Реферат: Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

Міністерство освіти і науки України

Українська інженерно-педагогічна академія

Гірничий факультет

Кафедра соціально-економічних та педагогічних дисциплін

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліні

«Дидактичні основи професійної освіти»

Організація та методика проведення уроку з теми:

«Робота з панеллю керування»

(Спеціальність: «Обслуговування інтелектуальних інтегрованихсистем»; дисципліна: «Операційні системи»)

Керівник роботи                                                         КарчевськаН.В.

Фіногєєва Т.Є.

29 вересня 2009 р.

Виконавець                                                                 Студентгр. ДГ-К7-1

Черкашенко А.І.

Стаханов, 2009


РЕФЕРАТ

Курсова роботамістить: 37 арк., 7 табл., 1 додаток, 8 джерел.

В даній курсовійроботі був виконаний аналіз учбової документації по підготовці фахівця,розроблений порядок організації і методики уроку, дані рекомендації поудосконаленню розробки уроку.

УЧБОВИЙПЛАН, УЧБОВА ПРОГРАМА, КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА, МОТИВАЦІЯ, АКТУАЛІЗАЦІЯ,ПЛАН ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙ, ОПЕРАТИВНА ЧАСТИНА ПЛАНУ, ОПЕРАТИВНИЙ ЖУРНАЛ ПО ПЛАНУЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙ, ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ, ДОДАТКОВІ ФОРМИОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ


ЗМІСТ

ВСТУП

1 АНАЛІЗ УЧБОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

1.1 Загальна характеристика учбової дисципліни «Операційнісистеми»

1.2 Кваліфікаційна характеристикаспеціальності «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем»

1.3 Аналіз учбового плану

1.3 Аналіз учбової дисципліни та її ролі у підготовціфахівця

1.4 Міжпредметні зв'язки теми «Робота з панеллю керування»

1.5 Розробка фрагмента поурочно-тематичногоплану

1.6 Розробка переліку комплексно-методичного забезпеченнядля вибраної теми

1.7 Характеристика учбово-матеріальної бази, яка повиннабути привернута для вивчення вибраної теми

1.8 Висновок

2. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА УРОКУОБРАНОЇ ТЕМИ

3. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ ЗПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ОДНОГО З АСПЕКТІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ. Вплив стилюпедагогічного спілкування інженерно-педагогічних принципів на результативністьпрофесійного навчання

3.1. Введення

3.2. Поняття педагогічного спілкування та його системи

3.2.2. Функції спілкування

3.2.3. Стадії спілкування

3.2.4. Середа спілкування

3.3 Стилі педагогічного спілкування

3.4. Позиції в спілкуванні

3.5. Психологічні бар’єри у спілкуванні вчителя з учнями

3.6. Корекція психологічних комплексів, що перешкоджаютьповноцінному спілкуванню учнів

3.7. Висновки

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЖЕРЕЛ

Додаток 1


ВСТУП

У нашшвидкоплинний час професійний розвиток набуває особливого значення і стаєневід'ємною умовою успішного функціонування будь-якої організації. З огляду наспецифіку ринку, особливістю якого є швидкі і часті зміни, як зовнішніх умовпідприємства, так і внутрішніх, можна констатувати, що розвиток системипрофесійного навчання в організації визначає не тільки успішність її розвитку,але і виживання.

Педагогічнепроектування — це механізм розробки технології в педагогічній теорії іпрактиці. Він дозволяє оптимізувати діяльність інженера-педагога. Напроектування витрачається приблизно 28%–30% робочого часу. Завдяки проектуваннюнавчально-виховний процес стає технологічним.

Метаданої курсової роботи: на основі аналізу початкових даних (учбових документів,матеріально-технічної бази і дидактичного забезпечення дисципліни) і умов розробитипорядок організації і методику проведення уроку з заданої теми.

Об'єктдослідження: професійне навчання в професіонально-технічних навчальних закладах.

Длядосягнення заданої мети необхідно виконати наступні задачі:

— виявити роль і місце учбової дисципліни «Операційнісистеми» в учбових документах при підготовці фахівців в ПТНЗ;

— визначити міжпредметні зв'язки та виявити, які дисципліни ітеми забезпечують вивчення теми: «Робота з панеллю керування»; виявити, вивчення якихдисциплін і тем забезпечує дана тема;

— скласти поурочно-тематичний план вивчення теми: «Робота з панеллю керування»;

— розробити комплексно-методичне забезпечення для вибраноїтеми;

— виконати аналіз учбово-матеріальної бази, яка повинна бутивикористана для вивчення теми: «Робота з панеллю керування»;

— розробити порядок організації і методику теми: «Робота з панеллю керування»;

— дати рекомендації по удосконаленню розробки уроку.


1 АНАЛІЗ УЧБОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

 

1.1 Загальна характеристика учбової дисципліни «Операційні системи»

Навчальнадисципліна «Операційні системи» є загальнопрофесійною, що формує базовий рівеньзнань для освоєння спеціальних дисциплін.

Метадисципліни: формування теоретичної бази знань та умінь студентів для освоєннята ефективного використання базових операційних систем, що використовуються: MS DOS, Windows та Linux, створенняпідгрунтування для подальшого засвоєння спеціалізованих програмних продуктів зпитань техніки і технології.

Програмарозроблена з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики таосвітньо-професійної програми спеціальності «Обслуговування інтелектуальнихінтегрованих систем». Програмою дисципліни передбачено вивчення загальнихпринципів будови і функціонування базових операційних систем MS DOS, Windows та Linux, системногопрограмного забезпечення, необхідного для функціонування ЕОМ та прикладногопрограмного забезпечення, призначеного для ефективного вирішення практичнихзадач.

Занавчальним планом освітньої установи дисципліна передбачає 162 години, з яких нааудиторні заняття відводиться 32 години, на практичні роботи — 60 годин, насамостійні роботи — 70 годин.

Студентиповинні знати:

·         структуру базових операційних систем, що використовуються,загальні принципи функціонування їх основних компонентів;

·         призначення, функціональні можливості і правіша використанняосновних складових базових операційних систем;

·         призначення, функціональні можливості і правила використанняпрограм системного призначення;

·         параметри настроювання базових операційних систем.

Студентиповинні вміти:

·         використовувати можливості базових операційних систем та системнихпрограм для вирішення практичних завдань;

·         використовувати можливості базових операційних систем та системнихпрограм для забезпечення безвідмовної роботи ЕОМ;

·         виконувати настроювання базових операційних систем для даноїконфігурації ЕОМ;

·         виконувати встановлення базових операційних систем на ЕОМ.

1.2 Кваліфікаційна характеристикаспеціальності «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем»

Освітньо-кваліфікаційнахарактеристика (ОКХ) випускника вищого навчального закладу є державнимнормативним документом, в якому узагальнюється зміст освіти, тобтовідображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається місцефахівця в структурі господарства держави і вимоги до його компетентності, іншихсоціально важливих властивостей та якостей.

Спеціальність:«Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем»

Розряд:4-й

Згідноз довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників [1] фахівецьспеціальності: «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем» —повинен вміти:

· використовуючи матеріали робочої документації, нормативнідокументи за допомогою спеціаліста вміти здійснювати організаційно-технічнізаходи щодо підготовки та впровадження в дію ІС;

· приймати участь під керівництвом спеціаліста в розробціматематичних об'єктно-орієнтованих моделей ІС в умовах автоматизованогопроектування та управління організаційно-економічними,конструкторсько-технологічними об’єктами за допомогою операційних досліджень навиробництві, використовуючи процедури формального уявлення про об'єктимоделювання;

· використовуючи нормативні документи під наглядом спеціаліставизначити порядок отримання, контролю ІС, їх збереження та передачі монтажнійабо науково-налагоджувальній організації;

· використовуючи робочу документацію, за допомогоюналагоджувально-вимірювальної апаратури і тестових програм проводити перевіркустану ІС;

· виявляти причини нештатного функціонування а відмов ІС;

· виявляти показники виконання функцій ІС засобами автоматики іуправління;

· використовуючи робочу документацію та результати перевірки стануІС за допомогою спеціаліста оцінювати якість роботи ІС;

· здійснювати доопрацювання програмного забезпечення та корекціюексплуатаційної документації; створювати необхідну документацію по завершеннюробіт;

· Використовуючи результати випробувальної експлуатації таскоректовану технічну документацію під наглядом та за допомогою спеціаліставміти перевіряти відповідність побудованої ІС і засобів автоматики тауправління вимогам технічного завдання;

· використовуючи нормативні документи та робочу документацію, задопомогою спеціаліста та технічних засобів вимірювань і тестування вмітивиконувати монтаж та пусконалагоджувальні роботи;

· вміти налагоджувати програмне забезпечення та випробовувати ІС ізасоби автоматики та управління у комплексі з програмним забезпеченням;

· використовуючи результати випробовувань ІС і засобів автоматики тауправління, за допомогою спеціаліста знаходити ефективні режими експлуатації;установлювати ефективні режими експлуатації; виявляти більш ефективні режимиексплуатації та впроваджувати їх в експлуатацію;

· володіти нормативними документами щодо контрольних випробовуваньІС і засобів автоматики та управління, вміти проводити контрольнівипробовування апаратного та програмного забезпечення систем;

· Діагностувати технічний стан ІС і засобів автоматики та управлінняза допомогою контрольно-вимірювальної апаратури, тестових програм;

· виявляти причини нештатного функціонування та аварій обладнаннясистем, аналізуючи нормативно-технічну документацію і технічний станобладнання;

· виявляти причини нештатного функціонування ІС при експлуатації векстремальних умовах, користуючись відповідними інструментальними засобами татестовими програмами;

· здійснювати перевірки, регулювання, настроювання та випробовуваннякомпонентів ІС після усунення причин їх нештатного функціонування згіднонормативно-технічної документації за допомогою відповідних методів та тестовихпрограм;

· розробляти пропозиції щодо удосконалення структури, електричної,функціональної схем та алгоритмічно-програмного забезпечення, методівдіагностики технічного і функціонального стану та усунення несправностей;

· забезпечувати надійне функціонування СПЗ в умовах експлуатаціїППЗ, використовуючи систему захисту технічних і програмних засобів віднесанкціонованого доступу до Технічних можливостей і операційного середовищакористувача;

· адаптувати ППЗ і проводити тестування ППЗ в умовах державних,міжвідомчих, прийомо-здавальних випробувань за допомогою сучасної технічноїбази і відповідних інформаційних технологій;

· вміти користуватись нормативними документами щодо реалізаціїправил безпеки та екологічних норм при експлуатації ІС і засобів автоматики тауправління в умовах користувача;

· володіти технічними та організаційними засобами реалізації правилбезпеки та екологічних норм при експлуатації ІС, засобів автоматики іуправління;

· використовуючи експлуатаційні документи вміти складати наряди напроведення робіт з експлуатації ІС, засобів автоматики та управління задопомогою чинних нормативних документів;

· використовуючи суспільні фонди та спортивні споруди, за допомогоюпрофспілок вміти організувати відновлення фізичних та моральних сил упідпорядкованому трудовому колективі;

· використовуючи дані експлуатації ІС та її діагностики, задопомогою спеціаліста та комп'ютерних технологій вміти розробляти новівисокоефективні алгоритми управління систем;

· розробляти нові високоефективні алгоритми діагностування ІС, засобівавтоматики та управління;

· використовуючи нові високоефективні алгоритми ідентифікації, моделювання,проектування і управління та комп’ютерні технології, за допомогою спеціаліста вмітирозробляти більш досконалі апаратні та програмні засоби до ІС проблемно-орієнтованогоспрямування;

· Впроваджувати більш досконалі ІІС, засоби автоматики і управліннядля і задач синтезу/аналіз; об'єктів технічного, економічного, технологічноготощо призначення;

· Використовуючи нормативні документи та робочу документацію, задопомогою спеціаліста вміти розробляти технологію утилізації засобів автоматикиі управління;

· Використовуючи розроблену технологію, за допомогою технічногоустаткування вміти виконувати демонтаж ПС;

· Забезпечувати утилізацію за нормативними документами окремихчастин системи;

· Направляти до переробки складові частини ПС, засобів автоматики іуправління.

Повинен знати: правила експлуатації комп'ютерної техніки і системзв'язку, технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програми, іншінормативні і методичні матеріали щодо техніки проведення та послідовностівиконання операцій у комп'ютерних системах (мережах); комплекс знань з основнихрозділів математики (дійсні та комплексні числа, тотожні перетворення,логарифми, функції та графіки, рівняння, нерівності, тригонометричних функцій),геометрії (прямі, трикутники, чотирикутники, подібність геометричних фігур, пряміі площини у просторі, багатогранники і круглі тіла); широкі знання зукраїнської мови та української літератури.

Кваліфікаційні вимоги: повна загальна середня освіта,професійно-технічна освіта; без вимог до стажу роботи.

1.3 Аналіз учбового плану

Наступниметапом є аналіз основних розділів учбового плану стосовно початкових даних.

Терміннавчання робітника: 4 роки на базі основної загальної освіти; 3 роки набазі повної загальної середньої освіти.

Тривалістьучбового року, його структура: учбовий рік триває 10 місяців.

Втаблиці 1.1 представлені зведені дані по бюджету часу:

Таблиця1.1

п\п

НАЗВА ПРЕДМЕТІВ РОЗКЛАД ПО СЕМЕСТРАМ КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

 

Іспити Заліки Курс. робота КР Всього В ТОМУ ЧИСЛІ КУРС 1 КУРС 2 КУРС 3 КУРС 4

 

Лекційні заняття Семінар. заняття Лаборатор. заняття Практичні заняття Самосійна робота Індив. заняття 1 сем. 18 тиж. 2 сем. 20 тиж. 3 сем. 16 тиж. 4 сем. 19 тиж. 5 сем. 18 тиж. 6 сем. 18 тиж. 7 сем. 15 тиж. 8 сем. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 Загальноосвітній цикл 1368 830 32 74 432 36 36 2 Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 972 208 66 304 402 9 6 6 6 7 3 3 Цикл природно-наукової підготовки 1998 548 40 108 299 985 14 18 13 5 16 4 Цикл професійної та практичної підготовки 1836 376 22 656 6 736 7 4 12 19 23 14 Теоретичне навчання 4752 Державна атестація, сесія 810 Практичне навчання 1080 Резерв 270 Тижневе навантаження 36 36 30 30 30 30 30 30 Всього 6804 Разом 6912 /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

УВищому професійному училищі виділяють три цикли дисциплін:

1)професійно-технічний — 1836 годин;

2) загально-технічний — 1998 година;

3) загальноосвітній —2340 години.

Основноюхарактеристикою для оцінювання рівня професійної підготовки в ПТЗО є відношеннячасу, який відводиться на теоретичне навчання, до часу, який відводиться навиробниче навчання. Даний показник має назву показник інте-летуалоємкостіпрофесійної підготовки.

/>

/> — час, щовідводиться на теоретичне навчання;

/> — час, щовідводиться на практичне навчання.

Показникзагальноосвітньої бази професійної підготовки визначається за формулою:

/>      , де

/> — час, щовідводиться на вивчення загальноосвітнього циклу;

/> — час, щовідводиться на вивчення професійно-технічного циклу;

1.3 Аналіз учбової дисципліни та її ролі упідготовці фахівця

Дисципліна:Операційні системи

Часна вивчення: 162 години.

Навчальна дисципліна «Операційні системи» єзагальнопрофесійною, що формує базовий рівень знань для освоєння спеціальнихдисциплін. Основною метою освоєння дисципліни є систематизація знань про основиорганізації сучасних мультіпроцессних операційних систем (ОС).

Курс досліджуваної дисципліни включає 3 розділи. Першийрозділ знайомить студентів з загальними відомостями про операційну систему MSDOS. Другий розділ розглядає загальні відомості про програму-оболонку NortonCommander та її можливості. У третьому розділі розглядаються загальнівідомостями про роботу з операційними системами Windows 9x, ХР та Linux,розглядає призначення цих операційних систем та їх функції.

Виклад тем проводиться за наступною логічною структурою:

·         написання та вивчення нових понять з даної теми,

·         закріплення знань, умінь і навичок на практичних і лабораторних заняттях.

Для подальшого дослідження вибираємо тему «Робота з панеллюкерування».

Ця тема має важливе значення для кваліфікованого робітника спеціальності«Обслуговуванняінтелектуальних інтегрованих систем». Зокрема для:

• виховання інформаційної культури;

• практичного застосування вивченого матеріалу;

• закріплення знання загальних відомостей про панелькерування;

• формування уявлення про роботу з панеллю як важливої, такорисної структури, що широко застосовується на практиці.

1.4 Міжпредметні зв'язки теми «Робота зпанеллю керування»

Міжпредметнізв'язки мають особливе значення для здійснення органічного зв'язку професійноїі загальноосвітньої підготовки, тобто забезпечення єдності в навчанні.

Далірозглянемо дисципліни і питання, які забезпечують вивчення даної теми (Таблиця1.2).

Таблиця1.2 – Перелік основних дисциплін і питань, які забезпечують вивчення теми: «Роботаз панеллю керування»

Дисципліна Питання 1 Основи інформаційних технологій 1. Панель керування Windows. 2. Прикладні програми 1. Робота з файлами та папками.

Втаблиці 1.3 представлені дисципліни і питання, вивчення яких забезпечує данатема.

Таблиця1.3 – Перелік дисциплін і питань, вивчення яких забезпечує дана тема.

Дисципліна Тема дисципліни Основи роботи на ПК. Знакомство з WINDOWS.

1.5 Розробка фрагментапоурочно-тематичного плану

Основнимплануючим документом для вивчення теми служить поурочно-тематичний план.Урочно-тематичне планування занять застосовується у всіх училищах. Впоурочно-тематичному плані система уроків фіксується так: указуються номериуроків по темі, кількість годин на їх проведення, теми уроків і короткий їхзміст, мета уроку.

Тема:«Робота з панеллю керування».

Кількістьгодин на дисципліну: 1072 години.

еще рефераты
Еще работы по педагогике