Реферат: Ресурси виробництва

Міністерствоосвіти України

КиївськийНаціональний Економічний Університет

Кафедрапедагогіки та психології

Курсоваробота

натему :

“Ресурси виробництва ”

Виконав: студент 7 групи

4курсу ФЕФ 

ВертелецькийД.Б.

Науковийкерівник: Малиновська      .

К и ї в      1 9 9 7

План

 TOC o«1-3» Розділ 1 Соціально-психологічні аспективикладання теми________ PAGEREF _Toc403330816 h 2

Розділ 2    Власна концепція викладення  економіки в середній школі для учнів  10 – 11 класів______________________________________________________ PAGEREF _Toc403330817 h 4

Вступ___________________________________________________________ PAGEREF _Toc403330818 h 4

Загальна характеристика процесу навчання__________________________ PAGEREF _Toc403330819 h 5

Частина 1 Основи економічної теорії________________________________ PAGEREF _Toc403330820 h 5

Частина  2 Основипідприємництва__________________________________ PAGEREF _Toc403330822 h 8

Розділ 3  Розробка методичного забезпечення____________________ PAGEREF _Toc403330832 h 9

Місце теми в курсі “ Основи економічної теорії “_______________________ PAGEREF _Toc403330833 h 9

Цілі та завдання теми_____________________________________________ PAGEREF _Toc403330834 h 9

Структура теми _______________________________________________  PAGEREF _Toc403330835 h 10

Вибір організаційних форм і методів навчань_________________________ PAGEREF _Toc403330836 h 10

Розробка уроку__________________________________________________ PAGEREF _Toc403330837 h 11

Розділ 4 Особливостівикладання теми в різних вікових групах____ PAGEREF _Toc403330838 h 15

Список використаноїлітератури____________________________ PAGEREF _Toc403330839 h 16

Розділ 1 Соціально-психологічні аспекти викладаннятеми

Проблема факторів виробництва єосновоположною в сучасній економічній теорії. Правильне розуміння цього поняття,  надасть можливість учням подивитись наекономіку як на багаторівневу систему, яка породжується взаємодією багатьохчинників, які походять безпосередньо чи опосередковано з факторів виробництва.

Актуальність даної теми майже незалежить від часу та суспільного ладу. За будь-яких умов процес суспільноговиробництва полягає в поєднанні 3 факторів виробництва ( земля   капітал  праця ) для забезпечення неперервності зазначеного процесу.

Суттєва відмінність в розумінніфакторів виробництва  при адміністративнокомандній системі та ринковій економіці полягає в виділенні прихильникамиостаннього способу господарювання ще одного специфічного факторавиробництва  підприємницької здібності.

В умовах переходу України до ринковоїекономіки  останній фактор виробництва єдуже важливим. Це пояснюється тим, що поєднання факторів виробництва за умовжорсткої конкуренції, яка притаманна капіталістичному способу виробництва,можливе лише при наявності вірного, професійного керівництва та організаціїпроцесу виробництва з боку підприємців.

Учні повинні зрозуміти, що процесвиробництва будь-яких товарів це є поєднання факторів виробництва в певномумісті і в певний час і тому серед названих факторів немає більш важливих і меншважливих.

В капіталістичному господарстві увагаповинна приділятися всім факторам  безвинятку ,  бо відсутність одного  з факторів чи недостатній його обсяг  поставить під загрозу все виробництво.

Це пояснюється насампередневизначеністю майбутнього економічного становища. Навіть економіка  розвинутих країн знаходиться під впливомекономічних криз. Тому процес управління підприємством зумовлює постійнийконтроль, нагляд і аналіз факторів виробництва та процесу їх поєднання.

Також учні повинні усвідомити, щофактори виробництва — це ресурси підприємства, які воно використовує длястворення товарів та послуг. При роз’яснені даної теми треба зосередити увагуна тому, що :

1.<span Times New Roman"">     

Ресурси не надаються безкоштовно іза них треба платити

2.<span Times New Roman"">     

Майже всі ресурси, яківикористовуються в процесі виробництва є обмеженими і вичерпними

3.<span Times New Roman"">     

Чим менше наявний ресурс і чимбільше в ньому потреба тим більше за нього треба платити.

4.<span Times New Roman"">     

Ефективність існуванняпідприємства залежить від ефективності поєднання ресурсів

Зазначені положення особливо актуальнідля України в сучасних умовах, коли наша держава відчуває дефіцит в окремихвидах ресурсів  і ефективне розпорядженняними є майже єдиним шляхом виходу з даного становища.

Як вже зазначалося дана тема має нелише практичне, а й велике теоретичне значення. По суті  задачею будь-якої економічної науки євирішення проблеми ефективного використання факторів виробництва ( ресурсівпідприємства ). Правильне розуміння даної проблеми дозволить учням більшефективно сприймати подальші економічні знання .

Навіть, якщо в майбутньому дитина небуде підприємцем чи бізнесменом, а стане робітником, селянином  , або обере іншу професію — усвідомленняособливостей процесу виробництва ( який є поєднанням факторів виробництва ) надасть йому можливість в повній мірібачити свою частку в результатах роботи підприємства, своє місце  в процесі створення матеріальних  інематеріальних благ. Також це надасть йому можливість на основі вищесказаного вповній мірі відстоювати і захищати свої права перед представниками керівноїверхівки .

Якщо ж з учня виросте підприємець – торозуміння даної проблеми допоможе йому усвідомити, що не він є головним упроцесі виробництва і не він один створює продукт, а є лише одною з складовихпроцесу виробництва  , і фундаментомуспіху його підприємства буде приділення достатньої уваги іншим факторам.

Розділ 2    Власна концепція викладення  економіки в середній школі для учнів  10 – 11 класів

Помилки учнів — це їх резервирозвитку .

Задача вчителя  — навчити учнів саме так відноситись до своїхпомилок .

 ( Вертелецький Д.Б. )

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">Вступ<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

Я вважаю, що найбільшою помилкоюнашої системи навчання  було те, щоучнів завжди наказували за помилки поганими оцінками і ніколи не наполягали навиправлені цих помилок шляхом отримання відсутніх знань.

Учні загальноосвітніх шкіл ніколи не цікавились за що вониотримували низькі оцінки, а якщо й цікавились, то ніколи не поверталися дозроблених помилок з метою їх виправлення .

Наступною помилкою нашої системи навчання було те що учнямдавались величезні масиви знань і ніхто не навчав як їх використовувати вреальному житті .

Через це склалося становище, коли по закінченні школи учнімали великі об’єми знань з великими пробілами в них і не знали що з цим робити.

 Виходячи з вищесказаного моя власна концепція полягає впостійному контролі знань учнів, виявленні недоліків і перетворення їх напереваги. Необхідно дати зрозуміти учням, що помилки це предмет длянаполегливої праці і не потрібно відноситися до них як до катастрофи .

Навчальний процес  вивчення економіки в 10 – 11 класах складаєтьсяз двох частин:

1.<span Times New Roman"">     

Основи економічної теорії

2.<span Times New Roman"">     

Основи підприємництва

Кожна частинавикладається на протязі 1 року

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">Загальна характеристика процесу навчання<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»">

Перед початком процесу навчання проводиться ввідне заняття,яке орієнтовно йтиме 40 хвилин. На ньому відбувається знайомство учнів зучителем. Проводиться вступна бесіда, де пояснюється необхідність вивченняекономіки показується місце економіки в житті людини і суспільства, зв’язокекономіки з іншими науками. Також розказується як, на яких принципах, будутьбудуватися заняття, як буде проходити контроль знань, як буде оцінюватисяробота учнів. Після цього учням буде надана змога задати питання що виникли .

Частина 1 Основи економічної теорії

Загальні принципи викладення розділу

1.<span Times New Roman"">     

Кількість занять натиждень — 2

2.<span Times New Roman"">     

Термін викладенняРозділу № 1  — 6 місяців 1 тиждень

3.<span Times New Roman"">     

На викладення кожної теми відводиться 3 заняття,кожне заняття складається з двох частин ( А та В)  , між цими частинами 10 хвилинна перерва.

Схема розгляду і контролю знань по темахмодуля

Заняття № 1

Частина А ( тривалість 20 хв. )

Якщо це взагалі перше заняття ( не враховуючи вступного ) тодана частина є основною частиною уроку, вона продовжується 40 хвилин і на нійрозглядається нова тема. Якщо ж це не перше заняття то ця частина триває 20хвилин і на ній розглядається результати тесту що проводився на занятті № 3.          Частина  В ( тривалість 40 хв. )  

Якщо це перше заняття то в частині В  учні задають питання з теми, що розглядаласяв частині А.Якщо ж це не перше заняття то частина Вє основною і на ній розглядається нова тема, учительпояснює її учням, радить що необхідно прочитати самостійно, задає домашнєзавдання .

Заняття№ 2

Частина А ( тривалість 30 хв. )

Проходить перевірка домашньогозавдання, усна перевірка засвоєних на минулому занятті знань та знаньотриманих під час самостійної роботи. Якщо виявлені пробіли в знаннях — учитель роз’яснює незрозумілі  положення.

Частина В ( тривалість 30 хв. )

 Письмовий контрользнань у вигляді контрольної роботи чи тестів. В якості домашнього завданняучитель пропонує учням підготувати доповіді з особливо складних питань теми .

Заняття  №  3

Частина А ( тривалість 40 хв. )

Проходить розбір помилок в контрольній роботі. Учительпроводить роз’яснення помилок обговорюючи їх з учнями. Якщо учні все зрозуміли, проходить прослуховування підготовлених на дане заняття доповідей учнів та їхобговорення.

Частина В( тривалість 20 хв. )

 Проводиться письмовийконтроль рівня засвоєних знань .

4.<span Times New Roman"">     

По закінченні модуля проводиться 2роздільних заняття. На першому занятті пишеться підсумкова контрольна роботапо всі темах викладених в модулі. На другому — проводиться розбір помилокконтрольної .

5.<span Times New Roman"">     

По закінченні розгляду Розділу 1проходить ділова гра  . В процесі гриучні діляться на групи, які представляють різні інститути ринкової економіки.В процесі гри виявляються і викорінюються все ще присутні недоліки в рівнізасвоєння знань. Це найбільш ефективний спосіб через присутність аспектузмагання і конкуренції між учнями.

 

 

 

 

Загальна схема тривалостірозгляду Розділу 1 за модулями

Назва модуля  ( Назва теми )

Кільк.

Занять

1

Вступ ( Основа економікс Ефективність використання ресурсів Економічне зростання )

11

2

Попит та пропозиція  ( Ринок, Попит, Пропозиція, Ринкова рівновага )

14

3

Економічна нестабільність ( Економічний цикл, Безробіття, Інфляція  )  

11

4

Роль держави (  Економічні функції держави, Кругообіг ресурсів, Фіскальна функція держави )

11

          

В загалом для викладення Розділу 1 необхідно 50 занять ( 47занять для викладення і контролю знань за модулями   +  3заняття для ділової гри по Розділу 1 )

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">Частина  2 Основипідприємництва<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»">

Загальніпринципи викладення розділу

 

Основні принципи залишаються незмінними з Розділу 1

Особливості :

1.<span Times New Roman"">     

Кількість занять натиждень — 3

2.<span Times New Roman"">     

Термін викладенняРозділу 6 місяців

3.<span Times New Roman"">     

По закінченні викладенняматеріалів розділу учні, об’єднані в творчі групи по 4-5 осіб, утворюютьумовне підприємство, пишуть необхідні документи і складають власний бізнесплан. Це являється підсумковою роботою по Розділу № 2 .

4.<span Times New Roman"">     

Написанняпідсумкової роботи йде на протязі 3 тижнів. В цей час 2 рази на тижденьпроводяться консультації з викладачем тривалістю 1 година кожна.

5.<span Times New Roman"">     

Після завершеннянаписання роботи на протязі тижня проводиться її захист. Кожній групівиділяється окремий день. При проведенні захисту учні, що не є членами групистають опонентами

Схемарозгляду і контролю знань по темах модуля

 

Ідентична Схемі Розділу 1. Тільки навикладення Теми “ Написання Основного розділу бізнес плану “ необхідно 6 занятьчерез великий обсяг матеріалу

 

Загальна схема тривалостірозгляду Розділу 2 за модулями

Назва модуля

Кількість занять

Модуль 1 Організація підприємства

 Підприємництво

 Акціонерне товариство  Товариство з обмеженою відповідальністю

11

Модуль 2 Управління підприємством

Функції управління   

Структура підприємства

Керівництво

11

Модуль 3 Підприємство і держава

Оподаткування підприємств.Функції податків.

Прямі податки Непрямі податки

11

Модуль 4  Маркетинг на підприємстві

Основи маркетингу

Керівництво маркетингом

Маркетингові дослідження та інформація  

Розробка товарів

Встановлення цін

Реалізація товару

Стратегія Планування Контроль

22

Модуль 5 Бізнес планування на підприємстві

Необхідність бізнес планування

Розділи бізнес планування .Їх характеристика

Написання основної частини

14

В загалом для викладення Розділу 2 необхідно 80 занять ( 69занять для викладення і контролю знань за модулями   +  6занять для консультацій   +  5 занять для захисту залікових робіт )

Розділ 3 Розробка методичного забезпеченняМісце теми в курсі “ Основиекономічної теорії “

Фактично проблема використанняресурсів є другою основною проблемою яку вивчає економіка ( перша це –необмеженість людських потреб )

Як правило дана викладається напочатку курсу. Поняття про види ресурсів їх використання та ін. є базиснимидля засвоєння всіх подальших економічних знань. Більш детальніше положення темив курсі показано в Схемі № 

Цілі та завдання теми

Викладаючи дану тему учням вчительповинен поставити перед собою ціль навчити учнів розбиратися в первинних процесах формування, поєднання тавикористання ресурсів в  виробництві.

Завданнядля учнів засвоїти абсолютно весь матеріал даної теми на творчому!!!

рівні .

Структура теми ( див. Схему №    )Вибір організаційних форм іметодів навчань

Основніпринципи побудови уроку викладені в Розділі 2 “ Власна концепція викладанняекономіки  в середній школі “

Але щехотілося б додати, що перед початком кожного уроку учням необхідно пояснитичому буде присвячене заняття, як, в якій формі воно буде проходити, яка рольвідводиться учням, що вони повинні засвоїти, як себе проявити. На цейорганізаційний момент відводиться 2- 3 хвилини .

На моюдумку в процесі навчання слід відводити більшу роль самостійним заняттям учнів. Самостійні заняття ( написання рефератів, доповідей, підготовка конференцій) в найбільшій ступіні розкривають потенціал учня. Але треба зауважити, щовчитель повинен проявляти дуже велику увагу результатам самостійної роботи. Цепояснюється тим, що більшість учнів не розуміють, що вони навчаються длясамих    себе   вони підсвідомо “ виконують завдання длявчителя “.Перевірка самостійної роботи учнів повинна завжди проводитися уформі доповіді з елементами дискусії чи диспуту, коли або вчитель або учнівисувають по темі доповіді спірне чи дискусійне питання  .Це навчить учнів відстоювати свої ідеїпереконання, вкаже  їм на те,  що для цього необхідні глибокі знання засвоєніна творчому рівні .

Декількаслів про домашнє завдання.На мою думку для домашнього завдання повиннівиноситися особливо важкі, нетрадиційні завдання. Ціль такої політики –навчити учнів користуватися додатковим матеріалом, проявляти кмітливість нетрадиційністьмислення .

Особливуувагу слід приділити оцінюванню роботи учнів. Наша система освіти перетворилаоцінки у фетиш, якому поклоняються учні. В більшості випадків, якщо спитатиучнів для чого вони ходять до школи, вони дадуть відповідь що отримуватиоцінки, а не отримувати знання. Я вважаю в школі повинно бути дві оцінки :

·<span Times New Roman"">       

“ Дуже  добре “

·<span Times New Roman"">       

“ Варто попрацювати “

Першаоцінка виставляється учням які повністю засвоїли матеріал на необхідному рівні, друга оцінка всім іншим ,  але ізобов’язковим зауваженням нед чим конкретно треба працювати. Така системаоцінювання не буде пригнічувати учнів, і не буде формувати стереотип  “ двієчника – трієчника “

Розробка уроку

Заняття 1  ( лекція )

Тема :  Ресурси виробництва

Ціль :навчити  учніврозбиратися в первинних процесах формування, поєднання та використанняресурсів в  виробництві

Дидактичне забезпечення: Роздавальний матеріал ( Схема №  )

Частина А ( тривалість 40хвилин )

Вступна частина  таорганізаційний момент 5 хвилин

Лекція у формі бесіди 35 хвилин. Учні конспектують визначення,записують деякі приклади .

Перерва10 хвилин

Схема№     Структурно – логічна схемавикладення теми

Сировина

Капітал

Праця

Підприємницька здібність

Ресурси та потреби

Обмеженість ресурсів і необмеженість потреб

Види ресурсів

Матеріальні

Людські

<img src="/cache/referats/3691/image001.gif" v:shapes="_x0000_s1026 _x0000_s1027 _x0000_s1028 _x0000_s1029 _x0000_s1030 _x0000_s1037 _x0000_s1038 _x0000_s1039 _x0000_s1040 _x0000_s1057 _x0000_s1058"> <img src="/cache/referats/3691/image002.gif" v:shapes="_x0000_s1031 _x0000_s1032 _x0000_s1033 _x0000_s1034 _x0000_s1041 _x0000_s1042 _x0000_s1043 _x0000_s1044 _x0000_s1045 _x0000_s1046 _x0000_s1047 _x0000_s1048 _x0000_s1050 _x0000_s1051 _x0000_s1052 _x0000_s1053 _x0000_s1055 _x0000_s1056">


Ресурс                                     Плата                Ресурс                Плата                                   Ресурс

Ринок

<img src="/cache/referats/3691/image003.gif" v:shapes="_x0000_s1035 _x0000_s1049 _x0000_s1054">


                                    Ресурси                       Плата за ресурси

<div v:shape="_x0000_s1036"> Виробництво


ЧастинаВ 20 хвилин

Учні задають запитання, вчитель відповідає  10 хвилин

Вчитель задає домашнє завдання 5хвилин

Перевірка присутніх на занятті 5 хвилин

Змістлекції.( тезисно )

1.<span Times New Roman"">     

Основна проблема економіки ( потреббагато ресурсів мало )

2.<span Times New Roman"">     

Необмеженість людських потреб (розвивається людина, розвиваються її потреби; хочеться завжди більше ніж є )

3.<span Times New Roman"">     

Поняття про ресурси ( все, щовикористовується для виробництва товарів чи послуг)

4.<span Times New Roman"">     

Обмеженість ресурсів ( отриматиможна не все, що хочеться )

5.<span Times New Roman"">     

Приклади ресурсів ( кориснікопалини, гроші, обладнання, робоча сила )

6.<span Times New Roman"">     

Необхідність класифікації ресурсів.Матеріальні і людські ресурси.

7.<span Times New Roman"">     

Матеріальні ресурси ( сировина,капітал )

8.<span Times New Roman"">     

Сировина ( або земля ) – всіприродні блага, які можуть бити використаними в виробництві ) приклади: нафта, газ, вугілля

9.<span Times New Roman"">     

Капітал.Відмінність реального тагрошового ( фінансового ) капіталу

10.<span Times New Roman""> 

Поняттяпро реальний капітал – виробниче обладнання, інструменти, механізми  , що використовуються в виробництві

11.<span Times New Roman""> 

Поняттяпро грошовий капітал. Гроші які використовуються для функціонування процесу виробництва.

12.<span Times New Roman""> 

Людськіресурси

13.<span Times New Roman""> 

Праця– фізичні та розумові здібності людини, які вона використовує у виробництві

14.<span Times New Roman""> 

Підприємницьказдібність. Функції підприємця.: поєднання ресурсів, прийняття рішень,введення нових ідей в життя, прийняття на себе ризику отримати збитки тазбанкрутувати.

15.<span Times New Roman""> 

 Необхідність платити за ресурси як наслідок їхобмеженості. Чи меньше наявного ресурсу і чим він потрібніший тим більша занього плата

16.<span Times New Roman""> 

Платаза кожен вид ресурсу.

Домашнєзавдання :

1. Вивчитиосновні терміни та поняття, дібрати власні приклади до них .

2. Письмовезавдання: Визначити які ресурси використовують

А) рекламнаагенція

Б)молокозавод

В) будівельнафірма

Визначитиспільні ресурси. Подумати над таким питанням чи є серед ресурсів меншважливіші та більш важливіші.

Заняття 2

Частина А тривалість 30 хвилин

Організаційниймомент 5 хвилин

Уснаперевірка домашнього завдання  25 хвилин

Відповідає3 учня, кожен відповідаючи називає власні приклади до термінів та понять

1 учень –основна проблема економіки. Необмеженість потреб.Обмеженість Ресурсів.Платність ресурсів. Коротко — класифікацію ресурсів ( назвати не пояснюючитермінів).

2 ученьматеріальні ресурси

3 ученьлюдські ресурси

Вчительзбирає письмове домашнє завдання

Перерва 10 хвилин

Частина В 30 хв

Організаційний момент ( поясненнядо написання тесту )

2) Тест –10 хвилин

1.<span Times New Roman"">     

Чи в змозі держава задовольнити всіпотреби населення ( так ні )

2.<span Times New Roman"">     

Якщо в економіці різко збільшивсяобсяг ресурсів, то (  а.Буде виробленобільше товарів та послуг, б) економіка може виробити більше товарів та послуг, в) покращилась технологія виробництва.

3.<span Times New Roman"">     

Основна проблема з якою має справуекономіка ( а Інвестиції, б) виробництво, Споживання, Обмеженість )

4.<span Times New Roman"">     

Плата за підприємницький ресурс (Зарплата, рента, дивіденд, інше )

5.<span Times New Roman"">     

Як би ви були підприємцем якіресурси були б для вас найважливішими. Поясніть свою думку.

Післяпроведення тесту вчитель проводить перевірку присутності учнів – 5 хв

І задаєдомашнє завдання. Домашнє завдання – підготувати доповіді на тему     “Ефективність використання ресурсів “.Доповідь готують усі, але доповідатиме лише одна людина, всі інші будутьдоповнювати, та опонувати йому.

Заняття 3

Частина А 30 хвилин

Оголошення результатів письмовогодомашнього завдання та розбір помилок 10 хв

Оголошеннярезультатів тесту та обговорення помилок – 15 хв

Перевіркаприсутності – 5 хв

Перерва 10 хв

Частина В 30

Заслуховуваннядоповіді, її обговорення

Розділ 4 Особливості викладання теми в різнихвікових групах

На мійпогляд дана тема не тільки є базисною темою при вивченні економіки, але йтакож є найпростішою.В ній немає спеціальних економічних термінів, яких бинеможна було пояснити на побутовому рівні.Тому я вважаю великих складностейпри її вкладені в різних вікових групах не існуватиме .

Отже спираючись на власні міркування явирішив, що перша вікова група в якій доцільно починати викладення даної темице 4- 7 клас. Для цієї групи варто зосередити увагу на такому аспекті ресурсів, як ресурси родини.

Тобто спочатку загальна схемапереноситься на сім’ю. Вчитель намагається на прикладі конкретних родин учнівпояснити поняття необмеженості потреб, обмеженості ресурсів, доцільність їхефективного використання, взаємодії ресурсів родини з оточуючим середовищем .

Потім коли діти зрозуміють основніпоняття теми на родинному прикладі вчитель може переходити на глобальний рівеньекономіки .

Для учнів з 8 по 11 клас дана темамайже не має особливостей викладення. Але в окремих випадках коли в учніввиникають проблеми з розумінням окремих понять учитель може перейти на прикладз конкретною родиною, а потім повернутися до глобального рівня.

Список використаної літератури

1.<span Times New Roman"">     

Брагіна Г… ВМайстерність вчителя на уроці М.1992

2.<span Times New Roman"">     

ДжеймсУильямс.Психологія 1991

3.<span Times New Roman"">     

Гуравльов В.И.Педагогіка в системі наук пролюдину М.1990

4.<span Times New Roman"">     

МакКонелл К.Р. БрюС.Л Єкономікс М.Республіка 1992

5.<span Times New Roman"">     

Методи активногонавчання М: Знання 1990

6.<span Times New Roman"">     

Методичні поради тадидактичні тексти до практичних занять з педагогіки та

психології. Укладач ПеткоЛ.П. К: КДЕУ 1994

7.<span Times New Roman"">     

Методичні вказівкита рекомендації до розділу “ Дидактика “ випускної роботи бакалавра УкладачіКозаков В.А. Петко Л.П. К, КДЕУ 1995
еще рефераты
Еще работы по психологии, общению, человеку