span Times New Roman"">       

виконуютьзмащення згідно карти змащення.

Слюсарі електро-ходової групи:

·<span Times New Roman"">       

оглянути ТЕДи,оглянути ізоляцію катушек, перевірити стан щіткотримачів, перевірити станщіток, кріплення головних та додаткових полюсів;

·<span Times New Roman"">       

виконати поточнийремонт колісних пар, оглянути рами візків, стан деталей ресорного підвішування,букси, кріплення моторно-вісьових підшипників, замінити пошкоджені гальмівніколодки, оглянути стан автозчеплення.

Слюсарі по ремонту паливної апаратури:

·<span Times New Roman"">       

знімаютьфорсунки, регулюють та випробовують їх на стенді;

·<span Times New Roman"">       

перевіряють станштовхачів кулачкових валів паливних насосів;

·<span Times New Roman"">       

оглядають станпаливного бака.

Слюсарі з автоматичних гальм та пневматичнихмеханізмів:

·<span Times New Roman"">       

оглядають станкомпресора, стан пісочних труб, дію пісочних форсунок, повітрярозподілювачів тагальмівних циліндрів;

·<span Times New Roman"">       

перевіряютьправильність регулювання крана машиністу і допоміжного гальма;

·<span Times New Roman"">       

перевіряють діютифонів та їх клапанів;

·<span Times New Roman"">       

перевіряютьщільність з`єднання кінцевих рукавів між секціями.

Слюсарі спеціалізованих групоглядають стан швидкостемірів та їх приводів, стан і кріплення акумуляторів,виконують обтирку тепловоза.

Технічнеобслуговування ТО-4 призначене для усунення прокату бандажів окремих коліснихпар без викатки з-під тепловозу.

        Поточний ремонт ПР-1

При ПР-1, окрім переліку робіт, які виконуються приТО-3, виконують наступне:

·<span Times New Roman"">       

оглядають станмаслоплівочних фільтрів;

·<span Times New Roman"">       

оглядають станредуктора вентилятора охолодження головного генератора, розподільчогоредуктора;

·<span Times New Roman"">       

оглядаютьущільнення адаптеров та патрубків підвода та відводу охолодження води, станпоршневих кілець, перевірити кріплення та шплінтування вихлопних колекторів;

·<span Times New Roman"">       

перевіряютьвеличину камери стиснення одного з циліндрів;

·<span Times New Roman"">       

від’єднуютьдренажні труби, очищують їх від нагару;

·<span Times New Roman"">       

виконують замінумасла та охолоджуючої води;

·<span Times New Roman"">       

перевіряютьсистему пожежегасіння;

·<span Times New Roman"">       

виконуютьконтроль-реостатні випробування у відповідності до тимчасової інструкції зрегулювання.

Поточний ремонт ПР-2

При ремонті ПР-2, окрім робіт,які виконуються при ТО-3 та ПР-1, відновляють працездатність циліндрів,поршнів, підшипників колінчастого вала, паливної апаратури та інших вузлівдизеля, допоміжного обладнання, окремих допоміжних електричних машин, електричнихапаратів, виконують лікувальну перезарядку акумуляторної батареї, ревізіютягових редукторів.

        Поточний ремонт ПР-3

Разом з роботами, які виконуютьсяпри ПР-2, відновлюють працездатність візків з їх викоткою з-піж тепловозу.ТЕД,редукторів та вентиляторів холодильника, секцій радіатора, теплообмінника,більшої частини електричних машин та апаратів. При цьому ремонті кузов секцій тепловоза піднімають на домкратах,знімають обшивку куова, а при велико агрегатних ремонтах і всюдизель-генераторну установку.

4. НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНАДОКУМЕНТАЦІЯ,

ЯКА ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ПРИРЕМОНТІ

Перелік діючих інструкцій,інструктивних вказівок і правил, що визначають вимоги до технічногообслуговування і поточних ремонтів тепловозів.

Найменування                                  (Номер, датазатвердження чи видання)

·<span Times New Roman"">       

Правила технічної експлуатації залізниць України (ЦРБ/0004 16.01.95р)

·<span Times New Roman"">       

Інструкція з формування і утримування колісних партягового рухомого складу залізниць колії <st1:metricconverter ProductID=«1520 мм» w:st=«on»>1520 мм</st1:metricconverter>. (ВНД 32. 0. 07.001- 2001)

·<span Times New Roman"">       

Інструкція з ремонту та обслуговуння автозчепногопристрою рухомого складу залізниця України (ЦВ-ЦЛ-ЦТ-0011 08.11.98 р.)

·<span Times New Roman"">       

Інструкція з технічного обслуговування, ремонту тавипробування гальмівного обладнання локомотивів і моторвагонного рухомогоскладу (ЦТ/ 0058 04.02.03 р.)

·<span Times New Roman"">       

Інструкція з технічного обслуговування автоматичноїлокомотивної сигна
еще рефераты
Еще работы по транспорту