Реферат: Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

Інститут міжнародних відносин

Кафедра міжнародних економічних відносин та світовогогосподарства


бакалаврська робота

на тему:

„ЄБРР ”


студентаIV курсу

відділення„Міжнародні економічні

відносини

ЛагойдиТараса Петровича

Науковийкерівник

доц.Негода А.В.

Київ-2010


Зміст

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ, ВНУТРІШНЬО –ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ТА СТРУКТУРА ЄБРР

1.1  Передумови та історія створення ЄБРР

1.2  Основні цілі та функції діяльності ЄБРР

1.3  Джерела фінансування та інструментиреалізації діяльності Європейського банку реконструкції та розвитку

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1

РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ ЄБРР

2.1Життєвий цикл проекту: складові та етапи

2.2Критерії оцінки проектів

2.3Постпроектна оцінка ефективності реалізації проектів за участю ЄБРР

2.4Оцінка ефективності виконання проектів ЄБРР у 2008р

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2

РОЗДІЛ 3. СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ З ЄБРР

3.1Аналіз реалізації попередніх стратегій діяльності ЄБРР в Україні до 2007 року

3.2Стратегічні орієнтири у співпраці ЄБРР та України відповідно до програмиспівробітництва між Урядом України та ЄБРР на 2007-2010 роки

3.3Проекти ЄБРР в Україні у 2010 році

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3

Список використаних джерел

ДОДАТКИ


Вступ

 

Актуальністьтеми дослідження. Міжнародні фінансові організації єнайбільш активними рушійними силами у стимулюванні глобалізаційного розвитку.Діяльність глобальних фінансових інституцій, а саме Європейського банкуреконструкції та розвитку є чинником, який суттєво впливає на розвитокекономіки, реалізацію програм, спрямованих на ринкове реформування, структурнуперебудову народного господарства та стабілізацію національної валюти. Отже, івиникає потреба в дослідженні діяльності ЄБРР, його впливу на розвиток процесіву міжнародному економічному середовищі.

У різні часипроблемами діяльності міжнародних фінансових організацій займалися яквітчизняні, так і іноземні вчені-економісти. Серед них, наприклад, такі західніпредставники як Г.Браун, Дж.Вулфенсон, В.Говард; росіяни І.Герчикова, А.Кірєєв,Л.Красавіна, В.Коллонтай, Г.Чуфрін, В.Широков та багато інших. Цим проблемамприсвячені також дослідження відомих українських учених О.Білоруса,А.Гальчинського, В.Чужикова, В.Новицького, Б.Кваснюка, Л.Кістерського,Г.Климка, Д.Лук’яненка, М.Павловського, Ю.Пахомова, О.Плотнікова, А.Рум’янцева,В.Степаненка, А.Філіпенка, В.Хорошковського, та ін.

Таким чином, актуальністьцієї теми зумовлюється тим, що формування глобальної економічної системи євідносно новим процесом, який економічною наукою ще не вивчений, так само як невивчено і роль міжнародних фінансових організацій в ньому. Ці знання єнеобхідними для розбудови науково обґрунтованої стратегії співробітництваУкраїни з міжнародними інституціями і виявлення місця країни у глобальнійекономічній системі.

Мета та завдання дослідження. Основною метою цієї роботиє аналіз і теоретичне осмислення цільової функції ЄБРР та механізму реалізаціїйого діяльності, який певним чином визначає місце країн у глобальнійекономічній системі.

Поставлена мета зумовиланеобхідність вирішення такихзавдань:

· визначитироль міжнародних фінансових організацій у глобальній регулятивній системі;

· дослідитиеволюцію моделі кредитної політики ЄБРР та висвітлити пріоритетні напрямидіяльності ЄБРР;

· дослідитиосновні інструменти та механізми реалізації кредитної політики ЄБРР;

· розкритисучасний стан співробітництва України та ЄБРР у кредитній сфері, здійснитикомплексну оцінку ефективності реалізації ключових програм і проектів ЄБРР;

· оцінитиперспективні напрями і сфери співробітництва України та ЄБРР у майбутньому.

Об’єктом дослідження є діяльністьЄвропейського банку реконструкції та розвитку як міжнародної фінансовоїорганізації глобального рівня за своєю організаційно-економічною структурою тасферою дії.

Предметом цього дослідження є системаміжнародних економічних відносин, що виникають на основі механізму реалізаціїцільової функції ЄБРР у його впливі на формування глобальної економічноїсистеми.

Методологія дослідження. Методологічну основудослідження становлять фундаментальні положення теорії міжнародної економікистосовно закономірностей розвитку світового господарства та ролі в ньомуміжнародних організацій. В першому розділі, при розкритті сутності міжнароднихфінансових організацій використовувалися методи наукової абстракції, поєднанняаналізу та синтезу, системного підходу, причинно-наслідкові зв’язки. В другомурозділі роботи, в аналітичній частині, де досліджувалися особливості реалізаціїмеханізму діяльності ЄБРР, використовувалися методи логічного й історичного,кількісно-якісного аналізу, статистичні методи, методи порівняльного аналізу. Узавершальному третьому розділі основним науковим методом був методпричинно-наслідкових, логічних та функціональних зв’язків та залежностей.

Теоретичну основу роботисклали економічні дослідження вітчизняних та зарубіжних учених. При написанніроботи використовувались матеріали Державного комітету статистики, Міністерстваекономіки та з питань європейської інтеграції, Міністерства фінансів України.Фактологічною та статистичною основою слугували щорічні звіти ЄБРР, аналітичнірозробки ЄБРР.

Наукова новизна роботи полягає втому, що науковеопрацювання проблеми ролі ЄБРР в міжнародному економічному співтоваристві сталопредметом цілісного дослідження, в процесі якого були отримані такі найбільшсуттєві результати, які розкривають особистий внесок у розв’язаннядосліджуваної проблеми та конкретизують новизну:

· розкритороль міжнародних фінансових організацій у формуванні глобальної економічноїсистеми, завдяки чому було доведено, що міжнародні фінансові організації єпровідним суб’єктом формування цієї системи, оскільки за своєю сутністюінституційно-організаційною природою і масштабами дії є глобальними;

· висунутой аргументовано положення про те, що результатом реалізації цільової функції ЄБРРє формування глобальної економічної системи, що проявляється у (1) посиленнівзаємозалежності національних валютно-фінансових систем країн-членів цихорганізацій, (2) зниженні рівня автономності національних органів владикраїн-реципієнтів у сфері прийняття рішень стосовно національного економічногорозвитку;

· розкритоособливості реалізації цільової функції ЄБРР в Україні.

Практичне значення одержанихрезультатів дослідженняполягає в тому, що робота дозволяє відстежити роль ЄБРР в міжнародномуекономічному співтоваристві та виявити місце в цьому процесі України. Останнє єнеобхідним при розробці зовнішньоекономічної стратегії України, зокремастратегії відносин з міжнародними фінансовими організаціями.


РОЗДІЛ1. ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ, ВНУТРІШНЬО – ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ТА СТРУКТУРАЄБРР

 

1.1 Передумови та історія виникнення ЄБРР

Наприкінці 80х років світове суспільство всебільше переконувалось в необхідності створення та розширення таких міждержавнихустанов як ЄБРР, МВФ,ЄІБ. Це було викликано неможливістю багатьох державсамотужки долати кризи інфляції, безробіття, що було викликано політичноюситуацією, модернізацією усіх сфер життя.

Європейський банк реконструкції і розвитку єміжнародною організацією і був створений згідно з підписаною 29 травня 1990року в Парижі Угодою для сприяння реформ в країнах Центральної та СхідноїЄвропи в зв’язку з переходом країн цього регіону до орієнтованоїна ринок економіки. Засновниками банку є 40 країн – усі країни Європи (окрімАлбанії), США, Канада, Мексика, Марокко, Єгипет, Ізраїль, Японія, НоваЗеландія, Австралія, Південна Корея та дві міжнародні організації –Європейський економічний союз і Європейський інвестиційний банк, а також рядкраїн Східної Європи. В заснуванні банку брав також участь колишній СРСР.

Членами ЄБРР окрім європейських країн можутьбути усі члени Міжнародного валютного фонду. Угода про створення ЄБРР єрезультатом декількох нарад експертів з підготовки тексту Угоди і трьохзустрічей представників країн-членів в Парижі 15-16 січня, 8-11 березня та 9 квітня1991 р., а також особистої участі майбутнього президента ЄБРР Жака Атталі. Насьогодні ЄБРР фінансує проекти тільки в таких країнах: Азербайджан, КиргизькаРеспубліка, Словенія, Албанія, Латвія, Таджикистан, Арменія, Литва,Туркменістан, Бєларусь, Молдова, Узбекистан, Болгарія, Монголія, Україна,Боснія и Герцеговина, Польща, Хорватія, БЮР Македонія, Росія, Чорногорія,Угорщина, Румунія, Естонія, Грузія, Сербія, Казахстан, Словакія.

Така оперативність при створенні міжнародногофінансового інституту пояснюється тим, що соціальні і економічні перетворення,які відбулися у 80-х роках в країнах Центральної та Східної Європи, призвели доекономічної і політичної перебудови, а також до зниження виробництва ізовнішньої торгівлі, розладу фінансової сфери, погіршенню рівня життя,соціальним та національним конфліктам в регіоні. Це перетворило країниЦентральної та Східної Європи (разом з колишнім СРСР) в небезпечних сусідів,які не тільки не відповідали процесу європейської інтеграції, але й могли йогоускладнити і затримати. При створенні тексту Угоди і деяких принципівдіяльності ЄБРР використовувався досвід практичної роботи провідних міжнароднихфінансових інститутів, наприклад МВФ, а також регіональних банків розвитку.

Офіційно вважається, що ЄБРР було створено 15квітня 1991 р. в Лондоні. Ця дата є саме датою, коли ЄБРР розпочав своїоперації.

[48, с. 320-331].

Створення ЄБРР було необхідне не тільки длянадання фінансової допомоги країнам Центральної та Східної Європи, але й длязміцнення інтеграційних процесів на континенті. Створення ЄБРР, на думку йогозасновників, повинно було стати підґрунтям єдиної європейської структури, яканадалі мусить призвести до створення конфедерації. Необхідно було інтегруватиспівробітництво з країнами Заходу в межах спільного економічного простору задопомогою адміністративних, фінансових, і культурних інфраструктур.

Особливістю ЄБРРє вдала спроба зберегти вплив європейських країн в регіональній організації задопомогою розподілу акцій таким чином, що при голосуванні країни-члени ЄС разомз ЄЕС та ЄІБ зберігають більшість у 51%, що закріплене в пункті 2 статті 5Статуту ЄБРР. Це прагнення пояснюється передусім бажанням не допустити, щоб СШАзайняли провідне місце в регіональному банку розвитку в Європі, як це сталосяпрактично у всіх МКФО. При вступі, країни ЄС разом з ЄЕС та ЄІБ мали 51% акцій,США – 10%, Японія, ФРГ, Великобританія, Франція, Італія – по 8,5%. СьогодніНімеччина має 10% акцій у зв’язку з відповідним перерахунком квот післяоб’єднання з НДР, яка спочатку була самостійним членом.

На частку СРСРприпадало 6% акцій. Після підписання в грудні 1991 року в Алма-Аті документу,що означав припинення існування СРСР та створення дванадцяти незалежних держав,з’явилось питання про розділ квоти СРСР в Банку. Колишні радянські республікипретендували на свою частку в 6% статутного капіталу, а також на частину вжевнесеного в акціонерний капітал ЄБРР внеску. Це питання було розв’язанеколишніми республіками СРСР та керівництвом ЄБРР таким чином: Росія отримала 4%статутного капіталу, країни СНД – останні 2%, в тому числі Україна – 0,8%,держави Прибалтики – по 0,1% з нерозподілених акцій. Квота Росії в капіталіЄБРР складає 40 тис. акцій, що дозволило Російській Федерації призначити свогодиректора в Раду директорів ЄБРР. [38,с. 311-332]

1.2 Основні цілі та функції діяльності ЄБРР

Цілі та функції ЄБРР витікають з метистворення самого банку, якою насамперед є створення безтіньової ринковоїекономіки, прозорого управління та сприяння екологічному розвиткові безнегативних наслідків у довгостроковій перспективі. Політична спрямованістьдіяльності ЄБРР виділяє цей Банк серед інших міжнародних кредитно-фінансовихінститутів але окрім того, велику роль відіграють й екологічні питання. ЄБРРявляє собою так званий банк-гібрид, оскільки поєднує в собі як функції банкурозвитку, який надає середньо та довгострокові кредити, а також банківськігарантії, а також виступає в ролі інвестора, оскільки дедалі більшу часткусвоїх операцій проводить у формі інвестицій у акціонерний капітал. Головнимифінансовими інструментами ЄБРР є кредити (82%) та інвестиції в акціонернийкапітал (20%), питома вага банківських гарантій невисока і складає лише 2%.

Головними рисами ЄБРР на мою думку є:

· Сильний акцент на умовах,що супроводжують проекти: при наданні фінансування ЄБРР наголошує на виконанніклієнтом цілої низки структурних та інституційних умов з метою поліпшенняінвестиційного клімату, прискорення структурних змін, оптимізаціїкорпоративного управління;

· ЄБРР – є єдиноюміжнародною фінансовою інституцією, яка фінансує на комерційних принципах якпроекти розвитку, так і приватний сектор, не надаючи при цьому ніяких “м’яких”кредитів або цінових субсидій;

· На відміну від комерційнихбанків ЄБРР здатний брати на себе політичні ризики, оскільки країни операцій єводночас акціонерами, а також ризик конвертованості валют (унаслідок статусупреференційного кредитора борг ЄБРР не підлягає реструктуризації), різноманітнікомерційні ризики (завдяки регіональній спеціалізації та унікальномудосвідові), а також перед проектні ризики при розробці великих проектів удержавному секторі (завдяки фондам технічної допомоги, які надаютьсяакціонерами).

Текст Угоди прозаснування ЄБРР дає повне уявлення про цілі та задачі діяльності цього банка,регламентує його діяльність. У відповідності до статті 1 глави 1 Угоди проЄБРР, ціль Банка – сприяння переходу до відкритої економіки, орієнтованої наринок, а також розвитку приватної та підприємницької ініціативи в країнахЦентральної та Східної Європи, що визнають принципи багатопартійної демократії,плюралізму та ринкової економіки та втілюють їх у життя.

Тому, виходячи зтексту про заснування ЄБРР можна виділити такі функції:

1) Сприяння через приватних та іншихзацікавлених інвесторів налагодженню, вдосконаленню та розширенню продуктивної,конкурентоздатної та приватнопідприємницької діяльності, зокрема, малим тасереднім підприємствам;

2) Залучення внутрішнього та іноземногокапіталу, а також керівного досвіду для досягнення цілей Банку;

3) Сприяння продуктивним інвестиціям,включаючи інвестиції у сферу послуг та фінансів та у відповідну інфраструктуру,коли це є необхідним для підтримки приватної та підприємницької ініціативи,сприяючи тим самим створенню конкурентного клімату та підвищенню продуктивностіпраці, рівня життя, а також покращенню умов праці;

4) Надання технічної допомоги в підготовці,фінансуванні та впровадженні відповідних проектів, як окремих, так і в межахспеціальних інвестиційних програм;

5) Стимулювання та заохочення розвиткуринків капіталу;

6) Підтримка обґрунтованих та економічножиттєдіяльних проектів, в яких бере участь понад одного члена-одержувача;

7) Сприяння у своїй діяльності екологічноздоровому та стійкому розвитку.

Останні задачівнесені до Статуту ЄБРР з урахуванням досвіду МКФО, причому якщо частина з них(інвестиції, структурні перетворення, технічна допомога, модернізаціяінфраструктури) знаходить своє відображення в статутах організацій, то встатутних документах МКФО, створених до ЄБРР, немає навіть згадки про поняття“екологія”, хоч на практиці ці інститути стикаються з питаннями захистунавколишнього середовища. Функція ЄБРР щодо збереження навколишнього середовищазаписана в пункті 1 статті 2 Статуту ЄБРР, у відповідності з якою Банк сприяє“своєю діяльністю екологічно здоровому та стійкому розвитку”. Банк визнаєнаявність серйозних екологічних проблем в країнах Центральної та Східної Європита враховує принцип екологічно здорового розвитку у всій своїй діяльності,включаючи технічне сприяння та інші операції, а також підтримує конкретніприродоохоронні проекти. ЄБРР виділяє пріоритети, які стосуються здоровогорозвитку економіки та захисту навколишнього середовища. До них відносяться:

1)  Сприяннякраїнам регіону в формуванні екологічної політики для підвищення якостінавколишнього середовища;

2)  Заохоченнярозвитку промисловості для виробництва екологічно чистих товарів та послуг;

3)  Організаціята підтримка спеціальних досліджень та програм з розв’язання регіональних танаціональних екологічних проблем та сприяння екологічній освіті;

4)  Втіленняу життя системи екологічної оцінки всіх проектів ЄБРР;

5)  Консультаціяз екологічного аналізу;

6)  Включенняекологічних умов в угоди;

7)  Впровадженнята спостереження за конкретними програмами з контролю та покращеннюнавколишнього середовища. [25,с. 153-174]

Статут ЄБРР єрегулятором не тільки економічних, а й політичних процесів. До загальнихполітичних вимог ЄБРР можна віднести стабільність політичних режимів, щопояснюється бажанням повернути кошти, надані у відповідності з договором з конкретнимурядом про кредит, а також заборона на участь країни у воєнних діях та навикористання наданих кредитів на воєнні цілі. Поява цих положень у статтяхСтатуту ЄБРР – об’єктивний результат розвитку системи МКФО. Хоч статутистворених до ЄБРР міжнародних кредитно-фінансових інститутів і забороняютьвтручатись у політичне життя країн-членів, і це передусім стосуєтьсяорганізацій універсального характеру, фактично вони впливають на політичніпроцеси в країнах-членах й обумовлюють надання коштів політичними умовами. СамеЄБРР вперше отримав закріплений договором політичний мандат, у відповідності зяким Банк повинен сприяти розвитку демократії, створюючи демократичніінститути, контролюючи забезпечення захисту інтересів меншості, попереджаючизагрозу порушення прав людини. Банк виходить з того положення, що неможливостворити ринкову економіку та демократію, не маючи демократичної держави тасильних структур влади. Банк сприяє розвитку законодавства в країнах-членах,яке дозволяє розробити бюджет та податкову політику, заохочує створенняструктур ринкової економіки, необхідних для появи приватного сектора. Такимчином, політична спрямованість діяльності ЄБРР виділяє цей Банк серед іншихміжнародних кредитно-фінансових інститутів.

Мета, з якоюстворювався ЄБРР, полягає у підтримці країн-членів у проведенні структурних ігалузевих економічних реформ, включаючи демонополізацію та приватизацію, зістратегічним завданням цілковитої і інтеграції їхніх економік у світовийекономічний простір шляхом:

·  організації, модернізації та розширення виробничоїконкурентоспроможності і приватнопідприємницької діяльності, передусім малих ісередніх підприємств (ЄБРР повинен не менш ніж 60% своїх ресурсів направляти внедержавний сектор);

·  мобілізації національного та іноземного капіталу,впровадження сучасних високоефективних форм і методів управління;

·  інвестицій у виробництво з метою створенняконкурентного середовища і підвищення продуктивності, якості життя таполіпшення умов праці;

·  надання технологічної допомоги в підготовці,фінансуванні та реалізації перспективних проектів;

·  стимулювання й заохочення розвитку ринків капіталу;

·  реалізації великих і економічно обґрунтованихпроектів, у яких заінтересовані більш ніж одна країна-реципієнт;

·  сприяння екологічно безпечному розвиткові.

 ЄБРР співпрацює з іншими інвесторами ікредиторами в наданні кредитів і гарантій, а також інвестуванні коштів уакціонерні капітали. Ця діяльність доповнюється кредитуванням інфраструктуриабо інших проектів у державному секторі, орієнтованих на підтримку ініціатив уприватному секторі.

Банк приймає дорозгляду проекти, які надходять з будь-яких джерел. Найважливішою умовою прирозгляді отриманого звернення, яке визначає подальшу долю такого проекту, єякість наданих матеріалів та те, чи відповідають вони світовим стандартам вгалузі проектного фінансування. Основними об’єктами кредитування ЄБРР єприватні фірми чи державні підприємства, що підлягають приватизації а такожнові компанії, включно спільні підприємства з міжнародними інвестиціями. ЄБРРфінансує різноманітні галузі, проте слід зазначити, що ЄБРР не фінансуютьсятакі види діяльності:

1)  Обороннапромисловість;

2)  Тютюновапромисловість;

3)  Виробництвозасобів, заборонених міжнародним правом;

4)  Ігорнийбізнес;

5)  Виробництвата процеси, які негативно впливають на навколишнє середовище.[36,с 47-53]

1.3  Джерелафінансування та інструменти реалізації діяльностіЄвропейськогобанку реконструкції та розвитку

ЄБРР представляєсобою поєднання комерційного банку та банку розвитку, тобто основною задачеюБанку є фінансування проектів, які сприяють розвитку економіки, проте, Банкпроводить свою діяльність, керуючись принципом самоокупності. Треба такожзвернути увагу і на те, що саме фінансує банк. Це є різні галузі, окрімоборонної та тютюнової промисловості, а також проектів ігорного бізнесу, а саме: кредити для комерційних підприємств, кредити для проектів у галузі, розвиткуінфраструктури, інвестиції в статутні фонди підприємств, гарантії. При цьомувідсоткова ставка по кредитах ЄБРР встановлюється з певною маржею над базовоюринковою ставкою (LIBOR). Для кредитів, які надаються під гарантію урядукраїни-позичальника, ця ставка дорівнює LIBOR +1% (маржа Банку). Це є вигіднимдля країн-позичальників, тому що при поверненні кредиту враховуються такіфактори як політичні ризики, комерційні ризики, та кон’юнктура ринку.

На сьогодністатутний капітал ЄБРР складає більш ніж 16 млрд. дол. Загальна номінальна сумаакцій, що підлягають оплаті, складає 5,3 млрд. дол., що відповідає 30%первісного дозволеного до випуску акціонерного капіталу. Крім того, 125 акційне підлягають розподілу між членами ЄБРР. Маючи найвищий кредитний рейтинг(ААА), Банк вправі залучати кошти на міжнародних ринках капіталів занайвигіднішими ставками. Капітальні ресурси Банку включають прибутки, яківилучаються з інвестицій Банку, статутний капітал, залучені кошти та кошти,отримані за рахунок погашення позик або гарантій Банку, а також будь-які іншіфінансові кошти та прибутки, які не є частиною ресурсів спеціальних фондівБанку.

Спеціальні фондивключають кошти, спрямовані у відповідний спеціальний фонд, та прибутки,отримані від інвестицій, що були зроблені з ресурсів спеціальних фондів. Першідва відкритих спеціальних фонди були створені у квітні 1992 року в рамках Балтійськоїінвестиційної програми, прийнятої міністрами економіки та фінансів північнихкраїн (Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції). Головна мета програми –сприяти розвитку приватного сектора шляхом підтримки дрібних та середніхпідприємств у Латвії, Литві та Естонії. Інші країни та багатосторонніорганізації можуть вносити кошти в ці фонди. Ресурси спеціальних фондіввикористовуються, як правило, для пільгового кредитування низькорентабельнихгалузей соціальної інфраструктури та надання технічної допомоги .[20,с.251–254]

За Статутом ЄБРРу відповідності до пункту 3 статті 11 Банк передбачає, що не менше 60% йогозобов’язань повинні бути пов’язані з фінансуванням приватного сектора.Діяльність ЄБРР включає сприяння розвитку приватного сектора, зміцненнюфінансових закладів та правових систем, а також розвитку інфраструктури,необхідної для підтримки приватного сектора. Тобто Банк виконує подвійнуфункцію – банку розвитку на 40% та ділового банку на 60%.

Виділяють дваосновних метода фінансування проектів ЄБРР: прямий і через посередників.Інструменти прямого фінансування: ЄБРР надає пряме фінансування на конкретніпроекти за лінією приватного сектора, структурної перебудови і приватизації, атакож фінансує інфраструктуру, яка забезпечує цю діяльність. Основнимиодержувачами кредитів банку є спільні підприємства, особливо за участюіноземних спонсорів. Слід зазначити, що ЄБРР надає перевагу фінансуваннюрозвитку приватних підприємств.

Банкпропонує широкий набір фінансових інструментів та гнучко підходить до розробкисхем фінансування проектів. Мінімальна сума кредиту банку складає 5 млн. євро,проте в цьому питанні банк може виявити гнучкість, якщо проект має принципововажливе значення для країни.

ЄБРРнадає кредити, умови яких враховують конкретні вимоги кожного проекту. Банкможе взяти кредитний ризик або цілком на свій баланс, або синдикувати йогочастину на ринку. Кредит може забезпечуватися активами позичальника чи бутиконвертований в акції або передбачати участь в акціонерному капіталі. Банк видаєкредити (і внаслідок цього вимагає їхнього повернення) у кожній ізвільноконвертованих валют, головним чином, у доларах США та євро.

При кредитуванніприватних комерційних підприємств, кредити надаються без права стягнення зіноземних спонсорів після початку здійснення проекту. Підставою для видачікредиту є рух готівки за проектом та вказана в проекті можливість погаситикредит протягом обумовленого терміну. Кредит у більшості випадків надається підгарантію майна. Переважно терміни вкладень складають 3-7 років при процентнійставці LIBOR + кредитна маржа. Процентна ставка включає в якості змінної LIBOR– лондонську міжбанківську ставку. Процентна ставка може бути як плаваючою, такі фіксованою. Величина процентної ставки залежить також від конкретногопроекту. Кредитна маржа відображає як державні, так і комерційні ризики івідповідає кон’юнктурі ринку синдиційних кредитів. Рівень маржі залежить відспіввідношення попиту на кредит та його пропозиції, терміну позики та ін.

Погашенняосновного боргу здійснюється рівними частками кожні півроку. Відповідно докомерційної практики, при підписанні кредитної угоди виплачується разовий збірна покриття адміністративних витрат, які були понесені Банком при підготовціпроекту.

Кредититаких міжнародних організацій як ЄБРР за традицією виключаються із сумдержавного боргу у випадку його реструктуризації, і в такий спосіб ціорганізації мають статус привілейованого кредитора. Коли ЄБРР виступає головнимкредитором, перевагами статусу привілейованого кредитора можуть скористатися ібанки, які є посередниками наданих кредитів позичальникам приватного сектора.

ЄБРР використовує такі інструменти реалізаціїсвоєї діяльності:

1.Правова участь в акціонерному капіталі.

ІнвестуванняЄБРР в акціонерний капітал може набувати самих різних форм, включаючи підпискуна звичайні чи привілейовані акції. Пропонуються інвестиції в квазіакціонернийкапітал, починаючи від кредитів, боргових зобов'язань та векселів, що приносятьдоход, і закінчуючи привілейованими акціями, що викуповуються вільно.Викуповуючи частку в акціонерному капіталі, ЄБРР розраховує на одержаннявідповідного доходу на вкладені кошти. Банк розглядає можливість фінансуванняпередачі акцій діючих підприємств тільки у випадках приватизації, коли такапередача явно підвищить ефективність підприємства, наприклад шляхомудосконалення керування, реконструкції під керівництвом нових власників абозлиття з іншою компанією.

2.Гарантії.

ЄБРРможе допомогти позичальникам в одержанні доступу до капіталу шляхом наданнягарантій. Гарантії можуть бути, як від усіх ризиків, так і у формі частковихгарантій у відношенні конкретних ризиків, але у всіх випадках максимальнийризик повинний бути відомим та чітко визначеним, а кредитний ризик повиннийбути прийнятним.

ЄБРР не видаєгарантій за експортними кредитами. Гарантія дозволяє залучати додаткові кошти,але її використання здорожчує позику. На практиці цей інструмент в ЄБРРвикористовує рідко і тільки разом з іншими інструментами. ЄБРР може такожгарантувати розміщення акцій, випущених державним чи приватним підприємством.

3.Інструменти фінансування за допомогою посередників.

Чимало проектівє недостатньо великими, щоб ЄБРР мав можливість фінансувати їх прямо. З метоюполегшення доступу до фінансових ресурсів підприємцям і малим фірмам ЄБРР надаєпідтримку таким фінансовим посередникам, як місцеві комерційні банки, банкимікрокредитування, фонди акціонерного капіталу та організації, що займаютьсяфінансовим лізингом. Інвестиційні вимоги відповідають принципам роботи ЄБРР,але рішення про кредитування тих чи інших малих або середніх підприємствпосередники приймають самостійно. Фінансові посередникиЄБРР займаються кредитуванням рентабельних та обґрунтованих проектів,спрямованих на розвиток приватного сектора. Кожен банк має свої вимоги таінвестиційні ліміти. Незважаючи на те, що банк в переважній більшості випадківне надає пряме фінансування малим і середнім підприємствам, у нього є низкаінструментів для роботи з ними. А саме: кредитні лінії, софінансування, участьв акціонерному капіталі інвестиційних фондів, механізм сприяння розвиткуторгівлі та участь в акціонерних капіталах банків.

4.Кредитні лінії.

Зметою фінансування необхідних кредитів ЄБРР надає відібраним для цьогофінансовим посередникам пряме середньо-та довгострокові кредитні лінії. Вокремих випадках аналогічне довгострокове фінансування ЄБРР надає і урядам, якіпотім направляють ці кредити по каналах комерційних чи інвестиційних банків дляфінансування приватних малих та середніх підприємств.

5.Софінансування.

ЄБРРпрагне залучати інших учасників до софінансування у проектах. Успішне залученнякапіталу із зовнішніх джерел для фінансування проектів, спонсором яких виступаєбанк, збільшує загальний обсяг коштів для фінансування інших проектів. Допотенційних зовнішніх джерел фінансування відносяться комерційні банки таміжнародні фінансові організації, експортно-кредитні агенції та інші офіційніджерела. Для багатьох позичальників доступ до комерційного софінансування, якенадане міжнародною фінансовою організацією, є першим кроком до самостійноговиходу на ринки комерційного капіталу. ЄБРР здійснює софінансування проектівразом з місцевими та іноземними банками. У цих випадках робота щодо підготовкита експертизи проектів передоручається софінансуючому банку, але при прийняттікожного рішення про кредитування враховуються принципи фінансування ікредитування ЄБРР.

Існуютьнаступні форми софінансування: спільне фінансування, паралельне фінансування,синдиціювання, участь у синдиціюванні.

Спільнефінансування – здійснюється в тих випадках, коли кредити, надані ЄБРР іучасниками софінансування, використовуються у визначених погоджених частках дляфінансування того самого чи набору комплекту товарів і послуг, необхідних дляпроекту.

Паралельнефінансування — здійснюється в тих випадках, коли кредити ЄБРР і учасниківсофінансування використовуються для фінансування різних комплектів товарів іпослуг [32; с.62].

Синдиціювання– залучення інших фінансових установ до кредитування на підставі підготовленихбанком документів на умовах, в основному подібних тим, на яких готовийздійснювати кредитування сам банк [32; с.74].

Участьу синдиціюванні здійснюється в тих випадках, коли ЄБРР зобов'язуєтьсяфінансувати весь кредит, а під час чи після оформлення кредиту продає участь уньому іншому чи банку чи банкам.

6.Участь в акціонерних капіталах інвестиційних фондів.

ЄБРРбере участь у діяльності інвестиційних фондів, які, у свою чергу, вкладаютькапітал в малі та середні приватні підприємства, які розширюються. Ці фондизаймаються конкретним регіоном, країною або галуззю, мають на місцяхпредставництва. Основні інвестиційні критерії цих фондів відповідають загальнимінвестиційним принципам ЄБРР.

7.Механізм сприяння розвитку торгівлі.

ЄБРРтакож залучає місцеві банки до своїх програм сприяння торгівлі. Це зміцнює їхрепутацію як надійного партнера і забезпечує їм більш широкий вихід наміжнародний ринок торгового капіталу. У рамках цих програм ЄБРР видає частковігарантії оплати угод місцевих банків, розрахунки за якими здійснюються за допомогоюакредитивів.

ЄБРР бере насебе комерційні і політичні ризики неплатежу з боку банку-емітента, а вониберуть на себе ризик місцевих компаній. Вигоду від цієї програми отримують якімпортери, так і експортери, з яких не стягується комісія. Комісія за видачугарантії сплачується банком, який замовляє гарантію ЄБРР [25;c70].

ЄБРР видаєгарантії на широкий діапазон товарів і послуг, у тому числі на товари широкоговжитку, товари сировинної групи, машини та устаткування, енергопостачання,інженерно-технічні роботи, будівництво, технічні та інші послуги. Передбачаєтьсяможливість видачі гарантій на деякі види виробництва, що стосуютьсянавколишнього середовища, але в цьому випадку необхідно проведення попередньогоекологічного обстеження. Крім того, відповідно до програми сприяння розвиткуторгівлі не дозволяється фінансування певних видів діяльності та виробництвадеяких речовин.

Клієнтаммісцевих банків із приватного сектора також можуть надаватися кошти у виглядіобігового капіталу, торгового капіталу, а також середньо-та довгостроковихвкладень. При цьому завжди враховується специфіка потреб клієнтів.

У рамкахпрограми сприяння торгівлі в Україні працюють два банки, які визначив ЄБРР:Приватбанк і Перший український міжнародний банк.

8.Участь в акціонерних капіталах банків.

Головнимзавданням ЄБРР є підтримка і розвиток здорової і конкурентоздатної сферифінансових послуг. З цією метою ЄБРР інвестує кошти в акціонерні капіталиприватизованих та приватних банків. Головними критеріями ЄБРР є орієнтація наприватний сектор, корпоративне керування та компетентний менеджмент.

Особливість ЄБРРв тому, що він, на відміну від Світового банку, фінансує не більше 35% витратпри створенні нової компанії або 35% довгострокової капіталізації прифінансуванні компанії, яка вже здійснює свою діяльність. При цьому ЄБРР можедопомогти знайти партнерів на частку, що залишилась. Банк працює на основіпринципу “співфінансування”, тобто вкладає в програму тільки третину своїхкоштів, залучаючи до співробітництва інших учасників. Схема капіталізаціїпроектів ЄБРР:

–  35%- кредит ЄБРР;

–  25%- пай іноземного спонсора;

–  15%- синдиційований кредит;

–  15%- пай місцевого спонсора;

–  10%- пай інших кредиторів.

Слід відзначити,що частка ЄБРР в проекті може бути збільшена до 49%. Як правило, для проектів уприватному секторі надається не більше 2/3 потрібної суми у формі позики та неменше 1/3 – у вигляді акціонерного капіталу. Від інших учасників проектузвичайно повинні надходити додаткові фінансові ресурси. Співпрацюючи з іншими комерційнимибанками, інвестиційними фондами, державними експортно-імпортними організаціямиза сприянням в отриманні кредитів, Банк, такими чином, перекладає частинупроектного ризику на ринковий механізм. В результаті один долар, який інвестуєбанк, залучає в проект додатково два долари. ЄБРР не ставить своєю умовоювідшкодування збитків за рахунок західного спонсора або партнера в тихвипадках, коли проект зазнає невдачі. Відсотки за кредити враховують можливістьїхнього неповернення. Банк вимагає від компаній страхувати свої ризики, якщо цеможливо. Слід відзначити, що, використовуючи різноманітні механізмифінансування, Європейський банк реконструкції та розвитку за час свогоіснування досяг значних результатів, особливо в країнах Центральної Європи – Польщі,Чехії, Словаччині, Угорщині, а також в прибалтійських країнах – Латвії, Литві,Естонії. Більшість наданих кредитів у зазначених країнах йшла на розвитоктелекомунікації, енергетики, агробізнесу, а також на приватизацію .

9. Державніпрограми і відомства.

ЄБРР має своїпредставництва майже в кожній країні, тому зрозуміло, що державні програми,передбачають надання коштів державі – позичальнику з врахуванням усіх обставинполітичного, економічного, соціального та ін. характеру.

По лініїдержавних відомств і програм надано 84 млн. євро, головним чином у формігрантів на проекти в Південно-Східній Європі, Росії і Центральній Азії,Україні. Фінансові засоби, в основному, спрямовувалися з метою сприяннярозвиткові торгівлі, інфраструктури, мікро та малих підприємств і фінансуванняакціонерного капіталу. У програмах брали участь наступні країни: Німеччина,Італія, Нідерланди, США, Фінляндія, Швейцарія і Швеція. Крім цього, засобинадавалися по лінії Природоохоронного партнерства Північного регіону (ПППР) іФонду підтримки малого підприємництва. Крім засобів, що надходять відміжнародних і двосторонніх фінансових установ, проекти фінансуються грантамиЄвросоюзу, ПППР, Фінляндії і Шведського агентства міжнародного співробітництвав області розвитку.

10. Програма санаціїпідприємств.

Завдяки програмісанації підприємства з Центральної Європи і Центральної Азії можуть перейматизнання в ряду самих досвідчених у світі керівників підприємств. Колишнідиректори і ведучі керівники компаній світового класу охоче діляться своїмдосвідом з тими, що опинилися в складному становищі з метою впровадження на нихсучасних методів роботи і збільшення обороту.

Ця програманацілена на підвищення управлінської кваліфікації, комерційного і технічного«ноу-хау». Фінансована винятково засобами «країн-донорів» програмадопомагає розвивати національну економіку і тим самим сприяє зниженню рівнябідності і поліпшенню соціальних умов. Програма здійснюється групою по санаціїпідприємств від імені ЄБРР. Фахівці в даній галузі працюють безпосередньо зконкретними підприємствами з питань підвищення рівня кваліфікації управлінськоїланки, складання бізнес-планів, проведення структурних реформ, організаціївиробництва, проектування, маркетингу і впровадження нових виробів. Крім того,вони допомагають знижувати витрати виробництва й освоювати внутрішні йекспортні ринки.

Крім того,операції програми були розгорнуті в Південно-Східній Європі, Центральній Азії,на Кавказу, у Росії і у всіх інших країнах колишнього Радянського Союзу. Післяодержання допомоги по лінії програми оборот малих підприємств зріс більш ніж на30%. Ці проекти дозволили впровадити надійні механізми керування і фінансовогоконтролю, розробити нові концепції проектування і маркетингу, піднятипродуктивність праці, підвищити обсяги продажів і рівні зайнятості. Напідприємствах з числом працівників менш ніж 250 чоловік оборот звичайно зростаєприблизно на 34%, а рівень зайнятості — на 15%. На більш великих підприємствахпродуктивність праці й оборот також виросли, однак звичайно ці підприємствайдуть на визначене «розукрупнення» з метою збереження своєїрентабельності. Більш 80% проектів були оцінені незалежними експертами як«задовільні» або «досить задовільні».

11. Програмаділових консультаційних послуг.

Ця програмастворена в допомогу малим і середнім підприємствам (МСП) з числом працівниківвід 10 до 500 чоловік для консультування їх по виробничо-господарськихпитаннях. Завдяки їй підприємства (з числом працівників звичайно менш 100чоловік) одержують можливість розширити своє виробництво і підвищитиконкурентоздатність.

Програманацілена на розвиток потенціалу національних консультаційних фірм у сферібізнесу шляхом надання їм можливості виконувати комерційні завдання йорганізації для них практичного навчання. Крім того, ПДКП у разі потребизалучає іноземних експертів і національні консультаційні фірми, контролюєвиконання кожного завдання з метою забезпечення якості роботи консультантів.Програмою керує група ПСП, що розташовується в ЄБРР. Програма ПДКП спрямованийна підтримку чітко визначених проектів, що можуть принести швидкі результати,зокрема, в області дослідження ринкової кон'юнктури, та складаннябізнес-планів. Вона фінансується поруч донорів, що надали на сьогодні близько32 млн. євро на 2 860 проектів, реалізованих у 15 країнах.

Виконанняпрограми ПДКП почалося з держав Балтії, де вона діє вже більш восьми років. Врамках балтійської програми ПДКП реалізований 1680 проектів на більш ніж 1 260підприємствах з числом працівників понад 237 000 чоловік і сукупним обсягомпродажів порядку 10 млрд. євро. Завдяки сприянню по лінії програми ПДКПпідприємства змогли залучити з зовнішніх джерел 43 млн. євро. Спочаткубалтійська програма ПДКП фінансувалася країнами Північної Європи, що надали нанеї 11, 2 млн. євро, а потім удалося залучити ще 3,7 млн. євро відЄвропейського співтовариства. Програма одержала високу оцінку зовнішніхекспертів. Слід зазначити, що невеликі підприємства (з числом працівників менш100 чоловік) домоглися найвищих темпів росту і створили найбільше число робочихмісць.

У Росії(Калінінград, Санкт-Петербург і Самара) і в інших країнах СНД (Азербайджан,Вірменія, Грузія, Казахстан і Узбекистан) реалізований у цілому 551 проект на536 підприємствах з числом працівників понад 51 000 чоловік. Ці програмипрофінансовані Німеччиною, Данією, Люксембургом, Норвегією, З'єднанимКоролівством, Фінляндією, Швейцарією, Швецією і Японією на загальну сумупорядку 10 млн. євро. У Південно-Східній Європі програма ПДКП діє в Болгарії,Боснії і Герцеговині, БЮР Македонія, Сербії і Чорногорії, Словенії і Хорватії іфінансується засобами Австрії, Німеччини, З'єднаного Королівства, Фарі ЄС іЦентральноєвропейської ініціативи.

12. Банки мікрофінансування.

За минулі десятьроків ЄБРР інвестував кошти в 12 банків мікрофінансування(БМФ) Південно-СхідноїЄвропи, Росії, України і Кавказу. Ця робота велася в тісному співробітництві зіншими БМФ, донорами і комерційними організаціями і привела до виникнення«ядра» інвесторів. До них відносяться Міжнародна фінансова компанія (МФК),Німецький банк розвитку і Німецька компанія з питань інвестування і розвитку,„Коммерцбанк АГ” і „Інтернаціональ Мікроінвестіціонен АГ”. Був накопиченийістотний досвід у створенні і розвитку мікрофінансування. Це призвело достворення окремих установ – цілих банків мікрофінансування. Співвідношеннячасток участі в цих банках сильно коливається, відбиваючи різницю пріоритетівокремих інвесторів. У більшості випадків на частку ЄБРР приходиться 15-25відсотків. Поряд з часткою акціонерного капіталу в банках мікрофінансуванняЄБРР звичайно надає кредитну і технічну допомогу консультантам, що займаєтьсястворенням банку, навчанням (найнятих на місці) кредитних інспекторів і іншогоперсоналу, розробкою повного набору банківських послуг і керуванням банком уперші кілька років його діяльності. ЄБРР вийшов на лідируючу позицію середакціонерів, займаючись створенням структури банків мікрофінансування іповсякденно контролюючи їхні операції й ефективність їхньої діяльності. В іншихкраїнах ЄБРР надає мікрофінансування через «банки-партнери» (БП), адаптуючинаявні в них процедури і культуру праці таким чином, щоб вони відповідалипотребам мікропідприємств. Цей процес називається «роботою з дрібнимиклієнтами». У Росії й Україні ЄБРР через банки-партнери здійснює програми мікрофінансуванняв тісному співробітництві з банками. Для того, щоб зрозуміти всю успішністьмікрофінансування, треба насамперед розглянути підстави створення таких банків.Підставою для створення банків мікрофінансування, на відміну від концентраціїзусиль на роботі з дрібними клієнтами через місцеві банки-партнери, єналагодження надійного механізму постійного фінансування МСП. Це може такожзіграти важливу роль у розвитку фінансового сектора, демонструючи комерційнужиттєздатність кредитування МСП іншим учасникам ринку. [23,с. 270-274].

На даний моментбанки мікрофінансування освоїли досить простий стратегічний напрямок, масово іпри високому рівні обслуговування надаючи основні фінансові послуги. Якщо їмдоведеться функціонувати як цілком комерційним установам і вони не будутьзалежати від субсидій, то банкам мікрофінансування прийдеться розширюватимасштаби і діапазон діяльності, і для цього вони не повинні бути занадтосковані у своїх можливостях, продовжуючи виконувати стратегічну задачу, щополягає в наданні мікрофінансування. З просуванням уперед нові послуги або видидіяльності повинні будуть пройти оцінку на їхню потребу цільовій групі ММП іїхня автономність у довгостроковій перспективі, а також на предмет установленнярівноваги між обома цілями.

Одна з основнихцілей, поставлених перед банками мікрофінансування їхніми акціонерами ідонорами, що фінансують технічну допомогу, полягає в поширенні їхньоїдіяльності на ряд регіонів. Регіональна експансія банків мікрофінансування маєважливе значення, оскільки ММП у вилучених регіонах не мають ніякого доступу доофіційного фінансового сектора.

На мою думкуслід зазначити, що мікрофінансування полягає не просто в скороченнімінімального розміру банківських кредитів, пропонованих на ринку. Воно включаєтакож скорочення термінів обробки заявок, зниження вартості операцій дляклієнтів, збільшення розмірів кредиту стосовно балансу позичальника і/абонаявному забезпеченню і введення гнучких вимог у відношенні забезпечення. [2, с.24].

Висновкидо розділу 1

Проведений врозділі 1 аналіз структури, функцій, пріорітетів діяльності ЄБРР дозволяєзробити наступні висновки:

Ø Створення ЄБРР як кредитного інститутуна початку 90-хх років було зумовлено неможливістю багатьох держав самотужкидолати кризові явища в економіці, боротися з тогочасною інфляцією та значнимбезробіттям, що було викликано нестабільною політичною ситуацією в Європі та усвіті наприкінці 80-х початку 90-х років. Створення ЄБРР було необхідне нетільки для надання фінансової допомоги країнам Центральної та Східної Європи,але й для зміцнення інтеграційних процесів на континенті. Передбачалося, щостворення ЄБРР повинно було стати підґрунтям єдиної європейської структури, яканадалі мусить призвести до створення конфедерації.

Ø ЄБРР – це поєднання комерційного банкута банку розвитку, тобто основною задачею Банку є фінансування проектів, якісприяють розвитку економіки, проте, Банк проводить свою діяльність, керуючисьпринципом самоокупності. Треба також зазначити, що банк кредитує різні галузі,окрім оборонної та тютюнової промисловості, а також проектів ігорного бізнесу.

Ø Політична спрямованість діяльності ЄБРРвиділяє цей Банк серед інших міжнародних кредитно-фінансових інститутів алеокрім цього, значну роль відіграють й екологічні питання. Основними цілями ЄБРРє створення безтіньової ринкової економіки, прозорого управління та сприянняекологічному розвиткові без негативних наслідків у довгостроковій перспективі.

Ø Всі функції ЄБРР спрямовані нарозв’язання подвійної задачі: сприяння переходу до демократії та ринковоїекономіки та заохочення підприємницької діяльності в країнах ЦСЄ, в тому числів країнах СНД та Прибалтики. Сучасні цілі та функції ЄБРР та інших МКФО, посуті, багато в чому схожі: надання позик, консультаційна допомога, здійснення інвестуванняв країни-члени, гарантування кредитів, підвищення рівня життя. Регіональнібанки розвитку, включаючи ЄБРР, націлені на розвиток економік країн-членіврегіону.

Ø При кредитуванні, ЄБРР використовує дваметоди – прямий і через посередників. При прямому фінансування ЄБРР надаєфінансування на конкретні проекти за лінією приватного сектора, структурноїперебудови і приватизації, а також фінансує інфраструктуру, яка забезпечує цюдіяльність. Основними одержувачами кредитів банку є спільні підприємства,особливо за участю іноземних спонсорів. Слід виділити, що ЄБРР надає перевагуфінансуванню розвитку приватних підприємств. Банк пропонує широкий набірфінансових інструментів та гнучко підходить до розробки схем фінансуванняпроектів. Мінімальна сума проекту має бути не менше 5 млн. євро.

Суттєвоювідмінністю ЄБРР від інших регіональних банків розвитку є те, що Європейськийбанк реконструкції та розвитку призначений для сприяння переходу відкомандно-адміністративної системи управління економікою постсоціалістичнихкраїн до відкритої, орієнтованої на ринок моделі. Найбільш важливою таісторично новою задачею Банку стало сприяння у створенні нових економічних умовв країнах в період зміни політичної системи.


РОЗДІЛ2. МЕХАНІЗМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ ЄБРР

 

2.1Проектний цикл – як базовий механізм співпраці з ЄБРР: складові та етапи

Співпрацяз ЄБРР розпочинається поданням заяви муніципальним чи приватним підприємствомзаяви із проханням про надання кредиту для виконання проекту і, якщо банквирішує, що даний проект потенційно придатний для фінансування, розпочинаєтьсяпроектний цикл. Продовжується він або до завершення проекту, або, у випадкувідмови у фінансуванні, до прийняття Радою Директорів відповідного рішення. Длякожної стадії проектного циклу передбачені певні процедури.

Послідовністьпроектного циклу така (рис.2.1):

1. Ідентифікація(вивчення) проекту: тобто чи підходить він для фінансування ЄБРР чи ні.

2. Стадіяпідготовки: переговори між замовником проекту (тобто позичальником) і банкомпро умови позики, підготовка документів для розгляду банком.

3. Затвердження проекту: ЄБРР приймає насебе зобов'язання надати фінансування.

4. Виконання, тобто виплата позики.

Сутьмеханізму ідентифікації можна описати так: бюро інформації по проектах вЛондоні чи представництва ЄБРР в країнах операцій проводять первісну оцінкупроекту на предмет з'ясування, чи може банк допомогти в його фінансуванні — цейетап називається підбором проектів. Цей шлях повинні пройти всі потенційніклієнти з метою економії власного часу і коштів. Операції здійснюютьсяфахівцями з великим досвідом банківської роботи. Для роботи над проектом банкпризначає керівника операції і надалі зв'язок з банком підтримується через цюособу. Банківський департамент складається з територіальних відділів, яківідповідають за усі країни операцій, а також галузевих відділів. Комерційніпідприємства, які мають наміри одержати фінансування, чи посередники,уповноважені діяти від їхнього імені, повинні направляти запити безпосередньодо ЄБРР. Банк забезпечує повну конфіденційність операцій.

Рис.2.1

Послідовністьпроектного циклу

/>


Джерело[22,c.147]

ЄБРРякомога швидше діє, в залежності від наявності інформації та її якості. Разом зтим, потенційні спонсори повинні враховувати, що банк не приступить дофінансування доти, доки цілком не переконається в тому, що має всю необхіднуінформацію і ретельно перевірені юридичні документи. Після первісного звертаннядо ЄБРР співробітники банку консультують потенційних позичальників щодо питаньпорядку їх дій та можливих схем проекту. На цьому початковому етапі банквимагає від клієнта наступну максимально докладну інформацію:

· про акціонерів, як місцевих, так йіноземних;

· про зміст виробничої діяльності;

· про проект, тобто чіткий викладпропозиції, її технічних, економічних та комерційних аспектів;

· про пропозицію щодо характеру можливоїучасті ЄБРР (партнери в акціонерному капіталі; джерела кредитних засобів).

Інформація,що надається на цьому етапі, повинна бути достатньою, для того щоб банк мігвизначити, чи відповідає запропонований проект основним напрямкам і стратегіїйого діяльності і, взагалі, чи варто банку займатися їм у майбутньому.Аналізуючи цю інформацію, банк робить попередній висновок щодо технічної,фінансової, економічної, екологічної та інституційної можливості здійснитипроект. Визначається також, чи відповідає проект галузевій та національнійполітиці банку. Наприкінці цієї стадії персонал Банку готує перший здокументів, необхідних для оформлення дозволу. Це доповідь про початок роботинад проектом. У ній дається аналіз вже здійснених стадій проекту. Ця службовазаписка не надається для публікацій, на цій стадії проекту взагалі немаєможливості для участі по сторонніх осіб. Якщо проект проходить цей етап, вінвключається до плану робіт банку.

Стадіяпідготовки проекту поділяється на дві частини:

· первісний розгляд

· остаточний розгляд

Напершому етапі банк домовляється із замовником про загальну структуру проекту.По завершенні первісного розгляду готується Акт первісної експертизи. Надругому етапі більш докладно обговорюються умови і терміни фінансування.Погоджені структура, терміни та умови проекту подаються на затвердження доопераційного комітету банку. На цій стадії проекту проводиться екологічнаекспертиза, підтверджується, що проект екологічно безпечний, готуютьсядокументи до розгляду на Раді Директорів.

Переважнабільшість задач на цьому етапі покладається на персонал банку. Однак замовникпроекту відповідає за оголошення про запропонований проект у засобах масової інформації,за здійснення оцінки впливу на навколишнє середовище та інші екологічніпроцедури [28; с.33].

ЄБРРзобов`язує замовника повідомити пропроект громадським організаціям і тим особам, яких результати проектуторкнуться безпосередньо, і провів консультації з громадськістю. Під часпроведення консультацій ті, на кого проект буде мати певний вплив, і всізацікавлені особи та організації мають право подавати обґрунтованірекомендації, пропозиції і висловлювати свою думку щодо проекту. Всі звертанняповинні бути задокументовані та надані банку. Відповідно до екологічнихпроцедур, ЄБРР вимагає проведення незалежного аналізу на предмет відповідностіпроекту екологічним вимогам. Остаточний висновок про вплив на навколишнєсередовище повинен включати інформацію щодо:

· екологічногостану проекту на даний момент;

· потенційнихвпливів проекту на навколишнє середовище;

· екологічногоаспекту участі банку в проекті;

· проведенихконсультацій із громадськістю.

Нацьому етапі також узгоджується мандатний лист про порядок роботи банку зклієнтом і про порядок оплати витрат на розробку проекту. Цей лист має юридичнучинність і підписується обома сторонами.

Післязатвердження операційним комітетом схеми проекту, керівник проекту і клієнтпогоджують конкретні умови і положення фінансування проекту, які фіксуються впереліку умов. Цей документ лягає в основу юридичної документації. І останнє,клієнт готує інформаційний лист і направляє його до банку. В інформаційномулисті докладно викладаються юридичний статус проектної компанії і змістнайбільш важливих договорів. Банк надає бланк інформаційного листа, якийповинен бути заповнений юристами компанії [28; с.39-45].Далі керівник проекту передає його на остаточний розгляд до операційногокомітету, де готується Акт остаточної експертизи та документи на розгляд РадіДиректорів.

Роботана цих двох етапах затвердження проекту здійснюється паралельно з попереднімвивченням проекту. На мою думку ці два етапи є найважливішими, адже саме вонивизначають подальшу долю проекту. Потрібно також зазначити, що при відсутностіможливості негайно надати інформацію в повному обсязі клієнт повинен домовитисяз керівником проекту про кінцеві терміни її надання. Після одержання банкомусієї необхідної інформації терміни оформлення операції звичайно складають небільше ніж 3 або 4 місяців, хоча у відношенні менш складних проектів ці терміниможуть бути звичайно скорочені.

Всібанківські документи, призначені для внутрішнього користування, такі як Актпервісної експертизи, Акт остаточної експертизи та документи для розгляду РадиДиректорів, крім окремих випадків згоди Ради на їх публікацію, громадськостінедоступні. Обнародуються резюме проекту як мінімум за 30 днів до розглядуРадою для проектів у приватному секторі економіці, і за 60 днів – для державногосектора [28; с.10].

Затвердженняпроекту – це остаточний висновок щодо проекту. Рекомендація Президента та іншідокументи подаються на розгляд Раді Директорів, яка приймає остаточне рішенняпро фінансування. Якщо Рада Директорів затверджує проект, підписуєтьсякредитний договір. На цьому закінчується одна стадія проектного циклу іпочинається інша. Замовник проекту розпочинає його виконання. Післязатвердження Радою, документація що до умов кредиту більше не підлягає змінам.

Виконанняпроекту – це наступна стадія проектного циклу, і це по суті втілення проекту ужиття, наприклад, будівництво об'єкту та його наступна експлуатація. Виконанняпроекту – справа його замовника. ЄБРР лише спостерігає за цим процесом. Пунктидоговору вимагають, щоб ЄБРР впевнився в тому, що кредит використовуєтьсятільки за домовленими цілями. Крім цієї дуже важливої контролюючої функції,спостереження за ходом проекту покликано гарантувати досягнення його цілейшляхом постійної роботи із замовником, виявлення і рішення будь-яких проблем.

Утаблиці 2.2 наочно подані стадії проектного циклу ЄБРР із зазначенням найбільшважливих документів, які підписуються по завершенні кожної зі стадій.

Табл.2.2

Стадіїпроектного циклу ЄБРР.

Стадія проектного циклу Стислий зміст стадії Документи Ідентифікація проекту Визначення відповідності проекту загальній політиці банку Доповідь про початок роботи над проектом Підготовка проекту Первісний розгляд Погодження загальної схеми проекту Акт первісної експертизи Остаточний розгляд Погодження умов і термінів фінансування. Виконання екологічної експертизи. Повідомлення громадськості. Акт остаточної експертизи. Підготовка документів для розгляду на Раді Директорів. Затвердження проекту Розгляд проекту на Раді Директорів. У разі затвердження проекту – підписання кредитного договору.

Джерело[22,c.150]

Такимчином, у відповідності з банківськими принципами, ЄБРР забезпечує технічне,економічне, фінансове, юридичне та екологічне обґрунтування всіх своїхпроектів, а виконання проекту здійснюється за наступними етапами: ідентифікаціяпроекту, підготовка проекту, його затвердження та виплата позики.

Намою думку, для того, щоб краще зрозуміти основи життєвого циклу проектупотрібно розглянути приклади реальних проектів. Для розгляду, я обрав проект,який був здійснений в Україні.

Проект1. Він був затверджений РадоюДиректорів ЄБРР та реалізований в м. Житомир. Назва проекту «Проектмодернізації водопостачання у м. Житомир».

Загальнідані:

· Галузь Муніципальна інфраструктура

· Державний \ приватний Державний сектор

· Категорія щодо охорони довкілля В

· Дата засідання Ради директорів 30листопада 2008

· Статус: Пройдений розгляд концепції таостаточний розгляд, очікується початок реалізації

· Дата оприлюднення проекту лютий 2008

· Місто Житомир виступає в якості гаранта

· Фінансування: ЄБРР буде надано кредит урозмірі 10 млн. євро. Загальна вартість проекту 12,6 млн. євро

· Можливість щодо закупівель та участі втендерах по програмі закупівлі в рамках ЄБРР

Опис та мета:

Даний проект включаєкредит міській водопостачальній компанії м. Житомир, муніципальномупідприємству, повним власником якого є м. Житомир. Кредит буде використано дляфінансування пріоритетних капіталовкладень для зниження втрат води, споживанняенергії, та покращення якості очищення води. Очікується інвестування коштів узміну труб і насосів, приладів з виявлення втрати води, модернізаціяводоочисних споруд, водомірів, та переробку мулу стічних вод

Вплив наперехідні процеси в економіці:

Даний проектматиме вплив на перехід до ринкової економіки через: запровадження ринковоїтарифної структури, спрямовану на повну окупність завдяки тарифам, щозабезпечить довгострокову фінансову автономність сектору водопостачання вмісті; виставлення рахунків на основі фактичного споживання, природнихресурсів; передачу навичок та доступу протягом фази реалізації, у тому числіздійснення закупівель, проектування, монтажу, та нагляду за виконаннямконтрактів відповідно до кращих міжнародних методів організації виробничихробіт; демонстраційний ефект ефективної інституційної моделі муніципальногокомунального підприємства з використанням Договору про обслуговування іМетодології регулювання тарифів

Вплив надовкілля:

Реконструкція тамодернізація даної структури пов’язана з обмеженим впливом на оточуючесередовище, тому проект буде визнано як В/1. Екологічний аудит та аналіз, атакож план управління навколишнім середовищем (ПУНС) будуть підготовлені в ходіпроведення техніко-економічного обґрунтування Проекту. В результаті реалізаціїпроекту будуть отримані значні позитивні екологічні результати, у тому числібуде підвищена ефективність енергозбереження, зміна у напрямкубізнес-стратегії, отримання Вуглецевого фінансування з Багатостороннього Фондувуглецевих кредитів.

Технічнеспівробітництво Технічне обґрунтування Проекту фінансуватиметься урядомАвстрії; Аудит фінансуватиметься Банком з використання власних ресурсів;програма підтримки корпоративного розвитку для Компанії.[60]

2.2Критерії оцінки проектів

Однієюз значних переваг ЄБРР є те, що головний акцент банк робить на якості своїхпроектів, а також на можливості підвищення їх ефективності, отже це впливає іна критерії оцінки проектів. Банк постійно намагається досягти«мультиплікаційного ефекту» своїх проектів, а саме: отримання додатковоївигоди для економіки країни, залучення софінансування чи усунення проблем вінфраструктурі. При розробці схеми фінансування, яка найбільше відповідаєвимогам проекту, банк керується наступними принципами:

1. ЄБРР фінансує до 35% усіх витрат запроектом, який здійснюється з «нуля», чи 35% обсягу довгострокової капіталізаціївже діючої компанії [36; с.360].

2. Від інших інвесторів, зокремапромислових, вимагаються значні внески в акціонерний капітал проектів, якіздійснюються з «нуля», чи нових спільних підприємств, коли потрібна спеціальнатехнічна та управлінська кваліфікація. У таких випадках промислові спонсориодержують контрольний пакет акцій або достатні права для керуванняпідприємством.

3. На проекти в приватному секторінадається не більше двох третин суми позикових коштів і не менше однієї третиниакціонерного капіталу [36; с.361].

4. Інші учасники софінансування повинні, якправило, надати додаткові кошти.

Коженз проектів оцінюється з урахуванням відповідної стратегії для окремо взятоїкраїни. Стратегії по країнах затверджуються акціонерами ЄБРР, і вони вподальшому є основою банківських операцій та визначають пріоритетністьконкретних напрямків діяльності. ЄБРР не надає фінансування на діяльність,пов’язану із оборонною промисловістю, на тютюнову промисловість, на виробництвозасобів, заборонених міжнародним правом, та на ігорний бізнес. Крім того, банкне може фінансувати деякі виробництва через шкідливість їх впливу на навколишнєсередовище чи неможливість в достатній мірі послабити їх негативний вплив нанавколишнє середовище.

Увідповідності зі здоровими банківськими принципами потрібно забезпечититехнічне, економічне, фінансове, юридичне і екологічне обґрунтування всіхпроектів, які фінансуються банком за допомогою кредитів або участі в акціонерномукапіталі, а також обґрунтувати прийнятність кредитного ризику. Розподілресурсів ЄБРР по лінії технічного співробітництва визначається винятковоопераційними пріоритетами ЄБРР, а саме:

· формування і збереження портфеляпродуктивних інвестицій;

· підтримка реалізації проекту;

· створення інституційної інфраструктури,безпосередньо пов’язаної з операціями ЄБРР;

· забезпечення збалансованогоспіввідношення проектів в приватному та державному секторах.

Впроцесі підготовки проектних пропозицій, спонсорам рекомендується користатисяпослугами досвідчених фінансових радників комерційних, торгових банків, а такожаудиторських та консультаційних фірм. Робота радників може прискорити темпипопереднього вивчення проекту банком а, отже, процес розгляду проекту. Якщорадник підвищує вартість проекту, то існує можливість оплати його гонорару зкоштів, наданих ЄБРР.

Наусіх етапах процесу оцінки проекту враховується екологічна політика банку. Допроцедур банку у цій галузі відносяться добір інформації, дослідження станунавколишнього середовища, включення екологічних умов у юридичні документи, атакож екологічний нагляд за проектами та їх оцінкою.

Відділекологічної оцінки ЄБРР визначає форму екологічного обстеження, яке повиннобути проведене до першого розгляду проекту, а також вимоги до врахуваннясуспільної думки. Особливе значення надається проектам, що поліпшують станнавколишнього середовища та його охорону і гігієну. Проекти ЄБРР повиннівідповідати національним екологічним нормативам і екологічним нормативам ЄС, ау випадку відсутності екологічних нормативів ЄС – національним екологічнимнормативам і екологічним нормативам Всесвітнього банку. Якщо ці вимоги неможуть бути виконані до моменту схвалення проекту Радою директорів, то з ЄБРРнеобхідно погодити план забезпечення дотримання цих нормативів у майбутньому.Екологічна оцінка може виявитися дуже трудомісткою, і саме тому рекомендуєтьсязвертатися в банк на початковому етапі підготовки проекту, щоб довідатися, якаконкретно інформація буде потрібна.

Якщорозглядати діяльність позичальників у галузі закупівлі товарів або послугпринципи ЄБРР полягають в забезпеченні відкритої та чесної конкурентноїборотьби за контракти на постачання товарів, виконання робіт або наданняпослуг. Щодо проектів, які здійснюються підприємствами приватного сектора, якідіють в умовах ринкової конкуренції, банк повинен переконатися, що закупівлятоварів або послуг відбувається відповідно до комерційної практики. Щостосується проектів у державному секторі, банк вимагає від спонсора дотримуватисяпринципів і правил закупівель товарів і послуг для операцій у державномусекторі, зокрема, надаючи оголошення про контракти на купівлю товарів і послуг.Він також вимагає чітких та об'єктивних технічних вимог та критеріїв оцінки іне допускає дискримінації стосовно місцевих чи іноземних компаній.

Прививченні проектів ЄБРР вимагає надання відповідної інформації для проведенняаналізу та оцінки проекту. Вимагається, щоб у всій проектній пропозиції всяподана інформація максимально підтверджувалася відповідними даними. Такуінформацію можна умовно розділити на:

· А — Операційну і проектну інформацію.

· Б — Фінансову інформацію.

· В — Екологічну і нормативну інформацію.

А.Операційна і проектна інформація

1.Описпроекту, що пропонується для фінансувати ЄБРР.Обо`язковопотрібно зазначити, чи йде мова про роботу з «нуля», чи про розширення вжедіючого підприємства, а також про придбання чи приватизацію, чи про спільнепідприємство. Потрібно також вказати передбачуване використання коштів, тобтогалузь, у яку ці кошти будуть залучатися — будівництво, оборотний капітал і т.ін. Необхідно також повідомити, як готувався проект, у якому стані вінзнаходиться сьогодні і чому клієнт звертаєтеся за фінансуванням саме в ЄБРР. Уцьому короткому описі повинні бути зазначені терміни завершення об'єкта,включаючи монтаж устаткування і початок виробництва.

2.Інформація щодо спонсорів проекту. Після отримання заявкина фінансування, ЄБРР потрібно буде налагодити контакт з людиною, яка приймаєрішення за проектом. Звичайно це спонсор проекту, сторона, що відповідає заздійснення проекту і його завершення. Спонсором може бути компанія, наприклад,майбутній позичальник, чи третя сторона, тобто підрядчик чи потенційнийпокупець продукції позичальника. Спонсор керує розробкою проекту і відповідаєза забезпечення його успіху. ЄБРР потрібно, щоб спонсор був глибокозацікавлений у проекті. Банк потребує докладної інформації про підтримку, якуспонсор надасть за проектом а саме, що стосується капіталу, управлінського досвіду,діяльності, виробництва і збуту.

3.Досвід роботи. Спонсор, який володіє досвідом роботи вданій галузі, повинен бути знайомим з ризиками і мати здатність прийматистратегічні, комерційні і фінансові рішення у відношенні суб'єкта, якийзвертається за фінансуванням. Наявність спонсора означає для ЄБРР, щоорганізація, яка знайома з цим виробництвом, готова ризикувати своїми коштами,вкладаючи їх у компанію. Необхідно вказувати окремо, що спонсору відомо пропідприємство і скільки він може вкласти в нього, опираючись на свій досвід таможливості. Корисним буде також здійснити короткий опис аналогічних проектів, уяких брав участь спонсор. Якщо проект, на приклад, пов’язаний з розширенняміснуючих потужностей, то необхідно повідомити про попередню діяльності компаніїі будь-який досвіді отриманий в області розширення виробництва, зокрема:

· коротка історія підприємства з моментустворення;

· юридичний статус підприємства, складакціонерів і характер корпоративного керування;

· країна реєстрації, організаційнаструктура і сучасний стан;

· найменування основних банків і основнихклієнтів, які, при необхідності, можуть дати відгуки.

4.Фінансовий стан. Дані про фінансовий стан спонсорадозволять ЄБРР оцінити його репутацію. ЄБРР може покладатися на спонсора стосовного,поточної підтримки проекту, і ступінь довіри буде залежати від його фінансовогостану. Спонсор повинен додати фінансові звіти за останні три роки, що пройшлиаудиторську перевірку, а також документально підтвердити будь-які факти, щозаслуговують уваги, за ці три роки [36;с.25]. Якщо акціонер є фізичною особою, то ЄБРР повинний знати, яким майном вінволодіє, наприклад, акціями інших компаній або грошовими надходженнями відінших підприємств.

5.Інформацію щодо інших акціонерів. Якщо у проекті задіяні інші акціонери,спонсор повинний надати інформацію про частку, майбутні права на керування такількість голосів відповідних сторін. Необхідна також інформацію про капітал,майновий стан і досвід діяльності цих акціонерів, а також про те, чи надає хто-небудьз них фінансову підтримку або гарантії за проектом. Потрібно особливопідкреслити, що необхідною умовою є надання фінансової звітності цих акціонерівза останні три роки.

6.Інформацію щодо продукції. Необхідно навести докладний опис продукції чи послуг,з якими компанія планує вийти на ринок. У більшості випадків ЄБРР буде проситинезалежну третю сторону дати оцінку запропонованої продукції, тому вартовключити досить докладну інформацію, що дозволяє провести таку оцінку. Важливопривести основні характеристики своєї продукції, порівняти її з продукцієюконкурентів і показати її переваги для потенційних споживачів.

7.Інформацію щодо виробництва. При оцінці виробничого процесу ЄБРР повиненпереконатися, що він забезпечує конкурентоспроможне виробництва, незалежно відвартості робочої сили або податкових пільг. Існує п'ять інформаційних позицій,за якими подається інформація щодо виробництва:

1)Місцезнаходження — варто показати, яким чином місцезнаходження впливає навартість проекту стосовно перевезень, наявності сировини і робочої сили,близькості до споживачів і постачальників, наявності енерго і водопостачання.

2) Виробничі потужності та устаткування — надається характеристика виробничих потужностей та необхідного устаткування. Асаме наскільки сучасними є виробничі потужності та яка буде потрібнамодернізація. Слід надати порівняльну характеристику устаткування компанії таустаткування інших виробників.

3) Процес виробництва — характеристикапроцесу виробництва з інформацією про виробничий чи експлуатаційний процес,виробничі чи експлуатаційні переваги та потужності.

4) Нові ресурси і витрати — одним знайбільш важливих питань для ЄБРР є аналіз ресурсів, які використовуються, тавартості матеріалів. Необхідно вказати найбільш важливі ресурси, необхідні длявиробничого процесу; джерела їх одержання та як буде забезпечене постачанняними; охарактеризувати умови оплати.

5) Робоча сила — у характеристику робочоїсили зокрема повинна включатися докладна інформація про штатний розклад.Зокрема, розподіл між місцевими та іноземними фахівцями і терміни повногоукомплектування штатів.

8.Ринок. Варто охарактеризувати ринок збуту продукції тадовести докладний плани виходу компанії на цей ринок (новий ринок, ринок, щовже сформувався, чи насичений ринок). Тип ринку є головним елементом привизначенні пов'язаного з проектом ризику та надійності грошових надходжень відпроекту. Також варто дати пояснення, як проводилася сегментація клієнтури таяка велася з нею робота. Варто показати різницю між наявною і потенційноюклієнтурою, охарактеризувати місткість ринку та заплановані масштаби попиту.Зокрема, якщо компанія планує експортувати продукцію, то необхідно зазначити наякі експортні ринки вона буде постачатись. Доцільним буде включити описеволюції ринку за останні два-три роки та його прогноз на наступні п'ять років.Необхідно перелічити зобов'язання покупців на закупівлю продукції та вжеукладені договори на її постачання. Варто повідомити про конкурентів на вашомуринку. Хто вони і яку мають частку ринку. Як діяли конкуренти в останні трироки і які їх плани на майбутнє. Як вони можуть відреагувати на проект.Необхідно повідомити про цінову стратегію та порівняти її із ціновою стратегієюконкурентів. Враховуючи цінову стратегію, вказати, як можна вийти на ринок; утриматита збільшити свою частку на ринку; зберегти свою норму прибутку. До ціновоїстратегії необхідно додати аналіз еволюції цін на продукцію, дати оцінкуключових ціноутворюючих елементів, тобто вартість ресурсів, чутливістьспоживчого попиту.

Необхідноохарактеризувати плани збуту та розподілу продукції, а саме: організацію тастимулювання служби збуту; механізм одержання платежів; стратегію в областіреклами торгової марки.

9.Керування. Якість керування, на мою думку це –ключовий момент для успіху проекту. ЄБРР потрібно оцінити сильні та слабкісторони керування проектом. А у проекті повинно бути вказано, хто зі спонсорівнаправляє своїх співробітників для керування проектом; структура управлінськоїланки та взаємини між різними відділами та співробітниками; функції кожноговідділу; процес руху інформації між відділами і керівництвом; контроль зароботою. Корисно додати короткі анкетні дані, які б включили наступнуінформацію: ім’я, прізвище, функціональні обов'язки та досвід роботи з профілю.

Б.Фінансова інформація

Європейськомубанку реконструкції і розвитку потрібна точна калькуляція витрат за проектом тавикористання коштів, особливо використання коштів ЄБРР. Цю інформацію необхіднонадати на первісній стадії розробки проекту. Нижче наводяться три інформаційніпозиції, за якими надається фінансова інформація.

1) Вартість проекту — тут необхідно вказатинаступне: як складався кошторис витрат; кошторисна вартість робіт, кимскладався кошторис (самим підприємством чи незалежним експертом) і ступінь йоготочності; дані про будь-які вже здійснені витрати; інформацію про надходженняустаткування, матеріалів, особливо якщо вони надаються одним із спонсорів;інформацію про резерви на не передбачувані витрати. До кошторису проекту вартовключити будь-які можливі витрати на реєстрацію застави та полісів страхування.

2) Здійснення проекту — ЄБРР може доручитиспонсору самостійно чи за допомогою підрядчиків втілити проект у життя увстановлений термін, ефективно використовуючи кошти. Щоб банк міг оцінитиризики, пов'язані із здійсненням проекту, необхідно: коротко викласти пов'язанііз його здійсненням заходи, вказавши імена і прізвища людей та назвиорганізацій, які відповідають за здійснення окремих частин проекту,обґрунтувати вибір цих організацій та охарактеризувати їх минулу діяльність,охарактеризувати зміст договорів з цими організаціями, вказавши зобов'язання щодо завершення проекту, графік виплат та гарантії виконання робіт, представитидокладний графік виконання робіт.

ЄБРРвимагає забезпечення комерційних принципів при закупівлі товарів або послуг,тому спонсору варто уважно поставитися до цього питання. Зокрема, вказати таобґрунтувати запропонований метод закупівлі товарів, послуг і устаткування назасоби ЄБРР, підтвердити, що товари, послуги і устаткування були закуплені настрого комерційних засадах.

ЄБРРможе залучати експертів для аналізу виконання проекту та повідомлення пробудь-які потенційні місця перевитрат коштів.

3) Джерела фінансування — як правило, ЄБРРє лише одним із декількох джерел фінансування. Банк буде рекомендувати спонсорусамому вкласти кошти в акціонерний капітал та підібрати інші потенційні джерелафінансування. Якщо проект передбачає розширення існуючих об'єктів, необхіднопредставити поточний баланс, рахунок прибутків і збитків і звіт про рух готівки(по можливості останню аудиторську перевірку за міжнародним нормами) існуючогопідприємства. До інформації про джерела фінансування повинно входити наступне:

· хто надає капітал і в які терміни;

· як здійснюється розподіл паїв і на якійоснові;

· якщо до ЄБРР звертаються із проханнямпро надання капіталу, яким чином, на думку спонсора, банк згодом зможе вилучитисвій капітал;

· хто надає кредити за проектом;

· хто планує стати головним тасубординованим кредитором;

· валюти видачі кредиту.

В.Екологічна та нормативна інформація

Відповіднодо свого екологічного мандату ЄБРР повинен сприяти своєю діяльністю екологічноздоровому і стійкому розвитку країни. Тому, для оцінки екологічних наслідківпроекту банк повинен мати достатньо інформації щодо екологічних аспектів.

Екологічната нормативна інформація включає:

· місцезнаходження проектного об'єкту ;

· використання землі, для об'єкту, уминулому та в теперішній час;

· опис будь-яких будівельних робіт, щопередбачаються проектом;

· запропоновані заходи що до пом'якшеннявпливу на навколишнє середовище та її поліпшення;

· заява про розподіл обов'язків прибудь-якім забрудненні і про відповідальність за нього;

· будь-яка інформація про природоохороннуполітику компанії.

Вартододати копії будь-яких екологічних перевірок чи оцінку впливу проекту нанавколишнє середовище. Варто надати опис вимог, які поширюються на проект тапов’язані із захистом навколишнього середовища, гігієною та охороною праці.ЄБРР повинен оцінити нормативну базу реалізації запропонованого проекту.[40,c.622-630]

2.3 Постпроектнаоцінка ефективності реалізації проектів за участю ЄБРР

Оцінка проектів,являє собою дуже важливий процес, бо це показник діяльності та ефективностівсього банку. Отже це — оцінка операцій після зробленої інвестиції. Як правило,відбувається через рік — два після повного освоєння засобів. Відділ оцінкипроектів ЄБРР (ВОП) ставить своєю метою визначити ступінь виконання поставленихперед операціями ЄБРР задач і проконтролювати виконання їм його статутнихзобов'язань. Витягнуті уроки допомагають удосконалювати добір і схему майбутніхоперацій.

При оцінціефекту впливу проектів ЄБРР на процес переходу ВОП враховує, зокрема, їхнійбільш широкий ефект у даному секторі й економіці в цілому. У ході оцінкипроекту ВОП аналізує його вплив на процес переходу, використовуючи ті жкритерії, що й ЄБРР у процесі добору і твердження проектів. Ряд ключовихпоказників стосуються стимулювання процесу приватизації, підготовкикваліфікованих кадрів, розвитку конкуренції і сприяння розширенню ринку. Іншиминайважливішими аспектами є інституціональне будівництво з метою поліпшенняфункціонування ринків, позитивні демонстраційні ефекти і впровадження новихнорм ділової етики і керування.

Одна з основнихзадач оцінки полягає в тому, щоб у ході розробки нових проектів враховуватинакопичений досвід. Цей процес починається із широкого обговорення відділамибанківського департаменту ЄБРР уроків, витягнутих з оцінки проектів. Крім того,на кожнім етапі процесу твердження проекту банкіри регулярно одержуютьінформацію про минулий досвід. Приклади з практики стають предметом обговоренняна семінарах і використовуються для обліку конкретних потреб відділівбанківського департаменту. Крім того, ВОП готує інформаційні матеріали длякерівництва ЄБРР і вводить у базу даних витягнуті уроки для внутрішньогокористування. В даний час розробляється аналогічна база даних для зовнішньогокористування.

ЄБРР вимагає,щобпринаймні 60% завершених операцій, підлягають оцінці.Проекти зазвичай оцінюються від одного до двох років після повної виплати тарезультати подаються банкірам ЄБРР, менеджмерам і раді директорів, а такожрозміщується на веб-сайті банку. В даний час близько 72% усіх проектів банку,які готові для оцінки, пройшли незалежну оцінку департаментуоцінювання ЄБРР.

Оцінка проектіввідбувається за низкою факторів, у тому числі мандата ЄБРР, раціональнихпринципів банківської справи та ефективності реалізації проекту. Це показано нарисунку 2.3.

Рис.2.3

Фактори, щовикористовуються при оцінці виконання проекту

/>


Джерело[60]

При оцінцівпливу проекту на перехідні процеси в економіці, Департамент з оцінювання дивитьсяна вплив проекту конкретно на сектор, де цей проект реалізовується і наекономіку в цілому. Наприклад, йде оцінка чи проект сприяє приватизації, чирозробляє і поліпшує стандарти ведення бізнесу, сприяє посиленню конкуренції іпідтримує розширення ринку. З 574 проектів реалізованих за період 1996 – 2007років, 55% отримали оцінку «добре» або «відмінно» за вплив наперехідні процеси в той час як ще 24% були оцінені як «задовільні».

Рис.2.4

Оцінка проектівЄБРР за період 1996 – 2007 років.

/>

Джерело[54]

Результативністьекологічної діяльності – це один з ключових напрямків оцінки ДепартаментуОцінювання ЄБРР. В статуті ЄБРР йдеться, що завдяки своїй діяльності банкповинен сприяти екологічній безпеці та сталому розвитку. Департамент Оцінюваннятісно співпрацює з Департаментом навколишнього середовища банку з метою оцінкивпливу проектів ЄБРР на навколишнє середовище. Інші фактори включають оцінкуфінансової ефективності проекту та досягнення його цілей. Департамент такожоцінює виконання банком проекту: її інвестиційної діяльності, ведення проекту ійого здатність розвивати, а не витісняти приватні джерела фінансування. З 574проектів, оцінених у період з 1996 по 2007 роки, 58% отримали оцінку«успішний» або «відмінний ».[54]


Рис.2.5

Загальнийрейтинг виконання проектів за період 1996 – 2007 років.

/>

Джерело[54]

2.4 Оцінкаефективності виконання проектів ЄБРР у 2008р.

У 2007 роціДепартамент обрав 46 проектів для проведення оцінювання. Оцінювання булопроведено в залежності від наступних критеріїв:

• уроки, здобуті в процесі виконанняроботи.

• чи є проект високого профілю: тобто чимали проекти політичний вплив.

• ризик банку в проекті, в тому числіекологічні ризики.

• чи буде операція достатньо ефективною.

• готовність до реплікації операції: урокиз цих проектів допоможуть в підвищенні ефективності

• проектів, які банк здійснює на даниймомент, або буде здійснювати в майбутньому.

Таким чином,Департаментом з оцінювання визначаються проекти, які мають найбільший потенціалдля вивчення з боку ЄБРР. Тим не менше, оцінюються і невдалі проекти, якіслугують цінним досвідом для проведення наступних проектів. Решта проектів небули відібрані для повної оцінки, проте їх аналіз проводиться у будь якомувипадку.

Підсумковийрейтинг виконання операції базується на декількох основоположних оцінках,отриманих від мандату ЄБРР. Вплив на перехідні процеси в економіці є головноюскладовою індивідуального рейтингу для всіх операцій. Екологічні показники тазміни є важливими показниками для проектів з високим екологічним ризиком. Підсумковийрейтинг базується на визначенні впливу проекту на наступні сфери:

1. Вплив на перехідні процеси в економіці.

Визначає впливпроекту на бізнес сферу, ринок та інститутів, що сприяють трансформаціїекономіки країни, куди спрямовується кредит, від централізованої до ринкової.

2. Вплив на навколишнє середовище.

Визначає чи булиекологічні та соціальні показники діяльності, як головні екологічні ціліпроекту (інституціональні, контролю промислових викидів, дотримання нормативнихвимог, питань соціальної і громадської участі), визначені і виконані згідно зстатутом ЄБРР.

3. Оцінка інвестиційної діяльності банку.

Визначаєтьсявеличина впливу інвестування на можливість покриття всієї величинитранзакційних витрат протягом часу дії проекту, та отримання чистого доходу відпроекту.

4. Оцінка діяльності банку у виконанніпроекту.

Банк оцінюєвзяте на себе департаментами та підрозділами завдання структурування тамоніторингу за виконанням проекту, які беруть участь в процесі експлуатаціїпроекту.[50,c.243-252]

У минулому,багатонаціональні банки розвитку (ББР) мали різні способи вимірювання загальноїпродуктивності та ефективності проекту з точки зору їх мандатів. Тим не менше,акціонерами ББР було запропоновано погоджувати оцінки процедур і процесів, зметою забезпечення можливості порівняти їх результати з результатами інших ББР.Таким чином, оцінка департаментів

ББР, за оцінкоюгрупи зі співробітництва, намагалися узгодити свої рейтинги оцінювання. ДляЄБРР, це означає, що банк, разом з презентацією атестації на основі всіхпоказників, також буде вимірювати якісні зміни в галузі. Цей тип оцінкиоб'єднує результати, які вимірюють «результати на місцях» ввідповідних країнах. Зведений рейтинг для категорії «якісні зміни в галузі»складають:

· вплив на перехідні процеси в економіці.

· екологічні та соціальні показники ізміни навколишнього середовища.

· фінансові показники компанії, а такожвиконання цілей проекту.

В минулому,Департамент з Оцінювання базував свої роз`яснення на основі тісноговзаємозв'язку між цим рейтингом і підсумковим рейтингом продуктивності.Починаючи з 2007 року, Департамент встановив визначення категорії «якісні змінив галузі» для кожного з 54 проектів, що були оцінені. Результати приведені втаблиці 2.6, де вони порівнюються з розподілом загальної оцінки результатівпроектів.

Табл.2.6

Загальна оцінкарезультатів проектів.

Незадовільний Задовільний Разом Добрий Відмінний Разом Якісні зміни в галузі 7% 26% 34% 59% 7% 64% Підсумковий рейтинг продуктивності 9% 28% 37% 57% 6% 63%

Джерело[60]

Зтаблиці видно, що підсумковий рейтинг продуктивності та показник змін в галузіпрактично є рівними. Інші рейтинги пов`язанібанківською діяльністю та не пов`язаніз результатами на місцях мають незначний вплив на підсумковий рейтингпродуктивності. Рисунок 2.7 та таблиця 2.8 відображають загальну оцінкупродуктивності інвестиційних проектів ЄБРР. Вони відображають результати всіхпроектів починаючи з 1996 року. Ці проекти складають 72% від всіх інвестиційнихпроектів ЄБРР, які завершили всі етапи інвестування станом на 2007 рік.

Рис.2.7

Загальнаоцінка продуктивності інвестиційних проектів ЄБРР.

/>

Джерело[54]

Табл.2.8

Загальнаоцінка продуктивності інвестиційних проектів ЄБРР.

Рік оцінювання Незадовільний Задовільний Разом Добрий Відмінний Загальний К-ть проектів 1996 15% 24% 39% 46 % 15% 51% 34 1997 11% 39% 50% 39% 11% 50% 36 1998 22% 21% 43% 53% 4% 57% 49 1999 24% 22% 46% 46% 8% 54% 50 2000 21% 22% 43% 40% 17% 57% 42 2001 24% 30% 54% 46% 0% 46% 50 2002 14% 38% 52% 42% 6% 48% 50 2003 8% 38% 46% 48% 6% 54% 53 2004 10% 17% 27% 60% 13% 73% 52 2005 8% 23% 31% 52% 17% 69% 52 2006 8% 31% 39% 42% 19% 61% 52 2007 9% 28% 37% 57% 6% 63% 54 1996-1997 13% 31% 44% 43% 13% 56% 70 1996-1998 17% 27% 44% 47% 9% 56% 119 1996-1999 19% 25% 44% 47% 9% 56% 169 1996-2000 19% 25% 44% 46% 10% 56% 211 1996-2001 20% 26% 46% 46% 8% 54% 261 1996-2002 19% 28% 47% 45% 8% 53% 311 1996-2003 18% 29% 47% 45% 8% 53% 364 1996-2004 17% 28% 45% 47% 8% 55% 416 1996-2005 16% 27% 43% 48% 9% 57% 468 1996-2006 15% 28% 43% 47% 10% 57% 520 1996-2007 14% 28% 42% 48% 10% 58% 574

Джерело[54]

Яквидно з таблиці, більш ніж половина проектів (334 з 574, або 58 відсотків)отримали оцінку добре або відмінно. Протягом 1990-х років ця частка коливаласяв межах 50 — відсоткової позначки. У 2001 цей показник знизився до рівня 46відсотків, це, на мою думку, є прямим наслідком фінансової кризи в РосійськійФедерації, яка торкнулася галузей промисловості по всьому регіону. Після цьогов 2004 році він виріс та досяг свого максимуму в 73 відсотки. Після 2004 рокупрослідковується тенденція до зменшення. У 2007 році частка добрих та відміннихпроектів склала 63 відсотки, хоча це як і раніше вище, ніж за будь-який рік до2004 року. Частка проектів, що отримали високу оцінку 2007 році знизився до 6відсотків, що трохи нижче, ніж в останні роки, при цьому частка незадовільнихпроектів був незмінним на рівні 9 відсотків.

Загальнийрезультат продуктивності може здатися не значним, оскільки 42% проектівотримали оцінку задовільно і незадовільно. Тим не менш, слід пам'ятати, що врегіон залишається територією підвищеного ризику для інвестування, і це маємісце в останніх проектах ЄБРР, які проводяться в більш розвинених країнах зперехідною економікою. ЄБРР завжди підтримували поглиблення процесу змін накраще в більш складних областях, де можливості для бізнесу є низькими і можливостіфінансового посередництва є обмежені.

Длятого щоб докладніше проаналізувати в яких регіонах були найкращі та найгіршіпоказники розглянемо рисунки 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14. подані нижче.

Рис.2.9

Показникивиконання проектів по регіонах(1996-2007).

/>

Джерело[54]

Регіон1: Хорватія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Словаччина,Словенія.

Регіон2: Албанія, Боснія та Герцеговина, Болгарія, Македонія, Румунія, Сербія таЧорногорія.

Регіон3: Вірменія, Азербайджан, Грузія, Киргизька Республіка, Молдова, Таджикистан,Узбекистан.

Регіон4: Білорусія, Казахстан, Узбекистан, Україна.

Різнісередні оцінки у різних групах країн вказують на поточні проблеми, що є українах з перехідною економікою, яким приділяє особливу увагу Проекти в цихкраїнах як і раніше стикаються з більш складними проблемами, ніж проекти напочатку 1990-х в центральній Європі. На графіку показані зміни в оцінціпродуктивності з 1996 по 2007 роки. Видно, що всі регіони показують поліпшенняв останні роки в порівнянні з результатами в період 2000-2003 років.

Розглянемодетальніше кожен регіон окремо:

Рис.2.10

Динамікаоцінки виконання проектів в регіоні 1.

/>

Джерело[54]

 

Регіон1. Цей регіон відзначався своїми високимиоцінками за всі періоди. Оцінку добре в період 2004-2007 років отримало 63%проектів, що на 3% більше ніж у попередньому періоді. Кількість ж незадовільнихпроектів зменшилося на 7%.


Рис.2.11

Динамікаоцінки виконання проектів в регіоні 2.

/>

Джерело[54]

 

Регіон2. Виконання проектів у Південно-СхіднійЄвропі (Регіон 2) поступово поліпшувалися в 1990-х роках. За останні п'ятьроків оцінку добре і відмінно отримало 81% проектів.

Рис.2.12

Динамікаоцінки виконання проектів в Росії.

/>

Джерело[54]

Росія.В Росії за останні три роки відзначається підвищенняефективності роботи, після тривалого періоду великої кількостінезадовільних та задовільних проектів протягом 1990-х років. На мою думкупідвищення продуктивності є прямим результатом поліпшення економічної ситуаціїі зміцнення стабільності в Росії, що дає змогу компаніям показувати хорошірезультати і досягати поставлених цілей.

Рис.2.13

Динамікаоцінки виконання проектів в регіоні 3.

/>

Джерело[54]

 

Регіон3. Поліпшення ситуації у цьому регіоні булостабільним, проте незначним. Протягом останніх чотирьох років 50% проектів булиоцінені як добрі та задовільні. Частка проектів які отримали оцінкунезадовільні зменшилася з однієї третини в

1990-хроках до 13 відсотків в даний час — хоча це як і раніше вище, ніж в іншихрегіонах.


Рис.2.14

Динамікаоцінки виконання проектів в регіоні 4.

/>

Джерело[54]

 

Регіон4. В четвертому регіоні помітна тенденціядо зменшення кількості проектів які отримали оцінку незадовільно. Проте ікількість проектів з оцінкою добре також зменшилося, а проекти з оцінкоюзадовільно навпаки збільшилося.

Статистикавиконання проектів по галузям та секторам економіка наведена в додатку 1.[54]

Висновкидо розділу 2

Проведений врозділі 2 аналіз механізму надання кредитів ЄБРР дозволяє зробити наступні висновки:

Ø Проектний цикл – базовий механізмспівпраці з ЄБРР. Кожен проект, проходить проектний цикл, який продовжується дозавершення проекту, або, у випадку відмови у фінансуванні, до прийняття РадоюДиректорів відповідного рішення.

Ø  Послідовністьпроектного циклу є наступною:

1. Ідентифікація(вивчення) проекту

2. Стадіяпідготовки

3. Затвердженняпроекту.

4. Виконання, тобто виплата позики.

Ø ПеревагоюЄБРР є те, що головний акцент банк робить на якості своїх проектів, а також наможливості підвищення їх ефективності, що значновпливає і на критерії оцінки проектів.

Ø Всі проекти оцінюється з урахуваннямвідповідної стратегії для окремо взятої країни. На усіх етапах процесу оцінкиособлива увага приділяється оцінці екологічного впливу проекту.

Ø Оцінка проектів є важливим процесом,оскільки це показник діяльності та ефективності всього банку. Отже це — оцінкаоперацій після зробленої інвестиції.

Ø Основним завдання оцінки проектів єнакопичення досвіду, для реалізації нових проектів в майбутньому.

Ø Оцінка проектів відбувається за низкоюфакторів, а саме: оцінка впливу проекту на перехідні процеси в економіці,оцінка екологічної діяльності, оцінка раціональності використання фінансів,виконання цілей проекту, оцінка виконання інвестування, опрацювання проектуЄБРР.

Ø Більша частина проектів ЄБРР в період1996-2007 років були оцінені як добрі та відмінні, що свідчить про ефективністьвикористання досвіду, отриманого при оцінці попередніх проектів. Найкращіпоказники виконання проектів (65% проектів отримали оцінку добре та відмінно) врегіоні 2(Албанія, Боснія та Герцеговина, Болгарія, Македонія, Румунія, Сербіята Чорногорія.)


РОЗДІЛ3. СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ З ЄБРР

 

3.1Аналіз реалізації попередніх стратегій діяльності ЄБРР в України до 2007 року

Процесспівпраці України з ЄБРР характеризується не лише широким діапазоном галузей танапрямків діяльності, а й досить позитивною динамікою щодо кількості проектівта обсягів фінансування. За останні роки Україна вийшла на третє місце заобсягом інвестицій Банку (після Росії та Польщі), обсяг яких досяг приблизно8,7% від обсягу підписаних зобов'язань Банку .

Цедосягнення є дуже важливим, враховуючи те, що протягом попередніх років Україназаймала п'яте місце за сумою зобов'язань щодо надання фінансування. У 2007 р.банк здійснив інвестиції у 96 проектів з чистим кумулятивним обсягом операційна суму 2896 млн. євро, проекти у приватному секторі становлять 72% чистогокумулятивного обсягу операцій, і проекти без державних гарантій складають 67%чистого кумулятивного обсягу операцій. В термінах розподілу наданого Банкомфінансування за галузями, 31% портфелю стосується інфраструктурних галузей,приблизно 21% — неспеціалізованих галузей промисловості, 20% — спеціалізованихгалузей (переважно це агробізнес), 20% припадає на фінансові установи, і 8%, щозалишаються, — це проекти в енергетиці. В термінах кількості проектів,найбільша кількість (32) — це проекти в спеціалізованих галузях, є також 23проекти в галузі фінансових установ та від 8 до 19 проектів в кожній з іншихгалузей. Протягом попередньої стратегії спостерігалась стабільна тенденція дозростання річного обсягу зобов'язань щодо надання фінансування. Протягомперіоду з 2005-2006 роки за річним обсягом зобов'язань щодо наданняфінансування Україна була другою після Росії серед країн діяльності Банку, і у2006 р. цей обсяг досяг 772 млн. євро. Динаміку зображено на рисунку 3.1.Кількість нових проектів за рік також стабільно зростала від в середньому 17проектів протягом періоду минулої Стратегії до 25 у 2005 р. та 26 у 2006 р.[36,c.193-199]

Рис.3.1

Річнийобсяг нових операцій (включаючи регіональні програми та програми сприянняторгівлі)

/>

Джерело[36,c.195]

Операційніактиви стабільно зростали від 570 млн. євро на початку розглядуваного періодудо 737 млн. євро в кінці 2006 р. Внаслідок додавання певних великихінфраструктурних проектів з низькими темпами надання коштів, відсотокопераційних активів у портфелі Банку в кінці 2006 р. знизився з 61% до 44%.Проте, з початком надання коштів у 2006 р. очікується, що ця тенденція будезмінена на протилежну.

У минуломупріоритети діяльності ЄБРР в Україні були у якості заохочення прямих іноземнихінвестицій та розділення ризиків з такими інвесторами, а також інвестування упроекти середнього розміру в Україні у галузі виробництва та агробізнесу. Цебуло виконано шляхом активної участі Банку у фінансуванні ключових іноземнихінвесторів, наприклад, «Міттал Стіл Україна», і також шляхомреалізації транскордонних проектів спільно зі спонсорами з країн діяльностіБанку, наприклад, з польськими компаніями «Cersanit» та«Barlinek». Хорошими прикладами інвестицій у середні підприємствабули кредит, наданий українській фармацевтичній компанії «Фармак» таінвестиція в акціонерний капітал компанії «Укрснаб», ведучоговиробника холодильного обладнання. Орієнтація на надання більшого обсягуінвестицій в акціонерний капітал та кредитного фінансування та на довші строки,а також сприяння синдикуванню, була повністю реалізована, і частка акціонерногокапіталу у портфелі Банку збільшилась на 25% протягом періоду, якийрозглядається, та досягла 9,3% у 2007 р. Частка синдикованого кредитуваннятакож значно збільшилась протягом періоду, який розглядається.

Досягненню цілейзбільшення прозорості та вдосконалення корпоративного управління у місцевихпроектах у приватному секторі та підтримки проектів, що пов'язані з охороноюдовкілля та підвищенням енергоефективності протягом періоду, якийрозглядається, сприяло надання значного кредиту для проекту«Екоенергія» на Алчевському металургійному заводі. Цей проект дастьзначні вигоди для захисту довкілля та економії енергоресурсів, і цей проект єпершим спільним проектом з великою промисловою групою, яка має українськихвласників ("Індустріальний союз Донбасу") та яка рухається у напрямкубільш високих стандартів корпоративного управління та прозорості. Це стосуєтьсяприватного сектору.

У галузяхенергетики та інфраструктури досягненню мети підтримки реструктуризації тамодернізації транспортної інфраструктури України сприяло надання кредиту дляосновного транспортного коридору, що з'єднує Київ з кордоном з ЄС – шосе M06.Кредит для найбільшої ділянки цієї дороги у 2006 р. був співфінансований з ЄІБ.Протягом цього періоду набув чинності другий кредит для підтримки«Укрзалізниці», спрямований на розширення комерціалізації тареструктуризацію залізничної галузі. Завдання щодо впровадження нових структурфінансування без державних гарантій було виконане у галузі комунальноїінфраструктури, де був наданий перший кредит без державних гарантій дляпідприємства водопостачання міста Дніпропетровська.

Проектипідвищення безпеки другого енергоблоку Хмельницької АЕС та четвертогоенергоблоку Рівненської АЕС, а також реалізація проекту «Укриття» наЧорнобильській АЕС, незважаючи на затримки, що сталися внаслідок необхідності увідповідному розгляді тендерного процесу щодо нового безпечного конфайнменту,сприяли підвищенню стандартів ядерної безпеки.

Щодопоказників у фінансовому секторі — за даними 2007 року, обсяг портфеля становив1,745 млрд. євро, що репрезентує подвоєння портфелю протягом періоду, якийрозглядається.[9] Обсяг операційних активів досяг 737 млн. євро, при цьомуобсяг активів, що не приносять прибутку — тільки 0,3% від загальної сумиопераційних активів; хоча сукупний ризик всього портфелю в Україні оцінюєтьсяна рівні 5,72, що вище за середній у Банку рівень 5,49. В цілому коефіцієнтзалучення фінансування (зовнішнє фінансування/фінансування ЄБРР) становить 2,0.Темпи вибірки коштів також значно покращились на протязі періоду минулоїСтратегії, при цьому середньорічний валовий обсяг видачі коштів становив 270млн. євро, а середньорічне зростання чистих операційних активів протягом цьогоперіоду досягло 130 млн. євро. Рівень анулювання проектів в державному секторітакож суттєво зменшився, і також зросла частка операційних активів, що, перш завсе, відображає вдосконалення координації діяльності між Банком та УрядомУкраїни шляхом проведення регулярних моніторингових зустрічей, які булиузгоджені у відповідності до багаторічної Програми співробітництва.

Рівенькомерційного співфінансування значно збільшився до 100% від наданого Банкомфінансування, у порівнянні з минулими роками. Співробітництво з іншими МФУ тадонорами також було успішним — протягом останніх трьох років були одержані 16млн. євро донорського фінансування на підтримку інвестицій ЄБРР, і при цьомуосновна увага приділялась фінансовому сектору та секторам інфраструктури та енергетики.Значне зростання обсягу співфінансування відображає зростання ролі українськихпідприємств на ринках синдикування. Це відбувалось також завдяки початкудіяльності ЄІБ в Україні та надання ним співфінансування на суму 200 млн. євродля проекту шосе M06спільно з Банком. Ще одним важливим етапом було перше надання співфінансуванняв Україні з боку JBIC(Банку міжнародного співробітництва Японії) на суму 120 млн. дол. США вконтексті когенераційного проекту «Екоенергія» для Алчевськогометалургійного комбінату. Що стосується сектору фінансових установ, Банк такожбув ведучим співкредитором у наданні першого середньострокового синдикованогокредиту для «Кредитпромбанку».

ЄБРР в Українікредитує наступні сектори:

1) Банківськадіяльність – Діяльність Банку протягом періоду, який розглядається, включаларамкову програму для вибраних банків з метою подальшого кредитуванняпідприємств приватного сектору, синдикований кредит «Кредитпромбанку»та надання іпотечної кредитної лінії «Раффайзенбанку». Проте, проблемищодо прозорості та інші негативні фактори корпоративного управління перешкодилиБанку здійснити нові проекти, пов'язані з участю в акціонерному капіталі.

2)МСП та МСМП — Декілька кредитних ліній та УкраїнськаПрограма Мікрокредитування (УПМ) продовжують мати велике значення. В рамках УПМв сумі було надано більше 780 млн. дол. США, і ця програма демонструє дужехороші результати в термінах якості портфелю, середніх сум кредитування тапродуктивності кредитних інспекторів. На додаток до цього та в результатіпроведення Банком політичного діалогу, місцеві органи влади в цілому почалипідтримувати розвиток (M)МСП.

3) Інвестиційніфонди – Протягом періоду минулої Стратегії Банкзбільшив свої зобов'язання щодо надання фінансування фонду «Euroventures»та взяв нові зобов'язання щодо надання фінансування фонду «SigmaBleyzerSoutheast EuropeanFund», який працює восновному в Україні. В цілому, незважаючи на деяке збільшення активностідіяльності інвестиційних фондів, інвестиційне середовище залишається складним,і для розвитку життєздатного сектору приватного акціонерного капіталу потрібнізначні подальші реформи.

4) Природніресурси — Присутність Банку у цій галузі реалізовувалася шляхом надання двохкредитів для проекту «BalkanGas Transit»та кредиту підприємству, що займається роздрібною торгівлею нафтопродуктами«Галнафтогаз», а також першої інвестиції в акціонерний капіталпідприємствa, що займаєтьсярозвідкою та видобуванням нафти та газу «CadoganPetroleum». Ці проектидосягли своїх цілей, тобто підвищення фінансової прозорості, покращеннярезультатів діяльності підприємств, вдосконалення транспортування газу,торгівлі нафтопродуктами та впровадження сучасної технології видобутку.

5) Промисловість– інвестиції Банку включають кредити Рубіжанськомукартонно-тарному комбінату та декільком металургійним, фармацевтичним та іншимвиробничим підприємствам, що створило можливість модернізації виробничихпроцесів та одержання вигод від підвищення ефективності. Досвід, набутий врезультаті виконання проекту на Рубіжанському картонно-тарному комбінаті,полягає в тому, що Банк може грати позитивну роль у сприянні захиснимстратегіям, розробленим справжніми інвесторами з метою попередженняспекулятивних дій з боку інших (небажаних) агентів.

6) Нерухомість ітуризм — галузь нерухомості і туризму в Україніхарактеризується складним та непрозорим інвестиційним кліматом, і Банк бравучасть лише у декількох проектах, наприклад, проектах фонду «HeitmanCentral EuropeProperty PartnersFund II»,та «OrcoAparthotels» в Києві.Для діяльності у майбутньому галузь нерухомості і туризму потребує подальшихзаконодавчих та регуляторних реформ, кращого регулювання на місцевому рівні тарозширення впровадження кращої міжнародної практики.

7)Електроенергетика — Банк надав кредит для модернізаціїта підвищення безпеки другого енергоблоку Хмельницької АЕС (ХАЕС-2) тачетвертого енергоблоку Рівненської АЕС (РАЕС-4), який вже мав значний вплив напідвищення ядерної безпеки в Україні. Щодо проекту Банку на СтаробешівськійТЕС, виникли значні затримки у його впровадженні. Досвід, набутий в рамкахцього проекту, полягає в тому, що затримки у проведенні закупівель тавпровадженні проекту часто призводять до збільшення витрат та суперечок щодоконтракту між замовником та підрядником.

8) Підвищення енергоефективності- Банк активно працював в секторі енергосервіснихкомпаній (ЕСКО), у проектах за участю приватних та державних компаній, тафінансував промислові проекти, що мали складову підвищення енергоефективності. Висновок- результаті впровадження одного з цих проектів на металургійному заводі"ІСТІЛ", полягає в тому, що навіть невелике підвищенняенергоефективності може дати значні фінансові вигоди (PE03-232).

9) Транспорт — двапроекти в залізничній галузі були спрямовані на трансформацію державноїзалізничної компанії «Укрзалізниця» за принципами комерціалізації,наприклад, на корпоратизацію та відокремлення діяльності з вантажних тапасажирських перевезень від інфраструктури. Діяльність Банку в секторіавтомобільних доріг включала реалізацію проектів та політичний діалог.

Наприклад,проект «Укравтодору» сприяє покращенню фінансування дорожньогосектору та управлінської фінансової звітності. Нарешті, Банк продовжував своюпідтримку участі іноземного стратегічного інвестора («Австрійськіавіалінії») в авіаційній галузі, що дало можливість реалізувати певнупередачу навичок та досягнень у корпоративному управлінні. Інші два спільніпроекти з «Укррічфлотом» (надання фінансування для придбання двохнових вантажних кораблів) сприяли вдосконаленню стандартів бухгалтерськогообліку та управління.[37, c.424-430]


3.2Стратегічні орієнтири у співпраці ЄБРР та України відповідно до Програмиспівробітництва між Урядом України та ЄБРР на 2008-2010 роки

На сьогодні, ізурахуванням покращення економічної та фінансової ситуації в Україні, підвищенняпопиту на середньо — та довгострокові фінансові ресурси з боку бізнесу можнасказати, що стратегічні орієнтири ЄБРР щодо України змінюються на краще, а самезбільшуються обсяги фінансування, інвестування в загальнодержавні та комерційніпроекти. Пріоритетами банку, виступають насамперед: сприяння підвищеннюефективності, конкурентоспроможності та диверсифікації економіки; підвищеннястандартів корпоративного управління українського приватного сектору тасприяння прямим іноземним інвестиціям; сприяння подальшому розвитку ринківкапіталу та надання постійної підтримки мікро -, малим та середнім приватнимпідприємствам шляхом надання цільових довгострокових кредитних ліній разом збанками – партнерами; сприяння підвищенню енергоефективності та енергетичноїбезпеки, та сталому використанню природних ресурсів в усіх галузях економіки;підвищення ефективності та надійності ключової транспортної інфраструктури,виробництва, передачі та розподілу електроенергії, комунальної інфраструктурита нафто- і газотранспортної систем України.

З метоювирішення проблем окремих галузей, які постають вже сьогодні, Банк пропонуєдодаткові продукти та розробляє нові підходи у державному та приватномусекторах шляхом використання свого досвіду, набутого під час роботи у країнах,які просунулися далі у процесі переходу до ринкової економіки. Зокрема, Банкбуде активно розглядати можливість фінансування без використання державнихгарантій для тих державних підприємств у галузях транспорту, електроенергетики,телекомунікацій та природних ресурсів, які досягли значних успіхів укорпоратизації, реструктуризації та досягненні прозорості.[39,c.11-27]

В рамках своєїпрограми фінансування в національній валюті Банк буде пропонувати фінансуванняу гривнях у секторі комунальних послуг, на ринку споживчого та іпотечногокредитування та підприємствам, які мають нехеджовані ризики коливань курсунаціональної валюти. Ключовим елементом надання фінансування для великихінфраструктурних проектів з транс'європейським виміром буде співробітництво таспівфінансування таких проектів з ЄІБ в рамках домовленостей, досягнутих міжЄІБ та ЄБРР для регіону СНД. Банк також намагатиметься і далі залучати тавикористовувати грантове фінансування від ЄС та інших донорів з метою сприяннявиконанню проектів в галузях інфраструктури, комунальних послуг,енергоефективності та відновлюваних джерел енергії, а також проектів у галузібезпеки вугільних шахт .

У приватномусекторі Банк намагатиметься далі збільшувати частку акціонерного капіталу усвоєму портфелі та продовжувати розширення можливостей синдикованогокредитування в термінах обсягів та строків кредитування, та шляхомпредставлення українських позичальників більшій кількості учасників ринкусиндикованого кредитування. Банк також намагатиметься підтримуватидиверсифікацію української економіки шляхом визначення проектів, придатних длябанківського кредитування, у галузі автомобілебудування, аерокосмічній галузі,галузях засобів масової інформації та телекомунікацій.

Результати, якихможе досягти Банк в рамках пропонованої Стратегії на кінець 2010 року, залежатьвід просування процесу реформ протягом наступних років. Є надія, що УрядУкраїни, на додаток до своєї амбіційної програми інвестицій в інфраструктурудержави, буде зберігати прихильність до впровадження реформ у корпоративномусекторі, на ринках капіталу та реформ оподаткування і судочинства.

Банк і надалібуде збільшувати пріоритетність діяльності в регіонах шляхом відкриття другогоПредставництва в Дніпропетровську, яке підтримуватиме розширення діяльностіБанку у східних областях країни. На основі досвіду відкриття цьогоПредставництва протягом періоду Стратегії буде розглядатись подальше розширеннядіяльності у західних та південних регіонах України.

Галузевізавдання та пріоритети діяльності: здійснюючи планСтратегії, Європейський банк реконструкції та розвитку намагається задіяти усісфери діяльності в Україні. На перший план, виходить українській бізнес — підтримка підприємств, модернізація виробництва, підвищення енергоефективності.Не менш важливим є питання енергетики. Європа є одним з найбільших споживачівенергетики, тому дуже важливо підтримувати Україну з метою підвищенняефективності та надійності постачання, адже вона може з часом може статиголовним постачальником енергетики в Європу. Роль України у галузі природнихресурсів — це транзит нафти та газу до Європи з Росії та Каспійського регіону,але у більшості випадках це застарілі конструкції, що потребують значнихінвестицій. Те ж саме стосується і вугледобування, де необхідні чималі коштиякі потрібно вкласти у гірничу безпеку та покращення регулювання — і це ще однегалузеве завдання. Стосовно транспортної системи — Банк буде продовжувативідігравати ключову роль у розвитку транспортної інфраструктури України, табуде відповідним чином враховувати рекомендації Групи високого рівня з питаньрозширення головних транс'європейських транспортних напрямків на територіїсусідніх країн і регіонів, і також Довгострокову стратегію TRACECA.Україна, як ніхто інший славиться своєю землею, через те, що багата вона намінерали, що дають значні врожаї. Це давно вже зрозуміли українські підприємці,тому майже половина, тих, хто має великі кошти, заробляють на агробізнесі. Томуще одним завданням для ЄБРР, є допомогти з обладнанням та устаткуванням, щобзбільшити обсяги виробництва.

Нерухомість вУкраїні зростає в ціні дуже стрімко, як ніде в Європі. Тому дуже важливимзавданням є насамперед модернізація та приватизація деякої нерухомості що йдосі є державною власністю. Адже можливо, колись її стануть купляти, якнерухомість в центрі Європи.

Туризм, також єскладовою частиною бізнесу з нерухомості, адже, в Україні дуже багато готелів,які потребують негайної модернізації. Це в першу чергу стосується міст, детуризм є статтею прибутку. Усі галузеві завдання можна поділити на: компанії, підвищенняенергоефективності, енергетика, природні ресурси, транспорт, фінансовий секторта фінансування мікро -, малих та середніх підприємств, мікрокредитування тафінансування малих та середніх підприємств, агробізнес, нерухомість і туризм, телекомунікації.Розглянемо кожне з них більш детально.

1) Компанії: банкбуде продовжувати надавати фінансування українським та іноземним компаніям.Основним пріоритетом у виробничому секторі буде підтримка українськихпідприємств у їх прагненнях щодо підвищення енергоефективності, модернізації тавпровадженні міжнародних стандартів охорони довкілля. Це включатимефінансування деяких великих українських підприємств, які продемонструвализначні успіхи у покращенні прозорості та корпоративного управління з особливоюпріоритетністю проектів, що включають значне підвищення енергоефективності тавигоди щодо охорони довкілля у металургійній, хімічній, машинобудівній таавтомобілебудівній промисловості.

Банк також будепродовжувати збільшення потоку прямих іноземних інвестицій, які очікуються угалузях агробізнесу, споживчих товарів, металургії, капітального обладнання,будівельних матеріалів, нерухомості, нафти та газу. Враховуючи те, що багатоєвропейських компаній почали переведення своїх виробничих потужностей далі насхід з метою зменшення витрат.

Банк особливозацікавлений у підтримці транскордонних інвестицій в Україну з боку підприємствз Країн діяльності Банку, сусідніх з Україною, наприклад, Польщі та Росії, таінвестицій українських підприємств в цьому регіоні.

2) Підвищенняенергоефективності: підвищення енергоефективності єключовим пріоритетом діяльності Банку на період Стратегії до 2010 року. Українає однією з найбільш енергоінтенсивних країн в світі та має величезний потенціалпідвищення. Підвищення цін на російський газ та постійно високі ціни на нафтуна світових ринках призвели до поступового підвищення тарифів та створиливагомі стимули для споживачів енергоресурсів для вирішення проблем ефективності,зокрема, у промисловому секторі. Це є хорошою нагодою для Банку реалізуватизначний вплив на перехідні процеси в економіці шляхом впровадження проектівпідвищення енергоефективності з масштабним демонстраційним ефектом. Підвищенняенергоефективності пропонує потужній механізм досягнення цілей Банку щодопереходу до ринкової економіки в Україні. Перш за все, підвищенняенергоефективності дозволить скоротити витрати на енергоресурси, підвищуючитаким чином конкурентоспроможність підприємств та прямо збільшуючи добробутукраїнських споживачів (зокрема, в контексті збільшення цін на енергоресурси).По-друге, зменшення попиту на енергоресурси зменшить занепокоєння щодоенергетичної безпеки за рахунок зменшення залежності України від імпортованогопалива. По-третє, підвищення енергоефективності дає вигоди для охорони довкіллята сприяє появі нових послуг та робочих місць.

Ефективністьвикористання енергоресурсів має велике значення для національної безпекиУкраїни. Україна сильно залежить від імпорту енергоресурсів як джерелапостачання більшої частини її первинних енергетичних ресурсів. З огляду на те,що більшість первинних енергетичних ресурсів постачається з РосійськоїФедерації, Україна вразлива до політичної ситуації у сусідній країні. Зменшенняспоживання енергоресурсів через більш ефективне використання, очевидно,сприятиме зменшенню цієї залежності.

Підвищенняенергоефективності є також важливим для економічного зростання та підвищеннярівня життя в Україні. Прямі та непрямі субсидії, спрямовані на підтримкуспроможності споживачів сплачувати за енергоресурси, призводять до значнихвитрат коштів з місцевих бюджетів та погіршення якості комунальних послуг.Однією з цілей Банку щодо переходу до ринкової економіки буде продовження йогоініціатив, спрямованих на підвищення енергоефективності у всіх галузяхекономіки: шляхом прямого кредитування в корпоративному секторі та шляхомрозширення кредитування через посередників в рамках кредитних ліній дляпідвищення енергоефективності. Це передбачає надання не тільки фінансовихресурсів, але й технічної консультативної допомоги з метою визначення тавпровадження широкого діапазону інвестицій для підвищення енергоефективності,зокрема, у промисловому секторі.

Пріоритетидіяльності:

Основнимипріоритетами діяльності щодо підвищення енергоефективності будуть наступні:

· Збільшення інвестицій у підвищенняенергоефективності у промислових галузях:

· Банк буде стимулювати своїх клієнтів дооцінки можливостей підвищення енергоефективності у якості частини будь-якогоспільного проекту з Банком. Будуть надаватись ресурси технічної допомоги дляпроведення енергетичних аудитів та проведення навчання з енергетичногоменеджменту;

· Банк буде активно просувати можливостіщодо підвищення енергоефективності з метою залучення нових клієнтів, для якихекономія енергоресурсів є частиною їхньої корпоративної стратегії;

· Надання підтримки впровадження дляпроектів підвищення енергоефективності – зокрема, навчання з енергетичногоменеджменту з метою забезпечення реального впровадження інвестицій та сприянняпередачі навичок з метою покращення сталості відповідних видів діяльності;

· Фінансування малих та середніх проектівпідвищення енергоефективності та проектів у галузі відновлюваних джерел енергіїв рамках цільових кредитних ліній – Української програми з енергоефективностідля банків (100 млн. євро);

· Співпраця з організаціями та фінансовимсектором з метою розробки та впровадження механізмів фінансування підвищенняенергоефективності у житлово-комунальному секторі, включаючи використаннятехнічної допомоги та грантового співфінансування;

· Прискорення політичного діалогу у галузіпідвищення енергоефективності; надання підтримки Національному агентству зпитань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів та КомітетуВерховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерноїполітики та ядерної безпеки, які розробляють законопроекти у галузях підвищенняенергоефективності та відновлюваних джерел енергії, зокрема, щодо малих ГЕС татарифів на «зелену енергію»;

· Вдосконалення діалогу з донорами шляхомучасті в Робочій групі з питань енергоефективності і відновлюваних джереленергії;

Сприяння купівлівуглецевих кредитів у клієнтів в рамках Вуглецевого фонду Нідерландів таБагатостороннього фонду вуглецевих кредитів. Банк буде співпрацювати зМіністерством палива та енергетики та Міністерством охорони навколишньогоприродного середовища з метою розвитку інституційної спроможності длязатвердження продажу вуглецевих кредитів та буде надавати допомогу клієнтам, зокрема,у галузях енергетичної та комунальної інфраструктури, з метою визначення тапідготовки угод з вуглецевими кредитами.

3) Енергетика: Українамає можливість стати важливим гравцем у забезпеченні енергетичних потребЄвропи. Маючи один з найвищих у регіоні діяльності Банку рівнівенергоінтенсивності економіки, Україна потребує інвестицій у всіх секторах цієїгалузі з метою підвищення ефективності та надійності постачання. Без значнихінвестицій, які з часом потребуватимуть участі приватного сектору, Україна можеопинитись перед загрозою дефіциту енергоресурсів у середньостроковому періоді.

Цілі переходу доринкової економіки:

· Завершення процесу лібералізації,включаючи реформування системи формування тарифів, з метою залученняінвестицій;

· подальша розробка законодавства,пов'язаного з Концепцією Оптового ринку електроенергії, з метою наданняможливості використання двохсторонніх контрактів;

· посилення незалежності регулюючогооргану;

· реструктуризація великих обсягів боргу вгалузі, які накопичились протягом минулих періодів; та

· приєднання до UCTEта Договору про енергетичну спільноту, та сприяння зближенню законодавства угалузі енергетики України до законодавства ЄС, що слугуватиме каталізаторомважливих реформ, і також дозволить Україні збільшити обсяги торгівліелектроенергією з її західними сусідами.

Пріоритетидіяльності:

Ключовимиаспектами пріоритетів діяльності будуть наступні:

· сприяння Уряду у відновленні процесуприватизації та готовність до надання передприватизаційного та постприватизаційногофінансування підприємствам галузі;

· до початку наступного етапуприватизації, фінансування модернізації розподільчих активів у державнихкомпаніях з метою підвищення ефективності, якості та надійності постачання, атакож вдосконалення корпоративного управління. За умови кредитоспроможностідержавних підприємств, надання фінансування без державних гарантій, з метоюзаохочення обґрунтованої фінансової практики та досягнення значногодемонстраційного ефекту;

· Банк сприятиме впровадженню проектів угалузі відновлюваних джерел енергії у якості альтернативи проектам на базівикопного палива, та братиме участь у політичному діалозі і розглядатимеможливість фінансування за рахунок коштів технічної допомоги з метоювпровадження структур тарифів для відновлюваних джерел енергії для підтримкитаких проектів;

· підтримка участі приватного сектору усекторах розподілу та виробництва електроенергії, з пріоритетністю проектів,спрямованих на підвищення ефективності перетворення та розподілу енергії,якості енергетичних послуг та вдосконалення корпоративного управління;

· сприяння впровадженню міжнароднихстандартів ядерної безпеки в Україні; та

· участь у політичному діалозі з Урядом такоординація зусиль з іншими донорами та МФУ з метою сприяння необхіднимструктурним та регуляторним реформам у відповідності до визначених вище Цілейпереходу до ринкової економіки.

4) Природніресурси: Україна є нетто-імпортером нафти та газу, і забезпечує тільки 18%поточного обсягу споживання нафти та газу з ресурсів власного видобутку.Україна має великі поклади вугілля, які за деякими оцінками досягають 6,5трильйонів тонн, з обсягом підтверджених запасів у 117 млрд. тонн, проте цягалузь залишається в основному не реформованою. Основна роль України у галузіприродних ресурсів — це транзит нафти та газу до Європи з Росії та Каспійськогорегіону. Проте, ця важлива ресурсна артерія базується на експлуатації убагатьох випадках 30-40-річного трубопроводу, малопотужних та неефективних зточки зору використання енергоресурсів компресорних станцій, невідповіднихсховищ, та слабкій функції контролю та вимірювання внаслідок застарілості танеефективності вимірювального обладнання та недостатнього забезпеченнявимірювальним обладнанням у основних точках надходження на територію та виходуз території України. Україна також має одні з найбільших у світі запасіввугілля, проте також одні з найгірших показників гірничої безпеки в галузі, щопотребує значних інвестицій у гірничу безпеку та покращення регулювання.Останні події у вугільній галузі України, наприклад, поява прибутковихприватних добувних підприємств та прийняття урядової стратегії для галузі, якавключає приватизацію деяких потенційно рентабельних шахт, відкриваютьможливості для підтримки перехідних процесів у вугільній галузі.

Цілі переходу доринкової економіки

· Реконструкція та модернізація транзитноїінфраструктури з метою забезпечення енергетичної безпеки, сприяння підвищеннюенергоефективності, і вдосконалення системи контролю та вимірювання длязабезпечення прозорості та управління;

· Вдосконалення управління та прозоростісистеми НАК «Нафтогаз України» та сприяння комерціалізації НАК;

·  Допомогау фінансуванні інвестицій приватного сектору шляхом більш відкритої урядовоїполітики та підвищення прозорості регулювання;

· Збільшення використання нафти та газувнутрішнього видобутку та чистих вугільних технологій, наприклад, сучасноїтехнології газифікації вугілля, та модернізація електростанцій з метою замінитехнологій на більш чисті.

Пріоритетидіяльності

· модернізація та розвиток транзитноїінфраструктури, включаючи трубопроводи, компресорні станції, вузли обліку тасховища. Це включає розвиток інфраструктури та модернізацію виробничихоб'єктів, які обговорювались з компаніями «Укртранснафта» та«Укртрансгаз» в контексті реалізації Меморандуму між Україною та ЄСпро взаєморозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі, тристоронньогоМеморандуму про взаєморозуміння ЕC/ЄІБ/ЄБРРвід грудня 2006 р. та двостороннього Меморандуму про взаєморозуміння з ЄІБ;

·  участьструктур НАК в інших видах діяльності, крім транзиту нафти та газу, наприклад,у розвідці та розробці родовищ нафти та газу;

·  фінансуванняприватних інвестицій та ПІІ в галузі з метою підтримки національних виробниківта постачальників послуг, які дотримуються принципів прозорості та високихстандартів охорони здоров'я та праці, залучення ширшої зовнішньої участі увиробництві всередині країни та підвищення енергоефективності. Це включатимепідтримку приватних компаній, які займаються розвитком інфраструктури, та підтримку(включаючи можливу участь ЄБРР в акціонерному капіталі) відповідних компаній,які займаються розробкою ресурсів, наприклад, компанії «Cadogan»;та

·  сприянняфінансуванню розвитку та розширенню діяльності якісних роздрібнихпостачальників палива, включаючи альтернативні види палива, наприклад, СНГ таСПГ. Це включатиме у найближчому майбутньому продовження підтримки підприємства«Галнафтогаз», а також інших аналогічних роздрібних постачальників,які відповідають вимогам, і також допомогу у впровадженні проектів у галузідистрибуції альтернативних видів палива, наприклад, компаній-роздрібнихпостачальників СПГ та СНГ.

·  пошуквідповідних партнерів у вугільному секторі, з пріоритетною увагою до гірничоїбезпеки, підвищення енергоефективності та проблем зміни клімату.

5) Транспорт: Банкбуде продовжувати відігравати ключову роль у розвитку транспортноїінфраструктури України, та буде відповідним чином враховувати рекомендаціїГрупи високого рівня з питань розширення головних транс'європейськихтранспортних напрямків на території сусідніх країн і регіонів, і такожДовгострокову стратегію TRACECA.

Ключова змінастратегії полягатиме у поступовому переході до фінансування без державнихгарантій у транспортній галузі: наприклад, проектів «Укрзалізниці»,Центру керування повітряним рухом та, можливо, «Укрпошти».

Цілі переходу доринкової економіки

· Завершення корпоратизації«Укрзалізниці» та продовження реформ у залізничній галузі, включаючиспрощення доступу приватних операторів;

·  прийняттясучасного законодавства щодо дорожніх концесій, яке б створило можливістьінвестування у дорожній сектор із застосуванням механізмів державно-приватногопартнерства (ДПП);

·  розробкагалузевих стратегій для обласних аеропортів та морських та річкових портівУкраїни з метою усунення вузьких місць, підвищення ефективності пасажирських тавантажних перевезень, вдосконалення аеронавігації та сприяння більш повнійреалізації транзитного потенціалу України у відповідності до рекомендаційБакинських робочих груп, довгострокових стратегій TRACECAта рекомендацій Групи високого рівня;

·  початокпереговорів про створення Спільного авіаційного простору з метою повноїінтеграції України до єдиного авіаційного ринку ЄС та до європейськихавіаційних структур. Україна перейматиме авіаційне законодавство ЄС тавідповідні стандарти, наприклад, у галузі безпеки та управління повітрянимрухом.

Пріоритетидіяльності:

· завершення модернізації дороги M06,що з'єднує Київ з кордоном з ЄС, а також фінансування проектів щодо іншихважливих міжнародних транспортних коридорів;

·  продовженняполітичного діалогу з Міністерством транспорту з метою надання допомоги Уряду уприйнятті сучасного законодавства щодо дорожніх концесій та механізмів ДПП удорожньому секторі. Це буде доповнюватись можливим пілотним проектом дорожньоїконцесії, щодо якої має бути проведений тендер у відповідності до новогозаконодавства;

·  підтримкакорпоратизації «Укрзалізниці» та інвестицій у рухомий склад,автоматичні системи управління рухом та енергозбереження, розвиток основних міжнароднихтранспортних коридорів;

·  наданняпідтримки процесу модернізації української авіаційної галузі та підвищеннябезпеки повітряного руху, створенню необхідної інфраструктури, в тому числішляхом консолідації авіаційної галузі.

6) Фінансовийсектор та фінансування мікро-, малих та середніх підприємств: процес співпраціУкраїни з ЄБРР характеризується не лише широким діапазоном галузей та напрямківдіяльності, а й досить позитивною динамікою щодо обсягів фінансування. Сумарніфінансові зобов'язання по проектам за весь період діяльності ЄБРР в Україніперевищили 1,7 млрд. євро. З цієї суми, чималий відсоток припадає на малі тасередні підприємства.

Цілі переходу доринкової економіки:

· Підтримка розвитку внутрішніх ринківкапіталу;

· заохочення іноземних інвестицій убанківському секторі у якості засобу посилення капітальної бази українськихбанків, а також посилення конкуренції;

· підтримка консолідації та посиленнякапітальної бази банків з українськими власниками у достатній мірі з тим, щобуможливити задоволення ними очікуваного значного зростання попиту на кредитніресурси;

· посилення регулювання і нагляду убанківському секторі та секторі фінансових послуг; та

· сприяння розвитку іпотечногокредитування; лізингових та пенсійних фондів.

Пріоритетидіяльності

· Підтримка зростання та інституційногорозвитку банків з українськими власниками шляхом інвестування в їхній капіталта надання довгострокового фінансування банківській системі у виглядісубординованих кредитів, синдикованих кредитів, кредитних ліній для МСП або дляпідвищення енергоефективності;

· пошук нових середніх та малихбанків-партнерів, особливо в регіонах;

· участь у політичному діалозі щодостратегії для двох державних банківських установ («Укрексімбанк»,«Ощадбанк»);

· розробка інструментів фінансування внаціональній валюті на основі підходу, який вже був використаний в Росії таінших країнах;

· участь в угодах щодо секуритизації зметою підтримки подальшого росту фінансових установ; та

· активна участь у створенні новихсекторів медичного страхування, лізингу, пенсійних фондів та споживчогокредитування.

7)Мікрокредитування та фінансування малих та середніх підприємств:

Цілі переходу доринкової економіки:

· Покращення доступу до надійних джерелфінансування для кредитоспроможних ММП/МСП;

· сприяння конкуренції між установами, якіздійснюють кредитування ММП в країні;

· подальша розробка ефективних талегкодоступних фінансових продуктів для ММП, особливо у сільській місцевості тау сільському господарстві; та покращення навчання та управління для діяльностіз кредитування ММП, включаючи такі сфери, як, наприклад, внутрішній аудит тасистеми управлінської інформації.

Пріоритетидіяльності:

· Підтримка існуючих банків-партнерів, яківже фінансують більше 50% портфелю кредитів для ММП з власних коштів, длязадоволення зростаючого попиту на мікро- та малі кредити в Україні.

· Розширення цієї діяльності у регіони, децього часу такі послуги були недостатніми.

· Продовження розширення кредитування усільській місцевості та для сільського господарства з метою подальшогопоширення таких послуг для найменших спільнот і найменших ММП.

· Продовження особливої уваги догендерного аспекту. Зараз жінки складають приблизно 50% позичальників ММП.

· Поширення у 2008/2009 р. програмифінансування ММП на додаткові 50 -100 міст.

· Продовження навчання кредитнихінспекторів та персоналу банків. Протягом 2007-2010 років передбачаєтьсяпровести навчання приблизно 700 кредитних інспекторів.

Збільшеннядоступності кредитування ММП та підвищення конкуренції в цій галузі, і такимчином підвищення якості послуг, які надаються позичальникам ММП шляхомзалучення нових банків-партнерів та інших організацій, що надають фінансуванняММП, до участі в УПМ, зокрема, організацій, що розташовані в регіонах.Зосередження на підвищенні ефективності кредитування шляхом створеннявнутрішніх навчальних підрозділів, а також шляхом вдосконалення технологійкредитування.

Банк будепродовжувати сприяння розвитку приватного сектору МСП шляхом реалізації ПрограмУправління перетвореннями (TAM)та консультаційних послуг для підприємств (BAS),які були розроблені з метою сприяння розвитку та зростання МСП у країнахдіяльності Банку. Особлива увага приділяється управлінським навичкам,позиціонуванню на ринку, інформаційним системам, сертифікації якості, технічнійта екологічній модернізації. Програма BASще не відкрила свого представництва в Україні, проте у 2008 р. було виконанеТехніко-економічне обґрунтування. В результаті цього дослідження буловизначено, що підприємства мають потребу у допомозі такого типу, якапропонується в рамках Програми BAS,що обґрунтовує діяльність групи спеціалістів BASщодо підтримки МСМП в Україні, та сприяння українській галузі наданняконсультативних послуг, що спеціалізується у секторі МСМП. Пріоритетом для Банкубуде допомога TAM/BASу залученні фінансування для підтримки діяльності TAMта створення 1-3 Представництв BASв Україні. Для створення цих нових представництв BASможе бути надане фінансування з коштів чистого доходу ЄБРР, і для подальшоїпідтримки діяльності BASЄБРР буде намагались залучити фінансування та/або співфінансування від різнихдонорів, включаючи ЄС.

8) Агробізнес:Україна, як ніхто інший славиться своєю землею, через те, що багата вона намінерали, що дають значні врожаї. Це давно вже зрозуміли українські підприємці,тому майже половина, тих, хто має великі кошти, заробляють на агробізнесі.

Цілі переходу доринкової економіки:

· завершення розробки повністюфункціональної системи Складських документів (СД) з використанням технічноїдопомоги (сприяння впровадженню системи нормативних документів, пов'язаних зпозасудовими процедурами врегулювання та створенням компенсаційного фонду, тазагальному завершенню створення системи) та підтримка ринкових механізміврегулювання торгівлі зерном;

· модернізація галузі переробкисільськогосподарської продукції з особливою увагою до секторів, які мають тіснізв'язки з іншими сегментами (наприклад, постачання сировини, первинна обробка,відновлювані джерела енергії на основі сільськогосподарського виробництва тапакування);

· підтримка розвитку логістики тадистрибуції (включаючи склади, дистриб'юторські центри, оптову та роздрібнудистрибуцію продовольчих товарів); та

· підтримка модернізації та розвиткукомпаній, які мають українських власників, у секторі агробізнесу.

Пріоритетидіяльності:

· заохочення збільшення прямих іноземнихінвестицій шляхом фінансування інвестицій разом з іноземними стратегічнимиінвесторами або шляхом сприяння розвитку компаній, які мають українськихвласників, у галузях, які пізніше можуть приваблювати іноземних інвесторів;

· збільшення зусиль у роботі з сильнимиукраїнськими компаніями;

· збільшення кредитування українських таіноземних компаній під заставу сільськогосподарської продукції та складськихдокументів (з додаванням, якщо це необхідно, застави інших активів). Це можемати форму кредитів через українські комерційні банки або з допомогою такихбанків з використанням системи складських документів, якщо це можливо, абоінших перехідних структур фінансування;

· зосередження на фінансуванні галузей,які пов'язані з постачанням продуктів харчування – дистрибуції та роздрібноїторгівлі продуктами харчування та товарами повсякденного попиту; та

· зосередження на фінансуваннівпровадження та розвитку сильних українських торгових марок та інноваційноїпродукції, покращення якості продукції.

9) Нерухомість ітуризм: нерухомість в Україні зростає в ціні дуже стрімко, як ніде в Європі.Тому дуже важливим завданням є насамперед модернізація та приватизація деякоїнерухомості що й досі є державною власністю. Адже можливо, колись її станутьпокупати, як нерухомість в центрі Європи. Туризм, також є складовою частиноюбізнесу з нерухомості, адже, в Україні дуже багато готелів, які потребуютьнегайної модернізації. Це в першу чергу стосується міст, де туризм є статтеюприбутку.

Цілі переходу доринкової економіки:

· Збільшення кількості готелів, яківідповідають міжнародним стандартам, зокрема, у Києві та інших великих містахта на курортах;

· Приватизація та модернізація готелів,які знаходяться у державній власності;

· Підтримка проектів, що пов'язані зтуризмом;

· Сприяння розвитку логістичної таскладської інфраструктури, та збільшення пропозиції офісних приміщень високоїякості та приміщень для роздрібної торгівлі сучасного формату у Києві та іншихвеликих містах.

· Підтримка проектів розвитку об'єктівнерухомості змішаного використання, у яких сполучаються зазначені вище видинерухомості.

Пріоритетидіяльності:

У галузінерухомості і туризму Банк буде підтримувати міжнародних та українськихдевелоперів та інвесторів нерухомості шляхом низки інструментів фінансування,включаючи старший борг, меззанінний борг, пряму участь в акціонерному капіталіта фонди участі в акціонерному капіталі. В термінах сегментів, Банк будепродовжувати підтримку інвестицій в офісні, торгові, логістичні, готельні тазмішані об'єкти нерухомості в Києві та обласних містах України. На додаток доцього, буде здійснюватись підтримка екологічно сталих проектів, деякі з якихможуть сприяти відродженню міського середовища. Банк сприятиме розвиткуукраїнської галузі будівельних матеріалів та передачі технологій, знань тауправлінських навичок на українському ринку нерухомості і туризму.

Конкретніпріоритети діяльності Банку у галузі нерухомості і туризму включають наступні:

· у готельному сектору Банк буде братиучасть у задоволенні незадоволеного попиту шляхом продовження підтримкипроектів, які запроваджують міжнародні стандарти щодо рівня управління тапослуг готелів. Банк надаватиме підтримку проектам якісних готелів в центрахміст, включаючи будівництво готелів середнього рівня в Києві, з метою сприяннярозвитку інфраструктури та задоволення зростаючого попиту з боку міжнароднихбізнесменів, які приїжджають у відрядження. Банк також визначатиме можливостіпідтримки готельних мереж в основних обласних містах України.

· Банк надаватиме підтримку вибранимпроектам приватизації готелів у містах (Одеса, Львів) та на курортах (Крим);

· Банк може сприяти створенню кредитнихліній для менших проектів у галузі туризму в рамках зусиль з сприяння розвиткуМСП.

Риноклогістичної та складської інфраструктури буде залишатись протягом наступнихроків важливим сегментом. Існує значний потенціал розвитку цього сегменту, томущо більшість існуючої складської інфраструктури не відповідає сучасним вимогамщодо управління логістикою та зберіганням.

Очікується, щорозвиток українського сектору роздрібної торгівлі сприятиме росту та розвиткупопиту на складські приміщення. Банк буде підтримувати вибрані проекти, якісприятимуть створенню кращої офісної інфраструктури та інфраструктурироздрібної торгівлі за наявності підтвердженого попиту. Фактори, що обмежуютьрозвиток адекватних офісних та торгових приміщень, включають нечіткість танепослідовність нормативних документів щодо планування на невизначеністьзаконодавчої бази, недостатню прозорість та нестачу інвестиційного капіталу.Банк розглядатиме можливості щодо підтримки об'єктів нерухомості змішаноговикористання, включаючи можливі комбінації готельних, торгових, логістичних тажитлових складових.

10) Телекомунікації:

Цілі переходу доринкової економіки:

· забезпечення ефективної приватизації талібералізації телекомунікаційної галузі, що потребує створеннязаконодавчої/регуляторної бази у відповідності до міжнародних стандартів,включаючи графік повної лібералізації телекомунікаційної галузі, зміну балансутарифів та наявності повністю функціонального незалежного регулюючого органу;

· залучення приватних інвестицій длямодернізації та розширення галузі, зокрема, у галузь фіксованого зв'язку, якахарактеризується низьким рівнем проникнення на ринок та низьким рівнем розвиткупослуг цифрового зв'язку, включаючи низький рівень доступу до широкосмуговогозв'язку та продуктів передачі даних;

· лібералізація галузі з метою розвиткуконкуренції та підтримка інвестицій в галузі альтернативних телекомунікацій;

· підтримка подальшого розвиткуукраїнського ринку мобільних комунікацій, включаючи фінансування розвиткустандарту UMTS3G в рамках вже існуючихта інших операторів мобільного зв'язку; та підтримка розвитку альтернативнихтехнологій Wimax,кабельних мереж, телебачення, та різноманітного і процвітаючого сектору засобівмасової інформації.

Пріоритетидіяльності:

· з врахуванням рішень щодо часу,масштабів та механізму приватизації «Укртелекому», Банк може братиучасть у процесі приватизації «Укртелекому» шляхом фінансування йогопридбання та/або придбання частки в акціонерному капіталі;

· збільшення обсягів та строківфінансування з метою розвитку мереж, якщо це буде потрібно, а також підтримкаконкуренції альтернативних українських та міжнародних операторів на цьомуринку;

· на основі досвіду різних країн ЦСЄ таСНД, Банк буде продовжувати вивчати можливості інвестування у компанії, щонадають альтернативні послуги (наприклад, Wimax),у телебачення, включаючи ефірне, кабельне та супутникове телебачення, та у іншізасоби масової інформації, наприклад, радіо, кіно, видавничу діяльність,розповсюдження засобів масової інформації, зовнішню рекламу, а також розробкупрограмного забезпечення та компанії, що надають послуги у галузі інформаційнихтехнологій.[33, c.230-270]

3.3Проекти ЄБРР в Україні у 2010 році

Європейськийбанк реконструкції і розвитку (ЄБРР) є найбільшим фінансовим інвестором вУкраїні. Банком надається фінансування різних видів, включаючи кредитні лініїдля фінансового сектора і малих і середніх підприємств, довгострокове проектнефінансування, інвестування в приватний акціонерний капітал, кредитнефінансування для проектів модернізації та розширення, фінансування імпорту таекспорту, синдикування. Основна увага приділяється фінансовим установам,агропромисловому комплексу, нерухомості, проектам виробництва і передачіелектроенергії, інфраструктури, включаючи транспорт і комунальні послуги, іметалургійному сектору.

З початкудіяльності банку в Україні, ЄБРР було профінансовано 184 проекти, на загальнусуму 7.964.9 млн євро. Динаміка обсягу залучення коштівзображена на рисунку 3.2


Рис.3.2

Динаміка обсягузалучення коштів ЄБРР в економіку України(у млн євро).

/>

Джерело[57]

Як видно з рисункаобсяги залучення коштів поступово зростали до 2008 року. В 2009 році цей обсягзменшився в порівнянні з 2008 роком, проте є вищим ніж у 2007 році. ЄБРРзалучає кошти в чотири сектори.Частка залучення по секторах показана на рисунку 3.3.

Інфраструктура:муніципальна інфраструктура та транспорт.

 Фінансовийсектор: банківський сектор, акції, сферу торгового фінансування, не банківськіфінансові інституції, мікро та малого бізнесу.

Корпоративнийсектор: агробізнес, промисловість, туризм, телекомунікації.

Енергетика:природні ресурси, енергоресурси.[57]


Рис.3.3

Частка залученнякоштів по секторах.

/>

Джерело[57]

У 2010 році було підписано 6 проектів. Це такі проекти як:Програма підвищення енергоефективності та модернізації ВАТ«Енергомашспецсталь», Українські аграрні ферми, «Миронівський хлібопродукт»,Укргідроенерго, Нібулон, Асарта. Розглянемо більш детальніше два з них.

Проект: «Нібулон».

Галузь Агробізнес Державний/приватний сектор Приватний Екологічна категорія Категорія B Дата засідання Ради директорів 25 травня 2010 р. Статус Пройшов концептуальний розгляд, очікується кінцевий розгляд

Дата оприлюднення РП(резюме проекту)

Дата внесення змін до РП

14 квітня 2010 р.

Клієнт: ТОВ«Нібулон» є найбільшим українським експортером зернових та однією з найбільшихвертикально інтегрованих сільськогосподарських компаній в Україні.

ФінансуванняЄБРР: Строковий кредит на суму до 50 млн. дол. США

Загальнавартість проекту: Приблизно 112,4 млн. дол. США

Опис та ціліпроекту:ЄБРР розглядає можливість наданнякредиту на суму до 50 млн. дол. США провідному українському виробникусільськогосподарської продукції та зернотрейдеру ТОВ «Нібулон» для фінансуванняінвестицій у зернову інфраструктуру в Україні.

Впливпроекту на перехідні процеси в економіці: Передбачається,що запропонований проект матиме значний демонстраційний ефект та сприятимеподальшому розвитку зернової інфраструктури в Україні, у тому числі відродженнютранспортної та зернової інфраструктури на р. Дніпро. Додаткові потужності зперевалки та зберігання зернових забезпечать підвищення якості зерна та обсягівйого заготівлі у регіоні. Крім цього, фермери отримають доступ до додатковихвисокоякісних сховищ.

Впливи на навколишнє середовище: Проект віднесений до категорії B відповідно до Екологічноїта соціальної політики ЄБРР 2008 р., оскільки очікується, що потенційні впливибудуть локалізовані на об’єкті, і що їх можна буде легко визначити тамінімізувати шляхом реалізації заходів з пом’якшення.

Екологічне тасоціальне дослідження для цього проекту, що включає у себе екологічний тасоціальний аудит та аналіз з метою визначити екологічні та соціальні проблемніпитання, пов’язані з існуючими об’єктами та напрямками діяльності, а такожпроаналізувати екологічні й соціальні позитивні та негативні впливи проекту,було виконано незалежними консультантами.

Результати цього дослідження підтвердили, що напрямкидіяльності Компанії взагалі відповідають вимогам Українського законодавства тапроект, що запропоновано, не буде мати істотного негативного екологічного тасоціального впливу. Основні потенційні екологічні наслідки, пов’язані зпроектом полягають у виділенні пилу, що може бути мінімізовано шляхомреалізації заходів з пом’якшення.

В результаті досліження консультантами був складений Планекологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ) для пом’якшення існуючих екологічнихта соціальних впливів проекту, та таких, що можуть виникнути у майбутньому, атакож для покращення існуючих систем екологічного та соціального менеджментуКомпанії для забезпечення виконання Вимог ЄС. ПЕСЗ покриває питання системкорпоративного керування і питання, пов’язані з існуючими об’єктами танапрямками діяльності Компанії. Основні положення ПЕСЗ відносяться до контролята моніторингу виділення пилу, дослідження забруднення грунту та грунтових водна об’єктах з тривалим терміном промислового використання; та використання тазберігання небезпечних речовин.

Компанія запровадить та здійснить моніторингові процедури длявизначення відповідності екологічним та соціальним стандартам, а також виконаєПЕСЗ та положення щодо моніторингу підрядчика. ЄБРР буде виконувати моніторингвиконання Компанією ПЕСЗ шляхом річних звітів.[60]

Проект: «Програма підвищення енергоефективності тамодернізації ВАТ Енергомашспецсталь».

Назва проекту: Програма підвищення енергоефективності та модернізації ВАТ «Енергомашспецсталь» Галузь: Загальна промисловість Державний/приватний сектор: Приватний Дата засідання Ради директорів: 23 лютого 2010 р. Статус: Активний

 

Клієнт: ВАТ«Енергомашспецсталь» є українським виробником з повним циклом виробництванеоброблених та механічно оброблених литих та кованих виробів дляенергетичного, металургійного та машинобудівного секторів. Компанія розташованау місті Краматорську на сході України.

Фінансування ЄБРР: Кредит на суму до 79 млн. дол. США.

Загальнавартість проекту: До 273 млн. дол. США

Опис та ціліпроекту:ЄБРР розглядає можливість наданнястаршого кредиту на суму до 79 млн. доларів США ВАТ «Енергомашспецсталь» нафінансування масштабної інвестиційної програми підприємства. Фінансування ЄБРРдозволить ВАТ «Енергомашспецсталь» вдосконалити виробничі процеси та підвищитисвою конкурентоспроможність на європейському ринку.

Впливпроекту на перехідні процеси в економіці: ВпливПроекту на перехідні процеси в економіці забезпечать наступні компоненти:

Демонстраційніефекти нових процесів та продукції: Інвестиційна програмазначно підвищить ефективність та конкурентоспроможність Компанії завдякикомплексній модернізації всіх основних виробничих потужностей та процесів. Цестворить нові орієнтири та матиме сильний демонстраційний ефект в секторахенергомісткого виробництва в Україні.

Посиленняконкуренції у секторі реалізації Проекту: Проектмає прямий вплив на підвищення конкурентоспроможності ВАТ «ЕМСС» та допоможекомпанії зміцнити її позиції на місцевому та зовнішніх ринках. Підвищенняефективності та диверсифікація продукції створять конкурентний тиск на іншікомпанії в цьому секторі в Україні та сусідніх країнах.

Покращеннякорпоративного управління: Участь Банку уфінансуванні ВАТ «ЕМСС» зміцнить корпоративне управління Компанії завдякиреалізації Плану заходів у сфері корпоративного управління.

Демонстраційніефекти нових інструментів фінансування діяльності: Передбачається,що Проект забезпечить значне зменшення викидів парникових газів.

Категорія проекту та обґрунтування: Проекту була присвоєна категорія B (2008), що вимагаєпроведення Передпроектного екологічного та соціального дослідження (ПЕСД), якескладається з екологічного аналізу запропонованої інвестиційної програми таекологічного аудиту існуючих виробничих потужностей.

Впливи на навколишнє середовище: ПЕСД було проведене незалежним консультантом, представникиВідділу екології та сталого розвитку здійснили візити на місце реалізаціїпроекту. ПЕСД підтвердило, що Компанія має ефективну систему екологічного тасоціального менеджменту та спроможне повністю виконати Вимоги до показниківдіяльності (ВПД) Екологічної та соціальної політики Банку.

Поточна та запланована діяльність та об’єкти ВАТ «ЕМСС» вцілому відповідають вимогам національного законодавства, а запланованаінвестиційна програма розроблена таким чином, щоб відповідати як національним,так і європейським стандартам охорони навколишнього середовища. Компанія маєсистеми екологічного менеджменту, охорони праці та техніки безпеки, але вонипотребують подальшого вдосконалення та сертифікації відповідно до міжнароднихстандартів, зокрема ISO 14001 та OHSAS 18001. Нові інвестиції, передусім заходиз підвищення енергоефективності та заміна старих електродугових печей (ЕДП)новою сучасною ЕДП принесуть значні екологічні вигоди завдяки зменшенню викидівта споживання енергії. Нова ЕДП буде обладнана системою для зменшення викидівпилу у відповідності до вимог Найкращих існуючих методів (BAT) ЄС. Компаніятакож встановить обладнання для безперервного моніторингу викидів.

Що стосується соціальних аспектів, Компанія має ефективнусистему управління людськими ресурсами та вирішує соціальні і трудові питаннязгідно з національними вимогами та корпоративними стандартами, що відповідаютьВимогам до показників діяльності Екологічної та соціальної політики Банку.Аналіз цієї сфери триває у рамках ПЕСД.

В рамках ПЕСД розробляється План екологічних та соціальнихзаходів (ПЕСЗ), що має бути узгоджений перед кінцевим розглядом проектукерівництвом Банку. Цей план передбачатиме, серед іншого, подальшевдосконалення існуючих систем управління, передусім розробку та запровадженнясистем управління, що відповідатимуть вимогам ISO 14001 та OHSAS 18001. ПЕСЗтакож включатиме у себе певні стандартні вимоги до нових інвестицій відповіднодо керівництва про найкращі методи Європейського бюро з комплексногопопередження та контролю забруднень, передусім стосовно заходівенергоефективності та зменшення викидів від нової ЕДП.

План залучення зацікавлених сторін (ПЗЗС) розробляється Компанієювідповідно до Вимоги до показників діяльності №10 та буде погоджений зКомпанією попередньо до розгляду радою директорів. В рамках реалізації ПЗЗСКомпанія опублікує на власному сайті Звіт Нетехнічної Інформації (ЗНІ), в якомукоротко буде викладений сам проект, його екологічні й соціальні аспекти ташляхи зменшення будь-якого впливу, пов’язаного з виконанням цього проекту.

Банк буде стежити за ходом проекту та візьме на себевідповідальність протягом року з моменту запуску ЕДП провести аудит.

Це РП буде оновлене після завершення ПЕСД та повногопогодження ПЕСЗ.

Вимоги до реалізації: Компанія буде виконувати ПЕСЗ (що буде погоджений зКомпанією) та вдосконалювати системи екологічного менеджменту, охорони праці татехніки безпеки.

Компанія розробить та буде виконувати План залученнязацікавлених сторін;

Компанія подаватиме Банку щорічний Екологічний та соціальнийзвіт, що має включати у себе інформацію про хід виконання ПЕСЗ, а такожповідомлення про всі істотні надзвичайні випадки або аварії.

Компанія сприятиме проведенню періодичних моніторинговихвізитів працівників або призначених представників Банку, коли це буденеобхідно.

Технічнеспівробітництво: Замовлений енергетичнийаудит відповідно до Програми енергетичних аудитів ЄБРР. Мета цього енергетичногоаудиту – допомогти Компанії у визначенні та аналізі можливостей для реалізаціїпроектів, спрямованих на підвищення енергозбереження.

Незалежний механізм звернень (НМЗ):ЄБРР створив НМЗ для того, щоб місцеві групи, які можутьзазнавати прямого та негативного впливу внаслідок реалізації проектів Банку,могли подавати скарги до Банку прямо, а не через відділи банківських операцій.[60]

Висновкидо розділу 3

Проведений врозділі 3 аналіз механізму співпраці України з ЄБРР дозволяє зробити наступні висновки:

Ø Співпраця України з ЄБРРхарактеризується широким діапазоном галузей та напрямків діяльності, а йпозитивною динамікою щодо кількості проектів та обсягів фінансування.

Ø ЄБРР кредитує в Україні: банківськудіяльність, малі та середні підприємства, інвестиційні фонди, галузь видобуткуприродних ресурсів, промисловість, нерухомість, туризм, електроенергетика,підвищення енергоефективності, транспорт.

Ø У приватному секторі ЄБРР намагатиметьсядалі збільшувати частку акціонерного капіталу у своєму портфелі та продовжуватирозширення можливостей синдикованого кредитування в термінах обсягів та строківкредитування, та шляхом представлення українських позичальників більшійкількості учасників ринку синдикованого кредитування.

Ø ЄБРР є найбільшим інвестором в Україні.Загальна кількість проектів профінансована ЄБРР становить 184 проекти, назагальну суму 7.964.9 млн євро.

Ø З 2000 року спостерігається позитивнадинаміка в залученні коштів. Найбільше коштів ЄБРР залучає в корпоративнийсектор, 40% від загальної кількості.

Ø Етап співпраці з ЄБРР 2010 рокухарактеризується позитивною динамікою. З початку 2010 року було підписано 6проектів.


СПИСОКВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. БілорусО.Г., Лук’яненко Д.Г., Поручник А.М. Методологічні проблеми дослідження інтернаціоналізаціїта глобалізації // Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації:Монографія / За ред. д.е.н., проф. Лук’яненка Д.Г. – К.: КНЕУ, 2001.- с. 6-18.

2. БогомоловО.Т. Економічна глобалізація – характерна риса ХХІ століття // Економіка іпрогнозування.- 2001.- №4.- с. 24-36.

3. БондарукТ.Г. Зовнішній державний борг та механізм його обслуговування // — 2004.- №5.-с. 94-102.

4. ГальчинськийА.С. Україна на перехресті геоекономічних інтересів. – К.: Знання України,2002.

5.  Гроші та кредит: Підручник /М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін.; М.І. Савлук (ред.); Київськийнаціональний економічний ун-т. Українська фінансово-банківська школа.- К.:КНЕУ, 2001.- 602 С.

6.  Губский Б. Проблемиміжнародного інвестування в Україні. / Економіка України. — 2003. -№1.- с.51-57.

7.  Кістерський Л., Скребцов І.,Липова Т. Ефективність міжнародної технічної допомоги Україні // ЕкономікаУкраїни .- 2003.- №5.- с. 74-78.

8.  Климко Г.Н. Альтернативніможливості залучення іноземних кредитів в Україну // Фінанси України, 2004.-№10.- с. 11-22.

9.  Климко Г.Н. Концепціявідносин України з міжнародними фінансовими організаціями // Економіка іуправління. — 2000.- №1.-с. 8-23.

10.  Лазебник Л.Л. Інвестиційний клімат таекономічна мотивація іноземного інвестування в Україні. // Фінанси України,2003. — №4. — с. 82-89.

11.  Лютий І.0. Валютна політика таперспективи входження України в міжнародне економічне співтовариство. –К.:Курс, 2005.-58 с.

12.  МальськийМ., Мацях М. Теорія міжнародних відносин.- Львів: Львівський національнийуніверситет імені Івана Франка, 2002. –392 С.

13.  Международныевалютно-кредитные и финансовые отношения; учебник для студентов ВУЗспециальности «Финансы и кредит». М.: Финансы и статистика, 2006.

14.  Мироваяэкономика и внешнеэкономическая деятельность; учеб. пособие. – Минск:Современная школа, 2006.

15.  Основи економічної теорії:політекономічний аспект. Підручник для студ. екон. спец. вищ. закладів освіти /Г.Н. Климко (ред.) — 4-те видання, перероб і доп. – К.: Знання — Прес, 2002. –615 С.

16.  Оцінки МВФ–дороговказ для інвесторів// Голос України.-2003.-24 квітня.

17.  Пахомов Ю.М., Лук'яненко Д.Г.,Губський Б.И. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі /Відповід. ред Савчук В.С. – К.: Україна, 2002. – 237 С.

18.  Плотніков О.В. Ultima ratio економічних реформ. – К.: Кондор,2003. – 240 С.

19.  Плотніков О.В. Концептуальні засадистратегії взаємовідносин України з міжнародними фінансовими організаціями в2000–2005 роках. – К.: НДФІ при Міністерстві фінансів України, 2001.– 37 с.

20.  Поважна Н.Я. Інвестиційна стратегіяЄвропейського банку в боротьбі з глобальною проблемою бідності. – Формуванняринкових відносин в Україні. – НДЕІ. Зб. Наук. праць, вип. 13. – К., 2001.– с.251–254.

21.  Послання Президента України доВерховної Ради України. “Європейський вибір” – Концептуальні засади стратегії економічного і соціального розвиткуУкраїни на 2002–2011 роки – К., 2002.

22.  Прадун В.П., Журба І.С. Кредитнілінії міжнародних фінансових організацій // Фінанси України, 2004.–№3. – с.133–138.

23.  Рокоча В.В. Глобалізаційна тенденціяу світовому господарстві: формування глобальної економічної системи // Вченізаписки Інституту економіки та права «КРОК».– 2003.– Вип. 7.– с. 222–229.

24.  Рокоча В.В. Міжнародна економіка: Навч.Посібник.: У 2 кн.– К.: Таксон, 2000. Кн.1.: Міжнародна торгівля: теорія таполітика. –320 С.

25.  Саввина О.В. Международные финансовыеорганизации; учебное пособие. – М.: Российская академия предпринимательства,2006

26.  Свердан М.М., Саїнчук Н.В. Проблемизалучення іноземних інвестицій в економіку України // Фінанси України. – №1,2005. – с. 10–15.

27.  ЄБРР та Україна. Підготовленодепартаментом зовнішніх зв’язків представництва ЄБРР в Україні. – К. – 2007.

28.  ЄБРР. Економічне зростання на засадахсправедливості: вибір стратегії для України. –, 2006.

29.  Симония Н. Глобализация инеравномерность мирового развития // Мировая экономика и международныеотношения. – 2001.–№3.–с. 35–45.

30.  Скаленко О. К. Глобальні резервипоступу (Інформація + інтелект + інновації) / НАН України; Інститут світовоїекономіки і міжнародних відносин.– К.: Основи, 2000. – 394 С.

31.  Соколенко С.І. Глобалізація іекономіка України. – К.: Логос. – 2004.– 566 С.

32.  Україна в Європейському банкуреконcтрукції та розвитку. ВступУкраїни до ЄБРР. Статті угоди ЄБРР / За заг. Ред. Стельмаха В.С. / УпорядникиШаповалов А.В., Єременко О.К. – К., 2006.– 144 С.

33.  Україна. Відновленнязростання на засадах справедливості: Меморандум про економічний розвитокУкраїни. – Європейський банк, 2008.– 230 с.

34.  Україна: поступ у ХХІстоліття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000–2004 рр.Послання Президента України до Верховної Ради України 2000 рік // Урядовийкур’єр. — 2000.– 28 січня.

35.  Україна: Фінансовий сектор таекономіка. Нові стратегічні завдання. – Європейський банк, 2001.– 120 с.

36.  Хорошковський В.І.Європейський банк: кредитні ресурси Європейського банку реконструкції тарозвитку. – К.: Інтелект, 2008. – 193С.

37.  Хорошковський В.І.Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями: еволюція,теорія, практика. – К.: Інтелект, 2007.– 424с.

38.  Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф.Міжнародні організації: Навч. посібник.– Вид. 2–ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ,2001.– 340с.

39.  Гаврилишин О. Экономический кризис вУкраине и финансовая помощь Запада / Мировая экономика и международныеотношения, — 2008.-№3.

40.  Герчикова И.Н. Международныеэкономические организации: регулирование мирохозяйственных связей ипредпринимательской деятельности: Учеб. Пособие.-М.: АО “Консалтбанкир”, 2005.- 622 С.

41.  Глобальные трансформации и стратегииразвития / Белорус О.Г., Лукяненко Д.Г. и др.– К.: Орияне, 2006.- 424 С.

42.  Дергачев В.А. Геоэкономика Украины:(теоретические и прикладные основы) / НАН Украины. Институт проблем рынка иэкономико-экологических исследований.- О.: ИПРЭЭИНАНУ, 2002.–244 С.

43.  Киреев А.П. Международная экономика: Учебное пособие в 2 ч..- М.:Международные отношения, 2000.Т.1: Международная микроэкономика: движениетоваров и факторов производства.- 415с. Т.2: Международная макроэкономика:открытая экономика и макроэкономичексое программирование.- 485 С.

44.  Клочко В. Глобализация и ее влияние на страны с переходнойэкономикой // Экономика Украины .- 2001.- №10.-с. 51-58.

45.  Коллонтай В. О неолиберальной моделиглобализации // Мировая экономика и международные отношения, 2007.-№10. – с.3-14.

46.  Колье Пол. Новые отношения междудонорами и странами – реципиентами: отказ от принципа обусловленности? //Трансформация.- 2006. — №2. — с. 6 — 8.

47.  Международные валютно-кредитные ифинансовые отношения: Учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы истатистика, 2002.- 606 С.

48.  Шишков Ю. Мировая финансовая система:необходимость реформ. // Мировая экономика и международныеотношения.– 1999. –№11.– с. 3–9.

49.  Шреплер Х.А. Международныеэкономические организации. Справочник / С.А. Тюпаев (пер.), И.Н. Фомичев(пер.).– М.: Междунар. Отношения, 2000.– 455 С.

50.  Херріс ДМ. Міжнародні фінанси: Пер. з англ. — М., 2007.

51.  Building Institutions forMarkets. World Development Report 2005 / The EBRD, D.C. – 249 p.

52.  Global DevelopmentFinance. Building Coalitions for Effective Development Finance. Analysis andSummary Tables. 2001.- The EBRD.- pp. 570-582.

53.  EBRD. Annual EvaluationOverview Report for 2007.

54.  EBRD. Annual EvaluationOverview Report for 2008.

55.  EDRD. Business AdvisoryRegional Program for 2007.

56.  EBRD. Financial Statements2008.

57.  EBRD. Cooperation report:Ukraine 2009.

58.  Roy С. Smith, Ingo Walter. Global banking. — NewYork, Oxford: Oxford University Press, 2006

59.  Sercu R. Uppal. International financialmarkets and the firm. — London: Chapman & Hall, 2004.

60.  Сайт ЄБРР, www.ebrd.com

61.  www.bank.gov.ua

62.  www.fuib.com

63.  www.worldbank.org.ua

64.  www.banksinfo.kiev.ua

65.  www.bankir.ru

66.  www.finance.com.ua

67.  www.uniastrum.ru/banks.htm

еще рефераты
Еще работы по международным отношениям