Реферат: Організація надання міжнародних експедиторських послуг

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з предмету: «ОСНОВИЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇДІЯЛЬНОСТІ»


План

1.  Організація наданняміжнародних експедиторських послуг

2.  Етапи укладання міжнароднихконтрактів

Список використаної літератури


1. Організаціянадання міжнародних експедиторських послуг

Зовнішньоекономічнадіяльність загалом і зовнішньоторговельна зокрема тісно пов'язані зтранспортними операціями. Транспортні операції починають і завершують процесреалізації зовнішньоторговельної угоди і тим самим не тільки обумовлюютьпрактичну реалізацію договору купівлі-продажу, але і помітно впливають наконтрактну ціну товару. Зусилля підприємства навіть за високої якостіекспортної продукції можуть бути зведені нанівець незадовільною організацієютранспортного обслуговування і помилками при виборі базисних умов постачаннятоварів, транспортних умов у договорах купівлі-продажу.

Здійснюючи ЗЕД,учасники транспортного процесу вступають у складні відносини, механізм якихформується під впливом політичних і економічних чинників, комерційних іправових міжнародних і національних норм, актів, звичаїв. У цих умовахвласникові вантажу все складніше орієнтуватися в транспортній ситуації, щозалежить від стану міжнародних ринків і позицій клієнтури, транспортноїполітики окремих країн і міжнародних союзів. Усе гостріше відчувається потребау професійних знаннях, у тому числі і знаннях законодавства різних країн,міжнародних угод (конвенцій), звичаїв, техніко-економічних характеристиктранспортних засобів, пунктів перевантаження і перевалювання вантажів, ринкутранспортних і посередницьких послуг.

Продукцією транспортує безпосередньо сам процес переміщення товарів від виробника до споживача. Уцьому й полягає суть транспортних послуг. Вони — основна з'єднувальна ланка міжпродавцем і покупцем. Транспортні послуги, як і будь-яка послуга, мають своїособливості.

1. Транспорт невиробляє нового товару чи продукту, але саме завдяки їх переміщенню з одногомісця в інше забезпечується продовження процесу виробництва та обігу, має місцекінцеве споживання вироблених товарів. Переміщення товарів, продукції з місцявиробництва до місця споживання і є тією споживчою вартістю, яку створюєтранспорт, його транспортні послуги.

2. Реалізаціятранспортних послуг виражається в тому корисному ефекті, який не може виникати,зберігатися і реалізовуватися у відриві від транспорту. Разом з тим виробництвотранспортних послуг не відривне від їх споживання. Транспортні послугизадовольняють потреби в момент свого прояву, тобто створення таких послугзбігається з їх споживанням.

3. Транспортзаймає особливе місце в міжнародному товарообігу. З одного боку, він єнеобхідною умовою здійснення міжнародного поділу праці, зовнішньоекономічнихзв'язків. З другого боку — транспортна індустрія виступає на світових ринкахекспортером своєї продукції — транспортних послуг.

4. На транспортніпослуги, що надаються у сфері ЗЕД, впливають всі фактори, що характеризуютьрозвиток ринкової економіки. Насамперед це коливання попиту і пропозиціїтоварів, цін на нафту, валютного курсу, ступінь втручання держави узовнішньоекономічну діяльність, стан політичних та економічних відносин різнихдержав тощо.

Якщо покупці тапродавці самі не в змозі здійснити транспортування свого вантажу, то воникористуються послугами транспортно-експедиційних підприємств (ТЕП), які надаютьвеликий комплекс послуг із транспортно-експедиційного обслуговування (ТЕО)вантажів. Це, зокрема, такі послуги:

— фрахтуваннясуден і розрахунки за фрахтом;

— розрахунковіоперації за зовнішньоторговими контрактами;

— консультаціїщодо розрахункових і експедиторських операцій;

— митнедекларування вантажів;

— завантажувально-розвантажувальні роботи;

— зберіганнявантажів;

— автоперевезення;

— оформленнятоваророзпорядчої документації;

— страхуваннявантажів;

— сортування,перетарування, нагромадження, комплектація вантажних партій збірних відправлень,маркування і пере-маркування вантажів, а також інші операції, які невиконуються перевізниками у пунктах перевалки та збереження вантажів.

ТЕП, регулярнотранспортуючи велику кількість вантажів, має знижку за фрахт суден та іншихтранспортних засобів, що зменшує фрахтові витрати їхніх клієнтів. Цимкомпенсується вартість послуг ТЕП для експортерів та імпортерів.

Правові таорганізаційні засади транспортно-експедиторської діяльності в Українірегулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України,законами України «Про транспортно-експедиторську діяльність»,«Про транспорт», «Про зовнішньоекономічну діяльність»,«Про транзит вантажів».

Експедиторинадають клієнтам послуги відповідно до вимог законодавства України та держав,територією яких транспортуються вантажі, згідно з переліком послуг, визначениму правилах здійснення транспортно-експедиторської діяльності, а також іншіпослуги, визначені за домовленістю сторін у договорі транспортногоекспедирування.

Транспортно-експедиторськіпослуги надаються клієнту при експорті з України, імпорті в Україну, транзитітериторією України чи іншими державами, внутрішніх перевезеннях територієюУкраїни.

Експедитори задорученням клієнтів:

— забезпечуютьоптимальне транспортне обслуговування, а також організовують перевезеннявантажів різними видами транспорту територією України та іноземних державвідповідно до умов договорів (контрактів), укладених відповідно до вимог"Інкотермс";

— фрахтуютьнаціональні, іноземні судна та залучають інші транспортні засоби і забезпечуютьїх подачу в порти, на залізничні станції, склади, термінали або інші об'єктидля своєчасного відправлення вантажів;

— здійснюютьроботи, пов'язані з прийманням, накопиченням, подрібненням, доробкою,сортуванням, складуванням, зберіганням, перевезенням вантажів;

— ведуть облікнадходження та відправлення вантажів з портів, залізничних станцій, складів,терміналів або інших об'єктів;

— організовуютьохорону вантажів під час їх перевезення, перевалки та зберігання;

— організовуютьекспертизу вантажів;

— здійснюютьоформлення товаротранспортної документації та її розсилання за належністю;

— надають вустановленому законодавством порядку учасникам транспортно-експедиторськоїдіяльності заявки на відправлення вантажів та наряди на відвантаження;

— забезпечуютьвиконання комплексу заходів з відправлення вантажів, що надійшли внекондиційному стані, з браком, у пошкодженій, неміцній, нестандартній упаковціабо такій, що не відповідає вимогам перевізників;

— здійснюютьстрахування вантажів та своєї відповідальності;

— забезпечуютьпідготовку та додаткове обладнання транспортних засобів і вантажів згідно звимогами нормативно-правових актів щодо діяльності відповідного видутранспорту;

— забезпечуютьоптимізацію руху матеріальних потоків від вантажовідправника довантажоодержувача з метою досягнення мінімального рівня витрат;

— здійснюютьрозрахунки з портами, транспортними організаціями за перевезення, перевалку,зберігання вантажів;

— оформляютьдокументи та організовують роботи відповідно до митних, карантинних тасанітарних вимог;

— надаютьпідготовлений транспорт, який має додаткове обладнання згідно з вимогами,передбаченими законодавством;

— надають іншідопоміжні та супутні перевезенням транспортно-експедиторські послуги, щопередбачені договором транспортного експедирування і не суперечатьзаконодавству.

За договоромтранспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов'язується за платуі за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконаннявизначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу. Договіртранспортного експедирування укладається у письмовій формі. Істотними умовамидоговору транспортного експедирування є:

— відомості просторони договору:

— для юридичнихосіб — резидентів України: найменування, місцезнаходження та ідентифікаційнийкод в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України;

— для юридичнихосіб — нерезидентів України: найменування, місцезнаходження та державу, дезареєстровано особу;

— для фізичнихосіб — громадян України: прізвище, ім'я, по батькові, адресу місця проживаннята індивідуальний ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів;

— для фізичнихосіб-іноземців, осіб без громадянства: прізвище, ім'я, по батькові (занаявності), адресу місця проживання за межами України;

— вид послугиекспедитора;

— вид танайменування вантажу;

— права,обов'язки сторін;

— відповідальність сторін, у тому числі в разі завдання шкоди внаслідок діїнепереборної сили;

— розмір платиекспедитору;

— порядокрозрахунків;

— пунктивідправлення та призначення вантажу;

— порядокпогодження змін маршруту, виду транспорту, вказівок клієнта;

— строк (термін)виконання договору;

— а також усі тіумови, щодо яких за заявою хоча б однієї зі сторін має бути досягнуто згоди.

Зовнішньоекономічнідоговори (контракти) транспортного експедирування мають відповідати вимогамзаконодавства про зовнішньоекономічну діяльність.

Длясистематичного надання послуг експедитора можуть укладатися довгострокові(генеральні) договори транспортного експедирування. У разі залученняекспедитором до виконання його зобов'язань за договором транспортногоекспедирування іншої особи у відносинах з нею експедитор може виступати відсвого імені або від імені клієнта. За договором транспортного експедируванняекспедитор може організувати перевезення за одним товаротранспортним документомвантажів кількох різних клієнтів, які прямують з одного пункту відправленнята/чи в один пункт призначення, за умови, що експедитор виступає від імені усіхцих клієнтів як вантажовідправник та/чи вантажоодержувач.

Платоюекспедитору вважаються кошти, сплачені клієнтом експедитору за належневиконання договору транспортного експедирування. До плати експедитору невключаються витрати експедитора на оплату послуг (робіт) інших осіб, залученихдо виконання договору транспортного експедирування, на оплату зборів(обов'язкових платежів), що сплачуються при виконанні договору транспортногоекспедирування. Підтвердженням витрат експедитора є документи (рахунки,накладні тощо), видані суб'єктами господарювання, що залучалися до виконаннядоговору транспортного експедирування, або органами влади.

Перевезеннявантажів супроводжується товаротранспортними документами, складеними мовоюміжнародного спілкування залежно від обраного виду транспорту або державноюмовою, якщо вантажі перевозяться в Україні. Такими документами можуть бути:

— авіаційнавантажна накладна (Air Waybill);

— міжнароднаавтомобільна накладна (CMR);

— накладна СМГС(накладна УМВС);

— коносамент(Bill of Lading);

— накладна ЦІМ(СІМ);

— вантажнавідомість (Cargo Manifest);

— інші документи,визначені законами України.

Факт наданняпослуги експедитора при перевезенні підтверджується єдиним транспортнимдокументом або комплектом документів (залізничних, автомобільних, авіаційнихнакладних, коносаментів тощо), які відображають шлях прямування вантажу відпункту його відправлення до пункту його призначення.

Правилаздійснення транспортно-експедиційної діяльності під час перевезення зовнішньоторговельнихі транзитних вантажів в Україні регулюються постановою Кабінету МіністрівУкраїни від 21.09.1993 р. № 770. Ці Правила визначають основні умови здійсненнятранспортно-експедиційного обслуговування зовнішньоторговельних і транзитнихвантажів та порядок організації їх перевезення і є обов'язковими для всіхучасників транспортно-експедиційного процесу.

Транспортно-експедиційнеобслуговування вантажів здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності — експедиторами, які діють за дорученням вантажовідправників і вантажоодержувачівЕкспедитори виконують свої функції без будь-якого втручання в господарськудіяльність транспортних підприємств. Транспортно-експедиційні послуги, якінадаються експедиторами, складаються з комплексу послуг, пов'язаних з підготовкоюта відправленням вантажів, проведенням взаєморозрахунків, контролем запроходженням і одержанням вантажів. Експедитори відповідно до дорученьвантажовласників:

— організовуютьперевезення та перевалку вантажів залізничним, морським, річковим, автомобільнимта повітряним транспортом;

— забезпечуютьоптимальне транспортне обслуговування, а також організовують перевезеннязовнішньоторговельних вантажів різними видами транспорту по територіяхзарубіжних країн відповідно до умов контрактів;

— фрахтують національніта іноземні судна і забезпечують їх подачу в порти для своєчасного відправленнявантажів;

— надаютьпослуги, пов'язані з прийманням, накопиченням, доробкою, сортуванням такомплектуванням вантажів, передають їх транспортним організаціям для перевезення;

— провадятьсвоєчасні розрахунки з портами і транспортними організаціями за перевезення,перевалку та зберігання зовнішньоторговельних вантажів;

— оформляютьдокументи відповідно до митних, карантинних і санітарних вимог, страхуютьвантажі;

— ведуть облікнадходження та відправлення вантажів з портів і залізничних станцій;

— забезпечують іззалученням відповідних транспортних підприємств та організацій збереженнявантажів під час їх перевезення, перевалки та зберігання;

— організовуютьекспертизу вантажів у портах і на залізничних станціях;

— здійснюютьоформлення товаротранспортної документації та її розсилання;

— подають вустановленому порядку транспортним підприємствам заявки на відправленняекспортних, транзитних і ре-експортних вантажів та наряди на відвантаженняімпортних, транзитних і знятих з експорту вантажів;

— вирішують зтранспортними організаціями та іншими власниками транспорту питаннявідправлення вантажів, що надійшли у некондиційному стані, з браком, упошкодженій, неміцній, нестандартній упаковці або такій, що не відповідаєвимогам цих транспортних засобів;

— складаютьобмірні ескізи на негабаритні та надважкі вантажі, організовують фумігаціювантажів;

— організовуютьперевезення особистих речей громадян.

Транспортніпідприємства:

— організовуютьзберігання вантажів, у тому числі реекспортних і знятих з експорту, під час їхперевезення, перевантажування і складування;

— здійснюють вустановлені терміни доставку вантажів за призначенням і забезпечують своєчасненавантаження та розвантаження транспортних засобів за цінами і тарифами,визначеними чинним законодавством України;

— ведуть облікруху вантажів і запасної тари, надають необхідні відомості експедитору дляподальшого інформування вантажовласників;

— проводятьінвентаризацію вантажів на підставі заяв експедитора, за його участю і за йогорахунок;

— забезпечуютьдоступ до вантажосупровідних і перевізних документів, створюють рівні умови тасприяють експедиторам у здійсненні ними своїх функцій.

Відносиниучасників транспортно-експедиційної діяльності встановлюються на основідоговорів. Учасники цієї діяльності вільні у виборі предмета договору,визначенні зобов'язань, інших умов взаємовідносин, що не суперечать чинномузаконодавству. Вантажовласники надають експедиторам відомості та документи длявиконання покладених на них зобов'язань (ліцензії, сертифікати, свідоцтва,декларації тощо). Кожен із учасників транспортно-експедиційного процесу вправіпередати виконання частини своїх обов'язків іншому учаснику на підставідоговору, в якому визначаються умови відповідних послуг і порядок їх оплати.

Транзитніперевезення — це перевезення через територію України вантажів (продукції,товарів), вироблених за її межами без будь-якого їх використання в Україні тапередачі іншому власнику. До транзитних перевезень прирівнюють такожтранспортування через територію України нафти, нафтопродуктів, природного газута інших рідин і газоподібних речовин трубопроводами. Транзитні перевезенняздійснюються відповідно до чинного в Україні митного, транспортного та іншогозаконодавства. Проходження транзитних вантажів, а також транспортних засобівможе здійснюватися як з перевантаженням, складуванням, роздрібненням партій, зізміною виду транспорту, так і без таких операцій. Транзитні перевезенняздійснюються найбільш раціональними шляхами сполучення через відповідні пунктипропуску державного кордону. При цьому створюються рівні умови проходженнявантажів (продукції, товарів) незалежно від того, якій державі вони належать,чи будь-яких інших обставин, що стосуються їхнього власника.

2. Етапиукладання міжнародних контрактів

 

Зовнішньоекономічнийдоговір (контракт) — матеріально оформлена угода двох або більшесуб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів,спрямована на визначення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов'язків узовнішньоекономічній діяльності.

Порядок укладаннята виконання зовнішньоторговельних договорів регулюють такі нормативно-правовіакти України:

— Цивільнийкодекс України;

— Закон України«Про зовнішньоекономічну діяльність»;

— Закон України«Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»;

— Закон України«Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічнихвідносинах»;

— Закон України«Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузізовнішньоекономічної діяльності»;

— Указ ПрезидентаУкраїни «Про заходи щодо впорядкування розрахунків за договорами, щоукладають суб'єкти підприємницької діяльності України» від 04.10.1994 p.;

— Указ ПрезидентаУкраїни «Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційнихтермінів» від 04.10.1994 p.;

— Указ ПрезидентаУкраїни «Про заходи щодо вдосконалення кон'юнктурно-цінової політики усфері зовнішньоекономічної діяльності» від 10.02.1996 p.;

— Декрет КабінетуМіністрів України «Про систему валютного регулювання і валютногоконтролю» від 19.02.1993 p.;

— ПостановаКабінету Міністрів України і Національного банку України «Про типовіплатіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові формизахисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), якіпередбачають розрахунки в іноземній валюті» від 21.06.1995 р. № 444;

— НаказМіністерства економіки та з питань європейської інтеграції України «Прозатвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)»від 06.09.2001 р. № 201.

Суб'єкти, які єсторонами зовнішньоекономічного договору, мають бути здатними до укладаннядоговору відповідно до законодавства України та/або закону країни, де вінукладався.

Зовнішньоекономічнийдоговір укладається відповідно до законів України з урахуванням міжнароднихдоговорів за участю України. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності прискладанні тексту зовнішньоекономічного договору мають право використовувативідомі міжнародні звичаї, рекомендації міжнародних органів та організацій, якщоце не заборонено прямо та у виключній формі законами України.

Зовнішньоекономічнийдоговір укладається суб'єктом ЗЕД або його представником у письмовій формі,якщо інше не передбачено міжнародним договором України чи законом. Повноваженняпредставника на укладення зовнішньоекономічного договору може випливати здоручення, статутних документів, договорів та інших підстав, які не суперечатьчинному законодавству. Дії, які здійснюються від імені іноземного суб'єктазовнішньоекономічної діяльності суб'єктом ЗЕД України, уповноваженим на ценалежним чином, вважаються діями цього іноземного суб'єкта зовнішньоекономічноїдіяльності.

Для підписаннязовнішньоекономічного договору суб'єкту ЗЕД не потрібен дозвіл будь-якогооргану державної влади, управління або вищої організації, за винятком випадків,передбачених законами України. Суб'єкти ЗЕД мають право укладати будь-які видизовнішньоекономічних договорів, крім тих, які прямо та у виключній формізаборонені законами України. Зовнішньоекономічний договір може бути визнанийнедійсним у судовому порядку, якщо він не відповідає вимогам законів Україниабо міжнародних договорів за участю України.

Формазовнішньоекономічної угоди визначається правом країни її укладання. Угода,укладена за кордоном, не може бути визнана недійсною внаслідок недодержанняформи, якщо додержені вимоги законів України. Форма угод з приводу будівель таіншого нерухомого майна, розташованого на території України, визначаєтьсязаконами України.

Права таобов'язки сторін зовнішньоекономічної угоди визначаються правом країни їїукладання, якщо сторони не погодили інше. Місце укладання угоди визначаєтьсязаконами України. Права та обов'язки сторін зовнішньоекономічних договоріввизначаються правом країни, обраної сторонами при укладанні договору або врезультаті подальшого погодження. За відсутності погодження між сторонами щодоправа, яке має застосовуватись до зовнішньоекономічних договорів,застосовується право країни, де заснована, має своє місце проживання абоосновне місце діяльності сторона, яка є:

договориміжнародної купівлі-продажу

— продавцем — удоговорі купівлі-продажу;

— наймодавцем — удоговорі майнового найму;

— ліцензіаром — уліцензійному договорі про використання виключних або аналогічних прав;

— охоронцем — у договорізберігання;

— комітентом(консигнантом) — у договорі комісії (консигнації);

— довірителем — удоговорі доручення;

— перевізником — у договорі перевезення;

— експедитором — у договорі транспортно-експедиторського обслуговування;

— страхувачем — удоговорі страхування;

— кредитором — удоговорі кредитування;

— дарувальником — у договорі дарування;

— поручителем — удоговорі поруки;

— заставником — удоговорі застави.

Дозовнішньоекономічних договорів про виробниче співробітництво, спеціалізацію ікооперування, виконання будівельно-монтажних робіт застосовується право країни,де здійснюється така діяльність або де створюються передбачені договоромрезультати, якщо сторони не погодили інше. До зовнішньоекономічного договорупро створення спільного підприємства застосовується право країни, на територіїякої спільне підприємство створюється і офіційно реєструється. Дозовнішньоекономічного договору, укладеного на аукціоні, в результаті конкурсуабо на біржі, застосовується право країни, на території якої проводитьсяаукціон, конкурс або знаходиться біржа.

Товарообмінні(бартерні) операції суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що здійснюютьсябез розрахунків через банки, підлягають ліцензуванню Міністерством економіки із питань європейської інтеграції України у порядку, встановленому Законом«Про зовнішньоекономічну діяльність».

Найбільшогопоширення в ЗЕД набув контракт міжнародної купівлі-продажу — договір поставкитовару, погоджений і підписаний експортером та імпортером. Обов'язковою умовоюДоговору купівлі-продажу є перехід права власності на товар від продавця допокупця. Цією умовою він відрізняється від усіх інших видів договорів — орендного, ліцензійного, страхування тощо.

Контракткупівлі-продажу є основним засобом регулювання ділових відносин у сферізовнішньоторговельного обігу, де діє принцип свободи договору. Цей принцип єрезультатом розвитку ширшого принципу, що діє і в національному законодавствібільшості країн, і у сфері міжнародного права принципу автономії волі.Керуючись цим принципом, суб'єкти ЗЕД самі вирішують, укладати договір, чи ні,з ким його укладати, яким буде його зміст і форма. В окремих випадках формаконтракту передбачена правовими актами, а чинність контракту залежить віддотримання цієї форми.

Існують різнівиди договорів купівлі-продажу. Контракт разового постачання — одноразоваугода, що передбачає по-| стачання узгодженої кількості товару до визначеноїдати, терміну, періоду часу. Постачання товарів робиться один або декількаразів протягом установленого терміну. Після виконання прийнятих зобов'язаньюридичні відносини між сторонами і, власне, контракт припиняються. Разовіконтракти можуть передбачати як короткі, так і тривалі терміни постачання.

Контракт зперіодичним постачанням передбачає регулярне (періодичне) постачання визначеноїкількості, партій товару протягом встановленого умовами контракту терміну, якийможе бути короткостроковим (один рік), і довгостроковим (5- 10 років, а іноді ібільше).

Контракти напостачання комплектного устаткування передбачають наявність зв'язків міжекспортером і покупцем — імпортером устаткування, а також спеціалізованимипідприємствами, що беруть участь у комплектації такого устаткування. При цьомугенеральний постачальник організує і відповідає за повну комплектацію ісвоєчасність постачання, а також за якість.

Залежно від формиоплати товару розрізняють контракти з оплатою в грошовій формі і з оплатою втоварній формі цілком або частково. Контракти з оплатою в грошовій форміпередбачають розрахунки у визначеній сторонами валюті із застосуваннямобумовлених у контракті способів платежу (готівковий платіж, платіж з авансом ів кредит) і форм розрахунку (інкасо, акредитив, чек, вексель).

Значногопоширення в сучасних умовах набули контракти з оплатою в змішаній формі,наприклад при будівництві на умовах цільового кредитування підприємства«під ключ», коли оплата витрат відбувається частково в грошовій, ачастково в товарній формі. У нашій країні свого часу широко використовувалисьбартерні угоди — товарообмінні і компенсаційні договори, що передбачаютьпростий обмін погоджених кількостей одного товару на інший. У цих угодахвстановлюється або кількість товарів, що взаємно постачаються, абообумовлюється сума, на яку сторони зобов'язуються поставити товари.

Укладаннядоговору купівлі-продажу

Порядок укладаннята виконання договорів купівлі-продажу регулюється Конвенцією ОрганізаціїОб'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від11.04.1980 р. (Віденська конвенція), яка набула чинності для України з01.02.1991 р. Укладання договору за цією Конвенцією має проходити дві основністадії:

— пропозиціяукласти договір (оферта);

— прийняттяпропозиції (акцепт).

Оферта маєзадовольняти дві вимоги: містити в собі всі істотні пункти майбутнього договоруі бути адресованою конкретній особі або невизначеному колу осіб за умовиможливої індивідуалізації одної або декількох із них, які бажають прийнятипропозицію. В останньому випадку має місце так звана публічна оферта, якашироко застосовується в торгівлі й інших сферах обслуговування громадян. Якщоодна із зазначених вимог не дотримується, пропозиції про укладання договорунемає. На практиці часто трапляється звернення до широкого кола або окремихосіб, що не мають сили оферти, їх варто розглядати як запрошення до переговорівз приводу укладання договору. Сюди відносять різні форми реклами (каталоги,буклети) і оголошення. Вони не зв'язують осіб, що поширюють таку інформацію,якимись юридичними обов'язками щодо укладання договорів.

Оферта набуваєчинності, коли її отримав адресат оферти. Оферта, навіть коли вона єневідкличною, може бути скасована оферентом, якщо повідомлення про скасуванняодержане адресатом оферти раніше, ніж сама оферта, чи одночасно з нею. Покидоговір не укладено, оферта може бути відкликана оферентом, якщо повідомленняпро відкликання буде одержано адресатом оферти до відправлення ним акцепту.

Оферта не можебути відкликана:

— якщо в офертізазначено через встановлення певного строку акцепту чи іншим чином, що вона єневідкличною;

— якщо дляадресата оферти доцільним було розглядати оферту як невідкличну й адресатоферти діяв відповідно.

Оферта, навітьякщо вона є невідкличною, втрачає чинність після одержання оферентомповідомлення про відхилення оферти.

Заява чи іншаповедінка адресата оферти, що свідчить про згоду з офертою, є акцептом.Мовчання чи бездіяльність самі по собі не є акцептом. Акцепт оферти набуваєчинності з моменту, коли зазначена згода одержана оферентом. Акцепт не маєчинності, якщо оферент не одержує зазначеної згоди у визначений ним строк, а якщострок не встановлено, то в розумний строк, беручи до уваги обставини угоди, утому числі швидкість використаних оферентом засобів зв'язку. Усна оферта маєбути акцептована негайно, якщо обставини не зумовлюють інше.

Якщо через офертуабо в результаті практики, що склалася у взаємовідносинах сторін, чи звичаюадресат оферти може, не повідомляючи оферента, висловити згоду шляхом вчиненняякої-небудь дії, зокрема дії, що стосується відправлення товару чи оплативартості, акцепт набуває чинності в момент вчинення такої дії за умови, що вонавчинена в межах передбаченого строку.

Відповідь наоферту, яка має на меті бути акцептом, але містить доповнення, обмеження чиінші зміни, є відхиленням оферти і виступає зустрічною офертою. Відповідь наоферту, яка має на меті бути акцептом, але містить додаткові чи відмінні умови,які істотно не змінюють умов оферти, є акцептом, якщо оферент без невиправданоїзатримки не заперечить усно проти цих розходжень або не надішле повідомленняпро це. Якщо він цього не робить, то умовами договору будуть умови оферти зізмінами, що містяться в акцепті.

Додаткові чивідмінні умови щодо, поряд з іншим, вартості, платежу, якості й кількостітовару, місця й строку поставки, обсягу відповідальності однієї зі сторін передіншою або вирішення спорів вважаються такими, що істотно змінюють умови оферти.

Відлік строку дляакцепту, встановленого оферентом у телеграмі чи листі, розпочинається з моментуподання телеграми для відправлення, або з дати, зазначеної в листі, або, якщотака дата не зазначена, з дати, зазначеної на конверті. Відлік строку дляакцепту, встановленого оферентом за допомогою телефону, телетайпу чи іншихзасобів моментального зв'язку, розпочинається з моменту одержання оферти їїадресатом.

Державні свята чинеробочі дні в межах строку для акцепту не виключаються при підрахунку цьогостроку. Якщо повідомлення про акцепт не може бути доставлене на адресу оферентав останній день зазначеного строку внаслідок того, що цей день у місціперебування комерційного підприємства оферента припадає на державне свято чинеробочий день, строк подовжується до першого наступного робочого дня.

Запізнілийакцепт, однак, зберігає свою чинність, якщо оферент без затримки повідомить проце адресата оферти усно чи надішле йому відповідне повідомлення. Коли з листачи іншого письмового повідомлення, що містить запізнілий акцепт, видно, що якбипересилання було нормальним, цей акцепт був би одержаний вчасно, запізнілийакцепт зберігає чинність акцепту, якщо оферент без затримки не повідомитьадресата оферти усно, що він вважає свою оферту такою, що втратила чинність,або не надішле повідомлення про це. Акцепт може бути скасованим, якщоповідомлення про скасування одержане оферентом раніше того моменту чи в тоймомент, коли акцепт мав би набути чинності.

Оферта, заява проакцепт або будь-яке інше висловлення наміру вважаються одержаними адресатом,якщо вони повідомлені йому усно чи доставлені будь-яким засобом йому особисто,в його комерційне підприємство чи на його поштову адресу, або, якщо він не маєкомерційного підприємства чи поштової адреси, на його постійне місцепроживання.

Договірвважається укладеним, якщо дві сторони — експортер та імпортер дійшли згоди вторговій угоді за всіма її істотними умовами. Місцем укладання договору зазаконодавством більшості країн вважається місце одержання акцепту, але вкраїнах «загального права» діє так звана «теорія поштовоїскриньки», згідно з якою місцем укладання договору вважається та країна, зякої відправлено акцепт.

Формазовнішньоекономічних договорів (контрактів), які укладаються суб'єктами ЗЕД,затверджена наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграціїУкраїни від 06.09.2001 р. № 201. Цей наказ визначає умови, які мають бутипередбачені в договорі, якщо сторони такого договору не погодилися про іншещодо викладення умов договору і така домовленість не позбавляє договірпредмета, об'єкта, мети та інших істотних умов, без погодження яких сторонамидоговір може вважатися не укладений, або його може бути визнано недійснимвнаслідок недодержання форми згідно з чинним законодавством України. Реальніконтракти, що укладаються суб'єктами ЗЕД, можуть містити, крім зазначенихобов'язкових умов, і довільні умови, які не мають суперечити чинномузаконодавству. Розглянемо основні розділи зовнішньоекономічного контрактукупівлі-продажу.

1. Назва, номердоговору (контракту), дата та місце його укладення.

2. Преамбула. Упреамбулі зазначається повне найменування сторін — учасниківзовнішньоекономічної операції, під якими вони офіційно зареєстровані, із зазначеннямкраїни, скорочене визначення сторін як контрагентів («Продавець»,«Покупець», «Замовник», «Постачальник» тощо),особа, від імені якої укладається зовнішньоекономічний договір (контракт), танайменування документів, якими керуються контрагенти при укладенні договору(установчі документи тощо).

3. Предметдоговору (контракту). У цьому розділі визначається, який товар (роботи,послуги) один з контрагентів зобов'язаний поставити (здійснити) іншому іззазначенням точного найменування, марки, сорту або кінцевого результату роботи,що виконується. У разі бартерного (товарообмінного) договору або контракту напереробку давальницької сировини визначається також точне найменування (марка,сорт) зустрічних поставок (або назва товару, що є кінцевою метою переробкидавальницької сировини). Якщо товар (робота, послуга) потребує детальнішоїхарактеристики або номенклатура товарів (робіт, послуг) досить велика, то всеце зазначається у додатку (специфікації), який має бути невід'ємною частиноюдоговору (контракту), про що робиться відповідна примітка в тексті договору(контракту). Для бартерного (товарообмінного) договору (контракту) згаданийдодаток (специфікація) крім того балансується ще за загальною вартістю експортута імпорту товарів (робіт, послуг).

У додатку додоговору (контракту) про переробку давальницької сировини зазначаєтьсявідповідна технологічна схема такої переробки. Технологічна схема переробкидавальницької сировини має відображати:

— усі основніетапи переробки сировини та процес перетворення сировини в готову продукцію;

Договориміжнародної купівлі-продажу

— кількісніпоказники сировини на кожному етапі переробки з обґрунтуванням технологічнихвтрат сировини;

— втративиконавця переробки на кожному етапі переробки.


Списоквикористаної літератури

 

1. Внешнеэкономическаядеятельность / Под ред… Ф.В. Зиновьева. – Симферополь: Таврия, 2000. — 160 с.

2. ПрокушевЕ.Ю. Внешнеэкономическая деятельность. – М.: Маркетинг, 1998. – с.4-9.

3. Митнийкодекс України.

4. ФомичевВ.И. Международная торговля. – М.: ИНФРАМ, 2000. – С. 423-439.

5. Управліннязовнішньоекономічною діяльністю / За ред. А.І. Кредісова. – К.: ВІРА-Р, 1998. –С.193-201, 209-222, 230-241, 292-299.

6. ПрокушевЕ.Ф. Внешнеэкономическаядеятельность. – М.: Маркетинг 1998. – с.34-46, 94-108, 173-183.

7. ДегтяреваО.И. Организация и техника внешнеторговых операций. — М.: Дата Стром, 1992. –С.16-76.

еще рефераты
Еще работы по международным отношениям