Реферат: Аналіз зовнішньої торгівлі України за 2000, 2004-2007 роки

НАЦІОНАЛЬНААКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІУКРАЇНИ

Кафедраекономічної політики

РОЗРАХУНКОВО-АНАЛІТИЧНАРОБОТА

з модулю

«Макроекономіка»

Аналіз зовнішньоїторгівлі України за2000, 2004-2007 роки

Слухачки:

Паригіної КатериниВікторівни

факультет «Публічнеадміністрування»

І курс, група 1б.

Викладач:

Романюк Ольга Панасівна,

к. е. н., доц.

Київ-2009


Варіант 11

 

Зовнішня торгівляУкраїни товарами (експорт)

 

                                                                                   (млн.дол. США)

2000 2004 2005 2006 2007 Всього 14571,6 32665,9 34228,2 38365,3 49296,1 У тому числі: Країни СНД 4497,5 8557,0 10730,6 12663,5 18674,3 Європа 4680,2 11764,3 10881,4 12625,5 14773,8 Азія 3437,9 8030,7 8377,4 8133,8 10354,0 Америка 1217,5 2544,2 1831,2 2550,9 2686,3 Африка, Австралія i Океанія 738,5 1769,7 2407,6 2391,6 2807,7

 


Частина 1 Аналіз динамікизовнішньої торгiвлi України товарами (експорт) за перiод 2000; 2004 – 2007 рр.

 

1.1 Визначення змiн, яких зазнала зовнішня торгівля України товарами (експорт)за 2000, 2004-2007 рр. в цiлому

 

· Розрахунок базисного абсолютного приросту за формулою ∆б= yn<sub/>– y0:

2004 р.:32665,9 – 14571,6 = 18094,3;

2005 р.:34228,2 – 14571,6 = 19656,6;

2006 р.:38365,3 – 14571,6 = 23793,7;

2007 р.:49296,1 – 14571,6 = 34724,5.

· Розрахунок базисного темпу зростання за формулою T3б= уn<sub/>/ у0:

2004 р.:32665,9: 14571,6 = 2,242;

2005 р.:34228,2: 14571,6 = 2,349;

2006 р.:38365,3: 14571,6 = 2,633;

2007 р.:49296,1: 14571,6 = 3,383.

· Розрахунок базисного темпу приросту за формулою Тбпр.=∆б / у0:

2004 р.:18094,3: 14571,6 = 1,242;

2005 р.:19656,6: 14571,6 = 1,349;

2006 р.:23793,7: 14571,6 = 1,633;

2007 р.:34724,5: 14571,6 = 2,383.

 

Таблиця 1.Базиснi показники динаміки за перiод 2000; 2004 – 2007 рр.

Назва показника

Формула для розрахунку

Од. вим.

Значення

Базисний абсолютний прирiст

∆б = yn<sub/>– y0

млн. дол. США 34724,5

Базисний темп зростання

T3б = уn<sub/>/ у0

% 338,3

Базисний темп приросту

Тбпр.= ∆б / у0

% 238,3

 


Висновки:

1. Згідно із показником абсолютного приросту, у 2007 р. Українаекспортувала товарів більше на 34724,5 млн. дол. США порівняно з 2000 р.

2. Темп зростання суми експорту з України в 2007 р. становив 338,3%вiд рiвня 2000 р. Загалом з 2004 р. прослідковується позитивна тенденціязростання експорту.

3. Темпу приросту українського експорту за перiод з 2000р. по 2007р.зріс на 238,3%.

1.2 Визначення року, в якому в порівнянні з попереднім роком мало місценайбільше зростання/зменшення зовнiшньої торгiвлi України товарами (експорт)

 

· Розрахунок ланцюгових абсолютних приростiв за формулою ∆л= yn<sub/>- yn-1:

2004 р.:32665,9 — 14571,6 = 18094,3;

2005 р.:34228,2 — 32665,9 = 1562,3;

2006 р.:38365,3 — 34228,2 = 4137,1;

2007 р.:49296,1 — 38365,3 = 10930,8.

· Розрахунок ланцюгових темпiв зростання за формулою T3л= уn<sub/>/ уn-1:

2004 р.:32665,9: 14571,6 = 2,242;

2005 р.:34228,2: 32665,9 = 1,048;

2006 р.:38365,3: 34228,2 = 1,121;

2007 р.:49296,1: 38365,3 = 1,285.

· Розрахунок ланцюгових темпiв приросту за формулою Тппр.=∆л / уn-1:

2004 р.:18094,3: 14571,6 = 1,242;

2005 р.:1562,3: 32665,9 = 0,048;

2006 р.:4137,1: 34228,2 = 0,121;

2007 р.:10930,8: 38365,3 = 0,285.

Таблиця 2. Ланцюговi показники динаміки зовнiшньої торгiвлiУкраїни товарами (експорт) перiод 2000; 2004 – 2007 рр.

Перiод часу

Формула для розрахунку

Од. вим.

Значення

Ланцюговi абсоютнi прирости 2000-2004

∆л = yn<sub/>- yn-1

млн. дол. США 18094,3 2004-2005 млн. дол. США 1562,3 2005-2006 млн. дол. США 4137,1 2006-2007 млн. дол. США 10930,8 Ланцюговi темпи зростання 2000-2004

T3л = уn<sub/>/ уn-1

% 224,2 2004-2005 % 104,8 2005-2006 % 112,1 2006-2007 % 128,5 Ланцюговi темпи приросту 2000-2004

Тппр.= ∆л / уn-1

% 124,2 2004-2005 % 4,8 2005-2006 % 12,1 2006-2007 % 28,5

 

Висновки:

1. Згідно показника абсолютного приросту, можемо стверджувати, що з2000р., 2004-2007 рр. експорт товару з України зростав. З 2000 по 2004 рр. вінзбільшився на 18094,3 млн. дол. США; в 2004-2005 рр. – на 1562,3 млн. дол. США;в 2005-2006 рр. – на 4137,1 млн. дол. США; а в 2006-2007 рр. зростає на 10930,8млн. дол. США.

2. Згідно ланцюгового темпу зростання, найбільший темп зростаннявідбувся у 2004 році і становив 224,2% (порівняно з 2000 р.)

3. За показниками отриманими при досліджені ланцюгових темпівприросту, можна зробити наступні висновки. У 2004 р. експорт з України зріс на124,2%. В той час як в наступні роки показник відчутно знижується і досягає максимумутільки у період з 2006 по 2007 рр., становлячи 28,5%.


1.3 Графiчне зображеннядинамiки зовнiшньої торгiвлi України товарами (експорт) у виглядi стовпчикової діаграми

 

/>

Рис. 1.1.Динамiка зовнiшньої торгiвлi України товарами (експорт)

перiод 2000; 2004 – 2007 рр.

 

1.4 Загальні висновки

Проаналізувавшидинаміку зовнiшньої торгiвлi України товарами (експорт) за період 2000, 2004 – 2007рр. дійшли наступних висновків:

-  В цілому з 2000р. по 2007 р. експорт з України зріс на 34724,5 млн. дол. США (що становило338,3% зростання). Найбільший показник припав на період з 2000 по 2004 рр.

-  Експорт з Українив 2007 р. становив 338,3 % вiд рiвня 2000 р. і відзначається щорічнимипозитивними показниками зростання. Так у 2004 р. країна експортувала на 224,2 %більше за 2000 р. За останні 4 роки найбільший показник експорту був у період з2006-2007 рр. і становив 128,5%.

-  Загалом за перiодз 2000 р. по 2007 р., експорт з України зрiс на 238,3%. Згідно з показниками у2004 р. Україна досягла найбільшого зросту експорту, він становив 124,2%,порівняно з 2000 роком. З 2004 по 2005 рр. зрiст було зафіксовано на позначці4,8% — це найменший позитивний показник., в той час, як у 2007 р. він зрiс до28,5%.

 


Частина 2 Аналiзструктури зовнiшньої торгiвлi України товарами (експорт) за перiод 2000; 2004 –2007 рр.

 

2.1 Розрахунок вiдносних показникiв структури зовнiшньої торгiвлiУкраїни товарами (експорт) для кожного перiоду часу

 

Розрахуноквiдносних величин приводимо за наступною формулою:

Відносна величинаструктури = (x1 / x0) * 100%

У 2000 р.:

1.  СНД: (4497,5: 14571,6) * 100% = 30,86%;

2.  Європа: (4680,2: 14571,6) * 100% = 32,12%;

3.  Азiя: (3437,9: 14571,6) * 100% = 23,59%;

4.  Америка: (1217,5: 14571,6) * 100% = 8,36%;

5.  Африка: (738,5: 14571,6) * 100% = 5,07%.

У 2004 р.:

1.  СНД: (8557,0: 32665,9) * 100% = 26,20%;

2.  Європа: (11764,3: 32665,9) * 100% = 36,01%;

3.  Азiя: (8030,7: 32665,9) * 100% = 24,58%;

4.  Америка: (9661,1: 32665,9) * 100% = 7,79%;

5.  Африка: (1769,7: 32665,9) * 100% = 5,42%.

У 2005 р.

1.  СНД: (10730,6: 34228,2) * 100% = 31,35%;

2.  Європа: (10881,4: 34228,2) * 100% = 31,79%;

3.  Азiя: (8377,4: 34228,2) * 100% = 24,48%;

4.  Америка: (1831,2: 34228,2) * 100% = 5,35%;

5.  Африка: (2407,6: 34228,2) * 100% = 7,03%.

У 2006 р.:

1.  СНД: (12663,5: 38365,3) * 100% = 33,01%;

2.  Європа: (12625,5: 38365,3) * 100% = 32,91%;

3.  Азiя: (8133,8: 38365,3) * 100% = 21,20%;

4.  Америка: (2550,9: 38365,3) * 100% = 6,65%;

5.  Африка: (2391,6: 38365,3) * 100% = 6,23%.

У 2007 р.:

1.  СНД: (18674,3: 49296,1) * 100% = 37,88%;

2.  Європа: (14773,8: 49296,1) * 100% = 29,97%;

3.  Азiя: (10354,0: 49296,1) * 100% = 21,00%;

4.  Америка: (2686,3: 49296,1) * 100% = 5,45%;

5.  Африка: (2807,7: 49296,1) * 100% = 5,70%.

Таблиця 3.Розрахунок вiдносних величин структури зовнiшньої торгiвлi України товарами (експорт)(%)

Назва показника

2000

2004

2005

2006

2007

Всього

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Країни СНД 30,86 26,20 31,35 33,01 37,88 Європа 32,12 36,01 31,79 32,91 29,97 Азiя 23,59 24,58 24,48 21,20 21,00 Америка 8,36 7,79 5,35 6,65 5,45

Африка, Австралiя

i Океанiя

5,07 5,42 7,03 6,23 5,70

2.2 Зображення структури зовнiшньої торгiвлi України товарами (експорт)у виглядi секторної діаграми перiод за 2000 та 2007 рр.:

 

У 2000 рiк:

/>

Рис. 2.1. Структура зовнiшньої торгiвлi України товарами (експорт) за2000р.

У 2007 рiк:

 

/>

Рис. 2.2.Структуразовнiшньої торгiвлi України товарами (експорт) за 2007 р.

 

2.3 Висновки

 

Згідноіз даними, які було отримано в ході статистичного дослідження маємо наступнутенденцію. У 2000 р. найбільша частка експорту з України припадала на країниЄвропи (32,12%). Така динаміка залишалась до 2006 р. У період з 2006 р. по 2007р. український експорт більшою своєю частиною припадав на країни СНД (у 2006 р.- 33,01%, а у 2007 р. — 37,88). За період 2000, 2004 рр. найменше Українаекспортувала у країни Африки, Австралії та Океанії (найменша частка у 2000 р.становила 5,07% від загальної суми експорту країни). У той час як з 2005 р.найнижча частка експорту закріпилась за Америкою з подальшою тенденцією внаступних роках (у 2005 р. -5,35%).

 


Частина 3 Розрахуноквідносних величин координації

 

3.1 Вiдноснi величиникоординації розраховуються за формулою

 

Відносна величинакоординації= Акраїни/АСНД

iхарактеризують у скільки разів одна частина сукупності більше чи менша заіншу (за базу, в нашому випадку, було взято експорт у країни СНД). Вiдноснавеличина координації показує, скiльки одиниць однiєї частини сукупностiприпадає на 1, 100 i 1000 одиниць іншої, взятої за базу порівняння.

У 2000 р.:

ВВКЄвропи= 4680,2: 4497,5 = 1,04

(на100 млн. дол. США експорту у країни СНД приходиться 104 млн. дол. США експортув країни Європи);

ВВКАзiї= 3437,9: 4497,5 = 0,76

(на100 млн. дол. США експорту у країни СНД приходиться 76 млн. дол. США експорту вкраїни Азії);

ВВКАмерики= 1217,5: 4497,5 = 0,27;

(на100 млн. дол. США експорту у країни СНД приходиться 27 млн. дол. США експортудо Америки);

ВВКАфр.=<sub/>738,5: 4497,5 = 0,16

(на100 млн. дол. США експорту у країни СНД приходиться 16 млн. дол. США експорту вАфриканські країни).

У 2007 р.:

ВВКЄвропи= 14773,8: 18674,3 = 0,79

(на100 млн. дол. США експорту у країни СНД приходиться 79 млн. дол. США експорту вкраїни Європи);

ВВКАзiї= 10354,0: 18674,3 = 0,55

(на100 млн. дол. США експорту у країни СНД приходиться 55 млн. дол. США експорту вкраїни Азії);

ВВКАмерики= 2686,3: 18674,3 = 0,14

(на100 млн. дол. США експорту у країни СНД приходиться 14 млн. дол. США експортудо Америки);

ВВКАфр.= 2807,7: 18674,3 = 0,15

(на100 млн. дол. США експорту у країни СНД приходиться 15 млн. дол. США експорту вАфриканські країни).

3.2 Висновки

 

Згіднорозрахунків відносних величин координації (у розрахунку на 100 млн. дол. СШАекспорту у країни СНД) можемо зробити такі висновки:

- у 2000 році експорт в країни Європи переважав над експортом вкраїни СНД, та що на 100 млн. дол. США експорту у країни СНД припадало 104 млн.дол. США суми експорту в країни Європи. У цьому ж році найнижчий показникзафіксувався за країнами Африки – на 100 млн. дол. США експорту у країни СНДприпадало 16 млн. дол. США українського експорту до Африки.

- у 2007 році мінімальний показник залишився за Америкою. Так на 100млн. дол. США експорту у країни СНД припадало 14 млн. дол. США експорту доАмерики. У той час як експорт до Європи став більш потужнішим і, успіввідношенні до 100 млн. дол. США експорту у країни СНД, становив 79 млн.дол. США.

еще рефераты
Еще работы по международным отношениям