Реферат: Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту

Міністерствоосвіти України

КиївськийНаціональний Економічний Університет

Кафедра  Фінансів підприємств та страхової справи

Курсова робота

на тему :

“ Страхування відповідальності позичальників занеповерненя кредиту”

Студента 7 групи

4 курсу Фінансово-економічного факультету

спеціальності 0104

Вертелецького Д.Б.

КИЇВ –1998

План

 TOC o «1-3» Вступ… PAGEREF _Toc413403594 h 2

Розділ 1 Джерела інформації прострахувальника.… PAGEREF _Toc413403595 h 3

Розділ 2 Природа кредитного ризику… PAGEREF _Toc413403596 h 6

Розділ3  Визначення кредитного ризику… PAGEREF _Toc413403597 h 10

3.1   Якіснийаналіз кредитного ризику… PAGEREF _Toc413403598 h 10

3.2   Кількіснийаналіз  кредитного ризику… PAGEREF _Toc413403599 h 16

Розділ 4  Оосбливості страхування відповідальності позичальника за неповерененнякредиту на Україні.… PAGEREF _Toc413403600 h 20

Висновки… PAGEREF _Toc413403601 h 24

Список використаної літератури… PAGEREF _Toc413403602 h 25

Вступ

У взаємному зв’язку між кредитором і позичальником предметїх спільного інтересу — кредит – породжує різні правничо-економічні ситуації:для боржника – зобов‘язання повернути позичені ресурси, а для кредитора правовимагати їх повернення у попередньо узгоджених обсязі і терміні.

Невиконання цих домовленостей загрожує кредиторові  фінансовими збитками, котрі можуть бутиоб‘єктом страхування з метою захисту майнових інтересів кредитора. У випадкустрахування відповідальності позичальника за повернення кредиту також фактичноздійснюється захист інтересів кредитора, але не прямо, а опосередковано –через захист позичальника.

Таким чином, основний ризик кредитної операціїпроявляється матеріально в несплаті боргу , а юридично в невиконанні зобов’язань. На основі зарубіжного івітчизняного досвіду страхування кредитного ризику  було віднесено до страхуваннявідповідальності. Необхідною умовою виникнення відповідальності є факт настаннястрахового випадку і поява в результаті нього ризику неплатоспроможності. Всучасній страховій практиці страховий випадок визначається як стан виникненнявідповідальності щодо збитків від кредитних операцій  — неплатоспроможності боржника

На українському страховому ринку страхування кредитів уформі добровільного страхування відповідальності позичальників за неповерненнякредиту з’явилося як новий вид страхового захисту порівняно недавно –наприкінці 80-х років. Він набув за декілька років широкого розвитку іпопулярності серед клієнтів банку через свою доступність і економічну вигоду.

В умовах кризової ситуації в нашій країні страхуваннявідповідальності позичальника за повернення кредиту є одним із основнихінструментів стабілізації неперервності процесу суспільного відтворення. Цейвид страхування фактично захищає від ризику банкруцтва в тій чи іншій міріобидві сторони кредитної угоди. Фірма-кредитор завдяки страховому покриттю можепокрити значну частину заборгованості по кредиту перед банком, а банк в своючергу за рахунок цих коштів частково відшкодовує свої збитки.

Надалі в курсовій роботі буде приділено особливу увагу розглядупроблеми визначення кредитоспроможності та фінансової стійкості позичальника таоцінки кредитного ризику, який бере на себе страховик. Це пояснюється тим, щокредитний ризик є об‘єктивною економічною основою даного виду страхування.

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-font-kerning:14.0pt; mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">
Розділ 1 Джерела інформаціїпро страхувальника.

Процес андерайтингу повинен починатисяз отримання достатньо повної картини можливостей страхувальника, йогофінансового становища. Для досягнення цього повинна використовуватисяінформація з різноманітних джерел.

Довідки, що надаються самим клієнтом

В багатьох країнах при встановленістрахових відносин страховик пропонує клієнту повідомити назву його банку тадекількох постійних ділових партнерів, суму кредиту , відповідальність занеповернення якого має бути застрахована та прийнятний для нього розмір тарифу.Ці дані, а також реквізити клієнта заносяться в анкету,яка є первиннимдокументом для встановлення відносин між страхувальником та страховиком

Банківські довідки

Для отримання більш розширеноїінформації про рівень надійності клієнта  менеджери страхових компаній вдаються в першучергу до послуг банків. В багатьох банках розроблена власна концепція градаціїпідприємств за ступенем надійності. Нижче наводиться універсальна схема,якавикористовується в більшості банківських та небанківських фінансово-кредитнихустановах .

Перша категорія “А”.Незначнийризик

До цієї групи відносяться урядовіорганізації, організації,що фінансуються повністю за рахунок державних коштів, націоналізованіпромислові підприємства, вищі навчальні заклади, що фінансуються державою,комерційні компанії національного рівня. Але треба зауважити, що відбіркомпаній  в дану категорію повиненпровадитися на основі повної інформації про їх реальне фінансове положення.Солідна назва та авторитет компанії в минулому не є гарантією вічноїкредитоспроможності. Тому будь-який клієнт, що потрапив до даної групиповинен періодично проходити ретельну перевірку фінансового становища

Категорія “Б” Звичайний комерційнийризик

До цієї групи відносяться стабільнікомпанії, фінансове положення яких на протязі достатньо довгого періоду часу єстійким. Для цих компаній характерна відсутність проблем з оплати рахунків.Дебіторська і кредиторська заборгованість не перевищують середнього рівня погалузі і добре деверсифіковані. Попадають в цю групу як правило після певногоперіоду успішного функціонування на ринку.

Категорія  “В” Клієнти схильні не сплачувати рахунки

В цю групу потрапляють відносностабільні організації але за якими спостерігалися проблеми зі сплатою рахунківчи певні затримки в вирішенні цих питань. Іноді вважається, що клієнти даноїкатегорії так само стабільні як і клієнти попередньої категорії. Однакдодатковий ризик в даному випадку буде пов’язаний з вірогідними відстрочками уповернені клієнтом кредиту та сплати за користування ним

Категорія “Г” Значний  ризик

Причиною занесення фірми до даноїкатегорії ризику є  їх наявна абопрогнозована фінансова слабкість.Це область, що здатна стати джерелом значнихфінансових втрат, тому вона потребує підвищеної уваги.

Категорія Д Неприйнятний ризик

В цю категорію потрапляють масивклієнтів настільки слабких у фінансовому аспекті та настільки нестабільних впитаннях платежів, що страховій компанії залишається або відмовити у наданніпослуг, або запропонувати найжорсткіші умови контролю за діяльністю в періодздійснення страхової угоди.Треба зауважити також, що більшість фірмзтикаються з тимчасовими фінансовими труднощами тому в більшості випадківпереведення на цій підставі їх до нижчої категорії є недоцільним. Вирішеннямцієї проблеми є додавання до літери, що визначає групу ризику літери  “Х”.

Рекомендації партнерів

Це джерело поряд з банківськимидовідками як правило розглядається з певною долею скептицизму. Це пов’язано зтим що некредитоспроможній клієнт навряд чи стане посилатися на партнерів, щомають схильність давати не дуже приємну інформацію. При аналізі даного джерелаінформації треба врахувати наступні моменти :

1.<span Times New Roman"">     

Якщо партнером є дуже відома фірмаз солідною репутацією то до  думкименеджерів цієї фірми варто прислухатися

2.<span Times New Roman"">     

Якщо в якості рекомендодавцявибрана невідома фірма – варто з’ясувати її положення та репутацію на ринку.

3.<span Times New Roman"">     

Варто з’ясувати наявність прихованихзв’язків між позичальником та фірмою до якої звернулися по рекомендацію

4.<span Times New Roman"">     

Подаючи запит про репутацію фірмитреба зважати на форму запита. Вона повинна бути одночасно  достатньо змістовною  компактною і зручною для заповнення 

Інші фірми, що надають рекомендації

Інформація з цього джерела є дужецінною в плані перевірки рекомендації осіб, вказаних позичальником, особливов тих випадках коли можна зробити припущення про необ’єктивність отриманихрекомендацій

Конкуренти

Це третє коло осіб яке може бутивикористане менеджером страхової компанії в пошуках інформації  і він є безсумнівно потенціально найбільшцінним. В даному випадку маються на увазі не конкуренти страхувальника, аконкуренти страховика. Дана практика розповсюджена насамперед в США. В ційкраїні під проводом  Національноїасоціації управління кредитом декілька разів на рік проводяться збори кредитнихменеджерів та менеджерів страхових компаній країни. Ці зустрічі сприяютьвстановленню особистих  контактів міжменеджерами і формують сприятливу атмосферу для довірливого обміну інформацією.

Річні та проміжні звіти компанії

Це одне з найбільш легко оцінюваних інайдешевших джерел інформації про кредитоспроможність компанії чиї акціїкотуються на фондовій біржі. Звіт будь-якої компанії акції якої котуються наринку може бути безкоштовно отриманий через реєстратора компанії. В більшостівипадків звіти є джерелом достатньо повної інформації про діяльність компанії вцілому її філіалів та підрозділів. Вони містять достатню кількість показниківкоефіцієнтів та інші данні, що стане у принаді при аналізі становищапозичальника.

Коментарі преси

Істотним доповненням до вищезгаданихджерел інформації є публікації в пресі. В даному випадку це джерело можнарозділити на 3 частини: публікації в професійних виданнях, публікації взагальних виданнях, публікації на сторінках “ жовтої преси “. Кожна часинависвітлює певний бік діяльності компанії. Ігнорування однієї частини накористь інших робить загальну картину неповною. Інше питання наскільки можнадовіряти окремим виданням кожному конкретному випадку. Очевидно, що інформаціяподана на сторінках преси є суб’єктивною і відбиває або думку автора статті абополітику видання взагалі. Тому інформація з даного джерела не може бути основоюаналізу, а лише може бути використана як додатковий, допоміжний матеріал.Цінність публікацій також полягає в тому, що вони відображають діяльністькомпанії в часі  і є можливість знайтипотрібну інформацію за минулі періоди .

Звіти брокерів фондової біржі

Фондова біржа це найбільш чутливий дозмін  інститут  ринку. Виходячи з інформації брокерів можнаробити реальні оцінки та пронози фінансового положення позичальника. Завершуючивикладення даного питання треба зауважити, що не буває зайвої інформації пропозичальника: при аналізі ризикованості кожної конкретної операції аналітикбанку повинен зібрати якомога розширене досьє на сво потенційного клієнта.Питання лише стоїть в тому чи всій інформації, що зібрана, можна довіряти іякщо довіряти то в якій мірі .

<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-font-kerning:14.0pt; mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">
Розділ 2 Природа кредитногоризику

Ризик — невід’ємна складова частиналюдського життя. Він породжується невизначеністю, відсутністю достатньо повноїінформації про подію чи явище.та неможливістю прогнозувати розвиток подій.Ризик виникає тоді коли рішення вибирається з декількох можливих варіантів інемає впевненості, що воно найефективніше.

Можна приймати рішення та запроваджувати дії направлені назменшення ризику але позбутися його неможливо. Ситуації коли відсутній ризик векономіці майже не зустрічаються. Більшість ситуацій яким притаманний ризик єдуже важко прогнозованими та контрольованими тому усунути ризик повністю майженеможливо. Це є причиною того,  щонавіть ідеальні  з першого поглядурішення приводять до збитків.В одночас ризик слід розглядати як невід’ємнийелемент процесу існування організації на ринку. Фактично якщо основною метоюфункціонування організації є максимізація прибутку то він (прибуток) євинагородою за вдало взятий на себе ризик. Марно було б сподіватися, що отриманнябільш менш значних прибутків не пов’язано з серйозним ризиком.Як вітчизняна такі зарубіжна література приділяє багато уваги визначенню терміна “ ризик ”.Найчастіше зустрічаються такі визначення ризику :

1.<span Times New Roman"">     

Вірогідність збитків чи втрат

2.<span Times New Roman"">     

Ймовірність невдачі чи втрат, щопов’язано з конкретним напрямком дій

3.<span Times New Roman"">     

Ймовірність небажаної події

Ризик в ділових операціях – це об’єктивно-суб’єктивнаекономічна категорія, що відбиває ступінь успіху (невдачі ) в досягненні цілейз урахуванням впливу контрольованих і неконтрольованих чинників за наявностіпрямих і зворотних зв’язків.Проблеми ризику мають розглядатися й ураховуватися як прирозроблені стратегії, так і в процесі виконання оперативних завдань. У кожнійситуації, що пов’язана з ризиком постає питання: що означає доцільний ризик,де межа, що відокремлює доцільний ризик від нерозумного.Визначення такої межі неможе бути правильним без розуміння причин виникнення ризику взагалі та йогозростання  на протязі останнього періодурозвитку людства. Основні з них наступні :

1. Останнім часом розвиток суспільства набув дуже великих швидкостейнасамперед через науково технічний прогрес. Була створена потреба унеодинарному, швидкому вирішенні питань, що постають перед людством. Принциповонові шляхи розв’язання задач  на творчомурівні, вимусили застосовувати методи та прийоми до яких ще ніколи і ніхто неудавався, природно, що на підставі цього з’явився і великий ризик зазнатиневдачу.Якщо спів ставити такі  факторияк необхідність вирішення проблеми швидко якісно  не традиційно, всезростаючу кількістьнаселення і стрімко спадаючу кількість придатних до використання ресурсів томожна побачити наступну причину ризику

2. Для того щоб вижити необхідно надати своїм діям підприємницькогозабарвлення тобто: незалежність нестандартність дій, сміливість,винахідливість, орієнтація на максимально можливий успіх. На сучасному етапіважливість цього питання розуміє все більша кількість людей, тому не дивно,що в їх діях починають з’являтися вищеназвані ознаки, які й породжуютьнаростання рівня ризику взагалі.

3. Середовище діяльності людства всебільше набуває ринкового характеру, це породжує дуже жорстку конкуренцію приякій природним стають факти чисельних банкруцтв та крахів .

4. Також дуже важливим є проблемазростання глобального ризику, тобто знищення людства внаслідок власних дій.

Отжеризикованій ситуації притаманні такі основні ознаки :

1.<span Times New Roman"">     

Наявність невизначеності

2.<span Times New Roman"">     

Існування альтернатив інеобхідність вибору

3.<span Times New Roman"">     

Можливість оцінити наявніальтернативи

4.<span Times New Roman"">     

Зацікавлення у результатах вибору

Один із найважливіших принципів кредитування  полягає у поверненні наданого кредиту  у чітко обумовлені строки. Дотримання цьогопринципу є запорукою успішної діяльності всієї економічної системи. Цілкомочевидно, що при страхуванні відповідальності позичальника за поверненнякредиту  перед страховиком стає проблеманевизначеності того чи буде це кредит повернуто вчасно і більше того чи буде його повернуто взагалі. Звідсивипливає, що основною задачею  при даномувиді страхування основною задачею є перетворення невизначеності в чітковиражений ризик і його детальний аналіз.Отже кредитний ризик  можна визначити як ймовірність повної чичасткової втрати засобів, виданих в кредит. Слід зазначити, що кредитнийризик формується з декількох самостійно діючих видів ризику.

Більшість страхових компаній та комерційних банків Українидо недавнього часу при оцінці кредитного ризику враховували лише одне зможливих його джерел – фінансові можливості позичальника ( об‘єктивний ризикпов’язаний з позичальником ). Практика показала -багато позичальників неповертають кредити не тому, що не мають можливості, а тому, що не бажаютьцього робити. Особливу увагу в умовах кризи в нашій країні слід також приділятивпливу на кредитний ризик ризику виникнення форс-мажорних обставин. Також слідвраховувати, що в чистому вигляді ризики не зустрічаються, вони накопичуютьсята корелюють між собою утворюючи системний ризик. Даний підхід до формуваннікредитного ризику як системи ризиків враховані в структурі кредитного ризику,що наведена у Малюнку №1.
Малюнок №  1    Структура кредитногоризику

Об‘єктивний

Суб‘єктивний

Юридичний

Ризик, пов‘язаний

з позичальником

Системний ризик

Форс-мажорний ризик

<div v:shape="_x0000_s1060"> Кредитний

ризик

<img src="/cache/referats/3696/image001.gif" v:shapes="_x0000_s1061 _x0000_s1062 _x0000_s1063 _x0000_s1067 _x0000_s1068 _x0000_s1069"> <img src="/cache/referats/3696/image002.gif" v:shapes="_x0000_s1064 _x0000_s1065 _x0000_s1066 _x0000_s1070 _x0000_s1071 _x0000_s1072">

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">
<span Arial",«sans-serif»;mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;mso-font-kerning:14.0pt; mso-ansi-language:UK;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

Розділ 3             Визначення кредитного ризику3.1     Якіснийаналіз кредитного ризику

При якісній оцінці ризику дуже важливимиє питання про форму власності страхувальника (позичальника ) та цілі на якібуде використано кредит. Поєднуючи ціль отримання кредиту та характер веденнябізнесу страхувальника страхова компанія вже може певною мірою визначити чиздатна вона прийняти на себе даний ризик чи ні і в якому обсязі. Але требазауважити, що немає стандартних схем які б визначали, що наприкладкороткотерміновий кредит для закупки та перепродажу товарів для роздрібноготоргівця є менш або більш ризикованіший ніж кредит на закупку виробничого обладнання машинобудівним заводом. Всезалежить від кожного конкретного випадку, від унікальності чи стандартностіпроекту який фінансуватиметься за рахунок кредиту. Це пояснюється тим, що длястандартних ситуацій ризики або значно нижчі або добре прораховані ніж длянестандартних, в умовах яких страхова компанія може стикнутися з багатьматруднощами у визначені ступеня ризику, дохідності та прийнятності страховоїугоди.

          Оцінкаділових ризиків, здатних уповільнити повернення боргу

Дуже великий вплив на кредитний ризикмає діловий ризик з яким у процесі ведення справи зустрічаються страхувальники(позичальники ). Даний ризик витікає з того, що компанія інколи не можезавершити обіг своїх активів, що може бути пов’язано з багатьма факторами:   діяльність компанії,  характер галузі  та ін .( Таблиця № 1 )

Таблиця № 1  Фактори впливу на фінансове становищепозичальника

Недосконалий менеджмент

Причина – нестача глибокої і різнобічної управлінської експертизи, незадовільні служби фінансів та планування, загальна некомпетентність. Як правило швидко зростаючи фірми стикаються з проблемою управління, що не здатне охопити всі деталі господарського процесу

Неадекватний первинний капітал

Причина – недоцінка починаючими фірмами вартості бізнесу в якому розпочинається їх діяльність, а також невірне визначення строків окупності вкладених в бізнес грошей. Дана проблема як правило визнається фірмами занадто пізно, коли акціонерний капітал вичерпано, а з отриманням кредитів існують певні проблеми .

Високі темпи росту обсягу реалізації продукції

Коли компанія дуже різко збільшує темпи реалізації це як правило приводить до втрати контролю над підбором покупців та незвертанню уваги на їх платоспроможність. Тому зростає ризик невчасної оплати або взагалі неоплати продукції.

Конкуренція

При виході на нові ринки, а також при відстоюванні старих фірма може стикнутись з настільки сильними конкурентами, що буде змушена ПРИПИНИТИ СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ АБО НАВІТЬ ЗБАНКРУТУВАТИ. .

Коливання  в економіці

Більшість мілких фірм не мають достатньо ресурсів для протистояння наслідкам спадів та депресій

Перераховані фактори, що впливають на погіршеннягосподарської діяльності позичальника діють автономно, незалежно від страховоїкомпанії. Але керівництво СК знаючи слабкі сторони позичальника, може іповинно дати відповідні рекомендації, що допоможуть запобігти появінесвоєчасно повернених позичок. Головним завданням науково обгрунтованогоуправління ризиковими операціями страхової компанії є визначення ступенядопустимості та виправданості  того чиіншого ризику і прийняття практичного рішення, спрямованого або навикористання ризикових ситуацій, або на вироблення системи засобів, щозменшують небезпеку виникнення збитків від проведення тієї чи іншої операції.

Економіко-статистичний аналіз рівнякредитоспроможності

Розрахунокфінансових коефіцієнтів

 

Цінність цього аналізу полягає впорівнянні різноманітних цифр, що стосуються угод на певну дату, аленеобхідно пам’ятати, що бізнес це діяльність яка знаходиться в постійному русі, в той час коли фінансова звітність показує стан речей на певну дату. Томудля визначення реальної картини а також тенденцій розвитку необхіднозастосовувати статистичні методи, що базуються на порівнянні, тих самих цифртієї ж діяльності з даними минулих періодів. Статистичне порівняння одногозвіту з іншим називається відношенням. або коефіцієнтом, порівняннякоефіцієнтів різних періодів визначає тенденцію розвитку.

В світовій практиці виділяють п’ятьгруп фінансових коефіцієнтів: ( Ліквідності, Ефективності або активності,Фінансового левераджу, Операційні та прибутковості, Ринкові )

1.<span Times New Roman"">    

Коефіцієнти ліквідності

<img src="/cache/referats/3696/image004.gif" v:shapes="_x0000_i1025">

Якщо прийняти, що :

1. Оборотний капітал = Поточні активи – Дебіторськазаборгованість

2. Оборотний капітал = Гроші + Товарно-матеріальні запаси

то можна отримати, що :

1.     Поточніактиви = Оборотний капітал + Дебіторська заборгованість

2. Поточні активи = Гроші + ТМЗ + Поточна  дебіторська заборгованість

3.   Високоліквідні активи = Поточні активи — ТМЗ

Звідси можна знаходити коефіцієнтиліквідності, які показиватимуть ступінь мобільності різних активів  клієнта, що забезпечать своєчасну оплату нимвласної заборгованості. Тобто в чисельник формули можуть бути поставлені: (Поточні активи, Оборотний капітал, Високоліквідні активи )

Суть підстановки різних активівполягає в з’ясуванні залежності ліквідності підприємства від певного видуактиву. Це робиться шляхом або простого порівняння отриманих значеньпоказників ліквідності або  вирахуваннядисперсії або середньоквадратичного відхилення цих значень .Але привикористанні цього показника в аналізі можна стикнутися з багатьма проблемами.По-перше це те що кожен з активів ( навіть якщо вони належать до однієї групи )має різний рівень ліквідності.Тобто вони з різною швидкістю та ефективністюможуть бути конвертовані на гроші.Вирішити цю проблему можна наступним чином :

<img src="/cache/referats/3696/image006.gif" v:shapes="_x0000_i1026"><img src="/cache/referats/3696/image008.gif" v:shapes="_x0000_i1027">

Де N – частка вартості активу якуможна отримати при негайній реалізації активу на ринку. Це показник залежить впершу чергу від попиту на даний вид активу на ринку .

Такожвирішенням цієї проблеми може бути застосування біржових цін при визначеннявартості активів.

2.<span Times New Roman"">    

Коефіцієнти ефективності управлінняактивами

Обіговість товарно-матеріальних запасів

<img src="/cache/referats/3696/image010.gif" v:shapes="_x0000_i1028">

Виникає двіпроблеми при визначенні та аналізі даного коефіцієнту. По-перше, продажвідбувається за ринковими цінами. Тому якщо запаси зберігаються будучиобчисленими за ціною собівартості, розрахована величина перевищує дійснезначення. Тому більш доцільно було б використовувати або вартість проданихтоварів у чисельнику або відповідно ринкову вартість запасів у знаменнику.По-друге, збутвідбувається на протязі року, а запаси фіксуються на певну дату. Тому якщодіяльність компанії має сезонний характер, або наявні суттєві коливання вобсязі запасів необхідно використовувати середні показники.

Кількість днів до отримання заборгованості

<img src="/cache/referats/3696/image012.gif" v:shapes="_x0000_i1029">

Цей показник виражає собою середнюкількість днів яка проходить між реалізацією товару та отриманням за ньогогрошей. Необхідність у розрахунку є дуже суттєвою коли компанія має дужевеликий асортимент товарів і неможливо точно визначити проміжок за якийнадходять гроші за товари. Але навіть якщо компанія має обмежений асортиментвона може порівняти цей показник з нормативним .

Обіг основного капіталу

<img src="/cache/referats/3696/image014.gif" v:shapes="_x0000_i1030">

Даний коефіцієнт показує ефективністьвикористання основних виробничих фондів. Основною проблему аналізі є те, що зчасом через інфляційні процеси вартість фондів змінюється і необхідновикористовувати систему індексів для порівняння вартостей майна придбаного врізні часові періоди. Ще одною проблемою є проблема вибору вартості майна якабуде використовуватися при підстановці в коефіцієнт: первісна, залишкова чивідновлювана .Очевидно, що бухгалтери фірм для складання привабливих звітів дляобрахунку даного коефіцієнту використовують той показник, що є меншим на данийчас  — це дасть можливість штучнозбільшити його значення

Обіг загальної вартості майна

<img src="/cache/referats/3696/image016.gif" v:shapes="_x0000_i1031">

Зрозуміло що для аналізу використанняресурсів підприємства показника обігу основного капіталу замало, бо він невраховує активи, що не входять до його складу. А через те, що питома часткаданих активів на багатьох підприємствах дуже значна — доцільно використовуватипоказник обігу загальної вартості майна ., що дасть можливість побачитиефективність викори

еще рефераты
Еще работы по микроэкономике, экономике предприятия, предпринимательству