Реферат: Особливості проходження адаптації студентів груп нового набору до умов навчання у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

ОСОБЛИВОСТІПРОХОДЖЕННЯ АДАПТАЦІЇ

СТУДЕНТІВГРУП НОВОГО НАБОРУ

ДО УМОВНАВЧАННЯ У ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

Ірина Купа,практичний психолог

Автотранспортноготехнікуму НГУ

м.Дніпропетровськ


Кожна молодалюдина на шляху свого розвитку і становлення приходить на роздоріжжяпрофесійного вибору. І тоді у неї виникає питання «Ким я хочу бути? Якупрофесію здобути? В який вищий навчальний заклад піти вчитися?». Своїмпереживаннями вона може поділитися з родичами, товаришами, вчителями тощо.Близькі, у свою чергу, можуть порадити юнакові той чи інший навчальний закладабо ж абітурієнт зробить свій вибір самостійно. І на початку нового навчальногороку, у той час, коли складний період вступних випробувань залишиться позаду,на поріг внз або професійно-технічного училища ступить новий студент.

«Яким буде цейстудент? Чи зможе він увійти до великого колективу студентів внз? Чи спроможнийвін буде оволодіти тією професією, яку обрав?». Це ті питання, які виникають учленів педагогічного колективу. Допомогти віднайти відповіді на ці запитанняповинен практичний психолог навчального закладу.

Пропонуємодетальніше розглянути особливості здійснення психолого-педагогічного супроводустудентів груп нового набору у період адаптації.

Термін «адаптація»(лат. adapto – пристосовую) у літературних джерелах розглядають як це процес активногопристосування організму або особистості до змінних умов середовища.

Адаптація – цедіяльність, спрямована на засвоєння умов оточуючого середовища.

Психологирозрізняють 5 рівнів адаптації студентів до нових умов навчання:

1 рівень «активнаадаптація», який відповідає першому типу студентів;

2 рівень«адаптація;

3 рівень«переддезадаптація»;

4 рівень«дезадаптація»;

5 рівень«стійка дезадаптація» з яскраво вираженою девіантною поведінкою, що відповідає п’ятомутипу студентів.

Відповідно дорівнів розрізняють 5 типів студентів в залежності від індивідуально-типологічнихособливостей та розумових, емоційних, вольових, фізичних якостей.

Перший тип. Упершокурсників спостерігається стан гармонії, задоволеності собою і іншими;вони добре вчаться і поводяться, не конфліктують. Жодних проблем з навчанням,досить високий рівень інтелекту і досягнень (оцінки «добре» і «відмінно»). Звикладачами стосунки практично безконфліктні. З одногрупниками стосункигармонійні, доброзичливі, досить високий соціометричний статус. Студент беренайактивнішу участь у всіх справах навчальної групи.

Другий тип. Утаких студентів груп нового набору дезадаптація присутня украй епізодично;прояви її ситуативні, найчастіше в якійсь одній сфері; рідко виникає стантривожності, дратівливості і агресії. Епізодичні порушення – невиконаннязавдань, неуважність, лінь, неуважність; в цілому студент є успішним. Стосункиз вчителями хороші, доброзичливі; конфлікти епізодичні з деякими викладачами,швидко вирішуються. Стосунки з одногрупниками вельми сприятливі, студентприйнятий колективом, має свою референтну групу, конфлікти рідкі. Охоче береучасть в багатьох справах, але в основному лише тоді, коли йому цікаво абоприносить яку-небудь вигоду.

Третій тип. Утаких студентів-першокурсників дезадаптація виявляється досить часто, носитьтимчасовий характер, виявляється в декількох сферах; при певних обставинахвиявляється стан внутрішнього дискомфорту, поганого настрою. З деяких дисциплінможуть бути серйозні проблеми: часто не виконує завдання, під час занятьвідволікається, розсіяний, забудькуватий; вчиться «з-під палиці»; оцінки, восновному, «задовільні». З викладачами стосунки, вцілому, нерівні, частоспалахують сварки, спостерігається незадоволення поведінкою викладача, проте цене порушує взаємовідношення в цілому.Хоча колективом одногрупників студентприйнятий, але його соціометричний статус невисокий: хлопці лише епізодичноприймають його в свої справи. Бере участь в багатьох справах навчальної групи,але в основному під тиском, за наказом, або в тих випадках, якщо західподобається; у останніх – брати участь відмовляється.

Четвертий тип. Утаких першокурсників дезадаптація носить стійкий характер; багато негативнихзвичок переростають у властивості особистості; стан тривожності майже постійнопризводить до внутрішнього дискомфорту, конфліктів; характерні агресія,дратівливість, негативізм. За результатами навчання з багатьох предметівсерйозні проблеми, студент найчастіше не виконує завдання, пасивний під часзанять, відволікається, хуліганить; міцно зайняв позицію «неуспішного». Стосункиз викладачами, особливо з деякими, конфліктні; студент постійно отримуєзауваження. Має в колективі низький соціометричний статус (ізольований); йогоне поважають, з ним не вважаються і практично бойкотують. Зворотний випадок –першокурсник стає негативним лідером.У справах навчального закладу практично небере участь, пасивний, вносить елементи хаосу, неорганізованість; дуже рідковиконує разові доручення.

П’ятий тип.Студенти, в яких дезадаптація стійка, яскраво виражена; виявляється вдевіантній поведінці, девіації, аутизмі, акцентуації характеру; характерніегоцентризм, запальність, негативізм, байдужість до інших, переважаннямотивації гедонізму. Першокурсник практично дезадаптований в навчанні: не відвідуєзаняття, відстає в навчанні, хронічна неуспішність, веде асоціальний спосібжиття. Стосунки повністю порушені практично зі всіма викладачами (психологічнийбар'єр); повне неприйняття вимог викладача і обов’язків студента. Повністюсамоусувається від участі в справах, дезорганізує колектив, цинічний; якщо береучасть – те виступає як негативний лідер [7, 24].

Реалізаціяздійснення психолого-педагогічного супроводу студента-першокурсника проходить удекілька етапів.

На першому етапівідбувається знайомство, діагностування першокурсників, у ході якоговикористовується наступний діагностичний інструментарій:

1. Соціально-психологічнедослідження адаптації студентів груп нового набору до умов навчання в технікуміза допомогою анкети «Особливості проходження соціальної, психологічноїадаптації студентів груп нового набору» (додаток №1).

2. Діагностуванняемоційно-вольового та морального розвитку особистості і визначенняхарактерологічних особливостей:

Ÿ Визначеннярівня тривожності, фрустрації, агресивності, ригідності у студентів, заметодикою самооцінки психічних станів Г.Айзенка [12, 246-248];

Ÿ Методика«Експрес-діагностування характерологічних особливостей особистості».Опитувальник Г.Айзенка [12, 226-243];

Ÿ Виявленнясуттєвих потреб, мотивів, конфліктів особистості, схильності особистості довідкритої агресивної поведінки за проективною методикою Е.Вагнера, Б.Брікліна,адаптованою Т.М.Курбатовою «HAND-test»

3. Діагностуванняміжособистісних стосунків студентів у групі з метою виявлення лідерів,наближених, вигнанців; рівня згуртованості групи. Методика “Соціометрія”Я.Морено

4. Анкетуванняна предмет виявлення ставлення студентів до вживання алкогольних напоїв ітютюну (додаток №2).

5. Соціально-психологічнийопитувальник „Мікроклімат у гуртожитку. Питання, які хвилюють студентів, щопроживають у гуртожитку” (додаток №3).

6. Діагностуванняпізнавальної сфери студентів:

ü Методика“Коректурна проба” для виявлення рівня розвитку стійкості уваги [11, 4-8];

ü Методики«Змістовна пам'ять» для виявлення рівня розвитку слухової пам’яті [11, 19-20];

ü Методика«Шкали вимірювання інтелекту» Д.Векслера

7. Діагностуванняпрофесійних інтересів. Методика «Визначення інтересів, здібностей особистості»А.Є.Голомшток, Є.А. Климов, О.П. Мешковська [12, 251-253].

Метою проведеннядіагностичного етапу є:

- з’ясуватиособливості розвитку розумових, емоційних, вольових якостей особистості;

- визначитиіндивідуально-типологічні особливості студентів груп нового набору;

- виявитилідерів, наближених, рівня згуртованості групи тощо.

У ходідіагностичного етапу за допомогою анкетування з’ясовується ряд питань, які єзначущими для подальшої ефективної адаптації студентів. З’ясовується свідомістьвибору навчального закладу, вплив оточуючих на зроблений студентом вибір,подальші цілі та плани першокурсника, сформованість чи не сформованість почуттявідповідальності за власну успішність у навчанні.

Пропонуємо довашої уваги приклади результатів анкетування, що було здійснено практичним психологАТ НГУ на початку 2009-2010 навчального року за анкетою «Особливостіпроходження соціальної, психологічної адаптації студентів груп нового набору»(додаток №1).

В опитуваннівзяли участь 175 студентів груп нового набору. Специфіка внз І рівняакредитації полягає у тому, що у процесі навчання студенти набувають професії,які за своєю складність більш притаманні чоловікам. Тому серед студентів новогонабору навчається 17 дівчат та 158 хлопців віком від 15 до 20 років.

За результатамианкети було з'ясовано, що переважна кількість (54 %) студентів обрали саме цейтехнікум за власним бажанням. Отже, можна говорити, що у студентів новогонабору сформоване позитивне ставлення до навчання та обраної спеціальності (рис.№1)

Рисунок №1

/>

На питання«Чи розвинене у Вас почуття відповідальності за власну успішність унавчанні?» переважна кількість (53 %) відповіли, що почуттявідповідальності у них сформоване (рис. №2).

Рисунок №2

/>


Дидактичнийаспект

Студенти кращесприймають новий навчальний матеріал у тих випадках, коли вони мають змогувиучувану інформацію одразу застосовувати на практиці. Таку відповідь дали 56 %опитуваних студентів. Найбільш цікавими формами, методами роботи під часнавчання для студентів є застосування комп'ютерних технологій, а такожпояснення складного матеріалу простими прикладами, взятими з життєвих ситуацій(Рис. №3).

Рисунок №3

/>

Соціально-психологічнийаспект

На питання«Чи встигли Ви налагодити товариські стосунки з одногрупниками?»переважна кількість (52 %) студентів відповіли, що частково встигли налагодитиконтакт з одногрупниками.

На другому етапі здійснюєтьсяспостереження за студентами під час навчального процесу, у ході проведеннякультурно-масових, спортивно-оздоровчих заходів з метою уточнення отриманихданих та узагальнення отриманої інформації. Також під час другого етапузастосовується метод експертних оцінок, у ході якого береться до уваги думкакуратора навчальної групи про окремих студентів та студентського колективувцілому, враження викладачів, які викладають дисципліни у групах нового набору.Після виконання процедури обробки даних практичний психолог аналізує отримануінформацію. Результатом цієї аналітичної роботи може стати розробкарекомендацій для куратора навчальної групи щодо оптимізації організаціїнавчально-виховної роботи, налагодження взаємодії з окремими студентами тавсієї групи вцілому.

Третійетап супроводу покликаний на покращення перебігу процесу адаптації студентівгруп нового набору до умов навчання у внз. Він реалізується за декількоманапрямками. Основним напрямком є проведення розвивальної роботи за програмою «ТРЕНІНГ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО УМОВ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ (включення до соціально-психологічного просторуорганізації)» [7, 57-64]. Метою тренінгу є сприяння психологічній адаптаціїпершокурсників до умов навчання, зокрема: корекція хибних очікувань і типовихілюзій щодо навчання; підвищення мотивації навчання; знаходження оптимальнихмоделей поведінки в студентському середовищі; добір оптимальної стратегіїнавчання.

Як приклад, можна привести декілька вправ, які входять до складутренінгової програми:

1. Вправа «Асоціація на самого себе». Кожному учаснику пропонуєтьсяназвати своє ім’я і дати дві асоціації на самого себе: перша – «Я такий, яким яє зараз»; друга – «Я такий, яким я був рік тому». Асоціювати себе бажано зявищами природи — погодою, порою року, часом доби тощо. Дана вправа дозволяєпершокурснику, по-перше, дати про себе інформацію в стислій формі; по-друге,відрефлексувати наявність (або відсутність) особистісних змін, які відбулисяпротягом останнього року. Психолог, відповідно, отримує можливістьдіагностувати актуалізованість проблеми адаптації та інших особистісних проблем[7, 58].

2. Вправа «Як стати своїм». Учасникам тренінгу пропонується ситуація,коли студент нікого не знає з членів своєї академічної групи, але хочепознайомитися з ними і увійти в контакт. Для цього йому необхідно сказатикілька фраз, щоб на нього звернули увагу, сприйняли як «свого». Програєтьсякілька варіантів такого знайомства, після чого проводиться обговорення. Рольстаршокурсників — надання зворотного зв’язку в процесі пошуку оптимальноїмоделі поведінки (адекватної нормам студентського середовища) [7, 61].

3. Вправа «У кабінеті декана». Учасникам тренінгу задається такаситуація: кожному по черзі доведеться прохати ту чи іншу посадову особу(декана, його заступника, головного бухгалтера тощо) підписати заяву (наматеріальну допомогу, вільне відвідування занять тощо). Наперед відомо, щокерівник відмовить. Успішним вважається таке виконання вправи, коли учасниктренінгу:

- дотримується норм ділового спілкування, відповідної дистанції таієрархії;

- викладає суть справи стисло і зрозуміло, супроводжуючи її вагомимиаргументами;

- говорить без зайвих емоцій, але і не «механічно»;

- якомога триваліший час зберігає не тільки зовнішній, а йвнутрішній спокій [7, 63].

Студенти, які зарезультатами соціометричного дослідження отримали найбільшу кількістьпозитивних виборів за неформальним та формальним показниками, а також старостинавчальних груп мають змогу покращувати свої лідерські здібності, набуватинавиків організації та управління колективом, групою людей, покращувати своїуміння формулювати та досягати цілей, планування діяльності. Цей напрямокздійснюється за авторською тренінговою програмою «КЛУБ ЛІДЕРІВ».

Не залишаються поза увагою і студенти пільгової категорії. Для студентів із числа сиріт, дітей,позбавлених батьківського піклування, які також навчаються у технікумі,психологом здійснюється соціально-психологічний супровід у вигляді тренінгу запрограмою „Тренінг життєвих навиків”. У ході тренінгу студенти мають змогупознайомитися один з одним, мають можливість набути та покращити соціальнінавики, які дозволяють адаптуватися в умовах нового колективу, нових формнавчання, адекватні та ефективні навики спілкування, сформувати ціннісніорієнтації та ін.

Можна зробитивисновок, що процес адаптації студентів до нових умов навчання у внз є важливоюскладовою успішного здійснення навчальної діяльності студента. За цей процеснесуть відповідальність як самі студенти, так і куратори, викладачі навчальногозакладу, батьки. Від викладачів залежить позитивне ставлення першокурсника дообраної професії; засвоєння нових навчальних норм, оцінок, способів й прийомівсамостійної роботи та інших вимог; пристосування до нового типу навчальногоколективу, його звичаям та традиціям; навчання новим видам діяльності.

Для активноїроботи по успішній адаптації студентів у перший період навчання необхіднозвернути увагу на те, щоб у навчальному процесі ширше використовувати проблемніметоди навчання і виховання, прищеплювати практичні навички та любов домайбутньої професії; взяти під контроль випадки вибуття студентів з навчальногозакладу, аналізуючи при цьому причини відсіву [3, 11].

Батькивідповідальні за здійснення контролю щодо виконання самостійної роботи та ін. Кураториповинні допомогти іногороднім студентам пристосуватися до нових умов проживанняу гуртожитку, до нових зразків «студентської» культури, нових формвикористання вільного часу. Звернути увагу на міжособистісні відносини, щосклалися у групі. Допомогти студентам, у яких виникають труднощі щодоналагодження товариських взаємин з одногрупниками. Тому роль куратора напершому курсі полягає перш за все в згуртуванні колективу, подоланніроз'єднаності та відчуженості у взаємовідносинах між студентами Допомогтистуденту, якого обрали старостою групи, виконувати організаційну роботу,заповнювати та вести відповідну документацію та ін. Контролювати відвідуваннята успішність студентів протягом тижня, місяця, семестру, навчального року,всього періоду навчання студента у закладі. Звернути увагу на впливмотиваційного аспекту, рівня бажання вчитися саме в цьому внз і за цієюспеціальністю.

адаптаціястудент психологічний супровід


Словниквикористаних термінів

Групова згуртованість — утворення, розвиток і формування зв'язків у групі, які забезпечують перетворення зовні заданої структури на психологічну спільність людей, психологічний організм, який живе за своїми нормами і законами відповідно до своїх цілей і цінностей.

Девіантна (лат. deviatio — відхилення) поведінка — система вчинків, що відрізняються від загальноприйнятих у суспільстві норм права, культури, моралі.

Емоції (лат. emoveo — хвилюю) — психічне відображення у формі безпосереднього переживання життєвого змісту явищ і ситуацій.

Здібності — індивідуально-психологічні особливості, які є умовою успішної діяльності особистості.

Конфлікт (лат. conflictus — зіткнення) — зіткнення значущих, конкуруючих, несумісних чи протилежних поглядів, потреб, інтересів і дій індивідів та їх груп.

Лідер (англ. leader — провідник, ведучий, керівник) — наділений найбільшим ціннісним потенціалом індивід, який має провідний вплив у групі.

Навчальна діяльність — один із видів діяльності студентів, спрямований на засвоєння ними теоретичних знань, умінь і навичок.

Пам’ять — когнітивний процес, що полягає в запам'ятовуванні, збереженні, відновленні і забуванні набутого досвіду. Найпростішою формою пам'ять реалізується як пізнавання предметів, що раніше сприймалися, в складнішій формі існує як відтворення в представленні предметів, які не дані в даний час в актуальному сприйнятті. Пізнавання і відтворення також можуть бути довільними і мимовільними. В даний час пам'ять розглядається в контексті інших когнітивних процесів (Р. Аткінсон, А. Бедделі, П. Ліндсей, Д. Норман, Д. Румельгарт).

Соціальна адаптація (лат. adaptatio — пристосовувати) — вид взаємодії особи із соціальним середовищем, у процесі якого відбувається узгодження вимог та сподівань обох сторін.

Соціально-психологічна дезадаптація (франц. des… — префікс, що означає знищення, видалення, і лат. adaptatio — пристосовувати) — порушення процесу активного пристосування індивіда до умов соціального середовища засобами взаємодії і спілкування за хибного або недостатньо розвиненого уявлення людини про себе і свої соціальні зв'язки та міжособистісні контакти.

Характер (грец. character — риса, особливість) — сукупність стійких індивідуальних властивостей особистості, що виявляються в типових способах діяльності та спілкування, в типових обставинах і визначаються ставленням особистості до цих обставин [6].

Список літератури:

1. АсиркінаГ.П. Організаційно-педагогічна структура соціальної адаптаціїстудентів-першокурсників до умов навчання у вищих закладах освіти // Проблемиосвіти. — № 44. – 2006. – С. 55 – 59.

2. Даниш Л.В.Психологічні аспекти адаптації першокурсників до умов навчання у вищомунавчальному закладі //http://psyh.kiev.ua/nma-referats/fla-refers/referat-167/lang-1/referatpart-6/index.html

3. ЗадорожнаО.Є. Психологічні умови успішної адаптації першокурсника до навчання у вищомунавчальному закладі//http://psyh.kiev.ua/nma-referats/fla-refers/id-106/index.html

4. Іваненко І. Адаптація студентів-першокурсників // Психолог. — № 40. – 2008.– С. 25 – 27.

5. КазміренкоВ.П. Програма дослідження психосоціальних чинників адаптації молодої людини донавчання у ВНЗ та майбутньої професії. // Практична психологія та соціальнаробота. — №6. — 2004. — С. 76-78.

6. Короткийсловник психологічних термінів studentam.net.ua/content

7. Мушинский В.П. Адаптационный период в учреждениях образования.   Методическиерекомендации. – Днепропетровск: ОМЦ ПП и СР, 2007

8. Основні проблеми адаптації першокурсника у вузі ua.textreferat.com/referat-10589-1.html

9. РєзникТ.І. Психологічний зміст труднощів у навчанні студентів — першокурсників //Практична психологія та соціальна робота. — №1. — 2002. — С. 1-3.

10. СавельєваН.В. Игры на знакомство. Улучшение обратной связи. Ритуалы. В помощьначинающему тренеру. – Днепропетровск: ОМЦ ПП и СР, 2008.

11. Сборникпсихологических тестов. Часть II: Пособие / Сост. Е.Е. Миронова – Мн.: Женскийинститут ЭНВИЛА, 2006. –  146 с.

12. Тестированиедетей / Составитель В. Богомолов. – Изд. 3-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005. –347 с.

13. ШевченкоО.Г. Программа адаптационного курса по психологии «Основы интеллектуальногороста (9-е классы) // Практична психологія та соціальна робота. — №8. — 2007. — С. 28-55.


ДОДАТОК №1

Анкета

«Особливостіпроходження соціальної, психологічної адаптації

студентів групнового набору»

Прізвище, ім’я______________________________________________

Група __________  Датапроведення «____» ____________ 20____ р.

Шановнийстуденте, з метою з’ясувати ваші пропозиції щодо покращення умов навчання утехнікумі та для визначення особливостей емоційно-вольової тапізнавально-мотиваційної сфер, дайте відповідь на декілька запитань.

Анкета анонімна!

Велике проханнявідповідати чесно.

Під час відповідіВи можете обрати декілька варіантів відповіді.

1. Як на Вашудумку, чи відіграє освіта нині важливу роль в житті людини.

1.  так;          2.   частково;          3.  ні.

2. Хто вплинув на Ваш вибірнавчатися саме у цьому внз І-ІІ рівнів акредитації?

1.  сам вирішив навчатися тут;

2.  батьки порадили;

3.  сюди пішов навчатися мій кращий другі я разом з ним;

4.  вчитель у школі;

5.  тут навчалися колись мої родичі абодрузі;

6.  коли я навчався у школі до насприходив у школу представник з технікуму і порадив обрати цей навчальнийзаклад;

7.  свій варіант ______________________

3. Я навчаюся втехнікумі тому що …

1.  хочу розширити свій кругозір,бути освіченню людиною;

2.  хочу в майбутньому добрезаробляти;

3.  без диплому не влаштуєшся нароботу;

4.  не хочу бути гіршим відінших;

5.  цікаво пізнавати нове;

6.  нашій країні необхіднівисокоосвічені і усебічно розвинені фахівці;

7.  примушують батьки, родичі;

8.  хочу отримувати підвищенустипендію та матеріальне заохочення;

9.  хочу надалі продовжитинавчання у вузі;

10. це мійобов’язок.

4. Чи задоволені Ви Вашимирезультатами у навчанні?

1.  так;                        4.  скорішені, ніж так

2.  скоріше так, ніж ні;          5.  ні.

3.  не знаю

5. Що заважає Вам досягтикращих результатів та успіхів у навчанні?

1. лінь;                    6. відсутність літератури;

2. робота;                 7.відсутність матеріального забезпечення;

3. небажаннявчитися;        8. не склалися стосунки у групі;

4. відсутністьздоров’я;       9. свій варіант ________

5. рівеньвикладання викладачів;

6. Для покращенняВашої навчальної діяльності Ви хотіли щоб:

1.  викладач прислухався до вашоїдумки;

2.  викладач більш доступновикладав предмет;

3.  викладач допомагав під часнаписання робіт;

4.  викладач заохочував Вассловами;

5.  Вам допомогли у підготовці дозанять Ваші одногрупники (я надаю перевагу спитати у когось правильну відповідьчи навіть списати якесь завдання);

6.  запровадити комп’ютерненавчання;

7.  Вас не відволікали, незаважали одногрупники;

8.  проводити на кожному заняттіопитування і ставити оцінки за кожну відповідь.

9.  у бібліотеці була наявнавідповідна література;

10. у Васбуло краще здоров’я;

11. у Вас бувкращий матеріальний рівень життя

7. Що Ви цінуєте увикладачах?

1.  коли гарно викладаютьматеріал;

2.  якщо у викладача є почуттягумору та гарний настрій;

3.  розуміння;

4.  справедливість оцінок;

5.  коли з викладачем можнадомовитись;

6.  свій варіант_________________________________

8.Яка робота під часнавчальної діяльності для Вас є найбільш цікава?

1.  розв’язання проблемнихзавдань, створення та аналіз проблемних ситуацій;

2.  практичні, лабораторнізаняття;

3.  просто пасивне слуханняматеріалу;

4.  участь к дискусіях, диспутах,навчальних та інтелектуальних іграх;

5.  коли складний матеріалпояснюють простими, життєвими прикладами;

6.  робота з комп’ютерами,інформаційними технологіями;

7.  коли Ви самі навчаєте своїходногрупників;

8.  участь унауково-дослідницькій роботі.

9. Як Вам краще сприйматиновий навчальний матеріал?

1. якщовикладач тільки читає новий матеріал, тобто інформація сприймається Вами лишезавдяки слуху;

2. якщовиучувану інформацію Ви сприймати завдяки зору (таблиці, схеми, малюнки);

3. якщо Вимаєте змогу ту інформацію, яку вивчаєте, одразу застосувати на практиці.

10. Як на Вашу думку, яківиди пам’яті допомагають Вам краще запам’ятовувати навчальний матеріал?

1.  образна;        3. моторна;

2.  словесна;       4. емоційна;

11. Чи впливаютьна результат Вашої навчальної діяльності взаємовідносини у групі, у якій Винавчаєтесь?

1. так;         2.   не знаю;           3.  ні.

12. Чи з усімасвоїми одногрупники Ви встигли налагодити товариські стосунки?

1. так;         2.   частково;           3.  ні.

13. Чи розвиненеу Вас почуття відповідальності за власну успішність у навчанні?

1. так;         2.   частково;           3.  ні.

14. Що Виочікуєте від роботи практичного психолога? Ваші побажання та пропозиції?

Дякую заспівпрацю!

Результати

опитуваннястудентів групи ___________

за анкетою «Особливостіпроходження соціальної, психологічної адаптації

студентів групнового набору»

Дата проведення«___» ______ 20__ р.  Куратор ___________________

Кількість студентів,які брали участь в опитуванні: ____

№ Номер відповіді 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

ДОДАТОК №2

АНКЕТА

на предметвиявлення

ставленнястудентів до вживання алкогольних напоїв і тютюну

Інструкція:Шановний студенте! Дайте, будь ласка, відповіді на запитання, які стосуютьсяпроблеми тютюнопаління та вживання спиртних напоїв людиною.

Вам пропонуєтьсядекілька запитань. До кожного питання подано декілька варіантів відповідей.Уважно прочитайте і підкресліть те, що підходить Вам.

Анкета анонімна.

1. Чи доводилосьтобі коли-небудь вживати алкогольні напої?

1. Так;           2. Ні ;           3. Інколи.

2. В якому віціти в перший раз спробував алкогольні напої? ______

3. Які алкогольнінапої ти полюбляєш вживати? ______________

4. Чи тягне тебедо алкоголю?

1. Так;      2. Ні;

5. Як часто тивживаєш алкогольні напої?

1. Кожногодня;         3. Раз у місяць;

2. Раз утиждень;        4. Свій варіант ___________________

6. Чи знаєш типро шкідливий вплив алкоголю на організм і життєдіяльність людини?

1. Так;           2. Ні ;           3. Інколи.

7. Від кого тидізнався про шкідливий вплив алкоголю на організм і життєдіяльність людини?

1. Батьків;                        4. Друзів;

2. Старшихбратів чи сестер;         5. Психолога;

3. ЗМІ                           6. Свій варіант ____________  

8. Яким чиномтобі довелося спробувати перший алкогольний напій?

1. Пригостилидрузі;        4. З однокласниками;

2. Самкупив;              5. Свій варіант ________________

3. Налилибатьки, родичі

9. Хто з твогооточення вживає алкогольні напої?

1. Майженіхто;         4. Батьки, рідні;

2. Друзі;              5. Свій варіант ____________

3. Всі;

10. Як ставлятьсятвої рідні до того, що ти вживаєш алкогольні напої?

11. Твоєставлення до куріння:

1. ніколи некурив (ла);           4. курю;

2. намагавсякинути;             5. курю час від часу;

3. кинув(ла) (якщо так, то як давно);

6.  свій варіант________________________

12. Як тивважаєш, чому курять діти, підлітки?

1. щобздаватися дорослим і незалежним;

2. щобпідтримати компанію;

3. щоб несміялися і не вважали слабким;

4. подобаєтьсяреклама сигарет;

5. щобвипробувати задоволення;

6. щоб бутитаким, як усі;

7. це модно;

8. свійваріант ______________________________________

13. Скільки тобібуло років, коли ти вперше спробував (ла) курити?

14. Як часто тикуриш?

1. одну-двісигарети на тиждень;

2. одну-двісигарети на день;

3.  усередньому десять сигарет на день;

4. пачкусигарет на день;

5. іншийваріант.

15. Чи приховуєшти від оточення звичку курити?

1. так, відбатьків, педагогів, друзів;

2. ні, неприховую.

16. Чи курятьчлени твоєї сім'ї?

1. так,курять, зокрема й у квартирі (будинку);

2. так,курять, але за межами квартири (будинку);

3. ні, некурять.

17. Що могло бспонукати тебе кинути курити? (Якщо ти кинув курити, відзнач, будь ласка, щодопомогло тобі в цьому)

1. таке самерішення друга (друзів);

2. смертьвід раку легень когось із близьких;

3. переконливідокази батьків, членів родини;

4. переконливідокази вчителів, викладачів;

5. цікавідотепні передачі по телебаченню й радіо;

6. цікавалітература;

7. прикладбатьків;

8. у цьомунемає необхідності;

9. інше_____________________________________

18. Чи достатньо,на твій погляд, цікавої та корисної інформації про куріння отримують діти іпідлітки?

1. так,цілком;

2. хотілосяб більше цікавої інформації (статей у молодіжних журналах, теле- ірадіопередач, тематичних концертів тощо);

3. такоїінформації дуже мало;

4. інше

Вкажи, будьласка, деякі відомості про себе:

твоя стать:   -чоловіча;         - жіноча.

скільки тобіроків: ___________


ДОДАТОК №3

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙОПИТУВАЛЬНИК

«Мікроклімат угуртожитку.

Питання, якіхвилюють студентів, що проживають у гуртожитку»

Використанняцього опитувальника може дати інформацію щодо сформованості навичок самообслуговування,уміння пристосовуватися до нових умов проживання, особливостей взаємовідносинміж членами у родині студента та ін.

Інструкція:Шановний студенте! Дайте, будь ласка, відповіді на запитання, які стосуютьсяособливостей Вашого життя у гуртожитку.

Вам пропонуєтьсядекілька питань. До кожного питання подано декілька варіантів відповідей.Уважно прочитайте і підкресліть те, що підходить Вам.

1. До вступу у технікум Вижили разом:

1. збатьками;               5. в дитячому будинку;

2. з дідусемта бабусею;      6. самі;

3. здалекими родичами;      7. в прийомній родині

4. здрузями;                8. свій варіант _____________

2. До вступу у технікум хтоіз Ваших рідних займався хатнім господарством (прибиранням, готуванням їжі,пранням та ін.)?

1.  я сам; 2.  дід; 3.  мати; 4.  брат; 5.  батько; 6.  сестра; 7.  бабуся 8.  тітка, дядько.

3. До вступу у технікум чидоводилось Вам на тривалий час залишати рідних?

1. так, явід’їжджав;                    3. ні

2. від’їжджав,але не на довго;

4. Чи задовольняють Вас умовипроживання у гуртожитку?

1.  так;          2.   частково;          3.  ні.

5. Що Ви хотіли б змінити дляпокращення умов проживання у гуртожитку?_______________________________________

6. Чи налагодили Витовариські відносини зі студентами, які мешкають разом з Вами у кімнаті?

1.  так;          2.   частково;          3.  ні.

7. Чи потребуєте Випсихологічної допомоги або на яке питання Ви б хотіли отримати відповідь упсихолога?

1.  так;          2.   частково;          3.  ні.

Дякую за співпрацю!

Деякі відомості про себе:

8. Ваша стать:   -чоловіча;           - жіноча;

9. Ваш вік:

еще рефераты
Еще работы по психологие