Реферат: Поняття громадянства

 

 

 

 

 

Якубов

ОлександрГеоргийович

Äîìàøíяàäðåñа: 04209Êèåâ-209

вул.ÃåðîїâÄíіïðà 26êâ.44

 

 

 

 

Êîíòðîëüíàðоáîòà

 

Основи права

 

тема:Поняття громадянства

 

 

 

 

 

Академічна заборгованість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Êèїâ 2000

Контрольна  робота.

 

Тема: “Поняття громадянства”

Становище індивіда в суспільстві, відображенезакріплене в основному законі, визначається як конституційний статус особи.Його зміст насамперед виявляється в інституті громадянства, принципах і власнеконституційних правах і свободах. Громадянство є засобом інституціоналізаціїпринципів взаємовідносин держави і особи. Стан громадянства створює взаємніправа і обов’язки.

Громадянство України – постійний правовій зв’язок особи з державою Україна,який знаходить своє вираження в їхніх взаємних правах та обов’язках.

Громадянство в Україні регулюється Конституцією,Законом України “Про громадянство Україні” від 16 квітня 1997р. і прийнятимивідповідно до них законодавчими актами України.

Закон України “Про громадянство України” складається зпреамбули й 9 розділів (41стаття). У преамбулі дається визначення громадянства.

Громадянство– це особливий правовий зв’язок між особою і державою, що породжує дляних взаємні права і обов’язки.

Громадянство України визначає постійний правовийзв’язок особи і Української держави, який знаходить свій вияв у їх взаємнихправах та обов’язках. Право на громадянство є невід’ємним правом людини. Ніхтоне може бути позбавлений громадянства або права змінити громадянство.Українська держава забезпечує охорону і захист прав, свобод та інтересів своїхгромадян.

Основніпринципи громадянства України:

ü В Україні існує єдине громадянство (КонституціяУкраїни  стаття 4. Закон України про громадянство України від 16 квітня 1997р.стаття 1). На підставі двосторонніх міждержавних договорів допускаєтьсяподвійне громадянство (Закон України про громадянство України від 16 квітня1997р.  стаття1).

ü Громадянин України не може бути позбавленийгромадянства і права змінити громадянство (Конституція України стаття 25).

ü Громадяни мають право брати участь в управліннідержавними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обиратиі бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування (КонституціяУкраїни стаття 38).

ü Питання законодавчого регулювання громадянства вУкраїні належить до компетенції Верховної Ради України (Конституція Українистаття 92,. Закон України про громадянство України від 16 квітня 1997р. стаття 3).

ü Політичні права і виборче право (Конституція Українистаття 36; 70).

ü Сталість правового зв’язку між особою і державою, щоіснує в просторі і часі (Конституція України стаття 38;  Закон України прогромадянство України від 16 квітня 1997р. стаття 7,8).

Набуття громадянства України (Закон України про громадянство України від 16 квітня1997р. №1636-Х11 стаття 12-18).

ГромадянствоУкраїни набувається:

1) занародженням;

2) запоходженням;

3) черезприйняття до громадянства України;

4) черезпоновлення у громадянстві України;

5) заіншими підставами, передбаченими цим законом;

6) запідставами, передбаченими міжнародними договорами України.

Дитина, батьки якої на момент народження перебували вгромадянстві України, є громадянином України незалежно від того, чи народиласявона на території України чи за її межами.

При різному громадянстві батьків, з яких один намомент народження дитини перебував у громадянстві України, дитина єгромадянином України:

1) якщовона народилася на території України;

2) якщовона народилася за межами республіки, але батьки або один з них у цей часпостійно проживали на території України.

Дитина, яка народилася на території України від осіббез громадянства, які постійно проживають в Україні, є громадянином України.

Дитина, яка перебуває на території України, обоєбатьків якої невідомі, є громадянином України.

Прийняття догромадянства України.

Іноземнігромадяни та особи без громадська можуть бути за їх клопотанням прийняті догромадянства України.

Умовамиприйняття до громадянства України є:

1) відмовавід іноземного громадянства;

2) постійнепроживання на території України протягом останніх п’яти років.

Це правило не поширюється на осіб, які виявили бажання статигромадянами України, за умов, якщо вони народилися чи довели, що хоч би один ізїх батьків, дід чи баба народилися на її території і не перебувають у громадянствіінших держав.

3) володінняукраїнською мовою в обсязі, достатньому для спілкування;

4) наявністьзаконних джерел існування;

5) визнанняі виконання Конституції України.

Особа, яка раніше перебувала у громадянстві України,може бути за її клопотанням поновлено у громадянстві України.

Зазначені вимоги можуть не врахуватися лише увиняткових випадках за рішенням Президента країни щодо окремих осіб, які маютьвизначні заслуги перед Українською державою.

Спрощений порядок надання громадянства України може застосуватисядо жінок, які одружені з громадянами України, на їх прохання і за умови відмовивід іноземного громадянства.

Припинення громадянства України (Закон України про громадянство України від 16 квітня1997р. стаття 19-21).

ГромадянствоУкраїни припиняється:

1) внаслідоквиходу з громадянства України;

2) внаслідоквтрати громадянства України;

3) запідставами, передбаченими міжнародними договорами України.

Вихід з громадянства України здійснюється заклопотанням особи в порядку, встановленому цим законом.

У виході з громадянства України може бутивідмовлено, якщо особа, яка порушила клопотання про вихід, має невиконанізобов’язання перед державою або майнові зобов’язання, з якими пов’язані істотніінтереси громадян чи державних організацій, кооперативних та громадськихоб’єднань.

Вихід з громадянства України не допускається,якщо особу, яка порушила клопотання про вихід, притягнуто до кримінальноївідповідальності як звинуваченого або щодо неї є вирок суду, який набравзаконної сили і підлягає виконанню.

ГромадянствоУкраїни втрачається :

1) внаслідоквступу особи на військову службу, службу безпеки, в поліцію, органи юстиції абов інші органи державної влади та управління в іноземній державі без згоди на тедержавних органів України;

2) якщогромадянство України набуто внаслідок подання за відомо неправдивих відомостейабо фальшивих документів;

3) якщоособа, яка перебуває за межами України, не стала на консульський облік протягомп’яти років.

Громадянство України втрачається з дня видання указуПрезидента України.

Порядок зміни громадянства дітей (Закон України про громадянство України від 16 квітня1997р. стаття 22;24;26;28).

При зміні громадянства батьків, внаслідок якоїобоє стають громадянами якоїсь країни або обоє виходять з громадянства якоїсь країни,змінюється відповідно громадянство їх дітей, які не досягли 14 років. Якщо відомий один із батьків дитини, то при змінігромадянства цього батька відповідно змінюється громадянство дитини, яка недосягла 14 років.

Якщо батьки дитини мають різне громадянство, то дитина може набути громадянство одного з батьків, який за це буде клопотати, іобов’язково при згоді другого батька. Якщо громадянином країни стає один збатьків, а другий залишається особою без громадянства, дитина, яка проживає натериторії цієї країни, стає громадянином цієї країни. Якщо громадянином країнистає один з батьків, а другий залишається особою без громадянства, дитина, якапроживає поза межами країни, може набути громадянства цієї країни заклопотанням про це батька, який набуває громадянства цієї країни.

Дитина, яка є іноземним громадянином абоособою без громадянства і яку усиновляють громадяни якоїсь країни, стаєгромадянином цієї країни.

Дитина,яка є іноземним громадянином і яку усиновлює подружжя, один з якого єгромадянином якоїсь країни, а другий – особою без громадянства, стаєгромадянином цієї країни.

Дитина, яка є особою без громадянства і якуусиновляє подружжя, один з якого є громадянином якоїсь країни, стаєгромадянином цієї країни.

Дитина, яка є іноземним громадянином і якуусиновляє подружжя, один з якого є громадянином однієї країни, а другий іншої,стає громадянином однієї з країн батьків за згодою усиновителів.

Зміна громадянства дітей віком від 14 до 16 років уразі зміни громадянства їх батьків, а також у разі усиновлення, можевідбуватися тільки за згодою дітей у порядку, передбаченому у законі.

Ситуація 9

Сім’я вирішила зайнятися підприємницькоюдіяльністю, зокрема, наданням туристичних послуг. З цією метою бувпідготовлений відповідний пакет документів для державної реєстраціїпідприємництва у виконавчому комітеті.

Виконком відмовив їм у реєстрації на підставінедоцільності організації і функціонування такого підприємства в даному районіміста.

Які види підприємницької діяльності забороненізаконодавством?

Чи законне рішення виконкому?

         В деяких видах діяльності у зв’язку зпідвищеними вимогами до безпеки робіт та необхідністю централізації функційуправління підприємництво застосовуватися не може. Перелік таких видівдіяльності встановлює Верховна Рада України за поданням Кабінету МіністрівУкраїни.

Крім обмеження суб’єктного складупідприємництва законодавством України, зокрема Законом “Про підприємництво”,встановлено певні обмеження, які стосуються здійснення окремих видівпідприємницької діяльності. Ці обмеження полягають

      I.   По-перше, деякі видипідприємництва мають право здійснювати лише певні суб’єкти (діяльність,пов’язана з обігом наркотичних засобів, певних прекурсорів та психотропнихречовин, виготовленням і реалізацією військової зброї та боєприпасів до неї,вибухових речовин, видобування бурштину, охороною окремих особливо важливихоб’єктів права державної власності, перелік яких визначається у встановленомуКабінетом Міністрів України порядку, а також діяльність, пов’язана зрозробленням, випробуванням, виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв, у томучислі з їх космічними запусками з будь-якою метою, може здійснюватися тількидержавними підприємствами та організаціями, а проведення ломбардних операцій –також і повними товариствами).

     II.   По-друге, у забороніздійснювати окремі види діяльності (перелік яких встановлює Верховна РадаУкраїни за поданням Кабінету Міністрів України) без спеціального дозволу(ліцензії). Зокрема, без спеціального дозволу (ліцензії), що видаєтьсяКабінетом Міністрів України або уповноваженим органом, не можуть здійснюватися:

·    пошук (розвідка) таексплуатація родовищ корисних копалин;

·    виробництво, ремонт іреалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, атакож холодної зброї;

·    виготовлення і реалізація лікарськихзасобів; виготовлення і реалізація особливо небезпечних хімічних речовин,перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

·    виготовлення пива,алкогольних напоїв, а також виготовлення та реалізація спирту етилового,коньячного і плодового;

·    медична практика;

·    ветеринарна практика;

·    юридична практика;

·    створення та утриманнягральних закладів, організація азартних ігор тощо.

Перелік видів підприємницької діяльності, щопідлягають ліцензуванню, вміщено в ст. 4 Закону України “Про підприємництво”.

Ст. 1 Закону України від 7 лютого 1991р. “Пропідприємництво” визначає підприємництво як самостійну ініціативу,систематичну, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконаннюробіт, наданню послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку.

Суб’єкти підприємницької діяльності(підприємці) мають право без обмежень приймати рішення і здійснювати самостійнобудь-яку діяльність, що не суперечить чинному законодавству. З цього видно, щоу даному випадку рішення виконкому не законне.  Воно суперечить принципам(основним засадам) підприємницької діяльності, які закріплені в ст. 5 ЗаконуУкраїни від 7 лютого 1991р. “Про підприємництво”. До них належать:

·    вільний вибір діяльності;

·    залучення на добровільнихзасадах до підприємницької діяльності майна та коштів юридичних осіб тагромадян;

·    самостійне формуванняпрограми діяльності на вибір постачальників і споживачів виготовленоїпродукції, встановлення цін відповідно до законодавства;

·    вільний найом працівників;

·         залучення і використанняматеріально-технічних, фінансових, трудових, природних та інших видів ресурсів,використання яких не заборонено або не обмежене законодавством;

·    вільне розпорядженняприбутком, що залишається після внесення платежів, установлених законодавством;

·    самостійне здійснення підприємцем– юридичною особою зовнішньоекономічної діяльності, використання будь-якимпідприємцем належної йому частки валютної виручки на свій розсуд.

Чинне законодавство проголошує свободупідприємницької діяльності. Одна з ознак підприємницької діяльності – єініціативність, яка означає, що підприємець починає свою діяльність відповіднодо потреб ринку на свій розсуд та без будь-яких застережень.

 

            


ВИКОРИСТАНА   ЛІТЕРАТУРА :

 

1.  Конституція України.Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України28 червня 1996 року.

2.  Закон України “Прогромадянство України” від 16 квітня 1997р.

3.  Закон України “Про підприємництво” від 26 квітня 1994р.

4.  Правознавство: Навчальнийпосібник / В.І. Бобир, С.Е. Демський, А.М. Колодій (керівник авт. колективу) таін.; За ред. В.В. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 1998.

5.  Пилипенко А.Я., ЩербинаВ.С. Основи господарського права України: Навч. посібник. – 3-тє вид., перероб.і доп. – К.: МАУП, 1998.

6.  Господарське законодавствоУкраїни: Збірник нормативних актів / Уклад. В.С.Щербина, О.В.Щербина. – К.:МАУП, 1998.

еще рефераты
Еще работы по праву