Реферат: Концепция государственной политики

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family: «MS Mincho»"> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family: «MS Mincho»">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">КОНЦЕПЦІЯ

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">державної політики розвитку малого

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">підприємництва

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family: «MS Mincho»">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Мале підприємництво як самостійний інезамінний елемент ринкової економіки є одним із дієвих важелів розв'язаннятаких економічних і соціальних завдань, як сприяння структурній перебудові економіки,зміцнення економічної бази регіонів, швидке насичення ринку товарами тапослугами, послаблення монополізму і розвиток конкуренції, впровадженнядосягнень науково-технічного прогресу, підвищення експортних можливостейкраїни, забезпечення зайнятості значної частини населення.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Важливе значення малого підприємництвавикликає необхідність виконання комплексу взаємопов'язаних заходів щодозабезпечення сприятливих правових і організаційно-економічних умов для йогостановлення та ефективного розвитку в Україні.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Це можливо у разі реалізації Концепції,метою якої є спрямування дій центральних, регіональних і місцевих органівдержавної виконавчої влади на створення режиму найбільшого сприяння розвитковімалого підприємництва.

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family: «MS Mincho»">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">I. Цілі та принципи державної політики

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">розвитку малого підприємництва

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family: «MS Mincho»">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Державна політика розвитку малогопідприємництва є частиною загальної соціальної та економічної політики Україниі визначає основні принципи, напрями і форми економічного таадміністративно-правового впливу, які передбачаються Урядом у сфері малогопідприємництва з урахуванням державних інтересів та пріоритетів.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Державна політика розвитку малогопідприємництва спрямовується на:

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">забезпеченнязростання внутрішнього валового продукту за рахунок діяльності суб'єктів малогопідприємництва;

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">залученнясуб'єктів малого підприємництва до розв'язання соціально-економічних проблем надержавному та регіональному рівнях;

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">удосконаленняструктури малого підприємництва;

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">підвищеннятехнологічного рівня виробництва малих підприємств;

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">заохоченнярозвитку малих підприємств у пріоритетних галузях і на територіях пріоритетногорозвитку;

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">створеннянових робочих місць, зменшення безробіття;

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">сприяннямаксимальній самореалізації громадян у підприємницькій діяльності;

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">формуваннясоціального прошарку власників і підприємців.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Реалізація зазначених цілей забезпечуєтьсяшляхом підтримки малого підприємництва в таких основних напрямах:

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">формуваннянормативно-правової бази;

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">удосконаленняподаткової та фінансово-кредитної політики;

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">забезпеченняінформацією;

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">сприяннявпровадженню технологій та інновацій;

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">стимулюваннязовнішньоекономічної діяльності;

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">підготовката перепідготовка кадрів.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Заходи державної підтримки малогопідприємництва, в тому числі пільги та преференції, застосовуються, передусім,у пріоритетних сферах, які встановлюються Урядом для суб'єктів малогопідприємництва та грунтуються на економічній доцільності. Держава виходить зтого, що малі підприємства у своїй діяльності повинні в основному спиратися навласні сили та ресурси.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Основними принципами державної політикирозвитку малого підприємництва є:

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">системністьта комплексність механізмів державного регулювання розвитку малогопідприємництва;

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">цілеспрямованістьта адресність підтримки суб'єктів малого підприємництва шляхом виборупріоритетів та концентрації ресурсів для їх реалізації;

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">рівноправнийдоступ суб'єктів малого підприємництва усіх форм власності доматеріально-сировинних, фінансових та інших ресурсів.

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family: «MS Mincho»">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">II. Основні напрями державної підтримки

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">та регулювання розвитку малого

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">підприємництва

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family: «MS Mincho»">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Формування стабільної нормативно-правовоїбази – найголовніша передумова ефективного розвитку малого підприємництва.Законодавство у цій сфері повинно становити єдину правову систему як завзаємною узгодженістю норм, так і за цілісністю нормативного регулюванняпідприємницької діяльності.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Формування нормативно-правової базипередбачає:

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">встановленнячітких правових гарантій, що забезпечували б свободу і захист підприємницькоїдіяльності;

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">розробленнязаконодавчих та інших нормативних актів, спрямованих на правове забезпеченнярозвитку ринкових відносин;

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">удосконаленнядіючих правових актів, що регулюють підприємницьку діяльність, з метою усуненнявнутрішньо-правових суперечностей і скасування положень, які гальмують розвитокприватної ініціативи та підприємництва.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Закони та інші нормативні акти повиннісприяти залученню до підприємницької діяльності широких верств населення тастимулювати розвиток малого підприємництва, у тому числі шляхом створеннясприятливих податкового, цінового, інвестиційного, інноваційного режимів таумов для проведення зовнішньоекономічної діяльності.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Особлива увага приділятиметься розвитковіта вдосконаленню фінансової підтримки малого підприємництва.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Державна політика у сфері малогопідприємництва виходить з того, що загальний рівень оподаткування, системаоподаткування та база для нарахування податків повинні бути стабільнимипротягом періоду реформування економіки і стимулювати підприємницьку таінвестиційну діяльність.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Удосконалення механізму сплати податківсуб'єктами малого підприємництва передбачає перехід юридичних осіб на єдинийсукупний податок, обчислюваний за результатами фактичної діяльності, івстановлення його граничного розміру, а також запровадження системи патентівдля фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Стимулювання розвитку малогопідприємництва у пріоритетних напрямах держава забезпечує шляхом встановленнясприятливого режиму оподаткування та звільнення від податку частини прибутку,що спрямовується на рефінансування малих підприємств, встановлення прискоренихнорм амортизації активної частини основних виробничих фондів.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Фінансово-кредитна політика у сфері малогопідприємництва спрямовуватиметься на:

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">розвитокмережі фінансово-кредитних установ, інвестиційних та інноваційних фондів,страхових організацій;

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">розвитоктовариств взаємного кредитування та страхування;

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">забезпеченняумов для розвитку перспективних форм фінансування малого підприємництва(лізинг, факторинг тощо).

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Перехіддо ринкових відносин і підтримка малого підприємництва потребують переорієнтаціїу сфері інвестиційної діяльності. Пріоритетними об'єктами за існуючих умовповинні у найближчій перспективі стати основні фонди малих підприємств.

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Формуванняінвестиційних ресурсів поряд із традиційними джерелами інвестування, якими єамортизація, власні кошти, спеціальні бюджетні та позабюджетні, інвестиційні таінноваційні фонди, цільові кредити, передбачає активне використанняінвестиційного потенціалу комерційних банків, іноземних кредитних ліній, коштіввід приватизації державного майна.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Стимулювання фінансових установ до роботиіз суб'єктами малого підприємництва здійснюватиметься за окремими напрямами івключатиме:

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">використаннядержавних кредитних ліній для підтримки малого підприємництва із зазначеннямсереднього розміру позики, відсоткової ставки та секторів кредитування;

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">створеннясистеми гарантій кредиту;

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">встановленнясприятливого режиму оподаткування і переваг фінансовим установам, щобезпосередньо обслуговують пріоритетні напрями діяльності малогопідприємництва;

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">страхуваннядіяльності суб'єктів малого підприємництва.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">У сфері зовнішньоекономічної діяльностідержавна політика передусім спрямовується на нарощування експортного потенціалуз метою зменшення ресурсоорієнтованого експорту, розвиток торговельних,науково-технічних, виробничо-технологічних, інформаційних зв'язків з іноземнимикраїнами та забезпечення сприятливих умов для іноземної інвестиційноїдіяльності у сфері нових технологій, ноу-хау, створення нових виробництв звипуску конкурентоспроможної продукції та продукції, що замінює імпортну.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Малі підприємства, що експортуватимутьсвою власну продукцію, стимулюватимуться шляхом:

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">організаціїпільгового кредитування експортної діяльності;

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">створеннясприятливих умов страхування кредитів для експортних операцій;

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">запровадженнямитних пільг і преференцій для експортної продукції з підвищеним ступенемпереробки, що забезпечуватиме високу ефективність експорту та створенняможливостей для її реалізації на зарубіжних ринках;

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">наданнядопомоги для участі в міжнародних виставках і ярмарках на пільгових умовах.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Для забезпечення ефективної діяльностісуб'єктів малого підприємництва на зовнішніх ринках передбачається наданнявідповідних рекомендацій та необхідної інформації про зовнішньоекономічнудіяльність, зовнішні ринки, тенденції їх розвитку, про потенційних партнерівтощо, а також проведення конференцій, семінарів, консультацій для суб'єктівмалого підприємництва, які бажають вийти на зовнішні ринки.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Головними напрямами державної політики,спрямованої на підвищення технічного рівня, поліпшення якості і відповідноконкурентоспроможності продукції малих підприємств, повинні стати стимулюванняінноваційної діяльності і забезпечення цих підприємств інформацією про новітнютехніку та технології.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Стимулювання технологічного оновленнямалого підприємництва полягає в державній фінансовій та організаційнійпідтримці інноваційної діяльності і здійснюватиметься шляхом:

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">наданнядопомоги у проведенні досліджень та впровадженні інновацій;

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">сприянняінтенсифікації трансферу технологій;

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">наданняконсультаційних послуг у сфері інновацій та нових технологій;

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">створеннямережі технопарків і технополісів.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Розвиток малого підприємництва потребуєстворення розвинутої системи інформаційного забезпечення та інфраструктури, щопідтримує її діяльність.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Основним елементом зазначеної системистане мережа регіональних інформаційно-аналітичних центрів, які в подальшомуінтегруються в єдину інформаційну систему.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Головними завданнями регіональнихінформаційно-аналітичних центрів мають бути:

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">забезпеченнядоступу підприємців до інформації (правової, нормативно-довідкової,маркетингової, науково-технологічної, комерційної тощо) як у процесі створення,так і функціонування підприємств;

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">наданняконсультаційних послуг з питань стану ринку, кон'юнктурного аналізу, управлінняпідприємством, участі у виставках, підготовки кадрів;

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">складанняінформації для органів державної влади про стан справ у сфері малогопідприємництва та тенденції його розвитку.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Зазначена система передбачаєдиференційоване інформаційне обслуговування суб'єктів малого підприємництвазалежно від його технічного забезпечення та платоспроможності.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">З метою створення ефективної системипідготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів дляпідприємницької діяльності передбачається: запровадити навчання основ теорії іпрактики підприємництва у сфері державної освіти, включаючи загальноосвітню,професійну, середню спеціальну та вищу освіту, забезпечити перепідготовку тапідвищення кваліфікації кадрів через розвинуту мережу центрів перепідготовки,сприяти залученню окремих категорій населення до підприємницької діяльності.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Держава сприяє розробленню навчальнихпланів, програм і методичних посібників для підготовки підприємців залежно відрівня їх базової підготовки, термінів навчання, підвищенню кваліфікаціївчителів та викладачів, використанню державних телерадіоканалів для навчанняшироких верств населення основ підприємницької діяльності.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Система підготовки і перепідготовки кадрівздійснюється з використанням можливостей міжнародних організацій та фондів і зурахуванням досвіду іноземних держав у питаннях підприємництва, налагодженняділових контактів.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Запровадження постійного моніторингу задержавною підтримкою малого підприємництва та механізмами регулюваннядіяльності у цій сфері дасть змогу відстежувати зміни та напрями його розвиткуяк на державному, так і регіональному рівнях, а також своєчасно застосовувативажелі державного регулювання з метою поліпшення економічного клімату дляпроведення діяльності малих підприємств.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family: «MS Mincho»">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">III. Організаційне забезпечення розвитку

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">малого підприємництва

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family: «MS Mincho»">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Формування та реалізацію державноїполітики розвитку малого підприємництва забезпечують органи державноївиконавчої влади всіх рівнів при взаємодії з громадськими спілками таоб'єднаннями підприємців.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">До компетенції центральних органів державноївиконавчої влади належать:

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family: «MS Mincho»">формування концептуальних основ розвитку малого підприємництва;

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">забезпеченняформування законодавчої та нормативно-правової бази щодо регулювання тастимулювання розвитку малого підприємництва;

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">визначеннядержавних пріоритетів підтримки малого підприємництва та розробленнявідповідних державних програм;

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">формуванняфінансових ресурсів для розвитку малого підприємництва;

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">створенняу сфері малого підприємництва централізованої системи забезпечення інформацієюпоточного комерційного характеру, інформацією про стан регіональних ринківпраці та капіталу, найперспективніші проекти на місцях тощо;

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">розробленнята реалізація механізму залучення коштів іноземних інвесторів до сфери малогопідприємництва на високому конкурентоспроможному техніко-технологічному таорганізаційному рівнях.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Виходячи з того, що мале підприємництвоповинно стати базою для формування раціональної структури місцевогогосподарювання з урахуванням особливостей розвитку даного регіону(соціально-політичних умов, темпів ринкових перетворень тощо), регіональніоргани управління:

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">визначаютьпріоритетні напрями розвитку малого підприємництва на місцях;

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">розробляютьвідповідні заходи і формують ресурси для їх реалізації за рахунок місцевихджерел;

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">сприяютьмалому підприємництву в розвитку виробничої бази підприємств, організації їхматеріально-технічного забезпечення шляхом надання допомоги в оренді виробничихі нежитлових приміщень, передачі законсервованих, недобудованих об'єктів іспоруд, невикористаного обладнання, а також виділення земельних ділянок;

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">забезпечуютьрозроблення та виконання регіональних програм розвитку малого підприємництва;

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">визначаютьступінь участі регіону в державних і міжрегіональних програмах озвитку малогопідприємництва.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Регіональна політика підтримки малихпідприємств включає програми, проекти і заходи, які мають значення для розвиткуконкретного регіону і реалізуються безпосередньо на регіональному рівні зарахунок місцевих ресурсів, а також програми, проекти і заходи, які маютьміжрегіональне значення і відповідають завданням державної політики розвиткумалого підприємництва.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Ефективне здійснення державної політикирозвитку малого підприємництва вимагає відповідного інформаційного татехнічного забезпечення органів державної виконавчої влади для:

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">аналізута оцінки економічного стану, в тому числі малого підприємництва в Україні тарегіонах;

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">моніторингустану справ у правовій, кредитно-фінансовій системі у частині, що безпосередньовпливає на розвиток і стимули малого підприємництва;

ü<span Times New Roman""> 

<span Bookman Old Style",«serif»;mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">аналізуекономічного потенціалу малого підприємництва як на державному, так ірегіональному рівнях.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Реалізація державної політики розвиткумалого підприємництва в рамках державних і регіональних цільових програм дастьзмогу сконцентрувати ресурси для підтримки найважливіших сфер функціонуваннямалого підприємництва, що відповідають державним і регіональним інтересам.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Державні та регіональні програмирозробляються з урахуванням конкретної фінансово-господарської ситуації таприймаються відповідно Урядом України і регіональними органами державноївиконавчої влади.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Адресний характер таких програм, їхорієнтованість на конкретний сектор економіки або локальну територію регіону зурахуванням його природно-кліматичного, виробничого потенціалу, станувиробничої інфраструктури, соціальної сфери та економічної ситуації дадутьзмогу поетапно розв'язувати проблеми розвитку регіону, сприяти збільшенню йогоекономічного потенціалу.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Фінансове забезпечення підтримки малогопідприємництва провадиться за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів,позабюджетних фондів, приватних вітчизняних та іноземних інвесторів, інших незаборонених законодавством джерел фінансування через Український фонд підтримкипідприємництва, інші державні фонди та їх регіональні відділення.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Мінекономіки і Мінфін визначають механізмвиділення коштів державними фондами підтримки малого підприємництва тавстановлюють контроль за їх використанням.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Контроль за виконанням програм ікоординацію державної підтримки малого підприємництва здійснює Мінекономіки. Нарегіональному рівні ці функції безпосередньо виконують окремі підрозділи зпитань малого підприємництва у структурі управління економіки регіональнихорганів державної виконавчої влади.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Становлення малого підприємництва — довготривалий процес і з огляду на економічний стан України повинен мати певнуетапність. На першому етапі в умовах обмежених інвестиційних ресурсів,незацікавленості фінансової системи в довготерміновому кредитуванні тавідсутності інституційних інвесторів найактуальнішою є реалізація заходів, спрямованихна удосконалення нормативно-правової бази, забезпечення інформаційних таконсультаційних послуг, розвиток мережі бізнес-інкубаторів, технопарків,виробничо-технологічних центрів тощо.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Другий етап пов'язаний з формуваннямкритичної маси (10-12 малих підприємств на 1000 чоловік) малого підприємництваі зумовлює безповоротний процес переходу до сталих ринкових відносин, колиутверджується вплив результатів підприємницької діяльності на стан економіки.Змінюється характер податкової та кредитно-інвестиційної політики у напряміактивізації продуктивної діяльності малих підприємств, забезпечується завдякивисокому рівню створеної інфраструктури вільний доступ до фінансових іматеріальних ресурсів, розвивається система фінансових установ, що обслуговуютьсуб'єктів малого підприємництва.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Третій етап характеризується значнимзбільшенням обсягів виробництва товарів і послуг малими підприємствами, щодіють та розвиваються переважно за рахунок власних можливостей. Держава,спрямовуючи діяльність підприємців на дотримання високої ефективності векономіці, підтримує їх, захищаючи малі підприємства та їхню власність,контролюючи виконання законів.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»">Положення Концепції повинні враховуватисядержавними органами управління під час формування щорічних державних і регіональнихпрограм економічного і соціального розвитку.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»;mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-fareast-font-family:«MS Mincho»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

<span Bookman Old Style",«serif»; color:maroon"> УКАЗ

<span Bookman Old Style",«serif»; color:maroon;mso-ansi-language:UK">ПРЕЗИДЕНТА <span Bookman Old Style",«serif»; color:maroon">НА ПІДТРИМКУ ПРИВАТНОГО БІЗНЕСУ.<span Bookman Old Style",«serif»"> <span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">15 липня 2000 р. Президент Л. Кучма підписав указ №906/2000 «Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвиткупідприємницької діяльності», яким наказав Кабінету Міністрів, Радіміністрів Криму, обласним, Київській та Севастопольській міськимдержадміністраціям «забезпечити всебічну підтримку та дальший розвитокпідприємництва». Серед методів «забезпечення підтримки» — впорядкування перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктівпідприємницької діяльності, згідно з президентським указом № 817 «Продеякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності» (23 липня 1998р.). Новим указом передбачається посилення персональної відповідальностімісцевих керівників за прийняття рішень, «що погіршують умови здійсненняпідприємницької діяльності, за примусове залучення коштів суб'єктівпідприємницької діяльності, в тому числі до фондів, утворення яких непередбачено законами України або внесення коштів до яких є добровільним».Міністерству юстиції наказано «не допускати державної реєстраціїрегуляторних актів, що суттєво впливають на ринкове середовище, права таінтереси підприємців і проекти яких підготовлені з порушенням Указу ПрезидентаУкраїни від 22 січня 2000 р. № 89/2000 „Про запровадження єдиної державноїрегуляторної політики у сфері підприємництва“. Антимонопольний комітетУкраїни має три місяці на те, щоб проаналізувати „стан додержанняантимонопольного законодавства та захисту інтересів суб'єктів малогопідприємництва від його порушень і в разі потреби вжити відповідних заходівщодо недопущення порушень у цій сфері. Кабінету міністрів України наказано“розробити порядок кредитування суб'єктів малого підприємництва іззабезпеченням кредитів власним майном засновників таких суб'єктів, а такожгарантіями фондів підтримки підприємництва, великих підприємств,заінтересованих у тісних коопераційних зв'язках з суб'єктами малогопідприємництва».

<span Bookman Old Style",«serif»">Значнуроботу по створенню сприятливого клімату для підприємництва мають зробитиурядовці та народні депутати. Кабміну наказано «прискорити подання» і«вжити заходів для прискорення прийняття» ряду законопроектів,зокрема проекту Закону України «Про систему органів державної реєстраціїсуб'єктів господарської діяльності», «Про державну підтримку малогопідприємництва», «Про кредитні спілки в Україні», «Прооб'єднання роботодавців», Національної програми розвитку малогопідприємництва та внесення змін до закону «Про пенсійне забезпечення»щодо порядку визначення стажу роботи та обчислення пенсій фізичним особам — підприємцям та їх працівникам. На розгляд парламенту незабаром мають бутивинесені проекти законів про франчайзинг, про небанківські фінансово-кредитніустанови (основним видом діяльності яких має бути кредитування суб'єктів малогопідприємництва) та про спеціалізовані установи з мікрокредитування.<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">Серед найважливіших для підприємців положень — заборонаповторних стягнень з суб'єктів підприємництва будь-яких додаткових платежів дозакінчення строку дії відповідних дозволів чи погоджень у разі зміни вимогорганів дозвільної системи або місця здійснення підприємницької діяльності;можливе скорочення переліку пунктів продажу товарів, торговельна діяльність уяких підлягає патентуванню; запровадження типових правил розміщення «малихархітектурних форм, призначених для здійснення підприємництва» (тобтокіосків) і вичерпного переліку документів для одержання відповідного дозволу тапослуг з їх підготовки, встановлення граничної вартості цих послуг і визначеннястроків розгляду заявок СПД на одержання такого дозволу. Позитивним (і водночаспоказовим щодо нинішньої ситуації) є положення про внесення «пропозиціїщодо набрання чинності підзаконними нормативно-правовими актами, якимизатверджуються форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та іншихдокументів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів (обов'язковихплатежів)», передбачивши, зокрема, що такі нормативно-правові актинабирають чинності не раніше ніж через тридцять днів після їх опублікування.Відомості щодо встановлених платежів і тарифів на послуги, необхідні длязаснування СПД, організації та ведення його діяльності, а також розмірів тапорядку їх розрахунку мають бути доведені до широкого загалу, в тому числічерез ЗМІ.

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">Особливе значення матимуть затвердження порядкупроведення перевірок діяльності СПД, який має містити вичерпний перелікорганів, що здійснюють контрольні функції, в тому числі планові та іншіперевірки, компетенцію цих органів щодо здійснення контрольних функцій тазапровадження механізму обов'язкового ознайомлення СПД з результатами перевіркиїх діяльності. Також указ передбачає встановлення належного контролю задодержанням законодавства «з метою забезпечення адекватності фінансових таадміністративних санкцій, що застосовуються до суб'єктів підприємницькоїдіяльності, вчиненим ними порушенням, а також з метою недопущення наданняпосадовими та службовими особами центральних і місцевих органів виконавчоївлади, органів місцевого самоврядування переваг окремим суб'єктампідприємницької діяльності щодо здійснення послуг з підготовки документів,необхідних для започаткування та ведення підприємницької діяльності». Крімтого, указ відкриває шлях до запровадження спрощеної процедури виходу з бізнесу- скасування державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності. Зіншого боку, наказ «розглянути питання щодо зміни порядку облікурезультатів господарської діяльності та статистичної звітності суб'єктів малогопідприємництва з метою забезпечення надходження оперативної статистичноїінформації щодо динаміки розвитку малих підприємств» може призвести доускладнення процедури обліку і, відповідно, до додаткових витрат дляпідприємців.

<span Bookman Old Style",«serif»">Ускладнитижиття малим підприємцям може і запровадження єдиного бланка свідоцтва про державнуреєстрацію, якщо воно супроводжуватиметься додатковими витратами часу.<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">У проекті Державного бюджету України, починаючи з 2001року, мають бути передбачені видатки на розвиток малого підприємництва — зокрема наказано вивчити питання щодо включення до видатків розвиткуДержбюджету коштів для фінансування інноваційної діяльності суб'єктів малогопідприємництва у високотехнологічних та наукоємних галузях. Для попередженняможливих зловживань передбачено запровадження відкритої процедури витрачаннякоштів, спрямованих на державну підтримку малого підприємництва, тазабезпечення публічності звітності про витрачання таких коштів. Кабмінунаказано «забезпечити здійснення комплексної перевірки діяльностіУкраїнського фонду підтримки підприємництва та інших фондів підтримки малогопідприємництва, що здійснюють свою діяльність з використанням коштів зДержавного бюджету України».

<span Bookman Old Style",«serif»">Механізм гарантованої участі малихпідприємств «виключно на конкурсних засадах» «у поставкахпродукції, виконанні робіт та наданні послуг для державних (регіональних)потреб створюється шляхом „резервування для малих підприємств фіксованоїчастки державного (регіонального) замовлення“. Малі підприємства такожможуть розраховувати на пільгове кредитування лізингових операцій щодозакупівлі сільськогосподарської техніки та устаткування для переробкисільськогосподарської продукції.
Значним позитивним кроком — за умови належної реалізації — може стати положенняпро можливість передачі суб'єктам малого підприємництва на пільгових умовах»невикористовуваних, вільних виробничих площ державних, комунальнихпідприємств, обладнання та іншого майна цих підприємств", інформування пронаявність для продажу чи оренди яких зобов'язана забезпечувати місцева влада.Передбачається також «спрощення процедури відведення земельних ділянок,отримання дозволів на будівництво, реконструкцію та введення в експлуатаціюпромислових об'єктів, підприємств громадського харчування та роздрібноїторгівлі».
Указом передбачається «прискорити впровадження сучасних кредитно-інвестиційнихмеханізмів розвитку малого підприємництва», зокрема, шляхом заохоченнявенчурного бізнесу та створити умови для використання малими підприємствами«державних фінансових, матеріально-технічних та інформаційних ресурсів,науково-технічних розробок і технологій на умовах фінансового та оперативноголізингу», а також реалізація заходів щодо впровадження спеціалізованихпрограм страхування майнових та фінансових ризиків, відповідальності суб'єктівмалого підприємництва, розробка і впровадження програм мікрокредитування, втому числі через кредитні спілки та інші небанківські фінансові установи (законпро які, до речі, ще не прийнято).<span Bookman Old Style",«serif»;mso-ansi-language:UK">

<span Bookman Old Style",«serif»; mso-ansi-language:UK">Указ відкриває можливості для підняття статусу діловихасоціацій та стимулювання членства в них, передбачаючи обов'язкове включенняпредставників об'єднань підприємців на паритетних засадах до створюваних примісцевих органах виконавчої влади координаційних рад з питань розвиткупідприємництва.

<span Bookman Old Style",«serif»">Такіради мають очолювати керівники відповідних
еще рефераты
Еще работы по микроэкономике, экономике предприятия, предпринимательству