Реферат: Обов'зки секретаря

Міністерство освіти інауки УкраїниТернопільський державний технічний універститет імені Івана Пулюя

 

 

 

 

Реферат на тему:

Обовязки секретаря

 

 

 

 

 

 

 

Підготував:ст. гр. МВ-ІІІ

ЛізогубО.О.

Прийняла:Савченко Т.О.

 

 

Тернопіль- 2000
Зміст

·     Трохи з історії.

·     Можливостісекретаря-референта.

·     Основніфункції секретаря.

·     Сучаснівимоги.

·     Класифікаціясекретарів.

·     Обов'язки.

·     Висновок.

1.Трохи з історії.

Секретарі з'явилися в Стародавньому Римі як охоронцічужих секретів. Потім з секретаріввиділилися нотаріуси.

А самі секретарі з довірених осіб королів, царів, герцогів іперів поступово перетворилися в діловодів. Традиційно в ролі секретарів виступали чоловіки. І тільки в кінці 18століття з'явилися жінки-секретарі.

2.    Можливостісекретаря-референта.

Секретар   цеобличчя фірми. Він перший, з ким стикається відвідувач,що прийшов в установу,  перший, з кимзустрічається, починаючи свій трудовий день керівник, перший, хто відповідає нателефонні дзвінки. Від поведінки секретаря багато в чому залежить не тількипрестиж фірми, в якій він трудиться,але часом і успіх партнерів і клієнтів фірми.

Секретар повинен бути завжди в «формі»:  ретельно іпродумано одягнутий, охайний, готовий швидко і кваліфіковано виконати дані йомудоручення., уміти спокійно,  без розгубленості, різкості, суєти і з достоїнством вирішувати питання в рамках своєї компетенції. Йомунеобхідний дар відчувати «нюанс» справи, що дозволяє вільно виходити зскрутних ситацій, зокрема,  не бачити і не чути того, чого не треба бачити абочути. Секретар завжди повинен бути на насторожі і в курсі багатьох справ: вестироботу з документами, брати участь впроведенні ділових зустрічей і переговорів, відповідати  на телефонні дзвінки ісам робити розпорядження за дорученням керівництва, здійснювати запис відвідувачівна прийом. Але іноді доводиться робити і разові доручення,наприклад, передачу грошей, міжміську телефонну розмову, відвідувати хворого товариша по службі і такдалі.

Через секретаря здійснюється зв'язок керівника з підлеглимиі зовнішніми світом. Здатністьорієнтуватися в складному різноманітномупотоку інформації, правильно, чітко і оперативно класифікувати її частовизначає оперативність роботи відділіві навіть всієї установи.

Основніфункції секретаря.

Важливу роль граєпрофесійна базова підготовка, що включаєяк високий рівень загальної освіти, так і специфічні знання, які можутьбути визначені відповідно до основних функцій секретаря:

·     знання, необхідні для ефективної участі в інформаційно-документарному забезпеченніфірми і безпосередньо керівника (володіння такими технічними засобами, якперсональний комп'ютер, телефон, факс, ксерокс);

·     знання,пов'язані з основними напрямамидіяльності фірми, її внутрішньою структурою і зовнішніми зв'язками;  знання правових актів і додатків, що регламентують роботу фірми і її співробітників;

·     знання,що вимагаються для комунікативногозабезпечення  роботи фірми і їїадміністрації; вони необхідні секретареві припідготовці нарад і прийомі відвідувачів,при діловій переписці і ділових переговорах, приплануванні свого робочого дня іобслуговуванні співробітників фірми.

Сучаснівимоги.

Щоб  відповідатисучасним вимогам, секретар повиненволодіти наступними якостями:

·     матипрофесійний імідж;

·     добреволодіти мовою і письмом;

·     володітихорошою пам'яттю;

·     добреорієнтуватися у часі;

·     тримати  в порядку документацію, швидко знаходити необхідні папери;

·     умітикрасиво оформляти звіти, вести ділову перепискукерівника;

·     освоюватирозробки новітніх комп'ютерних програмдля офісу;

·     бутиенергійним, проявляти ініціативу;

·     швидко знаходити взаєморозуміння з колегами іклієнтами;

·     підтримуватиефективну роботу офісу у відсутностішефа;

·     контролюватифінанси офісу;

·     бутиобачним в конфіденційних, делікатних  питанняхфірми.

Класифікаціясекретарів.

Є декілька позицій, які займають секретарі:

RECEPTIONIST  дівчина, працююча на телефоні. У її обов'язку входить відповідати на питання, зустрічати і проводжати гостей і клієнтів. На цій посадінеобов'язкове знання іноземної мови.Основна вимога   уміння триматися і акуратність.     

На цьому ж рівні знаходиться посада інформатора. Тільки вцьому випадку дівчина повідомляє клієнтам якусь конкретну інформацію.

Якщолюдина володіє іноземною мовою, йомупередбачена посада OFFICE MENEGER,  який займається організацією офісу.

Сама ж високапосада  PERSONAL SEKRETARY   помічник генерального директора або президента. Уцьому випадку дівчина працює тільки на одногошефа, відповідає на кореспонденцію як на украінській, так і на англійських мовах, супроводитьдиректора у відрядження. Тут велика увага приділяєтьсязовнішнім даним, акуратності, організованості, виконавчості. Такий секретар повиненбути не тільки виконавцем, але і  ініціатором. Знати, що відповісти, якзорієнтуватися в будь-якій ситуації. Але і це не межа. Можна вирости зсекретаря в менеджери…

Специфіка іскладність роботи секретаря пов'язаназ тим, що вона завжди на очах, вцентрі спілкування з керівництвом, колегами, клієнтами. Він як би безліччю ниточокзв'язує  різні підрозділи фірми, знаходиться в центрі внутрішніх проблем і їїзовнішніх контактів. Тому роль секретаря в ритмічному ефективномуфункціонуванні фірми, в створенні психологічного клімату в колективінадзвичайно важлива і не замінима.

 

Обов'язки.

Без особливогороду знань,  умінь і навичоксекретареві не справиться зі своїмиобов'язками. А в обов'язки входить:

·     облік, реєстрація, розгляд і підготовка поступаючої кореспонденції для доповіді керівництву;

·     оформлення (в тому числі друкування) і розсилка  розподільних документів, листів,телеграм, телефонограм, факсів, і т.  п..;

·     підготовкапо вказівці керівника і узгодження зіструктурними підрозділами  проектів окремих наказів, довідок, листів,відрядних  посвідчень і інших документів;

·     оформленняпротоколів розсилок виписок з них;

·     аналіздовідок і доповідей структурних підрозділів з висновкамиі пропозиціями по них;

·     підготовкаі своєчасна розсилка матеріалів до засідань, нарад, конференцій, семінарів із'їздів;

·     прийом іреєстрація заяв, пропозицій і скарг від громадян;

·     організаціяприйомів відвідувачів;

·     прийом,реєстрація, зберігання, облік,доставка по підрозділах і розсилка поступаючої,вихідної і внутрішньої кореспонденції, підготовка справ до здачі на державнезберігання і у внутрішній архів фірми.

Крім роботи здокументами  в обов'язку секретаря включаються функції по бездокументарному обслуговуванню. Зокрема:

1.    технічнезабезпечення роботи керівника;

2.    підготовкаі організація матеріально-технічного забезпечення засідань, нарад;

3.    організаціяприйому працівників і відвідувачів;

4.    телефоннеобслуговування;

5.    підготовкавідряджень;

6.    організаціяпрезентацій і спеціальних прийомів гостей;

7.    стенографування;

8.    контрольза святковими і ювілейними датами;

9.    обробкапошти;

10.   машинописні роботи;

11.   збір ділової інформації  і її реферування  по завданню директора;

12.   збір матеріалів для доповідей і мов керівника;

13.   ведення табеля обліку робочого часу і т.д.

Перераховані службові обов'язки можуть бути обмежені і доповнені іншими. Але і приведений перелік дає уявлення проспецифіку секретарської роботи, взв'язку з чим доречно розглянутиголовні аспекти професійної діяльності  і культури  праці секретаря.

Особливістю роботи також є постійна недостача часу, роботав умовах стресу. У цьому випадку виручає уміння слухати, правильно розуміти,запам'ятовувати завдання. Оцінювати і ухвалювати швидкі і вірні рішення.

3.    Висновок.

Пам'ятайте: вашіпомилки   це помилки тієї посадової особи, в структурному підрозділі якого випрацюєте.

Приступаючи до роботи, дайте відповідь собі на наступні питання:Що треба зробити? Як? Коли? Який очікуваний результат?

Небагато роздуму,трішки здорового глузду, оперативності   і все готове. Якщо ви цілеспрямована і організована, ділова, доброзичлива вспілкуванні з оточуючими і приваблива, то професія секретар чекає вас. 

      


Перелік посилань

 При написанні реферату використовувалисьнайновіші дані з комп’ютерної мережі Internet. Джерело інформації розташоване  на сайті наукової бібліотеки Національного університету«Києво-Могилянська академія» за адресою: www.ukma.kiev.ua/ukmalib/UKRAINE/ukraine.html. Також використовувались дані з інших цифрових  бібліотек.

Лізогуб Олег

В рамках проекту “Працюй головою”

Е-mail: Lizogub@tu.edu.te.ua

еще рефераты
Еще работы по предпринимательству