Реферат: Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата

Міністерство освітиУкраїни

Київський технікумрадіоелектроніки

Організація тапланування

виробництвапотококонвеєрної

лінії десятковогосуматора

з корекцієюрезультата

         Група 452/9

Фах 2201:“Електронно-обчислювальна техніка”

Студентка:                       Митюк О.В.

Керівник:                                Пижова А.М.

1998

     Затверджено

предметною комісіею

«______»______19   р.

                                  ЗАВДАННЯ

ДЛЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ З ЕКОНОМІКИ ТАПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА___________________________________________________

СТУДЕНТА ( СТУДЕНТКИ ) « 4 » КУРСУ  «  452» ГРУПИ       КИЇВСЬКОГО ТЕХНІКУМАРАДІОЕЛЕКТРОНІКИ______________________

П.ХОМЕНКА КОСТЯНТИНА МИКОЛАЙОВИЧА______________________

ТЕМА ЗАВДАННЯ: СУМАТОРЗ КОРЕКЦІЄЮ РЕЗУЛЬТАТУ________

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ НА ВКАЗАНУ ТЕМУ ВИКОНУЄТЬСЯСТУДЕНТОМ В НАСТУПНОМУ ОБ ЄМІ :

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА :

1. Загальній розділ проекту

1.1. Призначеня та технічні характеристики виробу

1.2. Вихідні данні

2. Організаційний розділ проекту

2.1. Характеристики  та  економічна  ефективність

потоко- конвейєного виробництва

2.2. Розрахунок параметрів конвеєру

2.3. Розрахунок чисельності промислово- виробничого

персоналу

3. Економічний розділ проекту

3.1. Розрахунок фонду заробітньої платні

3.2. Розрахунок повной собівартості та ціни виробу

3.3. Розрахунок економічной ефективності проекту

3.4. Техніко- економічні показники ділянки

 

Список літератури

Додаток: перелік елементів

2.РОЗРАХУНКОВА  ЧАСТИНА :

              3. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА :

СХЕМА Е1

АРКУШ   1.

                2.

                3.

            ДАТА ВИДАЧІ            «________»_________________19  Р.

           СТРОК ЗАКІНЧЕННЯ «________» _______________19  Р.

                            ВИКЛАДАЧ________________________________________

ЗМІСТ

Лист

Вступ

4

1. Загальний розділ проекту

5

1.1. Призначеня та технічні характеристики виробу

5

1.2. Вихідні данні

6

2. Організаційний розділ проекту

7

2.1. Характеристики  та  економічна  ефективність

потоко- конвеєрного виробництва

7

2.2. Розрахунок параметрів конвеєру

7

2.3. Розрахунок чисельності промислово- виробничого

персоналу

14

3. Економічний розділ проекту

17

3.1. Розрахунок фонду заробітної платні

17

3.2. Розрахунок повної собівартості та ціни виробу

20

3.3. Розрахунок економічної ефективності проекту

25

3.4. Технічно- економічні показники ділянки

 

28

Список літератури

30

Додаток: перелік елементів

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

ВСТУП

Наданому етапі розвитку наша країна здійснюєперехід до ринкових відносин, що вимагає відусіх переосмислення взаємовідносин на виробництві, законодавчого закріплення прав робітників на ділянціу керівництві підприємствамиусіх форм власності.

Протезростанняінфляції є одним із дестабілізуючих факторів в економіці будь якої країни, нажальУкраїна не виключення  веде до економічноїкризи. В наслідок цього росте соціальнанапруга в суспільстві. Положення справ ускладнюється ще й тим, що лібералізаціяцін відносно заробітної платні та прибутків громадянвідбувається при тих же примітивнихінструментах побічної економічної координації, що діяли в адміністративно-команднійсистемі.

Негативніявища в економіці та суспільстві в багатьох випадках пояснюються відсутністю обміркованої соціальної політики та відсутностімеханізмів її реалізації. Абез активної соціальної політики ринкову економіку будувати неможливо.

В теперешній час посилився розрив господарських зв’язків, погіршилосьфінансове положення України. Все це призводить до збільшення кризи економіки тав цілому по галузям промисловості.

Для вирішення цих питаньнеобхідно провести ряд економічних реформ, збільшити асигнування для розвиткунауки та техніки, вирішити питання приватизації, скоротити витрати на збройнісили та інше, звернути увагу на впровадження останніх досягненнь накуи та технікиу виробництво. Необхідно більш широко впроваджувати у галузях промисловостікомп’ютерну техніку, вдосконалювати та розробляти ЕОТ, щодає можливість вийти на рівень світових стандартів.

1.ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛПРОЕКТУ

1.1<span Times New Roman""> 

Обгрунтування технічнихвимог до виробу

1.1.1. Суматор призначенийдля додавання десятичних чисел у складі різних блоків обчислювальної техніки.

1.1.3. Технічні вимоги довиробу

1.1.3.1. Загальні технічнівимоги до виробу

1)<span Times New Roman"">    

температура навколишнього середовища, що забезпечує стабільнуроботу пристрою, складає +10 — + 35

2)<span Times New Roman"">    

вологість не повинна перевищувати 40-80%

3)<span Times New Roman"">    

перед роботою повинен прогрітися 20 хвилин.

4)<span Times New Roman"">    

Розробляємий блок, розрахований на двозмінну роботу,тобто 18 годин

1.1.3.2. Окремі технічнівимоги

1)<span Times New Roman"">    

розрядність блоку, що розробляється дорівнюєшістнадцяти

2)<span Times New Roman"">    

використовується подвійна система обчислення

3)<span Times New Roman"">    

напруга живлення дорівнює 5В

4)<span Times New Roman"">    

рівень логічного “0”дорівнює від 0 до0.4В, а рвень логічної одиницівід  2.4В до 5В.

1.2. Вхідні данні.

1) Кількість змін — 2;

2) Кількість виробів за рік– 231300 шт;

3) Відсоток браку — 0%;

4) Кількість  перерв — 2;

5) Час перерв – 2x15хвилин;

6) Номінальний фонд часу — 257 днів;

7) Трудоміскість виконанняоперацій:

Взяти і відкласти плату  — 0.07 хв.

Встановити конденсатор — 0.12хв.

Встановити мікросхему  — 0.50 хв.

Групова пайка              — 1.00 хв.

Допайка та ремонт        — 1.00 хв.

Покриття лаком            — 0.5хв.

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙРОЗДІЛ ПРОЕКТУ

2.1. Характеристики таекономічна  ефективністьпотоко-конвеєрного виробництва

Прогресивним методоморганізації виробництва є поточний метод. Потоком прийнято називати такуорганізацію виробничого процесу, коли дії виконуються безперервно та ритмічно.

Поточне виробництво реалізуєпередові наукові методи та принципи побудови виробництва: спеціалізацію,паралельне виконання робіт, пропорціональність, неперервність, прямоточність,ритмічність виконуємого виробництва.

За рахунок поточноговиробництва підвищується виробничість праці, що досягається за рахунок зниженнятрудоємності окремих операцій технологічного процесу, завдяки використаннясучасних технологій високовиробничого обладнання; зниження витрат часу зарахунок механізації та автоматизації транспортних операцій та інших допоміжнихробіт; більш якісного виконання працівниками свойх функцій, так як прибагатократному повторі операцій вони набувають стійких виробничих навичок.

Для організації поточноговиробництва необхідно відробити технологічний процес, поділивши його на рівніабо кратні по тривалості виконання операцій, встановивши найбільшціленаправлену послідовність іх виконання. Самою важливою частиною поточноговиробництва є поточна смуга, вздовж якої розташовуються робочі місця. Поточнісмуги можуть бути відокремлені кордонами участку, іноді розповсюджуються на рядучастків.

Транспортні засоби є невід’ємноючастиною поточного виробництва. Вони можуть бути різні, но частішевикористовуються саме конвеєри. Вони мають постійну швидкість, регламентуютьритм робочої смуги, іншими словами, несуть організаційну роль, що дозволяєекономити час.

2.2. Розрахунок параметрівконвеєру

2.2.1. Знаходженнятакту  потока

Такт — проміжок часу міжвиходом двух суміжних виробів з останньої операції поточної смуги.

Такт розраховується заформулою ( 2.1. ).

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

          F зм.

t =   ___________                                      

                 N зм. зап.

( 2.1. )

  

де:

N зм. зап. — зміннапрограмма запуску виробів ( шт. ), котра розраховується за формулою ( 2.2. ).

F зм. — Середня тривалістьробочого тиждня, котра розраховується за формулою ( 2.4. )

                                            100

N зм. зап. = N зм. вип. * _____________

                                            100 – а

( 2.2. )

де:

а — відсоток браку ідорівнює а = 0;

N зм. вип. — зміннапрограмма випуску виробів ( шт. ), котра розраховується за формулою  ( 2.3. ).

                      N річ. вип.

N см. вип.  = _________________

                     F річ. * К зм.

( 2.3. )

де:

F річ. — номінальний фондчасу і дорівнює F річ. = 257 днів.

F зм. = Т зм. — t  пер.

( 2.4. )

                        231300

N см. вип.  = _________________  = 450 ( шт. )

                        257 * 2

F зм. = 480 – 30 = 450 ( хв. )

        450

t = _________  = 1

        450

2.2.2. Знаходимо темпконвеєру

Темп конвеєру характеризуєпрацедіяльність потокової смуги і дорівнює кількості виробів, виготовляємихза  одиницю часу  і розраховується за формулою ( 2.5. ).

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

           60 — t пот.

ТМ = _______________

                T

( 2.5. )

де:

t пот. — Часрегламенгтованих перерв, випадаючих на одну годину праці, котра розраховуєтьсяза формулою ( 2.6. ).

             t пер.

t пот. = ___________

              t зм.

( 2.6. )

               30

t пот. = ___________ = 3.75

                8

           60 — 3.75

ТМ = _____________ = 56.25

               1

2.2.3. Розрахунок кількостіробочих місць та їх загрузки

Кількість робочих місць наконвеєрі розраховується за формулою  (2.7. ).

                  t опер.

РМ техн. = _________

                     T

( 2.7. )

де:

t опер. — норма часу навиконання операцій ( хв. ).

Коефіцієнт загрузки робочогомісця розраховується за формулою ( 2.8. ).

           РМ розр.

К з = ______________

          РМ прийн.

( 2.8. )

де:

РМ розр. — розрахунковакількість робочих місць;

РМ прийн. — прийнятакількість робочих місць.

Для забеспечення рівностіабо кратності такту потоку операцій виконуємо їх синхронизацію і данні зводимоу таблицю 2.1.

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language: UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

Таблиця2.1.

оп.

Склад операції.

Трудо-

Кіль-кість,

Загаль-на тру-

Такт, хв.

Кількість рабочих місць

Коеф-фіці-

Міст-кість,  хв.

шт.

доміст-кість, хв.

по розра-хунку.

прий-нята.

єнт заг-рузки.

1.

Взяти і відкласти плату.

Встановити:

2 ИМС DD1, DD2.

0.07

0.5

1

2

1.07

1

1.07

1

1.07

2.

Встановити:

2 ИМС

DD3, DD4.

0.5

2

1

1

1

1

1

3.

Встановити:

2 ИМС

DD5, DD6.

0.5

2

1

1

1

1

1

4.

Встановити:

2 ИМС

DD7, DD8.

0.5

2

1

1

1

1

1

5.

Встановити:

2 ИМС

DD9, DD10.

0.5

2

1

1

1

1

1

6.

Встановити:

2 ИМС

DD11, DD12.

0.5

2

1

1

1

1

1

7.

Встановити:

2 ИМС

DD13, DD14.

0.5

2

1

1

1

1

1

8.

Встановити:

2 ИМС

DD15, DD16.

0.5

2

1

1

1

1

1

9.

Встановити:

2 ИМС

DD17, DD18.

0.5

2

1

1

1

1

1

10.

Встановити:

2 ИМС

DD19, DD20.

0.5

2

1

1

1

1

1

11.

Встановити:

2 ИМС

DD21, DD22.

0.5

2

1

1

1

1

1

12.

Встановити:

2 ИМС

DD23, DD24.

0.5

2

1

1

1

1

1

Продовження таблиці 2.1

оп.

Склад операції.

Трудо-

Кіль-кість,

Загальна тру

Такт, хв.

Кількість рабочих місць

Коеф-фіці-

міст-кість,  хв.

шт.

доміст-кість, хв.

по розра-хунку.

прий-нята.

єнт заг-рузки.

13.

Встановити:

2 ИМС

DD25, DD26.

0.5

2

1

1

1

1

1

14.

Встановити:

2 ИМС

DD27, DD28.

0.5

2

1

1

1

1

1

15.

Встановити:

2 ИМС

DD29, DD30.

0.5

2

1

1

1

1

1

16.

Встановити:

2 ИМС

DD31, DD32.

0.5

2

1

1

1

1

1

17.

Встановити:

1 ИМС

DD33.

0.5

2

1

1

1

1

1

13.

Встановити:

9 конденсаторів

С1 – С9.

0.12

9

1.08

1

1.08

1

1.08

14.

Встановити:

2 конденсаторів

С10 – С11

0.12

2

1.08

1

1.08

1

1.08

15.

Групова пайка.

1

1

1

1

1

1

1

16.

Допайка та ремонт.

1

1

1

1

1

1

1

17.

Покриття  лаком.

1

1

1

1

1

1

1

-

Всього

-

-

20.98

-

-

21</

еще рефераты
Еще работы по радиоэлектронике