Реферат: Українсько-латвійські двосторонні відносини

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. Правове підґрунтяУкраїнсько-Латвійських двосторонніх відносин

Розділ 2. Українсько-Латвійськаміжурядова комісія з питань економічного, промислового і науково-технічногоспівробітництв

Розділ 3. Українсько-латвійська науково-технічнеспівробітництво

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП

Питаннявзаємовигідного співробітництво, яке, природно, будується на засадахвзаємності, пошуку компромісів між державами, виробленні спільних цінностей інапрямів політики на рівні міжнародних організацій, є однією із ключових засадзовнішньої політики кожної держави.

Відповідно доЗакону України „Про засади внутрішньої і зовнішньої політики України” від 1липня 2010 року № 2411-VI Україна здійснюєзовнішньою політику, зокрема, на засадах забезпечення національних інтересів ібезпеки України шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва зчленами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормамиміжнародного права; забезпечення захисту прав та інтересів громадян і юридичнихосіб України за кордоном; підтримки розвитку торговельно-економічного,науково-технічного та інвестиційного співробітництва України з іноземнимидержавами на засадах взаємної вигоди; розширення міжнародного співробітництва зметою залучення іноземних інвестицій, новітніх технологій та управлінськогодосвіду в національну економіку в інтересах її реформування, модернізації таінноваційного розвитку, забезпечення інтеграції України в європейськийполітичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства вЄвропейському Союзі тощо[1].

РеспублікаЛатвія, після відновлення повної незалежності 1991 року, відразу взяла курс навходження до європейських та міжнародних організацій. Так, вже 1999 році, вонапершою з прибалтійських країн офіційно вступила до Світової організаціїторгівлі та була запрошена на Хельсінкській самміт Європейського Союзу дляпочатку обговорення деталей вступу до ЄС. Менш ніж за п’ять років Латвіявступила до Північноатлантичного альянсу (29 березня 2004 року) та сталаповноправним членом Європейського Союзу (1 травня 2004 року).

Зі вступом до ЄС Латвіявідповідно приєдналась і до Лісабонської стратегії (про перехід ЄС до„економіки знань”, і до Рамкової програми ЄС з наукових досліджень татехнологічного розвитку). Так, витрати на науково-дослідні та дослідно-конструкторськіроботи у Латвійській республіці зросли від 0,42% від ВВП у 2004 році дозапланованих 1,5% від ВВП на 2010 рік (хоча це лише половина від встановленихЛісабонською стратегією 3% від ВВП відрахувань на науку). При цьому ЄвропейськаКомісія відзначає, що Латвія знаходиться серед тих 6 країн, які найвірогіднішедосягнуть запланованого рівня витрат на 2010 рік[2].

Україна в цьомуплані переживає далеко не кращі часи. Глибока економічна і соціальна кризапривела до того, що досить значний технологічний і науковий потенціал Українивикористовується не цілком. Більш того, щорічно наукову сферу залишають 30 тис.вчених і фахівців. Тільки 1% промислових підприємств України займаютьсяосвоєнням нових технологій[3].

З огляду навикладене вище, зміцнення та розширення взаємовигідних відносин України зЛатвією є одним з елементів реалізації курсу нашої держави на євроатлантичну таєвропейську інтеграцію, поглиблення політичного та економічного співробітництваз державами Балтії та країнами Північної Європи[4].

дипломатичнийспівробітництво міжурядовий


Розділ 1. Правове підґрунтя Українсько-Латвійських двосторонніх

відносин

Дипломатичнівідносини між Україною та Республікою Латвія –колишніми радянськимиреспубліками – було встановлено після здобуття ними незалежності 12 лютого 1992року.

У серпні цього жроку між країнами було підписано Угоду про розвиток торговельно-економічногоспівробітництва між Урядом України і Урядом Латвійської Республіки, нареалізацію положень якої 1995 року було утворено прототип Українсько-Латвійськоїміжурядової комісія з питань економічного, промислового і науково-технічногоспівробітництва – Міжурядову українсько-латвійську комісію з питань торговельно-економічногоспівробітництва.

Наступним крокому плідному двосторонньому співробітництві стало підписання у 1995 році Договоруміж Україною та Латвійською Республікою про дружбу і співробітництво.

У Декларації пророзвиток співробітництва між Україною і Латвійською Республікою оголошеній 23травня 1995 року держави оцінили цей Договір, як такий, що відкриває новіможливості для більш широкого та активного розвитку міждержавних відносин тазадекларували намір розвивати засноване на принципах взаємовигідностіекономічне, науково-технічне і торговельне співробітництво і створюватисприятливі умови для спільного підприємництва і господарської діяльності, атакож налагоджувати зв'язки між підприємцями і підприємствами-товаровиробниками[5].

Варто відзначити, що згадані тези Декларації не залишились лише намірами. Так, лише за травень-грудень 1995 рік було укладено 12 угод. Зокрема, Договір між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах, Угода між Урядом України та Урядом Латвійської Республіки />про створення міжурядової українсько-латвійської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, Угода між Урядом України і Урядом Латвійської Республіки щодо взаємної допомоги у митних питаннях, Конвенція між Урядом України і Урядом Латвійської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і на майно, Угода між Україною та Латвійською Республікою про вільну торгівлю.

В цілому ждоговірно-правова база українсько-латвійських відносин складається з 6міждержавних угод, 22 міжурядових, 3 міжпарламентських і 44 міжвідомчихдокументів.

Що стосуєтьсяспівробітництва України та Латвії у сфері, що є предметом розгляду зазначеноїроботи, окремо слід розглянути Договір між Україною та Латвійською Республікоюпро дружбу і співробітництво[6](1995 року) та Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом ЛатвійськоїРеспубліки про економічне, промислове та науково-технічне співробітництво[7] (2004 року).

Основу для науково-технічного співробітництва було закладено у статті 11 Договору: Високі Договірні Сторони сприяють створенню умов для ефективного співробітництва в галузі фундаментальних і прикладних наук, розвитку і впровадження передової техніки і технологій, а також для підтримання прямих зв'язків і загальних ініціатив учених, науково-дослідних інститутів, науково-виробничих об'єднань.

Однак, довгий час – майже 9 років – співробітництво України та Латвії у цій сфері залишалось на дуже низькому рівні, і фактично здійснювалось в рамках торговельно-економічних відносин двох держав, яке забезпечувала Міжурядова українсько-латвійська комісії з питань торговельно-економічного співробітництва.

Початком новогоетапу співробітництва України та Латвійської Республіки у науково-технічнійсфері став 2004 рік. У зв’язку з денонсацією з 1 травня 2004 року, внаслідоквступу Латвії до ЄС, Угоди між Кабінетом Міністрів України та УрядомЛатвійської Республіки про вільну торгівлю та Угоди між Урядом України таУрядом Латвійської Республіки про створення міжурядової українсько-латвійськоїкомісії з питань торговельно-економічного співробітництва та враховуючипрагнення держав підтримувати і зміцнювати економічне, промислове танауково-технічне співробітництво 5 жовтня 2004 року у Ризі підписано Угоду міжКабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про економічне,промислове та науково-технічне співробітництво, що набрала чинності з       1лютого 2006 року (далі – Угода).

 

Розділ 2. Українсько-Латвійська міжурядовакомісія з питань економічного, промислового і науково-технічногоспівробітництва

З урахуваннядосягнутого станом на 2004 рік рівня економічного, промислового танауково-технічного співробітництва у статті 2 Угоди Україна та Латвія визналиперспективними такі галузі для співробітництва:/> легкапромисловість; />транспорт, включаючи транспортні засоби; />енергетика; />охорона здоров'я та фармацевтичнапромисловість;/> хімічна та нафтохімічна промисловість; />газова промисловість; />деревообробнапромисловість, включаючи целюлозно-паперову; />електрообладнаннята електропобутові прилади; />електронна та електротехнічнапромисловість;/> металургія, включаючи металообробнупромисловість; />промислове обладнання; />сільськогосподарськата лісова техніка; />обладнання для харчової промисловості,включаючи обладнання для переробної промисловості;/> екологічнемашинобудування; />гірничодобувна промисловість;/>виробництво будівних матеріалів та обладнання; />модернізація тареконструкція електростанцій, включаючи системи електропостачання; />розширення та реконструкція газо- і нафтопроводів, включаючи співробітництвоу сфері розвідки та обладнання нових родовищ; />співробітництвов галузях промислового та цивільного будівництва, освіти та навчання фахівців врізних галузях промисловості, співробітництво в галузі статистики.

З метою забезпеченнярозвитку, зміцнення і диверсифікації економічного, промислового інауково-технічного співробітництва двох держава на взаємовигідній основі та угалузях, визначених статтею 2 Угоди, було утворено Міжурядову Комісію зекономічного, промислового і науково-технічного співробітництва (далі –Міжурядова Комісія).

До складуМіжурядової Комісії відповідно до статті 3 Угоди входять представникивідповідних органів державної влади та можуть бути запрошені представникиділових структур для участі в її роботі, що проходить у формі засідань. ЗасіданняМіжурядової Комісії проводяться у разі необхідності, але не раніше одного разуна рік почергово в Україні та Латвійській Республіці. З 2006 року булопроведено три засідання Міжурядової Комісії. За підсумками кожного засіданняМіжурядової Комісії складається протокол. Він стає своєрідною „дорожньою картою”для держав на найближчий рік.

Основнимизавданнями діяльності Міжурядової Комісії є:/>

1) обговоренняпрограм економічного, промислового та науково-технічного співробітництва в галузях,що представляють взаємний інтерес;

/>2)сприяння створенню необхідних умов для надання кредитів та забезпеченняфінансування економічного, промислового і науково-технічного співробітництва;

/>3)сприяння співробітництву малого та середнього підприємництва;

/>4)сприяння створенню відповідних умов для участі підприємців обох держав в міжнароднихвиставках та ярмарках, які проводитимуться на території будь-якої з ДоговірнихСторін;

/>5)співробітництво з розвитку екологічно безпечних систем інфраструктури, а саме вгалузях:/>

- енергетики;/>

- автомобільнихта залізничних мереж; />

- морськихта річкових транспортних мереж;

/>- авіаційноготранспорту; />

- телекомунікацій;/>

- збору таобробки промислових та побутових відходів;

/>- меліорації;/>

- водногогосподарства;

/>6)розробка пропозицій з метою захисту та охорони навколишнього природногосередовища та захист споживачів;

/>7)розробка пропозицій та прийняття заходів з забезпечення безпеки та сталостіпоставок електричної енергії, нафти та природного газу, а також приверненняпотенційних інвесторів. При цьому надаватиметься особлива увага питанням використаннята передачі електричної енергії, транспортування газу та нафтопродуктів;/>

8) розробкапропозицій та прийняття заходів, спрямованих на підвищення рівня безпекиатомних електростанцій відповідно до міжнародно визнаних стандартів ядерноїбезпеки; />

9) співставленнястатистичних даних Договірних Сторін./>

Крім того, наМіжурядову Комісію покладено обов’язок сприяти розвитку коопераційних відносинта інших форм виробничого співробітництва/>, надаватирекомендації щодо змін та доповнень до Угоди.

Перше засідання їМіжурядової Комісії відбулось 11 травня 2007 року у Ризі із залученнямекспертів відповідних міністерств і відомств, а також представниківбізнес-спільнот України та Латвії.

Українськуделегацію на засіданні Комісії очолив Міністр економіки України, Голова Українськоїчастини Комісії А. Кінах, латвійську — Міністр економіки ЛатвійськоїРеспубліки, Голова Латвійської частини Комісії Ю. Стродс. Під час засідання МіжурядовоїКомісії було обговорено весь комплекс питань співробітництва як надвосторонньому, так і на багатосторонньому рівнях, сторони обмінялисяінформацією щодо розвитку економіки України і Латвії, а також обговорили станта перспективи розвитку двостороннього українсько-латвійського економічногоспівробітництва.

Найбільш перспективними сферами розвитку торговельно-економічногоспівробітництва між обома країнами було визнано:

- транспортно-транзитнугалузь

- паливно-енергетичнийкомплекс

- промисловість

- сільськегосподарство

- туризм

- науково-технічнеспівробітництво

Разом з тим на засіданні Міжурядової Комісії обговорювалися факт скороченняпротягом 2005-2006 років обсягів взаємного товарообігу, відновлення тенденціїподальшого його зростання у 2007 році, було відмічено активізаціюінвестиційного співробітництва та наявність позитивної динаміки взаємногозалучення інвестицій в економіку обох країн. Члени Міжурядової Комісіївідзначили, що наявний обсяг економічної співпраці між Україною та Латвією невідповідає потенційним можливостям обох країн і висловлено зацікавленість уподальшій активізації двосторонніх торговельно-економічних відносин.

В ході засідання МіжурядовоїКомісії латвійська сторона висловила підтримку реформам і євроінтеграційнимпроцесам в Україні та готовність надавати відповідну технічну допомогу,розробляючи і реалізовуючи спільні проектив рамках різних програм Європейського Союзу.

Серед іншогосторони домовилися провести робочу зустріч експертів Міністерств освіти і наукиУкраїни та Латвії з метою розробки проекту Програми українсько-латвійськогоспівробітництва в галузі наукових досліджень і технологій для забезпеченняактивізації науково-технічногоспівробітництва[8].

Друге засіданняКомісії під головуванням Міністра економіки України Богдана Данилишина таМіністра економіки Латвійської Республіки Артіса Кампарса відбулося у Києві 4червня 2009 року.

Сторониобмінялися інформацією про стан виконання Протоколу першого засідання Комісіїта положень Програми економічного співробітництва між Україною і ЛатвійськоюРеспублікою на 2008 –     2009 роки та відзначили, що в цілому положеннядокументів виконані або перебувають у стадії реалізації. Домовлено про розробкуПрограми економічного співробітництва між Україною і Латвійською Республікою на2010 – 2011 роки.

Як і у 2007 роцілатвійська сторона висловила підтримку реформам і євроінтеграційним процесам вУкраїні та готовність надавати відповідну технічну допомогу, розробляючи іреалізовуючи спільні проекти в рамкахрізних програм Європейського Союзу[9].

Голови національнихчастин Міжурядової Комісії поінформували про стан розвитку економіки України таЛатвійської Республіки в умовах світової фінансово-економічної кризи. Зокрема,обмінялися статистичною інформацією щодо стану торговельного й інвестиційногоспівробітництва (за даними Посольства Латвійської Республіки в Україні)[10]:

Таблиця 1. Латвійсько-українськийторговельний оборот за 2008 рік ths, EUR

Загальний оборот 192 132 Експорт 91 740 Імпорт 100 392 Сальдо — 8 652 Коефіцієнт покриття імпорту експортом 0.91

Таблиця 2. Динамікалатвійсько-української торгівлі з 2005 по 2008 рік, EUR

Рік Експорт Імпорт 2005 56 633 712 132 254 551 2006 82 030 534 95 445 205 2007 85 130 774 110 728 078 2008 91 732 612 100 388 279

Водночас Сторони відзначилисуттєве зменшення щомісячних обсягівторгівлі в І кварталі 2009 року, зумовлене негативним впливомсвітової фінансової кризи на економіку України та Латвії. У зв’язку з цим увагачленів Міжурядової Комісії була зосереджена на питаннях пошуку нових напряміввзаємодії з метою розширення експортного потенціалу обох країн.

Щодо питанняактивізації науково-технічного співробітництва Українська сторона запропонуваластворити робочу групу з питань науково-технічного співробітництва і провестиперше засідання в першому кварталі 2010 року, під час якого визначитипріоритетні напрями співробітництва міжкраїнами в науково-технічній галузі.

Також під час другогозасіданням Міжурядової Комісії було проведено українсько-латвійськийбізнес – форум, у роботі якого взяли участь співголови Комісії,члени Комісії та понад 60 представників ділових кіл України та Латвії[11].

Третє засідання Міжвідомчої Комісії, як ібуло домовлено Сторонами, пройшло 29 липня 2010 року у Ризі. Українську делегацію відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28квітня 2010 р. N 983-р очолив Міністр економіки – Цушко Василь Петрович.

У ході третьогозасідання Комісії сторони обговорили перспективи співпраці у сфері транспорту,енергоефективності, підприємництва, промисловості, туризму, освіти танауково-технічної співпраці, регіональної політики тощо. В агропромисловомукомплексі була досягнута домовленість сприяти збільшенню взаємного товарообігупродукції агропромислового комплексу; у сфері торгівлі рибною продукцією ірибними консервами; у питаннях продовольчого і ветеринарного контролю тощо.Важливим кроком для активізації двосторонньої співпраці стало підписанняПрограми економічного співробітництва між Україною і Латвійською Республікою на2010-2011 роки.

Крім того,Сторони обмінялися статистичними даним щодо стану торгівельного таінвестиційного співробітництва[12].

Таблиця 3. Динаміканадходжень прямих інвестицій з Латвійської Республіки в економіку України, заданими Держкомстату України, млн. дол. США

Станом на

1 січня відповідного року

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Сума інвестицій 71,9 36,2 41,5 68,2 74,1 64,0

Прямі іноземніінвестиції в Україну з Латвії на 01.07.2010 склали 85,8 млн. дол. США. Загалузевим принципом найбільше інвестицій спрямовано в операції з нерухомістю,спрямовано у сферу інжинірингу та надання послуг підприємцям, фінансовудіяльність, транспорт і зв’язок, а також торгівлю.


Таблиця 4. Динаміканадходжень прямих інвестицій з України в економіку Латвійської Республіки, заданими Банку Латвії, млн. дол. США

Станом на

1 січня відповідного року

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Сума інвестицій 10,2 12,6 12,8 18,4 37,4 33,0

За данимиДержкомстату України, загальний обсяг прямих інвестицій з України в Латвію на01.07.2010 – 62,8 млн.дол. США, що є третім показником після Кіпру та РФ, і зпочатку року збільшилися майже вдвічі. Переважна більшість інвестицій вкладенау фінансову сферу та операції з нерухомістю[13].

Таблиця 5. Торгівля(згідно з даними Центрального управління статистики Латвії), 2009р.

Експорт: Імпорт: 1. Литва – 742 316 478 EUR або 15,52 % від загального експорту Латвії 1. Литва – 984 952 448 EUR або 16,63 % від загального імпорту Латвії 2. Естонія – 643 952 219 EUR або 13,46 % 2. Росія – 719 575 612 EUR або     12,15 % 3. Росія – 450 498 191 EUR або 9,42 % 3. Німеччина – 649 938 151 EUR або 10,98 % 4. Німеччина – 409 289 032 EUR або   8,56 % 4. Польща – 480 576 038 EUR або 8,12 % 5. Швеція – 289 304 745 EUR або   6,05 % 5. Естонія – 431 470 921 EUR або 7,29 % 18. Україна – 53 618 783 EUR або 1,12%

18. Україна – />/>81 207 944 EUR або 1,37 %

Таблиця 6. Видитоварів, що експортуються з Латвії в Україну, 2009рік, млн. EUR

Вид товарів млн EUR

Питома вага

від загального експорту

Усього 53,62 100%

Хімічна промисловість та суміжних галузей:

медикаменти – 83,07%

15,03 28,03%

Teкстильні матеріали та текстильні вироби:

матеріали з синтетичних волокон – 16,44%

11,99 22,36% Машини та механізми; електрообладнання – 12,59% 6,18 11,53%

Деревина:

плити ДСП – 96,86%

2,68 5,00% Целюлоза; папір та картон 2,55 4,76% Продукти тваринництва 2,47 4,60% Продукти продуктової промисловості 2,19 3,99% Мінеральні продукти 2,04 3,80% Вироби з каміння, гіпсу, цементу, скла, кераміки 1,95 3,64% Пластмаса та вироби з неї; каучук та вироби з гуми 1,91 3,56% Інші промислові товари 1,46 2,72% Транспортні засоби 1,43 2,67% Метал та вироби з нього 0,83 1,55% Оптичні обладнання та апарати (у т.ч. медичні); годинники, музичні інструменти 0,57 1,06% Інше 0,34 0,73%

Таблиця 7. Видитоварів, що імпортуються з України в Латвію, 2009 рік, млн. EUR

Вид товарів млн. EUR Питома вага від загального експорту Усього 81,21 100%

Транспортні засоби:

вагони поїздів та трамваїв – 95,30%

35,49 43,71%

Метали та металовироби:

тугоплавкі метали – 43,68%

11,18 13,76%

Продовольчі промислові товари:

етиловий спирт, міцні алкогольні напої – 36,01%

7,35 9,06% Рослини: рапс та рапсове насіння – 79,35% 6,94 8,55% Целюлоза; папір та картон 3,95 4,87% Хімічна промисловість та суміжних галузей 3,38 4,16% Вироби з каміння, гіпсу, цементу, скла, кераміки 3,00 3,70% Мінеральні продукти 2,84 3,50% Пластмаса та вироби з неї; каучук та вироби з гуми 1,59 1,96% Машини та механізми; електрообладнання 1,59 1,95% Інші промислові товари 1,34 1,65% Деревина та вироби з неї 1,01 1,24% Жири та масла 0,92 1,13% Інше 0,63 0,76%

У рамках третьогозасідання Міжурядової Комісії також відбулася ділова зустріч міністрівекономіки з українськими та латвійськими підприємцями.

Наступнезасідання Міжурядове Комісії заплановано провести у першій половині 2011 року.Однак, вперше, у зв’язку зі спробою оцінити перспективи розвитку чорноморськихприпортових міст, засідання пропонується провести в Одесі, а не в Києві[14].

Необхідновідзначити, що задекларовані як на першій, так і на другій зустрічі наміриСторін активізувати співробітництво у науково-технічній сфері, напрацюватиПрограми українсько-латвійського співробітництва в галузі наукових досліджень ітехнологій та створити відповідну робочу групу так і не були реалізовані.

Розділ 3. Українсько-латвійська науково-технічнеспівробітництво

За данимиМіністерства закордонних справ України науково-технічне співробітництво міжУкраїною та Латвією у 2009 році спрямовувалося на просування розробокукраїнських науковців на латвійський ринок і залучення до України новітніхтехнологій латвійських компаній.

Тривала пліднаспівпраця фармацевтичної компанії „Олайнфарм” з українським ТОВ „Олфа”.Десятирічний ювілей Товариство ознаменувало виходом на ринок розробленогопротягом трьох років Латвійським інститутом органічного синтезу метаболічногопрепарату Вазонат, який проходить реєстрацію в Україні.

Поглибленнюдвостороннього науково-технічного співробітництва сприяло друге засіданняміжурядової Комісії, на якому досягнуто домовленості щодо всебічної підтримкинауково-технічного співробітництва фірм Bruker Baltіc (Латвія) й ТОВ НПП „АКП”(Україна) в питаннях розробки, виробництва й поставок прецизійної спектрометричноїапаратури для підприємств атомної енергетики й охорони довкілля України.

У контекстірозвитку співробітництва в сфері енергозбереження, що є актуальним для обохдержав, слід відзначити важливість проведення конференції з питань ефективноговикористання і відновлення енергоресурсів у країнах „Східного партнерства”, якавідбулася у Ризі. Україну представляло Міністерство з питаньжитлово-комунального господарства. Головна увага приділялася співробітництву зефективного використання енергоресурсів та збільшення частки відновлюванихресурсів, застосуванню вже напрацьованого європейського досвіду. Для України,яка має суттєві проблеми з системами теплопостачання та енергозбереження,участь у заході дала можливість привернути увагу до згаданої проблематики, атакож ознайомитися з досвідом інших країн у сфері енергозбереження, зокрема ЛР.

Враховуючипопулярність виставки “Tech Industry 2009” Посольство Латвії в Україні сприялоучасті української сторони у заходах, що проводилися в рамках виставки. Усемінарі «Нові рішення у машинобудуванні – наука й міжгалузеве співробітництво»у рамках виставки “Tech Industry 2009” брав участь Заступник Голови Державногоагентства України з інвестицій та інновацій, який виступив з доповіддю щодоінвестиційної політики в Україні у період глобальної фінансово-економічноїкризи.

Посольствосприяло налагодженню контактів Ризького технічного університету (РТУ) і мережійого установ з відповідними установами України: Інституту залізничноготранспорту РТУ – з Дніпропетровським національним університетом залізничноготранспорту ім. академіка Лазаряна; Інституту технології машинобудування РТУ – зінститутом електрозварювання ім. Патона; будівельного факультету РТУ звідповідними установами України; Української Академії аграрних наук і мережі їїустанов з профільними вузами ЛР. Опрацьовуються перспективи навчанняукраїнських фахівців зі зварювання всіх рівнів на базі РТУ та Латвійськоготовариства фахівців-зварників. Продовжується вивчення можливостей налагодженняспівпраці між Латвійським інститутом медичних досліджень гіпертермії таМіністерством охорони здоров’я України у сфері лікування ВІЛ-інфікованих іхворих на СНІД.

Результатомпереговорів з Міністром освіти і науки ЛР стала домовленість про продовженняспівпраці у науково-технічній сфері, зокрема у галузі обмінів міжнауково-дослідними інститутами та проведення спільних досліджень.

Посольствовивчало досвід Латвії з реалізації інноваційної політики, розвитку науковихдосліджень та впровадження нових технологій у виробництво[15]

Крім того, необхіднозазначити, що Україна, як і Латвія є асоційованим членом програми EUREKA (European Research Coordination Agency), діяльність якої спрямована наукріплення конкурентноздатності економік європейських держав шляхом підтримкикомерційних кампаній, дослідницьких центрів та університетів, які виконуютьпроекти по розробці інноваційної продукції: виробів, процесів та послуг на базіновітніх технологій.[16].

Варто відзначититакож співробітництво України та Латвії в рамках Ради щодо залізничноготранспорту держав-учасників Співдружності (Республіка Латвія є асоційованимчленом Ради). Зокрема, відповідно до протоколу сорок п’ятого засідання Ради 21-22лютого 2007 року[17]держави-учасниці підтримали розробку плану науково-дослідних та дослідно-конструкторськихрозробок, спрямованих на вдосконалення експлуатаційної роботи і транспортногообслуговування на 2007 рік


ВИСНОВКИ

За результатамиопрацювання відомостей щодо співробітництва України та Латвії унауково-технічній сфері очевидним стає його неприпустимо низький рівень.

Однак, вартовизнати, що держава може ефективно співпрацювати з іншими державами чиміжнародними організаціями у тих сферах, в яких вона має чітко визначену внутрішнюполітику, інститути її реалізації та достатнє фінансування, визначених назаконодавчому рівні програм та напрямків.

Наукові іпрактичні знання дослідників і вчених потребують пошуку конкретногозастосування та комерційного результату. Промисловість та інфраструктураповинні застосовувати нові інноваційні вироби і технології для підтримкиекономічного розвитку і конкурентноздатності держави.

Що ж має Україна?Низку нормативно-правових актів, що врегульовують питання науково-технічноїдіяльності в держав, зокрема: Закони України „Про пріоритетні напрями розвиткунауки і техніки” від 11 липня 2001 року № 2623-ІІІ, „Про наукову інауково-технічну діяльність” від      13 грудня 1991 року № 1977-ХІІ, „Пронаукову і науково-технічну експертизу” від 10 лютого 1995 року № 51/95ВР,розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2009 року № 1474-р „Прозатвердження плану заходів з підвищення ефективності наукових досліджень таподальшого розвитку науково-технічного потенціалу України”, постанови КабінетуМіністрів України від 14 травня 2008 року № 447 „Про затвердження Державноїцільової економічної програми „Створення в Україні інноваційної інфраструктури”на 2009 – 2013 роки” та „Про затвердження Державної програми прогнозуваннянауково-технологічного розвитку на 2008 – 2012 роки” від 11 вересня 2007 року №1118 та досить високий рівень внутрішнього правового нігілізму в частиніреалізації державної політики у цій сфері, а також традиційний брак фінансуваннянавіть найбільш перспективних проектів.

Україна мала іхочеться вірити ще має технологічний і науковий потенціал, який може розвиватияк внутрішньо, так і у співпраці з іншими державами та міжнароднимиорганізаціями.

Однак ми станемоцікавим та перспективним партнером для співробітництва тільки тоді, колизможемо показати свій потенціал, надійність та бажання співпрацювати, а небажання отримати чергові кредити та поступки від інших учасників міжнародногоспівтовариства. і мова йде на лише про співпрацю у науково-технічній сфері.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

І.Нормативно-правові акти з офіційного сайтуВерховної Ради України (http://zakon1.rada.gov.ua)

1. Угода пророзвиток торговельно-економічного співробітництва між Урядом України і УрядомЛатвійської Республіки

2. Деклараціяпро розвиток співробітництва між Україною і Латвійською Республікою від 23травня 1995 року

3.  Договір між Україною таЛатвійською Республікою про дружбу і співробітництво від 23 травня 1995 року

4.  Угода між Урядом України таУрядом Латвійської Республіки про створення міжурядової українсько-латвійськоїкомісії з питань торговельно-економічного співробітництва

5.  Угода між Урядом України іУрядом Латвійської Республіки щодо взаємної допомоги у митних питаннях

6.  Конвенція між Урядом Україниі Урядом Латвійської Республіки про уникнення подвійного оподаткування тапопередження податкових ухилень стосовно податків на доход і на майно

7.  Угода між Україною таЛатвійською Республікою про вільну торгівлю

8. Угода міжКабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про економічне,промислове та науково-технічне співробітництво від 5 жовтня 2004 року

9.  Протокол сорок п’ятогозасідання Ради щодо залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності від 21-22лютого 2007 року

10. ЗаконУкраїни „Про засади внутрішньої і зовнішньої політики України” від 1 липня 2010року № 2411-VI

11. ЗаконУкраїни „Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” від 11 липня 2001року№ 2623-ІІІ

12. ЗаконУкраїни „Про наукову і науково-технічну діяльність” від 13 грудня 1991 року №1977-ХІІ,

13. ЗаконУкраїни „Про наукову і науково-технічну експертизу” від 10 лютого 1995 року №51/95ВР,

14. РозпорядженняКабінету Міністрів України „Про затвердження плану заходів з підвищенняефективності наукових досліджень та подальшого розвитку науково-технічногопотенціалу України” від 28 жовтня        2009 року № 1474-р,

15. ПостановиКабінету Міністрів України „Про затвердження Державної цільової економічноїпрограми „Створення в Україні інноваційної інфраструктури” на 2009 – 2013 роки”від 14 травня 2008 року № 447

16. ПостановиКабінету Міністрів України „Про затвердження Державної програми прогнозуваннянауково-технологічного розвитку на 2008 – 2012 роки” від 11 вересня 2007 року №1118

ІІ.Офіційні сайти

17. СайтПосольства Латвійської Республіки в Україні – <www.mfa.gov.lv/ua/ukraine/relations/

18. СайтПосольство України в Латвійській Республіці –<http://www.mfa.gov.ua/latvia/ua/26342.htm

19. СайтМіністерства економіки України // Державна підтримка українського експорту. – <www.ukrexport.gov.ua/ukr/mk_info/lat/1387.html

ІІІ.Література

20. Європейськата євроатлантична інтеграція України: стан і перспективи: Збірник науковихпраць. – Ужгород: Ліра, 2008. – 374с. – (Серія "Євроінтеграція:Український вимір", Вип. 10)

21. Збірникнаукових праць у сфері міжнародної інформації. За заг. ред. доц. Коломійця О.В.– Наукове видання. – К.: Київський міжнародний університет, 2009. – 216с.

22. Зовнішняполітика України: перші підсумки та перспективи 2008 року: матеріали«круглого столу2», 4 квітня 2008 року/ за заг. ред. Ю.Г. Рубана – К.:НІСД, 2008

23. Кознк В.В., ПайковаЛ.А., Давнленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини Навч. посіб. — 3-тє вид.,перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2002. — 406с.

24. Кушнір О.Тимчасовий повірений у справах України в Латвії. Інтерв’ю //„Балтійський курс” від 3 серпня 2010 року – <http//www.mfa.gov.ua/publication/content/47062.htm

25. НасілдникІ.Л. Фінансово-економічний механізм реалізації Лісабонської стратегії українах-членах ЄС // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальноївласності. – 2009.

еще рефераты
Еще работы по международным отношениям