Реферат: Газопостачання населеного пункту

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

«ГАЗОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ»


Вступ

Газопостачання – це комплекс інженерно-технічних заходів,які мають на меті транспортування під певним тиском і в необхідній кількостігазу від джерела газопостачання (ГРС) до споживача.

При розробці даного курсового проекту необхідно розрахуватидвоступеневу систему газопостачання для населеного пункту в якому присутніпромислові підприємства, малі комунально-побутові підприємства, централізованеопалення та гаряче водопостачання, індивідуальні споживачі газу.

Для цього нам потрібно визначити загальну потребу в газі ірозрахувати мережі високого (середнього) та низького тиску газопостачання, тасистему дворового газопостачання житлового будинку. Витрати газу знаходятьокремо для кожної категорії споживачів на комунально-побутові ісанітарно-гігієнічні потреби населення, на опалення, вентиляцію і гаряче водопостачанняжитлових і громадських будівель.

Споживання газу в населеному пункті залежить в основномувід кількості мешканців, ступеню благоустрою житла, кліматичних умов.

Всі ці розрахунки необхідно проводити згідно вимогнормативних документів та методики розрахунку [2].


1. Вихідні дані

 

Згідно завдання на виконання курсовогопроекту з дисципліни «Газопостачання» необхідно запроектувати системугазопостачання міста Маріуполь.

Місто Маріуполь територіально поділено начотири адміністративних райони:

Район I – забудова багатоповерховими будівлями.Ступінь забезпеченості природним газом 100%. Гаряче водопостачання та опаленняцентралізоване.

Район IІ – забудова 5-ти поверховими будівлями. Ступіньзабезпеченості природним газом 100%. Опалення централізоване від котелень,гаряче водопостачання від проточних водонагрівачів.

Район IIІ – змішана забудова 25% – 5-ти поверховібудівлі, 75% – одно-, двоповерхові будівлі. Ступінь забезпеченості природнимгазом 80%. Опалення 5-ти поверхових будівель – централізоване, одно-,двоповерхових будівель – місцеве. Гаряче водопостачання від водонагрівачів.

Район IV – малоповерхова забудова. Опаленнямісцеве, гаряче водопостачання відсутнє. Ступінь забезпеченості природним газом70%.

Джерелом газопостачання населеного пунктуслужить газорозподільна станція ГРС, що знаходиться на східній околиці міста.

Кліматичні дані району будівництваприйнято згідно [2], і становлять:

1.   Розрахунковатемпература зовнішнього повітря для проектування системи опалення tо =-15оС;

2.   Теж для вентиляціїtвент = -4 оС;

3.   Середнятемпература зовнішнього повітря за опалювальний період t=2,2оС;

4.   Тривалістьопалювального періоду nо=153 доби;


2 Визначення кількості жителів населеногопункту

Густина житлового фонду для районів міста визначається згідно[2, дод. 1. с. 81] і приймається для одно- і двоповерхових будівель В=3300 м2/га,а для 5-ти і багатоповерхових будівель В=6600 м2/га. Для районузмішаної забудови (район III) густина житлового фонду знаходиться усередненопропорційно частці будинків етажності в загальній їх кількості в районі:

ВIII=γ1-2·В1-2+γ5·В5[м2/га] (2.1)

де γ1-2,γ5 – відповідночастка в житловому фонді 1–2 поверхових і 5-ти поверхових будинків, %;

В1-2, В5 – густина житлового фондудля 1–2 поверхових і 5-ти поверхових будинків, м2/га.

Для району I – ВI=6600 м2/га;

району II – ВII=6600 м2/га;

району IIІ – ВIIІ=0,75·3300+0,25·6600=4125 м2/га;

району IV – ВIV=3300 м2/га.

Норма забезпеченості площею на одного мешканця для районів I, II – f1=15 м2/чол,а для III та IV f2=18 м2/чол.

Чисельність населення визначається окремо для кожного зрайонів населеного пункту за формулою:

/> люд. (2.2)

де /> – загальна площажитлових будівель у районі, тис. м2

/> тис. м2 (2.3)


де /> – площа забудовив районі, що визначається з генплану, га;

В-густинажитлового фонду, м2/га;

f – нормазабезпеченості загальною площею, м2/люд.

Результати розрахунків заносимо до табл. 1.

Таблиця 1 – Визначення кількості мешканців по районам

Район

Площа житлової забудови,/>, га

Густина житлового фонду, В м2/га

Норма забезпеченості загальною площею, f, м2/люд

Загальна площа житлових будинків />, тис. м2

Кількість мешканців

N, люд

I 330,92 6600 15 2184072 121337 II 13,6 6600 15 897600 59840 ІІІ а) 5-ти 210,44 6600 15 1388904 92593,6 б) 2-х 49,68 3300 18 163944 9108 ІV 139,24 3300 18 459492 25527

Σ

743,88

 

 

5094012

1141748


3 Визначення витрат газу

3.1 Витрата газу на комунальні-побутовіпотреби населення

Спочатку знаходять річні витрати газу в залежності відкількості споживачів та норм витрати теплоти згідно [3]. Річні витрати газу накомунально-побутові витрати населення визначаються в залежності від кількостіспоживачів, норм витрат теплоти з урахуванням ступеня забезпеченостігазопостачанням комунально-побутових потреб населення за формулою:

/>, млн. м3/рік (3.1)

де N – чисельність населення, люд.

S –розрахункова кількість комунальних послуг населенню [2. дод. 2];

/> – ступінь забезпечення газопостачанням комунально-побутовихпотреб;

gн – нормавитрати теплоти на даний вид комунальних послуг, МДж;

/> – нижча теплота згорання природного газу, />= 34 МДж/м3.

В районі I – газ витрачається тільки на приготування їжі:

=2800МДж/люд. рік

В районі IІ – газ витрачається на приготування їжі та нанагрівання води в проточних водонагрівачах:

qІІ=8000МДж/люд. рік

В районі IІІ – для 5-ти поверхових будівель (25%) газвитрачається на приготування їжі та на нагрівання води в проточнихводонагрівачах, а для одно-, двоповерхових (75%) газ ще й витрачається наопалення:

qІІІ =0,25·8000+0,75·8000=8000МДж/люд. рік

В районі IV – газ витрачається на приготування їжі та на опалення:

qІV =8000МДж/чол. рік

В усіх районах розташовані механізовані пральні, лазні,їдальні, хлібозаводи і лікарні, а також невеликі комунально-побутовіпідприємства. Розрахунки заносимо до табл. 2.

Розрахункові годинні витрати газу знаходять виходячи зрічних витрат газу (див. табл. 2) з урахуванням коефіцієнту годинного максимумуза формулою:

/>, м3/год [2, с. 10]

де />– річна витратагазу споживачем, млн. м3/рік;

/> – коефіцієнт годинного максимуму, рік/год.

Результати розрахунку загальних витрат газу приведені втабл. 3. Сумарна витрата газу населеним пунктом складає:

/> = 19560,86 м3/год.

еще рефераты
Еще работы по промышленности, производству