Реферат: Структура Організації Об'єднаних Націй

/>Зміст

Вступ

1. Історія створення ООН

2. Структура ООН і напрямки діяльності основнихпідрозділів

3. Історія діяльності ООН у ролі світовогоуряду

4. План реформування ООН

5. Криза ООН

6. Подальший розвиток кризи ООН

Висновки

Список використаної літератури


/>Вступ

Усучасних міжнародних відносинах міжнародним організаціям приділяється значнароль. Починаючи з 19 століття, прагнення до інтернаціоналізації багатьох сторінжиття суспільства викликало необхідність створення нової форми міжнародногоспівробітництва. Новим етапом у розвитку світового співтовариства з'явиласяустанова перших міжнародних універсальних організацій — Всесвітньоготелеграфного союзу в 1865 р. і Всесвітнього поштового союзу в 1874 р. У данийчас нараховується більш 4 тисяч міжнародних організацій, що мають різнийправовий статус.

УXX столітті в збройних конфліктах загинуло більше людей, чим за всю попереднюісторію людства. Він став самим руйнівним і кровопролитним. Конфлікти перетворилисяв один з ведучих факторів нестабільності на землі. Сучасні конфлікти являютьсобою загрозу не тільки для учасників конфлікту, але і для усього світовогоспівтовариства. І, незважаючи на завершення холодної війни, у світі усе щеіснує погроза ядерної війни з боку великих ядерних держав. У той же час усучасному динамічному, що швидко розвивається, світі міждержавні конфліктиперемінилися громадянськими війнами. Розпад біполярного світу привів достворення нових держав, з'явилися нові види погроз міжнародному світу ібезпеці, що визначило необхідність активізації діяльності універсальноїміжнародної організації — ООН. Політичні процеси, що відбуваються на даномуетапі розвитку суспільства, виявляють необхідність у дослідженні конфліктів,аналізі їхніх причин і наслідків.

ООН — універсальна міжнародна організація, створена з метою підтримки світу іміжнародної безпеки і розвитку співробітництва між державами. Статут ООНобов'язковий для всіх держав і його преамбула говорить: «Ми, народиоб'єднаних націй, сповнені рішучості избавить прийдешні покоління від нещастьвійни, знову затвердити віру в основні права людини, у достоїнство і цінністьлюдської особистості, у рівноправність чоловіків і жінок і в рівність праввеликих і малих націй і створити умови, при яких можуть дотримуватисясправедливість і повага до зобов'язань і в цих цілях виявляти терпимість і житиразом, у світі один з одним, як добрі сусіди, об'єднати наші сили для підтримкиміжнародного світу і безпеки, забезпечити, щоб збройні сили застосовувалися неінакше, як у загальних інтересах, вирішили об'єднати наші зусилля длядосягнення цих цілей.

/> 
1. Історія створення ООН

СистемаОрганізації Об'єднаних Націй (далі ООН) у її сучасному виді складалася протягомтривалого часу, і потрібне правильне розуміння причини появи всіх її елементів.

Система ООНзародилася більш 100 років тому як механізм керування світовим співтовариством.У середині дев'ятнадцятого сторіччя з'явилися перші міжнародні міжурядовіорганізації. Поява цих організацій бути викликано двома взаємовиключнимипричинами. По-перше, утворенням у результаті буржуазно-демократичних революцій,що прагнуть суверенних держав, що прагнуть до національного незалежності, і,по-друге, успіхами науково-технічної революції, що породили тенденцію довзаємозалежності і взаємозв'язку держав.

Як відомо, гаслоневід'ємності і непорушності суверенітету народу і держави був одним з найбільшзначимих у часи буржуазно-демократичних революцій у багатьох європейськихкраїнах. Новий правлячий клас прагнув закріпити своє панування за допомогоюсильної, незалежної держави. У той же час розвиток ринкових відносинстимулювало прискорення науково-технічного прогресу, у тому числі в сферізнарядь виробництва.

Науково-технічнийпрогрес, у свою чергу, привів до того, що інтеграційні процеси проникнули векономіку всіх розвитих країн Європи і викликали всебічний зв'язок націй один зодним. Бажання розвиватися в рамках суверенної держави і неможливість робити цебез широкого співробітництва з іншими незалежними державами — і привела допояви такої форми міждержавних взаємозв'язків, як міжнародні міжурядовіорганізації.

Спочатку,головною метою міждержавного співробітництва в рамках міжнародних організаційможна було вважати контроль над інтеграційними процесами. На першому етапі заміжурядовими організаціями закріплювалася скоріше технічно-організаційна, чимполітична функція. Вони були покликані розвивати інтеграційні тенденції з метоюзалучення держав-членів. Звичайна сфера співробітництва — зв'язок, транспорт,відносини з колоніями.

Питання провиникнення першої міжнародної організації дотепер залишається спірним.Правоведи-международники найчастіше називають такий Центральну комісіюсудноплавства по Рейну, що виник у 1815 році. Крім європейських і американськихкомісій з міжнародних рік, що характеризуються строго спеціальною компетенцією,у 19 столітті створювалися так називані квазиколониальние організації, такі якнаприклад Західний Іриан, що проіснували недовго, а також адміністративнісоюзи.

Самеадміністративні союзи виявилися найбільш придатною формою розвитку міжурядовихорганізацій.

По образі іподобі адміністративних союзів, головною задачею яких було співробітництводержав у спеціальних областях, міжурядові організації розвивалися в плиніцілого століття.

Початокдвадцятого сторіччя ознаменувало кінець спокійного розвитку багатьох держав.Протиріччя властивому початку розвитку капіталізму породили світову війну.Перша світова війна не тільки затримала розвиток міжнародних організацій, але іпривела до розпуску багатьох з них. У той же час усвідомлення згубностісвітових воєн для всієї людської цивілізації вплинуло на на появу проектівстворення міжнародних організацій політичної орієнтації з метою запобіганнявоєн.

Ідея створенняглобальної міжурядової організації для запобігання воєн і підтримки світузаймала розуми людства віддавна.

Один з такихпроектів ліг в основу Ліги Націй (1919) так і не стала ефективним інструментомполітичного і міжнародного співробітництва.

У цілому за часвід першої до другої світової війни розробка проблем організації міжнародногосвіту і безпеки рухався дуже повільно.

Друга світовавійна в силу її масштабів, методів терору, застосовуваних фашистськими арміями,дала могутній поштовх урядовій і суспільній ініціативі по організації світу ібезпеки.

На урядовомурівні впорос створення організації міжнародної безпеки виник, по суті справи, зперших днів війни.

У науковійлітературі існують розбіжності про тім, хто із союзників і в якому документіпершим запропонував створення Організації Об'єднаних Націй. Західні вчені такимдокументом назвали Атлантичну хартію Рузвельта і Черчілля від 14 серпня 1941року. Радянські дослідники цілком обґрунтовано посилалися на Радянсько-польськудекларацію від 04 грудня 1941 року.

Однак,14 серпня1941 р. президент США Франклін Делано Рузвельт і прем'єр-міністр З'єднаногоКоролівства Уинстон Черчиль підписали документ, де зобов'язалися „працюватиразом з іншими вільними народами, як у війні, так і у світі“. Звідпринципів міжнародного співробітництва в підтримці світу і безпеки одержаввпоследствие назву Атлантичної хартії. Перші контури ООН були накреслені наконференції у Вашингтоні на засіданнях, що проходили у вересні-жовтні 1944 р.,де США, З'єднане Королівство, СРСР і Китай домовилися про цілях, структурі іфункціях майбутньої організації. 25 квітня 1945 р. делегати 50 країн зібралисяв Сан-Франциско на Нараду Об'єднаних Націй (назва вперше запропонованаРузвельтом) і прийняли Статут, що складається з 19 глав і 111 статей. 24 жовтняСтатут був ратифікований 5-ю постійними членами Ради Безпеки, більшістю йогодержав, що підписали, і набрав сили. З тих пір 24 жовтня в міжнародномукалендарі називається Вдень ООН.

Важливим етапомна шляху створення ООН стала конференція союзних держав у Москві в 1943 році.

У декларації від30 жовтня 1943 року підписаної представниками СРСР, США, Великобританії іКитаю, ці держави проголосили, що „вони визнають необхідність установи вможливо короткий термін загальної міжнародної організації для підтримкиміжнародного світу і безпеки, заснованої на принципі суверенної рівності всіхмиролюбних держав, членами якої можуть бути всі такі держави — великі і малі“.

Особливостямицієї організації варто назвати яскраво виражений політичний характер, щовиявляється в орієнтації на питання світу, безпеки, і гранично широкукомпетенцію у всіх сферах міждержавного співробітництва. Ці характеристики небули властиві колишнім міжурядовим організаціям.

Подальший хідпідготовки нової міжнародної міжурядової структури добре відомий і докладноописаний у багатьох історико-правових дослідженнях. Найважливішими етапами встворенні ООН обґрунтовано називають конференцію в Думбартон-Оксе (1944 р.), наякій були погоджені основні принципи і параметри механізму діяльностімайбутньої організації. Кримська конференція в Ялті в лютому 1945 року, заучастю глав трьох урядів — радянського, британського й американського — обговорила запропонований конференцією в Думбартон-Оксе пакет документів,доповнивши його в ряді пунктів, і прийняла рішення про скликання конференціїОб'єднаних Націй у США в квітні 1945 року.

Це рішенняреалізувалося на конференції в Сан-Франциско, що проходили з 25 квітня по 26червня 1945 року і завершившейся прийняттям установчих документів ОрганізаціїОб'єднаних Націй. 24 жовтня 1945 року після передачі на збереження п'ятьмапостійними членами Ради Безпеки і більшістю інших держав ратифікаційних грамотСтатут ООН ввійшов у силу.

Поява новоїміжнародної організації, зі створенням якої зв'язувалися чекання міцного світу,давало надію і на розвиток співробітництва всіх держав у питаннях економічногоі соціального розвитку.

Слід зазначити,що спочатку представлення про обсяг компетенції нової міжурядової організації вдержав-союзників значною мірою не збігалися. Радянський уряд розглядало ООН упершу чергу як організацію по підтримці міжнародного світу і безпеки, покликанууберегти людство від нової світової війни. І союзними державами така орієнтаціярозглядалася як одна з найважливіших, що дозволило досить безконфліктнодомовитися про створення ради Безпеки — органа широкої компетенції в питанняхсвіту і безпеки. У той же час радянський проект Статуту ООН, запропонований уДумбартон-Оксе, передбачав, що „організація повинна бути саме організацієюбезпеки і до її компетенції не слід відносити питання економічні, соціальні івзагалі гуманітарні, для цих питань повинні бути створені спеціальні, особливіорганізації“.

Представникизахідних держав із самого початку розглядали ООН як організацію широкоюкомпетенцією, що сприяє співробітництву держав в області економіки, соціальногозабезпечення, науки, культури і т.д. Інакше кажучи, відповідно до пропозиційсоюзних держав ООН повинна сполучити контроль за інтеграцією держав-членів як уполітичних, так і в соціально-економічних питаннях. При цьому передбачалося, щокомпетенція Організації в обох сферах повинна бути рівновеликої.

Дана пропозиціязустріла відсіч ряду держав. Мотивація відмовлення від наділення ООН широкимифункціями в сфері економіки була різної і найбільше повно виразилася в позиціяхСРСР і Великобританії.

Радянськіпредставники висловлювали думку, що регулювання економічних відносин є питаннямсугубо внутрішньодержавної компетенції. Пропозиції про міжнародно-правоверегулювання економічних відносин входять у суперечність із принципами повагидержавного суверенітету і невтручання у внутрішні справи держав.

Великобританіявиразила позицію тих держав, що вважали, що створення міжурядової організації всфері економіки несумісно з принципами ринкового лібералізму. У першу чергунедоторканності приватної власності й обмеження утручання у внутрішніекономічні зв'язки держав.

Таким чином, попитанню компетенції ООН у соціально-економічній сфері в держав-засновниківєдності не було. Висловлювалися два діаметрально протилежних підходи — прошироку компетенцію Організації в цьому питанні і про неправомірність їїповноважень сфері міждержавного соціально-економічного розвитку. В остаточномупідсумку після використання дипломатичних мір було прийнято компромісне рішенняпро наділення ООН функцією координації міждержавного соціально-економічногоспівробітництва (Статут п.3 ст.1). Задачі координації були сформульовані взагальній формі і покладені на Економічну і Соціальну Раду (ст.62 ЕКОСОС). Навідміну від Ради Безпеки ЕКОСОС споконвічно володів у своїй сфері дужеурізаними повноваженнями. Остання обставина не дозволяла ООН стать серйознимцентром співробітництва держав у соціально-економічних питаннях. Дана областьміжнародних відносин відрізнялася складністю і уключала воістину неосяжнукількість міждержавних взаємозв'язків. З цих причин координація економічногоміждержавного співробітництва з єдиного центра представлялася малоймовірної.Більш реалістичним був названий підхід з позиції функціональної децентралізації.

У силу того, щоструктурні параметри самої ООН для цих процесів виявилися вузькі, треба булостворення системи міжурядових інститутів, для яких ООН виступала координаційнимцентром. У цю систему ввійшли існуючі і знову створені спеціалізованіміжурядові організації.

Досвід Ліги Наційу цьому питанні був врахований у Статуті ООН, що у ст.57 і 63 декларував що,спеціалізовані міждержавні установи встановлюють зв'язок з ООН у порядкувисновку спеціальних угод з ЕКОСОС ООН.

Таким чином,спеціалізовані міждержавні установи залишалися самостійними міжурядовимиорганізаціями, їхній зв'язок з ООН носила характер співробітництва ікоординації дій.

У 1946 році підегіду ООН увійшла Міжнародна організація праці (Женева 1919) — МОП, у 1947 році- найстарша міжнародна організація — Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ,1865, Женева), у 1948 році — Всесвітній поштовий союз (ВПС, 1874, Берлін), у1961 році — Всесвітня метеорологічна організація (ВМО, 1878, Женева).

У ці ж рокиутворяться нові міжурядові структури. У 1944 році почалося створенняфінансово-економічної групи системи ООН. Почали діяти Міжнародний валютний фонд(МВФ), статутною метою якого було оголошене забезпечення упорядкованих відносину валютній області, подолання конкурентного знецінення валют, і Міжнароднийбанк реконструкції і розвитку (МБРР), покликаний зробити допомога відновленню ірозвитку держав-членів. У наслідку МБРР послужив основою створення групиорганізацій, що склали Світовий банк (СБ). У МБ увійшли три структури, щоволодіють ідентичними механізмами і подібними функціями: сам ММРР, Міжнароднафінансова корпорація (МФК, 1956), що має метою надання допомоги у фінансуванніприватних підприємств, Міжнародна асоціація розвитку (МАР, 1960), націлена нанадання допомоги країнам, що розвиваються, на пільгових умовах. МБ функціонує втісному зв'язку з МВФ, при цьому всі його організації зв'язані угодами проспівробітництво в ООН.

У 1946 році булистворені наступні міжурядові організації — Організація Об'єднаних Націй зпитань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО, Париж), Всесвітня організація охорониздоров'я (ВООЗ, Женева), і Міжнародна організація по справах біженців ООН (ІРА,припинила своє існування в 1952 році). У цьому ж році були встановлені контактиООН з Організацією Об'єднаних Націй з питань продовольства і сільськогогосподарства (ФАО, Рим. 1945). У 1947 році статус спеціалізованої установиодержала Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО, Монреаль, 1944). Внаступні роки в процесі створення спеціалізованих установ йшов не настількиінтенсивно, у 1958 році з'явилася Міжнародна морська організація (ІМО, Лондон),у 1967 році — всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ, Женева), у1977 році — Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (ІФАД). Саме „молоде“спеціалізована установа ООН — Організація Об'єднаних Націй по промисловомурозвитку (ЮНІДО), створена в 1967 році як допоміжний орган ООН. У рамках ЮНІДОще в 1975 році було прийняте рішення про її перетворення в спеціалізовануустанову ООН, пророблена велика робота з вироблення установчого документа — Статуту, і після його ратифікації 80 державами-членами ЮНІДО в 1985 роціодержала цей статус.

У системі ООНвідомою своєрідністю відрізняється положення двох міжнародних організацій — МАГАТЕ і ГААТТ. Міжнародне Агентство по атомній енергії (Відень, 1956) діє підегідою ООН, тому що зв'язано з останньої не через ЕКОСОС, а через ГенеральнуАсамблею. Складніше зв'язок ООН у Генерального угода з тарифів і торгівлі, щоформально не є спеціалізованою установою, але зв'язано із системою ООН черезугоди з Конференцією по торгівлі і розвитку (ЮНКТАД, 1966) і групою МБ.Розвиток ГАТТ припускає створення нової міжнародної організації в областіторгівлі.

У ходіфункціонування системи ООН, що уключала вже названі елементи ООН, спеціалізованіустанови, МАГАТЕ і ГАТТ, з'являється необхідність у створенні міжурядовихінститутів особливого роду. Створення їх було викликано мінливими потребамиміжнародного економічного і соціального співробітництва, що має тенденцію допоглиблення і розширення. Крім того, у другій половині двадцятого сторіччя наміждержавне співробітництво могутній вплив зробили, по-перше.Національно-визвольний рух колоніальних народів, по-друге, поява проблем,віднесених до розряду глобальних, — запобігання ядерної війни, демографічна,продовольча, енергетична, екологічна проблеми.

Необхідністьрішення цих проблем викликала характерні структурні зміни в системі ООН.Насамперед це виразилося в тім, що в рамках самої ООН з'явилися допоміжніоргани зі структурою і функціями міжурядових організацій, що володіютьсамостійними джерелами фінансування. До допоміжних органів ООН, створеним порезолюції Генеральної Асамблеї, відносяться: Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ, 1946),створений з метою надання допомоги дітям післявоєнної Європи, а згодомколоніальних і посада колоніальних країн, Конференція по торгівлі і розвитку(ЮНКТАД, 1966), покликана сприяти торгівлі між країнами, що знаходяться нарізному рівні економічного розвитку. Програма розвитку ООН (ПРООН, 1965)переслідує мети надання технічної і перед інвестиційної допомоги країнам, щорозвиваються.

/> 2. Структура ООН і напрямки діяльності основних підрозділів

До дійсногомоменту сформувалася стійка система ООН, що містить у собі головні органи:

· ГенеральнуАсамблею ООН,

· Радабезпеки ООН,

· Економічнаі Соціальна Рада ООН,

· Рада поОпіці ООН,

· МіжнароднийСуд ООН, Секретаріат ООН.

У систему такожвключаються і спеціалізовані установи :

· Міжнароднийвалютний фонд,

· Міжнароднийбанк реконструкції і розвитку,

· Міжнароднафінансова корпорація,

· Міжнароднаасоціація розвитку,

· Міжнароднаморська організація,

· Міжнароднаорганізація цивільної авіації,

· Міжнароднаорганізація праці,

· Міжнароднийсоюз електрозв'язку,

· Всесвітнійпоштовий союз,

· ОрганізаціяОб'єднаних Націй з питань утворення, науки і культури,

· Всесвітняорганізація охорони здоров'я,

· Всесвітняорганізація інтелектуальної власності,

· ОрганізаціяОб'єднаних Націй по промисловому розвитку,

· Продовольчаі сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй,

· Всесвітняметеорологічна організація,

· Міжнароднийфонд сільськогосподарського розвитку,

· Міжнароднеагентство по атомній енергії

Напрямкидіяльності ООН визначаються в більшій мері профілем тих чи інших органів іустанов системи. Тому варто розглянути напрямки діяльності не ООН у цілому, арозглянути повноваження і діяльність кожного з них, а також ті питання які невідносяться до їх компетенції, чи в питаннях у який існує обмеженняповноважень.

ГенеральнаАсамблея.

Це орган, у якомупредставлені всі держави – члени ООН. Генеральна Асамблея наділена рядом дужеважливих функцій: повноваженням розглядати загальні принципи співробітництва всправі підтримки міжнародного світу і безпеки, у тому числі принципи, щовизначають озброєнь, а також обговорювати широке коло проблем співробітництвадержав у політичній, економічній, соціальній, екологічній, науково-технічній іінших областях і виносити рекомендації з їм.

ГенеральнаАсамблея проводить щорічні регулярні сесії, що у грудні кожного року лишеперериваються і продовжуються до початку наступної сесії. Пленарні засіданнявідкриваються у вівторок після другого понеділка вересня. Созиваются такіспеціальні (з 1946 по 2000р. їх було 24) і надзвичайні спеціальні(з 1946 по1999р. їх було 10) сесії. Попередній порядок денний чергової сесії складаєтьсяГенеральним секретарем і повідомляється членам ООН не менш чим за 60 днів довідкриття сесії.

Характерною рисоюдіяльності Генеральної Асамблеї в останні роки є те, що усі великі значення вїї роботі, та й роботі всіх органів ООН здобуває вперше застосований у 1964р. уРаді Безпеки і широко використовуваний у Генеральної Асамблеї метод виробленняі прийняття резолюцій на основі принципу узгодження (консенсусу), тобто досягненнязагальної згоди без проведення голосування по відповідному рішенню.

РезолюціїГенеральної Асамблеї не є юридично обов'язковим для держав, але і не можутькваліфікуватися як прості чи заклики побажання. Держави повинні ретельно ісумлінно розглядати резолюції Генеральної Асамблеї.

Резолюції ідекларації Генеральної Асамблеї є найважливішим еталоном формуванняміжнародного права. В ООН склалася наступна практика розробкиміжнародно-правових документів. Спочатку приймається декларація по якому-небудьпитанню (наприклад, Загальна декларація прав людини), а потім на основі такихдекларацій вироблялися міжнародні договори і конвенції (два Міжнародних актипро права людини, Договір про нерозповсюдження ядерної зброї й ін.).

ГенеральнаАсамблея є справді демократичним представницьким органом суверенних держав.Кожен член Генеральної Асамблеї незалежно від розмірів території, чисельностінаселення, економічної і військової моці має один голос. Рішення ГенеральноїАсамблеї по важливих питаннях приймаються більшістю в 2/3 присутніх і Асамблеї,що беруть участь у голосуванні членів.

У роботіГенеральної Асамблеї можуть брати участь держави – не члени ООН, що маютьпостійних спостерігачів при ООН (Ватикан, Швейцарія) і не мають їх. Крім того,одержали право брати участь як спостерігачів Палестини і представники рядуміжнародних організацій (спеціалізованих установ ООН, ОАГ, ЛАГ, ОАЕ, ЄС, СНД іін.).

Рада Безпеки.

Рада Безпекискладається з 15 членів: п'ять членів Ради – постійні (Росія, США,Великобританія, Франція і Китай), інших десять членів (по термінології Статуту– „не постійні“) обираються в Раду відповідно до процедури,передбаченої Статутом (п.2 ст.23).

Рішення попроцедурних питаннях у Раді Безпеки вважаються прийнятими, якщо за них поданіголоси не менш дев'яти будь-яких членів Ради.

Основною формоюприйнятих Радою Безпеки рекомендацій є резолюція. Їх прийнято за більш ніжпіввіку більш 1300.

У ходібагаторічної діяльності Ради Безпеки склалися цілком визначені методи і формийого реагування і впливу на ті чи інші події у світі. Одним з таких методів єосуд Радою тієї чи іншої держави за зроблені їм протиправні дії в порушенняцілей і принципів Статуту ООН. Наприклад, Рада неодноразово засуджувала у своїхрішеннях ПАР за проведення злочинної політики апартеїду. Нерідко Рада Безпекиприбігав до такого методу, як констатація політичного факту, того чи іншогосформованого положення. Саме так визначалася в численних резолюціях РадиБезпеки обстановка на Півдні Африки, створена агресивними діями Преторії проти „прифронтових“ африканських держав.

Найбільше частовикористовуваним прийомом – закликом до держав, є спосіб улагоджуванняконфліктів Радою Безпеки. Він неодноразово звертався з закликом припинитивоєнні дії, дотримувати припинення вогню, вивести війська і т.д. У ходірозгляду комплексу проблем югославського врегулювання, ірано-іракськогоконфлікту, положення в Анголі, Грузії, у Таджикистану й уздовжТаджицько-афганської границі.

Рада Безпекинерідко виконував і функції примирення сторін у суперечках і конфліктах. З цієюметою Рада призначала посередників, особливо часто доручав Генеральному чисекретарю його представнику виконати функції надання добрих послуг,посередництва і примирення сторін. Ці функції використовувалися Радою прирозгляді палестинського, кашмірського питань, положення в колишній Югославії йін.

З 1948р. РадаБезпеки став прибігати до такого методу, як напрямок груп військовихспостерігачів і місій спостереження за виконанням вимог про припинення вогню,умов угод о перемир'ї, політичному врегулюванні і т.д. До 1973 р. військовіспостерігачі комплектувалися майже винятково з числа громадян західних країн.Вперше в 1973р. радянські офіцери – спостерігачі були включені до складу Органаза спостереженням за виконанням умов перемир'я в Палестині (ОНВУП), що дотеперздійснює корисні функції на Близькому Схід. Мисси за спостереженнямнаправлялися, крім того, у Ліван (ЮНОГІЛ), Індію і Пакистан (ГВНООНІП), Угандуі Руанду (МНООНУР), Сальвадор (МНООС), Таджикистан (МНООНТ) і ін.

Важливою сфероюдіяльності Ради Безпеки є його взаємодія з регіональними організаціями. Такеспівробітництво здійснюється в різних формах, у тому числі шляхом проведеннярегулярних консультацій, надання дипломатичної підтримки, за допомогою якої тачи інша регіональна організація може брати участь у миротворчій діяльності ООН(наприклад, ВІВСІ в Албанії), шляхом рівнобіжного оперативного розгортаннямиротворчих місій (наприклад, місія спостереження ООН у Ліберії (МНООНЛ) буларозгорнута разом із групою спостереження (ЕКОМОГ) екологічного співтовариствазахідно-африканського держав(ЕКОВАС) у Ліберії, а місія ООН за спостереженням уГрузії (МООННГ) діє в співробітництві з миротворчими силами СНД у Грузії) ішляхом спільних операцій (наприклад, Міжнародна цивільна місія ООН і ОАГ у Гаїті(МГМГ).

Рада Безпекивідіграє важливу роль у сфері раннього виявлення і виявлення конфліктів, щозароджуються. В останні роки виникла насущна потреба в створенні системраннього попередження об виникнення вогнищ напруженості, небезпеки ядерноїаварії, про екологічні погрози, масові пересування населення, стихійних лихах,погроза голоду і поширення хвороб і епідемій. Такого роду інформацію можна буловикористовувати для того, щоб оцінити, чи існує погроза світу, іпроаналізувати, які дії можуть бути початі Організацією Об'єднаних Націй для їїзменшення і які превентивні дії і міри можуть бути прийняті Радою Безпеки йінших органів ООН.

Одним з найбільшечасто використовуваних Радою Безпеки інструментів є превентивна дипломатія.Превентивна дипломатія – це дія політичного, дипломатичного, міжнародного,правового й іншого характеру, спрямовані на попередження виникнення споровши ірозбіжностей між сторонами, недопущення їхнього переростання в конфлікти йобмеження масштабів конфліктів після їхнього виникнення. Співробітничаючи зГенеральним секретарем, Рада активно використовувала засобу превентивноїдипломатії, забезпечував умови для примирення, посередництва, добрих послуг,встановленням і іншими превентивними діями.

Найбільше частовикористовуваним інструментом, особливо останнім часом, є операції по підтримцісвіту (ОПМ), яких тільки по лінії ООН було проведено з 1948р. понад 50.Операція по підтримці світу – сукупність приймаємих зі згоди взаємозалежнихконфліктуючих сторін, по цілям, задачам, місцеві і часу дій за участюбезстороннього військового, поліцейського і цивільного персоналу в підтримкузусиль по стабілізації обстановки в районах потенційних чи існуючих конфліктів,проведених у відповідність з мандатом Ради Безпеки чи регіональних організаційі спрямованих на створення умов, що сприяють політичному врегулюваннюконфлікту, і чи підтримки відновлення міжнародного світу і безпеки.

У зв'язку зіштучно створеним деякими державами гострим фінансовим кризам ООН намітиласятенденція до усе більш частого використання Радою Безпеки в ході проведенняоперації по підтримці світу збройних контингентів окремих регіональних структурзакритого типу (НАТО, ЗЕС) і проведенню за уповноваженням Ради Безпекивибільних операцій коаліціями держав, причому деякі з них уключали дії попримусі до світу і власне кажучи були примусовими операціями (наприклад,операція „Бура в пустелі 1991р. в Іракові“, „Об'єднаноїоперативної групи“ у 1992р. у Сомалі, Сил по виконанню Дейтонского угоди вСході (СВС) у 1996р., багатонаціональних сл по стабілізації (УПС) у Биг у1997р. і ін.)

Дія (операції) попримусі до світу можуть бути кваліфіковані як примусові прийоми до підтримкуполітичних зусиль по підтримці світу, повинні оснащуватися легкою стрілецькоюзброєю і зберігають завжди невід'ємне право на самооборону.

Важливимінструментом миротворчої діяльності ООН і її Ради Безпеки є роззброювання –сукупність мір, спрямованих на те, щоб зупинити необмежені потоки озброєнь іпоширення зброї масового знищення, збір, забезпечення схоронності і знищеннязвичайної зброї, роззброювання збройних груп, розмінування й ін. Першоюмиротворчою місією ООН, що сприяла роззброюванню і демобілізації, стала Групаспостерігачів ООН у центральній Америці (ГНООНЦА), що була розгорнута в 1989р.такого роду акції починалися Радою Безпеки на основі угод про загальне мирневрегулювання при проведенні своїх операцій у Сомалі, Сальвадору, Мозамбікові,Анголі, Камбоджі й ін.

Рада Безпеки дужечасто, особливо в останні роки, використовував такий інструмент, як санкції –економічні, політичні, дипломатичні, фінансові й інші примусові міри, незв'язані з використанням збройних сил, здійснені за рішенням Ради Безпеки Зметою спонукати відповідна держава чи припинити утриматися від дій. Погроз, щопредставляють собою, світу, порушення чи світу акт агресії.

Для контролю заздійсненням санкцій Радою був створений ряд допоміжних органів, наприклад Радакеруючих Компенсаційної комісії і Спеціальна комісія із ситуації у відносинахміж Іраком і Кувейтом, Комітети із санкцій у відношенні Югославії, Лівії,Сомалі, Анголи, Гаїті, Руанди, Ліберії, Судану, Сьерра-Леоне й ін. Результатизастосування Радою проти них санкцій є далеко не однозначним. Так, прийнятіРадою проти расистського режиму Південної Родезии економічні санкції сприяли у відоміймері ліквідації расистського режиму, досягненню народом Зімбабве своєїнезалежності, вступу цієї країни в 1980р. у члени ООН. Цінність санкцій якзасобу врегулювання конфліктів наочно проявилася і при врегулюванні іншихконфліктів, наприклад, в Анголі, Гаїті, Південній Африці. Разом з тим не можнане визнати, що в більшості випадків застосування санкцій бути сполучено з цілимпоруч негативних наслідків для населення й економіки країн – об'єктів санкцій іоберталося величезним матеріальним і фінансовим збитком для сусідніх і третіхдержав, що дотримують рішення Ради по санкціях.

Рада Безпекиактивно використовував у своїй миротворчій діяльності і такий інструмент, якпост-конфліктне миростроительство, — сукупність дій держав і міжнароднихорганізацій, спрямованих на усунення корінних політичних, економічних,соціальних, гуманітарних і інших причин суперечки, приведшему до збройногоконфлікту, запобігання поновлення конфлікту, виявлення і підтримка структур,призначених для зміцнення світу і відновлення найважливіших елементівінфраструктури і цивільних інститутів держави.

Такі дії нерідковключалися в мандат проведеної Радою Безпеки ООН операції по підтримцісвіту(наприклад, у Камбоджі Анголі, і ін.) і передбачали, зокрема, реінтеграціюколишніх комбатантів у продуктивне цивільне життя, відновлення діяльностіцивільних інститутів, розмінування, проведення виборів і т.д.

Так, Рада Безпекиу своїй резолюції (1037-1996р.) надав ВАООНВС мандат, що полягають ворганізації виборів, наданні сприяння в їхньому проведенні і посвідченнідійсності результатів виборів. Одна з особливостей миростроительства полягає втому, що в країні, зруйнованою війною, чи поновлення, по вкрай мері,координацію діяльності в області миростроительства приходиться спочаткудоручати багатофункціональної операції по підтримці світу. В міру досягненнятакою операцією успіху в справі відновлення нормальних умов обов'язку, щовиконувалися персоналами операції, передавалися різним програмам, фондом іустановою системи ООН, що займається видами діяльності, з яких складаєтьсямиростроительство, а сама відповідальність Ради Безпеки за прийняття рішеньпереходив до Генеральної чи Асамблеї іншим міжурядовим органам, що несутьвідповідальність за продовження цивільного миростроительства. Саме так обстоялосправу при проведенні операцій ООН по підтримці світу в Мозамбікові, Сальвадоруй ін.

Рада Безпекиприбігав до таких новаторських методів впливу на держави, як установиміжнародних карних трибуналів як свої допоміжні органи. Рада заснувала увідповідності зі своєю резолюцією 808(1993р.) від 22 лютого 1993р. Міжнароднийтрибунал для судового переслідування облич, відповідальних за серйознепорушення міжнародного гуманітарного права, зроблені на території колишньоїЮгославії з 1991р. 8 листопада 1994р. Рада Безпеки у своїй резолюції955(1994р.) ухвалив заснувати Трибунал для судового переслідування облич,відповідальних за геноцид і інші подібні порушення, зроблені в період з 1 січняпо 31 грудня 1994р. у Руанді. Створення такого роду трибуналів на основірішення органа ООН (а не угоди між державами) з міжнародно-правової точки зорує далеко не безперечним.

Відповідно доСтатуту ООН, Рада Безпеки повинна функціонувати безупинно і здійснювати „швидкій ефективні“ дії від імені членів ООН. З цією метою кожен член РадиБезпеки повинний завжди бути представлений у місці перебування ООН. Відповіднодо правил процедури, проміжок між засіданням Ради Безпеки не повиннийперевищувати 14 днів, хоча на практиці це правило не завжди дотримувалося. Усередньому Рада Безпеки проводили 77 офіційних засідань у рік.

Велике значеннямає і, що одержав в останній час широке поширення в діяльності Ради Безпекиметод проведення гострих міжнародних переговорів на рівні держав і урядів іміністрів іноземних для держав – членів Ради Безпеки. 31 січня 1992р. відбуласяперше в історії засідання Ради Безпеки на вищому рівні, що дало могутнійімпульс міжнародному обговоренню ролі ООН у підтримали міжнародного світу ібезпеки в нових умовах і послужило відправний точний поступального процесувисування початківця і розробок нових підходів у сфері миротворчества. 7вересня 2000р. відбулося друге в історії засідання Ради Безпеки а вищому рівні,головною темою якого було зміцнення центральної ролі ООН у XXI столітті.

Багатогранна йефективна діяльність Ради Безпеки на протяг усієї другої половини XX сторіччядає всі підстави думати, невідчужувана легитимизирующая роль Ради Безпеки іступінь і масштаби його доброчинного впливу на стан і розвитку справжньоїбезпеки стабільності на планеті не тільки зберігається, але і будутьпоступально підсилюватися і зміцнюється на благо світу і процвітання всьоголюдства в XXI в.

Міжнародний суд.

Важливе місце вструктурі ООН займає Міжнародний суд. Він складається з 15 незалежних суддів,обраних поза залежністю від їхнього громадянства, з числа облич високихморальних якостей, що задовольняють вимогою, пропонованим у їхніх країнах дляпризначення на вищі судові чи посади являющиеся юристами з визнанимиавторитетом в області міжнародного права. Судді обираються Генеральної Асамблеїі Радою Безпеки на термін у дев'ять років із правом переобрання. При цьому дляобрання Радою Безпеки кандидату досить одержати в голосів (всі інші рішеннявимагають більшості в 9 голосів). Кандидатури для обрання в суд висуваються національнимигрупами членів Постійної Палати третейського суду (по 4 члени в кожній групі).Місцеперебування Суду –гаага.

До дійсного часу62 держави – члена ООН заявили про свою згоду з обов'язковою юрисдикцією суду увідповідність з п.2 ст.36 його Статуту, причому багато заяв супроводжуютьсятакими застереженнями, що роблять ця згода власне кажучи ілюзорним.

За час існуваннясуду на його розгляд державами було винесено більш 70 споровши і запитано понад20 консультативні висновки суду. Рішення суду вважаються обов'язковим длядержав – сторін у суперечці. У випадку невиконання який – або стороною в справізобов'язання, покладеного на неї рішенням Суду, Рада Безпеки на прохання іншоїсторони „може, якщо визнає це необхідним, зробити чи рекомендації вирішитиоб уживання заходів для проведення рішення у виконання“ (п.2 ст.94 СтатутуООН).

Крім судової,Міжнародний суд здійснює і консультативну юрисдикцію. Згідно ст.96 Статуту ООН,Генеральна Асамблея і Рада Безпеки можуть запитувати в Міжнародного Судуконсультативні висновки по будь-якому юридичному питанню.

У Деклараціїтисячоріччя ООН лідери всіх країн світу заявили про свою рішучість зміцнюватиМіжнародний Суд, для того, щоб забезпечити правосуддя і верховенство права вміжнародних справах.

Міжнародний судпокликаний стати одним із ключових компонентів у стратегії мирного рішенняспоровши і розбіжностей між державами і забезпечення правопорядка і законностіу світі.

Економічна іСоціальна Рада (ЕКОСОС).

ЕКОСОСскладається з 54 членів, що обираються Генеральною Асамблеєю терміном на трироки відповідно до процедури, передбаченої Статутом (ст.61), причому щорічнообираються 18 членів, трирічної термін для заміни тих 18 членів, трирічнийтермін діяльності яких минув. Рішення в ЕКОСОС приймаються простою більшістю голосівприсутніх і беруть участь у голосуванні.

ЕКОСОС здійснюєкоординацію економічної і соціальної діяльності ООН і її 16 спеціалізованихустанов, а також інших інститутів системи ООН. Він служить центральним форумомдля обговорення міжнародних економічних і соціальних проблем глобального іміжгалузевого характеру і для вироблення рекомендації у відношенні політики поцих проблемах для держав і для системи ООН у цілому. Велика робота в рамкахЕКОСОС проводиться по підготовці досліджень, складання доповідей з міжнароднихпитань в економічній, екологічній і соціальній областях, у сфері культури,утворення, охорони здоров'я, заохочення, поваги і дотримання, прав людини йосновних воль.

ЕКОСОС проводитьорганізаційну сесію в Нью-Йорку на початку року й основну сесію влітку кожногороку по черзі в Женеві й у Нью-Йорку. Багато уваги ЕКОСОС приділяє оглядусвітового економічного і соціального стану і розгляду такої важливої проблеми,як сприяння створенню сприятливих умов для розвитку, включаючи оцінку останніхподій і перспектив у розвитих країнах, країнах з перехідною економікою, щорозвиваються країнах, а також аналізу положення в області міжнародної торгівліі потоків фінансових засобів.

Протягом рокуробота Ради проводиться в його допоміжних органах, що регулярно збираються іпредставляють доповіді Раді. ЕКОСОС має 9 функціональних комісій: Статистичну,Комісію з народонаселення і розвитку, Комісію соціального розвитку, Комісію зправ людини, Комісію з положення жінок, Комісію з запобігання злочинів іКарному розслідуванню, Комісію з наркотичних засобів, Комісію з науки і технікиз метою розвитку і Комісію зі стійкого розвитку.

Крім того ЕКОСОСпрацює в тісному співробітництві з такими установами, як Дитячий фонд ООН,Керування Верховного комісаріату ООН по справах біженців, Програма розвиткуООН, Світова Продовольча програма, Міжнародний науково-дослідний інститут попідвищенню утворення жінок, Міжнародна контрольна рада по наркотиках і ін.

Рада по опіці.

Рада по опіціскладається з 5 членів (Росія, США, Англія, Франція і КНР). Рада проводить однусесію в рік у Нью-Йорку. З первісних 11 підопічних територій усі в ході роботиРади одержали незалежність: Гана, Сомалі, Камерун, Того, Руанда, Бурунді,Об'єднана Республіка Танзанія, Самоа, Науру, Патуа, Нова Гвінея.

На засіданні РадиБезпеки ООН 10 листопада 1894 р. було відзначено, що система опіки ООН цілкомвиконала свої задачі, зв'язані з правом народу на самовизначення.

Секретаріат ООН.

Секретаріат ООНскладається з Генерального секретаря і такого персоналу, що може знадобитисядля Організації. Він обслуговує інші органи ООН і проводить у життя роботупрограм діяльності і рішень. Робота секретаріату містить у собі здійсненняоперацій по підтримці світу із санкції Ради Безпеки, організацію і проведенняміжнародних конференцій із проблем світового значення, складання оглядівсвітових, соціальних і економічних тенденцій і проблем. У функції секретаріатувходить такий усний і письмовий переклад вступів і документів і розпорядженнядокументами.

Секретаріатрозміщений у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, маються такі підрозділи в Женеві,Відні, Найробі, Банкоку й інших містах.

Загальначисельність співробітників Секретаріату складає більш 15 тисяч чоловік, що єгромадянами понад 70 країн.

Генеральнийсекретар.

Генеральний секретарочолює секретаріат і є головною адміністративною посадовою особою,призначається Генеральною Асамблеєю за рекомендацією Ради Безпеки на 5-літнійтермін, по витікання якого може бути призначений знову. Генеральний секретарпредставляє Генеральній Асамблеї щорічна доповідь про роботу Організації, атакож доводить до відома Ради Безпеки будь-які питання, що, на його думку,можуть загрожувати підтримці міжнародного світу і безпеки.

/> 3. Історія діяльності ООН у ролі світового уряду

Аналізуючи плани створеннявсесвітньої організації, що розроблялися лідерами воювавших проти Німеччини іЯпонії союзних держав, можна відзначити їхнє бажання перебороти недолікипопередниці ООН – Ліги Націй. Остання виявилася нездатної запобігти світовійвійні, тобто реалізувати покладені на неї надії в справі забезпеченнязагального світу. Однак незважаючи на бажання усіх великих держав сприятипобудові нової міжнародної системи безпеки, ООН із самого початку не маламожливості утримувати сильні країни, що ввійшли в неї, від довільних дій. Вонамала можливість тільки скувати сваволю тієї чи іншої держави, якби вонозважилося кинути виклик всесвітньої організації і почати діяти по своїй волі,ризикуючи спровокувати Третю світову війну. Творці ООН „цілкомусвідомлювали таку небезпеку, але схрещували пальці в надії, що гармонічного івзаємовигідного функціонування нової міжнародної структури в сполученні з більшефективними заходами до співробітництва, заснованими на пам'яті про двох кривавихсвітових конфліктів, виявиться досить для того, щоб удержати всі країни нафатальному порозі між війною і світом“.

Проте, як показавнаступний хід розвитку подій, саме ця залежність нової всесвітньої організаціївід доброї волі і бажання великих держав діяти в загальних інтересах і сталаголовною причиною її невдач у реалізації сформульованих у Статуті ООН цілей. Вумовах конфронтації було втрачено Другої світової війни, що існувало в роки,згода СРСР і США, що стали лідерами двох противостоявших друг другувійськово-політичних блоків. Це привело до паралічу діяльності Ради Безпеки(РБ), що відповідав за забезпечення світу на міжнародній арені. Причиноюнастільки слабкої ефективності ООН стало насамперед використання права вето, щоналежить п'ятьом постійним членам РБ, що, відповідно, привело до зниження їїролі як ефективного інструмента запобігання війни.

Однак нестоитзанимать винятково негативну позицію у відношенні підсумків діяльності ООНу роки „холодної війни“. Можна розглядає право вето в якостісвоєрідного „запобіжного клапана“, що предотвращали розрив тієї чиіншої великої держави з організацією, оскільки „краще було мати великікраїни усередині системи ООН, чим поза її“. В міру зниження розжаренняконфронтації між Сходом і Заходом у результаті процесів, що відбувалися в СРСРу період реформ М.С. Горбачова, ООН знаходила усе більше можливостей длярішення кризових проблем, показником чого стала її позиція в зв'язку з агресієюІраку проти Кувейту в 1990 році. „Операція проти Іраку, безсумнівно,з'явилася перемогою для системи безпеки ООН… для іміджу самої Ради БезпекиООН, для творців Статуту ООН і для влади закону“. У 1990-і роки ООНзштовхнулася з поруч криз (насамперед – на Балканах), з якими їй не завждивдавалося успішно справлятися. Однак війна проти Іраку в 1991 р. стала яскравоюдемонстрацією потенціалу ООН в умовах згоди більшості її членів – насампередп'ятірки обладающих правом вето великих держав.

Ще однієюдемонстрацією можливостей Організації Об'єднаних Націй служить її діяльність попідтримці світу, джерела якого восходят до місій ООН у Греції, Індонезії іПалестині в другій половині 1940-х років (р. 80). Перша реальна операція заучастю військових контингентів ряду країн-членів організації була санкціонованаРезолюцією № 998, прийнятою Генеральною Асамблеєю ООН 1 листопада 1956 року.Відповідно до цього документа надзвичайні сили ООН (United Nations EmergencyForces, UNEF) були розміщені після Суецької кризи 1956 р. уздовжєгипетсько-ізраїльської границі. Пізніше операції по підтримці світупроводилися в Конго (1960–1964), на Кіпру (1964), у Лівану (1982), насірійсько-ізраїльській границі (1974).  Найбільше число миротворчих операційприходиться, однак, на кінець 1980-х і 1990-і роки. Якщо за сорок років, щопройшли з часу рішення про створення в 1948 р. підрозділу по контролі задотриманням перемир'я в Палестині, було проведено 13 операцій по підтримцісвіту, то лише за 1988–1989 годи таких операцій було проведено п'ять. Допочатку 1990-х сили ООН по підтримці світу потрібні були в Іракові і Кувейту,Анголі, Сальвадору, Західній Сахарі, Камбоджі, Боснії-Герцеговині, Сербії іЧорногорії, Хорватії, Македонії, Сомалі, Мозамбікові, Руанді і Гаїті.

До 1990-х роківпосередницька і миротворча діяльність ООН була чи частково цілком успішною.Однак її дії в Сомалі, що були Югославії і Руанді в 1993–1995 роки оцінюютьсябільшістю спостерігачів не інакше як повний крах. „Розрив між високимиідеалами всесвітньої організації і добрих намірів її політиків, з одного боку,і жалюгідними результатами на місцях – з інший, не міг би бути більш значним“.Причина їхнього провалу в масштабах проблем, з якими зштовхнулася ООН у 1990-хроках, у її неготовності їх вирішувати (р. 105). Виходом із ситуації, щостворилася, міг бути відмовлення від „практики ініціювання (за допомогоюрезолюції Ради Безпеки) нових місій по підтримці світу без гарантій наявностідостатнього числа збройних сил“.

Також оцінюютьдіяльність ООН у сферах економіки, охорони здоров'я, екології, культурногорізноманіття і соціальних воль. Ці аспекти називають соціально-гуманітарноюмісією ООН, підкреслюючи їхню відмінність від (1) примусових мір, щопочинаються цією організацією, (2) зусиль ООН по дотриманню прав людини івзаємодії в рамках ООН урядів і численних неурядових організацій.

В усіхперерахованих областях досягнення Організації Об'єднаних Націй сусідять зневдачами і недоглядами. Цими аспектами займається і ряд зв'язаних з ООНорганізацій – таких як Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, ОрганізаціяОб'єднаних Націй по промисловому розвитку (ЮНІДО) і ін. Усі ці структури немають, однак, досить ресурсів для надання допомоги по-справжньому бідним – тому»мільярду людей, що знаходяться в самому низі цього світу". Крімтого, «усі вони грали незначну (якщо взагалі яку б те ні було) роль удивному процесі підвищення життєвого рівня сотень мільйонів родин в усьомусвіті, особливо в Азії». Це наводить на думку про те, що, імовірно, щоіснують у системі ООН організації «можуть діяти тільки на узбіччі чипрогресу в специфічних, сприятливих умовах».

Визнаючи слабістьООН у забезпеченні благополуччя жителів планети, їхнього прав і воль, необхідновіддати належне тим досягненням у різних областях суспільного і культурногожиття, що без цієї всесвітньої організації були навряд чи можливими: «чиможе хтось уявити собі, що уряд Індонезії поступився своєю владою над СхіднимТимором і допустило на цю територію миротворчі сили з Австралії дляспостереження за виборами і забезпечення, у силу цього, волі політичноговираження, якби не було величезного тиску світового співтовариства? Було бможливим без ООН врегулювання в розореній Камбоджі? Міг би хто-небудь уявитисобі врегулювання в чи Намібії Мозамбікові без цієї всесвітньої організації?».

Проте вартовизнати необхідність реформ в ООН, що «усе більше здається анахронізмом»з її Статутом, прийнятим у 1945 р. і відображаючим реалії того часу.

/> 4. План реформування ООН

На сьогоднішнійдень в умовах виходу на арену нових суб'єктів світового політичного процесу,потрібно добре продумане і відповідальне реформування всієї системи міжнароднихорганізацій.

Кофі Анан у своємувиступі від 27 березня 2000 року окреслив проблеми глобалізації в такий спосіб:«У цьому новому світі групи й окремі обличчя все частіше й частіше прямовзаємодіють між собою через границі без участі держави. Це створює визначенінебезпеки. Злочинність, наркотики, тероризм, забруднення, хвороби, зброя,біженці і мігранти — усе це пересувається туди і сюди більш швидкими темпами йу великих обсягах, чим у минулому. Люди відчувають погрозу, що виходить відподій, що розвертаються удалині від них. Вони також більш гостро реагують нанесправедливість і жорстокість у віддалених країнах і очікують від державякихось мір у цьому відношенні. Однак нова технологія також створює можливостідля взаємного розуміння і спільних дій. Якщо ми хочемо взяти краще відглобалізації й уникнути гіршого, ми повинні навчитися керувати краще і повиннінавчитися тому, як краще керувати спільно.

Держави потрібно зміцнювати.І вони можуть черпати силу друг у друга, діючи спільно в рамках загальнихінститутів, заснованих на загальних правилах і цінностях. Ці інститути повиннівідбивати реальності нашого часу, включаючи розподіл сили. І вони повинніслужити ареною для співробітництва держав з недержавними суб'єктами, включаючиглобальні компанії. У багатьох випадках вони повинні доповнюватися меншформальними мережами з питань політики, що можуть швидше реагувати на мінливуглобальний порядок денний.

Величезна нерівністьу розподілі багатств у сьогоднішньому світі, жалюгідні умови, у яких проживаєбільш мільярда чоловік, поширеність ендемічних конфліктів у деяких регіонах ішвидке погіршення природного середовища — усі ці фактори у своїй сукупностіроблять нинішню модель розвитку хитливої, якщо тільки за спільною згодою небудуть прийняті заходи для виправлення цього положення».

У даному контекстіприродно розпалюються особливо затяті суперечки з приводу реформування однієї зведучих світових організацій – ООН. У найбільш простому виді можна сказати, щопроблеми даного суб'єкта світової політики полягають у тім, що структура,функції і роль організації не повною мірою відповідають потребам і реаліямсучасності, і зайва бюрократизація лише заважає успішному фукционированиюданого органа.

Тим більше післясерйозних і хворобливих іспитів балканською й іракською кризами тема зміцненняавторитету ООН і її реформи з метою більш успішного функціонування стаєцентральної у всій роботі останніх сесій Генеральної Асамблеї. Необхідно «перешикуватиОрганізацію Об'єднаних Націй так, щоб вона могла внести реальні і відчутнізміни в життя людей у новому сторіччі».

Основним факторомінституціональної слабості Організації Об'єднаних Націй представляється таобставина, що за минулі піввіку в деяких її структурах стали виявлятисятенденції до роздробленості, дублюванню і твердості, в одних областях структуристали неефективними, в інші — зайвими. «Холодна війна» і обумовленанею блокова політика вкрай ускладнили, а в ряді випадків унеможливилиперетворення в життя статутних концепцій багатьох функцій Організації, особливов області підтримки світу і безпеки. Фактично вони вплинули на роботу всієїОрганізації Об'єднаних Націй — від визначення пріоритетності програм доорганізаційних аспектів і керування кадрами.

Однак припроведенні реформування необхідно забезпечити збереження за ООН роліорганізації, що є центром зосередження зусиль світового співтовариства зарішенням найбільш гострих проблем сучасності.

Кофі Анан у совемсупровідному листі від 14 липня 1997 року пише, що «організацію потрібнобагато в чому перешикувати, для того щоб краще виконувати задачі, що ставитьперед нею міжнародне співтовариство. Здійснення цих перетворень дозволить такождомогтися істотного підвищення ефективності в адміністративній області й утакий спосіб одержати економію в багатьох, хоча і не обов'язково в усіх,областях. Засобу, зекономлені в результаті такого підвищення ефективності, усвою чергу, повинні піти на рішення першочергових задач Організації — на зменшенняубогості і поліпшення перспектив країн, що розвиваються,».

Можна сказати, що первіснаініціатива про необхідність реформ виходила від Америки, у якої виниклипроблеми по виплаті боргів ООН у контексті її бюрократизації. Також СШАдомагалися скорочення своєї 25-процентної частки в регулярному бюджеті ООН до20 проц.

Треба сказати, що врезультаті значної по своєму обсязі і зростаючій заборгованості по виплатахОрганізація Об'єднаних Націй періодично зіштовхується з фінансовими кризами.Незважаючи на те, що держави-члени несуть юридичне зобов'язання виплачуватисвої нараховані внески цілком, вчасно і без попередніх умов, і багато хто з нихпочинають активні зусилля з метою виконання цього зобов'язання, таке положенняяк і раніше зберігається. Це приводить до виснаження фінансових резервівОрганізації, а також змушує Генерального секретаря запозичати засобу з рахунківоперацій по підтримці світу з метою задоволення потреб регулярного бюджету.

План реформування ОргаизацииОб'єднаних Націй з'явився через рік після першої заяви Сполучених Штатів проте, що вони скористаються правом вето при перевиборах тодішнього генеральногосекретаря Бутроса Бутроса-Гали для того, щоб у січні 1997 року генеральнимсекретарем стала інша людина, у більшому ступені здатний реформувати ООН.

Протягом перших семи місяцівперебування на своїй посаді новий генеральний секретар Кофі Анан об'їздивбезліч столиць, де зустрічався з керівниками держав-членів ООН, і зондувавґрунт усередині апарата організації на предмет підготовки пакета перетворень.Вже в березні 1997 року він оголосив про проведення першого комплексуадміністративних реформ, спрямованих на удосконалювання Секретаріату, програм іфондів ООН, він міг зробити це і без схвалення Генеральної Асамблеї.

На 52-йГенеральної Асамблеї ООН Генеральний секретар представив учасникам планреформування довіреної йому організації, викладений у доповіді за назвою «ВідновленняОрганізації Об'єднаних Націй: програма реформ», котру він назвав «тихоюреволюцією» в ООН, покликаної привести зрештою до створення «конкретної,споєної, гнучкої і рентабельної» всесвітньої організації.

У 95-сторінковійдоповіді містилися пропозиції, що може затвердити тільки Генеральна Асамблея.Вони, у першу чергу, стосуються шляхів посилення стратегічного характеру діяльностіООН як на короткострокову, так і на далеку перспективу.

Наприклад, вінпропонувалося Генеральній Асамблеї заснувати посаду заступника генеральногосекретаря, упорядкувати робочу програму Комісії з прав людини, об'єднати ізмінити структуру допоміжних органів Економічної і соціальної ради, розробитибільш надійні і передбачувані процедури швидкого розгортання сил ООН попідтримці світу, а також переглянути роль регіональних комісій організації.Генеральній Асамблеї пропонується проаналізувати також і діяльність Комісії зроззброювання для того, щоб упорядкувати її роботу і привести у відповідністьіз сучасними вимогами.

Питанняфінансування в програмі реформування займав не останнє місце. У 1997 роцітільки 75 з 185 держав-членів ООН цілком заплатили свої внески за 1997 рік, узв'язку з чим ООН постійно знаходиться на грані банкрутства. Одне з пропозиційгенерального секретаря полягало в тому, щоб на основі добровільних внесківстворити «кредитний фонд» в один мільярд доларів і з цих засобівоплачувати витрати ООН. Анан також запропонував асамблеї перейти до процесу «цільовогоскладання бюджетів». Застосовуючи цей підхід, вона повинна будеконкретизувати результати, досягнення яких вона очікує від ООН у рамкахконкретного бюджету. За результати буде відповідати Секретаріат, і по нихбудуть судити про ефективність його діяльності. У той же час асамблея повиннабуде дати більш широкі повноваження генеральному секретарю у виборі способівпідвищення ефективності результатів.

Крім того,асамблеї було запропоновано перенацілити свою роботу на проблеми, що маютьнайвищий пріоритет, скоротити тривалість її сесії, установити конкретні терміниреалізації програм, а також подумати над створенням комісії з вивченнянеобхідності зміни всієї системи ООН, у тому числі і спеціалізованих установах(ЮНІСЕФ, Фонду ООН по народонаселенню і Програми розвитку ООН).

Програма реформповинна торкнуться практично кожного департаменту і кожного виду діяльності ООН— «від підвищення темпів розгортання сил по підтримці світу до боротьби зізлочинністю, наркобізнесом і тероризмом».

По даному питанню міри ірекомендації стосуються в першу чергу створення нової структури керівництва ікерування, що дозволить Генеральному секретарю більш ефективно виконувати своюкерівну роль і забезпечувати необхідну для Організації підзвітність. Це, засловами Анана, може бути досягнуте шляхом (нижче приведені витримки з документа52-й Генеральної Асамблеї):

· установипосади першого заступника Генерального секретаря;

· створенняГрупи старших керівників;

· подальшогорозвитку і зміцнення виконавчих комітетів секторальних груп, заснованихГенеральним секретарем у січні 1997 року і всі департаменти, що включають усвій склад, фонди і програми Організації Об'єднаних Націй;

· делегуванняпроцесу прийняття рішень на страновой рівень і об'єднання представництвОрганізації Об'єднаних Націй «під одним прапором»;

· створенняГрупи стратегічного планування.

Забезпеченняплатоспроможностіможливо шляхом створення Оборотного кредитного фонду з капіталом до 1 млрд.дол. США, финансируемого за рахунок добровільних чи внесків за допомогою іншихзасобів, що можуть бути запропоновані державами-членами, поки не знайденедовгострокове рішення фінансових проблем Організації.

Булозапропоноване об'єднання дванадцяти структур і підрозділів Секретаріату в п'ятьі пропонувалося злиття п'яти міжурядових органів у два.

Зміна культурикерування в сполученні з заходами для удосконалювання керівництва і підвищеннюефективності припускаєліквідацію не менш 1000 штатних посад, скорочення адміністративних витрат наодну третину, підвищення якості роботи і додаткову економію людських іфінансових ресурсів з часом.

Необхіднепроведення радикального перегляду політики і практики роботи з людськимиресурсами для забезпечення того, щоб усі співробітники мали необхіднукваліфікацію і мали відповідні умови для ефективної роботи.

Сприяннястабільному і стійкому розвитку, що є однієї з першочергових задач Організації Об'єднаних Націй,буде проходити на основі:

· об'єднанняфондів і програм Організації Об'єднаних Націй, що здійснюють діяльність вобласті розвитку, у Групу Організації Об'єднаних Націй з питань розвитку, щобуде сприяти їхній консолідації і співробітництву між ними без збитку дляїхньої специфіки і самостійності;

· пропозиціївідносно «дивіденду для розвитку» з метою переключення ресурсів задміністративної діяльності на розвиток;

· створеннянового Керування по фінансуванню розвитку, так щоб перший заступникГенерального секретаря виступав як ініціатора розробки новаторських методівмобілізації нових фінансових ресурсів для цілей розвитку;

· пропозиційпро спільне несення тягаря і забезпечення більшої передбачуваності на основіоголошення погоджених і добровільних внесків на кілька років з метоюфінансування діяльності Організації Об'єднаних Націй в області розвитку;

· зміцненняекологічного виміру діяльності Організації Об'єднаних Націй, особливо ЮНЕП.

Потрібно зробитизміцнення і зосередження функцій Секретаріату по нормотворчеству, розробціполітики, виконанню задач, що вимагають спеціальних знань, а також йогопотенціалу по обслуговуванню міжурядових органів Організації Об'єднаних Наційшляхом створення об'єднаної секторальної групи по економічних і соціальнихпитаннях.

         ТакожКофі Анан вважає за необхідне:

· Підвищенняготовності Організації до більш оперативного розгортання миротворчих і іншихпольових операцій,у тому числі шляхом зміцнення потенціалу швидкого реагування ОрганізаціїОб'єднаних Націй.

· Зміцненняпотенціалу Організації Об'єднаних Націй в області постконфликтногомиростроительствашляхом призначення Департаменту по політичних питаннях як координаційний центріз цією метою.

· Активізаціюміжнародних зусиль по боротьбі зі злочинністю, наркотиками і тероризмом шляхом об'єднання програм ізаходів Організації Об'єднаних Націй у Відні в рамках Керування по контролі наднаркотичними засобами і попередженню злочинності.

· Розширеннядіяльності в області прав людини шляхом реорганізації і зміни структури Секретаріату поправах людини і включення питань прав людини в усі основні заходи і програмиОрганізації Об'єднаних Націй.

· Удосконалюванняроботи з порядку денному в області роззброювання шляхом створення Департаменту зпитань роззброювання і регулювання озброєнь, що буде займатися проблемамискорочення озброєнь і зброї масового знищення і регулювання озброєнь.

· Активізаціюдіяльності по задоволенню гуманітарних потреб шляхом створення нового КеруванняКоординатора надзвичайної допомоги замість Департаменту по гуманітарнихпитаннях і напрямку його зусиль на більш ефективні дії в багатоплановихнадзвичайних ситуаціях.

· Здійсненнякорінного зрушення в стратегії і функціях Організації Об'єднаних Націй вобласті суспільної інформації і комунікації з метою задовольнити потреби Організації, щозмінюються.

· Задоволенняпотреби в більш фундаментальних перетвореннях за допомогою рекомендаційГенерального секретаря на адресу держав-членів, у яких їм пропонувалося брозглянути наступні питання:

· висуванняна передній план у роботі Генеральної Асамблеї самих пріоритетних питань іскорочення тривалості сесій Асамблеї;

· створеннякомісії на рівні міністрів для вивчення необхідності фундаментальнихперетворень шляхом внесення змін у Статут Організації Об'єднаних Націй іправові документи, у яких визначені мандати спеціалізованих установ ОрганізаціїОб'єднаних Націй;

· ухваленнярішення про проведення сесії Генеральної Асамблеї в 2000 році у формі «Асамблеїтисячоріччя», на якій основна увага була б зосереджена на підготовціОрганізації Об'єднаних Націй до рішення найважливіших задач і задоволеннюпотреб світового співтовариства в XXI столітті й одночасно з який відбулася б «Народнаасамблея».

Середперерахованих нововведень було згадане створення «керівної групи керування»,свого роду кабінету реформаторів; формування «групи стратегічногопланування» для виявлення й аналізу глобальних проблем і тенденцій;скорочення 1000 співробітників апарата; збереження без змін видаткової частинибюджету; зменшення обсягу документації і зниження адміністративних витрат на 33відсотка. Ці реформи покликані забезпечити більш ефективну економічну політикуорганізації і зменшити проблему заборгованостей.

Крім цього, КофіАнан планував об'єднати дві рівнобіжні структури, що займаються проблемами правлюдини – керування Верховного комісара і відповідний Центр, – у єдине керуванняВерховного комісара по правах людини. Замість Департаменту по гуманітарнихпроблемах пропонувалося створити керування Координатора по допомозі внадзвичайних ситуаціях, а також об'єднати три економічних і соціальних департаментив єдиний Департамент економічних і соціальних проблем, покликаний більшефективно і з меншими витратами вирішувати питання економічного співробітництваі розвитку. Нарешті, пропонувалося об'єднати всі представництва ООН в окремихкраїнах у так називані «вдома ООН» (по типі «Американськогобудинку», розміщеного в багатьох країнах світу).

Питання розширення числапостійних членів Рада безпеки розглядався на засіданні спеціальної групи, щопроходило одночасно з представленням доповіді генерального секретаря. Розмовипро збільшення числа країн, що складають РБ, обговорюється ще з 1992 року.Однак саме під час останнього засідання США вустами свого представника в ООНБілла Ричардсона виразили згода на входження в число постійних членів, крімНімеччини і Японії, ще трьох країн, що розвиваються. Але при цьому посол додав,що країни, що розвиваються, не повинні мати право вето на рішення ради. Судячиз першої реакції представників країн «третього світу», такапропозиція про чисто формальне членство в РБ аж ніяк не викликало в нихентузіазму.

Генеральний секретарвисловився за обмеження абсолютного права вето в Раді Безпеки ООН і можливістьйого подолання більшістю в двох третин голосів країн-членів цього керівногооргана світового співтовариства. У рамках офіційного візиту, що почався, вАвстрію він провів переговори з президентом цієї країни Томасом Клестилем іфедеральним канцлером Віктором Климой. У бесідах з австрійськими керівникамиАнан виклав свою точку зору на проблему реформування РБ ООН, що, за йогословами, повинний стати «більш демократичним і представницької».Зокрема, генеральний секретар заявив про доцільність збільшення чисельності РБіз 15 до 20 чи навіть 26 держав, а також про введення в його склад п'яти новихпостійних членів. Два з цих п'яти місць, на його думку, могли б зайнятипредставники промислово розвитих держав, а три місця повинні бути відданікраїнам, що розвиваються. Питання про реформи в рамках ООН обговорюється вжепротягом ряду років, відзначив Анан, однак дотепер без особливого прогресу. Уцьому зв'язку він виразив надію, що з урахуванням уроків косовского кризидискусія придбає більш конструктивний характер і будуть досягнуті позитивнірезультати. Тема Косово також зайняла одне з центральних місць у ходіпереговорів. Генеральний секретар ООН виразив задоволення тим, що процесврегулювання конфлікту цілком знаходиться під контролем ООН.

Природно, що прийняття пропозицій про реформи проходило неодназначно.Постійний представник США в ООН Білл Ричардсон і помічник державного секретаряСША по справах міжнародних організацій Принстон Лайман заявили, що деякі зпропозицій Анана вимагають більш детального вивчення, а деякі неприйнятні, алещо в цілому висунутий їм план погодиться з бажанням США реформувати іреорганізувати ООН. Ричардсон визнав, що, «саме собою зрозуміло, не усізадоволені» доповіддю Анана, але при цьому він сказав, що вважає, що«у загальному і цілому цей план погодиться з закликами до реформ», щолунають як в адміністрації, так і Конгресі.

Ричардсон високо оцінив деякі з запропонованих Ананом рекомендацій: проустанову посади заступника генерального секретаря; про консолідацію економічнихі соціальних департаментів і комісій; про раціоналізацію програм захисту правлюдини, здійснюваних керуванням верховного комісара ООН по правах людини; проліквідацію департаменту гуманітарних справ і про створення раціоналізованогокерування надзвичайної допомоги для координації роботи всіх агентств ООН пореалізації проектів допомоги; про уделении більш пильну увагу реформі управлінськоїструктури відділів по кадрам і закупівлям; і про об'єднанні діяльності ООН урізних країнах під одним дахом і під контролем єдиного координатора.

Лайман особливо відзначив запропонований генеральним секретарем ООН планпо використанню приблизно $200 млн, що будуть зекономлені в результаті реформикерування, на нестатки проектів розвитку. «Це дуже, дуже добре. Думаю, цезмінить імідж ООН», — сказав він.

За словами Ричардсона, пропозиції, що здаються проблематичними, цестворення фонду револьверних кредитів у розмірі $1000 млн для надання допомогииспитивающей недостачу коштів ООН у тих випадках, коли країни затримуютьвиплати, і створення департаменту по справах роззброювання.

З ним згодний Лайман, що затверджує, що запропонований фонд револьвернихкредитів «не забезпечений ефективним керуванням» і «поганопророблений».

За словами Лаймана, відповідно до пропозиції по створенню фондукраїни-боржники повинні будуть виплачувати фонду відсотки, але при цьому всерівно можуть позбавитися свого голосу. «Для жодної країни немає ніякогостимулу використовувати цей фонд, і я не уявляю собі, хто вкладе в нього всі цімільярди доларів, — сказав він. — Це безвідповідальний шлях рішення проблемиприпливу коштів».

«Ми вважаємо, що рішення проблеми (невиплати боргів) повиннеполягати в приведенні шкали оцінок до рівня… отражающему консенсус членівООН», — заявив Лайман.

У свою чергу,повідомивши про підтримку з боку свого уряду реформуванню ООН, Міністрзакордонних справ Литви Альгирдас Саударгас призвав держави-члени Організаціїпіднятися над своїми вузькими національними інтересами і прийти до згоди попитанню перетворення ООН у більш відкриту, ефективну і демократичнуорганізацію.

Торкнувшись питання розширення Ради Безпеки, Міністрзакордонних справ Литви заявив, що незважаючи на те, що реформа Ради Безпекипочалася як окремий процес, вона в даний час представляє частину загальногопроцесу реформування ООН, заснованого на розумінні того, що Рада Безпекиповинна відбивати нові реалії у світовій політиці. За словами Міністра,усебічне реформування Ради Безпеки повинне також включати розгляд питання прозбільшення числа його непостійних членів. Група держав Центральної і СхідноїЄвропи, число яких за останні кілька років подвоїлося, заслуговують,щонайменше, одне додаткове місце в Раді Безпеки. «Наша позиція по даномупитанню є досить твердої», — заявив г-н Саударгас (Щотижневий дайджест ООН22 — 29 вересня 1997 року).

До проблеми реформування ООН не залишаються байдужими й уРосії. Так міністр закордонних справ Російської Федерації И.С.Іванов,виступаючи на 54-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, заявив що для Росії «реформаООН — це насамперед прийняття комплексу заходів для підвищення ролі ООН наміжнародній арені. ООН повинна бути готова дати своєчасні і правильні відповідіна виклики, що ставить перед людством глобалізація. Треба серйозно задуматисянад тим, як підвищити ефективність Ради Безпеки, зробити цей головний орган ООНбільш представницьким за рахунок включення в його склад нових авторитетнихчленів, у тому числі — і це абсолютно необхідно — країн, що розвиваються,».

Таким чином,аналізуючи потреби сьогодення і висловлення политологов-международников іполітичних діячів різних країн, мабуть, що подібний крок (тобто ефективніперетворення ООН) допоміг би підтримці загального балансу в системі міжнароднихвідносин, особливо в умовах, коли ще не зжиті рецидиви використання силових дійв обхід Ради Безпеки.

/> 
5. Криза ООН

6 вересня 2000 року, у найкращомуголлівудському стилі, почався спектакль за назвою самміт тисячоріччяОрганізації Об'єднаних Націй. Глави держав 149 членів ООН взяли участь углобальному Диснейленде в Нью Йорку.

Паралельно з проведенням самміту СШАактивно підготовлялися до чергової інтервенції в Югославії і до продовженнявійни іншими засобами, засобами підриву державної структури Югославії в грубомупорушенні самих основних норм норм міжнародного права і фундаментальнихположень самого Статуту ООН, що стосуються заборони чи погрози застосування силипроти територіальної чи цілісності політичної незалежності держави — члена(стаття 2.4), утручання у внутрішні справи інших країн (стаття 2.7), і принципусуверенної рівності всіх держав членів ООН (стаття 2.1).

У той же самий час, коли президентКлінтон наготовлювався тримати мову на спектаклі тисячоріччя, ЦРУ перекачуваломилиони доларів для організації перевороту в Югославії.

«Повага до принципів незалежності ісуверенітету держав є фундаментом збереження світу», підкреслив у своїймові на самміті президент Китаю Юанг Земин.

Зовсім протилежну позицію зайнявпрезидент США Клінтон, що заявив, що «ООН у майбутньому повинна більшенергійно ітервенувати в інших країнах.» Організація Об'єднаних Наційбачилася йому як слухняний інструмент американської зовнішньої політикиекспансіонізму.

«Самміт тисячоріччя, сам по собініяка не подія, а деяка ювілейна судорога в розпал кризи організації… По іншийі трохи старомодній логіці епоха „після Другий світовий“ скінчилася,і з нею скінчилася ООН як спроба всесвітнього механізму, що утримує світ відвійни. Те, що відбувається сьогодні, є повзуча третя світова війна, і ціль її,як і усякої світової війни у відмінності від локальної, є повний переділ сфервпливу», написав у «Незалежній газеті» Дмитро Косирев.

Повзуча третя світова війна за новийпередав світу почалася вже з моменту розпаду Радянського Союзу в 1991 році,поступово набираючи силу і посилюючи. А в березні 1999 року почалася, у самімбуквальному значенні, бомбандировка Сполученими Штатами і їхніми сателітами поНАТО не тільки Югославії, але й основних норм міжнародного права, включаючиСтатут ООН.

«24 березня 1999 року ОрганізаціяПівнічно-Атлантичн Договору в порушення п. 4. ст. 2. ст. 51 і ст. 53 СтатутуООН без санкції Ради Безпеки ООН під приводом захисту албанської частининаселення, що проживає в Косово і Метохии, початку нічим не виправданісистематичні, інтенсивні. власне кажучи цілодобові бомбардування військових іцивільних об'єктів на території Югославії, чим принесла незлічимі стражданнябагатонаціональному народу даної країни, цілком зруйнувавши всю їїінфраструктуру і більшість промислових і сільськогосподарських об'єктів,об'єктів соціальної і культурної сфери і середовища обитания...

В обхід Ради Безпеки ООН булодемонстративно потоптане міжнародне право, перекреслені десятки міжнароднихдоговорів універсального і регіонального характеру, включаючи Статут самогоблоку НАТО, грубо порушені норми і принципи міжнародного гуманітарного права,застосовуваного в період збройних конфліктів.

НАТО була почата чергова спробапідірвати роль Організації Об'єднаних Націй як головної структури повстановленню і підтримці міжнародного світу і безпеки, узаконити дії насвітовій арені в обхід Ради Безпеки, а іноді і всупереч зайнятій їм позиції»,уклав Усеслов'янський Трибунал по розслідуванню американських і НАТО військовихзлочинів у Югославії" на своїх сесіях у Ярославлеві, Києві, Белграді іСофії.

До того ж висновку прийшов і МіжнароднийТрибунал під головуванням колишнього міністра юстиції США Рамсея Кларка.  Протягомповзучої третьої світової війни намітився процес перетворення ОрганізаціїОъединенних Націй в один з багатьох інститутів гегемонії США, поряд з НАТО,Міжнародним Валютним Фондом і Світовим Банком. ООН перетворилася в інструментглобалізації, суть якої захоплення економік інших країн, і насамперед країнСхідної Європи Сполученими Штатами під егідою політики «відкритих двер».

Чи, як сказав професор економіки приуніверситеті в Оттаві, Канада, Михайло Чосудовсский: «За спиноюМіжнародного Валютного Фонду стоїть НАТО, а за спиною НАТО –Уолл Стрит»

З цього випливає, що ніякої позитивноїролі ООН надалі грати не може, єдина її функція — це служити фасадомлегітимності американського імперіалізму, американської зовнішньої політикиекспансіонізму. Вже в 1993 році Віктор Ілюхін правильно заявив, що під егідою іпрапором американізованої ООН США проводять політику експансіонізму, що ООНперетворилася в інструмент встановлення американського світового панування.

Останнім часом участилася критикаОрганізації Об'єднаних Націй. Мені здається, що утворився загальний консенсус,що ООН переживає кризу легітимності. Отут варто помітити, що думка про те, щоООН перетворилася в знаряддя американської зовнішньої політики, широко поширенов Західній Європі.

Уже XVI міжнародний КонгресЄвропейського Федеративного Руху, состояшийся в Римі в 1993 році, у своїйзаключній декларації прийшов до висновку, що: «ООН необхідно США дляприкриття своєї світової гегемонії. Установлення гегемонії США під прапором ООНпривело до нестійкості політичної дійсності у світі, до гострого конфлікту, зодного боку, легітимності сили, і її изпользования в нібито миротворчих цілях,з іншої. З изчезновением ворога (Радянського Союзу), міць і гегемониальниедомагання США утратили свою хоча і тендітну і неміцну легітимність. Світ нетерпить доминации заснованої на неприкритому застосуванні сили як інструментпримуса. Сьогодні, і на близьке майбутнє, сила і застосування сили вміжнародних відносинах позбавлені легітимністі — іншими словами конфлікт сили ілегітимності вже перетворився у визначальну характеристику міжнародних відносину даний час. Дійсний і справедливий, законний і легітимний, світовий порядокможе існувати тільки на основі згоди, єдності і співробітництва країн світу. Цевизначення світового порядку вимагає на ділі введення демо!  кратии в ООН, їїреконструкції і перетворенні в правдиву міжнародну організацію, що відбиваєінтереси всіх країн світу, і військову силу, що застосовує, як миротворчі міриєдино на основі загальної згоди. Однак щораз коли ООН призивається до дії,виявляється, що миротворчі міри проводяться єдино з метою сугубо однобічнихінтересів США— як це було недавно в Іракові, а зараз у Сомалі»

Критика зовнішньої політики СполученихШтатів, спрямованої на підрив международно-правих норм і ролі ОрганізаціїОб'єднаних Націй у світовому співтоваристві, участилася після злочинної війниСША на Балканах.

«Необявленная війна на Балканах,війна не тільки проти Сербів. Це війна проти Європи», написав французькийсоціолог Гью Декло в газеті «Ле Монд»  Війна в Косово не що інше, якполітика Вашингтона спрямована на:

1. Задоволення апетитіввійськово-індустріального комплексу США

2. Підриви Європи і її прагнення догеополітичної самостійності

3. Консолідації ролі США як одноособовогожандарма у світі.

Аналізуючи відношення США доміжнародного права і до Організації Об'єднаних Націй, Игнатио Рамонет пише вгазеті «Ле Монд Дипломатик» (червень 1999р.), що «СШАрозглядають інтервенцію як „гуманітарний імператив“.

У війні проти Югославії НАТО безцеремоннопорушило два фундаментальних принципи міжнародних відносин: а саме 1. „принципдержавного суверенітету“, 2. „статут ООН“

Головний редактор „Ле МондДипломатик“ Игнатио Рамонет підкреслює, що: „Починаючи з початку 90роках ставати усе більш очевидно, що США зовсім не мають наміру вважатися з ООНі хочуть їй відвести роль служниці своєї зовнішньої політики. Мандат БоутросаГалі не був продовжений. Він був замінений на посаді Генерального СекретаряКофі Ананом, фігурою, безсумнівно, більш податливої на указівки Вашингтона.Дайтоновское угода про Боснію було підписано під егідою США. Рішення піддатиІрак бомбування в такий же спосіб було в однобічному порядку прийняте США, а неООН.

Зовсім очевидно, що США не бажаютьникоим образом обмежувати волю своїх однобічних дій. ООН перешкода для цієїоднобічності. США не хочуть і не дозволять міжнародно-правовим процедурам ООНстояти  на шляху своєї гегемонії й експансіонізму.

Ми вважаємо, що ООН і її попередниця,Ліга Націй, що проіснували більше ніж сторіччя, свідчили про прогресцивілізації. Як тепер з'ясовується, ці організації існували тільки черезіснуючий балансу сили між країнами, що суперничають, що володіють приблизнорівною силою, і ніяка з них не володіє можливістю перемогти іншу, у всякомуразі не на бойовище.

Система балансу сили була зруйнована зрозвалом Радянського Союзу. Уперше за 200 років одна країна — сверхсила(hyperpower), використовуючи термін введений французким міністром закордоннихсправ Хюбертом Ведрине,- безконтрольно панує у світі. Ця країна, СполученіШтати, не бачить ніяких приводів поділятися з кимсь чи обмежувати своюгегемонію. І тим більше США не допустять, щоб ООН втручалася в справи США чисвоїм статутом обмежувала б дії гегемона на міжнародній арені.

Стрижень зовнішньої політики СШАвиявляється в двох гегемониальних імперативах порушення міжнародного порядку:заперечення принципу державного суверенітету і невизнання авторитетуОрганізації Об'єднаних Націй.А це не що інше, як руйнування існуючого світовогопорядку“, підкреслює головний редактор газети „Ле Монде Дипломатик“ До подібних же висновків приходить і Филли Бенни який у декабьрском номері „ЛеМонде Дипломатик“ пише, що США, шляхом корупції міжнародного права,підриву функцій Організації Об'єднаних Націй і заміни її НАТО, прагне нав'язатиусьому світу свою імперську диктатуру. Міжнародне поводження США: „свідчитьпро намір США в однобічному порядку втручатися в міжнародні справи і провідмовлення від будь-якого принципу багатосторонності — особливо в тім виді, уякому цей принцип втілений в ООН...

Посилаючись на авторитет НАТО, щоблегалізувати повітряну війну, що вони вели проти Югославії, Сполучені Штатипрямо порушили міжнародне право й Статут Організації Об'єднаних Націй, щоговорить, що тільки Рада Безпеки може санкціонувати застосування сили...

Сполучені Штати — у змові зі своїмбританським чи сателітом без нього — знущатися з пріоритету повноважень ООН упитаннях світу і міжнародної безпеки. Діючи поодинці, Сполучені Штативикликають презирство інших країн… Сполучені Штати – зокрема, адміністраціяпрезидента Клінтона… – диригують кампанією, спрямованої на ще великудискредитацію ООН і міжнародного права. А чому США це роблять?

Щоб це зрозуміти, треба повернутися доісторії, а саме до історії світових імперій в апогеї їхньої могутності івпливу. Кожна з імперій у свій час намагалася переписати глобальні правила гри,нав'язати світу те, що ми могли б назвати “законами імперії». Фукидидописує завоювання острова Мелос греками, що хотіли зміцнити стабільність своєїімперії і панувати в ній відповідно до принципів, що цілком відрізнялися відпринципів афінської демократії «золотого століття». Римська імперіядіяла в такий же спосіб. Протягом двох останніх століть британська імперія, «надякий ніколи не заходило сонце», поводилася точно так само. І сьогодні, напіку неуявного раніше військової, економічної і політичної могутності,Сполучені Штати, у свою чергу, хочуть поодинці визначати норми міжнародногожиття...

Сполучені Штати практично цілкомігнорують Об'єднані Нації. У відповідь на правомірні вимоги дозволу ООН длябудь-якого використання сили, США висувають НАТО замість ООН. І нав'язуютьсвіту, що утомився від імперій, регламент, що може улаштувати только імперію…«Закон імперії» означає для Сполучених Штатів, насамперед, право невиконувати цілий ряд міжнародних угод, вимагаючи в той же час, щоб інші країницим угодам підкорялися".

Ще більш різко виражається професор ЕтаюТомас, що підкреслює, що:   «Вашингтон проводить міжнародну політику бомб,санкцій і знищення держав. Доктрина Олбрайт (чергова добавка до доктриниМонро-мое примітку) дала Сполученим Штатам ліцензію на експансіоністськешаленство в Югославії, в Іракові, а надалі, і в інших країнах.

Військова сила США, спираючи на міцьекономічних санкцій і винагород, перетворили ООН у слухняний інструментекспансіоністської зовнішньої політики США, служачи цілям підриву ранішеіснуючого міжнародного права. Серби, до речі, мають незрівнянно більше прав наКосово, чим Сполучені Штати на Каліфорнію і Тексас. Не випливає і забувати, щопонад 1.7 мільйон іракців загинули, включаючи полмиллиона дітей, у результатіамериканських санкцій проти Іраку», пише Томасе.

Криза ООН, подрив підвалин і ведучихпринципів міжнародного права, зокрема принципів державного суверенітету, непорушностіграниць і невтручання у внутрішні справи держав- прояв тоталітарного у своїйсутності процесу переходу світу від двухполярного в минулому, заснованим набалансі сил між США і Радянським Союзом, в однополярний, заснований навирішальним перевазі сили США у світі. Йде так називана гомогенізація світовогопростору і институционализация волі гегемона—США. Процес спроби США переробитисвіт у світ слухняний США і виявляється як криза ООН і фундаментальних нормміжнародного права.

Двухполярний світ тримався на баллансесил у світі. Тому в двухполярном світі і зберігався консенсус який і називавсямирним спільним існуванням, свого роду історичним компромісом.

А те, що спостерігається зараз — цепроцес силового контрареволюционного підриву раніше існуючої світової системи,що містить у собі і підривши міжнародний організацій, у тому числі і насампередООН.  Коли те, кілька років після закінчення другої світової війни, на п'ятоїсесії Генеральної Ассемблии ООН, Андрій Вишинский підкреслив, що «ОрганізаціяОб'єднаних Націй утратила своє обличчя міжнародної організації і є знаряддямамериканської зовнішньої політик-політики сили.»

Сказане як не можна кращехарактеризирует сутність ООН у пост-радянський період Нового світового порядку,у якому, наприклад, зовсім неприкрита неоколоніальна агресіяангло-американського імперіалізму проти Іраку, Югославії і проти принципівХельсинкского угоди проводилися під егідою ООН, як «миротворчі міри».У Новому світовому порядку ООН перетворилася в інструмент американської зовнішньоїполітики, іншими словами утратила своє обличчя міжнародної організації.

Треба мати на увазі, що Новий світовийпорядок по своїй сутності абсолютно несумісний зі статусом ООН як правдивоїміжнародної організації, посколько в ньому гегемониальная воля американськогоекспансіонізму вступає в гострий конфлікт і прагне зруйнувати принциписуверенітету, суверенної рівності і невтручання у внутрішні справикраїн-членів, принципи, що визначають сутність цієї міжнародної організації. Зза цього Новий світовий порядок і привів до кризи легітимності ОрганізаціїОб'єднаних Націй. Я думаю, що дуже добре про це написала Наталія Нарочницкая,зауважуючи, що ООН перетворилася в стража й охранителя абсолютно неправовогопорядку.

Війна проти Іраку, наприклад, однозначнорозглядалася багатьма політичними коментаторами в Європі, як лівого так іправої користі, як приклад нового американського експансіонізму. «Міжнароднийприбунал по розслідуванню американських військових злочинів в Іракові», наякому як головного обвинувача виступав колишній міністр юстиції США РамсейКларк, і який у світлі Нюренбергского кодексу розглядав воєнні дії США під часвійни проти Іраку, на своїй заключній сесії в лютому 1992р. у Нью Йорку винісрішення, що США й американський уряд зробили злочину проти міжнародного світу ілюдства, а також і військові злочини. Власне кажучи війна проти Іраку буланеоколоніальною війною за контроль над стратегічно важливими запасами нафти,проведеної під прапором ООН.

Сутність же війни проти Югославії— церадикальна ревізія основного принципу міжнародного права про непорушністьграниць і територіальної цілісності держав, закріпленого не тількиХельсинкскими угодами але і Декларацією Принципів Міжнародного права ООН від1970р. На заключній сесії «Міжнародного трибуналу по розслідуваннюамериканських військових злочинів у Югославії» у червні 2000 року в НьюЙорку проводившимся під головуванням Рамсея Кларка був винесемо суворий вирокСША і їх сателітам по НАТО.

Треба мати через, що поділ сили ізаконності,— а це те ж саме, що зовсім неправомірне застосування сил-означає,що гегемональная воля до влади, що звільнилася від всіх обмежень ранішеіснуючого міжнародного права— єдиний актор на міжнародній арені, єдинийкритерій застосування сили. Сила і право ототожнені. Сила— це право вважаєВашингтон. Легітимність застосування сили зведена до свого роду голлівудськомудо пропагандистическим химерам американського «Міністерства пропаганди».

Криза легітимності ОрганізаціїОб'єднаних Націй приводить до перетворення ООН в організацію, що слухнянослужить своєму імперському володарю як зручні підмостки для маскуванняоднобічних дій США під фікцію багатосторонності абстрактної колективної волі.Іншими словами єдина функція ООН на який США згодні — це функція оманногобагатобічного прикриття однобічної волі США.

Адмірал Стансфильд Тернер, директорЦентрального розвідувального керування (ЦРУ) під час президентства Буша, утакий спосіб разяснил значення війни проти Іраку для прийдешнього Новогосвітового порядку в інтерв'ю американському телевізійному каналу ЦНН(CNN) улипні 1991 року:

«Нам необхідно дивитися вперспективі майбутнього. Тут наочний приклад- ситуація між ООН і Іраком, у якійОрганізація Об'єднаних Націй навмисно вторгається в суверенітет суверенноїдержави… Це прекрасний прецедент який ми повинні використовувати в будь-якійкраїні у світі».

Адмірал Тернер іншими словами розглядаємайбутню роль ООН як інструмент американської зовнішньої політикиекспансіонізму.

Необхідно відмітити, що згідно думкибагатьох політологів, в історичній перспективі ООН ніколи і не була задуманнабути правдивою міжнародною організацією. Плани США в Бретонських лісах булиспрямовані на створення організації за допомогою якої США могли б керувати усіммиром, прикриваючи ширмою оманної багатосторонності.

Однак згодомдіяльність ООН зайшла ще далі...

/> 6. Подальший розвиток кризи ООН

Сьогодні ми єсучасниками і свідками глибокого падіння вдач у політику багатьох держав іполітичних елит світу, що керуються в создавшейся навколо Іраку ситуаціїсиюминутними меркантильними розуміннями й інтересами своєї дрібної політики іне задумуються над тим, чим усе це в недалекому майбутньому може обернутися дляних самих. Вашингтон і Лондон під прикриттям гасла роззброювання Іраку відкритоздійснили військову агресію проти цієї незалежної держави, члена ОрганізаціїОб'єднаних Націй, а міжнародне співтовариство довге умовляло їх почекати, покиінспектори цієї міжнародної організації, нарешті, не представлять Раді безпекидоказів того, що Ірак у чомусь знову дійсно серйозно провинився і перед США, іперед ООН. Режим Саддама також не можна визнати ліберальним. Однак зовсім необов'язково, щоб застосування сили стало ведучим принципом дозволу складнихситуацій.

Разом з тим, усвіті періодично виникають неприйнятні для міжнародного чи співтоваристваокремих держав ситуації, при яких застосування військової сили тільки і здатноприпинити небезпечний розвиток тих чи інших процесів. Адже ніхто чи практичноніхто у світі не заперечив права США на застосування збройних сил проти режимуталибов і сил «Аль-Каиди» в Афганістану. Очевидність правомірності інеобхідності дій США й інших країн проти терористичного режиму талибов не булапіддана навіть найменшому сумніву. Але ситуація з Іраком — зовсім іншого роду.

Тим часом, щоведеться вже більш року Вашингтоном і Лондоном агресивна антиіракськапропагандистська кампанія з масованим використанням прийомів дезінформації, яксвоїх громадян, так і міжнародної громадськості, демонстративні і застосуваннярізних форм надання впливу, аж до прямого тиску на міжнародні організації іправлячі кола багатьох держав світу в сполученні з традиційними операціямиамериканських спецслужб і обіцянками великих субсидій тим, хто підтримаєвійськову акцію Джорджа Буша і Тоні Блера проти Іраку, — роблять свою справу.Багато політичних режимів світу, схоже, думкою, а інші — вже і відкрито здалиБагдад Сполученим Штатам і стурбовані лише тим, як би повигоднее і подорожепродати Вашингтонові свою угодовську позицію по Іракові.

Але, самаголовне, агресія США продемонструвала усьому світу безпорадність одного іведучих міжнародних інститутів – Організації Об'єднаних Націй, що, незважаючина свій величезний авторитет і вплив, не зміг запропонувати і реалізувати ефективнерішення іракської кризи.

Не вимагаєдоказів факт, що ООН не є деякою абстрактною організацією, відірваної віддержав, її складових. Вона настільки сильна й ефективна, наскільки цього хочутьчлени ООН. І в даному випадку ми маємо ситуацію, коли принаймні дві країни — постійні члени СБ (США і Великобританія) вирішили діяти не тільки в обхід СБ,але й в обхід Статуту ООН і резолюції СБ ООН. Насправді вони дотепер так нікоготак і не переконали в тім, що війна в Іракові була обґрунтована, виправдана і справедлива.Спостерігається скоріше криза у відносинах між цими країнами і всіма іншимичленами ООН.

ООН – це дзеркалосвітової політики, у якому відбиваються всі політичні й економічні протиріччяміж країнами. Тобто, якщо ми говоримо про кризу ООН, то, насамперед, варто матина увазі, що це криза міжнародних відносин.

Післявоєнна битваза Ірак між США й ООН стане судьбоносной як для США, так і для ООН. Якщо ООН неудасться якимсь образом уключити себе в число реально вирішальну долю Іракусторін, це буде означати фактично скочування ООН на задворки міжнародноїполітики. І навпроти, успіхи (чи, точніше, згода США на ці успіхи) ООН у справіконтролю над Іраком буде означати пролонгирование ще на невизначений часіснуючого положення, при якому, нехай ретроактивно (заднім числом), алевсе-таки зрештою саме до ООН, а не до якої-небудь окремої держави, переходятьфункції верховного політичного контролю над переможеною країною. Своїми діяминапередодні іракської операції ООН сама поставила себе поза грою. І від хазяїнівБілого дому тепер буде потрібно дуже серйозне інтелектуальне зусилля, щобзрозуміти, навіщо взагалі потрібно втручання ООН у "іракські справи",так ще на самому останньому етапі, — етапі дільби постсаддамовского «політичногопирога».


/>Висновки

ДіяльністьОрганізації Об'єднаних Націй по підтримці світу є унікальним і динамічнимінструментом, розробленим Організацією в якості одного зі шляхів для наданнядопомоги конфліктами, що роздирається, країнам у створенні умов длявстановлення міцного світу. Первая миссия Организации Объединенних Наций по підтримцісвіту була заснована в 1948 році, коли Рада Безпеки санкціонував розгортаннявійськових спостерігачів Організації Об'єднаних Націй на Близького Схід з метоюздійснення контролю за дотриманням Угоди про перемир'я між Ізраїлем і сусіднімиз ним арабськими країнами. З тих пір у всіх куточках світу в цілому булопроведено 63 операции Організації Об'єднаних Націй по підтримці світу.

Вине знайдете терміна «підтримка світу» у Уставе ОрганизацииОбъединенних Наций, і він не піддається простому визначенню. Даг Хаммаршельд,другий Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, висловив думку, щоцей термін повинний знаходиться в «главі шість з половиною» Статуту,помістивши його десь посередині між традиційними методами мирного врегулюванняспоровши, як, наприклад, переговори і посередництво, відповідно до главой VI, імірами, що мають більш примусовий характер, як передбачено в главе VII.

Зплином років у діяльності Організації Об'єднаних Націй по підтримці світувідбулася еволюція, для того щоб вона відповідала необхідності задоволенняпотреб різних конфліктів і політичного ландшафту, що змінюється. МетиОрганізації Об'єднаних Націй по підтримці світу, що виникли в період, колисуперництво в період холодної війни найчастіше паралізувало діяльність РадиБезпеки, були в основному обмежені діяльністю по підтримці припинення вогню істабілізації ситуації на місцях, для того щоб на політичному рівні можна булопочати зусилля з метою врегулювання конфлікту мирними засобами. До складу такихмісій входили військові спостерігачі і військовослужбовці, що мають легкеозброєння, що виконували функції по контролі, наданню доповідей і зміцненнюдовіри з метою підтримки припинення вогню і виконання обмежених мирних угод.

Післязакінчення холодної війни в стратегічному контексті діяльності ОрганізаціїОб'єднаних Націй по підтримці світу відбулися різкі зміни, що дозволилоОрганізації трансформувати і розширити свої операції на місцях і забезпечитиперехід від «традиційних» місій, зв'язаних з винятково військовимизадачами, до виконання складних «багатофункціональних» операцій,спрямованих на забезпечення виконання всеосяжних мирних угод і надання допомогив створенні основ для забезпечення стійкого світу. Сьогоднішні миротворціздійснюють широке коло складних задач, включаючи надання допомоги в створенністійких інститутів керування і контроль за дотриманням прав людини, здійсненняреформ сектора безпеки і роззброювання, демобілізацію і реінтеграцію колишніхкомбатантів.

Востанні роки також змінився і характер конфліктів. Діяльність ОрганізаціїОб'єднаних Націй по підтримці світу, що спочатку розглядався як засіб врегулюванняміждержавних конфліктів, в усі більшому ступені застосовується до врегулюваннявнутрішньодержавних конфліктів і громадянських воєн. Хоча збройні сили як іраніше є хребтом більшості операцій по підтримці світу, багатолика діяльністьоперацій по підтримці світу в даний час включає адміністраторів і економістів,співробітників поліції і юридичних експертів, саперів і спостерігачів запроведенням виборів, спостерігачів в області прав людину і фахівців з цивільнихпитань і питань керування, гуманітарних співробітників і експертів з питанькомунікації і суспільної інформації.

ДіяльністьОрганізації Об'єднаних Націй по підтримці світу знаходиться в процесі постійноїеволюції як з концептуальної, так і з оперативної точки зору, для того щобвирішувати нові проблеми і реагувати на нові політичні реалії. Перед обличчямзростаючого попиту на усе більш широке коло складних миротворчих операційОрганізація Об'єднаних Націй протягом декількох останнього років випробувалавсезростаючий попит на свої ресурси і зіштовхувалася з безпрецедентнимипроблемами. Організація рішуче прагне до того, щоб наростити свій потенціал поздійсненню і забезпеченню польових операцій і тим самим сприяти виконаннюнайбільш важливої функції Організації Об'єднаних Націй, а саме підтримціміжнародного світу і безпеки.

Отже,механізм миротворчих операцій ООН у 80-90-х рр. перетерпів істотну еволюцію.Основні тенденції еволюції миротворчих операцій, здійснюваних від іменісвітового співтовариства в останні десятиліття, що випливають:

- Перехід від утручання переважно вміждержавні конфлікти (характерного для 40-70-х років) до більш широкого ічастого втручання в неміжнародні, внутрішні конфлікти.

- Збільшення масштабів утручання,кількості паралельно йдуть операцій і представлених в операціях країн, розміріввовлеченних контингентів.

- Ріст числа операцій, здійсненихрегіональними організаціями, як самостійно, так і в чи співробітництві напрохання ООН. Більш частий перехід ініціативи і відповідальності не тільки завійськову стадію операцій, але і за політичне врегулювання від ООН до іншихорганізацій і коаліцій.

- Розширення практики передачі військовогопланування і командування операціями і їхніми стадіями професійним військовим «машинам»окремих держав і груп держав.

- Розмивання чіткої грані між операціямипо підтримці й операціями по установленню світу (примусу до світу). Наростаннякількості елементів примусових дій у структурі операцій, використання важкихозброєнь і військової техніки, авіації, військово-морських сил, засобів розвідки,електронного спостереження; використання силових засобів миротворчимиконтингентами не тільки для самооборони, але і для більш частої демонстраціїсили, попереджувального розгортання. силового роз'єднання сторін, роззброюваннянезаконних збройних формувань і ін.

- Нерідкий розрив між військовою іполітичною стороною операцій, делегування військовим політико-дипломатичнихфункцій. Задачі військової стадії операцій звичайно виконуються швидше йуспешнее, чим задачі політичного примирення і постконфликтного відновленнясвіту, однак перебування збройних миротворчих сил у зоні конфлікту затягуєтьсядля забезпечення стабілізації обстановки.

- Ерозія критеріїв «неупередженості»і «рівновіддаленості» миротворців від сторін конфлікту, визнаннядопустимості залучення до операцій країн, що мають власні інтереси в регіоніконфлікту. Відмовлення від практики 60-80-х рр. по виключенню військовихконтингентів країн-постійних членів СБ ООН зі складу учасників операцій,перехід до активної участі «великих держав» у миротворчих операціях.

- Ускладнення (і більш часта ревізія)мандатів операцій. Більш раннє (попереджувальне) втручання в назріваючіконфлікти. Перехід від переваги «класичних» спостережливих операційдо усе більш рішучому силовому «рознімання» сторін. Визнання новимитиповими «силовими» задачами миротворчих операцій роззброюваннянезаконних збройних формувань і вилучення зброї, що знаходиться на руках унаселення.

- «Вертикальна» агрегаціяоперацій: від запобіжних заходів і санкцій, через етап припинення збройногонасильства (якщо превентивні міри не спрацювали) до постконфликтноговідновлення зруйнованих політичних і економічних чи інститутів проведеннявиборів під міжнародним спостереженням.

Такимчином, сучасне миротворчество вимагає великої теоретичної і практичної роботи ззалученням різних державних структур

Назакінчення необхідно відзначити, що незважаючи на реформи перед операціями ООНпо підтримці світу встають нові важкі задачі.

Які раніше важко швидко мобілізувати достатні фінансові засоби для забезпеченнявиконання деяких стрижневих функцій миротворців, таких, як роззброювання,демобілізація і реінтеграція колишніх комбатантів у суспільстві. Зберігаютьсяпроблеми, зв'язані з необхідністю своєчасного виділення державами – членамидобре навчених і оснащених військових і поліцейських контингентів, особовийсклад яких мав у своєму розпорядженні би належну технічну і мовну підготовку.ДОПМ усе ще не вистачає вкрай необхідних сил і засобів у таких областях, якапаратура зв'язку, морські операції, авіація і сили спеціального призначеннядля вживання заходів у надзвичайних ситуаціях. У нинішньому році одним ізпріоритетних напрямків діяльності є підбор кваліфікованих кандидатів, щорозташовують належною підготовкою для виконання важких завдань в умовахпідвищеної небезпеки і при відсутності адекватної инфрастуктури.

ООНтакож зштовхнулася з обвинуваченнями в сексуальних зловживаннях і сексуальнійексплуатації місцевого населення приймаючих місії країн, висунутими протимиротворців ООН – як військових, так і цивільних. ООН приступила до активногорозслідування цих тверджень, і зміцнює існуючі процедури боротьби з цієюпроблемою за рахунок внутрішніх ресурсів, одночасно працюючи з державами, щонадають війська, з метою рішення проблеми на системній основі.

Нинішнєпікове навантаження, зв'язане з веденням миротворчих операцій, змусилаСекретаріат розробляти нові і новаторські стратегії.

Для того щобОрганізація Об'єднаних Націй успішно вирішувала ці безпрецедентні задачі ісправилася з цим новим спалахом «миротворчої» активності, держави –члени повинні надати їй додаткову політичну і фінансову підтримку.


/>Список використаної літератури

1. Лебедева М. Новые транснациональныеакторы и изменение политической системы мира. Космополис, 2003,№1(3). С.38

2. Ли Вл.Ф. Теория международногопрогнозирования. М.: Научная книга, 2002. С.172

3. Маныкин А.С. Введение в теориюмеждународных отношений. М.: Издательство МГУ, 2001. С.289

4. Рамоне И. Геополитика хаоса. М.: Теис,2001. С.127

5. Уткин А.И. Векторы глобальных перемен:анализ и оценки основных факторов мирового политического развития. Полис, 2000,№1. С. 42, С. 52

6. Устав Организации Объединенных Наций от26 июля 1945 года // Международное право в документах. М.,1982.

7. Всеобщая декларация прав человека от 10декабря 1948 года // Международное право в документах. М.,1982.

8. Конвенция о защите прав культурныхценностей в случае вооруженного конфликта от 14 мая 1954 года // Международноеправо в документах. М., 1982.

9. Международный пакт о экономических,социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 года // Права человека.Сборник нормативных документов. М.,1990.

10. Международная конвенция о ликвидациивсех форм расовой дискриминации от 7 марта 1966 года // Международное право вдокументах. М.,1982.

11. Декларация о принципах международногоправа, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствамиот 24 октября 1970 года // Международное право в документах. М., 1982.

12. Организация Объединенных Наций. Сборникдокументов. М., 2008 – 420 с.

13. Белан С.Р. Черты глобального мира.Миротворческая деятельность ООН // Экология и жизнь. – 2001. –№ 5. – С. 8–18.

14. Гельвановский М.И, Рожков К.Л., СкрябинаН.И. Сценарии и стратегии России в глобальной миротворческом процессе. \\«ВестникРГНФ» №1 2007 С.25-43

15. Гельвановский М.И. ООН: концептуальнаяконкурентоспособность России как основной инструмент решения стратегическихзадач. \\ «Вопросы экономики переходного периода» 2008, №1 С.12-46

16. Арцибасов И.Н., Егоров С.А. Вооруженныйконфликт: право, политика, дипломатия. Москва, 1989

17. Баскин Ю.Я., Фельдман Д.И. Историямеждународного права. Москва, 1990

18. Беджауи М. Международный Суд: прошлое ибудущее, Московский журнал международного права, 1995, N

19. Бекяшев К.А. Международное публичноеправо Москва, 1999

20. Блатова Н.Т., Мелков Г.М. Международноеправо в документах. Москва, 2002

21. Внешняя политика Советского Союза впериод отечественной войны. Т.1 Москва, 1970

22. Гаджиев К.С. Введение в геополитику.Москва, 2002

23. Гроций Г. О праве войны и мира. Трикниги. Москва, 1956

24. Денисов В.Н… Правовые аспектыразоружения в ракетно-ядерную эру. Киев, 1990

25. Дмитриева Г.К., Лукашук И.И. Становлениемеждународной нормативной системы. Москва, 1995

26. Игнатенко Г.В., Тиунов О.И.Международное право. Москва, 1999

27. Игнатенко Г.В. Международное право.Москва, 1995

28. Колосов Ю.М. Ответственность вмеждународном праве. Москва, 1975

29. Колосов Ю.М., Кривчикова Э.С.Действующее международное право в двух томах. Том 1. Москва, 2002

30. Колосов Ю.М., Кривчикова Э.С.Действующее международное право в двух томах. Том 2. Москва, 2002

31. Крылов Н. Б. Правотворческаядеятельность международных организаций. Москва, 1988

32. Лукашук И.И. Международное право – Общаячасть. Учебник для юридических факультетов и вузов. Москва, Издательство БЭК,1999

33. Лукашук И.И. Международное право –Особенная часть. Учебник для юридических факультетов и вузов. Москва,Издательство БЭК, 1998

34. Мелков Г. М. Международное право впериод вооруженных конфликтов. Москва, 1986

35. Организация Объединенных Наций. Сборникдокументов. Москва, 1981

36. Осипов Г.А. Международно-правовой режимнераспространения ядерного оружия. Москва, 1987

37. Питер Кальвокоресси. Мировая политикапосле 1945 года. Книга 1. Москва, 2000

38. Питер Кальвокоресси. Мировая политикапосле 1945 года. Книга 2. Москва, 2000

39. Сборник обзоров, Международные суды имеждународное право, Москва, 1986

40. Скакунов Э.И. Международно-правовыегарантии безопасности государств. Москва, 1983

41. Тинберген Я… Пересмотр международногопорядка. Москва, 1980

42. Торкунов А. В… Современныемеждународные отношения. Москва, 2001

43. Тункин Г.И. Международное право. Москва,1982

44. Цыганков П.А. Теория международныхотношений. Москва, 2002

45. Черниловский З. М. Всеобщая историягосударства и права. Москва, 1996

46. Юровская Е.Е., Кривогузова И.М. НоваяИстория (Второй период). Москва издательство «Высшая Школа», 1976

47. Юровская Е.Е., Полтавский М.А.,Застенкер Н.Е. Новая История (Первый период). Москва издательство «ВысшаяШкола», 1972

48. www.un.org, www.un.org/russiaru

49. www.un.org/russian/document/centre.

еще рефераты
Еще работы по международным отношениям