Реферат: Особливості оподаткування прибутків комерційних банків

Міністерство освіти УкраїниЧеркаський інженерно-технологічнийінститут

кафедра фінансів

Реферат на тему:Особливості оподаткування  прибутківкомерційних банків

З дисципліни “Фінансикредитних організацій”

                                                          Студентка:

                                                          ТкачМ.О.

                                                          ГрупаФ-54 курс V

                                                          Форманавчання денна

                                                         

                                                          Керівник Димидов О.А.

Черкаси 1999 р.

План:

       Вступ.

1.    Основиприбуткового оподаткування підприємств

2.    Визначення термінів    

3.    Об'єкт оподаткування іпорядок обчислення оподатковуваного прибутку

4.    Затрати, що включаютьсядо собівартості продукції (робіт, послуг)

5.    Ставки податку

6.    Пільги щодо податку

7.    Порядок обчислення істроки сплати податку

8.    Обов'язки платників

       Висновки


Вступ:

            Прямі податки, хоча йпоступаються непрямим за своєю питомою вагою  у формуванні доходів бюджетумають  суттєве значення у податковій системі України. Найрозвинутішою є системаприбуткового оподаткування.Земельне та майнове оподаткування як засвоєю бюджетною роллю, так і за впливом на платників поки що недостатньоївагомі. Причому це скоріше недолік, ніж перевага податкової системи. Адже вумовах переходу від планової до ринкової економіки ще не встигла сформуватисядосить сильна податкова служба, котра могла б надійно і всебічно контролюватидоходи громадян і підприємств. Невиз­наченість законодавства й відсутністьповноцінного податкового апарату значно ускладнюють контроль за доходами,особливо від підприємницької діяльності. В цих умовах майнове, і земельнеоподаткування може відіграти врівноважуючу роль у системі прямого оподаткування.

            На Заході податок наприбуток корпорацій (тобто  акціонерних товариств) має високий рівень розвитку.При приватній формі власності як до власника, так і до найманих робітників таслужбовців застосовується індивідуальний прибутковий податок (відповіднооб'єктом  оподаткування виступають прибуток власника і заробітна платаробітників та службовців.). Із розвитком акціонерної форми власності прибутокстає важливою складовою доходу, а тому потребує особливих форм оподаткування.Звісно при цьому враховується його подальший поділ на дивіденди та прибуток, щоспрямовується на розвиток корпорацій чи в резервні фонди. Як правило,виключається подвійне оподаткування і загальної суми прибутку, й дивідендів.

            Нинішній податок наприбуток підприємств в Україні має значну зовнішню схожість із податком наприбуток корпорацій. Фактично підприємства в даний час за організацією несуть усобі  більшою мірою ознаки колективної форми власності, тобто їх прибуток маєявні ознаки колек­тивного доходу. Основною формою процесу приватизації стаєакціонування, тобто перетворення державних підпри­ємств у відкриті акціонернітовариства, їх прибуток уже прямо е формою колективного доходу. Це свідчить проне­обхідність створення чіткої системи прибуткового оподатку­вання, котра неможе, як діючий нині податок на прибуток, спиратися на систему платежівдержавних підприємств і організацій з прибутку в бюджет, що існувала раніше. Цезовсім нова форма оподаткування, яка повинна базуватися на відповідних їйпринципах і засадах.  Система прямих податків регулює насамперед доходи юридичних і фізичних осіб, на відміну від непрямих, які впливають на ціни. Алев кінцевому підсумку і прямі, і не­прямі податки скорочують споживання,впливаючи тим са­мим на баланс попиту й пропозиції.

1.   Основиприбуткового оподаткування підприємств

            Важливим елементомсистеми прямих податків є прибуткове оподаткування. Залежно від платниківподатку прибуткове оподаткування класифікують на два види:

            — оподаткування фізичнихосіб;

            — оподаткування юридичнихосіб.

            Враховуючи функціїдоходів підприємств і необхідність використання прибут­кового оподаткування якінструменту регулювання розвит­ку виробництва, очевидно, що фіскальній функціїподатку на прибуток (доход) юридичних осіб слід надавати друго­рядного значення.Цю функцію більшою мірою мають ви­конувати інші податки, зокрема особистийприбутковий податок із громадян. Такий підхід зумовлює й відповідну структурудоходів бюджету, за якої питома вага особисто­го прибуткового податку більша,ніж податку на прибуток (доход). Саме така структура і склалася в країнах ізроз­винутою ринковою економікою. В Україні спостерігається протилежна ситуація.Порівняно з прибутковим податком із громадян податок на прибуток підприємствмає у доходах консолідованого бюджету України більшу питому вагу. Крім того,слід звернути увагу, що частка податку на при­буток у бюджетних надходженняхмає тенденцію до збіль­шення, а прибуткового податку з громадян, навпаки,— дозменшення.

            Таке співвідношення двохвидів прибуткового оподатку­вання зумовлене кількома причинами. Насамперед,протя­гом багатьох років платежі в бюджет із прибутку під­приємств завжди маливисоку питому вагу в доходах держави і значно перевищували надходження відприбутко­вого податку з громадян. Різко змінити таке співвідношен­ня задекілька років просто неможливо. Крім того, об'єкт оподаткування податком наприбуток підприємств набагато більший, ніж прибутковим податком із громадян, щотакож впливає на загальний розмір цих двох видів податків і забезпечуєперевищення частки податку на прибуток під­приємств над часткою прибутковогоподатку з громадян у доходах бюджету.

            Дослідження основприбуткового оподаткування підприємств потребує визначення поняття «доходпідприємст­ва». З позицій оподаткування слід розрізняти валовийі чистийдоход підприємства. Валовий доход відображає новостворену вартість івключає заробітну плату і чистий доход. Він визначається як різниця міжвиручкою від реа­лізації й матеріальними та прирівняними до них затратами.Визначення чистого доходу складніше, бо визначає­ться як рівнемматеріальних і прирівняних до них затрат, так і співвідношенням двох складовихвалового доходу. На рівні підприємств чистий доход має форму прибутку.

            В Україні системаприбуткового оподаткування під­приємств характеризується частою зміною об'єктаоподат­кування. Так, у 1991 р. податок справлявся з прибутку, в 1992 р.—здоходу, в 1993 р.—спочатку з прибутку, а по­тім (з II кварталу цього року)—-знову з доходу. В 1994 р. об'єктом оподаткування залишався доход, а в 1995 р.знову здійснено перехід до-оподаткування: прибутку. 

             Перехід до оподаткуваннядоходу викликаний тим, що внаслідок роздержавлення й приватизації власності,роз­витку економічної самостійності і самофінансування суб'­єктом управлінняпідприємств (однак поки що не реаль­ним власником) фактично став трудовийколектив. Оскіль­ки нормування заробітної плати з боку держави скасоване,відбувається — розмивання чітких меж між фондом оплати праці й прибутком.Заінтересованість трудових колективів у збільшенні насамперед заробітної плативикликає праг­нення до зниження частки прибутку в доході підприємства. Такимчином, у випадку оподаткування прибутку розвиток такої тенденції може призвестидо різкого зменшення ве­личини об'єкта оподаткування, а значить, з одного боку,до падіння надходжень до бюджету, а з іншого — до втра­ти джерела. фінансуванняінвестицій.

            Регулювання пропорцій міжфондом оплати праці й прибутком — найважливіша сфера економічних відносин. Векономіці розвинутих зарубіжних країн оптимальність співвідношення споживаннята нагромадження досягається, через боротьбу інтересів найманого робітника івласника. Тому з боку держави не потрібні спеціальні важелі, які підтримували бдані пропорції на підприємствах, хоча опосе­редковано це досягається черезрізні ставки оподаткування доходів фізичних і юридичних осіб.

2. Визначення термінів

                Наведені у  цьому  рефераті  терміни  вживаються  в    такому значенні:

               валовий прибуток — прибуток, який включає в себе прибуток віддіяльності підприємства, позареалізаційних операцій, а також  інші доходи,  не пов'язані  з  діяльністю  підприємства    (дивіденди, проценти, авторські правай ліцензії, інші кошти),    одержані ним незалежно від способу, виду одержаннядоходу і методу відображення на рахунках бухгалтерського обліку;

                 дивіденди- доход від акцій або інших прав, що не є борговими вимогами і дають право научасть у прибутках, а  також  доход  від інших  корпоративних  прав,  що підлягає  такому  ж   податковому регулюванню,  як  доход  від  акцій,  зокрема доход від участі  в діяльності  інших  підприємств,  створених  в  Україні, включаючи прибуток,  що   утворюється   в   результаті   розподілу  прибуткупідприємства  з  іноземними  інвестиціями,  який  переказується за кордон іноземному учаснику;

                проценти- доход від боргових вимог будь-якого виду,  зокрема від державних ціннихпаперів і облігацій, випущених в Україні,  та боргових зобов'язань, включаючипремії та виграші, що належать  до таких цінних паперів, облігацій і боргових зобов'язань,  а  також будь-який доход підприємств, який виникає  від  надання коштів  в позичку;

                доходиз  авторських  прав  і  ліцензій  (роялті)  -  платежі будь-якого виду,одержані у вигляді винагород за використання  або за надання права використанняавторських прав  на  будь-які  твори літератури, мистецтва, науки,  включаючи кінофільми,  записи  для радіомовлення і телебачення та  відеокасети, будь-якого  патенту, товарного  знака,  креслень  або  моделі,   схеми,   комп'ютерної програми, секретної формули або процесу, чи  за  використання  абонадання  права  використання  промислового,    комерційного    або наукового обладнання,  чи  за  інформацію   щодо    промислового, комерційного абонаукового досвіду («ноу-хау»);

                податковий кредит  -  термінова  відстрочка  податку,   який належить до сплатипідприємством у бюджет в календарному році;

                посередницькіоперації та угоди — діяльність підприємств, які виступають у ролі комісіонера удоговорі комісії, або повіреного у договорі доручення.

                 Платникиподатку

    1. Платниками податку на прибуток є:

    а)  будь-які   господарюючі    суб'єкти    (включаючи    їхні об'єднання),банки, інші кредитні установи, фінансово-розрахункові центри, їхні філіали,відділення та інші  відособлені  підрозділи, міжнародні неурядові  організації та  міжнародні  об'єднання,  що мають доходи в календарному році від діяльностів Україні;

    б) будь-яка інша  неприбуткова  організація,  якщо  вона  має доходи відздійснення комерційної діяльності.

    Платники податку  на  прибуток,  зазначені  в  цьому  пункті, надалі іменуютьсяпідприємствами.

3. Об'єкт оподаткування і порядок обчисленняоподатковуваного прибутку

    1. Об'єктом оподаткування є валовий прибуток підприємства.

    При оподаткуванні підприємств враховуються прибуток і доходи, одержані ними ізджерел в Україні, її континентальному шельфі та у виключній (морській)економічній зоні, а також за межами України.

    Для  іноземних  юридичних  осіб  об'єктом  оподаткування    є прибуток  і доходи,  одержані  ними  із  джерел  в  Україні,   її континентальному шельфі та  у  виключній  (морській)  економічній зоні.

    2. Внески, паї, а також кошти від добровільних пожертвувань і внесків громадянне підлягають оподаткуванню. При цьому  прибуток, одержаний   від   використання    вказаних    коштів,    підлягає оподаткуванню.

    3.  Визначення  прибутку  від  реалізації  продукції  (робіт, послуг)провадиться шляхом вирахування з одержаної  виручки   (без податку  на добавлену  вартість,  акцизного  збору)  затрат    на виробництво  та реалізацію,  що  включаються   до    собівартості продукції (робіт, послуг).

    4. Для  підприємств,  що  здійснюють  товарообмінні  операції шляхом прямогообміну товарів або  виконують  роботи  (послуги)  в рахунок бартерної угоди,виручка від  реалізації продукції (робіт, послуг)  для  цілей  оподаткування  визначається    розрахунково виходячи з цін цієї продукції (робіт, послуг), що діяли  на  дату виписування відвантажувальних документів,  або  вартості товарів, придбаних для проведення товарообмінних операцій.

    При реалізації продукції (робіт, послуг) власного виробництва за цінами нижчесобівартості  або  нижче  ціни  придбаних  товарів виручка від їх реалізації для  цілей  оподаткування  визначається розрахунково  виходячи з  ціни реалізації  аналогічної  продукції (робіт, послуг), але не нижче собівартостіїї виробництва або ціни придбання.

    5.  Прибуток  від  посередницької  діяльності    визначається виходячи із сумикомісійних винагород  (процентів)  від  виконання угод або доходу від виконанняпосередницьких операцій та  угод,  а також затрат, пов'язаних із вказаноюдіяльністю.

    6.  Доходи  підприємств,  одержані  в    іноземній    валюті, підлягаютьоподаткуванню за сукупністю з  доходами,  одержаними  в національній валюті, назагальних підставах. При  цьому  доходи  в іноземній валюті перераховуються  в національну  грошову  одиницю України за курсом Національного банку України, що  діяв  на  дату одержання доходу.

    7. Для цілей оподаткування валовий  прибуток  зменшується  на суму:

    а) рентних платежів, що вносяться в установленому порядку  до бюджету зприбутку;

    б) доходів (дивідендів,  процентів)  з  акцій,  облігацій  та інших  цінних паперів,  випущених  в   Україні,    що    належать підприємству;

    в) доходів від пайової участі в діяльності інших підприємств, створених натериторії України.

4.  Затрати, що включаються до собівартостіпродукції (робіт, послуг)

    1. Затрати, що включаються до собівартості продукції  (робіт, послуг),визначаються відповідно до Основних  положень  про  склад витрат виробництва(обігу) і формування фінансових результатів  на підприємствах України,затверджуваних Кабінетом Міністрів України, з  урахуванням  особливостей  їх визначення  в  окремих    сферах суспільного виробництва.

    2. Амортизаційні відрахування на повне  відновлення  основних виробничихфондів, включаючи прискорену  амортизацію  їх  активної частини, провадятьсявідповідно до законодавства.

    Підприємства  з  іноземними  інвестиціями,  філії    спільних підприємств, створених  на  території  інших  держав  з    участю підприємств України,провадять амортизаційні відрахування на повне відновлення основних виробничихфондів за  нормами  і  в  порядку, встановленими для підприємств України, якщо інше  не  передбачено міжнародними і міждержавними договорами тазаконодавством.

    3.  Витрати   державних  підприємств,  що  спрямовуються   на виплату основноїзаробітної  плати,  включаються  до  собівартості продукції (робіт, послуг).

    Витрати державних підприємств,  що спрямовуються  на  виплату винагород  за вислугу  років  працівникам,  зайнятим на підземних гірничих роботах, включаються до собівартості продукції  в  межах двох тарифних ставок (посадовихокладів) на рік.

    4.  Вартість  затрат  підприємства   в    іноземній    валюті перераховується внаціональну грошову одиницю  України  за  курсом Національного банку України,що діяв на дату  оплати  матеріальних затрат (послуг).

    5. У разі  придбання  іноземної  валюти  на  валютному  ринку України занаціональну  валюту  для  оплати  поставок  по  імпорту вартість  поставок,   віднесених    на    матеріальні    затрати, перераховується в національнугрошову одиницю  України  за  курсом придбання іноземної валюти.

5. Ставки податку

    1. Прибуток підприємств, а також  іноземних  юридичних  осіб, одержаний віддіяльності в Україні, оподатковується за ставкою  30 процентів.

    Прибуток  підприємств,  одержаний   від  реалізації    цінних паперів, оподатковуєтьсяза ставкою 15 процентів.

    2. Додатково  до  суми  податку, сплачується  податок    від    прибутку,одержаного:

    а) від посередницьких операцій, проведення  лотерей,  доходів від здавання воренду приміщень і окремих видів майна — за ставкою 15 процентів;

    б) від  реалізації  на  аукціоні  товарів,  продукції,  майна згідно  з переліком,  що  визначається  Міністерством    фінансів України, — за ставкою20 процентів;

    в)  від  казино,  інших  гральних  домів  (місць),   гральних автоматів  з грошовим  виграшем  та  іншого  грального    бізнесу (включаючи доходи відоренди та інших  видів  використання)  -  заставкою 55 процентів;

    г)  від  відеосалонів,  відеопоказу  (незалежно  від  способу показу), прокатувідео- та аудіокасет і запису на них, а також від проведення  масових концертно-видовищних  заходів  на   відкритих майданчиках,  стадіонах,  у палацах  спорту,  інших  приміщеннях, кількість місць в яких перевищує  дві тисячі,  -  за  ставкою  40 процентів.

   Податок  від    проведення    концертно-видовищних    заходів сплачуєтьсяокремо з кожного заходу.

    Для    цілей    оподаткування    до    категорії      масовихконцертно-видовищних заходів не відносяться  спектаклі,  концерти, циркові вистави,  творчі  концерти,  що  проводяться  в  театрах, концертних залах, цирках,  призначених  виключно  для  концертної діяльності,  а  також заходи,   що   проводяться   за   програмою міжнародних, міждержавних,всеукраїнських  фестивалів,  конкурсів, оглядів.

    3.  Доходи  підприємств  (крім  іноземних  юридичних   осіб), одержувані  відакцій, облігацій і інших цінних паперів, випущених в Україні,  а  також доходи  підприємств  України  від  участі  в діяльності спільних підприємств,створених на  території  України, оподатковуються за ставкою 15 процентів.

    Доходи підприємств, одержувані  від  державних  облігацій  та інших державнихцінних паперів, не оподатковуються.

    4.  Доходи  іноземних  юридичних  осіб,  не   пов'язаних    з діяльністю  в Україні  через   постійне    представництво,    від дивідендів, процентів таінших корпоративних  прав,  джерело  яких знаходиться в Україні, в  разі  їх репатріації  за  межі  України оподатковуються за ставкою 15 процентів, якщоінше не  встановлено міжнародним договором України з податкових питань.

    Доходи з авторських прав і ліцензій  (роялті),  фрахту  та  з інших доходів,джерело  яких  знаходиться  в  Україні  та  які  не пов'язані із  здійсненням діяльності  в  Україні  через  постійне представництво, не  оподатковуються (крім  доходів  від  фрахту), якщо  інше  не  встановлено  міжнародним  договором   України   з податкових питань.

    Суми доходів від фрахту,  виплачуваного  іноземним  юридичним особам  у зв'язку  із   здійсненням    міжнародних    перевезень, оподатковуються заставкою 6 процентів.

6.Пільги щодо податку

                Кабінет Міністрів  України  може  постановами  надавати додаткові пільги щодо податкуна  прибуток  підприємствам  залежно від виду діяльності та організаційних формпідприємництва.

                МісцевіРади народних депутатів можуть  надавати  окремим категоріям платниківдодаткові пільги щодо податку на  прибуток  у межах сум податку, щозараховуються до місцевих бюджетів.

7. Порядок обчислення і строки сплати податку

    1. Сума податку визначається платниками самостійно   виходячи із величиниоподатковуваного  прибутку,  наданих  пільг  і  ставок податку.

    2. Протягом кварталу всі платники  провадять авансові  внески  податку  добюджету в розмірі фактичної суми податку, внесеної до  бюджету  за попереднійквартал,  а  новостворені  підприємства  -  у  розмірі, передбаченому фінансовим  планом  або  розрахунками    кошторисів доходів і видатків.

    Авансові внески податку до бюджету провадяться не пізніше  15 і 28 числакожного місяця в розмірі 1/6 частини  квартальної  суми податку на прибуток.

    За клопотанням платника, що сплачує  незначну  суму  податку, податковий органза  місцезнаходженням  платника  може  встановити один строк сплати до бюджету- 20 числа кожного місяця  в  розмірі 1/3 квартальної суми податку.

    Після закінчення першого кварталу, півріччя, 9 місяців і року платник обчислюєза наростаючим  підсумком  з  початку  року  суму податку виходячи з фактичноодержаного ним прибутку, який підлягає оподаткуванню. Сума податку, щопідлягає  сплаті,  визначається  з урахуванням раніше нарахованих платежів.

   3. Сплата податку провадиться за квартальними розрахунками  у 5-денний строк здати,  встановленої  для  подання  бухгалтерських звітів (балансів), а за річнимирозрахунками — у 10-денний строк з дати, встановленої для поданнябухгалтерського звіту (балансу)  за

рік.

    Платіжні доручення на перерахування  до  бюджету  податку  на прибуток,  які виконуються  в  першочерговому  порядку,  здаються платниками до установи банкудо настання строку платежу.

    4. Над міру внесені до бюджету суми  податку  зараховуються в рахунок наступнихплатежів або повертаються  платнику  в  5-денний строк з дня одержання йогописьмової заяви.

     5. Платники податку подають  податковим  органам  за  місцем свого знаходженнябухгалтерські  звіти  та  баланси  в  порядку  і строки,  встановлені законодавством,  податкову   декларацію    і розрахунки суми податку  на прибуток  за  формами,  затвердженими Головною державною податковою інспекцієюУкраїни.  Підприємства  з іноземними  інвестиціями  подають  річні бухгалтерські  звіти  та баланси до 15 березня року, що настає за звітним.

                 Зарахуванняподатку до бюджету

    Суми податку на прибуток (доходи) зараховуються відповідно до державногобюджету  України,  бюджету  Республіки  Крим,  місцевих бюджетів.

                Усуненняподвійного оподаткування

    Сума  податку  на  прибуток  (доход),  одержана  за    межами території України,  її  континентального  шельфу  та    виключної (морської) економічноїзони, сплачена підприємствами  за  кордоном відповідно до законодавстваіноземних  держав,  зараховується  при сплаті ними податку  на  прибуток  в Україні.  При  цьому  розмір зараховуваної суми не може перевищувати сумиподатку на  прибуток, що підлягає  сплаті  в  Україні  стосовно  доходу, одержаного  за кордоном.

8.Обов'язки платників

    1. Платники податку зобов'язані:

    а) вести  в  установленому  порядку  бухгалтерський  облік  і звітність  про фінансово-господарську  діяльність  та    подавати податковим органамбухгалтерські звіти і баланси  (крім  бюджетних організацій), декларації,розрахунки по податку та інші  необхідні документи і відомості, пов'язаені зобчисленням і сплатою податку;

    б) пред'являти, а у відповідних випадках подавати  документи, що підтверджуютьправо на пільги щодо податку;

    в) своєчасно і в  повному  розмірі  сплачувати  належні  суми податку;

    г) допускати службових осіб податкових органів для обстеження приміщень, де здійснюється  діяльність,  пов'язана  з  одержанням прибутку (доходу) чи зутриманням об'єктів оподаткування, а  також для перевірок обчислення і сплатиподатку.

    2.  Керівники  та  відповідні  службові  особи   підприємств, установ  і організацій  зобов'язані  підписати  акт    перевірки, проведеної  податковим органом,  а  в  разі  незгоди  з  фактами, викладеними в акті, подати письмові  пояснення  мотивів  незгоди. Вони також зобов'язані виконувативимоги  податкового  органу  про усунення виявлених порушень законодавства проподатки.

    3. Платники  податку,  для  яких  законодавством  встановлено обов'язокподавати до податкових  органів  бухгалтерські  звіти  і баланси з висновкомаудиторської  організації  про   достовірність поданих у них зведень, зобов'язаніпротягом  року,  що  настає  за звітним, подати до податкового  органу документ,  що  підтверджує факт перевірки.

    До  платника,  який   не   подав    зазначених    документів, застосовуютьсязаходи  відповідно  до  чинного  законодавства.  Ці заходи  не застосовуються,  якщо  перевірку  не    проведено    в установлені строки не звини платника.

                Відповідальністьплатників

    Платники податку та їх службові особи несуть відповідальність за  правильність обчислення  і  своєчасність  сплати  податку  до бюджету відповідно до чинногозаконодавства.

   Порядок стягнення до бюджету і повернення з бюджету неправильно сплаченогоподатку

    1. Сума податку, не внесена в  установлені  строки,  а  також сума податку,вирахуваного  з  прихованого  (заниженого)  прибутку (доходу)  і  штраф стягуються  за  весь  час  ухилення від сплати податку  за  розпорядженням податкових  органів   у   безспірному порядку.

    Своєчасно не сплачена сума податку  стягується  за  весь  час заборгованостібюджету з нарахуванням пені в розмірі 0,2  процента із суми недоїмки  за кожний  день  прострочення  (включаючи  день сплати).

    2.  Сума  платежів  по  податку,  що  над  міру  надійшла   в результаті неправильного   його    обчислення    або    порушення встановленого  порядку справляння,  підлягає    поверненню    або зарахуванню на рахунок іншихналежних  з  платника  сум,  якщо  не минув річний строк від дня їх надходжень.

    Подання заяви про повернення суми платежів, що  надійшла  над міру, перериваєперебіг зазначеного строку.

    Повернення  неправильно  сплаченого   податку    з    бюджету здійснюється небільш як за один  рік  до  виявлення  неправильної сплати. 

                 Контроль податкових органів

    Контроль  за  правильністю  застосування  законодавства   про податок  на прибуток  підприємств  і  організацій    здійснюється податковими органамивідповідно до законодавства України.

 


Висновок:

            На мою думку, податковена­вантаження при оподаткуванні цих доходів повинно бути меншим, ніж при оподаткуваннідоходів громадян. Це тре­ба мати на увазі прк визначенні ставок податку наприбуток (доход).Останні необхідно встановлювати на такому рівні, при якомуприбуткове оподаткування не завдава­ло би перешкод виробництву й не гальмувалойого розви­ток. У противному разі податок на прибуток (доход) втра­чає рольрегулюючого інструменту.

            В Україні оподаткуваннявалового доходу підприємств було зумовлене особливостями її економічногорозвитку в сучасних умовах. Світовий досвід показує, що при встанов­ленні більшчітких відносин власності об'єктом оподатку­вання стає прибуток. Невиз­наченістьзаконодавства й відсутність повноцінного податкового апарату значно ускладнюютьконтроль за доходами, особливо від підприємницької діяльності. В цих умовахмайнове, і земельне оподаткування може відіграти врівноважуючу роль у системіпрямого оподаткування.


Література:

1.   ЗаконУкраїни “Про оподаткування прибутку підприємств” №283/97-ВР

2.    Декрет  кабінету міністрів України “Про податок наприбуток підприємств                          і організацій”     ( ВідомостіВерховної Ради (ВВР) 1993, N 10, ст.76 ) (Із змінами, внесеними згідно із ДекретомN 28-93 від 19.03.93, ВВР 1993, N 20,ст.216 )

3.   “Податковасистема України” за ред. В.М.Федосова Київ “Либідь 94”

еще рефераты
Еще работы по налогам, налогообложению