Реферат: Регламент Верховного Совета Украины

            РЕГЛАМЕНТ – правило, регулирующеепорядок какой-либо деяте-

льности, например рабочего собрания. (Словарь иностранныхслов).

       

        Єдиным органом законодавчоївлади в Україні є парламент- Верхов-

на Рада України. Законодавча влада- це державна влада,функцією якої є

прийняття законів і контроль за діяльністю виконавчої влади.

         Констітуційний склад Верховної Ради України- 450народних депу-

татів України, які обираються на основі загального, рівногоі прямого ви-

борчого права шляхом таємного голосування строком на 4 роки.Народ-

ним депутатом України може бути громадянин України, який надень ви-

борів досяг 21 року, має право голосу і проживає в Україніпротягом

останніх 5 років.

         Нардні депутати України не можуть мати іншогопредставницького

мандата чи бути на державній службі.

         Народним депутатам України гарантується депутатськанедоторкан-

ність.

         Народні депутати України не можуть бути без згодиВерховної Ради

України притягнені до кримінальної відповідальності,затримані чи за-

арештовані.

         До повноважень Верховної Ради України належить:

1)  внесення змін доКонституції України в межах і порядку, передба-

чених розділом ХIII цієї Конституції;

2)  призначення всеукраїнського ркферендуму з питань, визначених

статтею 73 Конституції;

3)  прийняття законів;

4)  затвердження  Державного бюджету України та внесення змін до

нього; контроль за виконанням Державногобюджету України, прийняття

рішення щодо звіту про його виконання;

5)  визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;

6)  затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-

технічного, соціального,національно-культурного розвитку, охорони дов-

кілля;

7)  призначення виборів Президента України у строки, передбачені

цією Конституцією;

8)  заслуховування щорічних та позачергових послань Президента

України про внутрішнє і зовнішнє становищеУкраїни;

9)  оголошення за поданням Президента України стану війни і укла-

дення миру, схвалення рішення ПрезидентаУкраїни про використання

Збройних Сил України та інших військовихформувань у разі збройної аг-

ресії проти України;

10)     усунення Президента України з поста в порядкуособливої процедури (імпічменту), встановленому статтею 111 цієї Конституції;

11)     розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програмидіяль-

ності Кабінету Міністрів України;

12)     надання згоди на призначення Президентом УкраїниПрем’єр-

міністра України;

13)     здійснення контролю за діяльністю КабінетуМіністрів України

відповідно до цієї Конституції;

14)     затвердження рішень про надання Україною позик іекономіч-

ної допомоги іноземним державам та міжнародниморганізаціям, а також

 про одержання Україною від іноземних держав,банків, міжнародніх фі-

нансових організацій позик, не передбаченихДержавним бюджетом Ук-

раіни, здійснення контролю за їхвикористанням;

15)     призначення чи обрання на посади, звільненя з посадосіб у ви-

падках, передбаченних цією Конституцією;

        16) призначення на посади та звільненяз посад Голови та інших чле-

нів Рахункової палати;

        17 ) призначення на посаду тазвільнення з посади Уповноваженого

Верховної Ради України з прав людини;заслуховування його щорічних

Доповідей про стан дотримання та захисту праві свобод людини в Украї-

ні;

        18) призначення на посаду тазвільнення з посади Голови Національ-

ного банку України за поданням ПрезидентуУкраїни;

        19) призначення та звільненя половинискладу Ради Національного

банку України;

        20) призначення половини складуНаціональної ради України з пи-

тань телебачення і радіомовлення;

        21) призначення на посаду та припиненняповноважень членів Цен-

тральної виборчої комісії за поданнямПрезидента України;

        22) затвердження загальної структури,чисельності, визначення фун-

кцій Збройних Сил України, Служби безпекиУкраїни, інших утворених

відповідно до законів України військовихформувань Міністерства внут-

рішніх справ України;

        23) схвалення рішення про наданнявійськової допомоги іншим дер-

жавам, про направлення підрозділів ЗбройнихСил України до іншої

держави чи про допуск підрозділів збройних силінших держав на тери-

торію України;

        24) надання згоди на призначенняПрезидентом України на посаду

Генерального прокурора України; висловленнянедовіри Генеральному

Прокурору України, що має наслідком йоговідставку з посади;

        25) надання згоди на призначення напосади та звільнення з посад

Президентом України Голови Антімонопольногокомітету України, Голо-

ви Фонду державного майна України, ГоловиДержавного комітету теле-

бачення і радіомовлення України;

        26) призначення третини складуКонституційного Суду України;

        27) обрання суддів безстроково;

        28) дострокове припинення повноваженьВерховної Ради Автоном-

ної Республіки Крим за наявності висновкуКонстітуційного Суду Украї-

ни про порушення нею Конституції України абозаконів України; призна-

чення позачергових виборів до Верховної РадиАвтономної Республіки

Крим;

        29) утворення і ліквідація районів,всановлення і зміна меж районів і

міст, віднесення населених пунктів докатегорії міст, найменування і пе-

рейменування населених пунктів і районів;

        30) призначення чергових тапозачергових виборів до органів місце-

вого самоврядування;

        31) затвердження протягом 2-х днів змоменту звернення Президента

України указів про введення воєнного чи надзвичайногостану в Україні

або в окремих її місцевостях, про загальну абочасткову мобілізацію, про

 оголошення окремих місцевостей зонаминадзвичайної екологічної ситу-

ації;

        32) надання у встановлений закономстрок згоди на обов’язковість

міжнародних договорів України та денонсаціяміжнародних договорів

України.

         Верховна Рада України за пропозицієюне менш як однієї третини

народних депутатів України від їїконституційногоскладу може розглянути питання про відповідальність КабінетуМіністрів України та

прийняти резолюцію недовіри КабінетовіМіністрів України більшістю

від конституційного складу Верхвної РадиУкраїни.

         Верховна Рада України працює сесійно.Перше засідання Верховної

Ради України відкриває найстарший за вікомнародний депутат України.

         Робота Верховної Ради  Україниведеться державною мовою.

У разі, коли промовець не володіє державноюмовою, він має право вис-

тупати іншою мовою. Секретаріат Верховної Радизабезпечує переклад

його виступу на українську мову.

         На першому засіданні Верховної РадиГолова Центральної виборчої

комісії по виборах народних депутатів Українипропонує депутатам роз-

почати формування депутатських груп(фракцій), дає пояснення про їх права  і порядок формування. Формування депутатськихгруп (фракцій)

проводиться депутатами в позапленарний час.

         Чергові сесії Верховної Ради Українипочинаються першого вівтор-ка лютого і першого вівторка вересня кожного року.За звичайних обста-

вин перший і третій місяця сесійного періоду відводятьсядля пленарних

засідань Верховної Ради, другий – для роботикомісій Верховної Ради,

четвертий – для роботи депутатів у виборчихокругах, їх самостійної ро-

боти, пов’язаної із здійсненням депутатських повноважень, а також для

роботи комісій за дорученнями Верховної Ради.

         У сесійний період щотижнева роботаВерховної Ради та її комісій

починається у вівторок о 10 годині ізакінчується у п’ятницю о 14годині.

Верховна Рада, якщо вона не приймає ad hoc іншого рішення, проводить

протягом дня два засідання: ранкове- з 10 до14 години і вечірнє- з 16 до

18 години.

         Засідання Верховної Ради Українипроводяться відкрито. Закрите

засідання проводиться за рішенням більшостівід конституційного скла-

ду Верховної Ради України. Рішення ВерховноїРади України приймають-

ся виключно на її пленарних засіданнях шляхомголосування.

Представники телебачення, радіо і преси можутьбути акредитовані на

певний строк або на весь час сесії ВерховноїРади при її Секретаріаті;

відмова в акредитації повинна бутивмотивованою. На засіданнях Верховної Ради та її органів можуть бути присутнімиза запрошеннями

гості та службові особи.

         У разі введення воєнного чинадзвичайного стану в Україні верховна Рада України збирається у дводеннийстрок без скликання та без прийнят-

тя  спеціального рішення продовжується до йогоприпинення.

         Верховна Рада України обирає зі свогоскладу Голову Верховної Ради України, Першого заступника і заступника ГоловиВерховної Ради

України та відкликає їх.

         Голова Верховної Ради України:

1)  веде засідання Верховної Ради України;

2)  організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Верхов-

ної Ради України;

3)  підписує акти, прийняті Верховною Радою України;

4)  представляє Верховну Раду України у зносинах з іншими органа-

ми державної влади України та органами владиінших держав;

5)  організовує роботу апарату Верховної Ради України.

         Верховна Рада України затверджуєперелік комітетів Верховної Ради України, обирає голів цих комітетів. КомітетиВерховної Ради України здійснюють законопроектну роботу, готують і попередньороз-

глядають питання, віднесені до повноваженьВерховної Ради України.

Верховна Рада України у межах своїхповноважень може створювати

тимчасові спеціальні комісії для підготовки іпопередньго розгляду пи-

тань.

         Прийняття  Законів є вищою формоюпрояву державної влади. Передбачено особливий порядок прийняття законівУкраїни.

         Опублікування закону – це офіційнеінформування населення про прийняті рішення. Закони друкуються в офіційнихдрукованих органах

Верховної Ради України – “Відомостях ВерховноїРади України” чи га-

зеті “Голос України” та інших виданнях. Законнабирає чинності через

10 днів з дня його офіційного оприлюднення,якщо інше не передбачено

самим законом, але не раніше дня йогоопублікування.

         Порядок роботи Верховної Ради Українивстановлюється Законом про регламент Верховної Ради України. Цей Законскладається з 11 розді-

лів:

    Розділ 1. Загальні положення.

    Розділ 2. Сесії Верховної Ради.

    Розділ 3. Засідання Верховної Ради.

    Розділ 4. Народні депутати України,посадові особи і органи Верховної

                    Ради України.

    Розділ 5. Формування органів виконавчої ісудової влади. Персональні  

                    обрання, призначення, затвердженняі звільнення. 

    Розділ 6. Законодавча процедура.

    Роздил 7. Прийняття постанов та іншихактів Верховною Радою Украї-

                     ни, її органами іпосадовими особами.

    Розділ 8. Здійснення Верховною Радою та їїорганами контрольних      

                    функцій і повноважень.

    Розділ 9. Розгляд і прийняття рішеньВерховною Радою за спеціальни-

                    ми процедурами.

    Розділ 10. Аппарат і кошторис.

    Розділ 11. Заключні положення.

         Законодавча влада – гілка державноївлади, функцією якої є законо-

творча діяльність. Єдиним органом законодавчоївлади в Україні є Вер-

ховна Рада України. Лише вона може виступативід імені народу.

Таблиця “ Компетенція органів Верховної РадиУкраїни”

Сфера Голова Верховної Ради Президія Секретаріат Комісії Законодавча + Кадрова + Організаційна + +

                 СХЕМА СТРУКТУРИ  ВЕРХОВНОЇРАДИ УКРАЇНИ

/>

/> /> /> /> /> /> /> /> <td/> /> <td/> /> /> />
 

                                                        ПЛАН.

1) Склад Верховної Ради України.

2) Компетенція Верховної Ради України.

3) Порядок та організація роботи ВерховноїРади України.

4) Зміст Закону о регламенті Верховної РадиУкраїни.

5) Висновок.

 

 

                        СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1)  Конституція України.

2)  Основи правознавства.І.Коляда, Я.Лозовий.

3)  Журнал «ВідомостіВерховної Ради України» №35.

еще рефераты
Еще работы по праву