Реферат: Підвищення ефективності чистового точіння сталей різцями з різальними пластинами з безвольфрамових твердих сплавів за допомогою обробки імпульсним магнітним полем

/>МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет «Львівськаполітехніка»

Кафедра «Технології машинобудування»

 

Реферат

Дисципліна: Наукові дослідження

”ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЧИСТОВОГО ТОЧІННЯ СТАЛЕЙ РІЗЦЯМИ ЗРІЗАЛЬНИМИ ПЛАСТИНАМИ З БЕЗВОЛЬФРАМОВИХ ТВЕРДИХ СПЛАВІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ОБРОБКИІМПУЛЬСНИМ МАГНІТНИМ ПОЛЕМ”

Львів – 2008р.


Зміст

Вступ

1 Теоретичнідані

2 Вибірметоду дослідження інтенсивності зношування та стійкості різців

3 Теоретичне обгрунтування підвищенняефективності чистового точіння сталей різцями з різальними пластинами з БВТС врезультаті ОІМП

4 Результати експериментальних досліджень впливу ОІМП намікротвердість поверхневого шару та структуру безвольфрамового твердого сплавуТН20

Висновок

Використаналітература


Вступ

 

Важливим напрямком розвитку інструментального виробництва єстворення та впровадження економічних інструментальних матеріалів, щохарактеризуються зниженим вмістом вольфраму або не містять його зовсім. Середцих матеріалів чільне місце посідають безвольфрамові тверді сплави (БВТС),основною сферою використання яких є чистове точіння сталей.

Проте, ефективність операцій чистового точіння сталей різцями зрізальними пластинами з БВТС залишається недостатньо високою. Підвищенняефективності цих операцій може бути забезпечене за рахунок використаннясучасних зміцнюючих технологій. Разом з тим, відомі способи нанесеннязносостійких покриттів на різальні пластини є дорогими, характеризуютьсяскладністю технології та обладнання, підвищеними вимогами до кваліфікаціїперсоналу. Віброабразивна обробка різальних пластин з БВТС не забезпечуєпідвищення стійкості різців при точінні сталей з малими площинами перетинузрізу.

В зв'язку з цим набуває актуальності розробка нового способупідвищення ефективності чистового точіння сталей різцями з різальнимипластинами з БВТС, позбавленого недоліків перерахованих технологій. В якостітакого способу може бути запропонована обробка імпульсним магнітним полем(ОІМП) різальних пластин, що за рахунок підвищення мікротвердості поверхневогошару твердого сплаву внаслідок деформаційної дії магнітного поля на структуруферомагнітної зв’язуючої фази дозволяє знизити інтенсивність зношуванняінструменту, покращити характеристики процесу різання, і в результатізабезпечити підвищення стійкості різців і технологічних характеристикоброблюваних деталей.

Мета і задачі дослідження.

Мета дослідження: підвищення ефективності чистового точіння сталейрізцями з різальними пластинами з безвольфрамових твердих сплавів за рахунокрозробки та впровадження технологічного методу обробки імпульсним магнітнимполем різальних пластин і вибору раціональних режимів різання.

Задачі дослідження:

1.        Встановити характер впливуобробки імпульсним магнітним полем різальних пластин на характеристикиінтенсивності зношування інструменту та процесу різання, які визначаютьстійкість різців та технологічні характеристики деталей.

2.        Розробити теоретичну модельвпливу обробки імпульсним магнітним полем на структуру та мікротвердістьповерхневого шару безвольфрамових твердих сплавів.

3.        Обґрунтувати таекспериментально підтвердити підвищення показників стійкості різців татехнологічних характеристик оброблюваних деталей в результаті обробкиімпульсним магнітним полем різальних пластин.

4.        Визначити раціональні режимиобробки імпульсним магнітним полем різальних пластин, що забезпечують найбільшепідвищення стійкості різців.

5.        Визначити раціональні режимирізання різцями з пластинами, обробленими імпульсним магнітним полем, якізабезпечують максимальну стійкість різців та найкращі технологічніхарактеристики оброблюваних деталей.

6.        Розробити рекомендації зпрактичного використання обробки імпульсним магнітним полем різальних пластин збезвольфрамових твердих сплавів для підвищення ефективності чистового точіннясталей різцями з цими пластинами.

Об'єкт дослідження – процесичистового точіння сталей різцями з різальними пластинами з безвольфрамовихтвердих сплавів.

Предмет дослідження – впливобробки імпульсним магнітним полем різальних пластин на стійкість різців татехнологічні характеристики оброблюваних деталей.

Методи дослідження.Теоретичне обґрунтування підвищення ефективності чистового точіння сталейрізцями з різальними пластинами з БВТС в результаті ОІМП базувалось на науковихположеннях теорії різання, зокрема теорії зношування твердосплавногоінструменту, пластичної деформації оброблюваної сталі та контактних процесів взоні різання, а також на положеннях матеріалознавства твердих сплавів татехнології машинобудування. Теоретична модель впливу ОІМП на структуру тамікротвердість поверхневого шару БВТС розроблялась на основі фізичних принципівмагнітострикції. Експериментальні дослідження проводились в лабораторних івиробничих умовах з подальшою статистичною обробкою результатів.Використовувались кореляційний аналіз, планування експерименту, апроксимаціяекспериментальних залежностей відомими моделями. Вплив ОІМП на структуру БВТСдосліджувався за допомогою рентгеноструктурного аналізу.


1.Теоретичні дані

Найперспективнішим напрямком підвищення ефективності чистовоготочіння сталей різцями з різальними пластинами з БВТС є використання сучаснихзміцнюючих технологій. Дані про підвищення стійкості різців з пластинами з БВТСв результаті нанесення зносостійких покриттів та віброабразивної обробки (ВАО)пластин містяться в роботах О.С. Верещаки, М.І. Зінов’єва, В.Я. Крючкова та ін.Разом з тим, слід відзначити, що відомі способи нанесення зносостійкихпокриттів на різальні пластини з БВТС (методи ГТ, ДТ, КІБ) є дорогими,характеризуються складністю технології та обладнання, підвищеними вимогами докваліфікації персоналу, нанесення покриттів методами ГТ і ДТ знижує міцністьрізальних пластин, а ВАО не забезпечує істотного підвищення стійкості різцівпри чистовому точінні сталей з малими площинами перетину зрізу.

В якості способу підвищення ефективності чистового точіння сталейрізцями з різальними пластинами з БВТС, позбавленого недоліків перерахованихтехнологій, може бути запропонована обробка імпульсним магнітним полем (ОІМП)різальних пластин. ОІМП успішно використовується для підвищення стійкостіінструменту зі швидкорізальної сталі (роботи С.М. Постнікова, Ю.О. Бородкіна,М.Т. Галєя та ін.) та твердих сплавів (роботи А. Герганова та ін.) за рахунокпідвищення фізико-механічних властивостей інструментального матеріалу.Відомості про ОІМП різальних пластин з БВТС відсутні. Проте наявність в складіБВТС феромагнітної зв’язуючої фази з магнітними характеристиками, близькими дозаліза, дозволяє стверджувати про можливість використання ОІМП для підвищенняефективності чистового точіння сталей різцями з різальними пластинами з БВТС,яке повинно базуватися на зниженні інтенсивності зношування та полегшенніхарактеристик процесу різання за рахунок підвищення мікротвердості поверхневогошару твердого сплаву внаслідок субструктурного зміцнення його фаз.

2 Вибір методу дослідження інтенсивності зношування та стійкості різців

Дослідження інтенсивності зношування та стійкості різців,характеристик процесу різання здійснювались при чистовому подовжньому точінністалей 45, У8А, 30Х13 на верстатах 1К625Сп, 16К20, 1А660Ф3. В якостіінструментального матеріалу був обраний твердий сплав ТН20 (ГОСТ 26530-85), щохарактеризується найбільшою серед БВТС зносостійкістю при чистовому точінністалей. Використовувались різці токарні за ТУ 2-035-892-82 та різальні пластини02114–080608, 02114–080610, 02114–080612 (ГОСТ 19048-80). Геометричні параметрирізців: /> =10º, /> =10º, /> =90º, /> =10º. Вибір значення /> = 90º зумовленийнеобхідністю забезпечення максимальної жорсткості технологічної системи. Режимирізання при точінні сталей 45, У8А: швидкість різання /> = 100–300 м/хв, подача /> = 0,2–0,4мм/об, глибина різання /> = 1–2,5 мм; при точінністалі 30Х13: /> = 50–150 м/хв, /> = 0,2–0,4 мм/об, /> = 1–2 мм.Магнітна обробка пластин здійснювалась на робототехнічному комплексіОІМП РК‑1. Режими ОІМП: напруженість поля /> = 0,2·105–1,8·105А/м, тривалість ОІМП /> = 0,25–12 хв, час витримкипісля ОІМП /> =4–48 год, частота імпульсів поля /> = 5 Гц.

Вимірювання мікротвердості поверхневого шару твердого сплавупроводилось на приладі ПМТ–3. Рентгеноструктурний аналіз твердого сплавуздійснювався на рентгенометричному дифрактометрі ДРОН–4–07.

Складові сили різання вимірювали динамометром УДМ-600. Термо-ЕРС /> та температуру/> різаннявизначали методом природньої термопари з реєстрацією термо-ЕРС потенціометромПС1–12. Інтенсивність зношування різців оцінювалась відносним поверхневимзносом /> позадній поверхні, стійкість різців – періодом стійкості /> та довжиною шляху різання />. Моделізалежностей /> отримувалиапроксимацією експериментальних даних рядами Фур’є, залежностей /> та /> – за допомогою повногофакторного експерименту (ПФЕ) 23. Дослідження точності обробкиґрунтувалось на визначенні складової похибки />, пов’язаної зі зносом різця,шорсткості обробленої поверхні – на вимірюванні середнього арифметичноговідхилення профілю /> (ГОСТ 2789–73)профілографом-профілометром мод. 201 заводу “Калібр”.

 

3 Теоретичне обгрунтування підвищення ефективності чистового точіння сталей різцями з різальними пластинами з БВТС врезультаті ОІМП

Інтенсивність зношування різців з різальними пластинами з БВТС причистовому точінні сталей визначається співвідношенням міцності адгезійнихзв'язків на зріз при наявності пластичних деформацій на контакті тамікротвердості поверхневого шару твердого сплаву />. ОІМП знижує величину /> різців зарахунок підвищення мікротвердості /> поверхневого шару твердого сплавуі забезпечення резерву /> у пластин, оброблених магнітнимполем, при реальних температурах різання. З урахуванням різного механізмуруйнування адгезійних зв’язків при швидкості /> та температурі /> різання, більших абоменших за оптимальні /> та />, та одночасного впливу навеличину /> якзбільшення мікротвердості в результаті ОІМП, так і її зменшення під впливомтемператури різання, для опису залежностей /> різців з пластинами, обробленимимагнітним полем, від характеристик адгезійної взаємодії на контакті татемператури різання запропоновані формули:

/> при /> та />; (1)

/> при /> та />, (2)

де /> – міцність на зріз адгезійнихзв’язків при відсутності нормальних напружень на контакті; /> – значення коефіцієнта /> зміцненняадгезійних зв’язків при />; /> – мікротвердість поверхневогошару твердого сплаву у вихідному стані; /> – коефіцієнт відносного підвищення/> врезультаті ОІМП; /> – показник інтенсивності зниження/> зпідвищенням />;/>, />, /> – коефіцієнти,/>, />, />, /> – показникиступеня, /> –подача; /> –дотичні напруження на задній поверхні; />; />; />/>0; />.

Підвищення/> різальнихпластин, і відповідно, підвищення співвідношення /> контактних твердостейінструментального та оброблюваного матеріалів в результаті ОІМП обумовлюєзниження інтенсивності пластичної деформації, усадки стружки, сил різання,дотичних напружень на умовній площині зсуву, напружень та коефіцієнтів тертя наконтактних поверхнях інструменту.

Наприкладі твердого сплаву ТН20 розроблено теоретичну модель впливу ОІМП наструктуру та мікротвердість поверхневого шару БВТС. Підвищення мікротвердості /> поверхневогошару БВТС в результаті ОІМП зумовлене змінами в структурі твердого сплаву,викликаними деформаційним впливом магнітного поля. В певному діапазоні значеньнапруженості /> поля напруження /> в феромагнітнійзв’язуючій фазі під впливом магнітострикції перевищують межу текучості />, ця фазазазнає пластичної деформації стискування і, в свою чергу, стискує оточені неюкарбідні зерна, що забезпечує субструктурне зміцнення фаз сплаву, якепризводить до підвищення />. На основі розгляду одночасноговпливу на /> якзміцнюючого (підвищення щільності дислокацій), так і знеміцнюючого (підвищеннящільності пор та мікротріщин) фактору обґрунтовано нелінійний тип залежності /> з наявністюдіапазонів />,що забезпечують (/>та />) і не забезпечують (/>) підвищення />. Більшінтенсивна зміцнююча дія магнітного поля на пластини з меншою /> обумовлює зниженнякоефіцієнту /> варіаціїмікротвердості пластин в партії в результаті ОІМП. Для опису загального виглядузалежностей /> відрежимів ОІМП запропоновані наступні вирази:

–         для залежності />:

/>/>; (3)

 

–         для залежності />:

/> при />/>/> і /> при />; (4)

–для залежності />:

 

/>/> при />/>/> і /> при />. (5)

Зниженняінтенсивності зношування різців та полегшення умов процесу різання внаслідокзниження інтенсивності пластичної деформації сталі та тертя на контактних поверхняхінструменту обумовлює підвищення стійкості різців з пластинами з БВТС врезультаті ОІМП. Залежність коефіцієнту /> підвищення стійкості різців від /> носитьступеневий характер: />/> (/>/>, />). Зниження /> пластин з БВТС врезультаті ОІМП обумовлює зниження варіаційних розбіжностей стійкості різців зцими пластинами.

На основі розгляду характеру впливу магнітної обробки на показникиінтенсивності пластичної деформації сталі (зниження кута дії />, дотичних напружень /> на умовнійплощині зсуву, коефіцієнту /> скорочення стружки,тангенціальної складової сили різання />, збільшення кута зсуву />) та тертя наконтактних поверхнях інструменту (зниження коефіцієнту /> та кута /> тертя на передній поверхні)теоретично обґрунтовано зниження температури різання /> в результаті ОІМП різальнихпластин, яке закономірно обумовлює підвищення рівня оптимальних швидкостейрізання />,що відповідають постійній для даної пари “твердий сплав–оброблювана сталь”оптимальній температурі різання />. Підвищення рівня /> обумовлює підвищенняоптимальної продуктивності /> формоутворення, що відповідаємаксимуму стійкості різців та найкращим технологічним характеристикамоброблюваних деталей.

Зниження інтенсивності зношування різців та полегшення умовпроцесу різання закономірно впливають на технологічні характеристикиоброблюваних деталей, зокрема точність обробки та шорсткість обробленоїповерхні, що є надзвичайно важливим для операцій чистової токарної обробки.Зменшення /> різцівз пластинами з БВТС в результаті ОІМП підвищує точність чистової токарноїобробки сталевих деталей при забезпеченні заданої довжини шляху різання />. ОІМПзабезпечує зниження параметра шорсткості обробленої поверхні /> за рахунок зменшенняадгезійної взаємодії твердого сплаву зі сталлю та інтенсивності пластичноїдеформації сталі при різанні.

Такимчином, підвищення ефективності чистового точіння сталей різцями з різальнимипластинами з БВТС в результаті ОІМП носить комплексний характер та включаєпідвищення стійкості та стабільності стійкісних характеристик різців, точностіобробки та зниження шорсткості обробленої поверхні деталей.

 

4Результати експериментальних досліджень впливуОІМП на мікротвердість поверхневого шару та структуру безвольфрамового твердогосплаву ТН20

Встановлено, що ОІМП підвищує мікротвердість /> поверхневого шарутвердого сплаву та знижує коефіцієнт її варіації /> практично у всьому досліджуваномудіапазоні режимів магнітної обробки. Отримані для партій пластин з середньоюмікротвердості у вихідному стані /> = 1400 МПа та коефіцієнтамиваріації мікротвердості у вихідному стані /> = 0,085, /> = 0,12 та /> = 0,2 залежності /> від режимівОІМП відповідають загальному вигляду виразів (3–5). Найбільше підвищення /> та найбільшезниження /> відбуваютьсяпри однакових режимах ОІМП та для партії пластин з середньою мікротвердістю увихідному стані /> =1400 МПа складаютьвідповідно 1,31 та 2,65 рази. Оптимальна напруженість /> поля, що забезпечує найбільшепідвищення />,залежить від мікротвердості /> пластини у вихідному стані залінійною залежністю /> (коефіцієнт кореляції /> = 0,98), арежими ОІМП впливають тільки на />, не впливаючи на />.

Результати рентгеноструктурного аналізу твердого сплаву ТН20 увихідному стані та після ОІМП підтвердили представлену в роботі теоретичнумодель впливу ОІМП на структуру БВТС. В результаті ОІМП твердого сплаву зрежимами, що забезпечують найбільше підвищення /> (для партії з /> = 1400 МПа – /> = 1,1·105 А/м,/> = 2 хв; /> = 28 год, /> = 5 Гц),відбувається підвищення щільності дислокацій в зв’язуючій фазі сплаву в 1,57разів, у карбідній фазі – у 1,37 разів, а також підвищення щільності дефектівпакування, зміна елементів субструктури, зменшення параметра кристалічноїґратки карбідної фази. Ці структурні зміни свідчать про магнітострикційнуприроду, дислокаційний механізм та субструктурний характер зміцнення твердогосплаву ТН20 після ОІМП з даними режимами. Разом з тим підтверджено відсутністьзміцнення твердого сплаву ТН20 після ОІМП з напруженістю поля /> = 1,8·105А/м, яка не забезпечує підвищення />.

При чистовому точінні сталей 45 та У8А встановлено підвищеннястійкості різців в результаті ОІМП різальних пластин в усьому діапазонідосліджуваних режимів магнітної обробки, крім /> А/м. Залежності коефіцієнта /> підвищеннястійкості різців від напруженості поля і тривалості ОІМП носять характер, подібнийдо залежностей /> від цих режимів ОІМП. Найбільшепідвищення стійкості


Таблиця 1

Вплив ОІМП на рівень /> при чистовому точінні сталей 45,У8А, 30Х13різцями з різальними пластинами з твердого сплаву ТН20

Сталь

Подача

S,

мм/об

Глибина

різання t,

мм

Оптимальна швидкість

різання />, м/хв.

Відносне

підвищення />,

%

різальні пластини у вихідному стані різальні пластини після ОІМП 45 0,2 1–2,5 160 230 43,8 0,3 1–2,5 140 190 35,7 0,4 1–2,5 120 160 33,3 У8А 0,2 1 155 220 41,9 0,3 1 135 180 33,3 0,4 1 120 155 29,2 30Х13 0,2 1 84 105 25 0,3 1 68 84 23,5 0,4 1 60 68 13,3

Таблиця 2

Параметричні рівняння максимальної розмірної стійкості різцівз різальними пластинами з твердого сплаву ТН20 у вихідному стані і після ОИМП

Марка оброблюваної сталі

Матеріал

різальної

пластини

Режими різання

Рівняння для

визначення />

Рівняння для

визначення />

/>, мм/об

/>, мм

/>45

ТН20 0,2–0,4 1

/>

/>

0,2–0,4 2,5

/>

ТН20+ОІМП 0,2–0,4 1

/>

/>

0,2–0,4 2,5

/>

У8А ТН20 0,2–0,4 1

/>

/>

ТН20+ОІМП 0,2–0,4 1

/>

/>

ти /> та оптимальнийвідносний поверхневий знос /> по задній поверхні при точінністалей 45 і У8А з будь-якою подачею /> в межах досліджуваного діапазонутавизначити оптимальне сполучення швидкості різання і подачі, що забезпечуємінімум /> імаксимум />.Отримані моделі служать основою для науково обґрунтованого вибору раціональнихрежимів різання при чистовому точінні сталей 45 і У8А різцями з пластинами зтвердого сплаву ТН20, підданими ОІМП.

Встановлено, щоОІМП знижує у 1,47–1,73 рази коефіцієнт /> варіації довжини шляху різанняпри чистовому точінні сталей 45 та У8А.

Зниження /> різців врезультаті ОІМП забезпечує підвищення точності обробки деталей за рахунокзниження у 1,2–1,27 рази складової похибки />, пов’язаної з розмірним зносомрізця. ОІМП знижує в 1,15–1,2 рази величину параметра шорсткості обробленоїповерхні /> причистовому точінні сталей 45 та У8А. Найбільша точність і найменша шорсткістьобробленої поверхні відзначаються при оптимальних швидкостях різання.


Висновок

 

1.        В роботі вирішена актуальнанаукова задача підвищення ефективності чистового точіння сталей різцями зрізальними пластинами з безвольфрамових твердих сплавів (БВТС) за рахунокрозробки та впровадження технологічного методу обробки імпульсним магнітнимполем (ОІМП) різальних пластин і вибору раціональних режимів різання.

2.        Встановлено, що ОІМПрізальних пластин з БВТС знижує інтенсивність зношування різців, оснащених цимипластинами, при чистовому точінні сталей за рахунок підвищення мікротвердостіповерхневого шару твердого сплаву, а також забезпечує зниження показниківдеформації оброблюваної сталі, коефіцієнтів тертя на контактних поверхнях,температури різання за рахунок підвищення співвідношення контактних твердостейінструментального та оброблюваного матеріалу.

3.        На прикладі твердого сплавуТН20 розроблено теоретичну модель впливу ОІМП на структуру і мікротвердістьповерхневого шару БВТС. Згідно з цією моделлю дія магнітного поля викликаєпластичну деформацію стискування зв’язуючої фази та обумовлене нею стискуваннякарбідних зерен, що призводить до підвищення мікротвердості поверхневого шарутвердого сплаву внаслідок зміцнення його фаз, яке має магнітострикційнуприроду, дислокаційний механізм протікання та субструктурний характер.Встановлено характер залежностей коефіцієнту відносного підвищеннямікротвердості поверхневого шару твердого сплаву від напруженості поля,тривалості магнітної обробки, часу витримки різальних пластин після ОІМП.

4.        Визначено раціональні режимиОІМП різальних пластин з безвольфрамового твердого сплаву ТН20, що забезпечуютьнайбільше підвищення стійкості різців з цими пластинами при чистовому точінністалей 45 та У8А. Встановлено, що найбільше підвищення стійкості різціввідбувається в результаті ОІМП з режимами, що забезпечують найбільше підвищеннямікротвердості поверхневого шару твердого сплаву.

5.        ОІМП підвищує довжину шляхурізання при чистовому точінні сталей 45, У8А, 30Х13 різцями з різальнимипластинами з твердого сплаву ТН20 у всьому досліджуваному діапазоні швидкостейрізання. Найбільше підвищення довжини шляху різання відповідає оптимальнимшвидкостям різання для різців з різальними пластинами, підданими ОІМП, і вдіапазоні досліджуваних подач і глибин різання складає: при точінні сталі 45 – 1,8–2,15 рази; сталі У8А – 1,94 – 2,28 рази; сталі 30Х13 – 1,52 – 2,08 рази.Встановлено, що ОІМП знижує коефіцієнт варіації довжини шляху різання приточінні сталей 45 та У8А на оптимальних швидкостях різання в 1,47–1,73 рази,підвищує точність обробки деталей зі сталі 45 за рахунок зниження у 1,2–1,27рази складової похибки, пов’язаної зі зносом різця, знижує в 1,15–1,2 разивеличину параметра шорсткості обробленої поверхні /> при чистовому точінні сталей 45та У8А.

6.        Визначено раціональні режимирізання при чистовому точінні сталей 45, У8А, 30Х13 різцями з різальнимипластинами з твердого сплаву ТН20, обробленими імпульсним магнітним полем, якізабезпечують максимальну довжину шляху різання і найкращі показники точностіобробки і шорсткості оброблених поверхонь. Отримано математичні моделізалежностей відносного поверхневого зносу різців і температури різання відрежимів різання, параметричні рівняння максимальної розмірної стійкості, щослужать основою для науково обґрунтованого вибору раціональних режимів різанняпри чистовому точінні сталей 45 і У8А різцями з пластинами з твердого сплавуТН20, підданими ОІМП.

7.        Встановлено підвищення рівняоптимальних швидкостей різання, що відповідають мінімальній інтенсивностізношування різців, при чистовому точінні сталей різцями з різальними пластинамиз твердого сплаву ТН20 в результаті ОІМП різальних пластин. Підвищення рівняоптимальних швидкостей різання відбувається внаслідок зниження термомеханічноїнапруженості в зоні різання, обумовленого підвищенням співвідношення контактнихтвердостей інструментального та оброблюваного матеріалів після магнітноїобробки різальних пластин. Величина підвищення в діапазоні досліджуваних подачі глибин різання складає: при точінні сталі 45 –33,3 – 43,8 %, сталі У8А – 29,1– 41,9 %; стали 30Х13 – 13,3 – 25 %.

8.        Розроблено рекомендації зпрактичного використання технологічного методу ОІМП різальних пластин зтвердого сплаву ТН20 з метою підвищення ефективності чистового точіння сталейрізцями з цими пластинами. Складено номограми для вибору режимів різання причистовому точінні сталей 45 і У8А різцями з різальними пластинами з твердогосплаву ТН20, підданими ОІМП.

9.        Практичні результати роботивпроваджені у виробництво при виготовленні деталей важких токарних верстатів наВАТ “Краматорський завод важкого верстатобудування”. Річний економічний ефектвід впровадження склав 55,3 тис. грн. Результати досліджень впроваджені донавчального процесу Донбаської державної машинобудівної академії.


Використаналітература

 

1.  Калиниченко В.В. Перспективы повышения работоспособности режущегоинструмента из безвольфрамовых твердых сплавов методами виброабразивной имагнитной обработки // Резание и инструмент в технологических системах:Международный научно-технический сборник. — Харьков, 1999. — Вып. 54. — С.125-129.

2.  Зиновьев Н.И., Калиниченко В.В. Влияние импульсной магнитнойобработки на безвольфрамовые твердые сплавы // Резание и инструмент в технологическихсистемах: Международный научно-технический сборник. — Харьков, 1999. — Вып. 55.- С. 110-114.

Здобувачем проведені дослідження впливу ОІМП на мікротвердістьповерхневого шару та структуру твердого сплаву ТН20.

3.  Зиновьев Н.И., Калиниченко В.В. Изменение структуры и свойствбезвольфрамовых твердых сплавов при обработке импульсным магнитным полем //Авиационно-космическая техника и технология: Труды Государственногоаэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского “ХАИ”. — Харьков, 1999. — Вып.11. — С. 269-272.

Здобувачем проведені дослідження впливу ОІМП на структуру твердогосплаву ТН20.

4.  Зиновьев Н.И., Калиниченко В.В. Повышение эксплуатационных свойстврежущего инструмента из безвольфрамовых твердых сплавов // Надійністьінструменту та оптимізація технологічних систем: Збірник наукових праць. — Краматорськ: ДДМА, 1999. — Вип.9. — С. 97-100.

Здобувачем проведені дослідження впливу ОІМП на мікротвердістьповерхневого шару твердого сплаву ТН20.

5.  Зиновьев Н.И., Калиниченко В.В. Влияние ОИМП на микротвердостьповерхностного слоя и износ режущего инструмента из БВТС // Надійністьінструменту та оптимізація технологічних систем: Збірник наукових праць. — Краматорськ: ДДМА, 2000. — Вип. 10. — С.117-122.

Здобувачем проведені дослідження впливу режимів ОІМП намікротвердість поверхневого шару твердого сплаву ТН20 і обґрунтування впливуОІМП на інтенсивність зношування різців.

6.  Зиновьев Н.И., Калиниченко В.В. Влияние режимов обработкиимпульсным магнитным полем на период стойкости и стабильность показателеймикротвердости инструмента из твердого сплава ТН20 // Резание и инструмент втехнологических системах: Международный научно-техн. сборник. — Харьков, 2001.- Вып. 59. — С. 101-105.

Здобувачем проведені дослідження впливу режимів ОІМП на стійкістьрізців та коефіцієнт варіації мікротвердості поверхневого шару твердого сплаву,

7.        Зиновьев Н.И., Калиниченко В.В. Влияние режимов резанияна характеристики стойкости и относительного поверхностного износа резцов срежущими пластинами из безвольфрамового твердого сплава ТН20, обработаннымиимпульсным магнитным полем. // Надійність інструменту та оптимізаціятехнологічних систем: Збірник наукових праць. — Краматорськ: ДДМА, 2001. — Вип.11. — С. 3-12.

еще рефераты
Еще работы по промышленности, производству