Реферат: Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

Введення

Капітальнівкладення являються сукупністю затрат на утримання нових, розширення,реконструкцію і технічне переобладнання головних фондів.

Реконструкціядіючих підприємств означає здійснення по єдиному проекту повне або частковейого переобладнання і перебудова без введення нових і розширення діючихоб’єктів допоміжного і обслуговуючого призначення при необхідності.

Технічнепереобладнання діючого підприємства здійснюється з планом технічного розвиткупідприємства за допомогою упровадження комплексу заходів по підвищенню досучасних вимог технічного рівня окремих дільниць виробництва, автоматизацій імеханізації виробничих процесів, поліпшення організацій і структури виробництваі інших організаційних і технічних засобів.

Технічнепереобладнання, реконструкція і розширення діючого підприємства здійснюєтьсязавдяки фонду розвитку виробництва, науки і техніки цих підприємств і кредитівбанка.


1.        Робочий період

 

Робочийперіод – це час роботи технологічного обладнання.

Тривалістькапітального ремонту залежить від:

·         Добової продуктивності підприємства;

·         Технічного стану обладнання;

·         Якості виконання усіх видів ремонту;

·         Фінансування ремонтних робіт.

Капітальнийремонт – діб за рік;

·         Газація – діб за рік;

·         Поточний ремонт – доби за місяць;

·         Інші зупинки – доби за рік.

Робочийперіод складається:

 

Рп = Кфм.-Пз(1.1.)

Де:Рп – робочий період (діб);

Кфм –календарний фонд часу (діб);

Пз –планові зупинки (діб).

Рп =365 – 150 = 215 діб.

Коефіцієнтвикористання робочого часу:

 

Кв = Рп /Кфм (1.2.)

Де:Кв – коефіцієнт використання робочого часу.

Кв =215/365 = 0.58.

На2010 рік плануються свята:

Вихіднідні – два дня на тиждень:

I квартал – 26 діб;

II квартал – 26 діб;

III квартал – 26 діб;

IV квартал – 26 діб.

Таблиця1.1. Робочий період

Показники План на 2010 рік У тому числі по кварталам I II III IV 1. Календарний фонд часу (діб) 365 90 91 92 92 2. Планові зупинки (діб) 94 34 23 17 20 ·           Капітальний ремонт (діб) 12 12 - - - ·           Поточний ремонт (діб) 18 3 3 6 6 ·           Газація (діб) 4 4 - - - ·           Інші зупинки за рік (діб) - - - 1 1 ·           Вихідні (діб) 104 26 26 26 26 ·           Свята (діб) 10 3 5 2 - ·           Всього планових зупинок (діб) 150 48 34 35 33 3. Робочий період (діб) 215 42 57 57 59 4. Коефіцієнт використання робочого часу 0.58 0.46 0.62 0.61 0.64

2.        Виробнича програма

 

Виробничапрограма – це перший розділ виробничо-фінансового плану підприємства. Цеосновний розділ для розрахунку усіх показників плану підприємства.

Річнийвипуск продукції:

 

Кт = Сп/>Рп/>Нв/100% (2.1)

Де:Кт – товарна продукція у натуральному виразі (т);

Сп –добова продуктивність (т/добу);

Рп –робочий період (діб);

Нв –норма виходу (%).

Кп = Ктзаг+К вис (2.2)

Де:Кп – калькуляційна продукція (т);

Ктзаг – річний випуск борошна (т);

Квис– річний випуск висівок (т).

Розрахунковіданні по таблиці 2.1.

Ктзаг = 270*215*75/100% = 43537,5 (т);

Ктв/г = 270*215*35/100% = 20317,5 (т);

Кт1/г = 270*215*35/100% = 20317,5 (т);

Кт2/г = 270*215*5/100% = 2902,5 (т);

Ктвис = 270*215*21/100% = 12190,5 (т);

Кп =43537,5+12190,5= 55728 (т).

Таблиця2.1. Виробнича програма

Показники Одиниці вимірювання Величина Добова продуктивність т/добу 270 Робочий період діб 215

Норма виходу

У тому числі:

·           Борошно в/г

·           Борошно 1/г

·           Борошно 2/г

%

75

35

35

5

Висівки % 21

Річний випуск борошна

Утому числі:

·           Борошно в/г

·           Борошно 1/г

·           Борошно 2/г

Т

43537,5

20317,5

20317,5

2902,5

Висівки Т 12190,5 Калькуляційна продукція Т 55728

Розрахунковіданні по табл. 2.2:

Iквартал

Ктв/г = 270*42*35/100 = 3969 (т);

Кт1/г = 270*42*35/100 = 3969 (т);

Кт2/г = 270*42*5/100 = 567 (т);

Ктвис = 270*42*21/100 = 2381,4 (т).

IIквартал

Ктв/г = 270*57*35/100 = 5386,5 (т);

Кт1/г =270*57*35/100 = 5386,5 (т);

Кт2/г =270*57*5/100 = 769,5 (т);

Ктвис =270*57*21/100 = 3231,9 (т).

IIIквартал

Ктв/г = 270*57*35/100 = 5386,5 (т);

Кт1/г = 270*57*35/100 = 5386,5 (т);

Кт2/г = 270*57*5/100 = 769,5 (т);

Ктвис = 270*57*21/100 = 3231,9 (т).

IVквартал

Ктв/г = 270*59*35/100 = 5575,5 (т);

Кт1/г = 270*59*35/100 = 5575,5 (т);

Кт2/г = 270*59*5/100 = 769,5 (т);

Ктвис = 270*59*21/100 = 3345,3 (т).

Таблиця2.2. Випуск продукції

Назва продукції План на 2010 рік У тому числі по кварталам I II III IV Борошно в/г

20317,5

20317,5

2902,5

3969

3969

567

5386,5

5386,5

769,5

5386,5

5386,5

769,5

5575,5

5575,5

769,5

Борошно 1/г Борошно 2/г Висівки 12190,5 2381,4 3231,9 3231,9 3345,3 Калькуляційна продукція 55728 10886,4 14774,4 14774,4 15265,8

 

3.Амортизаційні витрати

 

Амортизація–це перенесення вартості основних фондів по частинам по мірі зносу на готовупродукцію.

Амортизаціярозраховується за формулою:

А =Ба/>На/100% (3.1)

А =205200*33/100 = 67716 (грн.).

Де:Ба – балансова вартість (грн.);

На –норма амортизації (%);

А –сума амортизації (грн.).

Ба =Сп/>Н/>0.95 (3.2)

Ба =270*800*0,95 = 205200 (грн.).

Де: Н– норматив вартості основних фондів на одну тону добової продуктивності, Н=800(тис. грн.).

Розрахунковідані по таблиці 3.1:

Загальнабалансова вартість:

Базаг = 270*33*0,95 = 8464,5 (грн.)

Балансовавартість груп основних фондів:

Бабуд. = 205200*0,48 = 98496 (грн.)

Басп. = 205200*0,48 = 98496 (грн.)

Бап.з. = 205200*0,48 = 98496 (грн.)

Ба тр.з. = 205200*0,07 = 14364 (грн.)

Баінст. = 205200*0,07 = 14364 (грн.)

Баінф.в. = 205200*0,2 = 41040 (грн.)

Бам.обл. = 205200*0,25 = 51300 (грн.)

Амортизаційнівитрати:

Абуд.= 98496*2/100 = 1969,92 (грн.)

Асп.= 98496*2/100 = 1969,92 (грн.)

Ап.з.= 98496*2/100 = 1969,92 (грн.)

А тр.з.=14364*10/100 = 1436,4 (грн.)

Аінст.=14364*10/100 = 1436,4 (грн.)

Аінф.в.= 41040*15/100 = 6156 (грн.)

Ам.обл.= 51300*6/100 = 3078 (грн.)

Таблиця3.1. Амортизаційні витрати

Назва фондів Група фондів Структура, % Вартість фондів, грн. Норма амортизації Сума амортизації, грн. Побутові

I

48,0 98496 2.0 1969,92 Споруди Передатні засоби Транспортні засоби

II

7,0 14364 10.0 1436,4 Інструмент Машини та обладнання

III

20,0 41040 6.0 6156 Інформаційні витрати

IV

25,0 51300 15.0 3078 Всього 100,0 205200 33,0 12640,32

4.Вартість сировини

 

Вартістьсировини визначається за формулами:

Вс =Рс/>Цз (4.1)

Рс =Сп/>Рп (4.2)


Вод =Вс/>1%/100 (4.3)

Ввід=%видходів/>Копт (4.4)

%від(%) = 100% – (Нв +%висівки) (4.5)

%від(т) = Рс/>%від (%)/100 (4.6)

Взаг= Вс + Вод – Ввід (4.7)

Де:Вс – вартість сировини (грн.);

Рс –витрати сировини за рік (т);

Цз –закупочна ціна (грн.);

Вод –витрати на одержання сировини (грн.);

Ввід– вартість відходів (грн.);

Взаг– загальна вартість сировини (грн.).

Розрахунковадо таблиці 4.1.

Рс =270*215 = 58050 т.

Вс =58050*1200 = 69660000 грн.

Вод =69660000*1%/100 = 696600 грн.

%від(%) = 100% – (75% + 21%) = 4%

%від(т) = 58050*4/100% = 2322

Ввід =2322*350 = 812700 грн.

Взаг =69660000 + 696600 – 812700 = 69543900 грн.

Таблиця4.1. Вартість сировини

Показники План на 2010 рік Закупочна ціна, грн. Вартість сировини, грн. Пшениця м’яка 58050 1200 69660000

Витрати на одержання

сировина

 

-

- 696600 Відходи 2322 350 812700

Всього

60372 1550 69543900

5.Вартість електроенергії

 

Длявизначення вартості електроенергії треба знайти заявлену потужність:

N = Pe/>Pп/>24/>cos/> (5.1)

Cos/>= 0.95

Pe= Kт/>W yд (5.2)

Ce= Pe/>a + N/>в (5.3)

Де: N – заявленапотужність, кВт;

Ре –витрати електроенергії на технологічні цілі кВт/>г;

W yд – нормативвитрат електроенергії на одну тону борошна, кВт/>г;

Се –вартість електроенергії, грн.;

а –тариф за 1 кВт/>г, грн.;

в– тарифза 1 кВт/>г, грн.

Якщозаявлена потужність трансформаторів більш ніж 750 кВт, то вартістьелектроенергії визначається по двоставочному тарифу, в протилежному значені –по одноставочному тарифу:

а = 0,416грн.

в = 25грн.

Розрахунковідані по таблиці 5.1.

Ре =43537,5*67,5 = 2938781,2 кВт*г;

N = 2938781,2/215*24*0,95= 311647,47 кВт;

Ce = 2938781,2*0,416 =1222533 грн.

Таблиця5.1. Вартість електроенергії

Показники Позначення Одиниці вимірювання Величина Борошно сортове Кт т 43537,5 Питомі витрати електроенергії W yд

кВт/>г

67.5 Витрати електроенергії на технічні цілі Ре

кВт/>г

2938781,2

Тариф за 1 кВт/>г

а грн. 0,416 Вартість електроенергії на технічні цілі

Ре/>а/>

грн. 1222533 Заявлена потужність N кВА 311647,47 Тариф за 1 кВА в грн. 25.0 Вартість заявленої потужності

N/>в

грн. 7791186,7 Загальна вартість електроенергії Се грн. 1222533

6.Вартість палива

Вартістьпалива:

Тум =Кт*Нп/1000 (6.1)

Тп =Тум/К (6.2)

Вп =Тп*Ц (6.3)

Де:Тум – кількість умовного палива, у. т;

Кт –борошно сортове, т;

Нп –норма витрат умовного палива, кг;

Тп –кількість натурального палива, т;

К –коефіцієнт переведення умовного палива в натуральне;

Вп –вартість палива, грн.;

Ц –ціна за одну тону палива, грн.

Розрахунковідані до таблиці 6.1

Тум =43537.5*117/1000 = 5093.88 у. т.

Тп = 5093.88/1.39= 3664.66 т.

Вп =3664.7*800 = 2931760 грн.

Таблиця6.1. Вартість палива

Показники Позначення Одиниці вимірювання Величина Борошно сортове Кт т 43537.5 Норма витрат умовного палива Нп Кг 117 Кількість умовного палива Тум у. т. 5093.88 Коефіцієнт переведення К - 1.39 Кількість натурального палива Тп т 3664.66 Ціна за 1 тону палива Ц грн. 800 Вартість палива Вп грн. 2931760

7.Вартість води

Вартістьводи визначається за формулами:

Рв =Кт/>Н вод (7.1)

Св =Рв/>с (7.2)

Рг =Кт/>Нг (7.3)

Сг =Рг/>с (7.4)

Вк =(Рв + Рг)/>0.9 (7.5)

Ск =Вк/>d (7.6)


В заг= Св + Сг + Ск (7.7)

Де:Рв – витрати води на технічні цілі, м/>;

Кт –борошно сортове, т;

Н вод– норма витрат води, м/>;

Св –вартість води, вартість води витраченої на технологічні цілі, грн.;

с –тариф за 1 м/>, грн.;

Рг –витрати води на господарсько-побутові потреби, м/>;

Нг –норма витрат води на господарсько-побутові потреби, м/>;

Сг –вартість води витраченої на господарсько-побутові потреби, грн.;

Вк –відпуск у каналізацію, м/>;

Ск –вартість води за відпуск у каналізацію, грн.;

d – тариф завідпуск у каналізацію, грн.;

В заг– загальна вартість води, грн.

Розрахункидо таблиці 7.1.

Рв =43537,5*0,025 = 1088 м/>;

Св = 1088*5,87= 6386,5 грн.;

Рг =43537,5*0,1 = 4353,75 м/>;

Сг =4353,75*5,87 = 25556,5 грн.;

Вк =(1088 + 4353,75)*0,9 = 4897,5 м/>;

Ск =4897,5*3,2 = 15672 грн.;

В заг= 6386,5 + 25556,5 + 15672 = 47615 грн.

Таблиця7.1. Вартість води

Показники Позначення Одиниці вимірювання Величина Борошно сортове Кт т 43537,5 Норма витрат Н вод

м/>

0.025 Витрати води на технічні цілі Рв

м/>

1088

Тариф за 1м3 води

с грн. 5.87 Вартість води на технічні цілі Св грн. 6386,5 Норма витрат на господарсько-побутові потреби Нг

м/>

0.1 Витрати на господарсько-побутові потреби Рг

м/>

4353,75 Вартість на господарсько-побутові потреби Сг грн. 25556,5 Відпуск у каналізацію Вк

м/>

4897,5 Тариф за відпуск у каналізацію d грн. 3.2 Вартість води за відпуск у каналізацію Ск грн. 15672

Загальна вартість

В заг грн. 47615

8.Вартість допоміжних матеріалів

Вартістьдопоміжних матеріалів приймаємо 0.5% від загальної вартості сировини.

Вд.м.= 0.5/>Взаг/>100 (8.1)

Де:Вд.м. – вартість допоміжних матеріалів, грн.;

В заг– загальна вартість сировини, грн.

Вд.м.= 0,5*69543900/100 = 347719,5 грн.

9.Фонд заробітної плати

Таблиця9.1. Чисельність персоналу підприємства

Професія Чисельність, чол. Відсотки від загальної чисельності Спеціальність 16 24 Робочі технологічних цехів 24 36 Допоміжні робочі 14 20 Навантажники 7 10 Охорона 7 10 Всього 68 100

Чисельністьперсоналу підприємства визначається:

Ч ппп= Сп/>Нч (9.1)

Де:Чппп – чисельність персоналу підприємства, чол.;

Нч –норматив чисельності на 1 м добової продуктивності, чол.

Добовапродуктивність менше 200 м/добу, значить Нч = 0.25

Чппп= 270*0.25 = 68 чол.

ФЗПо= ГТС/>Т/>Кр (9.2)

Де:ФЗПо – фонд заробітної плати, грн.;

ГТС –годинно-тарифна ставка, грн.;

Т –річний фонд робочого часу, год. Т = 2002;

Кр –кількість робочих даного розряду, чол.

ФЗПсп= Ставка/>12/>Ксп (9.3)

Де:Ксп – кількість спеціалістів, чол.;

Д =%д/>ФЗП/>100 (9.4)

Пр =%пр/>ФЗП/>100 (9.5)

Де: Д– доплата, грн.;

Пр –премія, грн.;

%д –відсотки доплати, %;

%пр –відсотки премії, %.

Дляробочих технологічних цехів та допоміжних робітників % д = 12.

Відсоткипремії:

Дляспеціалістів % пр = 50 грн.;

Дляробітників % пр = 25 грн.;

Длядопоміжних робітників% пр = 20 грн.;

Длянавантажників % пр = 20 грн.;

Дляохорони % пр = 10 грн.;

ФЗПзаг = ФЗП о + Д + Пр (9.6)

Де:ФЗП заг – загальний фонд заробітної плати, грн.

Розрахуємозаробітну плату:

ФЗПдир. =2500*12 = 30000 грн.;

Прдир. = 30000*50/100 = 15000 грн.;

ФЗПзаг =30000+15000 = 45000 грн.;

ФЗПап. роб = 3.38*2002*8 = 54134 грн.;

Д ап.роб =54134*12/100 = 6496 грн.;

Прап. роб =54134*25/100 = 13534 грн.;

ФЗПзаг ап. роб =54134+6496+13534 = 74164 грн.;

ФЗПдоп. роб =8.08*2002* = 113233 грн.;

Ддоп. роб =113233*12/100 = 13588 грн.;

Прдп. роб =113233*20/100 = 22647 грн.;

ФЗПзаг ап. роб =113233+13588+22647 = 149468 грн.;

ФЗПнав. = 1500*12*7 = 126000 грн.;

Прнав. = 126000*20/100 = 25200 грн.;

ФЗПзаг. нав. =126000+25200= 151200 грн.;

ФЗПох. = 800*12*7 = 67200 грн.;

Прох. = 67200*10/100 = 6720 грн.;

ФЗПзаг. ох. =67200+6720 = 73920 грн.;


Таблиця9.2. Фонд заробітної плати

Назва професії Кількість, чол. Розряд ГТС, ставка, грн. Річний фонд, грн. Доплата, грн. Премія, грн. Загальна, грн.

Спеціалісти:

Директор 1

-

2500 30000

-

15000 45000 Бухгалтер 1

-

2300 27600

-

13800 41400 Головний механік 1

-

2400 28800

-

14400 43200 Головний електрик 1

-

2200 26400

-

13200 39600 Головний інженер 1

-

1900 22800

-

11400 34200 Інженер по охороні праці 2

-

2100 25200

-

12600 37800 Зам. директор по якості 1

-

1800 21600

-

10800 32400 Зам. директор по постачанню 3

-

2000 24000

-

12000 36000 Секретар 3

-

1600 19200

-

9600 28800 Касир 2

-

1700 20400

-

10200 30600

Всього:

16

-

246000

-

123000 396000 Апаратники борошномельних цехів

8

7

3

6

6

5

4

3

9.38

8.08

7.03

6.25

150230

113233

42222

75075

18028

13588

5067

9009

37558

28308

10556

18769

205816

155129

57845

102853

Всього:

24 380760 45692 95191 521643 Допоміжні робітники

4

6

4

6

5

4

9,85

8.48

7.38

78879

101862

59099

9465

12223

7092

15776

20372

11820

104120

134457

78011

Всього:

14

-

-

239840 28780 47968 316588 Навантажників 7

-

1500 12600 - 25200 37800 Охорона 7

-

800 67200 - 6720 73920

Всього:

68

-

-

946400 74472 298079 1345951

10.Калькуляція собівартості продукції

Собівартістьпродукції – це витрати грошової форми на виробництво та реалізаціюпродукції.

Витратирозподіляються:

1.        По економічним елементам;

2.        По калькуляційним статтям.

Формулидля обчислень:

Пв =статеві витрати />100/>загальну собівартість (10.1)

Вт =повна собівартість/>Кп (10.2)

Де:Пв – питома вага статей собівартості, %;

Вт –витрати на одну тону продукції, грн.;

Кп –калькуляційна продукція, т.

Іншівитрати:

·         Платежі по обов’язковому страхуванню майна (0.5 від балансовоївартості основних фондів);

·         На реалізацію продукції (10% від перших чотирьох елементіввитрат);

·         На управління підприємством (20.5 від загального фонду заробітноїплати);

·         Аудиторська перевірка, відсотки за кредит, послуги комерційнихбанків, реклама, ярмарок, канцелярські витрати (умовно приймаємо 0.87% відзагальної вартості сировини).

Пос =0.5/>Ба/>100 (10.3)

Врп =10/>/>/>100 (10.4)

Вуп =20/>ФЗП заг/>100 (10.5)


Вап =0.87/>Вс заг/>100 (10.6)

Ів =Пос + Врп + Вуп + Вап (10.7)

В на1т = сума витрат/>Кп

Де:Пос – платежі по обов’язковому страхуванню майна, грн.;

Ба –балансова вартість основних фондів, грн.;

Врп –витрати на реалізацію продукції, грн.;

Вуп –витрати на управління підприємством, грн.;

ФЗПзаг – загальний фонд заробітної плати, грн.;

Вап –витрати на аудиторську перевірку, грн.;

Всзаг – загальна вартість сировини, грн.;

В на1т – витрати на одну тону продукції, грн.;

Кп –калькуляційна продукція, т.

Розрахунковідані до таблиці 10.1:

Пос =0.5*205200/100= 1026 грн.

Врп =10*73745808/100= 7374581 грн.

Вуп =20,5*1345951/100= 275920 грн.

Вап =0.87*69543900/100= 605032 грн.

Ів =1026 +7374581 + 275920 + 605032 = 8256559 грн.

Пвсировини = 69543900*100/84262833 = 82,5%

Пв палива= 2931760*100/84262833= 3,47%

Пв ел.=1222533*100/84262833= 1,45%

Пвводи = 47615*100/84262833=0,05%

Пв доп.мат.=347720*100/84262833 = 0,41%

Пвзар. пл.=1345951*100/84262833 = 1,59%

Пвначислень = 499079*100/84262833 = 0,59%

Пвамортизації =67716*100/84262833 = 0,08%

Пвінших витрат =8256559*100/84262833 = 9,79%

Втсировини = 69543900/55728=1248

Втпалива = 2931760/55728=52,6

Вт ел.= 1222533/55728=22

Втводи = 47615/55728=0,85

Втдоп. мат. = 347720/55728=6,23

Вт зар.пл. = 1345951/55728=24,1

Втначислень = 499079/55728=8,95

Втамортизації = 67716/55728=1,21

Втінших витрат = 8256559/55728=14,85

Втпов. соб. = 84262833/55728 =1512

Таблиця10.1. Калькуляція собівартості продукції

Елементи витрат Статті витрат Сума, грн. Питома вага, % Витрати на 1т продукції, грн. />

Матеріальні витрати.

Витрати на розробку плану

Сировина 69543900 82,5 1248 /> Паливо 2931760 3,47 52,6 /> Електроенергія 1222533 1,45 22 /> Вода 47615 0,05 0,85 /> Допоміжні матеріали 347720 0,41 6,23 /> Заробітна плата 1345951 1,59 24,1 />

 

/>

 

/>

 

/> Начислення на соціальні потреби Начислення на заробітну плату 499079 0,59 8,95 /> Амортизація основних фондів та нематеріальних активів. Амортизація 67716 0,08 1,21 /> Інші витрати Інші витрати 8256559 9,79 14,85 /> Всього Повна собівартість 84262833 100 1512 />

11.Собівартість однієї тони продукції

Таблиця11.1. Собівартість однієї тони продукції

Продукція Кількість продукції, т Коефіцієнт переведення Кількість продукції в у. т. Вартість умовної продукції, грн. Собівартість 1т, грн. Борошно вищого ґатунку 20317,5 11 223492,5 84256672 4147 Борошно першого ґатунку 20317,5 8 162540 84195720 4144 Борошно другого ґатунку 2902,5 5 14512,5 84259575 29030 Висівки 12190,5 1 12190,5 84260736 6912 Всього 55728 - 412735,5 336972703 44233

Розрахунковідані до таблиці 11.1

Визначаємокількість продукції в умовних тонах:

Кту.т = Кт/>Кпер (11.1)

Де:Кт у.т – кількість продукції в умовних тонах, у.т;

Кпер– коефіцієнт переведення.

Кту.т = 20317,5*11 = 223492,5 у. т.

Визначаємовартість однієї умовної тони:

В1у.т= Спов./>Кт у.т (11.2)

Де:Спов – повна собівартість, грн.;

В1у.т= 84262833/223492,5 = 377 грн.

Визначаємовартість умовної продукції:

Ву.т= В1у.т/>Кт у.т (11.3)


Де: В1у.т– вартість однієї умовної тони;

Кту.т – кількість продукції в умовних тонах, у.т.

Ву.т=377*223492,5 = 84256672 грн.

Визначаємособівартість однієї тони:

С1т =Ву.т/>Кт (11.4)

Де:Ву.т – вартість умовної тони, грн.;

Кт –кількість продукції, т.

С1т =84256672/20317,5= 4147 грн.

12.Розрахунок цін на продукцію

Знаходимоприбуток з однієї тони продукції:

П1т =С1т/>Нп/>100 (12.1)

Де:П1т – прибуток з однієї тони, грн.;

С1т –собівартість однієї тони, грн.;

Нп –норма прибутку, %;

Длявищого сорту Нп = 15,0%;

Дляінших Нп =10%.

П1т =4147* 15%/100 = 622 грн.

П1т =4144* 10%/100 = 414 грн.

П1т =29030* 10%/100 = 2903 грн.

П1т =6912* 10%/100 = 691 грн.

Знаходимооптові ціни однієї тони продукції:

Цопт. 1т = С1т + П (12.2)


Де: Цопт. 1т – оптова ціна однієї тони, грн.

Цопт. 1т = 4147+12637485 = 12641632 грн.

Цопт. 1т = 4144+8411445 = 8415589 грн.

Ц опт.1т = 29030+8425957,5 = 8454987,5 грн.

Цопт. 1т = 6912+8423635,5 = 8430547,5 грн.

Знаходимоподаток на добавлену вартість (ПДВ):

ПДВ =20%/>Ц опт. 1т/>100 (12.3)

ПДВ =20%*12641632 /100 = 2528326,4 грн.

ПДВ =20%*8415589/100 = 1683118 грн.

ПДВ =20%*8454987,5 /100 = 1690997,5 грн.

ПДВ =20%*8430547,5 /100 = 1686109,5 грн.

Знаходимовідпускну ціну однієї тони продукції:

Цв 1т= Цопт + ПДВ (12.4)

Де:Цв 1т – відпускна ціна однієї тони продукції, грн.;

Цв 1т= 12641632+2528326,4 = 15169958 грн.

Цв 1т= 8415589+1683118 = 10098707 грн.

Цв 1т= 8454987,5 +1690997,5 = 10145985 грн.

Цв 1т= 8430547,5 +1686109,5 = 10116657 грн.

Таблиця12.1. Ціни на продукцію

Продукція Собівартість 1т, грн. Прибуток 1т, грн. Оптова ціна 1т, грн. ПДВ, грн. Відпускна ціна, грн. Вищий ґатунок 4147 622 12641632 2528326,4 15169958 I ґатунок 4144 414 8415589 1683118 10098707 II ґатунок 29030 2903 8454987,5 1690997,5 10145985 Висівки 6912 691 8430547,5 1686109,5 10116657

Знаходимосуму прибутку:

П =П1т/>Кт (12.5)

Де: П– сума прибутку, грн.;

П = 622*20317,5 = 12637485 грн.

П = 414*20317,5= 8411445 грн.

П = 2903*2902,5= 8425957,5 грн.

П = 691*12190,5= 8423635,5 грн.

Знаходимовартість продукції в оптових цінах:

Вц опт.= Ц опт. />Кт (12.6)

Де:Вц опт. – вартість продукції в оптових цінах, грн.;

Кт –кількість продукції, т;

В цопт= 12641632*20317,5 = 256846358160 грн.

В цопт= 8415589*20317,5 = 170983729507 грн.

В цопт= 8454987,5*2902,5 = 24540601219 грн.

В цопт= 8430547,5*12190,5 = 102772589299 грн.

Знайдемовартість у відпускних цінах:

Вцв =Вцв 1т*Кт (12.7.)

Де:Вц – вартість у відпускних цінах, грн.

Вцв =15169958*20317,5 = 308215621665 грн.

Вцв =10098707*20317,5 = 205180479473 грн.

Вцв =10145985*2902,5 = 29448721463 грн.

Вцв =10116657*12190,5 = 123327107159 грн.

Знаходимовартість продукції в оптових цінах, всього:

ΣВц.опт. = 555143278185 грн.

Знаходимовартість продукції у відпускних цінах, всього:

ΣВцв= 666171929760 грн.

Знаходимоприбуток, всього:

ΣП=37898523 грн.

Таблиця12.2. Вартість продукції

Продукція Кількість, т Прибуток 1т, грн. Сума, грн. Вартість в опт. цінах, грн. Відпускна ціна 1т, грн. Вартість у відпускних цінах, грн.

Борошно сортове

Вищий ґатунок

20317,5 622 12637485 256846358160 15169958 308215621665 I ґатунок 20317,5 414 8411445 170983729507 10098707 205180479473 II ґатунок 2902,5 2903 8425957,5 24540601219 10145985 29448721463 Висівки 12190,5 691 8423635,5 102772589299 10116657 123327107159 Всього 55728 - 37898523 555143278185 - 666171929760

13.Основні показники виробничої діяльності

Таблиця13.1. Показники діяльності підприємства

Показники Позначення Одиниці вимірювання Величина Добова продуктивність Сп т/добу 270 Робочий період Рп Діб 215 Норма виходу Нв % 75 Річний випуск борошна Кт т 43537,5 Борошно вищого ґатунку Кт в/г т 20317,5 Борошно I ґатунку Кт 1/г т 20317,5 Борошно II ґатунку Кт 2/г т 2902,5 Висівки Кт в т 12190,5 Калькуляційна продукція Кп т 55728 Повна собівартість С пов. грн. 84262833 Сума прибутку

/>П

грн. 37898523 Рівень рентабельності R % 44,9 Фондовіддача Фв - 410,6 Фондомісткість Е - Фондорентабельність Фр - 184,6

Продуктивність праці:

На 1-го працівника

ПП пр. т/чол. 819,5 грн./чол 8163871738

Продуктивність праці:

На 1-го робочого

ПП роб. т/чол. 3980,5 грн./чол 39653091299 Вартість продукції в оптових цінах

/>Вц опт.

грн. 555143278185 Вартість продукції у відпускних ціна

/>Вц в.

грн. 666171929760

R = />П/С пов. />100% (13.1)

Де: R – рівеньрентабельності, %;

/>П – повний прибуток,грн.;

Спов. – повна собівартість, грн.

Фо =С пов. / Ба (13.2)

Де:Фо – фондовіддача.

Е = 1/ Фо = Ба / С пов. (13.3)

Де: Е– фондомісткість.

Фр = />П / Ба (13.4)

Де:Фр – Фондорентабельність.

ППпр. = />Кт / Чппп (13.5)


Де:ПП пр. – продуктивність праці працівників, т/чол.;

Ч ппп– чисельність всього персоналу, чол.

ППпр. = />Вц опт. / Чппп (13.6)

Де:ПП пр. – продуктивність праці працівників, грн./чол.

ППроб. = />Кт / Ч роб (13.7)

Де:ПП роб. – продуктивність праці робітників, т/чол.;

Чроб. – чисельність робітників, чол.

ППроб. = />Вц опт. / Ч роб. (13.8)

Розрахунковідані до таблиці 13.1

R =37898523/84262833*100%= 44,9%

Фв = 84262833/205200= 410,6

Е =1/410,6= 0

ППпр. = 55728/68 = 819,5 т/чол.

ППпр. = 555143278185/68 = 8163871738 грн./чол.

ППроб. = 55728/14 = 3980,5 т/чол.

ППроб. = 555143278185/14 = 39653091299 грн./чол.

 

14.Коштовно-фінансовий розрахунок засобів автоматизації

Таблиця14.1. Балансова вартість засобів автоматизації

Назва засобів автоматизації Кількість, шт. Вартість одиниці Вартість всього Транспортні витрати Складські витрати Балансова вартість П М Н П М Н

Пускачі:

ПМЕ

14 72 7,2 3,6 1008 100,8 50,4 5,76 1,44 230,4

Автоматичні вимикачі:

АП-50

14 48 4,8 2,4 672 67,2 33,6 3,84 0,96 153,6

ДУ:

РКС

18 120 12,0 6,0 2160 216 108 9,6 2,4 456

Всього:

46 240 24 12 3840 384 192 19,2 4,8 839,6

Де: Пр– придбання, грн.;

М –монтаж, грн.;

Н –налагодження, грн.

М = 10%/>Пр / 100% (14.1)

Тр = 8%/>Пр / 100% (14.2)

Ск = 2%/>Пр / 100% (14.3)

Н = 5%/>Пр / 100% (14.4)

База= Пр + Тр + Ск + М + Н (14.5)

Де: М– витрати на монтаж, грн.;

Тр –транспортні витрати, грн.;

Ск –складські витрати, грн.;

Н –витрати на налагодження, грн.;

База– балансова вартість, грн.;

Пр –вартість одиниці придбання, грн.

М пме= 10*72/100 = 7,2 грн.

Н пме= 5*72/100 = 3,6 грн.

Прпме всього = 14*72 = 1008 грн.;

М пмевсього = 10*1008/100 = 100,8 грн.;

Н пмевсього = 5*1008/100 = 50,4 грн.;

Трвсього = 8*1008/100 = 5,76 грн.;

Сквсього = 2*1008/100 = 1,44 грн.;

Бапме = 1008+5,76+1,44+7,2+3,6 = 230,4 грн.;

Визначаємоекономію вартості електроенергії після автоматизації:

 

Се2 =Ре2/>а (14.6)

Ре2 =Кт/>Wуд/>К (14.7)

Де:Се2 – вартість електроенергії, грн.;

Ре2 –витрати електроенергії, кВт;

а – тарифза 1 кВтг, грн., (а = 0,416);

К –коефіцієнт втрати електроенергії;

Післяавтоматизації К = 0.9.

Розрахунок:

Ре 2= 43537,5*67,5*0,9 = 2644903,1кВт;

Се 2= 2644903,1*0,416 = 1100279,6 грн.

/>Се = Се – Се 2 (14.8)

Де: />Се – економія вартостіелектроенергії;

/>Се = 1222533 – 1100279,6= 122253,4

Взв’язку з автоматизацією численність персоналу зменшується:

·         Апаратних робітників на 4 чол. (з 24 до 20 чол.);

·         Допоміжних робітників на 4 чол. (з 14 до 10 чол.).


Таблиця14.2. Економія ФЗП за рахунок зменшення робітників у зв’язку з автоматизацією

Назва професії Кількість, чол. Розряд ГТС, ставка, грн. Річний фонд, грн. Допоміжна плата, грн. Премія, грн. Економія ФЗП, грн. Апаратники борошномельного виробництва 8 6 9,38 150230 18028 37557 205815 7 5 8,08 113233 13588 28308 155129 3 4 7,03 56296 6755 14074 77125 2 3 6,25 37537 4504 9384 51425 Всього 20 - - 357296 42875 89323 489494 Допоміжні робітники 3 6 9,85 6036 724 1207 7967 4 5 8,48 67908 8149 13582 89639 3 4 7,38 59099 7092 11820 78011 Всього 10 - - 133043 15965 26609 175617 Ітого 30 - - 490339 58840 115932 665111

 

Начисленняна заробітну плату:

 

Пс =32%/>/>ФЗП/>100% (14.9)

Де: />ФЗП – економія фондузаробітної плати, грн.;

Пс = 32%*665111/100= 212836

 

Сц =4/>/>ФЗП/>100% (14.10)

Сц = 4*665111/100= 26604

 

Фб =1.5%/>/>ФЗП/>100% (14.11)

Фб =1,5%*665111/100 = 9977

 

/>НЗП = Пс + Сц + Фб (14.12)


Де: />НЗП – економія начислень назаробітну плату, грн.

/>НЗП = 212836 + 26604 + 9977= 249417 грн.

Визначимопоказник економічної діяльності:

Т= Ба2/ Э (14.13)

Де: Т– час окупності, рік;

Баз.а. – балансова вартість засобів автоматизації, грн.;

Э –економія коштів у зв’язку з автоматизацією, грн.

Т =396360/1036781,4 = 0,3 рік.

 

Ба2 =Ба*1.8 (14.14)

Ба2= 205200*1,8 = 396360 грн.

Э=/>Се+/>ФЗП+/>НЗП (14.15)

Э = 122253,4+ 665111 + 249417 = 1036781,4 грн.

Переведемороки у дні:

Т =0,3*300/28 = 3,2 ≈ 3

Т = 3міс.

Коефіцієнтекономічної ефективності

Е = 1/ Т (14.16)

Е =1/3 = 0,3


Література

1. Г.А. Краснощекова,Т.В. Редькина. Экономика организация и планирование производства на предприятиихранения и переработки зерна – М.; Агропромиздат, 1991.

2. А.Х. Павлюченков. Экономика промышленностипо хранению и переработки зерна – М.; Агропромиздат, 1989.

еще рефераты
Еще работы по промышленности, производству