Реферат: Розрахунок авіаційного двигуна турбогвинтового типу

Міністерство освіти і науки України

Слов’янський коледж Національного авіаційного університету

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни:

«Теорія теплових двигунів»

Виконав студент КР

гр.1М05Б Сивак С.Б

Викладач Ануфрієв В.Р

Слов’янськ 2007

Завдання на Курсову роботу

1. Вихідні дані для розрахунку:

Вариант

Тип двигуна ТВД

Аналог Astory 14

Температура газів перед турбіною 1150 К

Ступінь підвищення тиску компресора 8,1

Висота польоту 500 м

Потужність 850 л.с.

Число Маха польоту 0,4

Означення основних параметрів

а — швидкість звуку;

Се – питома витрата палива;

D – діаметр (м);

/>— відносний діаметр втулки;

F – площа перетину(м2);

G – масова витрата повітря, газу, палива(кг/с);

g – відносна витрата палива;

H – висота польоту(м);

Hu – нижча теплотворність палива;

h – висота лопатки;

k – показник адіабати (ізоентропи);

L – питома робота;

М – число Маха польоту;

N – потужність(кВт);

n – частота обертання; показник політропи;

p, P – тиск (Па);

q(λ) – відносна щільність потоку;

Т – температура (К);

u – окружна швидкість на радіусі РК(м/с);

V – швидкість польоту(м/с);

z – кількість ступенів(компресора, турбіни);

α – кут; коєфіціент надлишку повітря;

∆ — ступінь підігріву повітря;

η – КПД; коефіцієнт повноти згорання палива;

λ – приведена швидкість;

ξ – коефіцієнт втрат;

π – ступінь підвищення (зменшення) тиску;

ρ – щільність (кг/м3);

σ – коефіцієнт регенерування тепла; коефіцієнт зберігання повного тиску;

φ – коефіцієнт швидкості;

Вступ

Високі вимоги до технічних даних сучасних літаків зумовили перетворення їх в складні авіаційні комплекси при одночасному істотному зростанні вартості їх створення і експлуатації.

Оптимізація технічних рішень і зменшення витрат при створенні перспективних літаків вимагають вже на початкових етапах їх проектування ретельної оцінки взаємозв'язку характеристик основних складових елементів авіаційного комплексу. Вибір двигуна для літака з безлічі можливих варіантів ускладнюється необхідністю обліку параметрів і характеристик силової установки в цілому.

Одним з найбільш складних завдань при створенні авіаційного двигуна є вибір параметрів робочого процесу двигуна і розрахунок його експлуатаційних характеристик. Цей етап передує проектуванню і виготовленню дослідного зразка. Він базується звичайно на задоволенні вимог до літального апарату і його силової установки, оцінки технологічних можливостей створення всіх елементів літального апарату і його двигунів, розробки концепції застосування і експлуатації літального апарату.

Отже дана курсова робота розглядає розрахунок авіаційного двигуна, на прикладі турбогвинтового типу авіаційних двигунів.

У першій частині курсової роботи обчислення проводяться за перерізами:

— Переріз В-В: перед компресором;

— Переріз К-К: перед камерою згоряння;

— Переріз Г-Г: за камерою згоряння;

— Переріз Т-Т: за турбіною;

— Переріз С-С: вихідний пристрій;

— Також у другому розділі першої частини обчислюються основні параметри двигуна

У другій частині курсової роботи проводиться розрахунок і узгодження параметрів компресора і турбіни, на підставі яких будуть визначаться діаметри ступенів турбіни і компресора, кількість ступенів, а також вибір матеріалу для лопаток.

У третій частині обчислюються площа основних прохідних перерізів.

Частина 1: Газодинамічний розрахунок двигуна

Початковими даними для розрахунку є:

-Эквівалентна потужність Nек (кВт);

-Температура газів на виході з камери згорання ТГ*(К);

-Ступінь підвищення тиску в компресорі />;

-Розрахкнкові умови польоту: висота Н (м), щільність повітря ρ(кг/м3) та число «М» польоту.

I. Визначення основних параметрів газо-воздушного потоку за трактом двигуна.

ПерерізВ-В

За таблицею МСА визначаю значення:

ТН = 284,75 К

РН = 95400 Па

1. Визначимо температуру, тиск та щільність після гальмування потоку:

/>

якщо М < 1 беру /> = 1.

/>

/>

Де/>=0.88…0.94

Переріз К-К

2. Знайдемо ефективну роботу компресору та температуру гальмування за компресором.

Сталі: />/>

--PAGE_BREAK--

/>,

де />, беру />

/>

/>

Визначаю тиск гальмування за компресором:

/>

Переріз Г-Г

По відомим температурам Т*К и Т*Г за графіком визначаєм витрату палива на 1 кг повітря gT.

gT= 0,0155.

Визначаю коефіцієнт надлишку повітря:

/> де />

/>

Обчислюю тиск гальмування:

/> де />беру />

/>.

ПерерізТ-Т

Визначаю тиск гальмування та ступень розширення газу в турбіні:

/>

/>

Визначаю температуру гальмування потоку.

/>

де ηТ= 0,86….0,92, беру ηТ= 0,92; більшим ηТвідповідають більші LT.

/>

Визначимо ефективну роботу турбіни LT та роботу гвинта LB (Дж/кг) з відповідностей:

/> где />.

/>

/>

де />

/>

Переріз С – С

Визначимо швидкість витікання (м/с), температуру (К) та щільність потоку (кг/м3) при повному розширенні:

де />;

/>

/>

/>

II. Визначаємо основні параметри двигуна:

Обчислюємо питому еквівалентну потужність:

/> де />

Vп=Mп*aм

Vп=0.4*338.3=135.32

/>

Визначаємо витрату повітря:

/>

Визначаємо питому витрату палива:

/>

    продолжение
--PAGE_BREAK--

Визначаємо повний коефіцієнт корисної дії:

/>

/>

Частина 2. Узгодження параметрів компресора і турбіни

Узгодження параметрів компресора і турбіни включає вибір визначальних газодинамічних величин, як з боку компресора, так і з боку турбіни. Які забезпечують найбільшу ефективність системи компресор-турбіна при мінімальному відхилені від заданого запасу міцності лопаток останнього ступеня турбіни (Кт = 2).

Крім того, в цому розділі визначаються число ступенів турбіни і проводиться визначення матеріалу, з якого виготовлені лопатки турбін.

1.Узгодження першого ступеня компресора і останнього ступеня турбіни.

Сталі, які ми використовуємо при розрахунках:

/>

Величину коефіцієнта узгодження обчислюємо за формулою:

/>

2.По номограм проводимо узгодження параметрів, першого ступеня компресора і останнього ступеня турбіни. Узгодження проводимо в наступних послідовності:

а) по знайденому в п. 1 значенню величини А і заданому значенню Т*Гзнаходимо по графіку тангенс кута φ нахилу прямої узгодження графіка:

/>

б) вибираємо матеріал лопаток останнього ступеня турбіни і визначаємо величину />за графіком № 3:

Для двигунів зі свободною турбіною, матеріал лопаток знаходимо задаючись температурою/>:

/>

Матеріал лопаток: ЖС6-К

/>

При побудові графіка приймалося, що коефіцієнт запасу міцності/>та />враховуючи, що час роботи на максимальному режимі/>.

в) за знайденними значеннями />та />знаходимо на графіку № 2 точку узгодження.

г) задаючись />(для ступени />), визначаємо за графіком значення />, ( />при />).Значення відносного диаметру першої ступені компрессору:

/>, беру />.

Визначаю наружний діаметр першої ступені компресора:

/>;

де F – площа на вході.

/>

Де q(λВ) (відносна щільність потоку) знаходимо з таблиці, за допомогою приведеної швидкості (λВ);

КG– коеффіціент нерівномірності поля осьових швидкостей на вході у першу ступень компрессора (КG=0.93…0.95)

/>

/>

q(λВ)=0.8993; КG=0.93

/>

Визначаємо наружний діаметр останньої ступені турбіни:

    продолжение
--PAGE_BREAK--

/>

де />, беру/>.

Визначаю q(λC4) за таблицею (у списку літератури підручник №1)

q(λC4)=0.8564;

α4=80-90; беру α4=90

/>

Для першої ступені компресора:

/>

Для останньої ступені турбіни:

/>

Обчислення частоти обертання ротора компресора(турбіна високого тиску):

/>

Відношення частот обертання оберемо рівним:

/>

Частота обертання ротора вільної турбіни(турбіна низького тиску):

/>

/>

Розподіляємо роботу турбін між каскадами двохроторного двигуна:

/>

/>;

/>

/>

Приняв в першому наближенні, що турбіна має Dср=const, визначимо для кожного ротора число ступенів:

/>;

де />

/>

Для ротора компресора(ступені турбіни високого тиску):

/>

Отримане значення Z округлив до найближчого цілого числата уточнюю роботу ступенів:

/>

Для ротора вільної турбіни:

/>

Уточнюю роботу ступені:/>

Визначаю температуру на виході з турбіни високого тиску:

/>

/>

Визначаю температуру за першою ступінню:

/>

Підбираємо матеріал лопаток останньої ступені турбіни, користуємось номограмою з методики, та відношенням (де />):

/>

У процесі розрахунків було обрано матеріал ЖС6-К.

Подбираем материал лопаток, пользуясь следующим соотношением:

/>

Для ТВД />

Обрано матеріал ЖС6-К.

Частина 3: Розрахунок деяких геометричних параметрів прохідних перерізів

Перша ступінь компресора:

Площа прохідної частини:

/>

    продолжение
--PAGE_BREAK--

/>

Діаметр втулки:

/>

/>

Висота лопатки:

/>

Остання ступінь компресора:

/>

Площа прохідної частини:

/>

/>

Діаметр втулки:

/>

Висота лопатки:

/>

Остання ступінь турбіни:

Площа прохідної частини:

/>

Діаметр втулки:

/>(з розрахунків, наведених вище).

/>

Висота лопатки:

/>

Середній діаметр турбіни:

/>

Перша ступінь турбіни:

Площа прохідної частини:

/>

Висота лопатки:

/>

Діаметр втулки:

/>

Діаметр робочого колеса:

/>

Користуючись цими даними креслимо ескіз двигуна.

Висновок

У першому розділі при розрахунку основних параметрів газо — повітряного потоку по тракту двигуна залежно від перетину і основних параметрів двигуна, знайдений повний коефіцієнт корисної дії двигуна />

У другому розділі розрахував узгодження параметрів компресора і турбіни, а також при розрахунках одержав розміри першого ступеня компресора і останнього ступеня турбіни. При цьому вибраний матеріал ЖС6-К.

Література

С.И. Ловинский «Теория авиационных двигателей». Машиностроение. Москва. 1982 г.

Маринченко Ю. В. «Газодинамический расчет авиационных двигателей»

Методическое пособие к выполнению курсовой работы по дисциплине: «Теория тепловых двигателей»; Славянск; САТК 1999г.

Ю.М. Терещенко, Л.Г. Волянская и др. «Теория авиационных газотурбинных двигателей». Книжное издательство НАУ. Киев. 2005 г.


еще рефераты
Еще работы по производству