Реферат: Организация экономического анализа на предприятии

Міжрегіональна Академія управління персоналом

Закарпатський інститут ім.Августина Волошина

Факультет економіки та зовнішньо-економічноїдіяльності

Кафедра економіки та управління бізнесом

Габор Кристина Іванівна

Контрольна робота

Тема:

Організація економічного аналізу напідприємстві та

шляхи його вдосконалення.

Аналіз затрат на підприємстві по елементам

та статтям витрат.


З дисципліни: Економічний аналіз

Шифр групи: 11-2000 (СОА) (2.0з)

Спецальність: облік і аудит

                                 

          

                  Викладач

                  Чуса Мирослава Іванівна

                   _________________________

Ужгород-2001

ЗМ І С ТТеоретична частина

1.   Організація економічногоаналізу на підприємстві та шляхи його

      вдосконалення……………………………………………………………………3

2.   Аналіз затрат напідприємстві по елементам  та статтям витрат……………...7

Практична частина

1.   Задача 4……………………………………………………………………………9

2.   Задача17…………………………………………………………………………..10

Використаналітература…………………………………………………11


Теоретична частина

1. Організація економічного аналізу напідприємстві та

шляхи його вдосконалення.

                Основним завданням економічногоаналізу на підприємстві є оцінка результатів господарської діяльності,виявлення резерів виробництва і факторів, які мають позитивний чи негативнийвплив на кінцеві показники роботи підприємства.

Вирішальне зачення дляуспішного аналізу мають чіткі організаційні форми його проведення. Насьогоднішній день на кожному підприємстві є необхідні передумови для того, щобаналіз став постійним і основним змістом економічної роботи.

                Розгалужена система аналітичноїроботи в народному господарстві, промисловості та окремих підприємствахпотребує відповідної організації, тобто упорядкування, налагодження координаціїта погодження її здійснення з метою попередженнядублювання, внесення єдності в роботу окремих посадових осіб чи аналітичнихорганів. Під організацією аналітичної роботи розуміють систему заходів з метоювивчення господарської діяльності. Загальні методичні принципи організаціїаналітичної роботи включають: організаційні форми; планування аналітичноїроботи; етапи економічного аналізу; узагальнення та форми реалізаціїрезультатів аналізу.

            В практиці організаціїаналітичної роботи розрізняють централізовану та децентралізовану форми. При централізованійформі організації вся робота з аналізу господарської діяльності концентруєтьсяу спеціальному структурному підрозділі в системі управління виробництвомвідповідної назви. Децентралізована форма організації передбачає, що аналізомгосподарської діяльності займаються всі структурні підрозділи з питань, яківходять до їх компетенції, виходячи з розмежування прав та обов’язків між ними, передбаченихвідповідними нормативними документами – внутрішніми чи галузевими.

            Незалежно відорганізаційних форм методичне та методолгічне керівництво, як правило,здійснюється головними спеціалістами-економістами.

            Вищестоящі органигосподарчого управління здійснюють аналіз на основі консолідованих звітнихформ. Це зумовляє необхідність організації збору додаткової інформації тарозрахунків, що потребує розробки спеціальних програм досліджень, додатковихзатрат ресурсів. Статистичні, фінансові та кредитні органи здійснюють аналіз умежах офіційної звітності, що не завжди достатньо, а в окремих випадках необ’єктивно відображаєдійсний стан справ у господарській діяльності, що, у свою чергу, є однією зпричин уживання запобіжних заходів (страхування ризиків., застосуванняфіскальних інструментів впливу, жорсткі форми розрахунків), порушення довіриміж суб’єктами господарських відносин.

            Аналітичнаробота на підприємстві починається з планування. Розрізняють план аналітичноїроботи та план (програму) конкретного аналізу.

Плананалітичної роботи складається на рік з розбивкою по кварталам: передбачаютьсязміст, періодичність і методи проведення аналізу, вказуються розділигосподарської діяльності та об’єкти, які включені в план періодичного контролю,терміни проведення, відповідальні виконавці, технічні засоби й джерелаінформації, які необхідні для аналізу, а також строки і порядок обробкирезультатів.

В планіконкретного аналізу, який складається відповідно до плану аналітичної роботи,розділи та об’єкти аналізу деталізуються по конкретних виконавцях, визначаєтьсямета і завдання, розробляються необхідні методики розрахунку впливу конкретнихфакторів, досліджується їх взаємозв’язок, розробляються таблиці, схеми,графіки, зведення, узагальнення резервів та результатів аналізу.

В умовахавтоматизації процесів управління здійснення економічного аналізу вимагаєраціональної його організації.

На підприємствіекономічний аналіз розбивають на декілька етапів.

Перший етап–визначення і чітке обмеження мети й завдання роботи. Недостатня увага до цьогоетапу може призвести до втрати аналізом конкретності, цілеспрямованості, йоговиконання може затягнутись у часі.

Другий етап – старанне опрацювання програмидій, робочого (календарного) плану, визначення кола учасників, розподіл обов’язків між ними,постановка конкретних завдань, що випливають із загальної мети, визначенняджерел інформації, розробка макетів аналітичних таблиць, форм, методичнихвказівок щодо їх заповнення, а також способів графічного оформлення результатіваналізу.

                Третій етап – збирання інформації (залучаючистатистичну звітність, дані синтетичного та аналітичного обліку, плановудокументацію, результати спеціальних спостережень тощо); перевірка їїдостовірності; кількість інформації, що охоплюється, слід цілком підпорядкуватиметі й завдання аналізу; обсяг її повинен бути необхідним і достатнім. Требаврахувати, що збирання інформації – трудомісткий процес, тому добування зайвоїінформації, яка не відповідає завданням, робить працю більш дорогою, відтягуєстроки її виконання. У ході збирання даних слід звернути вагу на їхню точністьі повноту.

            Четвертий етап– аналітична обробка інформації за допомогою спеціальних методів і прийомів;забезпечення порівнянності показників; аналіз причин динамічних змін івідхилень від плану; з’ясування причин негативних явищ (якщо їх виявлено) і хиб уроботі; кількісне вимірювання впливу факторів; встановлення потенціальноневикористаних можливостей щодо поліпшення роботи підприємства. Визначають колофакторів, що впливають на досліджувані показники; групують їх, виділяючифактори, які залежать і які не залежать від підприємства. Особливу увагуприділяють вивченню механізму дії факторів, які безпосередньо залежать відпідприємства (цеху, дільниці).

            Пятийетап – визначення і зведений підрахунок резервів виробництва,розроблення пропозицій, економічно обгрунтованих рекомендацій щодо реалізаціїцих резервів та визначення їхнього впливу на показники роботи підприємства. Ценайбільш відповідальний етап. Якраз за наміченими пропозиціями,результативністю їх впровадження судять про глибину аналізу, кваліфікаціюспеціалістів, які брали участь у його проведенні.

            Узагальненнярезультатів економічного аналізу є його кінцевим результатом і оформляється увигляді аналітичної записки чи звіту. Можна прийняти наступну структурузаписки: спочатку характеризуються загальні показники, потім часткові – відпозитивних рівнів та змін до негативних; характристика та розмір впливуфакторів, визначаються резерви, причини позитивних та негативних змін, резервивиробництва та шляхи їх мобілізації.

            Результатианалізу реалізуються через підготовку та видачу наказів і розпоряджень, в якихмістяться найменувння заходів, терміни початку та закінчення їх здійснення,визначаються необхідні матеріальні та грошові ресурси, називаються виконавці,відповідальні та котролюючі службові особи чи підрозділи підприємства.

            На сучасному етапі характерноускладення господарських процесів і методів управління ними, що безумовновимагає переходу до нової якості знань.

            В умовах ринку економічнийаналіз на підприємстві вимагає обов’зкового системного, комплексного, підходу; бо тільки так можливо  датиповну характеристику та здійснити якісний аналіз завдань, визначених у метіаналізу. Для аналізу своєї господарської діяльності підприємство користуєтьсяяк своїми внутрішніми даними, так і зовнішніми джерелами інформації.

            Аналізу повинна передуватиперевірка інформації, яка проводиться по суті напрямку аналізу, технічнаперевірка та вибіркова перевірка підсумків. Аналіз на підприємстві включаєрізноманітні види інформації, серед яких: правове та господарськезаконодавство, звітна (дані бухобліку, статистики, оперативний звіт),необлікова (матеріали перевірок тощо). Найважливішою з них є бухгалтерськазвітність, яка при читанні досвідчену аналітику дає повну інформацію профінансовий стан, стійкість положення і можливих перспективах підприємства.Повний аналіз бухгалтерської звітності дозволяє застосувати заходи попокращенню діяльності підприємства в цілому і його структурних підрозділів. Використовуються також вибіркові звітні дані, що сприяє поглибленню тадеталізації при вивченні показників звітності.

            Економічний аналіз певногопідприємства потребує професіоналізму та майстерності спеціалістів, щозалучаються до такої складної та вагомої аналітичної роботи. На сьогоднішнійдень, якщо великі підприємства мають змогу забезпечити наявність у своєму штатівисоковаліфікованих та підготовлених для цієї мети спеціалістів, то середні, атим паче малі, підприємства внаслідок компактності штату не можуть скористатисятакими трудовими ресурсами, бо це потребує додаткових коштів на утримання подібнихкадрів. Специфікою малих підприємств, у результаті цього, є універсальністьвикористовуваної робочої сили, тобто працівники виконують не тільки суворообмежену ділянку роботи, але й суміжні з нею області, що дозволяє бачитиструктуру підприємства більш всеохоплюючою, на відміну від великих підприємств,де кожному працівнику виділений більш вузький профіль.

2. Аналіз затрат на підприємстві по елементам

та статтям витрат

          Найбільш корисним для вивчення змін у структурі затрат навиробництво є аналіз собівартості за елементами затрат. Елементі затрати– це однорідні за складом затрати підприємства. До них належать матеріальнізатрати, оплата праці, відрахування на соціальні потреби, амортизаційнівідрахування, інші грошові затрати (табл.1). Аналіз затрат за елементами затратдозволяє не лише вивчити зміни у структурі собівартості, але й охарактиризуватигалузеві особливості (матеріаломісткість, фондомісткість, енергомісткість,трудомісткість виробництва).

 

Таблиця 1. Затрати на виробництво, %

Показники Вся промис-ловість (1996) Звіт 1996 Звіт 1997 Відхилення 1. Матеріальні затрати 70,5 53,6 73,9 +20,3 2. Затрати на оплату праці 10,6 10,9 7,9 -3,0 3. Відрахування на соц.потреби 5,0 1,7 4,8 +3,1 4. Амортизація 3,4 14,7 9,0 -5,7 5. Інші затрати 10,5 19,1 4,4 -14,7 Разом: 100,0 100,0 100,0 -

          Втабл. 2 наведені дані за статтями затрат. Аналіз звичайно починають зоцінки загального виконання плану собіівартості продукції. Потім переходять довивчення відхилень у розрізі окремих видів затрат. При цьому слід урахувати, щодеякі відхилення по статтях собівартості можуть бути наслідком дії одного ітого самого чинника. Наприклад, підвищення механізації праці може спричинитизниження затрат на заробітну плату, але підвищити певною мірою затрати на утриманняй експлуатацію устаткування.

          Щеодин комплексний чинник – зростання купованих виробів і напівфабрикатів. Вінзбільшує суму відповідних матеріальних затрат, проте це обов’язково веде до зниження затрат назаробітну плату, відрахування на соціальне страхування, зменшує затрати насировину й матеріали та, ймовірно, і по інших статтях. Таким чином, негативнівідхилення по одних статтях не можна розглядати завжди ізольовано відпозитивних по інших статтях. Але дія таких комплексних чинників

маємісце не дуже часто. Звичайно  відхилення  по кожній статті  собі-

вартостіспричиняють поодинокі фактори, які не виходять за межі даної статті.

Таблиця 2.Собівартість промисловоїпродукції за статтями затрат, тис.грн.

Показники Фактично випущена товарна продукція Відхилення За плановою собівартістю За фактичною собівартістю Абсо-лютне % 1 2 3 4 5 6 1. Сировина і матеріали 3301 3246 -55 -1,7 2. Зворотні відходи (віднімаються) 50 104 +54 +208,0 3. Куповані вироби, напівфабрикати й послуги кооперованих підприємств 15507 15866 +359 +2,3 4. Зарплата основна виробничих робітників 2502 2292 -210 -8,4 5. Зарплата додаткова виробничих робітників 223 193 -30 -13,4 6. Відрахувння на соціальне страхування 210 191 -19 -9,1 7. Затрати на утримання й експлуатацію машин і обладання 2382 2335 -47 -2,0 8. Загальновиробничі затрати 1645 1592 -53 -3,2 9. Загальногосподарські затрати 1636 1600 -36 -2,2 10. Втрати від браку Х 5 +5 - Виробнича собівартість 27356 27216 -140 -0,5 11. Позавиробничі затрати 215 251 +36 +16,7

 

Повна собівартість

27571

27467

-104

-0,3

 

          Уданому прикладі є три відхилення, негативні са своєю суттю (+359, +5, +36).Щодо першого відхилення, то це зовсім не перевитрати, а збільшення питомоїваги кооперованих поставок, що зумовило скорочення затрат по більшості іншихстаттей собівартості, особливо затрат на заробітну плату. Дві інші сумиперевитрат скоріше за все мають особисті негативні чинники, які слід вивчити уподальшому аналізі. На цьому етапі ці суми доцільно розглядати як очевиднірезерви зниження собівартості.

 

 

Практична частина

 

Задача 4. Проаналізувати динаміку оборотності обігових коштів в цілому та їхвидам і зробити відповідні висновки, виходячи из приведених даних:

 

Таблиця 1 (вихідна)

Показник Період Базисний Обліковий 1 3 4 Товарооборот, грн. 12530 12910 Середньорічні залишки оборотних коштів, тис.грн.: Всього 7610 7424 В тому числі матеріальні, із них: Товари 3210 3158 грошові кошти, розрахунки та ін.активи 4181 4146 з них дебіторська зборгованість 248 234 Кількість днів у періоді 360 360

 

Розв’язок

 

            Знаходимовідсутні показники, абсолютне і відносне відхилення по показникам і заповнюємотаблицю 2, графи 5 і 6.

            Знаходимопоказники оборотності заданих параметрів слідуючим чином:

В = а / b ;

C = a / c ;

D = a / d ;

E = a / e,

а також абсолютніта відносні показники відхилень і все це заносимо у відповідні рядки та графитаблиці 2:

Таблиця 2 (узагальнююча)

 

Показник

Буквенне позначен-ня

 

Період

Відхилення

Базисний

Обліковий

Абсол.

% викон

 

1

2

3

4

5=4-3

6=4/3*100

 

Товарооборот, грн.

a

12530

12910

+380

103,03

 

Середньорічні залишки оборотних коштів, тис.грн.:

 

 

 

 

 

 

Всього

b

7610

7424

-186

97,56

 

      в тому числі матеріальні, із них:

 

 

 

 

 

 

               товари

c

3210

3158

-52

98,38

 

               грошові кошти, розрахунки та ін.активи

d

4181

4146

-35

99,16

 

                        з них дебіторська зборгованість

e

248

234

-14

94,35

 

Кількість днів у періоді

 

360

360

-

-

 

Оборотність обігових коштів, усіх

B

1,65

1,74

+0,09

105,45

 

      В тому числі матеріальниих, із них:

 

 

 

 

 

 

               товари

C

3,90

4,09

+0,19

104,87

 

               грошові кошти, розрахунки та ін.активи

D

3,00

3,11

+0,11

103,67

 

                        з них дебіторська заборгованість

E

50,52

55,17

+4,65

109,20

 

Висновок. Таким чином, за період, щоаналізується, товарооборот зріс на 3,03 %, а середньорічні залишки обіговихкоштів дещо знизилися (на 2,44 %), в т. ч.:

q  товари                                                                  — на  -1,62 %;

q  грошовікошти, розрахунки та ін.активи         — на  -0,84 %;

q  з нихдебіторська зборгованість            — на  -5,65 %.

Незважаючи на це, оборотність обігових коштів зросла (на 5,45 %), втому числі:

q  товари                                                                  — на  +4,87 %;

q  грошовікошти, розрахунки та ін.активи         — на  +3,67 %;

q  з нихдебіторська зборгованість            — на  +9,20 %.

що свідчить проефективність їх використання у торгівлі.

Задача 17. Визначити степінь впливу елементів товарного балансу на об’єм реалізації товарів балансовимметодом, виходячи з приведених даних.

Таблиця 1 (вихідна)

млн.грн.

Показник план Факт Запаси товарів на початок періоду 350 450 Надходження товарів 20000 20300 Інші вибуття 5 8 Запаси товарі на кінець періоду 300 480

Розв’язок

 

            Запишемоформулу товарообороту:

Т = Зп+ Н – В – Зк,

де        Т –товарооборот;

            Зп  - запаси на початокперіоду;

            Н –надходження;

            В –вибуття;

            Зк – запаси на кінецьперіоду.

            Користуючисьзаписаною формулою, знайдемо товарооборот плановий, товарооборот фактичний татоварооборот відхилень:

Тплановий  = 350 + 20000 – 5 – 300= 20045;

Тфактичний = 450 + 20300 – 8 – 480 = 20262;

 Твідхилень = 100 + 300 – 3 – 180 = 217.

Таблиця 2 (узагальнююча)

млн.грн.

Показник план Факт Відхилення абс відн Запаси товарів на початок періоду a 350 450 +100 28,57 Надходження товарів b 20000 20300 +300 1,50 Інші вибуття c 5 8 +3 160,00 Запаси товарі на кінець періоду d 300 480 +180 160,00

            Висновок.За даними таблиці 2 видно, що за звітний період товарооборот збільшився на 217тис. грн. Це відбулося за рахунок зміни залишків на початок і кінець періоду іза рахунок додаткового завезення товарів.

Використаналітература:

 

1.   Житна І.П. Нескреба А.М. Економічний аналізгосподарської діяльності підприємств. Навч.посібник: Пер. з рос. – Вища шк.,1992 – 191 с.

2.   Калина А.В., Конєва М.І., Ященко  В.О. Сучаснийекономічний аналіз і прогнозування (мікро- та макрорівень):Навч.-метод.посібник. –2-ге вид. – К.: МАУП, 1998. – 272 с.

еще рефераты
Еще работы по предпринимательству