Реферат: План роботи практичного психолога дошкільного навчального закладу на 2009 – 2010 навчальний рік

ПЛАН РОБОТИ

ПРАКТИЧНОГОПСИХОЛОГА

КОМУНАЛЬНОГОКОМБІНОВАНОГО

ДОШКІЛЬНОГОНАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

НА2009 – 2010 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

КривийРіг 2009 р.


ВСТУП

Орієнтація освітина гуманістичні принципи навчання і виховання дитини та забезпечення відповіднихумов допомагають створенню відповідної моделі соціальної компетентності людини,яка б дозволяла їй оптимально вирішувати складні питання своєї життєтворчості,успішно досягати індивідуальних і суспільних цілей.

Одним ізнайважливіших етапів є дошкільний період життя, і саме тому психологічне забезпеченнярозвитку дитини у дитячому садку, її навчання і виховання набувають великогозначення у подальшому житті кожної особистості.

ККДНЗ спрямованийна розвиток інноваційного потенціалу кожної дитини, як умова його особистісногозростання та самореалізаціїї. Колектив закладу активно працює наднауково-методичною проблемою «Педагогічні стратегії розвитку інноваційноїособистості». Однією з її пріоритетів є зміцнення фізичного, психічного тапсихологічного здоров’я дітей, запровадження освітніх технологій зберіганняздоров’я освітнього процесу. Для успішного розв’язання цього пріоритету педпрацівникамнеобхідно знати закономірності розвитку дитини, уміти виявляти труднощі унавчанні, у формуванні особистості.

Саме цимпояснюється необхідність дії психологічної служби в ДНЗ, мета якої полягає узбільшенні ефективності навчально-виховного процесу, своєчасному виявленнітруднощів, проблем та умов індивідуального розвитку особистості, корекціїміжособистісних стосунків усіх учасників педагогічного процесу, профілактицівідхилень в індивідуальному розвитку та поведінці, максимальному виявленнітворчих здібностей дитини та створенні умов для її розвитку, формуванніздорового способу життя, подоланні кризових життєвих ситуацій.


Перелік нормативно-правових документів, якими керується психологічнаслужба

1.      ЗакониУкраїни

•        ЗаконУкраїни «Про освіту» (від 23.05.1991 р. № 1060-ХІІ)

•        ЗаконУкраїни «Про дошкільну освіту» (від 11.07.2001 р. №2628-ІІІ)

2.      Витяги тапостанови Кабінету Міністрів України

•        Перелікпосад педагогічних та науково-педагогічних працівників (від 14.06.2000 р. №963)

•        Прозатвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних знаньпедагогічних працівників (від 26.04.2003 р. №632)

•        Положенняпро дошкільний навчальний заклад (від 12.03.2003 р. №305)

3.      Накази(листи) Міністерства освіти і науки України

•        Провнесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України(наказ від 07.06.2001 р. №439)

•        Про занесеннязмін і доповнені до нормативів чисельності практичних психологів та соціальнихпедагогів навчальних закладів (лист від 18.08.2003 р. №1/9-385)

•        Пропланування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланокпсихологічної служби системи освіти України (лист від 27.08.2000 р. №1/9-352)

•        Прозарахування часу роботи на посаді «психолог» до стажу педагогічної роботипрактичних психологів загальноосвітніх та інших навчальних закладів (лист від18.05.2001 р. №1/9-193)

•        Проатестацію практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніхнавчальних закладів та центрів практичної психології і соціальної роботи (листвід 13.12.2001 р. №1/9-439)

•        Прозатвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніхта інших навчальних закладів (наказ від 19.10.2001 р. №661)

•        Прозатвердження Положення про експертизу психологічного і соціальногоінструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти інауки України (наказ від 20.04.2001 р. №330)

•        Проосновні завдання психологічної служби системи освіти України у 2003 – 2004навчальному році (лист від 11.08.2003 р. №1/9-380)

•        Прозабезпечення розвитку психологічної служби в системі освіти України (наказ від15.08.2001 р. №592/33)

•        Роботапедагогічних колективів щодо попередження залучення дітей і підлітків додіяльності релігійних організацій харизматичного спрямування (лист від20.04.1998 р. №1/9-168)

4.      Етичнийкодекс психолога

5.      Національні,державні, комплексні, галузеві програми та заходи на їх реалізацію.

•        Прозатвердження заходів МОН України на виконання Указу Президента України від15.03.2002 р. №258 «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральностіу суспільстві та утвердження здорового способу життя»

•        Прозатвердження заходів МОН України на реалізацію Державної програми відпочинку таоздоровлення дітей на період до 2008 року (наказ від 07.02.2003 р. №63)

•        Прозатвердження Концепції запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей(розпорядження КМУ від 16.06.2003 р. №363-р)

•        Проорганізацію виконання постанови КМУ від 09.08.2001 р. №960 «Про затвердженнязаходів щодо виконання Концепції розвитку охорони здоров’я населення України»(наказ від 25.09.2001 р. №654)

•        ПроДержавну програму запобігання дитячій бездоглядності на 2003-2005 роки (УказПрезидента України від 21.01.2003 р. №154/2003)

6.      Міжнародніта інші освітні програми (проекти)

•        Декларацияправ ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1959 г.

•        Конвенцияо правах ребенка.

•        Всемирнаядекларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей. (Положение детейв мире. 1991 г.)

•        Провпровадження Комплексної програми формування навичок здорового способу життясеред дітей та підлітків в навчальних закладах у 2003-2004 навчальному році (запроектом «Діалог») (наказ від 22.07.2003 р. №489)

•        Меморандумпро взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та ПредставництвомДитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.


Вступ

Дошкільний заклад№ 121 загального розвитку знаходиться за адресою: вул. Лермонтова, 27 «а».Працюють 6 груп, з них: група раннього віку – 1, молодша група загальносадова –1, логопедичні групи – 3, група для дітей із затримкою психічного розвитку – 1.Психологічний супровід здійснюється протягом всього навчально-виховногопроцесу. Особливої уваги потребують ясла та молодша група з точки зоруадаптації дитини до дитсадка, середньовікова група – виявлення дітей групиризику, старша група – проведення роботи щодо готовності дітей до школи.

У 2008 – 2009навчальному році проводилась групова та індивідуальна психодіагностика середдошкільників, індивідуальне консультування серед батьків та педпрацівників,корекційно-відновлювальна робота, відбулися виступи перед педпрацівниками.

Визначальниминапрямками роботи у здійсненні психологічного супроводу навчально-виховногопроцесу являються:

1.      Захистпсихічного здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу.

2.      Підвищенняпсихологічної культури педагогів, батьків, дошкільників.

3.      Психологічнийсупровід підготовки дітей до школи.

4.      Соціально-педагогічнадіагностика, моніторинг особистісного розвитку дошкільників.


Завдання психологічної служби на 2009-2010 навчальний рік

1.      Здійснитипоглиблене психолого-педагогічну діагностику дітей, виявити їх індивідуальніособливості, розвиток пізнавальних та особистісних якостей, динаміку їхрозвитку при переході з однієї вікової групи до іншої.

Провестикомплексну перевірку готовності до навчання у школі дітей старших груп.

2.      З дітьми,які мають комунікативні, поведінкові і емоційно-особистісні проблеми танедоліки в психологічному розвитку (особливо для групи з дітьми із затримкоюпсихологічного розвитку), провести корекційну роботу із застосуваннямкорекційно-розвиваючих програм як комплексного, так і спеціального характеру.

3.      Забезпечитивідповідність розвитку дитини віковим нормативам; надавати вихователямрекомендації щодо індивідуалізації виховання і навчання дітей; виявляти тарозвивати здібності та нахили дошкільнят.

4.      Систематичнопроводити профілактику дезадаптації новоприбулих дітей.

5.      Надаватиконсультативно-психологічну допомогу всім учасникам навчально-виховного процесув закладі.


І. Психодіагностична робота

з/п

Зміст роботи

Термін

проведення

З ким проводиться 1.

Діагностика за шкалою розумового розвитку

Біне-Сімона

Вересень

Молодші

групи

2.

Діагностика психічних процесів:

-          уява (Дьяченко О.М. Домальовування фігур»)

-          увага (Ельконін Д.Б. Графічний диктант»)

-          пам’ять (Істоміна З.М. «10 слів»)

-          логіч. мислення (Бернштейн А.М. «Послідовність подій»)

-          мовлення (Ельконін Д.Б. «Склади оповідь»)

Жовтень

Листопад

Середні та старші групи 3. Діагностика емоційно-вольової сфери (методика Гуткіна С.А. «Будиночок», Н.В. Немов «Обери обличчя») Листопад Старші групи 4. Спостереження за дітьми на заняттях та в ін. видах діяльності за планом, з метою виявлення дітей «групи ризику» Вересень-Листопад Середні та старші групи 5.  Діагностика самооцінки (методика Л. Хухлаєва «Драбинка») Грудень Старші групи 6. Діагностика за результатами корекційної роботи Травень Молодші та середні групи 7. Діагностика готовності дітей до школи (методика Керна-Ірасека)

Січень-

квітень

Старші групи 8.

Анкетування вихователів: «Професійне вигорання»

Опитувальник для вихователів:

«Психологічний клімат в пед. колективі»

Грудень

Травень

Вихователі 9. Анкетування батьків: «Психологічна атмосфера в родині» Вересень Батьки

ІІ. Консультаційна робота

з/п

Зміст роботи

Термін

проведення

З ким проводиться 1. Консультативна робота з педколективом спрямована на підтримку сприятливого психологічного клімату в колективі, на подолання стресових ситуацій, збереження творчого підходу у здійсненні навчально-виховного процесу На запит Педколектив 2. Консультування педпрацівників з питань, що стосуються особистих проблем На запит Педпрацівники 3. Експрес-консультації для батьків з питань виховання та розвитку дитини На запит Батьки

ІІІ. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

з/п

Зміст роботи

Термін

проведення

З ким проводиться 1. Розвивальні заняття за програмою Шарохіної В.Л. «Корекційно-розвивальні заняття в молодшій групі» Листопад – Лютий

Молодші групи

(за результатами обстеження)

2. Розвивальні заняття за програмою Л. Яковлевої «Психологічна допомога дошкільнику» Грудень –Квітень

Середні групи

(за результатами обстеження)

3. Корекційно-розвивальні заняття за програмою І. Ярушиної «Програма соціально-психологічної корекційно-розвиваючої роботи з дітьми старшого дошкільного віку» Листопад – Березень

Старші групи

(за результатами обстеження)

4. Профілактика дезадаптованості новоприбулих дітей  за програмою Крюкової С.В. «Ігровий тренінг для адаптації дітей» Жовтень-листопад Корекційна Група 5. Психокорекція дитячої агресивності за програмою Л. Дозорець «Корекція агресивності у дошкільників» Листопад – Березень Корекційна Група 6. Профілактика емоційних проблем у дітей за посібником Т.Д. Зінкевича-Євстигнеєвої «Тренінг по казкотерапії» На запит Садові групи

ІV. Психологічна просвіта

з/п

Зміст роботи

Термін

проведення

З ким проводиться 1.

Виступ на батьківських зборах: «Таємниці адаптації»,

«Особливості психологічного розвитку дітей дошкільного віку»

Вересень Батьки 2. Консультація: «Як стимулювати гарну поведінку?» Листопад Вихователі 3. Консультація: «Як працювати з емоційно-збудливою дитиною?» Грудень Вихователі 4. Творчі конкурси та рольові тренінги: «Ефективні форми спілкування» Січень Вихователі 5. Звітування за результатами психологічного обстеження готовності дітей до навчання у школі Травень

Вихователі

Батьки

6.

Інформація для батьківських куточків  «Поради психолога»:

«Адаптація та дезадаптованість»

«Діти кольору індіго»

«Виховання почуттів»

«Мій небезпечний товариш комп’ютер?»»

«Криза трьох років»

«Ростимо оптимістів»

«На полі брані (лайка в устах дитини)»

Протягом року

V. Навчальна діяльність

 

з/п

Зміст роботи Термін проведення   З ким проводиться 1.

Семінар-практикум: «Як працювати та гратися з агресивною дитиною?»

План:

1.          Привітання.

2.          Що таке агресивність (мінілекція, бесіда)

3.          «Портрет агресивної  дитини» (практикум)

4.          Як виявити агресивну  дитину? (мінілекція)

5.          Як допомогти агресивній  дитині? (міні лекція)

6.          Як гратися з агресивною  дитиною? (бесіда)

7.          Робота з батьками агресивних дітей (бесіда).

Прощання.

Лютий Вихователі

VІ. Організаційно-методична робота

з/п

Зміст роботи Термін проведення   З ким проводиться 1. Складання плану роботи психолога на рік З червня по серпень Практичний психолог 2. Складання щомісячного плану роботи кінець кожного місяця Практичний психолог 3. Складання аналітичного та статистичного звітів за навчальний рік До 15 червня Практичний психолог 4. Підготовка до виступів на батьківських зборах, психолого-педагогічних семінарах, педагогічних нарадах За планом Практичний психолог 5. Підготовка до проведення тренінгових занять, ділових ігор з педпрацівниками За планом Практичний психолог 6. Участь у роботі атестаційної комісії навчального закладу За планом роботи навчального закладу Практичний психолог 7. Розробка рекомендацій для вихователів з проблем, що виникають у ході роботи з дітьми За запитом Практичний психолог 8. Підготовка корекційних і розвивальних програм За планом Практичний психолог 9. Підготовка програм психодіагностичних досліджень За планом Практичний психолог 10. Підготовка та виготовлення психодіагностичного інструментарію За планом Практичний психолог 11. Самопідготовка, робота у бібліотеці За необхідністю Практичний психолог 12. Участь у навчально-методичних семінарах практичних психологів За планом Практичний психолог 13. Консультації в навчально-методичних та наукових центрах За необхідністю Практичний психолог

VІІ. Зв’язки з громадськістю

з/п

Зміст роботи Термін проведення Де і з ким проводиться 1. Відвідування дітей вдома, бесіди з батьками За запитом 2. Вирішення питань з місцевими органами виконавчої влади та громадського самоврядування За запитом
еще рефераты
Еще работы по психологие