Реферат: Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

План

 TOC o «1-3» Вступ.… PAGEREF _Toc420455195 h 2

Розділ 1. Характеристика методики викладання для старшокласників.… PAGEREF _Toc420455196 h 4

Розділ 2. Розробка робочої програми навчальної дисципліни «Фінансипідприємств».… PAGEREF _Toc420455197 h 6

2.1. Загальні відомості про дисципліну.… PAGEREF _Toc420455198 h 6

2.2. Програма дисципліни. Перелік тем та структурна декомпозиція.… PAGEREF _Toc420455199 h 7

2.3. Тематично — навчальний план.… PAGEREF _Toc420455200 h 8

2.4.Модель засвоєння бази знань по розділах програми.… PAGEREF _Toc420455201 h 9

2.5. Форми підсумкового контролю… PAGEREF _Toc420455202 h 112

2.6. Перелік рекомендованої літератури.… PAGEREF _Toc420455203 h 12

Розділ 3. Розробка навчально — методичного блоку до теми «Кредитування підприємств та забезпеченнякредитів»… PAGEREF _Toc420455204 h 143

3.1. Місце теми у програмі дисципліни.… PAGEREF _Toc420455205 h 143

3.2. Цілі та завдання теми. Бюджет часу на вивчення теми.… PAGEREF _Toc420455206 h 154

3.4. Модель засвоєння бази знань до теми. Рекомендації до проведеннязанять по темі.… PAGEREF _Toc420455207 h 165

3.5. Опорний конспект лекцій, матеріали для слайдів і інші засобинаочності.… PAGEREF _Toc420455208 h 176

3.6. Завдання для самостійної роботи по рівням складності.… PAGEREF _Toc420455209 h 279

3.7. Рекомендована література до теми “Кредитування підприємств тазабезпечення кредитів”.           PAGEREF _Toc420455210 h 387

Розділ 4  Проблеми економічноїосвіти на сторінках періодичних видань. PAGEREF _Toc420455211 h 388

Заключення…………………………………………………………………………41

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">

<span Times New Roman",«serif»">   Вступ.

                                           

<span Times New Roman",«serif»">    Економічна освіта зараз дуже актуальна. Узв”язку з тим, що зараз йде розвиток ринкових відносин, створюються нові формивласності, йде перебудова господарства на новий лад, держава виходить наміжнародний ринок економічна освіта відіграє важливу роль у житті людини та суспільства.                                                                                                                                                                                 

Перехід до регульованого ринку — основний напрямок подальшоговдосконалення економічних відносин в нашій країні. Для вдосконалення цихвідносин Україні необхідні гарні фахівці у різних сферах економіки.

   Завдяки економічнійосвіті людина зможе легко орієнтуватись у середовищі з ринковими відносинами,мати вплив на розвиток цих відносин і беспосередньо приймати в них участь.Знання еконміки допомагають людині відчувати себе більш впевненою в своємумайбутньому.

   На нашу думку,економічна освіта є візитною карткою в сучасному житті. Економічна освітадопомагає рости людині по соціальній сходинці. Завдяки їй людина може отриматигарну роботу, отримувати високу заробітну плату, яка допоможе їй задовольнятисової потреби.

   Ми вважаємо, щоекономіку потрібно викладати дітям в ранньому віці (наприклад з першого класу), але на більш життєвих прикладах і у спрощеному вигляді, щоб їм все булозрозуміло, щоб вони зрозуміли, що економіка починається з родинного бюджету.Надалі курс викладання економіки потрібно ускладнювати і у старших класахдавати більш глибокі поняття.

   Основними  із джерел покращення економічного станукраїни є гарні фахівці і налагоджене та ефективно працююче виробництво товарівта послуг, які могли би конкурувати з іноземними виробниками на різних ринках.Для надання “поштовху” вітчизняним виробникам і для подальшої їх підтримкинеобхідні не тільки ефективна податкова система, але й система кредитування.

<span Times New Roman",«serif»">   Так як кредитування підприемств тазабезпечення кредитів є більш глибокою темою для навчання і потребує загальнихзнань, вміння трохи орієнтуватись в деяких економічних питаннях, то я вважаюдоцільним вводити її у 11 класах. Чому саме в цих класах? Тому що, в такомувіці дітей можна дуже зацікавити даною темою, яка стосується банківськихкредитів, можливості підприємств отримувати та забезпечувати ці кредити-вонизможуть її зрозуміти. Загальні знання з даної теми зможуть допомогти їм уподальшому навчанні в вищіх навчальних закладах. Маючи певну базу знань з цьогопитання, учням легше буде його поглиблювати та вдосконалювати в майбутньому.

   Вивчання економіки вшколі допоможе учням зрозуміти чи цікавить їх економіка в загалі, чи вонихотіли б вивчати  якусь іншу науку, чихотіли б поглибшити свої знання в економіці.

    Дана тема допоможеучням зрозуміти, що для початку свого діла необов”язково мати багато своїхгрошей, а можливо достатньо буде перспективного бізнес-плану, щоб зацікавитибанк у наданні кредиту. Звичайно у учнів виникає багато цікавих ідей, якиммогли б позаздрити навіть дорослі, але щоб ці ідеї виникали, учней потрібнопідштовхувати, зацікавлювати, поширювати їх кругозір. Можливо тема“Кредитування підприємств та забезпечення кредитів” надихне учнів на якісьнеординарні рішення, на нові винахіди, на нові їдеї стосовно кредитування, яківони, можливо у майбутньому, зможуть втілити у життя  і тим самим покращити та вдосконалити стосункиміж банками та підприємствами, а можливо і кредитну систему в цілому.

   Взагалі, економіка,як окрема дисципліна, допомагає комплексно вирішувати фундаментальні цілінавчання: формування світогляду, творчості. компетентності особи. Економічнаосвіта формує уявлення про одну з найважливіших сфер життя суспільства — економіку, стимулює бажання стати активним суб”єктом економічних відносин, даєрозуміння складності і різноманітності економічного життя суспільства, створюєпотребу у пізнанні законів функціонування економіки, формує усвідомленнянеобхідності поглиблення знань з економіки та діяльності за законами сучасногосуспільства.  

 

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

Розділ 1. Характеристика методики викладання длястаршокласників.

Старшокласники.

   Старший шкільнийвік, або рання юність, охоплює період розвитку дітей від 15 до 18 років. Докінця цього віку школяр набуває того ступеню ідейної та психічної зрілості, якадостатня для початку самостійного життя, подальшого навчання або виробничоїроботи після закінчення школи.

  В старших класахшколи розвиток пізнавальних процесів дітей сягає такого рівня, що вони вжепрактично здатні до виконання усіх видів розумової роботи

дорослої людини. Учбова діяльність старшокласників передбачаєбільш високі вимоги до їх розумової активності та самостійності.                                                                                                                                                            

 Слід відмітитивибіркове відношення старших школярів до навчальних предметів. Дуже рідко буваєоднаково рівне відношення до всіх навчальних предметів. Подібне явищеспостерігається і у підлітків. Але вибіркове відношення до навчальних предметіву підлітків визначається якістю, рівнем викладання, особистістю вчителя. Устарших школярів це також має місце. Однак більш важлива причина вибірковоговідношення до навчальних предметів вже інша — наявність у багатьох дітейсформованих інтересів, які пов”язані з їх професійною спрямованістю, тому інодіспостерігається досить небажане явище- старші учні цікавляться лише двома — трьомапредметами, а до інших ставляться байдуже.

 К старшому шкільномувіку діти засвоюють багато наукових понять, навчаються використовувати їх впроцесі рішення різноманітних задач.

 Особливо помітним вцьому віці стає зростання свідомості і самосвідомості у дітей, що являє собоюзначне розширення обсягу знань про себе, про людей, про навчальне середовище.Самосвідомість старших школярів набуває якісно новий характер, вона пов”язана зпотребою усвідомити та оцінити морально-психологічні властивості своєї особистостів плані конкретних цілей та спрямувань. В цьму віці активно вдосконалюєтьсясамоконтроль діяльності, що є здатністю вибирати і вибірково контролюватибудь-який момент або крок в діяльності. Саморегуляція, зокрема проявляється втому, що на цікавій інтелектуально захоплюючий діяльності чи на такій роботі,яка мотивована міркуваннями перстижності, старшекласники можуть тривалий часутримувати увагу, бути в змозі переключати чи розподіляти її між кількома діямиі підтримувати досить великий темп роботи.

  В цьому віці активнопочинає розвиватись логічна пам”ять і доходить до такого рівня, що дитинапереходить до переважного використання цього виду пам”яті. Процесзапом”ятовування для старшекласника зводиться до мислення, до встановленнялогічних зв”язків матеріалу, що запом”ятовується, а пригадування міститься увідновленні матеріалу по цим зв”язкам.

   Характерноюособливістю старшокласника є здатність до різноманітних видів нівчання як впрактичному плані так і в творчому.

   Мотиви навчання в10-11 класах набувають іншого характеру, ніж в попередніх класах. Набуття знаньстає перш за все засобом підготовки до майбутньої діяльності. Сторшокласникисприймають лише те, що особисто їм здається

розумним, доцільним й корисним. В цьому віці виникає розвинутетеоретичне мислення.

 В старших класахпоглиблюється зміст навчання. Навчальна діяльність старшокласників пред”являєзначно більші вимоги до їх розумавої активності й самостійності. Для того, щобглибоко засвоювати матеріал, необхіден достатньо високий рівень розвиткуузагальнюючого понятійного мишлення.

 Під впливомспецифічної для старшокласників організації навчальної діяльності істотнозмінюється розумова діяльність старших учнів, характер їх розумової роботи. Всебільшого значення набувають уроки типа лекцій, самостійне виконання практичнихробіт, все частіше старшокласники повинні самостійно розбиратися в матеріалі,що вивчають. Розумова діяльність характерізується високим рівнем узагальненнята абстрагування, вмінням аргументувати судження, доводити істеність абопомилковість окремих положень, робити глибокими висновки і узагальнення,зв”язувати матеріали, що вивчаються, в систему. Розвивається критичністьмислення.

   В старших класахучні не повинні механічно вчити. Слід добиватися того, щоб самі учні знаходилиі давали визначення науковим поняттям.

  На заняттях необхідноспонукати учнів до того, щоб вони знаходили і чітко формулювали принцип іпослідовні кроки у вирішенні задач раніше, ніж практично розпочнуть реалізаціюзнайденого рішення.

 

 

<span Times New Roman",«serif»">Розділ 2. Розробка робочоїпрограми навчальної дисципліни

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: EN-US"> “<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">Фінанси підприємств”<span Times New Roman",«serif»">.<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»">2.1. Загальні відомості про дисципліну.

<span Times New Roman",«serif»">

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Назва курсу:

«Фінанси підприємств».

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Завдання курсу:

1.<span Times New Roman"">     

Розкоити сутність таких понять як: фінанси, грошовийобіг, кредит, забезпечення кредиту, оборотні кошти підприємств, основні фонди іт.п.

2.<span Times New Roman"">     

Комплексно ув’язати діяльність виробничих підприємствзі страхуванням, оподаткуванням, діяльністю кредитних установ.

3.<span Times New Roman"">     

Розкривати уміння і навички відстоювати власну точкузору, приймати обгрунтовані рішення.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK"> Загальні цілікурсу:

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">1.     Дати учнямзагальне уявлення про фінанси підприємств.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">2.     Сформувати устудентів економічне мислення.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">3.    Підготуватистаршокласників до свідомого вибору майбутньої професії.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Група навчання:

Курс пропонується для вивчення у середньоосвітній школі в10-11 класах.

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">Тривалість курсу:

Курс вивчається на протязі двох семестрів (загальнатривалість 34 тижня).

Кількість аудиторних годин для вивчення курсу – 136 (зних 66 – лекційні заняття, 70 – семінарські). Кількість годин самостійноїроботи – 12.

Для роботи над курсом пропонуються методи:

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">1.     Лекції(пояснювально-ілюстративний метод)

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">2.     Насемінарських заняттях – частково пошуковий метод, дослідницький метод.

На семінарських заняттях обов`язково використовуютьсяактивні методи навчання – аналіз конкретних ситуацій, навчальні ігри, дискусії,т. і.

<span Times New Roman",«serif»">2.2. Програма дисципліни. Перелік тем та структурнадекомпозиція.

<span Times New Roman",«serif»">

 У зв”язку зреорганізацією навчального процесу, а саме з введенням такої нової дисциплінияк економіка, ми склали власну програму з дисципліни. На нашу думку, програми зданої дисципліни, які раніше використовувались в навчальних закладах(технікуми, інститути і т.п.) не дуже приємлимі для середньоосвітньої школи, і,власне, тому користуючись власним досвідом, конспектами лекцій та додатковоюлітературою по даній дисципліні ми і сформували власну програму, яка буденайбільш пристосованою для середньоосвітньої школи та для вікової групи, яку миобрали.

Програма курсу “Фінанси підприємств” влючає такі теми:

Розділ 1. Змістфінансів підприємств (3 години).

Розділ 2.Грошовий обіг на підприємстві (9 годин).

Розділ 3.Кредитування підприемств та забезпечення кредитів (5 годин).

Розділ 4.Основні та оборотні кошти підприємств (6 годин).

Розділ 5.Аналіз фінансової звітності підприємства (3 години).

Розділи розташовані в такому порядку для полегшення засвоєнняматеріалу учнями. Розділи розташовані по ступеню складності. Перший розділрозкриває сутність фінансів підприємств, надає загальні відомості та створюєуяву учнів стосовно фінансів підприємств, взагалі. Після того, як учніотримують загальну уяву про предмет йде більш детальне вивчення основнихскладових, а саме: вивчення форм і способів грошових розрахунків, які неодміннопов”язані з діяльністю підприємства, а саме, звідки беруться гроші дляпроведення розрахунків. Наявність грошових надходжень на підприємстві  надає можливість отримувати прибуток, тому щоголовна мета  будь якої діяльності підприємства- це отримання прибутку. Якщо підприємство немає власних коштів на здійсненнядіяльності, то воно звертається в установу банку за кредитом, який можедопомогти підприємству в подальшому розвитку. В процесі діяльності напідприємстві формуються основні та оборотні фонди, які забезпечують нормальнудіяльність підприємства, але для цього необхідне ще й продуктивне плануваннядіяльності підприємства, саме тому я і запропонувала ці і всі інші розділи всвоєму курсі.

<span Times New Roman",«serif»; mso-fareast-font-family:«Times New Roman»;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language: RU;mso-bidi-language:AR-SA">

<span Times New Roman",«serif»">2.3. Тематично — навчальний план.

<span Times New Roman",«serif»">

Назва тем та розділів

Години

Лекції

Семінари

Самостійні роботи

1.

Зміст фінансів підприємств

3

1

1

1

2.

Грошовий обіг на підприємстві

9

3

3

3

2.1

Грошові розрахунки

3

1

1

1

2.2

Грошові надходження

3

1

1

1

2.3

Формування та розподіл прибутку

3

1

1

1

3.

Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

5

2

2

1

4.

Основні та оборотні кошти підприємств

6

2

2

2

4.1

Основні фонди та їх відтворювання

3

1

1

1

4.2

Оборотні кошти та їх організація

3

1

1

1

5.

Анліз фінансової звітності підприємств

3

1

1

1

Всього

41

14

14

13

<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">

2.4.Модельзасвоєння бази знань по розділах програми.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">  Розділ 1. Зміст фінансів підприємства.

рівні засвоєння

 цілі

1.

Початковий

Учнів ознайомлюють зі змістом даного розділу. Розкривають значення основних понять даного розділу: підприємства, фінанси підприємств, функції фінансів підприємств.

2.

Репродук­тивний

На семінарському занятті учні розповідають про структуру фінансів підприємств, про товарно-грошові відношення, фукціїї фінансів. Ознайомлюються з такими поняттями, як фонд заробітної плати, амортизаційний фонд, фонд оборотних коштів.

3.

Алгоритмічно-дійовий

Учні вирішують конкретні задачи, ситуації стосовно управління фінансами підприємств. З визначенням понять, визначають їх функції.

4.

Творчий

Учні висловлюють своїї пропозиції що до шляхів покращення стану підприємств та їх фінансів.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:EN-US">  Розділ 2. Грошовий обіг на підприємстві. 

<span Times New Roman",«serif»; mso-ansi-language:UK">

рівні засвоєння

 цілі

1.

Початковий

Вміти відрізняти категорії:  прибуток, грошові потоки, вхідні грошові потоки, вихідні грошові потоки. Вміти називати склад вхідних та вихідних грошових потоків.

2.

Репродук­тивний

Вміти дати визначення основним термінам:  виручка від реалізації, залучені кошти, фінансові ресурси, заробітна плата, оборотні кошти. Вміти класифікувати грошові потоки підприємства в залежності від джерела їх формування.

3.

Алгоритмічно-дійовий

Учні вирішують конкретні задачи, ситуації стосовно управління грошовими потоками. З визначенням понять, визначають їх функції.

4.

Творчий

Учні висловлюють свою точку зору що до ефективного управління грошовими потоками. Самостійно намагаються знайти шляхи прискорення надходження коштів на підприємство та ефективного їх використання.

Розділ 3. Кредитуванняпідприємств та забезпечення кредитів.

рівні засвоєння

 цілі

1.

Початковий

Вміти відрізняти категорії: кредитор, позичальник, суб`єкт, об`єкт кредитування, вміти назвати види кредитів комерційних банків, вміти назвати принципи кредитування підприємств.

2.

Репродук­тивний

Вміти дати визначення основним термінам: кредит, банківсь­кий кредит, об`єкт, суб`єкт кредитування, вміти класифікувати види банківського кредиту за різними ознаками, вміти пояс­нити сутність принципів кредитування, вміти відтворити форму кредитного договору, вміти відтворити етапи процеси кредитування на підприємстві.

3.

Алгоритмічно-дійовий

Вміти упорядкувати етапи прийняття кредитних рішень, вміти розрахувати основні елементи кредитної угоди (процентну ставку, строк кредитування тощо). Учні вирішують задачи стосовно даної теми.

4.

Творчий

                          --------------------------------------

Розділ 4. Основні таоборотні кошти підприємств.

рівні засвоєння

 цілі

1.

Початковий

Учнів ознайомлюють зі змістом даного розділу. Розкривають значення основних понять даного розділу: основні фонди, оборотні кошти, амортизація і т.п.

2.

Репродук­тивний

На семінарському занятті учні розповідають про структуру основних фондів та оборотних коштів. Ознайомлюються з такими показниками як фондоємкість, фондоозброєність, рентабельність, прибутковість, фондовіддача і.т.п.

3.

Алгоритмічно-дійовий

Учні вирішують конкретні задачи що до визначення показників фондоємкості, прибутковості, рентабельності і т.п.

4.

Творчий

Учні висловлюють своїї пропозиції що до шляхів покращення стану основних та оборотних коштів підприємств та ефективності їх використання.

Розділ 5. Аналіз фінансовоїзвітності підприємств.

рівні засвоєння

 цілі

1.

Початковий

Ознайомити учнів з такими поняттями як фінансовий аналіз, ознайомити з показниками оцінки фінансово-господарської діяльності, ознайомити з методами аналізу (горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз, трендовий аналіз і т.п.).

2.

Репродук­тивний

На семінарському занятті учні розповідають про значення фінансового аналізу на підприємстві, визначають для чого він використовується і чому сприяє.

3.

Алгоритмічно-дійовий

Учні вирішують задачи по розрахунку показників господарської діяльності та розраховують фінансові коеффіциєнти.

4.

Творчий

                                   ----------------------------------

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">2.5. Форми підсумковогоконтролю

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language: UK">

Під час роботи з учнями їснує багаторізноманітних видів підсумкового контролю, наприклад: питання для самостійногорозгляду, тести по рівням складності, ребуси, кросворди, контрольні роботи,екзаменаційні запитання, ділові ігри, задачи для самостійного розв”язку.

 При вивченні теми “Кредитування підприємств та забезпечення кредитів”вважаємо за доцільне використовувати такі форми і методи підсумкового контролю:

·<span Times New Roman"">        

Задачи (див.стор.    );

·<span Times New Roman"">        

Ребуси  (див. стор.   );

·<span Times New Roman"">        

Кросворди(див. стор.    );

·<span Times New Roman"">        

Тести  (див. стор.   ).

 Так, при вивченні теми “Грошовий обіг на підприємстві” пропонуються такіформи і медоди підсумкового контролю: економічний диктант та контрольна роботана два варіанти.

 Економічнийдиктант:

1.<span Times New Roman"">     

З чогоскладаються грошові надходження ( 3 групи).

2.<span Times New Roman"">     

Виручка відреалізації – це……………………………

3.<span Times New Roman"">     

Дайте визначенняпланової суми виручки ( формула).

4.<span Times New Roman"">     

Дайтевизначення залишків на складі (формула).

5.<span Times New Roman"">     

По товарамвідвантаженим залишки визначаються так (формула).

Контрольна робота.

1 варіант:

Задача1.  Залишки нереалізованої готовоїпродукції на початок планового періоду складають 250000 грн. Плануємий випускпродукції в плановому році  на 340000грн.Залишки нереалізованої продукції на кінеці планового періоду 100000грн.Визначити суму виручки.

Задача 2.  Кілікість продукції в асортименті,що буде випускатись на підприємстві протягом 10 днів, складає 30000 одиниць.Ціна кожного виду 0,75 грн. Визначити товарний випуск продукції.

<span Times New Roman",«serif»">2 варіант.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Задача1.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">  Залишки нереалізованої готової продукції напочаток планового періоду складають 300000 грн. Плануємий випуск продукції вплановому році  на 540000грн. Залишкинереалізованої продукції на кінеці планового періоду 150000грн. Визначити сумувиручки.

Задача 2.  Кілікість продукції в асортименті,що буде випускатись на підприємстві протягом 10 днів, складає 40000 одиниць.Ціна кожного виду 1,75 грн. Визначити товарний випуск продукції.

<span Times New Roman",«serif»">2.6. Перелік рекомендованої літератури.

<span Times New Roman",«serif»">

1.<span Times New Roman"">   

Закон України “Про підприємства” / Галицькі контракти.– К.: 1991.

2.<span Times New Roman"">   

ЗаконУкраїни “Про банки та банківську діяльність”/ Вісник НБУ. – К.: 1991.

3.<span Times New Roman"">   

Методичні рекомендації по комерційній діяльності ікредитуванню юридичних осіб.- К.: 1998.

4.<span Times New Roman"">   

 Основибанковского дела/ Під ред. Мороза А.М.- К.: Лібра,1994 .

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">5.<span Times New Roman"">   

<span Times New Roman",«serif»">Брігхем, О<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">сновифінансового менеджменту/  — К.: Молодь,1997.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">6.<span Times New Roman"">   

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Грошіі кредит/ Під ред. М.І.Савлука — К.: Либідь, 1992.

<span Times New Roman",«serif»">7.<span Times New Roman"">   

<span Times New Roman",«serif»">Финансы/Под ред. Родионовой В.М. — М.: Финансы и статистика, 1995.

<span Times New Roman",«serif»">8.<span Times New Roman"">   

<span Times New Roman",«serif»">Деньги,кредит, банки/ Под ред. Кравцовой Г.И.- Минск: Меркаванне,1994.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">9.<span Times New Roman"">   

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Податковасистема України/ Під ред. В.М.Фєдосова, К.: Либідь, 1994.

<span Times New Roman",«serif»">Розділ 3. Розробка навчально — методичного блоку до теми

<span Times New Roman",«serif»">                       

   “Кредитування підприємств та забезпечення кредитів”.

<span Times New Roman",«serif»">3.1. Місце теми у програмі дисципліни.

<span Times New Roman",«serif»">

Підприємницькадіяльність, в тому числі організація кредитування, знаходиться на перехідномуетапі. Це означає, що в практиці оформлення, видачі і погашенні кредитувикористовують як устарілі, так і нові форми. В роботі банків можна, наприклад,зустріти види кредиту, які були характерні для розподільчої системи, і непобачити нових форм, які притаманні банківській системі ринкового типу, що незавжди позитивно сказується на діяльності підприємств. Інфляція, нестабільністьфінансового положення банків і підприємств посилюють кредитні ризики,обумовлюють застосування форм кредитування, захищаючих інтереси банка-кредитората підприємство.

Івсе ж таки сучасна практика істотно змінилась. Перш за все це стосуєтьсяголовних напрямків підприємницької діяльності. Підприємства по своїй суті сталикомерційними. Це придає комерційний характер їх діяльності. Платністькредитування набула більш помітних рис. Прагнення до доходу стало основниммотивом діяльності підприємств. Але, в сучасних умовах, підприємствам невистачає власних коштів, і тому вони вимушені звертатись до кредитних установза кредитними коштами.

Суттєвоюознакою сучасної системи кредитування являється її договірна основа. Між банкомі клієнтом укладається кредитний договір, котрий закріплює відповідальність яккредитора, так і позичальника.

     Знання твердих правил здійсненнята організації кредитних операцій являєтьсяодним з найважливіших елементів роботи підприємства, і саме тому необхідноякомога краще “розжувати” необхідні знання іправила кредитування учням, щоб  вонивлаштувавшись на роботу пов”язану здіяльністю підприємства, а саме зкредитуванням, чи просто прийшовши на підприємство не почувались ніяково, абули впевненими і кваліфікованими працівниками на рівні провідних розвинутихкраїн, і вносили свої прогресивні пропозиції у майбутній розвиток якпідприємницької справи України, так і суспільний вцілому.

<span Times New Roman",«serif»;mso-no-proof:yes">

<span Times New Roman",«serif»;mso-no-proof:yes">3.2. Цілі та завдання теми. Бюджетчасу на вивчення теми.

<span Times New Roman",«serif»;mso-no-proof: yes">

Тема: Кредитування підприємств та забезпеченнякредитів.

Мета: 

Ознайомитистаршокласників з основами кредитування підприємств, надати загальне уявленнястосовно забезпечення кредитів.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Сформуватиу студентів економічне мислення.

<span Times New Roman",«serif»;mso-ansi-language:UK">Підготуватистаршокласників до свідомого вибору майбутньої професії.

Завдання:

  — на підставівикладеної лекції розкрити сутність таких понять як: кредит, забезпеченнякредиту, оборотні кошти, відсоток, як плата за кредит, суб”єкти та об”єктипроцесу кредитування, циклічність виробництва, витрати виробництва.

— обгрунтувати економічну необхідність кредитуванняпідприємств.

— розвивати уміння і навички відстоювати власну точку зору,приймати обгрунтовані рішенн

еще рефераты
Еще работы по микроэкономике, экономике предприятия, предпринимательству