Реферат: Правове регламентування діяльності акціонерних товариств

  та їх управлінського апарату.

 

1. Загальнодержавнізаконодавчі акти, що регламентують діяльність акціонерних товариств.

 

          Створення та функціонуванняакціонерних товариств, як і інших підприємницьких структур, базується надодержанні встановлених законодавством правил і процедур. Вже з моментувиникнення ініціативи по створенню акціонерного товариства зацікавлені особиспираються на вищезгадані правила і процедури, додержання яких є обов’язковим.

          Суттєвим при здійсненнібудь-якої економічної діяльності є питання власності. З метою забезпеченнявільного економічного самовизначення громадян, використання природного,економічного, науково-технічного потенціалу держави для підвищення життєвогорівня її громадян було прийнято Закон України “Про власність” від 07.02.91р.Згідно з цим законом, право власності – це урегульовані законом суспільнівідносини по володінню, користуванню та розпорядженню майном [2, ст.2].

Власник може використовувати своє майно на свій розсуд, у тому числі для здійсненняпідприємницької діяльності:

v Власник має правовикористовувати майно, яке йому належить для підприємницької діяльності.

v Результати господарськоговикористання майна (виготовлена продукція, отримані доходи) належать власникуцього майна, якщо інше не встановлено законом або договором.

v Власник засобів виробництвата іншого майна має право створювати в установленому законом порядкупідприємство, організацію, які є юридичними особами. Юридична особа здійснюєправо володіння, користування і розпорядження закріпленим за нею майномвласника у відповідності зі своїм статутом (положенням) [2, ст.6].

          Акціонерне товариство єоб’єднанням громадян. Об’єднанням громадян є добровільне суспільне формування,яке створюється на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянамисвоїх прав та обов’язків [10, ст.1].

Об’єднаннягромадян створюються для задоволення певних їх інтересів та  забезпеченнямеханізму захисту охороняємих законодавством прав та свобод. У певній мірі цьомусприяє правове оформлення підприємництва.

Підприємництво єокремим інститутом у законодавстві. Підприємництво – це самостійна,ініціативна, систематична, на свій страх і ризик діяльність по виробництвупродукції, виконанню робіт, наданню послуг і здійсненню торгівельної діяльностіз метою отримання прибутку [4, ст.1].

Отже,використовуючи своє право власності, право на підприємництво та свободуоб’єднання, громадяни створюють господарські товариства. Господарськетовариство є підприємством. Підприємство – основна організаційна ланканародного господарства України. Підприємство – самостійний господарюючийсуб’єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-досліднута комерційну діяльність з метою отримання відповідного прибутку (доходу).Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установахбанку, печатку зі своїм найменуванням, а також знак для товарів та послуг [3,ст.1].

Господарськимитовариствами визнаються підприємства, установи, організації створені на засадахугоди юридичними особами і громадянами шляхом об’єднання їх майна тапідприємницької діяльності з метою одержання прибутку [7, ст.1].

Акціонернимтовариством визнається товариство, яке має статутний фонд, поділений навизначену кількість акцій, рівної номінальної вартості, і несе відповідальністьза зобов’язаннями тільки майном товариства [7, ст.24]. Акціонери відповідаютьза зобов’язаннями товариства тільки в межах належних їм акцій.

У випадкахпередбачених статутом, акціонери, які не повністю оплатили акції, несутьвідповідальність за зобов’язаннями товариства також в межах несплаченої суми.

Загальнаномінальна вартість випущених акцій становить статутний фонд акціонерноготовариства, який не може бути менше суми, еквівалентної 1250 мінімальним заробітнимплатам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на моментстворення акціонерного товариства [7, ст.24]. 

          До акціонерних товариствналежать: відкрите акціонерне товариство, акції якого можуть розповсюджуватисьшляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах; закрите акціонернетовариство, акції якого розподіляються між засновниками і не можутьрозповсюджуватись шляхом підписки, купуватися та продаватися на біржі.

          Закрите акціонернетовариство може бути реорганізовано у відкрите шляхом реєстрації його акцій упорядку передбаченому законодавством про цінні папери і фондову біржу, івнесенням змін до статуту товариства [7, ст.25].

Нас більшецікавить правове регламентування діяльності відкритого акціонерного товариства,оскільки об’єктом нашого дослідження було ВАТ “Могилів-Подільський консервнийзавод” м. Могилів-Подільський.

Створення акціонерного товариства базується на об’єднанні власності. Вонастає колективною. Право колективної власності виникає на підставі:добровільного об’єднання майна громадян і юридичних осіб для створеннякооперативів, акціонерних товариств, інших господарських товариств та об’єднань[2, ст.21].

Акціонернетовариство є суб’єктом системи оподаткування України, оскільки платникамиподатків і зборів (обов’язкових платежів) є юридичні і фізичні особи, на якихзгідно законів України покладено обов’язок сплачувати податки і збори(обов’язкові платежі) [6, ст.5].

Акціонернетовариство створюється і діє на підставі установчого договору та статуту.Установчі документи господарського товариства повинні містити відомості про видтовариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників,найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду,порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариствата порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхіднаодностайність або кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін доустановчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства [7,ст.4].

Статутакціонерного товариства, крім відомостей, вказаних вище, повинен міститивідомості про види акцій, що випускаються, їх номінальну вартість,співвідношення акцій різних видів, кількість акцій, що купуються засновниками,наслідки невиконання зобов’язань по викупу акцій [7, ст.37].

Засновникамиакціонерного товариства можуть бути юридичні особи та громадяни. Засновникиакціонерного товариства укладають між собою договір, що визначає порядокздійснення ними спільної діяльності по створенню акціонерного товариства,відповідальність перед особами, що підписалися на акції, і третіми особами.Засновники несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями, що виникли дореєстрації акціонерного товариства. Для створення акціонерного товариствазасновники повинні зробити повідомлення про намір створити акціонернетовариство, здійснити підписку на акції, провести установчі збори і державуреєстрацію акціонерного товариства  [7, ст.26].

Акціонернетовариство має право випуску облігацій та інших цінних паперів відповідно дозаконодавства України про цінні папери і фондову біржу.

Цінні папери – цегрошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики,визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником іпередбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, атакож можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цихдокументів, іншим особам [5, ст.1].

Цінні папериможуть бути іменними або на пред’явника. Іменні цінні папери, якщо інше непередбачено законодавством або в них спеціально не вказано, що вони непідлягають передачі, передаються шляхом повного індосаменту (передавальнимзаписом, який засвідчує перехід прав за цінним папером до іншої особи). Цінніпапери на пред’явника обертаються вільно.

Законодавецьвизначає правові засади здійснення державного регулювання  ринку цінних паперівта державного контролю за випуском і обігом цінних паперів та її похідних вУкраїні. Посадові особи, які порушують законодавство України  про цінні папери,несуть кримінальну і майнову відповідальність, установлену відповіднимизаконодавчими актами України [8, ст.14].

Цінні папериможуть бути використані для здійснення розрахунків, а також як застава длязабезпечення платежів і кредитів.

Види ціннихпаперів:

v акції;

v облігації внутрішніхдержавних і місцевих позик;

v облігації підприємств;

v казначейські зобов’язаннядержави;

v ощадні сертифікати;

v векселі;

v приватизаційні папери.

Основний вид ціннихпаперів, що випускає акціонерне товариство – акція. Акція – цінний папір безустановленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фондіакціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві таправо на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частиниприбутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна приліквідації акціонерного товариства [5, ст.4].

          Також акціонерне товариствоможе випускати облігації. Облігація – цінний папір, що засвідчує внесення їївласником грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йомуномінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в ньому строк звиплатою фіксованого проценту (якщо інше не передбачено умовами випуску).Облігації підприємств випускаються підприємствами усіх передбачених закономформ власності, об’єднаннями підприємств, акціонерними та іншими товариствами іне дають їх власникам права на участь в управлінні [5, ст.10].

          Отже, такий цінний папір якакція дає її власнику право на участь в управлінні товариством, тобто правовизначати основні напрями та шляхи реалізації виробничої, комерційної та іншоїдіяльності товариства, головні пріоритети у розвитку соціальної,культурно-побутової сфери. Акціонер обирає  керівництво акціонерного товариства(правління), членів та голову спостережної ради, ревізійної комісії, а такожможе бути обраним до складу вище перерахованих органів. Акціонер приймаєбезпосередню участь в управлінні підприємством.

          Загальніпринципи управління підприємством закріплено у Законі України “Про підприємствав Україні” від 27.03.91р.:

v Управління підприємствомздійснюється у відповідності зі статутом на основі поєднання прав власникавідносно господарського використання свого майна та принципів самоуправліннятрудового колективу.

v Найняття (призначення, обрання)керівника підприємства є правом власника (власників) майна підприємства тареалізується безпосередньо або через уповноважені ним органи.

v Рішення посоціально-економічним питанням, які стосуються діяльності підприємства,виробляються та приймаються органами управління з участю трудового колективу тауповноважених ним органів.

v Вищим керівним органомколективного підприємства є загальні збори (конференція) власників майна.Виконавчі функції по управлінню підприємством здійснює правління [3, ст.14].

          Вищим органом акціонерноготовариства є загальні збори акціонерів товариства. У загальних зборах маютьправо брати участь усі його акціонери, незалежно від кількості і класу акцій,власниками яких вони є.

          Докомпетенції загальних зборів належить:

1)  визначенняосновних напрямів діяльності акціонерного товариства і затвердження його планівта звітів про їх виконання;

2)  внесеннязмін до статуту товариства;

3)  обраннята відкликання членів ради акціонерного товариства (спостережної ради);

4)  затвердженнярічних результатів діяльності акціонерного товариства, затвердження звітів івисновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядкупокриття збитків;

5)  створення,реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв,затвердження їх статутів і положень;

6)  винесеннярішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб товариства;

7)  затвердженняправил процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначенняорганізаційної структури товариства;

8)  вирішенняпитання про придбання акціонерним товариством акцій, що випускаються ним;

9)  визначенняумов оплати праці посадових осіб акціонерного товариства;

10)      затвердженнядоговорів (угод), укладених на суму, що перевищує вказану в статуті товариства;

11)      прийняттярішення про припинення діяльності товариства, призначення ліквідаційноїкомісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Загальні зборивизнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що маютьвідповідно до статуту товариства більше як 60 відсотків голосів  [7, ст.41].Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю у ¾ голосівакціонерів, які беруть участь у зборах, з таких питань:

1)   зміна статуту товариства;

2)   прийняття рішення проприпинення діяльності товариства;

3)   створення та припиненнядіяльності дочірніх підприємств, філій та представництв товариства;

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів,які беруть участь у зборах [7, ст.42].

Загальні збориакціонерів скликаються не рідше одного разу на рік, якщо інше не передбаченостатутом підприємства.

В акціонерномутоваристві може створюватись рада акціонерного товариства (спостережна рада),що здійснює контроль за діяльністю його виконавчого органу. Статутомакціонерного товариства або рішенням загальних зборів акціонерів на радуакціонерного товариства (спостережну раду) може бути покладено виконанняокремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів. Члени радиакціонерного товариства не можуть бути членами виконавчого органу [7, ст.46].

Виконавчиморганом акціонерного товариства, який здійснює керівництво його поточноюдіяльністю, є правління або інший орган, передбачений статутом.

Роботою правліннякерує голова правління, який призначається або обирається відповідно до статутуакціонерного товариства.

Правління вирішуєвсі питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що належать докомпетенції загальних зборів і ради акціонерного товариства (спостережноїради). Загальні збори можуть винести рішення про передачу частини належних їмправ до компетенції правління. Правління підзвітне загальним зборам акціонеріві раді акціонерного товариства (спостережній раді) та організує виконання їхрішень. Правління діє від імені акціонерного товариства в межах, передбаченихзаконом і статутом акціонерного товариства. Роботою правління керує голова,який призначається або обирається згідно із статутом акціонерного товариства[7, ст.47].

Голова правлінняакціонерного товариства вправі без довіреності здійснювати дії від іменіакціонерного товариства. Інші члени правління також можуть бути наділені цимправом згідно із статутом.

Голова правлінняакціонерного товариства організує ведення протоколів засідань правління. Книгапротоколів повинна бути в будь-який час надана акціонерам. На їх вимогувидаються засвідчені витяги з книги протоколів.

Головою тачленами правління товариства можуть бути особи, які перебувають з товариством утрудових відносинах [7, ст.48].

Контроль зафінансово-господарською діяльністю правління акціонерного товаристваздійснюється ревізійною комісією, яка обирається з числа акціонерів.

Порядокдіяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються загальнимизборами акціонерів згідно із статутом товариства.

Перевіркифінансово-господарської діяльності правління проводяться ревізійною комісією задорученням загальних зборів, ради акціонерного товариства (спостережної ради),з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупностібільш як 10 відсотками голосів. Ревізійній комісії акціонерного товаристваповинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські звіти або інші документи іособисті пояснення посадових осіб на їх вимогу.

Ревізійна комісіядоповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам акціонерноготовариства або раді акціонерного товариства (спостережній раді).

Члени ревізійноїкомісії вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях правління.

Ревізійна комісіяскладає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку ревізійної комісіїзагальні збори акціонерів не вправі затверджувати баланс.

Ревізійна комісіязобов’язана вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів у разівиникнення загрози суттєвим інтересам акціонерного товариства або виявленнязловживань, вчинених посадовими особами [7, ст.49].

 

2.  Внутрішнінормативні акти акціонерного товариства.

         

Розгляд цьогопитання доцільно розпочинати з розгляду основних засад, що містяться у статутіта у положенні про порядок розробки і прийняття внутрішніх нормативних актівакціонерного товариства.

Таке положення розроблено і затверджено Загальними зборами акціонерівВідкритого акціонерного товариства “Могилів-Подільський консервний завод”(Протокол №1 від 28 квітня 1998р.).

Положеннявизначає загальні вимоги до порядку розробки проектів внутрішніх нормативнихактів, порядку їх погодження підрозділами Відкритого акціонерного товариства“Могилів-Подільський консервний завод” (далі АТ), порядку прийняття зазначенихактів, а також внесення до них доповнень і змін.

Внутрішнінормативні акти АТ – це правові акти, що розробляються і приймаються органамиуправління АТ відповідно до їх компетенції, визначеної чинним законодавствомУкраїни і Статутом АТ. Ці правові акти встановлюють норми (правила) загальногохарактеру з метою регулювання виробничої, управлінської, господарської,фінансової, комерційної, кадрової та іншої  діяльності АТ.

У разі виникненняпротиріч між нормами цього Положення та Статуту перевага надається нормамвикладеним у Статуті.

На підставі цьогоПоложення в АТ розробляються і приймаються такі внутрішні нормативні акти:

1)   Регламент Загальних зборівакціонерів АТ;

2)   Положення про СпостережнуРаду АТ;

3)   Положення про Правління АТ;

4)   Положення про Ревізійнукомісію АТ;

5)   Положення про порядокстворення, реорганізації і ліквідації дочірніх підприємств АТ;

6)   Положення про порядокстворення, реорганізації і ліквідації філій і представництв АТ;

7)   Положення про порядокзбільшення (зменшення) статутного фонду АТ;

8)   Положення про порядокрозподілу та використання прибутку АТ;

9)   Положення про фонди АТ;

10)     Положенняпро відповідальність посадових осіб АТ;

11)     Положенняпро порядок подання і розгляду заяв;

12)     Положенняпро порядок ознайомлення акціонерів з інформацією;

13)     Положенняпро порядок оформлення і реєстрації довіреностей;

14)     Положенняпро порядок нарахування і виплати дивідендів;

15)     Положенняпро цінні папери АТ.

Зазначений перелік внутрішніх нормативних актів не є вичерпним: узалежності від конкретних умов діяльності АТ можуть прийматися також іншівнутрішні нормативні акти, що регулюють діяльність АТ або конкретизуютьпередбачені цим Положенням акти.

Проективнутрішніх нормативних актів розробляються за рішенням Загальних зборівакціонерів або Спостережної ради АТ (у випадках передбачених Положенням проСпостережну раду АТ).

Інші органи АТмають можливість ініціювати розробку та прийняття внутрішніх нормативних актівшляхом подання відповідних заяв та пропозицій в згадані у попередньому абзаціоргани.

Орган управлінняАТ, який прийняв рішення про розробку проекту внутрішнього нормативного акту,вправі доручити таку розробку відповідному підрозділу або посадовій особі АТ. Вцьому випадку орган управління видає розпорядчий документ, який визначає строкиі порядок розробки акту, порядок погодження його з іншими органами управління,підрозділами, посадовими особами та організаціями.

Орган управлінняабо підрозділ АТ, що розробляє внутрішній нормативний акт, готує проект акту іаналіз наслідків його прийняття.

Проект будь-якоговнутрішнього нормативного акту, розробленого в АТ, підлягає обов’язковійправовій експертизі. Акт, який не пройшов правову експертизу, не підлягаєрозгляду і не може бути прийнятий. Правова експертиза здійснюєтьсяюрисконсультом АТ або іншим фахівцем, що має вищу юридичну освіту чи незалежноююридичною фірмою, визначеною Загальними зборами або Спостережною радою.Відповідний договір з юридичною фірмою підписується від імені АТ  ГоловоюПравління.

Внутрішнінормативні акти, що зазначені вище, затверджуються Загальними зборамиакціонерів АТ відповідно до встановленої процедури.

Внесеннявнутрішніх нормативних актів на затвердження Загальними зборами акціонерів можливелише після їх попереднього погодження з Спостережною радою.

РішеннямЗагальних зборів акціонерів АТ на період між загальними зборами повноваженнящодо затвердження окремих внутрішніх нормативних актів, а також змін до нихможуть бути делеговані Спостережній раді та/або Правлінню АТ (крім положень проці органи управління).

Правозатвердження правил процедури та інших внутрішніх нормативних документівТовариства по питаннях, що не віднесені до виключної компетенції Загальнихзборів має Спостережна рада АТ.

Внутрішнінормативні акти можуть бути змінені тільки тим органом, який його затвердив,або Загальними зборами акціонерів АТ, якщо інше не встановлено вищим органомтовариства.

Внутрішнінормативні акти можуть бути змінені шляхом:

v внесення додаткових норм;

v визнання окремих норм такими,що втратили чинність;

v затвердження нової редакціїіснуючих норм.

Пропозиції про внесення змін до внутрішніх нормативних актів подаються дооргану, який їх затвердив, або до Загальних зборів акціонерів у тому ж порядку,який передбачений для їх розробки та прийняття.

Зміни довнутрішніх нормативних актів підлягають обов’язковій реєстрації в канцелярії АТз присвоєнням їм порядкового номера рішення про затвердження і введення в дію.

Внутрішнінормативні акти вводяться в дію у строк, зазначений в рішенні про їх прийняття(затвердження), а якщо цей строк не зазначено, то на одинадцятий день з дня їхприйняття (затвердження).

Про прийняті актиповинні бути обов’язково повідомлені: персонал АТ – шляхом публічногооголошення в 5-денний строк з моменту прийняття зазначеного акту; всі акціонери– шляхом відповідної інформації на найближчих Загальних зборах акціонерів.

Відсутністьакціонера на Загальних зборах акціонерів, які прийняли відповідні нормативніакти, не є причиною, посилаючись на яку, акціонер вправі не виконувати прийнятівнутрішні нормативні акти.

РегламентЗагальних зборів акціонерів розроблений на підставі Закону України “Про господарськітовариства”, Статуту Відкритого акціонерного товариства “Могилів-Подільськийконсервний завод” і визначає порядок підготовки, скликання, проведення іприйняття рішень Загальних зборів акціонерів.

Якщо в процесіпідготовки, скликання і проведення зборів виникнуть відносини, не врегульованіцим Регламентом, то до цих відносин мають застосовуватися норми чинногозаконодавства України і Статуту АТ і ці питання повинні вирішуватися такимчином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди АТ в цілому і кожномуакціонерові зокрема. Після виявлення таких відносин до цього Регламенту маютьбути внесені відповідні зміни та/або доповнення.

КомпетенціяЗагальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства“Могилів-Подільський консервний завод” закріплена у даному Регламенті таповністю відповідає компетенції Загальних зборів акціонерів АТ поданій у  4.1.згідно Закону України “Про господарські товариства” від 19.09.91р.

Положення проПравлінняВідкритого акціонерного товариства “Могилів-Подільський консервний завод”регламентує порядок призначення, компетенцію, порядок прийняття рішень та іншіпитання організації діяльності Правління. Правління є виконавчо-розпорядчиморганом АТ, який здійснює керівництво всією його поточною діяльністю.

Правління АТформується із спеціалістів, що мають відповідну освіту та необхідний стажроботи згідно з напрямком роботи у складі Правління, незалежно від того чи євони акціонерами даного АТ.

Строк повноваженьПравління складає 5 років починаючи з дня  обрання Голови Правління.

Право висуватикандидатуру для обрання Голови правління мають:

v акціонери АТ;

v трудовий колектив АТ;

v органи управління АТ;

v самовисування.

Кількісний склад Правління складає 4 чоловіки, включаючи ГоловуПравління. До складу Правління входять: Голова Правління та Члени Правління зчисла спеціалістів:

¨  ПершийЗаступник Голови Правління;

¨  ЗаступникГолови Правління з питань фінансів (головний бухгалтер);

¨  ЗаступникГолови Правління по комерційній роботі.

Персональний складПравління та кандидатів у його члени обирається Загальними зборами акціонерівза поданням Голови Правління. Рішенням Голови Правління члени Правління можутьбути закріплені за різними напрямками діяльності. З Головою Правління, обранимЗагальними зборами акціонерів, контракт укладає Голова Спостережної Ради АТ.Голова Правління АТ, за умови обрання Загальними зборами запропонованих нимчленів Правління, укладає з ними трудовий договір чи, за їх згодою, контракт.

          Рішення про відкликання членаПравління з посади приймається простою більшістю голосів членів Спостережноїради товариства. Члени Правління підпорядковані Правилам внутрішнього трудовогорозпорядку, що діють на підприємстві.

До компетенціїПравління АТ, зокрема, належить:

v затвердження поточних планівдіяльності АТ та заходів, необхідних для вирішення його завдань;

v затвердження щорічногокошторису, штатного розпису та посадових окладів співробітників АТ,встановлення показників, розмірів та строків їх преміювання (за погодженням ізСпостережною Радою);

v затвердження договірних цінна продукцію та тарифів на послуги;

v прийняття рішень проотримання довгострокових кредитів;

v визначення розміру, джерелутворення та порядку використання фондів АТ;

v утворення підрозділів,необхідних для виконання цілей та завдань АТ;

v розпорядження всім майном АТ,включаючи грошові кошти в межах, встановлених чинним законодавством та СтатутомАТ;

v затвердження внутрішніхнормативних актів, що визначають відносини між підрозділами АТ;

v прийняття на роботу тазвільнення співробітників АТ, застосування до них заходів заохочення танакладення стягнення;

v організація веденнябухгалтерського обліку та звітності в АТ;

v прийняття рішення про датускликання, порядок денний Загальних зборів акціонерів АТ, утворення мандатноїкомісії та організаційного комітету по проведенню Загальних зборів;

v подання на затвердженняЗагальними зборами акціонерів річного звіту та балансу АТ за погодженням зСпостережною радою АТ;

v прийняття рішень з іншихпитань, пов’язаних з поточною діяльністю АТ;

Повноваженняделеговані Загальними зборами:

v визначення основних напрямівдіяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;

v визначення організаційноїструктури Товариства;

v вирішення питання пропридбання Товариством акцій, що випускаються ним по ціні нижче їх номінальноївартості.

Правління проводить чергові і позачергові засідання. Члени Правліннянесуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборівакціонерів АТ і  Спостережної ради АТ, якщо вони не суперечать чинномузаконодавству та Статуту АТ.

Згідно Положення про Спостережну раду Відкритого акціонерноготовариства “Могилів-Подільський консервний завод” Спостережна рада є органомуправління АТ, який представляє інтереси акціонерів у перервах між Загальнимизборами, контролює і регулює діяльність Правління АТ.

Спостережна рада обирається Загальними зборами акціонерів у кількості 6осіб строком на 5 років і формується з числа акціонерів.

Головою Спостережної ради може бути акціонер з вищою або середньоюспеціальною освітою. Заступник голови Спостережної ради повинен бутиобов’язково з числа акціонерів, що перебувають з товариством у трудовихвідносинах. Член Спостережної ради не може бути одночасним членом Правління абоРевізійної комісії.

До виключної компетенції Спостережної ради належать:

v дообрання та відкликання запропозицією Голови Правління членів Правління (заступників);

v у випадках недосягнення згоди міжчленами Ревізійної комісії при розподілі повноважень своїм рішенням призначитиїх з числа Голову та/або Секретаря Ревізійної комісії;

v винесення рішень про притягнення домайнової відповідальності посадових осіб Товариства – Голови Ревізійної комісіїта членів виконавчого органу (крім Голови Правління);

v укладання контракту з ГоловоюПравління;

v попереднє погодження рішенняПравління про придбання Товариством акцій, що випускаються ним;

v попереднє погодження та затвердженнядоговорів (угод) на суму, що перевищує 25 відсотків статутного фонду;

v вирішення питання про придбанняТовариством акцій, що випускаються ним, по ціні вище їх номінальної вартості;

v затвердження умов договору на веденняреєстру власників іменних цінних паперів;

v інші повноваження передбачені данимПоложенням.

Організаційною формою роботи Спостережної ради є проведення засідань.Засідання проводяться в міру необхідності, але не рідше двох раз на рік.

Засідання Спостережної ради  можуть проводитись шляхом безпосередньогозбору членів Спостережної ради в одному місці або шляхом збору підписів членівСпостережної ради під єдиним документом.

Згідно Положення про Ревізійну комісію Ревізійна комісіяВідкритого акціонерного товариства “Могилів-Подільський консервний завод” єорганом, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю АТ.

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів АТ в кількості3 чоловік на 5 років з числа акціонерів, що не є членами Ради, Правління і непосідають інших керівних посад в АТ.

До Ревізійної комісії можуть бути обрані лише акціонери з вищою та/абосередньою спеціальною економічною освітою.

Члени Ревізійної комісії зобов’язані:

v проводити перевірки щорічного звітупро фінансово-господарську діяльність АТ, який подається Правлінням, а також касита майна;

v розглядати кошториси витрат та планиАТ;

v здійснювати ревізію бухгалтерськихдокументів;

v давати висновки по річним звітам табалансам, без яких Загальні збори акціонерів не вправі затверджувати звіт табаланс;

v вимагати позачергового скликання Загальнихзборів акціонерів АТ у разі виникнення загрози суттєвим інтересам АТ абовиявлення зловживань посадових осіб АТ.

Члени Ревізійної комісіїмають право:

v вимагати надання всіх документів,необхідних для проведення перевірок та розслідувань;

v брати участь з правом дорадчогоголосу у засіданнях Правління АТ;

v виносити на розгляд Загальних зборівакціонерів АТ чи Спостережної ради АТ питання стосовно діяльності тих чи іншихпосадових осіб АТ;

v вимагати залучення до участі уперевірках, що проводяться, посадових осіб та співробітників апарату АТ.

Ревізійна комісія проводить чергові та позачергові перевірки,розслідування та засідання.

Члени Ревізійної комісії несуть персональну відповідальність(дисциплінарну, адміністративну та іншу) за достовірність, повноту таоб’єктивність відомостей, які містяться у висновках та рішеннях комісії, атакож в інших документах, що підготовлені нею.

Положенням про порядок ознайомлення акціонерів з інформацієюрегламентується режим доступу до інформації про діяльність АТ, Положенням пропорядок розподілу та використання прибутку регулюється порядок розподілу тавикористання прибутку у Відкритому акціонерному товаристві “Могилів-Подільськийконсервний завод”.

У акціонерних товариствах приймаються і інші внутрішні нормативні акти.

еще рефераты
Еще работы по праву