Реферат: Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯУКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПОДАТКОВОЇСЛУЖБИ УКРАЇНИ

РЕФЕРАТ

З КУРСУ «МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО»

на тему:

Україна, як суб’єкт міжнародногоекономічного права

студентки групи ПБЗ-31         

факультету правознавства      

Сінокоп Н.М.                                    

Ірпінь – 2006


ПЛАН

1.             Україна як суб’єкт міжнародного економічного права.Сутність, принципи й особливості міжнародної економічної діяльності в Україні.

2.             Суб’єкти міжнародної економічної діяльностіУкраїни. Правові форми українських та іноземних підприємств.

3.             Види міжнародної економічної діяльності підприємствУкраїни.

4.             Передумови виходу українських підприємств назарубіжні ринки. Пошук і вибір партнерів.

5.             Харктеристика системи регулювання міжнародноїекономічної діяльності в Україні.


Україна яксуб’єкт міжнародного економічного права. Сутність, принципи й особливості міжнародноїекономічної діяльності в Україні

В 1991 році ВР України прийняла закон про зовнішньоекономічнудіяльність. Він заклав основу правового регулювання міжнародної економічноїдіяльності. Терміну МЕД в українській термінології відповідає ЗЕД.

 Зовнішньоекономічна діяльність — діяльність суб'єктів господарської    діяльності України та іноземних суб'єктівгосподарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місцеяк на території України, так і за її межами;

     Суб'єкти господарськоїдіяльності України та іноземні суб'єкти господарської діяльності при здійсненніЗЕД керуються такими принципами:

     Принципом  суверенітету народу України  у  здійсненні ЗЕД, що полягає у:  виключному  праві  народуУкраїни самостійно та незалежно здійснювати  ЗЕД на території України,керуючись законами, що діють на території України;  обов'язку України неухильновиконувати всі договори і зобов'язання України в галузі МЕВ;

     Принципом  свободи зовнішньоекономічного  підприємництва, що полягає у: праві суб'єктів ЗЕД добровільно вступати у зовнішньоекономічні зв'язки; праві суб'єктівзовнішньоекономічної діяльності здійснювати її в будь-яких формах, які не заборонені законами України; додержанні при  здійсненні  ЗЕД порядку,встановленого законами України; виключному праві власності суб'єктів ЗЕДодержані ними результати  зовнішньоекономічної діяльності;

     Принципом юридичної рівностіі недискримінації, що полягає у: рівності перед законом всіх суб'єктів ЗЕД, незалежно від форм власності, в тому числі держави, при здійсненні ЗЕД;забороні будь-яких, крім  передбачених  законами  дій держави,  результатом яких  є  обмеження  прав  і дискримінація суб'єктів зовнішньоекономічноїдіяльності, а також   іноземних суб'єктів господарської діяльності за формамивласності, місцем розташування та іншими ознаками; неприпустимостіобмежувальної діяльності з боку будь-яких її суб'єктів, крім випадків,передбачених цим Законом;

     Принципом верховенства закону,що полягає у: регулюванні ЗЕД тільки законами України; забороні застосуваннядій місцевих органів, що у будь-який спосіб створюють для суб'єктів ЗЕД умовименш сприятливі, ніж ті, які встановлені законами України;

     Принципом захисту  інтересів суб'єктів  зовнішньоекономічної

діяльності, який полягає у тому, щоУкраїна  як держава:  забезпечує  рівний  захист інтересів всіх суб'єктівзовнішньоекономічної діяльності та   іноземних    суб'єктів господарської діяльності  на  її  території згідно із законами України; здійснює рівнийзахист всіх суб'єктів ЗЕД України за межами України згідно з нормамиміжнародного права; здійснює захист  державних  інтересів  України  як  на їїтериторіі,  так і за її межами лише відповідно до законів України, умов підписаних  нею  міжнародних  договорів та норм міжнародного права;

     Принципом еквівалентності обміну,  неприпустимості  демпінгу при ввезенні та вивезенні товарів.

 


Суб’єктиміжнародної економічної діяльності України. Правові форми українських таіноземних підприємств

 

В 1991 році ВР Україниприйняла закон про зовнішньоекономічну діяльність. Згідно нього суб'єктамизовнішньоекономічної діяльності в Україні є:

фізичні особи

— громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, якімають цивільну правоздатність і дієздатність згідно з законами України і постійнопроживають на території України;

     — юридичні особи, зареєстрованіяк такі в Україні і які мають постійне  місцезнаходження на території України(підприємства, організації та об'єднання всіх видів, включаючи акціонерні таінші види господарських   товариств, асоціації, спілки, концерни, консорціуми,торговельні доми,  посередницькі та консультаційні фірми, кооперативи,кредитно-фінансові   установи,  міжнародні об'єднання,  організації та  інші),в тому числі юридичні особи, майно та/або капітал яких є повністю у власностііноземних суб'єктів господарської діяльності;

     -  об'єднання фізичних,юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не  є  юридичними особами згідно ззаконами України, але які мають постійне  місцезнаходження  на  територіїУкраїни і яким цивільно-правовими  законами  України  не  заборонено здійснювати господарську діяльність;

     -   структурні одиниці іноземнихсуб'єктів господарської діяльності, які  не  є юридичними особами згідно ззаконами України (філії, відділення, тощо), але  мають постійне місцезнаходження  на території України;

     -  спільні  підприємства  за участю  суб'єктів господарської діяльності    України   та   іноземних  суб'єктів   господарської діяльності,  зареєстровані  як такі в Україні і якімають постійне місцезнаходження на території України;

     -  інші суб'єкти господарськоїдіяльності, передбачені законами України.

     — Україна в особі її органів,місцеві органи влади і управління в особі  створених ними зовнішньоекономічнихорганізацій, які беруть  участь  у  зовнішньоекономічній діяльності, а такожінші держави, які беруть участь у господарській діяльності на територіїУкраїни, діють як юридичні особи.

 


Види міжнародної економічної діяльності підприємствУкраїни

 

В 1991 році ВР України прийняла законпро зовнішньоекономічну діяльність. Цей закон передбачає такі види міжнародноїекономічної діяльності:

     — експорт та імпорт товарів,капіталів та робочої сили;

     -  надання суб'єктамизовнішньоекономічної діяльності України послуг іноземним суб'єктамгосподарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних,страхових, консультаційних, маркетингових,     експортних, посередницьких,брокерських, агентських, консигнаційних,     управлінських, облікових,аудиторських, юридичних, туристських та інших, що прямо і не забороненізаконами України; надання  вищезазначених послуг іноземними суб'єктамигосподарської діяльності суб'єктам ЗЕД України;

     — наукова,  науково-технічна, науково-виробнича,  виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземнимисуб'єктами господарської діяльності; навчання та  підготовка  спеціалістів  на комерційній основі;

     -  міжнародні фінансові операціїта операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України;

     -   кредитні та розрахунковіоперації між суб'єктами ЗЕД та іноземними   суб'єктами господарськоїдіяльності; створення суб'єктами ЗЕД банківських, кредитних та страховихустанов за межами України; створення іноземними суб'єктами господарської діяльності зазначених установ на території України у випадках, передбаченихзаконами України;

     -  спільна підприємницькадіяльність між суб'єктами ЗЕД та іноземними    суб'єктами господарськоїдіяльності, що включає  створення спільних підприємств різних видів і форм,проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території  України, та за її межами;

     — підприємницька діяльність натериторії України, пов'язана з наданням  ліцензій, патентів, ноу-хау,торговельних марок та інших нематеріальних  об'єктів власності з боку іноземнихсуб'єктів господарської діяльності;   аналогічна діяльність суб'єктівзовнішньоекономічної діяльності за межами України;

     — організація та здійсненнядіяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій,симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються накомерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;організація та здійснення оптової, консигнаційної та  роздрібної  торгівлі  натериторії  України  за  іноземну  валюту  у  передбачених законами Українивипадках;

     — товарообмінні (бартерні)операції та інша діяльність, побудована на  формах  зустрічної торгівлі міжсуб'єктами зовнішньоекономічної  діяльності    та іноземними суб'єктамигосподарської діяльності;

     — орендні, в тому числілізингові, операції між суб'єктами ЗЕД та    іноземними  суб'єктамигосподарської діяльності;

     — операції по придбанню, продажута обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківськомувалютному ринку;

     -  роботи  на  контрактній основі  фізичних  осіб  України з іноземними  суб'єктами господарськоїдіяльності як на території України, так і  за  її межами; роботи іноземнихфізичних осіб на контрактній  оплатній  основі  з  суб'єктами  зовнішньоекономічноїдіяльності як на території України, так і за її межами;

     — інші види зовнішньоекономічноїдіяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України.

    


Передумови виходу українських підприємств назарубіжні ринки. Пошук і вибір партнерів

 

Вихід на зарубіжні ринки можнарозглядати в багатьох аспектах, але при цьому слід мати на увазі, він сам пособі не повинен бути самоціллю, а передумовою тривалого закріплення назарубіжних ринках і головне реалізацією певних конкурентних переваг.

Україна в економічному розуміннідосить невелика країна, і тому для входу в світове господарство повинна обратипріоритетні напрями прикладення своїх ресурсів. Відповідно до ситуації, щосклалась на разі в Україні виділяється кілька пріоритетних напрямів виходу назарубіжні ринки і отже і залучення до міжнародного поділу праці. Ці напрямивідповідають відповідним політико-економічним групам, що мають певну вагу уукраїнському суспільстві.

Перша – це група, сфера інтересівякої лежить у галузі сільського господарства та пов’язаних з них галузейпереробної промисловості. Хоча її реальна влада за часи незалежності значнозменшилась, особливо після останніх виборів, проте вона залишається впливовою.Застосовує концепцію Аграрно-промислового розвитку. Ця група вважає необхіднимдосягнення таких умов: 1. Недопущення введення приватної власності на землю.(Тут слід вбачати не ідеологічні причини, а те, що сільське господарствознаходиться в глибокій борговій ямі, і приватизація землі може підірвати вплив аграрноголобі через перехід власності в руки кредиторів). 2.Інтергація з Росією,Білорусією та іншими республіками колишнього СРСР (Знову ж таки не ідеологіявизначальна, а конкурентоспроможність вітчизняного сільського господарства вЄвропі нульова, а кол. СРСР є непоганим ринком при певному рівніпротекціонізму). 3. Проведення м’якої фіскальної та валютної політики. Темпидевальвації гривні слід прив’язати до російського рубля. 4. Ліквідація боргівс/г бажано просто через списання.

Друга група – представники ВПК тамашинобудування. Зараз реально нарощують політичну вагу. Засадиконкурентоспроможності сформульовано у програмі “Рух на випередження”. 1.Якомога швидша інтеграція у європейські структури, участь у міжнароднихорганізаціях з метою зняття обмежень на зовнішню торгівлю України. Ініціаторвступу в ГАТТ/СОТ. Поки, що для цієї галузі шлях в Європу лежить через ринкиАфрики, Південної Америки, Азії. 2. Створення фінансово-промислових груп зпідприємствами Європи. Можливе залучення в ці структури російських партнерів,але це тимчасово, оскільки в майбутньому посилюватиметься тиск на відривУкраїни від російського впливу (перехід у іншу зону впливу). 3. Групазацікавлена у відносно стабільній валюті, через експортну орієнтацію бажана їїпомірна девальвація. Бажано введення податкових пільг для іноваційнихпідприємств і створення технополісів.

Третя група – з орієнтацією насировинний експорт (яскравий приклад металурги). Фактично панувала доостаннього часу, але її політика зазнала краху.

Четверта група – виробники товарівнародного споживання. Поки що в стадії формуваня. Зараз експортні інтересиносять спорадичний характер.


Харктеристикасистеми регулювання міжнародної економічної діяльності в Україні

 

Особливістю сучасного регулюваннязовнішньоекономічної діяльності України є різноманітність метгодів. Сукупністьтаких регулюючих заходів обєднуються в загальну категорію зовнішньоекономічноїполітики держави. Державна зовнішньоекономічна політика – це сукупністьзаходів, що спрямовані на досягнення країною певних переваг на ринку і водночас на захист власного ринку.

В своїй зовнішньоекономічній політиціУкраїна застосовує тарифні і нетарифні методи регулювання.

Тарифніт методи включаютьвстановлення експортного та імпортного тарифу, які призвані регулювати експортта імпорт відповідно.

Україна також застосовує і нетарифніметоди, тобто методи адміністративного впливу. Метою їлх встановлення єрегулювання зовнішньоекономічної діяльності та дотримання міжнароднихзабовязань країни.

На систему зовнішьоекономічногорегулювання України певним чином впливають міжнародні договори та організації.Найбільш яскравим прикладов є WTO. України з метою прискоренняпроцесу вступу до цієї організації повинна адаптуватися до встановлених неюправил.

Головним документом, шо регламентуєзовнішньоекономічну діяльність в Укарїні є Закон про зовнішньоекономічнудіяльність прийнятий в 1991 році. Цей закон визначив коло фізичних та юридичнихосіб, що мають право займатися цим видом діяльності та заклав основизовнішньоекономічного законодавства України.

В 1992 році було введено в дію ЗаконПро єдиний митний тариф України. Цей документ юридично закріпив основи митногорегулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

В 1991 році було введено в дію Митнийкодекс, який заклав правові та економічні основи митної справи в Україні.

В 1994 році прийнято закон “Пропорядок проведення розрахунків в іноземній валюті”, який регламентує порядок,строки, та форми оплати зовнішньоторгівельних операцій субєктамизовнішньоекономічної діяльності.

ЦІєї сфери стосується ряд указівпрезидента України. Введено в дію міжнародні правила Incoterms90.

Всі ці заходи спрямовані наприведення законодавства україни у відповідність з принципами та правиламиГАТТ.

До складу державних органів, щоздійнюють регулювання ЗЕД в Україні можна віднести: Міністерство економіки,Державна митна служба, Міністерство фінансів, Кабінет міністрів, НБУ, ВерховнаРада.


Список використаної літератури:

1.        Бабанін О. Деякі проблеми розвиткузовнішньої торгівлі України // Зовнішня торгівля. — 2000. — № 1.

2.        Державнерегулювання економіки: Підруч. для ВНЗ. — 2-ге вид. / За ред. І.P. Михасюка. — К., 2000.

3.        Новицький В.Є. Міжнародна економічнадіяльність України: Підручник.-К.: КНЕУ, 2003. — 948 с.

4.        Кириченко А.А. Внешняя торговля Украинына пороге третьего тысячелетия // Внешняя торговля. — 1999. — № 1-2.

5.        Кириченко О.А. Деякі аспекти входженняУкраїни у світову господарську систему // Економіка України. — 1997. — № 7.

6.        Кириченко О.А. Стан, тенденції таперспективи зовнішньоекономічної діяльності України // Зовнішня торгівля. — 1998. — № 1.

7.        Основи конституційного права України:підручник / Авт. кол.: М.И. Козюбра, А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков (кер.) таінші; За ред. В.В. Копєйчиковаю-К.: Юрінком Інтер, 2001.- 288с.

еще рефераты
Еще работы по международным отношениям