Реферат: Анализ хозяйственной деятельности

Контрольніпитання:

1.<span Times New Roman"">    

Аналізкількісних та якісних параметрів матеріальних обігових ресурсів ті їхформування.

2.<span Times New Roman"">    

Аналіз виробництва продукції рослинництва заобсягом, асортиментом та якістю.

3.<span Times New Roman"">    

Аналіз використання орних земель.

4.<span Times New Roman"">    

Задача №13.

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language: UK">1. АНАЛІЗ КІЛЬКІСНИХ І ЯКІСНИХПАРАМЕТРІВ МАТЕРІАЛЬНИХ ОБОРОТНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ФОРМУВАННЯ.

<span Bookman Old Style",«serif»">

Склад, структура і зміна матеріальнихресурсів характеризує­ться натуральними (кількісними), якісними і вартіснимипоказни­ками. В умовах нестабільності вартісної оцінки матеріальних ре­сурсівперевага при аналізі надається натуральним (кількісним) і якісним показникам.За допомогою кількісних параметрів оці­нюють наявність матеріальних оборотнихзасобів, їх склад, потре­бу і рівень забезпеченості ними підприємства (у розрізіконкрет­них видів), функціональну і фізичну придатність ресурсів до ви­користання.

Кожному виду матеріальних ресурсіввластиві специфічні якіс­ні параметри. Для окремих з них є державні стандарти —ГОСТи, ОСТи тощо. Такими ресурсами є паливо, мінеральні добрива, пестициди таін. Якісні параметри деяких ресурсів регулюються на рівні підприємства, тобтотих, що виробляються на підприєм­стві і використовуються длявнутрішньогосподарської потреби (на­приклад, насіння, корми, органічні добриватощо).

Потребу в матеріальних ресурсах визначають виходячи з фак­тичнихїх витрат, що склались на підприємстві, або нормативів — науково обгрунтованихнорм витрат, скоригованих на умови під­приємства, на одиницю продукції, роботи,галузі (посівна площа, земля в обробітку, поголів'я тварин тощо). Прирозрахунку по­треби в оборотних ресурсах враховують, що є ресурси визначаль­ні,без яких виробництво неможливе, доповнюючі, взаємозамінні тощо. Це вимагаєвраховувати співвідношення як між окремими видами матеріальних оборотнихресурсів, так і між ними і основ­ними виробничими фондами, які деякою мірою єбазою для ви­значення потреби в матеріальних ресурсах. Якщо відома площапосіву, то, знаючи норму висіву, неважко визначити загальну по­требу в насінні.Маючи поголів'я певного виду тварин, враховуючи їх продуктивність, є можливістьрозрахувати потребу в кормах та ін.

Порівнюючи фактичну (можливу, потенційну) наявність мате­ріальнихоборотних ресурсів з потребою в них, визначають рівень забезпеченості нимипідприємства, який розраховують як у цілому по підприємству, використовуючи дляцього вартісну чи енергетичну  оцінку.

При аналізі величини відхилення ресурсів требавраховувати, що це відхилення є наслідком впливу кількісного і ціннісногофакторів, кількісну величину якого виявляють, застосувавши лан­цюговупідстановку або прийом різниць. Для виявлення першо­причин відхилень розрахунокздійснюють у розрізі окремих видів ресурсів (наприклад, корми: концентровані,грубі, соковиті, доб­рива: азотні, фосфорні, калійні тощо), причому враховуютьі дже­рела надходження ресурсів — чи це залишки з минулого періоду, чи надійшлив цьому році; вони власного виробництва, чи купле­ні. Таку оцінку найкращеробити з використанням матеріального балансу з урахуванням наявності ресурсівна початок періоду, їх надходження, витрачання і залишку на кінецьаналізованого пе­ріоду.

Проте завдання аналізу полягає не тільки в оцінцізабезпече­ності виробництва окремими видами ресурсів, а і в оптимізації їхспіввідношення.

Виробничі запаси— цечастина предметів праці (обо­ротних засобів), які ще не вступили в процесвиробничого спожи­вання, але без них неможливе здійснення виробництва. Виробни­чийзапас оборотних ресурсів повинен забезпечувати безперебійну роботупідприємства.

Загальний обсяг виробничих запасів залежить від характерувиробництва, обсягу виробленої продукції (робіт, послуг), умов одержанняматеріальних ресурсів, вартості (собівартості) мате­ріальних цінностей, економічногостану підприємства та ін.

Для аналізу формування виробничих запасів необхідноуяснити особливості виробничого процесу, який має свої відмінності в кожнійгалузі підприємства. Залежно від характеру одержання виробничих запасів їхподіляють на дві групи — власного вироб­ництва і покупні. Усільськогосподарських підприємствах основна частка (50—70%) виробничих запасівприпадає на ресурси влас­ного виробництва — корми, насіння, садивний матеріал,тварини на вирощуванні та відгодівлі, органічні добрива тощо.

При формуванні виробничих запасів за рахунок купівлі особ­ливуувагу приділяють обгрунтуванню їх потреби і перш за все в найважливіших —електроенергії, паливі і мастильних матеріалах, запасних частинах, мінеральнихдобривах, будівельних матеріалах тощо. (В основу розрахунків кладутьпрогресивні нормативи, які передбачають використання передових матеріало- іенергозбері­гаючих технологій, виробництво високоякісної, економічно чистої,конкурентоспроможної продукції.

Для створення необхідних виробничих запасів матеріальнихресурсів велике значення має система їх придбання.

Постачання сільськогосподарських підприємств в основ­номуздійснюватиметься у двох напрямах—через укладення з державою угод на продаж їйокремих видів сільськогосподарської продукції, в яких передбачатиметьсяцентралізована поставка то­варно-матеріальних цінностей, та ширший розвитокринкових структур, зокрема, товарно-сировинних бірж, різних посередниць­кихторгово-комерційних структур та ін. Якщо в першому випад­ку ціни на матеріальніресурси, як правило, будуть фіксовані, то в Другому — їх визначатиме баланс попитуі пропозиції. Завдання аналізу — допомогти визначитись з прийняттям певнихваріантів рішень, пов'язаних з придбанням товарно-матеріальних цінностей зарізними напрямами.  

Формуванню і підтримці оптимальних запасів товарно-матері­альнихцінностей на різних рівнях їх проходження, оперативному забезпеченню потребипідприємств у необхідних ресурсах сприятиме створення автоматизованої системиуправління (АСУ) мате­ріально-технічним постачанням.

Специфічною особливістю, яку слідвраховувати при аналізі формування оборотних ресурсів, є те, що потреба в нихрізко ко­ливається протягом року. Це пов'язано із сезонністю сільськогос­подарськоговиробництва, а отже, створює додаткові труднощі у нагромадженні їх запасів,зокрема, це пошук коштів на їх при­дбання і ведення виробничого процесу завідсутності надходжен­ня сільськогосподарської продукції.

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language: UK">2.  АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ЗА ОБСЯГОМ, АСОРТИМЕНТОМ І ЯКІСТЮ.

<span Bookman Old Style",«serif»">

Одержання передбачуваного обсягупродукції рослинництва за­лежить від виконання плану посівних площ таурожайності сіль­ськогосподарських культур.

Оцінку дотримання планової площі роблятьна основі порів­няння фактичної посівної площі з плановою. Оскільки зміна роз­мірупосівної площі зумовлює зміну її частки в загальній площі, то в процесі аналізувивчають і структурні зміни, які в умовах обмеження площ є одним із факторівзбільшення виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення їїефективності.

За результатами аналізу необхідно оціни­тизміни посівних площ і якщо ці зміни небажані, намітити конк­ретні заходи щодозапобігання чи ліквідації їх.

Більш динамічним фактором, який зумовлює валовий збір про­дукціїрослинництва, є урожайність, її рівень формується під впли­вом багатьохфакторів, які можна об'єднати в дві групи: метео­рологічні й агротехнічні.

Найточнішу оцінку впливу складових агротехнічного факторана формування врожаю дає експериментальний метод, суть якого полягає впорівнянні вирощування певної культури в двох варіан­тах, які різняться міжсобою лише тим фактором, вплив якого вивчають. При наявності масових виробничихданих для оцінки впливу на рівень урожайності окремих агротехнічних факторівзастосовують дисперсійний 5 кореляційно-регресійний аналіз.

Рівень виконання плану валового зборуоцінюють на основі порівняння фактичного валового збору з плановим,використовую­чи натуральні й вартісні показники.

Розвиток тваринництва вимагає докорінного поліпшення кор­мовиробництва.З цією метою необхідна подальша інтенсифікація польового і лукопасовищногокормовиробництва. Особливу увагу підприємства повинні звернути на забезпеченнязбалансованості кормів по білку, виробництво якого з розрахунку на 1 к. од. по­виннобути не менше 100 г. Необхідно розробити і реалізувати заходи по збалансуван­нюкормів і за іншими компонентами, поліпшенню якості кормів та зменшенню їхвитрат.

Виходячи з цього, найголовнішим завданням аналізу виробни­цтвакормів є виявлення можливостей зміцнення кормової бази б кожному окремому підприємстві. Аналізують виконання плану надходженнякормів за всіма каналами, оцінюють їх якість, вміст протеїну, вивчаютьпередовий досвід у кормовиробництві, розроб­ляють конкретні заходи щодозбільшення виробництва кормів, підвищення якості, зниження їх собівартості.

Для оцінки вико­нання плану надходження кормів фактичнеїх виробництво порів­нюють з планом у натуральному виразі, в кормових одиницяхі за вмістом перетравного протеїну.

Для поліпшення задоволення потреб уплодоовочевій продукції передбачено збільшення виробництва продукції іполіпшення її якості, різке скорочення втрат при збиранні, зберіганні й транс­портуванні.Планується нарощення потужностей з переробки і зберігання продукції.

Особливості аналізу виробництваплодоовочевої продукції по­лягають не стільки в методиці, скільки в розрахункуаналізованих показників. Зокрема, при оцінці виробництва продукції теплиць іпарників за одиницю посівної площі береться не 1 га, а 1 м2.

Ефективність овочівництва захищеногогрунту значною мірою залежить від дотримання строків посіву (зумовлює строкиодержання продукції й ціни її реалізації), а також вибору правильних сівозмін ікультурооборотів у напрямі збільшення частки уро­жайніших культур. Урожайністьу захищеному грунті залежить від правильного добору сортів тепличних культур інеобхідних компонентів для підготовки грунту, своєчасної заміни грунту, кіль­костібіопалива чи способу обігріву, кількості добрив, ефективності боротьби зхворобами, шкідниками і бур'янами, дотримання температурного і освітлювальногорежимів, вологості повітря тощо. Ці фактори забезпечують збільшення виробництвапродук­ції, підвищення його ефективності, скорочують строки окупностікапітальних вкладень.

Виробництво продукції з багаторічнихнасаджень аналізують за окремими їх видами (зерняткові, кісточкові, ягідники,горіхо­плідні, цитрусові, виноградники, хміль тощо). У процесі аналізувстановлюють причини зміни виробни­цтва продукції з кожного виду насаджень,причому площу ци.х насаджень беруть лише в плодоносному віці. Кількісний впливосновних факторів виявляють за методикою, викладеною при ана­лізі валовогозбору зерна.

Щоб висновки з результатів аналізувиробництва продукції рослинництва були об'єктивними, необхідно встановити,наскільки їх зміна зумовлена зовнішніми (об'єктивними) факторами — змі­ноюприродних умов, недопоставкою мінеральних добрив та інших матеріальнихресурсів, низькою якістю закупленого насіння і тех­нологічних робіт, яківиконують обслуговуючі підприємства АПК та ін., і наскільки — внутрішніми(суб'єктивними) факторами -низькою якістю і несвоєчасністю виконання робіт;недотриманням норм внесення добрив і висіву насіння та інших вимог агротехніки.

Для оцінки виконання плану виробництвапродукції за асорти­ментом порівнюють обсяг продукції, яку можна зарахувати уви­конання плану за асортиментом з плановимїї обсягом.

Дуже важливим показником, щохарактеризує виробництво сільськогосподарської продукції, є її якість, тобтосукупність вла­стивостей, здатних задовольняти певні вимоги споживача. Важли­вийцей показник і тому, що він по суті є визначальним для підвищенняконкурентоспроможності продукції. Тому основне зав­дання аналізу — встановитинаскільки продукція підприємства за якісними параметрами задовольняє споживача.Така оцінка ро­биться на підставі опитування споживачів, аналізу тенденції по­питуна продукцію, порівняння фактичних параметрів якості про­дукції з нормативами(стандартами). Що залежно від призначення до однієї і тієї ж продукції можутьпред'являтись різні вимоги.

За показниками якості сорти певних культур можуть поділятисьна групи, класи та ін.

Якість насіння (посівного матеріалу) характеризуєтьсясортом, репродукцією, класом, який враховує схожість, чистоту, енергіюпроростання, абсолютну масу 1000 зерен.

Важливим показником, особливо для плодоовочевоїпродукції, є строки її надходження, що зумовлює необхідність їх аналізу.

Отже, оцінка виробництва продукції за обсягом,.асортимен­том,якістю і строками дає змогу зробити аргументовані висновки про її потенційнуконкурентоспроможність і ефективність.

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language:UK">3. АНАЛІЗВИКОРИСТАННЯ ОРНИХ ЗЕМЕЛЬ.

Найінтенсивнішим видом земельних угідь єрілля, від правиль­ного використання якої залежать результатисільськогосподарсько­го виробництва і соціальний розвиток підприємства. Рівеньвико­ристання ріллі значною мірою визначає системаземлеробства, яка є комплексом взаємопов'язаних агротехнічних,меліоративних і ор­ганізаційних заходів, зумовлених інтенсивністю використаннязем­лі, способами відновлення і підвищення родючості грунту.

Комплекс агротехнічних заходів включає обробіток грунту,внесення добрив, підготовку і якість насіння, догляд за по­сівами, збиранняурожаю та ін.

Нарощування виробництва продукції в Україні пов'язують ізмеліорацією земель, для підвищення ефективності яких, досягнен­ня у встановленістроки проектної врожайності сільськогосподар­ських культур, скорочення строківокупності вкладень у меліора­цію необхідно:

·<span Times New Roman""> 

вдостатній кількості забезпечити підприємства, які працюють на меліорованих земляхмінеральними добривами і меліорантами (вапняк, гіпс та ін.);

·<span Times New Roman""> 

сприятизабезпеченню підприємств матеріалами, машинами і механізмами як загального, такі спеціального призначення:

·<span Times New Roman""> 

ширшевпроваджувати нові сорти і гібриди сільськогосподар­ських культур, які чутливореагують на меліорацію, відповідають вимогам інтенсивної технології, стійкіпроти хвороб і шкідників;

·<span Times New Roman""> 

постійнополіпшувати структуру посівних площ, збільшуючи питому вагу посіву люцерни, щозабезпечує нарощування вироб­ництва високобілкових кормів і є надійним засобомполіпшення меліорованих земель;

·<span Times New Roman""> 

створитина підприємствах агрохімслужбу, яка б забезпечила розрахунок оптимальних нормвнесення добрив, хімічних засобів захисту рослин, води та ін.;

·<span Times New Roman""> 

удосконалюватиспособи поливу, що забезпечило б зменшен­ня їх капіталомісткості і витрат води;

·<span Times New Roman""> 

ширшезастосовувати закриті меліоративні системи, оскільки при відкритих системах до15 % ріллі використовується не за прямим призначенням;

·<span Times New Roman""> 

забезпечитикомплексний підхід до будівництва і експлуатації меліоративних систем,поліпшувати відносини водогосподарських організацій із сільськогосподарськимипідприємствами;

·<span Times New Roman""> 

постійнознижувати вартість і поліпшувати якість робіт з мелі­орації земель на основіширшого застосування механізації, інду­стріальних методів будівництва та ін.;

·<span Times New Roman""> 

проводитимеліорацію в комплексі з культуртехнічними робота­ми, що забезпечить своєчасневведення в експлуатацію меліорова­них земель;

·<span Times New Roman""> 

систематичнополіпшувати кваліфікацію працівників, які зай­маються меліорацією,забезпечувати належне їх стимулювання з;.; результатами праці;

·<span Times New Roman""> 

поліпшуватиуправління водогосподарством на основі автомати­зованих систем управління ізшироким застосуванням мікропроце­сорної техніки і мікроЕОМ.

Із організаційних заходів ефективним є застосування контурно-меліоративної системиземлеробства. Вона передбачає протиерозіп ну організацію території господарстваі комплекс агрономічних, лі­сомеліоративних та гідротехнічних заходів.

Внутрішньогосподарськеземлевпорядкування передбачає роз­ташування меж полів за напрямком горизонталеймісцевості. Це дозволяє проводити контурний обробіток грунту, раціональнішепрокладати дороги, підвищувати ефективністьусіх протиерозійних заходів.

З комплексу агрономічнихпротиерозійних заходів найважливі­шимє впровадження ґрунтозахисних сівозмін, які передбачають насиченнябобово-злаковими сумішками, контурно-смугове розта­шування посівів причергуванні смуг багаторічних трав зі смугами озимих або ярих колосових, підбіррізних способів обробітку ґрунту.

Із лісомеліоративнихі гідротехнічних заходів заслуговують на увагу залуження ізаліснення ярів та крутих схилів, засипка ярів і рекультивація змитих ділянокземлі, будівництво валів-терас на схилах полів, ставків і водойм та ін.

На відміну від показника загальної площі посівівструктура їх є рухомішим фактором. Як правило, вона не залишається по­стійною,а змінюється і вдосконалюється відповідно до попиту і пропозиції на певнупродукцію, виробничого напряму підприємст­ва, врожайності різних культур, атакож залежно від кліматичних умов.

Аналіз структури посівних площ передбачає визначення: пи­томоїваги посівів зернових культур та її відповідності державним замовленням, іншимконтрактам та потребам підприємства в зернопродукції; питомої ваги технічних, ав спеціалізованих підпри­ємствах також картоплі, овочевих, плодових та іншихкультур; пи­томої ваги кормових культур; економічної ефективності різнихсільськогосподарських культур; економічної ефективності сівозмін і структурипосівних площ.

Раціональне використання ріллі передбачає добір найефектив­нішихкультур, які забезпечують найбільший вихід продукції при високій окупностівитрат на їх виробництво. Для цього оцінюють економічну ефективністьсільськогосподарських культур, викори­стовуючитакі показники: для товарних культур — урожайність, вартість продукції зодиниці площі, продуктивність праці на їх вирощуванні, собівартість продукції,прибуток з 1 га посіву, рівень рентабельності; для кормових культур — вихідкормових одиниць, перетравного протеїну або кормопротеїнових одиниць на 1 га посі­ву,їх собівартість і затрати праці на виробництво відповідної оди­ниці корму таін.

Дуже важливо мати відомості про ефективність по­передниківта вдосконалення технології виробництва, бо залежно від дії цих факторівпоказники ефективності можуть бути різними, а висновок — не доситьобгрунтованим. Аналізувати ефективність культур слід з урахуванням даних пронайрозповсюдженіші по­передники і сучасну прогресивну технологію.

Для визначення економічної ефективності товарнихсільськогос­подарських культурможнатакож зіставити питому вагу посівних площ під цими культурами з питомою вагоюїх валової продукції (основної, супутньої і побічної) в закупівельних або цінахпрода­жу, з питомою вагою витрат на вирощування і можливого прибут­ку,обчисленого як різниця між вартістю реалізованої продукції і витратами на їївиробництво. Ці показники доповнюють розра­хунком можливого фінансовогорезультату (прибуток чи збиток) на 1 га посіву певної культури і рівнярентабельності вирощуван­ня окремих культур.

Аналізуючи економічну ефективність товарнихсільськогосподарських культур, треба врахувати, що вона з року в рік змінює­тьсявнаслідок зміни врожайності культур, цін і витрат на 1 га посіву.

Для визначення економічної ефективності використанняземлі під кормовими культурами, об­числюютьструктуру виходу кормових одиниць, перетравного про­теїну або кормопротеїновиходиниць.

Детальний аналіз економічної ефективності вирощуванняокре­мих культур дає можливість поліпшувати структуру посівних площ. Економічнуефективність зміни структури посівних площ можна виявити на основі порівняннявиходу продукції, обчисленої з фактичної площі за фактичної і планової(базисної) структури посівів. В обох випадках для розрахунку виходу продукціїберуть урожайність планового (базисного) періоду.

Аналіз структури посівів пов'язаний з аналізомсівозмін, який включаєвивчення: наявності сівозмін, їх типів і ступеня освоєності; дотриманнявстановленого порядку чергування культур у по­лях сівозмін; найтиповішихвідхилень від встановленого порядку чергування культур та їх причин;економічних наслідків несвоєчас­ного освоєння сівозмін або порушеннявстановленого чергування культур.

Аналіз земельних ресурсів закінчують оцінкою ефективностіїх використання. Ефективність (результативність)— складний синте­тичний показник, величина якого акумулюєвикористання природ­ної родючості ґрунту, структури земельних угідь і структурипосів­них площ, освоєння сівозмін, віддачу живої і уречевленої праці,досягнення селекції тощо. Складність показника «ефективність» вимагаєрізнобічної оцінки, яка стосовно земельних ресурсів може бути: технологічна(фізична), економічна, соціальна і екологічна.

Технологічну ефективністьвимірюють натуральними показника­ми, а саме урожайністю,виходом окремих видів продукції як рос­линництва, так і тваринництва. Дотехнологічної ефективності відносять також показники виробництва продукції внатуральному вигляді на одиницю добрив (в діючій речовині), оди­ницю масинасіння, в умовах енергетичної кризи — на одиницю палива тощо.

Економічна ефективністьпов'язана з вартісною оцін­кою виходу продукції, якузіставляють з площею земельних ресур­сів та витраченими ресурсами на їївиробництво — матеріальними витратами, загальними затратами живої і уречевленоїпраці. Крім того, виробництво валової продукції доповнюють показниками ви­ручкивід реалізації продукції, валовим і чистим доходом, прибут­ком як загальним,так і за вирахуванням плати і податку за зем­лю, воду тощо, що доповнює нашууяву про економічну ефектив­ність використання землі.

Оскільки земля — першооснова життялюдини, а для сільсько­господарських працівників і основний засіб виробництва,то її ви­користання повинно супроводжуватись підвищенням соціальноїефективності. Останнюоцінюють такими показниками, як рівень і тенденції зміни оплати праці, рівеньсоціального комфорту житла, культурно-побутових приміщень і населених пунктів,динаміка виробництва екологічно чистої продукції тощо.

Для оцінки екологічної ефективності землеробства вивчають динаміку вмістушкідливих речовин у ґрунті і виробленій продук­ції, інтенсивність ерозійнихпроцесів, темпи відновлення природної родючості ґрунту та ін.

Всі заходи, спрямовані на підвищення,технологічної, економіч­ної, соціальної і екологічної ефективності, є ірезервами поліпшен­ня використання земельних ресурсів.

4.<span Times New Roman"">                               

Задача №13.

Відомі наступні показники:

План

Факт

Кількість працівників, чол.

360

320

Середньорічна з/пл 1 працівника, грн.

960

1104

Фонд з/пл,  т. грн.

345,6

353,3

Требарозрахувати вплив факторів на відхилення ФЗП. Побудувати аналітичну таблицю.

К-ть прац., чол

З/пл., грн.

ФЗП, т.грн.

Відхилення

Пл.

Ф

Пл.

Ф

Пл

Ф

Умнож.

Всього

В т.ч. умнож.

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

360

320

960

1104

345,6

353,3

307,2

7,7

-38,4

46,1

Список використаної літератури:

1.<span Times New Roman"">    

Савчук В.К., „Аналіз господарськоїдіяльності сільськогосподарських підприємств”. К., 1995 р.
еще рефераты
Еще работы по сельскому хозяйству