Реферат: Проектирование земляных работ (Проектування земляних робіт)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра: “Будівельних, дорожніх манин та будівництва”

Курсова робота

здисціплини технологія будівельного виробництва

на тему:проектування земляних робіт

Пояснювальна записка

ПЗР 307.000.000. ПЗ

Виконав:студент гр.ПБ-98-2

                                                         __________ Свінцицький С.О.

“ ___ “ _____________ 2001 р.

Перевірив: викладач

__________ Попов Г. А.

                                                     “ ___ “  _____________ 2001 р.

Кіровоград 2001 р.

Вступ

За останнідесятиріччя технологія будівельного виробництва, як наукова дисципліна одержалавеликий розвиток. Одним з основних навиків в технології будівельноговиробництва є кваліфіковане проектування різного виду будівельних процесів.

Проектування — трудомісткий і кропіткий процес, який вимагає вивчення спеціальної літератури,нормативних, довідкових та ілюстрованих матеріалів. Будівельники–технологи неповинні забувати, що результат їх праці – об’єкти довгострокового використання.Тому повинні забезпечити на довгий строк експлуатації споруд і будівельпотрібний запас довговічності з мінімальними ремонтами та здібністю вподальшому реконструювання в процесі удосконалення виробництва та поліпшення битовихумов. Від проектування земляних робіт, їх трудомісткості, строків виконання,вартості, якості і надійності залежить ефективність будівництва в цілому.

Разом з тим структуразадач технологічного проектування, послідовність та методи їх вирішення, ще недостатньочітко виражені, існує ряд недоліків ліквідувати які можна за рахунок підвищеннярівня організації проектування будівельних процесів.

При вирішені цихпроблем вчені нашої країни вказують на необхідність автоматизації проектнихробіт.

1.<span Times New Roman"">   РОЗШИФРОВКАВАРІАНТНОГО ЗАВДАННЯ1. Варіант – 3072. Номер площадки – 1 (рис.1.1)3. Тип споруди – 1 (рис.1.2)4. Тип фундаменту – В  (рис.1.3)5. Найменування та група грунту – сг(суглинок)6. Відстань транспортуванння грунту– 10 км.7. Довжина сторони квадрата – a=30 м.8. Знак різниці g1-g2  — “ – “9. Перевищення горизонталей <span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol;mso-no-proof:yes">Dg –0.5 м10. Стовпчатий крок – 6 м.11. Відлік першой горізонталі –206.5Розраховуємо відлік першойгорізонталі за формулою<img src="/cache/referats/7801/image002.gif" v:shapes="_x0000_i1025">

де n – номеростаніх двох цифр заліковой книжки.

<img src="/cache/referats/7801/image004.gif" v:shapes="_x0000_i1026">                                              <img src="/cache/referats/7801/image006.gif" v:shapes="_x0000_i1027">

<img src="/cache/referats/7801/image008.gif" v:shapes="_x0000_i1028">                                             <img src="/cache/referats/7801/image010.gif" v:shapes="_x0000_i1029">

<img src="/cache/referats/7801/image012.gif" v:shapes="_x0000_i1030">                                             <img src="/cache/referats/7801/image014.gif" v:shapes="_x0000_i1031">

<img src="/cache/referats/7801/image016.gif" v:shapes="_x0000_i1032">                                             <img src="/cache/referats/7801/image018.gif" v:shapes="_x0000_i1033">

<img src="/cache/referats/7801/image020.jpg" v:shapes="_x0000_i1034">

Рис.1.1.Площадка №1

<img src="/cache/referats/7801/image022.jpg" v:shapes="_x0000_i1035">

Рис.1.2.Споруда

<img src="/cache/referats/7801/image024.jpg" v:shapes="_x0000_i1036">

Рис.1.3.Фундамент типу В (стовбчитий)

2.<span Times New Roman"">   ПІДГОТОВКАВИХІДНИХ ДАННИХ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ2.1.<span Times New Roman"">   Визначенння чорних відміток вершин квадратів Визначення чорних відміток вершин квадратів виконують за  формулою<img src="/cache/referats/7801/image026.gif" v:shapes="_x0000_i1037">

де    gn – відмітка горизонталі, яказнаходиться нижче вершини квадрата, м;

        <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol;font-weight:normal; mso-no-proof:yes">D

g– перевищенняоднієї горизонталі над іншою, м;

        l– відстань між горизонталлю та вершиною квадрата, м;

       L – відстань між горизонталями, м;

       i.j– номер ряда та стовпця відповідно.

<img src="/cache/referats/7801/image028.gif" v:shapes="_x0000_i1038"> м          <img src="/cache/referats/7801/image030.gif" v:shapes="_x0000_i1039">

<img src="/cache/referats/7801/image032.gif" v:shapes="_x0000_i1040"> м        <img src="/cache/referats/7801/image034.gif" v:shapes="_x0000_i1041"> м

Іншізначення чорних відміток знаходять аналогічно, після чого їх заносять дотабл.2.12.2.<span Times New Roman"">  Визначення проектних (червоних) відмітоквершин квадратів  При плануванні площадки з нульовим балансомземляних мас червона відмітка визначається за формулою

<img src="/cache/referats/7801/image036.gif" v:shapes="_x0000_i1042"> м,

де <img src="/cache/referats/7801/image038.gif" v:shapes="_x0000_i1043"> – сума відмітоквершин, які відносяться тільки до одного квадрата;

      <img src="/cache/referats/7801/image040.gif" v:shapes="_x0000_i1044">

      <img src="/cache/referats/7801/image042.gif" v:shapes="_x0000_i1045">

      n– кількість квадратів.

<img src="/cache/referats/7801/image044.gif" v:shapes="_x0000_i1046">

<img src="/cache/referats/7801/image046.gif" v:shapes="_x0000_i1047">

<img src="/cache/referats/7801/image048.gif" v:shapes="_x0000_i1048"> м

<img src="/cache/referats/7801/image050.gif" v:shapes="_x0000_i1049">

2.3.<span Times New Roman"">  Визначення робочих відміток вершин квадратів.Робочівідмітки вершин квадратів визначають, як різницю між червоною та чорноювідмітками

<img src="/cache/referats/7801/image052.gif" v:shapes="_x0000_i1050">

де Н0–проектна відмітка площадки;

   Нi.j – чорнавідмітка вершини квадрата;

   n – номер квадрата;

   k – номер вершини квадрата.

<img src="/cache/referats/7801/image054.gif" v:shapes="_x0000_i1051">                                <img src="/cache/referats/7801/image056.gif" v:shapes="_x0000_i1052"> м

<img src="/cache/referats/7801/image058.gif" v:shapes="_x0000_i1053">                                <img src="/cache/referats/7801/image060.gif" v:shapes="_x0000_i1054"> м

Аналогічно виконують подальшірозрахунки і отримані дані заносять до табл.2.2

Таблииця 2.1 – чорні відмітки вершин квадратів

Вершина квадрата

Відмітка меньшої горизонталі

l,

м

L,

м

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol;mso-no-proof:yes">D

g

Чорна відмітка

H1.1

206.5

10

25

0.5

206.70

H1.2

207.0

11

35

0.5

207.16

H1.3

207.5

2

30

0.5

207.53

H1.4

208.0

1

33

0.5

208.02

H1.5

208.0

27

35

0.5

208.39

H1.6

208.5

16

38

0.5

208.71

H1.7

209.0

6

31

0.5

209.10

H2.1

207.0

6

25

0.5

207.12

H2.2

207.0

27

34

0.5

207.40

H2.3

207.5

15

31

0.5

207.74

H2.4

208.0

9

29

0.5

208.16

H2.5

208.5

7

38

0.5

208.59

H2.6

208.5

34

42

0.5

208.90

H2.7

209.0

17

29

0.5

209.29

H3.1

207.5

4

38

0.5

207.55

H3.2

207.5

21

36

0.5

207.79

H3.3

208.0

7

31

0.5

208.11

H3.4

208.0

26

32

0.5

208.41

H3.5

208.5

19

30

0.5

208.82

H3.6

209.0

11

35

0.5

209.16

H3.7

209.5

5

43

0.5

209.56

H4.1

207.5

18

32

0.5

207.78

H4.2

208.0

8

37

0.5

208.11

H4.3

208.0

28

36

0.5

208.39

H4.4

208.5

19

28

0.5

208.84

H4.5

209.0

12

43

0.5

209.14

H4.6

209.0

32

41

0.5

209.39

H4.7

209.5

15

39

0.5

209.69

H5.1

208.0

10

43

0.5

208.12

H5.2

208.0

32

43

0.5

208.37

H5.3

208.5

13

29

0.5

208.72

H5.4

209.0

10

51

0.5

209.10

H5.5

209.0

34

50

0.5

209.34

H5.6

209.5

10

41

0.5

209.62

H5.7

209.5

33

42

0.5

209.89

Таблиця 2.2 – Обсяги планувальнихробіт

квад-рата

Робоча позначка, м

a2

4

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol;mso-no-proof:yes">S

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol;mso-no-proof:yes">|h <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol;mso-no-proof:yes">|

(<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol; mso-no-proof:yes">S

h н)2

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol;mso-no-proof:yes">S

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol;mso-no-proof:yes">½h<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol;mso-no-proof:yes">½

(<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol; mso-no-proof:yes">S

h в)2

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol;mso-no-proof:yes">S

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol;mso-no-proof:yes">½h<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol;mso-no-proof:yes">½

Обсяг робіт, м

  h1

  h2

  h3

  h4

Насип

(+)

Виємка

(-)

1

1.77

1.31

1.07

1.35

225

5.50

5.500

-

1237.50

-

2

1.31

0.94

0.73

1.07

225

4.05

4.050

-

911.25

-

3

0.94

0.45

0.31

0.73

225

2.43

2.420

-

546.75

-

4

0.45

0.08

-0.12

0.31

225

0.96

0.740

0.015

165.38

3.38

5

0.08

-0.24

-0.43

-0.12

225

0.87

0.007

0.717

1.58

161.33

6

-0.24

-0.63

-0.82

-0.43

225

2.12

-

2.120

-

477.00

7

1.35

1.07

0.68

0.92

225

4.02

4.020

-

904.50

-

8

1.07

0.73

0.36

0.68

225

2.84

2.840

-

639.00

-

9

0.73

0.31

0.06

0.36

225

1.46

1.460

-

328.50

-

10

0.31

-0.12

-0.35

0.06

225

0.84

0.163

0.263

36.68

59.17

11

-0.12

-0.43

-0.69

-0.35

225

1.59

-

1.590

-

357.75

12

-0.43

-0.82

-1.09

-0.69

225

3.03

-

3.030

-

681.75

13

0.92

0.68

0.36

0.69

225

2.65

2.650

-

596.25

-

14

0.68

0.36

0.08

0.36

225

1.48

1.480

-

333.00

-

15

0.36

0.06

-0.37

0.08

225

0.87

0.267

0.160

64.66

35.40

16

0.06

-0.35

-0.67

-0.37

225

1.45

0.002

1.330

0.56

74.25

17

-0.35

-0.69

-0.92

-0.67

225

2.63

-

2.630

-

591.75

18

-0.69

-1.09

-1.22

-0.92

225

3.92

-

3.920

-

882.00

19

0.69

0.36

0.10

0.35

225

1.50

1.500

-

337.50

-

20

0.36

0.08

-0.25

0.10

225

0.79

0.370

0.080

83.25

18.00

21

0.08

-0.37

-0.63

-0.25

225

1.33

0.005

1.170

1.13

263.25

22

-0.37

-0.67

-0.87

-0.63

225

2.54

-

2.540

-

571.50

23

-0.67

-0.92

-1.15

-0.87

225

3.61

-

3.610

-

812.25

24

-0.92

-1.22

-1.42

-1.15

225

4.71

-

4.710

-

1059.75

2.4.<span Times New Roman"">   Побудова нульової лінії.Виконуємопобудову нульової лінії графічним методом. Після чого визначимо закладанняукосів для виїмки і насипу в зовнішніх вершинах квадратів.Закладання укосів визначаємо заформулою

<img src="/cache/referats/7801/image062.gif" v:shapes="_x0000_i1055">

де m – коефіцієнтзакладання укосу, для суглинок m =1.75;

     h – робоча відмітка вершини квадрату.

Таблиця 2.3 – Закладання укосівH

11

12

13

14

15

16

17

21

27

31

37

41

47

51

52

53

54

55

56

57

e

3.13

2.33

1.68

0.82

0.17

0.39

1.07

2.4

1.4

1.65

1.87

1.24

2.1

0.65

0.21

0.4

1.07

1.49

1.98

2.45

Відклавшивеличини закладань укосів від вершин квадратів майданчика і з’єднавши їхплавними лініями, отримаємо абрис укосів майданчика в плані.

23.11.2000p. Свінцицький Станіслав  ПБ-98-2

Обсяг робітпісля оптимізації

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

N kv*  h1 *  h2  * h3  *  h4 *sum(h)*   V(+)  *  V(-)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

   1  1.79   1.33   1.09  1.37  5.580   1256.00     0.00

   2  1.33   0.96   0.75  1.09  4.130    929.00     0.00

   3  0.96   0.47   0.33  0.75  2.510    565.00     0.00

   4  0.47   0.10  -0.10  0.33  1.000    182.00     2.00

   5  0.10  -0.22  -0.41 -0.10  0.830      3.00   144.00

   6 -0.22  -0.61  -0.80 -0.41  2.040      0.00   459.00

   7  1.37   1.09   0.70  0.94  4.100    923.00     0.00

   8  1.09   0.75   0.38  0.70  2.920    657.00     0.00

   9  0.75   0.33   0.08  0.38  1.540    347.00     0.00

  10  0.33  -0.10  -0.33  0.08  0.840     45.00    50.00

  11 -0.10  -0.41  -0.67 -0.33  1.510      0.00   340.00

  12 -0.41  -0.80  -1.07 -0.67  2.950      0.00   664.00

  13  0.94   0.70   0.38  0.71  2.730    614.00     0.00

  14  0.70   0.38   0.10  0.38  1.560    351.00     0.00

  15  0.38   0.08  -0.35  0.10  0.910     78.00    30.00

  16  0.08  -0.33  -0.65 -0.35  1.410      1.00   282.00

  17 -0.33  -0.67  -0.90 -0.65  2.550      0.00   574.00

  18 -0.67  -1.07  -1.20 -0.90  3.840      0.00   864.00

  19  0.71   0.38   0.12  0.37  1.580    356.00     0.00

  20  0.38   0.10  -0.23  0.12  0.830     98.00    14.00

  21  0.10  -0.35  -0.61 -0.23  1.290      2.00   247.00

  22 -0.35  -0.65  -0.85 -0.61  2.460      0.00   554.00

  23  -0.65  -0.90 -1.13  -0.85  3.530     0.00    794.00

  24 -0.90  -1.20  -1.40 -1.13  4.630      0.00  1042.00

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Загальнийобсяг робіт по квадратах          6407.00   6060.00

Обсяг робі

еще рефераты
Еще работы по технологии