Реферат: Організація, планування і керування хімічнім підприємством

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський державний хіміко-технологічний університет

Кафедра економіки

промисловості та організації виробництва


Курсова робота

Тема:

“Організація, планування і керування хімічнім

підприємством"

Виконав

студент групи 4-н-35

Романів В.Т.

Перевірив

Ісхаков Е.Ш.

Дніпропетровськ 2007 р.


Зміст

 

Вступ

1. Виробнича програма цехуз випуску товарної продукції

2. Визначення необхідної кількості основного технологічного устаткування і потужності цеху

3. Визначення потреби в капітальних вкладеннях

4. Розрахунок чисельності і фонду заробітної платипромислово-виробничого персоналу

5. Розрахунок собівартості виробництва продукції

6. Розрахунок техніко-економічних показників проектуємого цеху

6.1 Прибуток та витрати на 1 грн. товарної продукції

6.2 Фондовіддача

6.3 Розрахунок продуктивності праці

6.4 Термін окупності

6.5 Рентабельність продукції

7. Література

 


Вступ

Проблема одержанняз'єднань азоту є життєво важливоюдля розвитку людства. Азот входить до складу різноманітних хімічних сполук, якізастосовуються для виробництва пластмас, синтетичних і штучних волокон,лікарських, запашних і вибухових речовин, ядерних матеріалів, у ракетнійтехніці і т.д. Запаси природних сполук азоту дуже обмежені. Вичерпаністьприродної селітри, що містить природний азот, викликала пошуки вченими шляхівзв’язування атмосферного азоту в оксид азоту й аміак з подальшою переробкою їхв азотовмісні добрива (наприклад карбамід).

Використаннясполук азоту в якості добрив це тільки одна галузь використання. Але в випадкуз такою азотовмісною сполукою як карбамід галузі використання значнорозширюються. Карбамід використовується для виробництва штучних смол, яківикористовуються як компоненти, що склеюють при виготовленні багатошаровоїфанери, в виробництві посуду, для пропитки тканини з ціллю підвищення їїміцності, для обробки паперу з ціллю покращення його механічних властивостей. Карбамідшироко використовується в фармацевтичній промисловості. Його такожвикористовують для пом’якшення виробів з целюлози, целофану, целюлозних губокта вовни. В сільському хазяйстві карбамід використовують як азотне добриво. Впорівнянні з другими азотними добривами він вміщує більшу кількість азоту (близько46% в амідній формі).

У останні роки (10-30років) науково-технічний прогрес у виробництві карбаміду значною міроювизначається створенням високопродуктивних установок великої одиничноїпотужності, близько 330 тис. тон карбаміду за рік.


1. Виробнича програма цеху звипуску товарної продукції

Проектна добовапродуктивність агрегату синтезу карбаміду.

Відповідно дотоннажності виробництва і ціни за одиницю продукції ведемо розрахуноквиробничої програми, яку зводимо в табл. .1.1

Таблиця 1.1 — Виробнича програма цеху синтезу карбаміду

Найменування продукції

Натуральна одиниця

виміру

Річний випуск продукції в натуральних

одиницях

Оптова ціна

за одиницю

продукції, грн..

Вартість річного

об’єму товарного

продукту,

грн. /рік

СО (NH2) 2

т 273900 670 183513000
2. Визначення необхідної кількостіосновного технологічного устаткування і потужності цеху

Визначаємопотужність установки безупинної дії:

/>

де Рпасп=42т/год — паспортна продуктивність установки за одиницю часу у натуральниходиницях;

Теф-ефективний фонд часу роботи установки роботи установки протягом року;

n=1 шт. — кількість одиниць необхідного устаткування.

Режим роботи цехабезупинний, без зупинок у святкові дні, у три зміни по 8 годин. З урахуваннямприйнятого режиму роботи розрахуємо річний ефективний фонд часу роботиосновного технологічного устаткування:

/>

де Ткал=36524=8760 годин — календарний фонд часу;

Тв=0днів — сумарна кількість вихідних днів за рік;

Тсв=0днів — сумарна кількість святкових днів за рік;

tзм=8 годин -тривалість однієї зміни; nзм=3 — кількість змін за добу;

ТППР=480год — сумарна тривалість планово — попереджувальних ремонтів протягом року;

ТТЗ=380год — сумарна тривалість технічно неминучих зупинок.

/> годин.

/> тис. тон/рік

Виходячи звиробничої програми в натуральному вираженні розрахуємо коефіцієнт використаннявиробничої потужності цеху:

/>

де Пр=273900т/рік — плановий обсяг випуску продукції (річний);

Мцеху= 330000т/рік — встановлена раніше річна потужність цеху.

/>

Перевіримо ступіньзавантаження і використання основного технологічного устаткування: запотужністю

/>,

де Рпр=830т/добу,

Рпасп=1000т/добу — паспортна добова продуктивність одиниці даного устаткування.

/>;

за часом

/>;

де Теф=8760годин — остаточно встановлений фонд часу ефективної роботи,

Ткал=8760годин — календарний фонд часу.

/>

Інтегральнийкоефіцієнт, характеризуючий випробування обладнання, знайдемо по формулі:

/>

/>

Знайдемо резервпотужності обладнання по формулі:

/>

/>


3. Визначення потреби в капітальнихвкладеннях

 

Потреби вкапітальних вкладеннях визначає вартість основних фондів, необхідних длявиробництва продукції, передбачуваної виробничою програмою цеху. Повний складосновних виробничих фондів за групами приводимо у таблиці.

Розраховуємовартість і суму амортизаційних відрахувань.

Таблиця2.1 розрахунок капітальних вкладень і амортизаційних відрахувань.

Найменування Балансова вартість, грн.. Норма амортизації, %

Амортизаційні

відрахунки, грн..

Будинки 7016159,17 8 561293 Споруди 14613608,4 8 1169089 Передаточні пристрої 379867 8 30389,4 Силове обладнання 763202,5 24 183168,6 Робоче обладнання 778257,95 24 186782 Прибори КВПіА 306487,93 60 183893 Обчислювальна техніка 235609,3 60 141366 Інструменти 139461,78 40 55785 Виробничий інвентар 138328,63 40 55331,5 Господарський інветар 93526,75 40 37411 Усього по цеху 24464509,41 2604508,5

Річна сумаамортизаційних відрахувань за діючими нормами амортизації диференційовано покожному об′єкту основних фондів, виходячи з терміну їх служби та умовексплуатації.


4. Розрахунок чисельності і фондузаробітної плати промислово-виробничого персоналу

Для безперервноговиробництва для основних робітників та чергового персоналу використовується4-ох бригадний графік роботи у три зміни по 8 годин. Для допоміжних робітників,службовців, спеціалістів і керівників встановлено п’ятиденнуробочу неділю із 8 годинним робочим днем. Оплата основних та допоміжнихробітників погодинно-преміальна.

Чисельністьперсоналу цеху визначається особливостями обслуговування техніки, організаціїпраці та виробництва, структури керування.

Розрахунокчисельності основних виробничих робітників ведемо на прикладі апаратникавиробництва карбаміду.

Чисельність занормами обслуговування основного технологічного устаткування знаходимо за фо:

Чзм=КНшт,

де Ншт=2люд/од. — чисельність одночасно працюючих робітників, необхідних длябезперебійної роботи устаткування;

К=1 — кількістьодиниць однотипного обладнання

Чзм=12=2людина.

Визначаємо наявнучисельність робітників у добу (людей) за наступною формулою:

Чдоб=Чзмn,

де n=3 — число робочих змін протягом доби.

Чдоб=23=6людини.

Штатна чисельністьмістить заданий штат робітників, кількість яких необхідна для обслуговуваннябезупинно працюючих робочих місць.

Чшт=Чдоб+Чд,

де Чд=2- чисельність робітників, необхідних для підміни під час відпочинку основнихбригад.

Чшт=6+2=8.

Обліковачисельність (люд) розраховується за формулою:

Чобл=ЧштК0, деК0 — коефіцієнт облікового складу, тобто переходу від штатноїчисельності до облікової.

/>

де Тном=274днів — номінальний фонд часу;

Теф=240днів — ефективний фонд часу

/>

Чобл=81,142=10людей.

Зробив аналогічнірозрахунки чисельності робітників інших професій, зведемо результати у таблицю 4.1

Розрахункичисельності інженерно-технічних робітників на базі прийнятої адміністративноївиробничої структури та штатного розкладу базового цеху приведені в таблиці 4.2


Таблиця 4.1. Розрахунокчисельності робочих цеху.

Назва груп

і професій

робітників

Тариф-ний

розряд

Наявна

кількість

людей

Підміна людей

Коефіцієнт

облікового

складу.

Штатна

чисельність,

людей

Облікова

чисель-

ність,

людей

У

зміну

За

добу

Апаратник виробництва сечовина (старший) 6 1 3 1 1,142 4 5 Апаратник виробництва сечовина 6 2 6 2 1,142 8 10 Апаратник десорбції 5 1 3 1 1,142 4 5 Апаратник випарювання 5 1 3 1 1,142 4 5 Машиніст насосних установок 4 1 3 1 1,142 4 5 Апаратник гранулювання 5 1 3 1 1,142 4 5 Машиніст насосних установок високого і низького тиску 5 2 6 2 1,142 8 10 Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції (старший) 5 1 3 1 1,142 4 5 Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 5 4 12 4 1,142 16 19 Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції 4 1 3 1 1,142 4 5 Машиніст компресорних установок (старший) 6 1 3 1 1,142 4 5 Машиніст компресорних установок 5 1 3 1 1,142 4 5 Разом 17 51 17 68 84

Таблиця 4.2

Категорія персоналу та найменування професії Чисельність по штату, люд.

Режим роботи, змін

на добу

Встановлений посадовий

оклад, грн.

ІТР: Начальник цеху 1 Перервний 2800 Заступник начальнику цеху 1 Перервний 2300 Начальник дільниці грануляції, класифікації та відвантаження 1 Перервний 1800 Начальник дільниці синтезу та грануляції 1 Перервний 2200 Начальник дільниці компресії та насосних 1 Перервний 2100 Начальник лабораторії 1 Перервний 1700 Начальник зміни 5 Безперервний 1700 Помічник начальника зміни 4 Безперервний 1600 Старший майстер по ремонту 1 Перервний 1700 Старший майстер КВПіА 1 Перервний 2100 Начальник дільниці НДФ 1 Перервний 1800 Майстер по ремонту КВПіА 1 Перервний 1550 Майстер по ремонту електроустаткування 1 Перервний 1550 Майстер з підготовки виробництва 1 Перервний 1400 Начальник котельної дільниці 1 Перервний 1900 Механік 1 Перервний 2200 Енергетик 1 Перервний 2100 Інженер-технолог 1 категорії 1 Перервний 1800 Мікробіолог 1 Перервний 1500 Секретар-машиніст 1 Перервний 750 Комірник 1 Перервний 500 Разом: 28

Розрахунокосновного фонду заробітної платні робиться на базі штатної чисельностіпрацівників кожної професії, їх розряду, а також номінального фонду часу татарифних ставок за розрахунком системи оплати парці. Форми оплати праці, розмірдоплат та премії прийняті по аналогії із базовим варіантом.

Розрахунокзаробітної платні виповнимо на прикладі апаратника виробництва сечовини 6розряду.

Теф=240·8=1920год

Чоб=10люд., tст=6,4 грн/год. Тарифна заробітна платня складає:

Зтар=Чоб·Теф· tст=10·1920·6,4=122880 грн.

Премія із фондузаробітної платні:

ПФЗП=122880·0,24=29491,2грн.

Доплата за роботуу вечірні час (6,67%):

Двеч=122880·0,0667=8196,096грн

Доплата за роботуу святкові дні (2,19%):

Дсв=122880·0,0219=2691,072грн

Доплата за роботуу нічний час (13,3%):

Дноч=122880·0,133=16343,04грн

Основний фондзаробітної платні дорівнює:

Зосн=Зтар+ПФЗП+ Двеч+ Дсв+ Дноч

Зосн=122880+29491,2+8196,096+2691,072+16343,04=179601,41грн

Додатковазаробітна платня складає 10% фонду основної заробітної платні, тобто:

Здоп=179601,41·0,1=17960грн

Загально річнийфонд заробітної платні розраховуємо як суму основного фонду заробітної платніта додаткової платні:

ФЗП= Зосн+Здоп=179601,41+17960= 197561,55 грн

Розрахунокзагальнорічної заробітної зведено у табл. .4.5

Загально річнийфонд заробітної платні ІТР, службовців та спеціалістів розраховуємо зрозрахунком штатного розкладу, окладів та чисельності робітників на кожнупосаду, а також кількості місяців роботи в року (за відрахуванням відпустки). Результатирозрахунку подані у табл. .4.6

еще рефераты
Еще работы по промышленности, производству