Реферат: Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

<a/>[ИИБ1] 1.Вступ.

Ринкова экономіка являє собою розвиток підприємстврізних організаційно-правових форм, що засновані на різних видах приватноївласності, поява новых власників — як окремих громадян, так й трудовыхколлективів підприємств. З’явився такий вид экономічної діяльності, якпідприємництво — это господарська діяльність, тобто діяльність, пов’язана звиробництвом та реалізацією продукції, виконанням робіт, послуг або продажемтоварів, необхідних споживачу. Вона має постійний характер та відрізняється, по-перше,свободою у виборі напрямів та методів деяльності, самостійностю у прийняттірішень, по-друге, відповідальністю за прийнятя рішень та їх виконання; по-третєцей вид діяльності не виключає ризику, збитків, й банкрутств. На кінець, підприємництво чітко орієнтовано на отримання прибутку, чим в умовах розвиненої конкуренції досягається й задоволення суспільних потреб. Це важливіша причина зацікавленості в результатах фінансово-господарськоїдіяльності. Реалізація цього принципу на ділі залежить не тільки від наданої підприємством самостійності але й необхідності фінансувати особисті витрати бездержавної підтримки, але й від тієїдолі прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків. Крім того, необхідно створити та­ке економічне середовище, в умовах якої вигідно виробляти товари, отримувати прибуток, знижати витрати.

Під фінансуванням підприємства розуміють притягання необхідного для отримання основних та оборотних фондів підприємства капіталу, іншими словами, покриття  потреб  в капіталі.

2. Фінансово-господарськадіяльність підприємств.

 

        Фінансово-господарська діяльність підприємствабудь-якої організаційно-правової форми і власності розпочинається з формуваннястатутного фонду.

Статутний фонд це виділені підприємству або залученіним на засадах, визначеним ним законодавством, фінансові ресурси у виглядігрошових коштів або вкладень у майно, матеріальні цінності, нематеріальніактиви, цінні папери, що закріплені за підприємством на праві власності абоповного господарського відання. За рахунок статутного фонду підприємство формуєсвої  власні (основні та оборотні) кошти.

        Порядок і джерела формування статутних фондівзалежить від типу підприємства і форми власності, на базі якого вонофункціонує. В Україні права підприємств різних форм власності та типівзакріплені у чинному законодавстві, зокрема в законах України “Про власність”,“Про підприємство в Україні”, “Про господарські товариства”.

         Розмір статутного фонду підприємства взначній мірі визначає масштаби його виробничо-господарської діяльності, хоч,природно, не існує прямого зв’язку між розмірами статутних фондів підприємстврізних галузей і обсягом виробництва товарів та послуг на них, бо останнєвизначається ще й такими факторами, як попит, пропозиція і ціна на товари тапослуги, розмір залучених кредитів та інших позикових фінансових ресурсів. Упевній мірі розмір статутного фонду впливає на можливості зовнішньогофінансування, ділову репутацію підприємства.

           Початковий розмір статутного фондупідприємства фіксується в статуті або установчому договорі, які в  обов’язковому порядку подаються до органіввлади під час  державної реєстрації підприємства. Контролюючі  державні органи(фінансові, податкові), а також банки у  взаємовідносинах постійно слідкують зарозміром статутного фонду кожного підприємства і за тим, щоб він буввідповідним чином оплачений: адже замало лише задекларувати в статуті певнийрозмір статутного фонду, треба вжити заходи до того, щоб кошти (або майно,нематеріальні активи) надійшли в розпорядження підприємства реально від усіхюридичних і фізичних осіб, що мають частки в статутному фонді та є йоговласниками. У статутні фонди також надходить майно (будівлі, машини,устаткування, транспортні засоби, сировина, матеріали, інші товарно-матеріальніцінності) цінні папери, а також нематеріальні активи. До нематеріальних активівналежить вартість права користування:

·    результатамиінтелектуальної праці у вигляді винаходів, промислових зразків, технологій,ноу-хау, звітів про науково-дослідницьки роботи і іншими об’єктамиінтелектуальної власності;

·    землею,водою або іншими природними ресурсами;

·    будівлями,обладнанням.

 

        Законодавство України передбачає мінімальнірозміри статутних фондів, нижче яких державна реєстрація підприємства недопускається. Ці мінімальні розміри не є сталими. У зв’язку з інфляційними явищами векономіці нерідко змінюються в законодавчому порядку.

         Розмір статутного фонду підприємства впроцесі його господарської діяльності також змінюється, при цьому всі змінирозміру статутних фондів на державних підприємствах у бухгалтерському облікузнаходять відображення безпосередньо на однойменному рахунку, в той час як намалих підприємствах, у господарських товариствах, підприємствах з іноземними інвестиціямивони знаходять відображення лише після відповідної державної  перереєстраціїзміни розміру статутного фонду.

          Додаткові  кошти державному підприємництву на збільшення обсягу виробництва можуть бути виділені з держ. Бюджету або зарахунок перерозподілу коштів інш. підприємств даної галузі. Акціонернепідприємство може випустити акції, товариство з обмеженою відповідальністю іінші господарські товариства – збільшити суми внесків усіх учасників достатутного фонду підприємства. Незалежно від типу підприємства і формивласності статутний фонд може зрости за рахунок:

·    безпосередньогоприєднання до нього частини одержаного прибутку на приріст власних фінансовихресурсів;

·    введенняв дію об’єктів капітальних вкладень зарахунок власних коштів;

·    індексаціїосновних засобів у зв’язку з інфляцією, а згідно з діючим законодавствомзбільшує балансовий прибуток підприємства, який спрямовується на капітальнівкладення;

·    до оцінкиоборотних засобів.

На державних підприємствах сума статутного фонду можезменшуватися при реалізації об’єктів 2-їі  3-ї груп основних засобів.

 

3. Формування статутногофонду державного підприємства.

           Статутний фонд державного підприємства, щоперебуває у загальнодержавній або комунальній державній власності, — це сумакоштів і вартість матеріальних ресурсів, що безоплатно виділені державою впостійне розпорядження трудового колективу підприємства на правах повногогосподарчого відання. Чинним законодавством встановлено, що здійснюючи правоповного господарчого відання, підприємство володіє, користується,розпоряджається цими ресурсами, чинить по відношенню до них будь-які дії, що несуперечать закону і цілям діяльності підприємства. Розмір статутного фондудержавного підприємства визначається обсягом виробництва товарів і послуг наньому.

          Джерелом формування статутного фондудержавного  підприємства є кошти, які належать державі. Вони виділяються або здержавного бюджету, або за рахунок інших державних підприємств – у порядкувнутрішньогалузевого і міжгалузевого перерозподілу фінансових ресурсів – зарозпорядженням державних органів, що виконують функції по управлінню держ.майном (Фонд державного майна, міністерства і відомства України).

            В сучасних умовах державні підприємства,як правило нарощують свої статутні фонди за рахунок власних нагромаджень –прибутку. Частину чистого прибутку вони спрямовують на розвиток виробництва –реконструкцію, придбання нового устаткування тощо.

            Частина прибутку може спрямовуватися достатутного фонду на приріст власних оборотних коштів. Така потреба виникає упідприємства у зв’язку з необхідністю збільшитинормативи запасів оборотних активів, що, як правило, залежить від росту обсягіввиробництва товарів та послуг. Статутний фонд приватизованого підприємствавизначається в процесі інвентаризації та оцінки майна державного підприємствазгідно з положенням, яке затверджене спеціально урядовою постановою.

4. Формування статутногофонду акціонерного товариства.

 

      У відповідності з Законом України “Прогосподарські товариства” акціонерні товариства формують свої статутні фонди  зарахунок реалізації акцій шляхом відкритої підписки на них чи куплі-продіжу нафондовій біржі (це стосується відкритих акціонерних товариств) або шляхомрозподілу всіх акцій між засновниками без права розповсюдження акцій черезвідкриту підписку і купівлю-продіж на біржі (у закритих акціонернихтовариствах). Таким чином, у закритих акціонерних товариствах 100 відсотківстатутного фонду належать засновникам. Законодавством встановлено, щозасновники відкритих акціонерних товариств зобов’язані викупити 25 % всіх акцій, тобто їхня частка встатутному фонді не може бути нижчою за 25 %.

         На стадії заснування при створенні відкритогоакціонерного товариства юридичні та фізичні особи, які виявили бажання купитиакції, тобто стати акціонерами нового підприємства повинні внести на рахунокзасновників не менше 10 % вартості акцій, на які вони підписалися.

5. Формування статутного фонду товариства з обмеженоювідповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю і повноготовариства.

 

Товаристваз обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю і повнітовариства формують статутні фонди з внесків учасників. Ці внески оцінені внаціональній валюті, визначають частку учасників у статутному фонді, причому утовариствах з обмеженою відповідальністю сума внеску кожного з учасників являєсобою межу його відповідальності за зобов’язаннями товариства. В товариствах здодатковою відповідальністю і повних товариствах учасники відповідають за їхніборги сумою своїх внесків у статутний фонд, а якщо сума статутного фондунедостатня для покриття боргів товариства, то додатково ще й майном, щоналежить кожному учаснику.

6. Командитне товариство.

         Командитне товариство включає учасників, які формують статутний фонд на засадахповного товариства, а а також вкладників, які відповідають за  зобов’язаннямитовариства лише у межах свого вкладу до його статутного фонду.

          Визначений установчими документами розмір статутного фонду чи то акціонерноготовариства, чи то  будь-якого іншого господарського  товариства у пасивібухгалтерського балансу знаходить відображення у повній сумі незалежно відрозміру коштів, що фактично надійшли від продажу акцій. Заборгованість акціонеріві учасників по внесках у  статутний фонд обраховується на окремомубухгалтерському рахунку в активі балансу. Фінансова служба підприємства повиннаслідкувати, щоб кошти надходили до статутного фонду своєчасно і в повномуобсязі. Законом передбачено, що протягом одного року з дня проголошення іреєстрації статутного фонду він повинен бути сплачений повністю.

           Викуп акцій, а також внески часток у статутні фонди акціонери і учасникитовариств можуть здійснювати не лише перерахуванням грошей чи готівкою, але йза рахунок натуральних внесків (майно, матеріальні активи).

           При створенні статутного фонду акціонерного товариства, тобто в процесі продажуемітованих ним акцій, товариство може отримувати кошти, які являють собоюрізницю між продажною (ринковою), і номінальною вартістю акцій. Зростанняобсягу виробництва товарів і послуг потребує нарощування статутних фондівгосподарських товариств.

           Акціонерне товариство збільшує свій статутний фонд за рахунок:

·    додаткового випуску акцій

·    спрямування прибутку на приріст статутного фонду шляхомзбільшення номінальної вартості акцій.

Частина статутного фонду підприємства будь-якоїорганізаційно-правової форми може формуватися за рахунок інвестицій іноземнихюридичних або фізичних осіб.

План.

 

1.  Вступ.

2.  Фінансово-господарськадіяльність підприємств.

3.  Формування статутногофонду державного підприємства.

4.  Формування статутногофонду акціонерного товариства.

5.   Формування статутного фондутовариства з обмеженою відповідальністю,        товариства з додатковоювідповідальністю і повного товариства.

6.   Командитне товариство.

 

Список використаної літератури:

 

1.  Основи економічної теорії.Політ-економічний аспект.   Г.Н. Климка,

     В.П Нестеренка.

2.Фінансова діяльність підприємства: О.М.Бандурка, М.Я.Коробов,П.І.Орлов,   К.Я.Петрова. Київ “Либідь” 1998

      3. Русько-український словник: Д.И.Ганич, И.С.Олейник  Киев “А.С.К.” 1996

РЕФЕРАТ

 

“Особливості формування статутних

 

фондів підприємств”

                                                         

                                                                    Студентки ІЕІТ

                                                            групи КБО  

 30.10.00                                              Костюк Світлани

<p/>
еще рефераты
Еще работы по предпринимательству