Реферат: Организация экономического анализа на предприятии

Міжрегіональна Академія управління персоналом

Закарпатський інститут ім.Августина Волошина

Факультет економіки та зовнішньо-економічної діяльності

Кафедра економіки та управління бізнесом

Габор Кристина Іванівна

Контрольна робота

Тема:

Організація економічногоаналізу на підприємстві та

шляхи його вдосконалення.

Аналіз затрат на підприємствіпо елементам

та статтям витрат.

З дисципліни: Економічний аналіз

Шифр групи: 11-2000(СОА) (2.0з)

Спецальність: облік іаудит

                                 

          

                  Викладач

                  Чуса Мирослава Іванівна

                  _________________________

Ужгород-2001

З М І С ТТеоретична частина

1.<span Times New Roman"">     

Організація економічногоаналізу на підприємстві та шляхи його

      вдосконалення……………………………………………………………………3

2.<span Times New Roman"">     

Аналіз затрат на підприємствіпо елементам  та статтям витрат……………...7Практична частина

1.<span Times New Roman"">     

Задача 4……………………………………………………………………………9

2.<span Times New Roman"">     

Задача17…………………………………………………………………………..10

Використана література…………………………………………………11

Теоретична частина

1. Організація економічногоаналізу на підприємстві та

шляхи йоговдосконалення.

                Основним завданнямекономічного аналізу на підприємстві є оцінка результатівгосподарської діяльності, виявлення резерів виробництва і факторів,які мають позитивний чи негативний впливна кінцеві показники роботи підприємства.

Вирішальне зачення для успішного аналізу мають чіткіорганізаційні форми його проведення. На сьогоднішній день на кожному підприємстві є необхідні передумови для того, щоб аналіз став постійним і основним змістом економічноїроботи.

                Розгалуженасистема аналітичної роботив народному господарстві, промисловостіта окремих підприємствах потребує відповідноїорганізації, тобто упорядкування, налагодження координації та погодження її здійснення з метоюпопередженнядублювання,внесення єдності в роботу окремих посадових осіб чи аналітичнихорганів. Під організацією аналітичноїроботи розуміють систему заходів з метою вивченнягосподарської діяльності. Загальні методичні принципи організації аналітичноїроботи включають: організаційні форми;планування аналітичної роботи; етапи економічногоаналізу; узагальнення та форми реалізації результатів аналізу.

            В практиціорганізації аналітичної роботи розрізняють централізовану та децентралізовану форми. При централізованій форміорганізації вся робота з аналізу господарської діяльності концентрується у спеціальному структурномупідрозділі в системі управліннявиробництвом відповідної назви. Децентралізована форма організації передбачає, що аналізом господарської діяльності займаютьсявсі структурні підрозділи зпитань, які входять до їх компетенції, виходячи з розмежування прав та обов’язків між ними, передбачених відповідними нормативнимидокументами – внутрішніми чи галузевими.

            Незалежно відорганізаційних форм методичне та методолгічне керівництво, як правило,здійснюється головними спеціалістами-економістами.

            Вищестоящі органигосподарчого управління здійснюють аналіз на основі консолідованих звітнихформ. Це зумовляє необхідність організації збору додаткової інформації тарозрахунків, що потребує розробки спеціальних програм досліджень, додатковихзатрат ресурсів. Статистичні, фінансові та кредитні органи здійснюють аналіз умежах офіційної звітності, що не завжди достатньо, а в окремих випадках необ’єктивно відображаєдійсний стан справ у господарській діяльності, що, у свою чергу, є однією з причин уживання запобіжних заходів (страхування ризиків., застосування фіскальних інструментів впливу, жорсткі форми розрахунків),порушення довіри між суб’єктами господарських відносин.

            Аналітична робота на підприємстві починається з планування. Розрізняють план аналітичної роботи та план (програму)конкретного аналізу.

Плананалітичної роботи складається на рік з розбивкоюпо кварталам: передбачаються зміст, періодичність і методи проведення аналізу, вказуються розділи господарської діяльності та об’єкти, яківключені в план періодичного контролю, терміни проведення, відповідальні виконавці, технічні засоби й джерела інформації, які необхідні дляаналізу, а також строки і порядок обробки результатів.

В плані конкретного аналізу, який складається відповідно до плануаналітичної роботи, розділи та об’єктианалізу деталізуються по конкретних виконавцях,визначається мета і завдання, розробляються необхідні методики розрахунку впливу конкретних факторів, досліджується їх взаємозв’язок, розробляються таблиці, схеми, графіки, зведення, узагальнення резервів та результатіваналізу.

В умовах автоматизації процесів управління здійснення економічного аналізу вимагає раціональної його організації.

На підприємстві економічний аналізрозбивають на декілька етапів.

Перший етап – визначення і чітке обмеження мети й завдання роботи.Недостатня увага до цього етапу може призвести до втрати аналізом конкретності,цілеспрямованості, його виконання може затягнутись у часі.

Другий етап– старанне опрацювання програмидій, робочого (календарного) плану, визначення кола учасників, розподіл обов’язків між ними,постановка конкретних завдань, що випливають із загальної мети, визначення джерел інформації, розробка макетів аналітичних таблиць, форм, методичних вказівок щодо їх заповнення, а також способів графічного оформлення результатів аналізу.

                Третій етап– збирання інформації (залучаючи статистичну звітність,дані синтетичного та аналітичногообліку, плановудокументацію, результати спеціальних спостережень тощо); перевірка її достовірності;кількість інформації, що охоплюється, слідцілком підпорядкувати метій завдання аналізу; обсяг її повинен бути необхідним і достатнім.Треба врахувати, що збиранняінформації – трудомісткий процес, тому добування зайвої інформації, яка не відповідає завданням, робить працю більш дорогою, відтягує строки її виконання. У ході збирання даних слідзвернути вагу на їхню точність і повноту.

            Четвертий етап – аналітична обробка інформації за допомогою спеціальних методів і прийомів; забезпечення порівнянності показників; аналіз причин динамічних змін і відхиленьвід плану; з’ясування причин негативних явищ (якщо їх виявлено) і хиб у роботі; кількісневимірювання впливу факторів; встановлення потенціально невикористаних можливостей щодо поліпшення роботи підприємства. Визначають коло факторів, що впливають на досліджуваніпоказники; групують їх, виділяючи фактори, які залежать і які не залежатьвід підприємства. Особливу увагу приділяють вивченню механізму дії факторів, які безпосередньо залежать від підприємства(цеху, дільниці).

            П’ятий етап – визначення і зведений підрахунок резервів виробництва, розроблення пропозицій, економічно обгрунтованих рекомендацій щодо реалізації цих резервів тавизначення їхнього впливу на показникироботи підприємства. Це найбільш відповідальнийетап. Якраз за наміченими пропозиціями,результативністю їх впровадженнясудять про глибину аналізу, кваліфікацію спеціалістів, які брали участьу його проведенні.

            Узагальнення результатів економічного аналізу є його кінцевим результатом і оформляється у вигляді аналітичної записки чи звіту. Можна прийнятинаступну структуру записки: спочатку характеризуються загальні показники, потім часткові – від позитивних рівнів та змін донегативних; характристика та розмір впливуфакторів, визначаються резерви, причини позитивних та негативнихзмін, резерви виробництва та шляхи їх мобілізації.

            Результати аналізу реалізуються через підготовку та видачунаказів і розпоряджень, в яких містяться найменувння заходів, терміни початку та закінчення їх здійснення, визначаються необхідні матеріальні та грошові ресурси,називаються виконавці, відповідальні та котролюючі службові особи чи підрозділи підприємства.

            На сучасному етапі характерно ускладення господарських процесів і методів управління ними, що безумовно вимагає переходу до нової якостізнань.

            В умовах ринку економічний аналіз напідприємстві вимагає обов’зкового системного, комплексного, підходу; бо тількитак можливо  дати повну характеристику таздійснити якісний аналіз завдань, визначених у меті аналізу. Для аналізу своєїгосподарської діяльності підприємство користується як своїми внутрішнімиданими, так і зовнішніми джерелами інформації.

            Аналізу повинна передувати перевіркаінформації, яка проводиться по суті напрямку аналізу, технічна перевірка тавибіркова перевірка підсумків. Аналіз на підприємстві включає різноманітні видиінформації, серед яких: правове та господарське законодавство, звітна (данібухобліку, статистики, оперативний звіт), необлікова (матеріали перевіроктощо). Найважливішою з них є бухгалтерська звітність, яка при читаннідосвідчену аналітику дає повну інформацію про фінансовий стан, стійкістьположення і можливих перспективах підприємства. Повний аналіз бухгалтерськоїзвітності дозволяє застосувати заходи по покращенню діяльності підприємства вцілому і його структурних підрозділів. Використовуються також вибіркові звітні дані, що сприяє поглибленню тадеталізації при вивченні показників звітності.

            Економічний аналіз певногопідприємства потребує професіоналізму та майстерності спеціалістів, щозалучаються до такої складної та вагомої аналітичної роботи. На сьогоднішнійдень, якщо великі підприємства мають змогу забезпечити наявність у своєму штатівисоковаліфікованих та підготовлених для цієї мети спеціалістів, то середні, атим паче малі, підприємства внаслідок компактності штату не можуть скористатисятакими трудовими ресурсами, бо це потребує додаткових коштів на утримання подібнихкадрів. Специфікою малих підприємств, у результаті цього, є універсальністьвикористовуваної робочої сили, тобто працівники виконують не тільки суворообмежену ділянку роботи, але й суміжні з нею області, що дозволяє бачитиструктуру підприємства більш всеохоплюючою, на відміну від великих підприємств,де кожному працівнику виділений більш вузький профіль.

2. Аналіз затрат напідприємстві по елементам

та статтямвитрат

          Найбільш корисним для вивчення змін у структурі затрат навиробництво є аналіз собівартості за елементамизатрат. Елементі затрати – це однорідні за складом затрати підприємства. Доних належать матеріальні затрати, оплата праці, відрахування на соціальніпотреби, амортизаційні відрахування, інші грошові затрати (табл.1). Аналіззатрат за елементами затрат дозволяє не лише вивчити зміни у структурісобівартості, але й охарактиризувати галузеві особливості (матеріаломісткість,фондомісткість, енергомісткість, трудомісткість виробництва).

Таблиця1. Затрати на виробництво, %

Показники

Вся промис-ловість (1996)

Звіт 1996

Звіт 1997

Відхилення

1.

Матеріальні затрати

70,5

53,6

73,9

+20,3

2.

Затрати на оплату праці

10,6

10,9

7,9

-3,0

3.

Відрахування на соц.потреби

5,0

1,7

4,8

+3,1

4.

Амортизація

3,4

14,7

9,0

-5,7

5.

Інші затрати

10,5

19,1

4,4

-14,7

Разом:

100,0

100,0

100,0

-

          Втабл. 2 наведені дані за статтями затрат.Аналіз звичайно починають з оцінки загального виконання плану собіівартостіпродукції. Потім переходять до вивчення відхилень у розрізі окремих видівзатрат. При цьому слід урахувати, що деякі відхилення по статтях собівартостіможуть бути наслідком дії одного і того самого чинника. Наприклад, підвищеннямеханізації праці може спричинити зниження затрат на заробітну плату, алепідвищити певною мірою затрати на утримання й експлуатацію устаткування.

          Щеодин комплексний чинник – зростання купованих виробів і напівфабрикатів. Вінзбільшує суму відповідних матеріальних затрат, проте це обов’язково веде до зниження затрат на заробітну плату,відрахування на соціальне страхування, зменшує затрати на сировину й матеріалита, ймовірно, і по інших статтях. Таким чином, негативні відхилення по однихстаттях не можна розглядати завжди ізольовано від позитивних по інших статтях.Але дія таких комплексних чинників

має місце не дуже часто.Звичайно  відхилення  по кожній статті  собі-

вартості спричиняють поодинокіфактори, які не виходять за межі даної статті.

Таблиця2.Собівартість промислової продукції за статтямизатрат, тис.грн.

Показники

Фактично випущена товарна продукція

Відхилення

За плановою собівартістю

За фактичною собівартістю

Абсо-лютне

%

1

2

3

4

5

6

1.

Сировина і матеріали

3301

3246

-55

-1,7

2.

Зворотні відходи (віднімаються)

50

104

+54

+208,0

3.

Куповані вироби, напівфабрикати й послуги кооперованих підприємств

15507

15866

+359

+2,3

4.

Зарплата основна виробничих робітників

2502

2292

-210

-8,4

5.

Зарплата додаткова виробничих робітників

223

193

-30

-13,4

6.

Відрахувння на соціальне страхування

210

191

-19

-9,1

7.

Затрати на утримання й експлуатацію машин і обладання

2382

2335

-47

-2,0

8.

Загальновиробничі затрати

1645

1592

-53

-3,2

9.

Загальногосподарські затрати

1636

1600

-36

-2,2

10.

Втрати від браку

Х

5

+5

-

Виробнича собівартість

27356

27216

-140

-0,5

11.

Позавиробничі затрати

215

251

+36

+16,7

Повна собівартість

27571

27467

-104

-0,3

          Уданому прикладі є три відхилення, негативні са своєю суттю (+359, +5, +36).Щодо першого відхилення, то це зовсім не перевитрати, а збільшення питомоїваги кооперованих поставок, що зумовило скорочення затрат по більшості іншихстаттей собівартості, особливо затрат на заробітну плату. Дві інші сумиперевитрат скоріше за все мають особисті негативні чинники, які слід вивчити уподальшому аналізі. На цьому етапі ці суми доцільно розглядати як очевиднірезерви зниження собівартості.

Практична частина

Задача 4. Проаналізуватидинаміку оборотності обігових коштів в цілому та їх видам і зробити відповіднівисновки, виходячи из приведених даних:

Таблиця1 (вихідна)

Показник

Період

Базисний

Обліковий

1

3

4

Товарооборот, грн.

12530

12910

Середньорічні залишки оборотних коштів, тис.грн.:

Всього

7610

7424

      В тому числі матеріальні, із них:

               Товари

3210

3158

               грошові кошти, розрахунки та ін.активи

4181

4146

                        з них дебіторська зборгованість

248

234

Кількість днів у періоді

360

360

Розв’язок

            Знаходимо відсутніпоказники, абсолютне і відносне відхилення по показникам і заповнюємо таблицю2, графи 5 і 6.

            Знаходимо показникиоборотності заданих параметрів слідуючим чином:

В= а / b ;

C= a / c ;

D= a / d ;

E= a / e,

а також абсолютні та відносні показники відхилень і все це заносимо увідповідні рядки та графи таблиці 2:

Таблиця2 (узагальнююча)

Показник

Буквенне позначен-ня

Період

Відхилення

Базисний

Обліковий

Абсол.

% викон

 

1

2

3

4

5=4-3

6=4/3*100

 

Товарооборот, грн.

a

12530

12910

+380

103,03

 

Середньорічні залишки оборотних коштів, тис.грн.:

 

Всього

b

7610

7424

-186

97,56

 

      в тому числі матеріальні, із них:

 

               товари

c

3210

3158

-52

98,38

 

               грошові кошти, розрахунки та ін.активи

d

4181

4146

-35

99,16

 

                        з них дебіторська зборгованість

e

248

234

-14

94,35

 

Кількість днів у періоді

360

360

-

-

 

Оборотність обігових коштів, усіх

B

1,65

1,74

+0,09

105,45

 

      В тому числі матеріальниих, із них:

 

               товари

C

3,90

4,09

+0,19

104,87

 

               грошові кошти, розрахунки та ін.активи

D

3,00

3,11

+0,11

103,67

 

                        з них дебіторська заборгованість

E

50,52

55,17

+4,65

109,20

 

Висновок. Такимчином, за період, що аналізується, товарооборот зріс на 3,03 %, а середньорічнізалишки обігових коштів дещо знизилися (на 2,44 %), в т. ч.:

q<span Times New Roman""> 

товари                                                                  — на  -1,62 %;

q<span Times New Roman""> 

грошовікошти, розрахунки та ін.активи         — на  -0,84 %;

q<span Times New Roman""> 

з нихдебіторська зборгованість            — на  -5,65 %.

Незважаючи на це, оборотність обіговихкоштів зросла (на 5,45 %), в тому числі:

q<span Times New Roman""> 

товари                                                                  — на  +4,87 %;

q<span Times New Roman""> 

грошовікошти, розрахунки та ін.активи         — на  +3,67 %;

q<span Times New Roman""> 

з нихдебіторська зборгованість            — на  +9,20 %.

що свідчить про ефективність їх використання у торгівлі.

Задача 17. Визначитистепінь впливу елементів товарного балансу на об’ємреалізації товарів балансовим методом, виходячи з приведених даних.

Таблиця1 (вихідна)

млн.грн.

Показник

план

Факт

Запаси товарів на початок періоду

350

450

Надходження товарів

20000

20300

Інші вибуття

5

8

Запаси товарі на кінець періоду

300

480

Розв’язок

            Запишемо формулутоварообороту:

Т = Зп+ Н – В – Зк,

де        Т – товарооборот;

            Зп   — запаси на початок періоду;

            Н – надходження;

            В – вибуття;

            Зк– запаси на кінець періоду.

            Користуючись записаноюформулою, знайдемо товарооборот плановий, товарооборот фактичний татоварооборот відхилень:

Тплановий = 350 + 20000 – 5 – 300 = 20045;

Тфактичний= 450 + 20300 – 8 – 480 = 20262;

 Твідхилень= 100 + 300 – 3 – 180 = 217.

Таблиця2 (узагальнююча)</s

еще рефераты
Еще работы по микроэкономике, экономике предприятия, предпринимательству