Реферат: Создание рекламных проспектов

Міністерство освіти України

Державний університет“Львівська політехніка”

 

 

 

 

Кафедра  міжнародного

підприємництва і менеджменту

 

 

 

 

Реферат

з дисципліни: “Діловакореспонденція та документи зовнішньоекономічної діяльності”

на тему: “Складання рекламнихлистів”


виконав: ст. групи МЗД — 41

Завербний А. С.

прийняв:

Ліпенцев А. В.


Львів 1998


Зміст

 

 

Вступ…3

Розділ 1.  Розробка рекламного листа… 4

Розділ 2 .  Адресати рекламних листів… 7

Розділ 3.  Техніка оформлення рекламних листів … 8

Висновки....................................................................................................................11

Список використаних джерел................................................................................12


Вступ

 

В наш час одним зосновних джерел інформації про підприємство, організацію, фірму а також про видїх діяльності, продукцію, яку вони випускають та послуги, які вони надаютьвиступає реклама.

Реклама — цілеспрямований інформативний вплив опосередкованого характеру на споживача дляпросування товарів і послуг на ринку збуту. Серед завдань, що вирішує реклама,- поширення знань про фірму; одержання запитів про повнішу інформацію щодоповару; вплив на процес прийняття рішення про покупку подання допомогипрацівникам служби збуту під час їхніх переговорів з клієнтурою, подоланняупередженості стосовно рекламованого товару; підтримка добрих емоцій у покупцівтоварів; поширення відомостей про сервіс; формування позитивного ставлення дофірми з боку суспільства.

Одним знайефективніших засобів реклами, що забезпечує високу вибірку аудиторії ігнучкість по відношенню до її територіального охоплення, виходячи з конкретнихінтересів і задач організації рекламодавача виступає пряма поштова реклама.Переваги даного засобу реклами полягають у тому, що вона може бути напрямленана конкретні категорії осіб у конкретний регіон, здійснюється в необхідний длярекламодавача проміжок часу і носить характер особистого звернення.

Рекламний лист єодним з видів прямої поштової реклами. Він являє собою інформаційно-рекламний матеріал, що має вигляд листа, виконаного на фірмовому бланку та адресованогоконкретній посадовій особі (або приватній особі), що коротко інформує її проконкретну фірму та напрямки її діяльності.


Розділ 1.

Розробка рекламного листа.

 

Перш за все урекламному листі обов’язково повинні  бути зазначені цілі, якихфірма-рекламодавач переслідує даним листом. Мається на увазі ті дії, які данафірма очікує від цього кореспондента. Це може бути перелік запропонованих допродажу нових товарів, тоді лист може розпочинатися, наприклад такими словами:“Пропонуємо придбати нову, покращену модифікацію” і далі йде найменуванняпевного товару; інформація про послуги, наприклад: “ наш сервісний центр виконуєнаступні види послуг ” іприводиться перелік певних послуг; знижка цін на раніше запропоновані товари,наприклад:   “ ми готові надати… %  знижку на всі замовлення на (приводитьсянайменування продукції) ,  отримані до  (зазначається певна дата) ”.

Слід зазначити,що у будь-якого товару є як позитивні так і негативні якості. Але якщо врекламному листі відзначається  лише багато позитивних якостей, то покупці неповірять всім цим твердженням. Тому в листі потрібно викладати лише суттєвіпозитивні якості.

Кожний рекламнийлист  повинен містити деякий центральний тезис — рекламний аргумент, якийповідомляє про найважливіші особливості товару, або які-небудь суттєвівідомості про нього.

При складаннірекламного листа доцільно керуватися такими наступними правилами. По-перше,висказування повинні бути простими. Непотрібно затуманювати своєї аргументаціїабо свого підходу складністю роздумів. Навпаки в рекламних листах слідспрощувати думки, користуватись повсякденними виразами і словами а такожкороткими реченнями, зміст яких відразу може зрозуміти кожна людина. По-друге,потрібно уникати довгих нудних перерахунків. По-третє,  слід  швидко переходитидо суті справи, уникати непотрібних слів, зокрема прикметників, пояснювати своюпропозицію економно, але ніколи не жертвувати словами, котрі є необхідними дляпідтримання стилю та ритму.

В середньому лишенезначна частина рекламних листів привертає увагу читача (майбутньогопотенційного споживача). Тому рекламний лист повинен бути складений такимчином, щоб читач з першого погляду зрозумів, що даний лист містить саме туінформацію, яку він на даний час потребує. Вигода, яку обіцяє  дана реклама.Може бути чітко визначеною або тільки підрозуміватися. Вона також може бутивиражена негативно, у формі попередження від можливих збитків. Прибуток, якщовін зазначається, повинен бути точно сформульований. Наприклад: “ невеликівитрати по техобслуговуванню ” не так вражають читача, як “ ви можете знизитивитрати по техобслуговуванню на 25 % ”. для того, щоб читач повірив у можливийприбуток необхідно, щоб рекламний лист містив вагомі докази. Інколи буваєдостатньо помістити опис конструкції виробу або технічні характеристикипродукту.

Звичайно впромисловій рекламі, так як і в рекламі товарів народного споживання, розмоваведеться між окремими фірмами або й навіть між галузями промисловості. Томуреклама набуває переконливішого виду, коли її подати у формі приватної розмови.А це найкраще досягається саме за допомогою рекламних листів.

Найоптимальнішимваріантом є звертання в рекламних листах до потенційних покупців по імені. Ценадає даному листу особистого характеру, що є дуже важливою ознакою для даногозасобу прямої поштової реклами.

Серед принципів,якими необхідно користуватися при написанні рекламних листів можна виділитинаступні п’ять:

1. Першийабзац повинен обов’язково викликати в читача інтерес.

2. Листимають бути короткими і по суті справи. Ідеальним є лист, що складається зчотирьох — п’яти невеликих абзаців.

3.Останній абзац повинен збудити до негайної дії.

4.Постскриптум робить особливий наголос на  міркуваннях, які фірма рекламодавачхоче підкреслити.

5.Використання основоположної теми і обачних повторів підвищує вплив наступнихдоповнюючих  листів та інших супровідних матеріалів.

            Для надання ідеїдушевного спокою рекламодавачі навмисне користуються закликом “ми повністюзнімемо з Вас тягар турбот”, а також словами “цілеспрямованість”,“відповідальність”. Людина напевне відгукнеться на такий лист, якщо повірить,що дане підприємство зможе усунути джерело її тривог і напруженості.

            Ніколи не потрібнопозичати ідею звідкись зі сторони і не намагатись пристосувати її до своготовару чи своєї послуги, адже через це можна загубити блиск, одухотвореність інапір, які притаманні лишень власним оригінальним задумам.


Розділ 2

Адресатирекламних листів.

 

Рекламні листизвичайно направляють як першу спробу контакту з можливим покупцем абопотенційним партнером.

Лист може бутиіндивідуальним — адресованим лишень одному адресату, або типовим, коли текстадресований відразу багатьом адресатам. У другому випадку необхідно надати йомуіндивідуальність звернення — основну відмінну рису даного виду реклами. Дляцього слід додрукувати у верхньому правому куті посаду та прізвище, ім’я іпо-батькові адресата.

До написаннясамого тексту потрібно продумати які цілі переслідуються написанням івідправленням рекламного листа. Якщо це перший контакт, то необхіднообов’язково описати в листі напрямки діяльності фірми, цілі та задачі, щопереслідує дана фірма.

В пошукахпотенційних споживачів або партнерів у вигляді фірм потрібно старанно вивчитимісцеві довідники. Бажано на кожного потенційного клієнта, на кожногопотенційного партнера завести карточку з індексом і таким чином сформувативласну базу даних. Коли все перелічене зроблено можна приступати до самогорозсилання листів. Цілком очевидно, що у першу чергу воно повинне бутиорганізоване на адреси найкрупніших потенційних клієнтів, адже число їх доситьне велике, а можлива віддача значна. Потрібно також зазначити, що таке“пошукове” розсилання, яке розраховане на виявлення імен інших потенційнихклієнтів, як правило, спрацьовує ефективніше при наявності стимулу, що збуджуєвиклик на рекламу.

Наприкінці даногорозділу слід також зазначити, що яким би не був стиль рекламного листа,потрібно зробити відповідне закінчення. Закінчення

 “З цілковитою повагою” буде, якправило, цілком офіційною. Вираз “Щиро Ваш” може деколи сприйматися занадтотоваристським. Надійним компромісом може нерідко стати закінчення   “З повагою”. Ну а лист у псевдовікторіанському  стилі можна завершити наступнимисловами: “Залишаюсь Вашим покірною слугою”.


Розділ 3

Техніка оформлення рекламнихлистів.

 

            Як і для будь-яких формреклами, для рекламних листів величезне значення має макет. По-перше, вониповинні мати вид зручних для читання матеріалів з широкими полями і невеликимиабзацами, щоб спонукати погляд спочатку пробігти по декількох перших словам, апотім продовжити читання.

По-друге, хороше розташування листана сторінці надає йому більш виграшний і привабливіший вид. Звернення повиннобути красиво обрамлене — майже як картина — приблизно однаковими полями з обохсторін і щедрим нижнім полем, але не дуже широким, щоб не порушувати балансу.Необхідно уникати такого розташування, коли текст розповзається в ширину і в результатізнизу залишається  досить широке поле. На листі формату А4 максимальна ширинаполоси набору повинна складати біля чотирнадцяти сантиметрів.

            Недбалий або плутаниймакет — погана реклама для фірми.

            Отже потрібно добрепопрацювати над зовнішнім виглядом своїх рекламних листів. для цього необхіднонадрукувати першу чернетку, щоб скласти більш повну уяву про кінцевий виглядлиста. Слід проглянути надруковане і у випадку необхідності внести корективи удовжину рядків. Потім, якщо дозволяє “шапка”, можна сумістити ліву межу текстуз яким-небудь орієнтиром, що кидається у вічі, щось на зразок  логотипу фірмирекламодавача. Після цього передрукувавши лист, потрібно знищити всі так званіхвости, тобто дуже короткі кінцеві рядки абзаців, що складаються всього лиш зодного — двох невеличких слів. В ряді випадків проблему можна вирішити зарахунок послідовного підняття ланцюжка слів на попередні рядки тексту. Якщоцього не вдається здійснити, то можна відредагувати текст, додавши або віднявшикілька слів. Потрібно бути дуже уважним і вимогливим при виконанні вищеперелічених кроків редагування рекламного листа.

            Виробивши для своїхрекламних листів досконалий макет необхідно продумати техніку виготовлення їх унеобхідних кількостях. При незначному списку розсилання, приміром такого, щоскладається з 50 імен, краще всього, можливо, буде надрукувати кожен примірникокремо.

            Торкаючись питань технікивиконання і тиражування рекламних листів для великої кількості адресатів,потрібно зазначити, що різноманітні ксерокопії (причому досить часто неакуратновиконані) таких рекламних повідомлень, без вказівки конкретних адресатів частовикликають в їх читачів негативну реакцію і створюють атмосферу недовіри доподаної в них інформації та й до самих організацій — рекламодавачів.

            В ідеальному варіантірекламно-інформаційні листи повинні бути красиво надруковані на акуратнихфірмових бланках організації — рекламодавача, бажано на текстографі, тобто надрукарській машинці з пам’яттю або за допомогою комп’ютерної техніки, для того,щоб кожен їх примірник для будь-кого адресата був “першим” і в жодному випадкуне нагадував своїм виглядом багатократно тиражовану копію. При цьому кожентакий лист повинен бути обов’язково  підписаний власноручно представникоморганізації — рекламодавача ( а не тиражуватися з підписом на оригіналі ),містити точне найменування організації адресата і по можливості навіть особистезвернення до якоїсь посадової особи.

            Лише при дотриманні всіхвище перелічених умов рекламні листи набувають відтінку особистого звернення,читаються та вивчаються рекламоодержувачами  з достойною увагою і тому маютьбільше шансів принести очікуваний рекламний та комерційний ефект.

            У випадках, якщо ціелементарні вимоги ігноруються, листи багатьох рекламодавачів частіше всьогоопиняються у кошику для  сміття. Навіть не доходячи до того, кому вониназначаються.

            Бажано також, щоброзсилання рекламних листів здійснювалось у фірмових конвертах в оформленніяких використовуються товарний знак, фірмові блоки та інші елементи символікифірми.

            Розсилання таких листів уневелике число адрес може бути виконане різноманітними канцелярськими службамиорганізації — рекламодавача. При масовому розсиланні рекламних листів, а такожпри значних обсягах цільового розсилання листів з друкованими рекламнимиматеріалами або зі зразками пропонованої продукції, в більшості випадків,доцільніше користуватися послугами спеціалізованих рекламних організацій, якімають у своєму складі спеціальні підрозділи, що займаються прямою поштовоюрекламою.

            Аналіз результативностіздійснюваних рекламних акцій дозволяє організаціям рекламодавачам  визначатишляхи їх удосконалення. Як правило, це виступає хорошою базою для поповненнябанку адрес і їх селекції, для поліпшення текстового змісту рекламних листів іт.д.

            На завершення необхідноособливо зазначити, що займаючись прямою поштовою рекламою і зокрема рекламнимилистами, кожна організація-рекламодавач повинна пам’ятати про те, що всіобіцянки, викладені в рекламних листах, повинні бути обов’язково реалізовані  впроцесі подальшого  ділового співробітництва  партнерів. У протилежному випадкубудь-які повторні рекламні звернення цієї організації до потенційних торговимпартнерам, які були незадоволені і розчаровані першим досвідом співробітництва,вже не будуть мати жодного успіху.

           
Висновки

 

При вмілому івдумливому використанні пряма поштова реклама в цілому і рекламні листизокрема  можуть дати багато не лише крупному, але й дрібному  підприємству.Маючи бланки на хорошому папері та з гарно спроектованою шапкою, відповідніданим бланкам конверти, принтер будь-яка людина може стати рекламодавцем.Затративши кілька гривень власники скромних невідомих фірм отримують можливістьвпливати на керівних працівників крупних міжнародних компаній. Жоден іншийзасіб реклами не надає так багато можливостей за таку невисоку ціну, не володієтакою прицільною точністю.

Пряма поштовареклама в цілому і рекламні листи зокрема володіють привабливістю особистогоспілкування. Це і є його самою основною   цінністю.


Список використаних джерел

 

1.   Берри Э. М. Карьера в рекламномагентстве. Ваш  рекламный портфель.

: Внешсигма 1997. 222 с.

2.   Наймушин А. Д.  Основы организациирекламы. На опыте рекламы продукции лесопромышленного комплекса. М.: РПЦВнешторгиздат, 1992. 214 с.

3.   Эффективная реклама в России.Практика и рекомендации. М.: РусПартнер Лтд, 1994. 252 с.

еще рефераты
Еще работы по рекламе