Реферат: СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Міністерство аграрної політики України

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра статистики, аналізу господарської діяльності

та маркетингу


Курсова робота з предмету “Статистика”

на тему:

«СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА»

Виконав: студент

Науковий керівник: доцент Курган Л.І.

Суми  2000р.


ПЛАН:


ВСТУП… 3

1.     ТЕОРЕТИЧНІОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА… 4

1.1.      Класифікаціядоходів підприємства… 4

1.2.      Фактори,що впливають на рівень доходів… 9

2.     СТАТИСТИЧНЕВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГОПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА… 11

2.1. Характеристика об”єкту дослідження… 11

2.2. Динаміка доходів… 12

2.3. Варіація доходів… 14

2.4.Структурадоходів… 14

2.5. Виявлення впливурозміру обігових коштів підприємства на розмір валового прибутку… 16

3. ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА… 18

ВИСНОВОК… 20

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇЛІТЕРАТУРИ: 21 

ВСТУП

Задосить короткий проміжок часу, що минув з моменту оголошення України незалежноюдержавою, вона стикнулася з безліччю проблем, що зачепили практично усі сферисуспільного життя країни. Та найголовнішою проблемою сучасної України, явважаю, є її теперішній економічний стан.

Перехідкраїни і окремих підприємств на “рейки” ринкової економіки посилює рольпоказників доходу та валового прибутку як одних з головних джерел і важеліврегулювання зростання ефективності виробництва.

Статистичний аналіз за допомогоюрізних прийомів, що витікають зосновних принципів теорії статистики, дозволяє визначити основні тенденції врізних сферах соціально-економічних відносин і побачити проблеми, що вимагаютьуваги і вживання негайних заходів.

Статистичнийаналіз може з'явитися основою для отримання більш цілеспрямованого, конкретногоі поглибленого дослідження.

Правильністьвисновків статистичного аналізу залежить від правильно вибраної методики дослідження статистичної інформації. У цій роботі використані основні методистатистичного аналізу: табличний, графічний, кореляційно-регресний, а такожзроблений монографічний. Однак, потрібно мати на увазі що це далеко не повний і не вичерпний перелік як самихприйомів аналізу, так і показників статистики доходів.

Задачею даноїкурсової роботи є вивчення складу, динаміки, структури доходів (валового прибутку) підприємства.

Об’єктомдослідження цієї курсової роботи стало товариство з обмеженою відповідальністю“що працює в місті Суми.

Джерело даних– звітність об'єкта дослідження.


1.  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА1.1.    Класифікація доходів підприємства

Доход(прибуток) є основним узагальнюючим показником фінансових результатівгосподарської діяльності. Порядок використання доходу (прибутку) визначаєвласник або власники підприємства. Державний вплив на вибір напрямів та обсягіввикористання доходів або прибутків підприємств здійснюється через податки,податкові пільги, а також через інші економічні санкції.

 

Валовий доход підприємств сфериматеріального виробництва – це чиста продукція, яку на практиці визначають якрізницю між виручкою від реалізації продукції та матеріальними витратами на їївиробництво.

 

Прибуток підприємств та організацій відбиваєрозміри їх чистого доходу і визначається як різниця між виручкою від реалізаціїпродукції та повною собівартістю її виробництва.

Прибутоквизначається шляхом зменшення суми валового доходу на:

§  суму валових витрат платника податку;

§  суму амортизаційних відрахувань.

Для розрахунку розміру валового доходута прибутку у промисловості та сільському господарстві використовують показникиреалізованої товарної продукції, у будівництві – кошторисну вартість виконанихробіт.

Угалузях обігу розміри валового доходу відповідають показникам їх валовоїпродукції, за винятком власних матеріальних витрат, а прибуток дорівнює різниціміж валовою продукцією та загальною сумою власних витрат обігу.

Валовівитрати виробництва та обігу — сума будь-яких витрат підприємства у грошовій,матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартостітоварів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платникомподатку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

 

Прибуток від реалізації продукції– це різниця виручки від реалізації продукції та повної собівартості.

 

Балансовий прибуток – сальдо прибутків тазбитків усіх видів діяльності підприємства.

Ізприбутку здійснюють відрахування у державний та місцевий бюджети,централізовані фонди та ін.

Залишковим називають прибуток, щозалишається у розпорядженні підприємства після відрахувань.

Валовий доход — загальнасума доходу підприємства від всіх видів діяльності, отриманого (нарахованого)протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах.

До валовихдоходів відносять:

1. Загальні доходивід продажу товарів (робіт, послуг), у тому числі допоміжних та обслуговуючихвиробництв, що не мають статусу юридичної особи, а також доходи від продажуцінних паперів (крім операцій з їх первинного випуску (розміщення) та операційз їх кінцевого погашення (ліквідації).

2. Доходи відздійснення банківських, страхових та інших операцій з надання фінансовихпослуг, торгівлі валютними цінностями, цінними паперами, борговимизобов'язаннями та вимогами.

3. Доходи відспільної діяльності та у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів,процентів, роялті, володіння борговими вимогами, а також доходів від здійсненняоперацій лізингу (оренди).

 4. Доходи, невраховані в обчисленні валового доходу періодів, що передують звітному, тавиявлені у звітному періоді.

 5. Доходи з іншихджерел та від позареалізаційних операцій, у тому числі у вигляді:

 сум безповоротноїфінансової допомоги, отриманої підприємством в звітному періоді, вартостітоварів (робіт, послуг), безоплатно наданих підприємству в звітному періоді;

 сум невикористаноїчастини коштів, що повертаються із страхових резервів;

 сум заборгованості,що підлягає включенню до валових доходів згідно із Законом України “Прооподаткування прибутку підприємств”;

 сум коштівстрахового резерву, використаних не за призначенням;

 вартостіматеріальних цінностей, переданих підприємству згідно з договорами схову тавикористаних ним у власному виробничому чи господарському обороті;

 сум штрафів та/абонеустойки чи пені, одержаних за рішенням сторін договору або за рішеннямвідповідних державних органів, суду, арбітражного чи третейського суду;

 сум державного мита,попередньо сплаченого позивачем, що повертається на його користь за рішеннямсуду (арбітражного суду).

Невключаються до складу валового доходу:

1. Суми акцизногозбору, податку на додану вартість, отримані (нараховані) підприємством у складіціни продажу продукції (робіт, послуг), за винятком випадків, коли такепідприємство-отримувач не є платником податку на додану вартість.

 

2. Суми коштів абовартість майна, отримані підприємством як компенсація (відшкодування) запримусове відчуження державою іншого майна підприємства у випадках,передбачених законодавством.

3. Суми коштів абовартість майна, отримані підприємством за рішенням суду (арбітражного суду) абовнаслідок задоволення претензій у порядку, встановленому законодавством яккомпенсація прямих витрат або збитків, понесених таким підприємством врезультаті порушення його прав та інтересів, що охороняються законом, у разі,якщо вони не були віднесені таким підприємством податку до складу валовихвитрат або відшкодовані за рахунок коштів страхових резервів.

 

4. Суми коштів участині надмірно сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів), щоповертаються або мають бути повернені підприємству з бюджетів якщо такі суми небули включені до складу валових витрат.

5. Суми коштів абовартість майна, що надходять підприємству у вигляді прямих інвестицій абореінвестицій у корпоративні права, емітовані таким підприємством, в тому числігрошові або майнові внески, згідно з договорами про спільну діяльність натериторії України без створення юридичної особи.

6. Суми доходіворганів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування від наданнядержавних послуг (видачі дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень,реєстрації, інших послуг, обов'язковість придбання яких передбаченазаконодавством), у разі зарахування таких доходів до відповідних бюджетів.

7. Суми доходів,накопичуваних на пенсійних рахунках у межах механізму додаткового пенсійногозабезпечення, створених згідно з нормами Закону “Про оподаткування прибуткупідприємств”, а також суми надходжень до інших неприбуткових установ іорганізацій.

8. Кошти взаємногоінвестування інвестиційних фондів і інвестиційних компаній, якщо жоден з їхзасновників (учасників, акціонерів) та пов'язаних з ними осіб не володіє більшеяк 10 відсотками статутного фонду таких інвестиційних фондів або компаній таякщо такі інвестиційні фонди і компанії протягом 30 днів після закінченняподаткового року розподіляють між акціонерами (засновниками) не менш як 90відсотків суми річного доходу від інвестиційних операцій.

9. Суми одержаногопідприємством емісійного доходу.

10. Номінальнувартість взятих на облік, але неоплачених (непогашених) цінних паперів, якізасвідчують відносини позики, а також платіжних документів, емітованих(виданих) боржником на користь (на ім'я) підприємства як забезпечення абопідтвердження заборгованості такого боржника перед таким підприємством(облігацій, ощадних сертифікатів, казначейських зобов'язань, векселів, борговихрозписок, акредитивів, чеків, гарантій, банківських наказів та інших подібнихплатіжних документів).

11. Доходи відспільної діяльності на території України без створення юридичної особи,дивіденди, отримані підприємством від інших підприємств, що оподатковані у порядку,встановленому Законом “Про оподаткування прибутку підприємств”.

12. Кошти або майно,які повертаються власнику корпоративних прав, емітованих юридичною особою,після повної і кінцевої ліквідації такої юридичної особи-емітента або післязакінчення договору про спільну діяльність, але не вище номінальної вартостіакцій (часток, паїв).

13. Кошти або майно,що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка надається іншимидержавами відповідно до міжнародних угод, що набрали чинності у встановленомузаконодавством порядку.

14. Кошти, щонадаються підприємству з Державного інноваційного фонду на зворотній основі приздійсненні інноваційних проектів у порядку, визначеному Кабінетом МіністрівУкраїни.

15. Вартість основнихфондів безоплатно отриманих підприємством з метою здійснення їх експлуатації увипадках, передбачених законодавством:

 якщо такі основніфонди отримані за рішенням органів центральної виконавчої влади;

 у разі отриманняспеціалізованими експлуатуючими підприємствами об'єктів енергопостачання, газо-і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж відповідно до рішеньмісцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, прийнятих у межахїх повноважень;

 у разі отриманняпідприємствами комунальної власності об'єктів соціальної інфраструктури, щоперебували на балансі інших підприємств та утримувалися за їх рахунок.

 Основні фонди, щоотримуються у цих випадках, приймаються на баланс за балансовою вартістю.

Розміридоходів залежать від рівня собівартості або витрат обігу, якості та об”ємупродукції. Залежність розмірів прибутків від об”ємних показників потребуєвикористання у порівняльному аналізі відносних показників рентабельності(прибутковості).

Рентабельністьпродукції (робіт, послуг) характеризує співвідношення прибутку від реалізаціїта поточних витрат на виробництво або витрат обігу.

Ступіньвпливу окремих факторів на розміри валових доходів доходів, прибутків та рівеньрентабельності вивчають за допомогою методів індексного та кореляційногоаналізу.


1.2.    Фактори, що впливають на рівень доходів

Нарівень доходів впливає безліч факторів з макро- та мікросереди, основними зкотрих є:

 

§  Економічний стан країни та рівень доходів населення.

Вплив економічногостану країни та рівня доходів населення на рівень доходів підприємствзумовлений залежністю попиту від цих показників на продукцію та послуги, щовиробляються підприємствами.

§  Суми грошових вкладень у діяльність(оборотні засоби).

Підприємствамають у своєму розпорядженні основні та оборотні засоби, які входять до складуїх фінансових ресурсів. Оборотні – це грошові засоби, авансовані в оборотніфонди та фонди обігу, які знаходяться в постійному кругообігу і забезпечуютьбезперервний процес виробництва і обігу.

Усіоборотні засоби залежно від місця в процесі кругообігу поділяють на оборотнізасоби у виробництві (оборотні фонди) та оборотні засоби в обігу (фонди обігу).

Збільшенняоборотних засобів сприяє підвищенню доходів підприємств.

§  Розмір витрат виробництва продукції (або розмір витрат обігу).

         Витративиробництва являють собою сукупні витрати живої та уречевленої праці навиробництво продукції. В умовах товарного виробництва вони виступають увартісній формі.

Суспільнівитрати виробництва дорівнюють вартості виробленої продукції і складаються звартості використаних засобів виробництва та знову створеної вартості за певнийперіод.

Витративиробництва в основних галузях матеріального виробництва набувають формисобівартості продукції і відображують витрати засобів виробництва та оплатупраці.

Витратиобігу пов”язані з процесом обігу у галузях, що обслуговують цей процес, тобтовитрати по реалізації товарів ї доведенню їх до конкретного споживача. Основнучастину витрат обігу становлять додаткові витрати, які пов”язані з продовженнямпроцесу виробництва у сфері обігу (транспортування, зберігання, доробка,розфасування, пакування та ін.).

Систематичнезниження витрат – закономірність розвитку, що безпосередньо виявляється узниженні собівартості та витрат обігу.

Показникисобівартості та витрат обігу використовують як основу при визначенні цін напродукцію та послуги. Вони також необхідні при розрахунках суми прибутку ірівня рентабельності.

§  Персоналпідприємства, його ділові якості та активність.

§  Конкурентнаперевага підприємства у обраній сфері діяльності (ринку),

та інші.

         Основнийвплив на рівень доходів підприємства, що стало об”єктом дослідження цієїкурсової роботи мають такі фактори:

§  обігові кошти, що їх вкладено у діяльність;

§  види діяльності підприємства.


2.  СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА2.1. Характеристика об”єкту дослідження

Товариство зобмеженою відповідальністю було засновано улистопаді 1995 року. Його засновниками стали п”ять фізичних осіб.

Метоюзаснування підприємства було задоволення економічних та соціальних інтересів засновників.

Підприємствопрацює у сфері матеріально-технічного постачання промислових підприємств різним обладнанням, комплектуючими, запасними частинами,сировиною та енергоресурсами.

Основнимиспоживачами підприємства є атомні електростанції та нафто- і газовидобувніпідприємства, котрі розраховуються за поставлене обладнання власною продукцією– електричною енергією та природним газом, котрі, в свою чергу реалізовуютьсяіншим споживачам за гроші або за їх продукцію. Ця продукція в більшостівипадків обмінюється на обладнання, необхідне основним споживачам підприємства.

Найбільшрентабельними є операції, пов”язані із обміном продукції підприємств-споживачівелектроенергії та газу на обладнання, але при цьому підприємство не отримує насвій рахунок живих коштів.

Дляздійснення такої діяльності підприємство має необхідні основні фонди та штат.

Основніфонди підприємства складаються з приміщення загальною площею 64 м2,двох автомобілів: “Деу – Ланос” та “Деу – Нубіра”.

Штат підприємства складається зкерівника та його заступника, головного бухгалтера, чотирьох менеджерів таодного секретаря. Такий штат було сформовано на початку 1996 року і він бувнезмінним до закінчення терміну дослідження.

За період дослідження підприємствомало такі показники валового доходу:

1995 р. 59 тис. грн.. 1996 р. 254 тис. грн. 1997 р. 392 тис. грн. 1998 р. 499 тис. грн. 1999 р. 515 тис. грн.

Майже незмінний результат, отриманий в 1999 році впорівнянні із 1998 роком пов”язаний з тим, що на початку 1999 року підприємствопридбало приміщення, яке раніше орендувало, та два автомобілі, необхідні длядіяльності. Це призвело до того, що кошти, які було вкладено в діяльністьпідприємства у 1999 році були приблизно ті ж самі, що і в 1998.

2.2.Динаміка доходів

         Утаблиці 1 представлено динаміку доходів підприємства, з якої можна зробитивисновки стосовно зростання валових доходів.

         Длярозрахунків в якості базового року було обрано 1996, т.я. у 1995 роціпідприємство працювало лише два місяці. Цим же пояснюється стрімке зростання (більшніж у чотири рази) валового прибутку у 1996 році.


Таблиця 1.

Динамікавалового прибутку підприємства

 

РОКИ

Прибуток, тис. грн.

Абсол. приріст, тис. грн.

Темп росту, %

Темп приросту, %

Абсол. значення 1% приросту, тис. грн.

цепн.

базисн.

цепн.

базисн.

цепн.

базисн.

1995 59,0 - - - - - - - 1996 254,0 195,0 - 430,5 - 330,5 - 0,6 1997 392,0 198,0 198,0 154,3 154,3 54,3 54,3 2,54 1998 499,0 107,0 245,0 127,3 196,5 27,3 96,5 3,92 1999 515,0 16,0 261,0 103,2 202,8 3,2 102,8 4,99

Аналізрезультатів розрахунку свідчить про те, що на підприємстві намітилася тенденціядо зростання валових доходів. Про це, зокрема, свідчать обчислені базисні темпиросту.

Наочнодинаміку валових доходів підприємства за вивчаємий період можна побачити нарис. 1:

/>

Рис. 1. Динаміка валових доходів підприємства


Методика розрахунку таблиці 1:

Умовні позначення:

y0– перший рівень ряду динаміки

yi – останній рівень ряду динаміки

yi-1 – попередній рівень ряду динаміки

yn – кінцевий рівень ряду динаміки

Абсолютний приріст було розраховано за формулами:

Цепний: АПцеп = yi-yi-1

Базисний: АПбаз/>

Середній абсолютний приріст: АП/> = 114.0 тис.грн.

 

Темп росту було розраховано за формулами:

ТРцеп = />

ТРбаз = />

Середній темп росту: ТР =/> = 171.9 %

 

Темп приросту було розраховано за формулами:

ТПцеп = ТРцеп — 100

ТПбаз = ТРбаз – 100

Середній темп приросту: ТП = ТР – 100 = 71,9 %

Абсолютне значення 1% приросту:

АЗ = />

2.3. Варіація доходів

Маючидані про розмір валового прибутку підприємства, можна дослідити їх мінливістьпо рокам:

1. Середній розмір прибутку:

П= /> =343,8 тис.грн.

2. Розмах варіації:

Р= />=456 тис. грн.

Такийвеликий розмах склався тому, що у 1995 році підприємство працювало дуже малочасу в порівнянні з іншими роками, тому для знаходження більш реального розмахуваріації доцільніше взяти значення мінімального прибутку за 1996 рік, тодірозмах варіації буде складати лише 261 тис. грн.

Далі,для знаходження коефіцієнту варіації дані за 1995 рік не будуть враховуватись.

3. Середній розмір прибутку (без 1995 року) складає 415тис. грн.

Дисперсію(середній квадрат відхилення кожної варіанти від її середнього значення)знайдемо за формулою:

/>= 5044,29тис. грн.

4. Середнє квадратичне відхилення:

/>=71,02 тис. грн.

5. Коефіцієнт варіації розрахуємо за формулою:

V = /> =17.11 %

Розрахованийкоефіцієнт варіації знаходиться в проміжку 10-25 %, що свідчить про значнуваріацію досліджуваної ознаки.

2.4. Структура доходів

Як вже булосказано вище, найбільш рентабельними є бартерні операції.

Місце таких операційв структурі валового прибутку підприємства у 1996 та 1999 роках було таким(табл. 2.):


Таблиця 2.

Структура валового прибуткупідприємства (по видах діяльності)

Діяльність

1996 рік

1999 рік

Сума,

тис. грн.

Питома вага, %

Сума,

тис. грн.

Питома вага, %

Торгівля 146 57,5 201 39,0 Бартерні операції 97 38,2 266 51,7 Інші види 11 4,3 48 9,32 Усього 254 100 515 100

Виконані розрахунки дозволяютьзробити висновок про те, що поряд із збільшенням отриманих доходів як в цілому,так і по окремих видах діяльності, за період з 1996 по 1999 рік, намітилисьістотні зміни в структурі валових доходів підприємства. Зокрема, частка доходіввід бартерних операцій зросла майже у півтора рази.

Ці зміни в структурівалових доходів наочно можна побачити у приведеному графіку (рис. 2.)

/>/>

Рис. 2. Місце окремих видівдіяльності в структурі валового прибутку

2.5. Виявленнявпливу розміру обігових коштів підприємства на розмір валового прибутку

Загальновідомо,що на розмір доходів будь-якого торговельного підприємства неабияк впливаєрозмір його обігових коштів, завдяки яким воно і може здійснювати своюдіяльність.

Нижчеприведено дані про розмір обігових коштів підприємства за вивчаємий період:

     1995рік    390,0 тис. грн.

     1996рік    457,2 тис. грн.

     1997рік    654,6 тис. грн.

     1998рік    773,4 тис. грн.

     1999рік    791,3 тис. грн.

Вивченнязв’язків між цими явищами дасть змогу перейти від констатації факту допояснення і використання на практиці.

Таблиця3.

 

Розрахунок кореляційної залежності рівня валовогоприбутку від рівня обігових коштів підприємства

Роки

Розмір прибутку, млн. грн.

y

Розмір обігових коштів, млн. грн.

X

X2

Y2

xy

yx=a0+a1x

1995 0,05 0,39 152,10 3,48 23,01 0.21 1996 0,25 0,46 209,03 64,16 116,13 0,25 1997 0,39 0,66 428,50 153,66 256,60 0.37 1998 0,50 0,77 598,15 249,00 385,93 0.43 1999 0,52 0,79 625,16 265,23 407,52 0.45 Всього 1,71 3,07 2012,94 735,53 1189,19 В середн. 0,34 0,61 402,59 147,11 237,84

Методика розрахунку таблиці 3:

На основі даних про розміри прибутку та обіговихкоштів було отримано наступну систему рівнянь:

/>

Розв’язавши цюсистему, маємо:

a0= — 0.02

a1 =0.59

Коефіцієнт тіснотизв’язкузнайдемо за формулою:

/>, де

/>= 20.06

/>=12.12

Таким чином,

/>

Отже, в обстежений період роботипідприємства, 97,74 % варіації валового прибутку пояснюється різними рівнямиобігових коштів.


3. ШЛЯХИЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА

Для збільшення доходів, підприємствопланує у 2000 році не виплачувати дивідендів з прибутку, а направити ці коштицілком на збільшення оборотних коштів, тобто, збільшити суму коштів, що йдутьна основну діяльність підприємства.

Також підприємствосподівається виграти три справи в арбітражному суді стосовно стягненнязаборгованості з деяких боржників на суму понад 200 тис. грн.

У зв”язку з тим, що у2000 році підприємство не планує виплачувати дивіденди, планується збільшитичастку бартерних операцій у структурі доходів з тим, щоб збільшитирентабельність діяльності. Але це буде зроблено досить обережно, щоб невтратити необхідну ліквідність активів підприємства і не мати заборгованості(більш ніж поточної) перед працівниками, бюджетом та деякими іншими кредиторами.

Збільшення доходівпідприємством може бути досягнуто також завдяки розширенню географії діяльностіта збільшенню кількості споживачів.

Так, для того, щобвиконати останнє замовлення, що надійшло від Запорізької атомної станції,підприємству потрібно буде придбати деяке обладання (насоси) на територіїРосії.

Придбання цих насосівпо бартеру за продукти харчування, одержані в рахунок за електричну енергію іподальша їх реалізація Запорізькій АЕС знову в обмін на електричну енергіюдасть змогу отримати рентабельність операції у розмірі приблизно 40% відкоштів, що підуть на їх придбання. Такі ж оборутки на території України давалидоход в кращому випадку у 30%.

Збільшення кількостіспоживачів підвищить кількість та обсяг замовлень, що дасть змогу більш повновикористовувати обігові кошти, та сукупну прибутковість операцій.

Так, підприємствоведе переговори стосовно комплектації таких підприємств, як Харцизський трубнийзавод (труби – конкурентоспроможний товар у Росії), Миколаївський глиноземнийзавод, Маріупольський металургійний комбінат, Харківський та Донецькийкоксохімічні заводи, Херсонський та Кременчуцький нафтопереробні заводи,Підприємство придніпровських магістральних нафтопроводів, та ін.

Найбільшу цікавістьвизивають підприємства, продукція котрих має попит на російському ринку, так якбагато споживачів підприємства мають великий попит на продукцію російськихвиробників обладнання.

Якщо ці плани будереалізовано, підприємство матиме змогу реалізовувати російське обладнання заціною на 10-15 відсотків нижче, ніж його конкуренти, що дасть йому доситьвелику конкурентну перевагу.

.


ВИСНОВОК

Підводячи підсумок вдослідженні доходів підприємства,потрібно відмітити, що на основі інформації стосовно розмірів доходівпідприємства та джерел їх отримання можна різними статистичними методами можнавизначити структуру доходів, темпи їх зміни, варіацію, а маючи дані профактори, що впливають на рівень доходів, можна дослідити рівень їх впливу.

Використовуючирезультати цих досліджень можна впливати на рівень доходів підприємств вмайбутньому.


СПИСОКВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1.  Статистика. Підручник. За ред. А.В, Головача, А.М.Єріної, О.В. Козирєва. – К.: Вища школа, 1993.

2.   Макконнелл КэмпбеллР., Брю Стэнли Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. сангл. 11-го изд. — М.: Республика, 1995.

3.  Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”.

4.  СавицкаяГ. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие длястудентов вузов, обуч. по экон. спец. и направлениям.- 2-е изд., перераб., доп.— М.; Минск: ИП «Экоперспектива», 1998.

5.  БакановМ. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа: Учеб. для студентовэкон.спец.-4-е изд., доп и перераб.- М.: Финансы и статистика,1997.

6.  РябушкинБ.Т. «Основы статистики финансов» М.: Финстатинформ. 1997.

7.  ТеслюкИ.Е. Статистика финансов: Учебное пособие. Минск: Высшейш. шк., 1994.

8.   “Общая теориястатистики”.Четвертоеиздание. Под ред. А.А. Спирина, О.Э. Башиной. Москва, “Финансы и статистика”,1997 год.

9.   В.П. Завгородний.Бухналтерский учет, контроль и аудит в системе управления предприятием. – К.:Издательство «Ваклер», 1997.

еще рефераты
Еще работы по социологии