Реферат: Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

<span Bookman Old Style",«serif»">ДЕРЖАВНИЙКОМІТЕТ ЗВ

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">’<span Bookman Old Style",«serif»">ЯЗКУУКРАЇНИ

<span Bookman Old Style",«serif»">ОдеськаНаціональна академія зв

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language: EN-US">’<span Bookman Old Style",«serif»">язку

<span Bookman Old Style",«serif»">ім.О.С. Попова

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»">Кафедратеорії електричного зв

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language: EN-US">’<span Bookman Old Style",«serif»">язку

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»">

Курсоваробота

<span Bookman Old Style",«serif»">здисципліни:

<span Bookman Old Style",«serif»">Теоріяелектричного зв

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">’<span Bookman Old Style",«serif»">язку

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»">натему:

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»">Розрахункий оптимізація характеристик

<span Bookman Old Style",«serif»"> систем електрозв

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">’<span Bookman Old Style",«serif»">язку.

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»">                               Виконав:

<span Bookman Old Style",«serif»">                                                                 студент групи ІМ-57

<span Bookman Old Style",«serif»">                                                                          Колесник С.М.

<span Bookman Old Style",«serif»">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:EN-US">

Одеса 2002

<span Bookman Old Style",«serif»">

Вихідні дані до завдання на курсову роботу .

Варіант Ц-22

Повідомлення неперервного джерела передаєтьсяканалом зв’язку методом ІКМ. У дискретному каналі зв’язку використовуєтьсязавадостійке кодування. Для передачі неперервним каналом зв’язку з постійнимипараметрами й адитивним білим гаусовим шумом використовується модуляція гармонічного переносника. 

Наведемо вихідні дані:

1.<span Times New Roman""> 

Джерело повідомленьзадане характеристиками первинного сигналу b(t):

·<span Times New Roman"">    

середнє значення дорівнює нулю;

·<span Times New Roman"">    

<div v:shape="_x0000_s1028">

2

густинаймовірності миттєвих значень Рb — гаусовим розподіл (ГР),двосторонній експоненційний розподіл (ДЕР) або рівномірний розподіл наінтервалі (-bmax,bmax) (РР);

·<span Times New Roman"">    

середня потужність сигналу  Pb=1.4 В  ;

·<span Times New Roman"">    

коефіцієнт амплітуди Ka=6.5;

·<span Times New Roman"">    

максимальна частота спектра Fmax=9.5кГц .

2.<span Times New Roman""> 

Допустиме відношеннясигнал/шум на вході одержувача <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">rвих.доп.=37дБ.

3.<span Times New Roman""> 

ІКМ перетвореннянеперервного сигналу в цифровий виконується з використанням рівномірногоквантування, допустиме відношення сигнал/шум квантування <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">rкв.доп=40дБ.

4.<span Times New Roman""> 

Метод модуляціїгармонічного переносника ЧМ-4.

5.<span Times New Roman""> 

Спосіб прийому –некогерентний .

6.<span Times New Roman""> 

Енергетичний виграшкодування ЕВК=1.1дБ.

 

ЗМІСТ

            

                                                                                                              Стор.

         Вступ.                                                                                            6

1.<span Times New Roman"">    

Структурна схема ЦСП.                                                             7

2.<span Times New Roman"">    

Розрахункипараметрів АЦП і ЦАП .                                        10

3.<span Times New Roman"">    

Розрахункиінформаційних характеристик джерела повідомлень і первинних сигналів.                                                                       12

4.<span Times New Roman"">    

Розрахунокзавадостійкості демодулятора.                               14

5.<span Times New Roman"">    

Вибіркоректуючого  коду та розрахунокзавадостійкості системи зв’язку з кодуванням.                                                                  16

6.<span Times New Roman"">    

Розрахунки основнихпараметрів аналогової системи передачі.                                                                                                     18

7.<span Times New Roman"">    

Розрахунки іпорівняння ефективності систем передачі неперервних повідомлень.                                                                                20

8.<span Times New Roman"">    

Висновки.                                                                                     24

Перелік посилань.                                                                        24     

Вступ.

Ціллю цієїкурсової роботи являється закріплення знань основних положень курсу “ТеоріяЕлектричного зв’язку  ”, шляхомпроведення розрахунків характеристик різних систем передачі електрозв’язку тапорівняння їх за допомогою розрахованих характеристик.

Одним ізпунктів курсової роботи являється підбір коректуючого коду. Використаннякоректуючих кодів, дозволяє знаходити та виправляти помилки, що виникають вканалі, являється одним із засобів підвищення якості передачі.   

В останньому пункті курсовоїроботи буде оцінено ефективність систем зв’язку. Під ефективністю систем зв’язкурозуміють степінь використання якихось матеріалів, засобів, ресурсів, часу іт.д. В системах зв’язку основними ресурсами можна вважати пропускну можливістьканалу С, ширину смуги частот <img src="/cache/referats/17161/image002.gif" v:shapes="_x0000_i1025"><img src="/cache/referats/17161/image004.gif" v:shapes="_x0000_i1026">R.Наведені ним коефіцієнти, що використовувалися при розрахункові курсовоїроботи, являються найважливішими технічними показниками систем передачі інформації.

1.<span Times New Roman"">    

Структурна схема ЦСП.

Зобразимо структурну схему цифрової системи передачі неперервнихповідомлень.

Джерело повідомлень

   АЦП

Кодер корект.  коду

Модулятор

Канал зв’язку

Демодулятор

Декодер коректуючого коду

ЦАП

Одержувач повідомлення

<img src="/cache/referats/17161/image005.gif" v:shapes="_x0000_s1076 _x0000_s1030 _x0000_s1031 _x0000_s1032 _x0000_s1034 _x0000_s1035 _x0000_s1036 _x0000_s1037 _x0000_s1038 _x0000_s1039 _x0000_s1040 _x0000_s1041 _x0000_s1042 _x0000_s1043 _x0000_s1044 _x0000_s1045 _x0000_s1046 _x0000_s1047 _x0000_s1048 _x0000_s1051">


Рис. 1 Структурна схема ЦСП.

Призначеннякожного блоку.

1)<span Times New Roman"">      

джерело повідомлення призначенодля подачі в систему цифрової передачі аналогового сигналу.

2)<span Times New Roman"">      

АЦП призначений для перетвореннянеперервного (аналогового) сигналу в цифровий.

3)<span Times New Roman"">      

кодер коректуючого кодупризначений для підвищення завадостійкості цифрової системи передачі, шляхом внесення в коди залишку.

4)<span Times New Roman"">      

модулятор призначений дляузгодження сигналу із каналом зв’язку та для ущільнення каналу. Канал зв’язку –це сукупність технічних засобів та середовища розповсюдження, що забезпечуютьпри підключенні конечних абонентських приладів, передачу повідомлень будь-якоговиду від джерела до одержувача за допомогою електрозв’язку.

5)<span Times New Roman"">      

демодулятор призначений длязнаходження потрібного сигналу в каналі зв’язку, та вилучення його (первинногосигналу ) з отриманого.

6)<span Times New Roman"">      

канал зв’язку – середовищерозповсюдження електричного сигналу.

7)<span Times New Roman"">      

декодер коректуючого кодувиправляє неправильні рішення демодулятора, використовуючи залишок прийнятихкодів, відновлює первинний код.

8)<span Times New Roman"">      

ЦАП перетворює кодів комбінації ваналоговий сигнал.

9)<span Times New Roman"">      

одержувач повідомлень приймаєаналоговий сигнал із системи цифрової передачі неперервних повідомлень.

Основніпараметри, характеризуючі  кожний блок.

1. Джерело повідомлень.

1)<span Times New Roman"">      

<div v:shape="_x0000_s1053">

^

епсилон — ентропія джерела HE(B)– мінімальна кількість інформації, що знаходиться в повідомленні В(t)( прийнятому повідомленні ) відносно B(t)(переданому повідомленню), при якому вони ще еквівалентні.

2)<span Times New Roman"">     

коефіцієнт залишку джерела <span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">ǽ <span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">- це відношення, визначаючеяка доля максимально можливоїпри даному алфавіті ентропії не використовується джерелом.

3)<span Times New Roman"">     

продуктивність джерела, Rg– цесумарна ентропія повідомлень, переданих джерелом за одиницю часу.

4)<span Times New Roman"">     

щільність ймовірності миттєвих значень сигналу P(b).

2. Параметри АЦП та ЦАП.

1)<span Times New Roman"">      

частота дискретизації fд–мінімальна частота взяття відліків, по якій можна відновити аналоговий сигнал ззадовільною щільністю.

2)<span Times New Roman"">      

інтервал дискретизації Т –максимальний інтервал часу між відліками, при якому можна відновити сигнал поним із заданою точністю.

3)<span Times New Roman"">      

число рівнів квантування L. До цихдискретних рівнів АЦП прирівнюються неперервні по амплітуді відліки первинногосигналу.

4)<span Times New Roman"">      

крок квантування Δb– різниця між двомаближніми рівнями квантування.

5)<span Times New Roman"">      

значимість війкового коду АЦП – число розрядів кодової комбінації навиході АЦП, якою кодуються рівні квантування.

3. Параметри кодеракоректуючого коду.   

1)<span Times New Roman"">      

значимість коректуючого коду – розрядність кодової комбінаціїкоректуючого коду.

2)<span Times New Roman"">      

число інформаційних символів кодової комбінації К.

3)<span Times New Roman"">      

кратність помилок, що виправляються gи– максимальне числопомилково прийнятих розрядів кодової комбінації коректуючого коду, які можуть бути виправленими.

4.Параметримодулятора та демодулятора.

Вид модуляції, способи прийому.

Параметром каналу зв’язку являється ширинасмуги пропускання каналу. 

Часові діаграми сигналів на входах та виходахблоків зобразимо на рис.2

<img src="/cache/referats/17161/image006.gif" v:shapes="_x0000_s1145 _x0000_s1118 _x0000_s1119"> <img src="/cache/referats/17161/image007.gif" v:shapes="_x0000_s1146 _x0000_s1121 _x0000_s1122"> <img src="/cache/referats/17161/image008.gif" v:shapes="_x0000_s1147 _x0000_s1124 _x0000_s1125">


                                                                            

<img src="/cache/referats/17161/image009.gif" v:shapes="_x0000_s1214 _x0000_s1215 _x0000_s1216"> <img src="/cache/referats/17161/image010.gif" v:shapes="_x0000_s1217 _x0000_s1218 _x0000_s1219"> <img src="/cache/referats/17161/image011.gif" v:shapes="_x0000_s1220 _x0000_s1221 _x0000_s1222"> <img src="/cache/referats/17161/image012.gif" v:shapes="_x0000_s1296 _x0000_s1297 _x0000_s1298"> <img src="/cache/referats/17161/image013.gif" v:shapes="_x0000_s1299 _x0000_s1300 _x0000_s1301"> <img src="/cache/referats/17161/image014.gif" v:shapes="_x0000_s1302 _x0000_s1303 _x0000_s1304">

<img src="/cache/referats/17161/image015.gif" v:shapes="_x0000_s1306 _x0000_s1307 _x0000_s1308"> <img src="/cache/referats/17161/image016.gif" v:shapes="_x0000_s1309 _x0000_s1310 _x0000_s1311"> <img src="/cache/referats/17161/image017.gif" v:shapes="_x0000_s1312 _x0000_s1313 _x0000_s1314">


Рисунок 2.

2.<span Times New Roman"">    

Розрахунки параметрів АЦП таЦАП.

1)<span Times New Roman"">      

Зобразимо структурну схему АЦП.

ФНЧ

Дискретизатор

Квантувач

Кодер

Вих.

bx

<img src="/cache/referats/17161/image018.gif" v:shapes="_x0000_s1057 _x0000_s1075 _x0000_s1054 _x0000_s1055 _x0000_s1056 _x0000_s1058 _x0000_s1059 _x0000_s1060 _x0000_s1061 _x0000_s1062 _x0000_s1063 _x0000_s1064 _x0000_s1065">


Рис.2 Структурна схема АЦП.

Описроботи АЦП.

ФНЧ пропускає нижню частину сигналу, достатнюдля заданої точності відновлення цього сигналу. Потім дискретизатор визначаємиттєві значення повідомлень через відрізок часу ΔTд, визначений згідно з теоремою Котельникова та потрібною точністю передачіінформації. Квантувач встановлює рівні, дозволені для передачі. Якщо значеннявідліку попадає в інтервал між дозволеними рівнями, то він округляється донайближчого дозволеного рівня. Кодер перетворює квантовані відліки в двійковікодові комбінації, які відповідають рівням квантування.

2)<span Times New Roman"">      

Зобразимо структурну схему ЦАП.

Декодер

ФНЧ

<img src="/cache/referats/17161/image019.gif" v:shapes="_x0000_s1074 _x0000_s1068 _x0000_s1073 _x0000_s1066 _x0000_s1070 _x0000_s1071 _x0000_s1072">


    

 

Рис.3 Структурна схема ЦАП.

Опис роботи ЦАП.

Кодові комбінації, що надійшли, декодерперетворює в квантовану послідовність відліків, тобто в АІМ- сигнал, якийдетектується ФНЧ.

3)Визначення інтервалу дискретизації Тдтачастоти дискретизації fд.

  Длятого, щоб ФНЧ не вносив лінійних спотворень в неперервний сигнал, граничнічастоти смуг пропускання ФНЧ повинні відповідати умові :

                                 <img src="/cache/referats/17161/image021.gif" v:shapes="_x0000_i1027">                     (2.1)

Для того, щоб ФНЧ не були надто складними,відношення граничних частот вибирають із умови:  <img src="/cache/referats/17161/image023.gif" v:shapes="_x0000_i1028">                     (2.2)

Граничнічастоти смуг затримки ФНЧ повинні відповідати умові:                                                                                   <img src="/cache/referats/17161/image025.gif" v:shapes="_x0000_i1029">               (2.3)

Підставляючи нерівності 2.3 та 2.1 в рівняння 3отримаємо:

<img src="/cache/referats/17161/image027.gif" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1078">
<img src="/cache/referats/17161/image029.gif" v:shapes="_x0000_i1030">       <img src="/cache/referats/17161/image031.gif" v:shapes="_x0000_i1031">     <img src="/cache/referats/17161/image033.gif" v:shapes="_x0000_i1032">    , де     <img src="/cache/referats/17161/image035.gif" v:shapes="_x0000_i1033">

<img src="/cache/referats/17161/image037.gif" v:shapes="_x0000_i1034">

Тепер знайдемо інтервал дискретизації     <img src="/cache/referats/17161/image039.gif" v:shapes="_x0000_i1035"> , де <img src="/cache/referats/17161/image041.gif" v:shapes="_x0000_i1036">

<img src="/cache/referats/17161/image043.gif" v:shapes="_x0000_i1037">

   4) Визначимо  L, n, та Тб.

   Для визначення числарівнів квантування використаєм формулу:

<img src="/cache/referats/17161/image045.gif" v:shapes="_x0000_i1038">  (2.4)

5) Знаючи допустиме відношення сигнал/шумквантування і коефіціент амплітуди первинного сигналу (Ка) виведемоз формули (2.4) допустиме число рівнів квантування:

<img src="/cache/referats/17161/image047.gif" v:shapes="_x0000_i1039"> (2.5)

  Переведемо<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">r

кв.допз дБ врази по формулі:

<img src="/cache/referats/17161/image049.gif" v:shapes="_x0000_i1040">

 <span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">r

кв.доп=100,1*40 =10000

Підставимо у формулу (2.5) числове значення,отримаємо:

<img src="/cache/referats/17161/image051.gif" v:shapes="_x0000_i1041">

Визначимо значність двікового коду АЦП n=log2L, є цілечисло. Тому  число рівнів квантування Lвибирається як ціла степінь числа 2, при якій   <img src="/cache/referats/17161/image053.gif" v:shapes="_x0000_i1042"> .          <img src="/cache/referats/17161/image055.gif" v:shapes="_x0000_i1043">  ,    <img src="/cache/referats/17161/image057.gif" v:shapes="_x0000_i1044"> .

Число рівнів квантування L=256, значність двійкового коду n=8 .

     Визначимо тривалістьдвійкового символу на вході АЦП:

<img src="/cache/referats/17161/image059.gif" v:shapes="_x0000_i1045">

 Розрахуємо відношеннясигнал/шум квантування <img src="/cache/referats/17161/image061.gif" v:shapes="_x0000_i1046"> при розрахованнихпараметрах АЦП. Відношення сигнал/шум квантування знаходиться по формулі:

<img src="/cache/referats/17161/image063.gif" v:shapes="_x0000_i1047">,

 де L — число рівнів квантування, Ка — коефіцієнт амплітуди.    <img src="/cache/referats/17161/image065.gif" v:shapes="_x0000_i1048">

Переведемо <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">r

кв.допз раз у дБ

<img src="/cache/referats/17161/image067.gif" v:shapes="_x0000_i1049">

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol; mso-symbol-font-family:Symbol">r

кв.доп=10lg20695.57=43.15 дБ

   

  6)  Розрахуємо допустиму ймовірність помилкидвійникового символу (<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">r

.доп) на виході ЦАП.,яка знаходиться за формулою:

<img src="/cache/referats/17161/image069.gif" v:shapes="_x0000_i1050">

 де <img src="/cache/referats/17161/image071.gif" v:shapes="_x0000_i1051">  — середнє значенняпотужності шума хибних імпульсів на вих. ЦАП

          <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">D

b– крок кватування;

          n — довжина двійникового коду АЦП

<img src="/cache/referats/17161/image071.gif" v:shapes="_x0000_i1052"> можемо визначити за формулою:

<img src="/cache/referats/17161/image074.gif" v:shapes="_x0000_i1053">

де     <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">d

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">e — середня потужність завадина вході приймача;

         <img src="/cache/referats/17161/image076.gif" v:shapes="_x0000_i1054">в.– середняпотужність шуму квантування;

Визначемо ці величини за формулами:

<img src="/cache/referats/17161/image077.gif" v:shapes="_x0000_s1373"><img src="/cache/referats/17161/image079.gif" v:shapes="_x0000_i1055">                <img src="/cache/referats/17161/image081.gif" v:shapes="_x0000_i1056"> ;        

та

<img src="/cache/referats/17161/image082.gif" v:shapes="_x0000_s1374"><img src="/cache/referats/17161/image084.gif" v:shapes="_x0000_i1057">                   <img src="/cache/referats/17161/image086.gif" v:shapes="_x0000_i1058">;

де      <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">r

в– середня потужність сигнала;

          <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">r

вих– відношеннясигнал/шум на віході (допустимо, що <span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">rвих= <span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">rвих.доп )

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">r

кв. — відношення сигнал/шум квантування (<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">rкв= 20695.57)

   Т.я. первинний сигнал b(t) перетворений уцифровий, приймаються значення від (lmin, lmax), ікрокквантування визначаеться за формулою:

<img src="/cache/referats/17161/image088.gif" v:shapes="_x0000_i1059">

У сигналів з середнім значенням bmin=bmax. Значення bmaxвизначається поформулі:

<img src="/cache/referats/17161/image090.gif" v:shapes="_x0000_i1060">

 bmax= 9.5*<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">Ö

1.4 = 11.24, відл.

<img src="/cache/referats/17161/image092.gif" v:shapes="_x0000_i1061">

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;position:relative;top:7.0pt;mso-text-raise:-7.0pt;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">D

b=2*11.24 / 256 = 0.087B

Знайдемо <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; position:relative;top:7.0pt;mso-text-raise:-7.0pt;mso-char-type:symbol; mso-symbol-font-family:Symbol">d

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;position:relative;top:7.0pt;mso-text-raise:-7.0pt;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">e2 та <span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;position:relative;top:7.0pt;mso-text-raise: -7.0pt;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">eкв2 : (<span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;position:relative;top:7.0pt;mso-text-raise: -7.0pt;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">rвих=100,1*3.7=5011.87)

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;position:relative;top:7.0pt;mso-text-raise:-7.0pt;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">d

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; position:relative;top:7.0pt;mso-text-raise:-7.0pt;mso-char-type:symbol; mso-symbol-font-family:Symbol">e2= 1.4 / 5011.87 = 0.279 мВт

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;position:relative;top:7.0pt;mso-text-raise:-7.0pt;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">e

кв2 = 1.4 /20695.57 = 0.067 мВт

Звідси <span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; position:relative;top:7.0pt;mso-text-raise:-7.0pt;mso-char-type:symbol; mso-symbol-font-family:Symbol">e

х.і.2 = 0.279 — 0.067 = 0.212 мВт

Згідно формули (2.6)виразимо <span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;position:relative;top:7.0pt;mso-text-raise:-7.0pt;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">r

доп :

<img src="/cache/referats/17161/image094.gif" v:shapes="_x0000_i1062">

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">r

доп= 3 *0.212*10-3 / (0.087)2 * (49 – 1) = 0.31*10-6;

3.<span Times New Roman"">    

Розрахунки інформаційниххарактеристик джерела повідомлень і первинних сигналів.

Повідомлення неперервногоджерела  перетворюється в первиннийаналоговий сигнал b(t) за звичай без втрати інформації, тому розрахунки ін формаційниххарактеристик джерела будемо проводити для первинного сигналу.

1)Епсилон-ентропія розраховується за формулою:

<img src="/cache/referats/17161/image096.gif" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1080">             <img src="/cache/referats/17161/image098.gif" v:shapes="_x0000_i1063">                (3.1)

h(B)-диференційна ентропія
<img src="/cache/referats/17161/image100.gif" v:shapes="_x0000_i1064">

Диференціальнаентропія залежить від виду розподілу імовірності P(b) та дисперсії сигналу <img src="/cache/referats/17161/image102.gif" v:shapes="_x0000_i1065">  розподіл, то

<img src="/cache/referats/17161/image104.gif" v:shapes="_x0000_i1066">    біт/відлік                (3.2) 

Так як середнє значення первинногосигналу дорівнює нулю, то <img src="/cache/referats/17161/image106.gif" v:shapes="_x0000_i1067">

<img src="/cache/referats/17161/image108.gif" v:shapes="_x0000_i1068">                        (3.3)

де <img src="/cache/referats/17161/image110.gif" v:shapes="_x0000_i1069"> -дисперсія помилкивідтворення.

Підставимо формули 3.3 та 3.2 в формулу 3.4,одержимо вираз для визначення епсилон-ентропії, при цьому переведемо дБ в рази

<img src="/cache/referats/17161/image112.gif" v:shapes="_x0000_i1070">          (3.4).

Підставивши числові значення,одержимо:

<img src="/cache/referats/17161/image114.gif" v:shapes="_x0000_i1071">

2) Коефіцієнт надлишку джерела обчислюється заформулою:

<img src="/cache/referats/17161/image116.gif" align=«left» hspace=«12» v:shapes="_x0000_s1081"><span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">ǽ=<img src="/cache/referats/17161/image118.gif" v:shapes="_x0000_i1072">

де <img src="/cache/referats/17161/image120.gif" v:shapes="_x0000_i1073">;

<img src="/cache/referats/17161/image122.gif" v:shapes="_x0000_i1074">  — максимально можливезначення <img src="/cache/referats/17161/image124.gif" v:shapes="_x0000_i1075">b(t) та тій самій дисперсії сигналу <img src="/cache/referats/17161/image125.gif" v:shapes="_x0000_i1076">

<img src="/cache/referats/17161/image127.gif" v:shapes="_x0000_i1077"><img src="/cache/referats/17161/image116.gif" v:shapes="_x0000_i1078"> <img src="/cache/referats/17161/image129.gif" v:shapes="_x0000_i1079">

<img src="/cache/referats/17161/image131.gif" v:shapes="_x0000_i1080"> біт/відлік

З вище розрахованого отримуємо <span Courier New";mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">ǽ=<img src="/cache/referats/17161/image133.gif" v:shapes="_x0000_i1081">

3) Продуктивність джерела <img src="/cache/referats/17161/image135.gif" v:shapes="_x0000_i1082"> 

<img src="/cache/referats/17161/image137.gif" v:shapes="_x0000_i1083"> ,де <img src="/cache/referats/17161/image139.gif" v:shapes="_x0000_i1084"><img src="/cache/referats/17161/image141.gif" v:shapes="_x0000_i1085"> ,  <img src="/cache/referats/17161/image143.gif" v:shapes="_x0000_i1086">

<img src="/cache/referats/17161/image145.gif" v:shapes="_x0000_i1087">  біт/с

<img src="/cache/referats/17161/image147.gif" v:shapes="_x0000_i1088"><span Courier New"; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»"> 

біт/с.

Причининадлишковості джерела :

Під надлишковістю розуміють щосьлишнє. Надлишковими в джерелі вважаються ті повідомлення, які переносять малу,а іноді і нульову кількість інформації. Час на їхню передачу затрачується, аінформації передається мало.

Присутність надлишковостіозначає, що частину повідомлень можна і не передавати по каналу зв’язку, авідновити на прийомі по відомим статистичним зв’язкам.

Основними причинаминадлишковості являються :

1.<span Times New Roman"">           

Будь-які імовірності окремих повідомлень.

2.<span Times New Roman"">           

Присутність статистичних зв’язків між повідомленнямиджерела.

Вимоги до пропускної можливості каналу зв’язку.

Найбільше значення швидкостіRпередачіінформації по каналу зв’язку при заданих обмеженнях називають пропускноюможливістю каналу, яка вимірюється в [біт/с] :

<img src="/cache/referats/17161/image149.gif" v:shapes="_x0000_i1089"> 

Під заданими обмеженнямирозуміють тип каналу (дискретний або неперервний ), характеристики сигналів тазавад. Пропускна можливість каналу зв’язку характеризує потенційні можливостіпередачі інформації. Вони описані в фундаментальній теоремі теорії інформації,відомій як основна теорема кодування К.Шенона. Для дискретного каналу вонаформулюється слідуючим чином: якщо продуктивність джерела <img src="/cache/referats/17161/image151.gif" v:shapes="_x0000_i1090"> менше пропускноїможливості каналу С, тобто <img src="/cache/referats/17161/image153.gif" v:shapes="_x0000_i1091"> , то існує спосібкодування (перетворення повідомлень в сигнал на вході ) та декодування (перетворення сигналу в повідомлення на виході каналу ), при якому імовірністьпомилкового декодування дуже мала.

Пропускна можливість каналу,як граничне значення безпомилкової передачі інформації, являється одною з основниххарактеристик будь-якого каналу. Знаючи пропускну можливість каналу таінформаційні характеристики повідомлень (первинних сигналів) можна передаватипо заданому каналу.

4. Розрахунок завадостійостідемодулятора.

Імовірність помилкидвійкового символу для ФМ-2 при оптимальному когерентному прийомі обчислюєтьсяза формулою:

<img src="/cache/referats/17161/image155.gif" v:shapes="_x0000_i1092"> , де

h — відношення енергії сигналу, що затрачується на передачу одногодвійкового символу Ecдо питомої  потужності шуму N0.

<s

еще рефераты
Еще работы по радиоэлектронике