Реферат: Порядок імпортних операцій

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ

КУРСОВАРОБОТА

з дисципліни «Менеджментзовнішньоекономічної діяльності»

Виконав:

Студент 2-го курса

спеціальність «Міжнародна економіка»

специализация 8.050103

Шаль Эдуард Альбертович

Науковий керівник Ложачевська О.М.

 

Київ – 2008


ЗМІСТ

Вступ

1. Характеристика товару

2. Оцінка іноземного партнера

2.1Аналіз ринку постачальників

2.2Перевірка постачальників щодо надійності постачання та фінансових відносин зними

2.3Перевірка фінансової звітності фірми „PFEIFFER VACCUM”

3.БАЗИСНІ УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

4.ОБГРУНТУВАННЯ ТА РОЗРАХУНОК КОНТРАКТНОЇ ЦІНИ

5.ПЛАТІЖНІ УМОВИ

6. СКЛАДАННЯ ОФЕРТИ

7. СКЛАДАННЯ КОНТРАКТУ

8. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІУГОДИ

ВИСНОВКИ

Література


ВСТУП

Формування ринкової економічної системи в Україніпотребує її інтегрування до світового економічного простору. Це можливо тількиза умов створення високоефективного механізму функціонування суб’єктівзовнішньоекономічної діяльності, належної підготовки фахівців у даній галузі.

Управління зовнішньоекономічною діяльністю – цесистемний вплив на відповідні структури та колективи людей з метою підвищенняїх життєдіяльності і досягнення бажаного наслідку у міжнародному бізнесу.

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності у країнах зринковою економікою набув логічного оформлення відносно недавно. Дослідження уцій сфері знань, їх викладення у школах та центрах підготовки фахівців Японії,США, Німеччини, Англії, Франції та інших країн підвищують результативністьроботи як окремих структур, так і в цілому світового господарства.

Об’єктом даної роботи є експортно-імпортніоперації.

Предметом даної роботи є вивчення правової основиекспортно-імпортної діяльності українських підприємств і кооперації зіноземними учасниками світового співтовариства в умовах вступу України вринкові відносини.

Метою виконання даної роботи є визначення на прикладіконкретного підприємства „СЕА” шляхи управління імпортною стратегією фірм.

У даній роботі були використані нормативні документипо регулюванню зовнішньоекономічної діяльності, міжнародні термінологічніправила проведення зовнішньоторговельних операцій, роботи українських іросійських авторів в області досліджень керування міжнародним бізнесом іменеджменту, періодичні видання по проблематиці імпортно-експортних операцій.


1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРУ

Предметом імпорту є вакуумні датчики (код ТН ЗЕД90 269 090 90 – електронні датчики повітря чи газу в розрядженомувакуумному середовищі та доповнюючи аксесуари), виробництва Австрійської фірми„PFEIFFER VACUUM” (короткий опис надан у митнійдекларації), які має намір постачати фірма „СЕА”, імпортер електроннихкомпонентів, електротехнічного та паяльного обладнання, вимірювальногообладнання для промислових потреб.

Для того, щоб знайти постачальника для цього типавиробів, відділ імпорту повинен знайти та оцінити конкретного постачальника зточки зору надійності постачання, провести переговори та укласти контракт,провести економічний аналіз ефективності операції.


2. ОЦІНКА ІНОЗЕМНОГО ПАРТНЕРА

2.1 Аналіз ринкупостачальників

На основі потреб споживачів відділу продаж ведетьсяпошук електронних компонентів серед бази існуючих постачальників.

Серед постачальників можуть бути як не посередньовиробники, так і їх ексклюзивні дистриб’ютори та представництва у певнихрегіонах.

Серед факторів вибору між виробником та дистриб’юторомє такі:

-          прямізакупівлі у виробників мають значні переваги:

Þ       репутаціяфірми як прямого дистриб’ютора від виробників, що покращує імідж компанії середклієнтів;

Þ       можливістьзакупівлі певних партій товару за цінами, нижчими ніж серед представлених наринку за рахунок закупівлі великими оптовими партіями товару і підтримкискладів у якості дистриб’ютора;

Þ       захиствід проникнення на ринок нових конкурентів за допомогою сертифікатів тадистриб’юторських контрактів;

-          алевиробники вимагають закупівель великими партіями та нормоупаковками, значноперевищуючими поточні потреби ринку. Крім того, фірма як дистриб’ютор деякихвиробників потрібна підтримувати склади продукції. Залишок непроданої продукціїбуде тягарем для фірми та значно впливати на оборотність запасів та на рентабельність;

-          посередникиможуть продавати незначну кількість компонентів за цінами навіть нижчими, ніжвиробники при цій кількості, можуть постачати в більш коротший час (цепояснюється тим, що посередники мають значні склади і роблять закупівлі увиробників у значний кількості, і тому мають значні знижки), але за своїпослуги вони стягують свій відсоток, що зменшує прибуток фірми СЕА.

Тому при виборі структури каналу постачання требивибирати пріоритет між ціною, кількістю, та швидкістю постачання.

Що ж стосується нових постачальників то тут для їхпошуку використовують такі можливі шляхи:

-          знайомствоіз діяльністю нових постачальників на спеціалізованих виставках;

-          пошукпостачальників через мережу Internet;

-          телефоннірозмови, факсові запроси;

-          рекомендаціїклієнтів: починаючи від простої поради, із ким ще можна було б установитиконтакт, до рекомендації з використанням імені клієнта і посиланням на нього,для того, покупець, який сумнівається, міг вступити з ним у контакт дляпідтвердження інформації про ваше підприємство;

-          персональнізустрічі.

На основі попередніх зустріч була встановленафірма-виробник та постачальник вакуумних датчиків із Австрії.

2.2 Перевірка постачальниківщодо надійності постачання та фінансових відносин з ними

При виборі постачальника треба враховувати такі критерії:

Þ       кодпідприємства, повна назва;

Þ       оціночнатаблиця ризику;

Þ       реквізитипідприємства;

Þ       відомостіпро засновників;

Þ       цінивиробника (абсолютні та порівняно до цін на аналоги у конкурентів);

Þ       термінвиробництва та постачання;

Þ       загальнийасортимент продукції, що виробляє виробник;

Þ       у разівибору посередника треба вивчити асортимент та кількість торгових марок, якіпредставляє посередник (line-card); являється ексклюзивним чиавторизованим дистриб’ютор, представлений він на сайті виробника в Internet як дистриб’ютор;

Þ       репутаціїсеред клієнтів;

Þ       охопленняринку (наприклад деякі постачальники не мають прав на продаж у деяких країнахта не мають навіть рахунків у перевізників);

Þ       запаси таскладські приміщення (деякі постачальники вимагають великий строк виробництванавіть за невеликого замовлень та ніколи не мають запасів);

Þ       фінансовунадійність можливо перевірити за допомогою перевірки банківських реквізитів танадійності банку утримувача;

Þ       аналізвідносних показників, які дозволяють оцінити фінансову стійкість підприємства;

Þ       перелікосновних подій, що можуть вплинути на діяльність і стан підприємства;

Þ       детальна інформаціяпро всі наявні філії підприємства;

Þ       види іхарактер діяльності підприємства, умови постачання, чисельність працівників,юридична адреса.

Корисну інформацію про зарубіжні підприємства можутьнадати на платній основі консалтингові та інші компанії. Інформація пропідприємство, одержана з різних джерел, добирається і систематизується в досьєна підприємство.

Фірма „Pfeiffer Vacuum” єнадійно зарекомендувавшим себе постачальним, про що навіть свідчить перевіркаїї фінансової звітності.

2.3 Перевірка фінансовоїзвітності фірми„PFEIFFERVACCUM

У табл. 2.1. наданий скорочений баланс фірми „PFEIFFER VACCUM” за три роки.

Проаналізуємо зміну величини статей балансу задопомогою горизонтального аналізу балансу.

Як видно з підрахунків відбувався зріст активу на 393,74 тис. євроу 2006 (4,8%) та на 3575,03 тис. євро (41,2%) у 2007 роках. Це відбулося зарахунок приросту оборотних активів на 862,88 тис. грн. або 17,0% у 2005 та на3703,79 тис. євро (62,4%) у 2006 році і зменшення вартості необоротних активівна 459,14 тис. євро. або на 14,9% у 2005 та на 118,46 тис. євро або на 4,25% у2006 році.

Збільшення величини оборотних коштів відбулосяголовним чином за рахунок збільшення всіх статей оборотних коштів в 2006 році.

Внаслідок вдалих продажів у підприємства за періодвдвічі звеличилась величина нерозподіленого прибутку й зменшилась величинакредиторської заборгованості. В 2007 році зріст необоротних активів відбувся зарахунок збільшення дебіторської заборгованості.

Величина нарахованих зобов'язань на 01.01.2007 рокузбільшилася більш ніж у 5 разів (530,53%). Швидше за все, це пов'язано зі зростанням заборгованостіу виплаті відсотків і дивідендів, а також зі зростанням заборгованості в заробітнійплаті, збільшеній за рік чисельності персоналу й розбіжністю границь обліковогоциклу й календарних дат виплат персоналу. На 01.01.2008 року стан більш-меншстабілізується, хоча спостерігається зріст.

Табл.2.1. Баланс фірми „PFEIFFER VACCUM”

АКТИВ

01.01.2006

тис. євро.

01.01.2007

тис. євро.

01.01.2008

тис. євро.

І. Необоротні активи:

308120

262206

250360

Будівля, споруди (початкова вартість) 430420 394920 394920 Накопичена амортизація 145300 155714 167560 Будівля, споруди (залишкова вартість) 285120 239206 227360 Інвестиції 23000 23000 23000

ІІ. Оборотні активи:

507500

593788

964137

Грошові кошти та їх еквіваленти 45300 71007 72893 Ринкові цінні папери 24200 54200 14200 Дебіторська заборгованість 243000 291648 616504 Товарно-матеріальні засоби 195000 176933 260540

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

12000

11000

10000

Баланс

827620

866994

1224497

ПАСИВ

01.01.2005

тис. євро.

01.01.2006

тис. євро.

01.01.2007

тис. євро.

І. Власний капітал:

322000

395092

420318

Статутний капітал 240000 240000 240000 Додатковий вкладений капітал 12000 12000 12000 Нерозподілений прибуток 70000 143092 168318

ІІ. Довгострокові зобов'язання

120000

115000

110000

Довгостроковий банківський кредит 40000 35000 30000 Інші довгострокові зобов'язання 80000 80000 80000

ІІІ. Короткострокові зобов'язання

385620

356902

694179

Кредиторська заборгованість 324000 139019 448707 Векселі до видачі 25600 37600 32600 Нараховані зобов'язання 21200 133672 187632 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 5000 5000 5000 Податкова заборгованість 9820 41611 20240

Баланс

827620

866994

1224497

Збільшення собівартості відбулося меншими темпами, ніжприріст виручки (10,02% проти 10,29%), що посприяло збільшенню валового доходуна 13,92%. За рік величина операційного прибутку знизилася на 670,88 тис. євро.або 229,01% (структурна зміна –2,96%).

Така зміна в першу чергу зв'язана зі звеличеннямадміністративних витрат на 539,60 тис. євро, або на 40,37% (структурна зміна — 1,5%), та маркетингових витрат на 686,12 тис. євро, або 47,05% (структурназміна – 2,0%), при тому, що валовий прибуток звеличився всього на 554,84 тис.євро, або на 13,92%.

У табл. 2.2 наданий звіт про прибутки фірми „PFEIFFER VACCUM”.


Табл. 2.2. Звіт про фінансові результати фірми „PFEIFFER VACCUM”

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

01.01.2007

тис. євро.

01.01.2008

тис. євро.

Виручка

24304,00

26804,50

Собівартість продукції 19976,01 21976,76

Валовий прибуток

3985,85

4540,69

Адміністративні затрати 1336,72 1876,32 Маркетингові затрати 1458,24 2144,36

Операційний прибуток

1190,89

520,01

Прибуток/збиток від продаж активів 73,00 43,60 Дивіденди одержані 5,00 34,00

Прибуток до сплати процентів та податків

1268,89

597,61

Відсотки по довгостроковому кредиті банку 112,00 98,00 Відсотки по іншому довгостроковому боргу 15,00 15,00

Прибуток до податку на прибуток

1141,89

484,61

Податок на прибуток 285,47 121,15

Чистий прибуток

856,42

363,46

Нерозподілений прибуток на початок періоду 700,00 1430,92 Чистий прибуток за період 856,42 363,46 Чистий прибуток у розпорядженні власників 1556,42 1794,38 Грошові дивіденди власникам підприємства 382,10 326,49 Нерозподілений прибуток на кінець періоду 1174,32 1467,89 ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

01.01.2007

тис. євро.

01.01.2008

тис. євро.

Матеріальні затрати 12818,75 13638,36 Оплата прямої праці 3159,52 3752,63 Амортизація 342,14 287,05 Виробничі накладні витрати 3655,60 4298,72

Разом

19976,01

21976,76

Відбулося зниження чистого прибутку на 492,96 тис.євро або на 235,63% (зміна в структурі -2,17%).Норма розподілу прибутку зменшилася. Якщо на 01.01.2007 вона становила 24,55%,то на 01.01.2008 вона стала становити 18,19%.

Аналізуючи другий розділ звіту можливо бачити, що за2007 рік відбувся структурний зріст витрат на оплату праці й виробничихнакладних витрат та зменшення матеріальних витрат та амортизації. Операційнимменеджерам варто приділити особливу увагу на зниження цих двох параметрів.

Звіт про рух грошових коштів містить інформацію про надходження йвибуття коштів у розрізі трьох видів діяльності: операційної, інвестиційної йфінансової. Хоча кожне підприємство має характерні риси, але будь-яка йогодіяльність може бути віднесена до одного із зазначених видів.

Табл. 2.3. Горизонтальний аналіз звіту про рухгрошових коштів фірми „PFEIFFER VACCUM”

1. Кошти від основної діяльності:

01.01.2007

Сума, тис. євро

01.01.2008

Сума, тис. євро

Абсолютні

зміни

Відносні

зміни, %

Чистий прибуток 856,42 363,46 -492,96 -57,56 Амортизація 104,14 118,46 14,32 13,75 Грошові потоки за рахунок зміни оборотних коштів Ринкові цінні папери -300,00 400,00 700,00 233,33 Дебіторська заборгованість -486,48 -3248,56 -2762,08 -567,77 Товарно-матеріальні засоби 180,67 -836,07 -1016,74 -562,76 Витрати майбутніх періодів 10,00 10,00 0,00 0,00 Грошові потоки за рахунок зміни короткострокових зобов'язань Кредиторська заборгованість -1849,81 3096,88 4946,69 267,42 Векселі до видачі 120,00 35,46 -84,54 -70,45 Нараховані зобов'язання 1124,72 539,60 -585,12 -52,02 Поточна частина довгострокового боргу - - - - Заборгованість по податках 317,91 -213,71 -531,62 -167,22 РАЗОМ кошти від основної діяльності: 77,57 265,51 187,95 242,30 2. Кошти від інвестиційної діяльності: Придбання/продаж основних коштів 459,14 118,46 -340,68 -74,20 РАЗОМ кошти від інвестиційної діяльності: 459,14 118,46 -340,68 -74,20 3. Кошти від фінансової діяльності: Одержання довгострокового кредиту - - - - Дивіденди одержані 5,00 34,00 29,00 580,00 Погашення кредитів -50,00 -50,00 0,00 0,00 Дивіденди виплачені -382,10 -326,49 55,62 -14,56 РАЗОМ кошти від фінансової діяльності -427,10 -342,49 84,62 19,81 РАЗОМ чиста зміна коштів за період 109,61 41,49 -68,12 -62,15

Як видно з табл. 2.3, основна частина коштів отриманапідприємством за рахунок його основної діяльності: чистого прибутку,амортизації, зменшення величини товарно-матеріальних запасів у 2006 році таринкових цінних паперів і збільшення величини кредиторської заборгованості у2007 році, нарахуваннях зобов'язань і заборгованості по податках. Такожзбільшенню чистого грошового потоку сприяла інвестиційна діяльність.

Результуючий грошовий потік зменшився на 68,12 тис.євро або на 62,15%%. Таке зниження стало головним чином результатом зменшеннявеличини інвестиційної діяльності підприємства на 340,68 тис. євро або на74,20%.

Положення трохи стабілізувало збільшення коштів від основноїдіяльності на 187,95 тис. євро або на 240,30% і коштів від фінансовоїдіяльності на 84,62 тис. євро або на 19,81%.

У цілому таку діяльність не можливо назватипозитивною, тому, що значну частину грошового припливу становлять кошти відпродажу активів і нарахованих зобов'язань.

Табл. 2.4. Коефіцієнти ліквідності „PFEIFFER VACCUM”

Показник на 01.01.2006 на 01.01.2007 Зміна показника на 01.01.2008 Зміна показника /> />

Коефіцієнт загальної (поточної) ліквідності = (Оборотні кошти (активи) / короткострокові зобов'язання)

1,32 1,66 0,35 1,39 -0,27 /> />

Коефіцієнт термінової ліквідності = (Грошові кошти + короткострокові фінансові вкладення + чиста дебіторська заборгованість) / короткострокові зобов'язання

0,81 1,17 0,36 1,01 -0,15 />

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (= Грошові кошти / Короткострокові зобов'язання)

0,18 0,35 0,17 0,13 -0,23 /> /> />

Чистий (функціонуючий) капітал (= Оборотні кошти – короткострокові зобов'язання), тис. грн.

1 218,80 2 368,86 1150,06 2 699,58 330,72 /> /> />

Основні показники, щохарактеризують фінансовий стан підприємства: коефіцієнти ліквідності (поточноїплатоспроможності); коефіцієнти платоспроможності (структури капіталу);показники ділової активності (оборотності); показники рентабельності(прибутковості).

Існують також додаткові коефіцієнти в оцінціліквідності та платоспроможності – це коефіцієнт маневровості власних оборотнихкоштів та коефіцієнт покриття запасів (табл. 2.5).

Табл. 2.5. Показники маневровості та покриття „PFEIFFER VACCUM”

Показник на 01.01.06

на

01.01.07

Зміна показника

На

01.01.08

Зміна показника /> />

Коефіцієнт маневровості власних зворотних коштів (= Грошові кошти / функціонуючий капітал)

0,37 0,30 -0,07 0,27 -0,03 />

Коефіцієнт покриття запасів (= Чистий капітал / Запаси)

0,63 1,34 0,71 1,04 -0,30 />

Коефіцієнт покриття запасів нормальними джерелами покриття (= Чистий капітал + короткострокові зобов'язання / Запаси))

2,60 3,36 0,75 3,13 -0,22 />

Таким чином ми бачимо, що підприємство досить непоганосправляється із короткостроковими зобов'язаннями. Хоча існує занадто малезначення показника абсолютної ліквідності, та керівництво це частково компенсуєбалансуванням дебіторською та кредиторською заборгованістю.

Коефіцієнт оборотності активів (Assets turnover ratio — ATR) або коефіцієнт трансформації–показує скільки разів за рік відбувається повний цикл виробництва та обороту.

На початок 2006 року маємо такі дані:

ATR = /> обороту

Період обороту = /> днів

На початок 2007 року:

ATR = /> обороту

Період обороту = /> дні.

Як бачимо, показник оборотності зменшився, а періодобороту звеличився, що негативно характеризує діяльність підприємства у цілому.

Коефіцієнт оборотності дебіторськоїзаборгованості (Receivable turnover ratio — RTR).

На початок 2006 року маємо такі дані:

RTR = /> обороту.

Період обороту = />день.

На початок 2007 року:

RTR = />обороту.

Період обороту = /> дні.

Показник оборотності зменшився, а період оборотузвеличився, що негативно характеризує діяльність підприємства у відношенні додебіторів. Але частково звеличившийся обсяг виручки пояснює це – підприємствозвеличило обсяг продаж за рахунок продаж у кредит.

Коефіцієнт оборотності кредиторськоїзаборгованості (Payable turnover ratio — PTR) –показує, скільки підприємствутреба оборотів для покриття виставлених їй рахунків.

На початок 2006 року маємо такі данні:

PTR = /> обороту.

Період обороту = /> дні.

На початок 2007 року маємо такі данні:

PTR = /> обороту

Період обороту = />днів.

Відносне зменшення показника дебіторськоїзаборгованості дорівнює 1,54 />, авідносне зменшення показника кредиторської заборгованості дорівнює 1,15 />. Порівняння цих двохпоказників показує, за рахунок чого підприємство частково компенсуєзвеличившийся показник дебіторської заборгованості.

Коефіцієнт оборотностітоварно-матеріальних запасів (Inventory turnover ratio – ITR).

На початок 2006 року маємо такі дані:

ITR = /> обороту.

Період обороту = /> дні.

На початок 2007 року маємо:

ITR = />обороту

Період обороту = /> днів.

Зменшення оборотності запасів негативно позначаєтьсяна діяльності підприємства і приводить до звеличення нереалізованої продукціїта завантаження складів.

Тривалість операційного циклу (Commitment of cash for purchases — CCP) – тривалість часу від закупок таматеріалів, які необхідні підприємству до одержання коштів за вироблений товар:

CCP = ITR + RTR (2.1)

На початок 2006 року:

ITR = 34 + 41 = 75 днів.

На початок 2007 року:

ITR = 37 + 62 = 99 днів.

Тривалість фінансового циклу або обороту грошових коштів(Cash cycle) – тривалість часу між фактичноюоплатою закупок сировини та матеріалів та отриманням грошових коштів в оплатуза реалізовані товари:

CC = ITR + RTR – PTR (2.2)

Звеличення операційного та фінансового циклу свідчитьпро той негативний факт, що потреба в поточних активах звеличилась за рахунокзрослих товарно-матеріальних коштів та дебіторської заборгованості.

У таблиці 2.7 надані показники структури капіталуфірми „PFEIFFER VACCUM”

Табл. 2.7. Показники структури капіталу підприємства „PFEIFFER VACCUM”

Показник на 01.01.06 на 01.01.07 Зміна показника на 01.01.05 Зміна показника /> />

1. Коефіцієнт власності

(= власний капітал / підсумок балансу)

0,47 0,54 0,06 0,40 -0,14 />

3. Коефіцієнт заборгованості (= заборгованість / підсумок балансу)

0,53 0,46 -0,06 0,60 0,14 />

2. Коефіцієнт фінансової залежності (= заборгованість / власний капітал)

1,11 0,86 -0,25 1,50 0,63 />

4. Плечефінансового важеля (= загальна заборгованість – кредиторська заборгованість / власний капітал)

0,28 0,57 0,28 0,58 0,02 />

5. Відношення заборгованостідокапіталізації (= довгострокова заборгова-ність / довгострокова за-боргованість + власний капітал)

0,11 0,09 -0,02 0,08 -0,01 />

Рентабельність активів (ROA – Return on Assets) розраховується як відношеннячистого прибутку до середньорічної вартості активів.

На початок 2006 року маємо такі дані:

ROA = />

На початок 2007 року:

ROA = />

Отже бачимо, значення цього показника значно знизилосята свідчить про погіршання конкурентоспроможності підприємства. Але для більшповного аналізу треба мати дані інших підприємств у галузі.

Рентабельність реалізації (PRS — Profitability in Relation to Sales) – розраховується як відношеннявалового доходу до виручки.

На початок 2006 року маємо такі дані:

PRS =/>

На початок 2007 року маємо:

PRS =/>

Невелике звеличення цього показника свідчить настійкість його цінової політики.

Для більш детального аналізу використовують коефіцієнтчистої рентабельності реалізації (NPM — Net Profit Margin), який розраховується яквідношення чистого прибутку до виручки.

На початок 2006 року маємо такі дані:

NPM = />

На початок 2007 року:

NPM = />

Погіршення коефіцієнта чистої реалізації відбулосьпереважно за рахунок зростання адміністративних та маркетингових затрат.

Коефіцієнт рентабельності власногокапіталу (Return on Equity — ROE) дозволяє виявити ефективністьвикористання капіталу. Вираховується як відношення чистого прибутку до середньорічноїсуми власного капіталу.

На початок 2006 року маємо такі дані:

ROE = />

На початок 2007 року:

ROE = />

На підстві проведених досліджень ми визначіли, щопідприємство „PFEIFFER VACUUM” є надійним постачальником.


3. БАЗИСНІ УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

На підставіспецифіки товару ми визначаємо найбільш приємні умовипостачання та для митного очищення для нашого товару.

EXW(ex works). забезпечує мінімальний ризик дляпродавця. Продавець лише надає товар покупцеві на своєму заводі чи складі інесе відповідальності за його навантаження. Усі витрати і ризик, пов’язані з доставкоютовару до місця призначення, несе покупець. Ця умова постачання приймається,коли імпортер має свої більш приємливіх та дешевих перевізників.

·          CIP (cost, insurance paid to…) – умова, при якій продавецьдодатково до попередніх умов повинен забезпечити страхування вантажу протиризику покупця від втрати або пошкодження товару від перевезення. Продавецьукладає договір страхування та сплачує страхову премію. Ця умова постачанняприємлива, коли сам постачальник може пропонувати більш дешеву перевізку тастрахування товару.

Після запросу вартості постачання ми вибираємовартість постачання авіаперевізником TNT сервісом Economy, пропоновану постачальником, тому, що враховуючи малу вагу (близько14 кг.) та високу вартість та цінність товару цей спосіб постачання є найбільшприйнятним.


4. ОБГРУНТУВАННЯ ТАРОЗРАХУНОК КОНТРАКТНОЇ ЦІНИ

Ціна товару – один ізнайважливіших елементів контракту купівлі-продажу. Обумовлюючи ціну товару,вказують: одиницю виміру ціни, базис ціни, валюту ціни, спосіб фіксації ціни тарівень ціни.

собівартість продукції: 9887,94 Євро (73862,91 грн.) =ціна ЕХW + фрахт до порту відправки + витратив аеропорту: перевезення, складування, авіапортові збори, комісія експедитора впорту, додаткові витрати + = ціна “вартість і фрахт” (CFR) + страхування = ціна“вартість, фрахт, страхування” (CIP) =271,16 Євро

+ вартість перевантаження в порту призначення,оформлення документів = 10159,10 Євро = ціна CIP Київ.

+ імпортне мито 10% (507,96 Євро) = 779,12 Євро;

+ митний сбір 0,2% = 20,32 Євро;

+ акциз 0%;

= 10687,37Євро = 79834,68грн. = митна вартість товара.

Величина імпортних затрат дорівнює: 79834,68 грн. — 73862,91 = 5971,77 грн.

+ ПДВ (15966,94 грн.) = 106488,99 грн. – митна вартість товара з урахуванням ПДВ.


5. ПЛАТІЖНІ УМОВИ

Для данної покупки з урахуванням того, що купівлявакуумних датчиків відбувається вперше, передбачається 100% передплата (цяумова передбачена у контракту на постачання). В майбутньому передбачаєтьсяперехід до умови роботи в кредит 30 днів.

Тарифи по обслуговуванню юридичних осіб (дані банку Экспобанк):

— переказ коштів за межи України 0,1% (+30$)

= 10159,10 х0,001 = (10,16 Євро х 7,47+ 30 долларів х 5,05)= 227,39 грн.

-          покупкавалюти (0,6%) = 60,95 Євро = 455,33 грн.

Таким чином загальна сума банківських послуг 682,72грн.


6. СКЛАДАННЯ ОФЕРТИ

Пропозиції покупця щодо отриманнябажаного товару оформлюється у вигляді заказу. На основі потреб на кількість таякість товара ми визначаємо ціну товара та срок постачання.

Звичайно у міжнародній практицірозрізняють два види оферт – тверду та вільну.

На підставі потреб клієнтів із твердовстановленими цінами робиться заказ на придбання вакуумних датчиків (додаток 1).

Клієнту робиться комерційнапропозиція (вільна оферта) рахунок-фактура (додаток 3). В залежності відситуації та або взаємин із клієнтом ця форма оферти також може бути вільною аботвердою. Це має бути обов’язковообумовлено у самій оферті.

Якщо клієнт розрахувався згідно ізрахунком, то виконання оферти є обв’язковим до виконання постачальником.

На основі даної оферти складаємо ізпостачальником зовнішньоекономічний контракт та одержуємо проформу на оплатутовару.


7.СКЛАДАННЯ КОНТРАКТУ

У встановлені контактів на першому етапі великезначення мають електронне листування, телефонні переговори, та переговоришляхом особистих зустрічей.

Комерційні переговори краще проводити менеджерами,підготовленими до зустрічі у п’ятьох аспектах знань і досвіду:

— інформацію про продукцію, послугу або процес;

— щодо характеру закупівель або продаж;

— знання про ринок;

— щодо сфери застосування продукції;

— у сфері управління.

Зазвичай переговори треба проводити на території меншзацікавленого партнера. Маркетинговому підрозділу підприємства треба скластиплан проведення переговорів, в якому бажано передбачити таке:

1. Дата, місце, час регламент переговорів.

2. Склад учасників.

3. Обговорення тих питань, щодо яких згода може бутидосягнута без ускладнень (це сприяє створенню конструктивної обстановки).

4. Альтернативи на випадок контрпропозицій партнера(щодо цін, строків поставки, умов сплати і т.д.). По можливості у портфеліучасників має бути три варіанта: оптимальний, менш оптимальний, але прийнятний;прийнятний, але малоцікавий. Дуже ефективно в ході ділової гри розглянути всітри варіанти переговорів і виробити тактику їх проведення.

5. Визначити осіб, які зустрічають, проводжаютьучасників переговорів, виконують протокольні функції.

6. Визначити осіб, які готують довідково-інформаційнийматеріал.

7. Культурна програма. При її складанні треба бутиуважним до інтересів гостей.

Існують типові плани для різних видів діловихпереговорів, які можуть бути використані при спілкуванні з представникомбудь-якого рівня компанії-клієнта. Змінюється лише інформація з урахуваннямконкретних інтересів.

Принципова схема ділової бесіди повинна включати такістадії:

1. Підготовка та попереднє планування.

2. Висування пропозицій і початок переговорів.

3. Викликати інтерес і визначити потреби контрагента.

4. Визначити бажання укласти контракт та піти на деякіпоступки.

5. Прийняти рішення або укласти угоду про продаж.

6. Аналіз і контроль.

В разі згоди може укладатись контракт на постачаннятоварів. Але не дивлячись на численні посилання у літературі на необхідністьукладання контракту із іноземним постачальником насправді укладання контрактуріч не легка. Велика кількість постачальників у Європі, Азії, а у Америціособливо не має бажання укладати контракт із фірмою не Європейського Співтовариства.Крім того, умови контрактів, розроблених за вимоги нашого законодавстванеприємні до них.

Переговори ведуться як до ціни товару, так і до умовпостачання та умов розрахунків. На основі укладання контракту (додаток 2) таоплати проформи банківським переводом постачальник виконує вимоги контракту тапостачає продукцію.

У додатку 2 також надані копія авіанакладной та митнойдекларації.


8.ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ УГОДИ

Показники економічної ефективності імпорту може виражатися слідуючою формулою:

ЕЕімп = Цр — Зімп

 

де Цр — ціна реалізації імпортних товарів на внутрішньому ринку,

Зімп(тнс) – витрати на імпорт ТНС.

Величина Зімпдорівнює :

= 10687,37Євро = 79834,68 грн. = митна вартість товара(без ПДВ)+

+ загальна сума банківських послуг 682,72 грн. = 80517,40 грн.

Цр закладена на нормі прибутку 30% від цени виробника. На основі норми прибуткуробиться комерційна пропозиція підприємству-кліенту (додаток 3).

Загальна ціна реалізації Цр = 96021,79грн. (без ПДВ)

На підставі проведених підрахунків ми визначаємозначення ЕЕімп<sub/>= =96021,79 — 80517,40 = 15504,39 грн.

Визначемо рентабельність затрат даної операції (РЗ):

/>

Отже, як ми маємо визначити, ця імпортна операція прибутковата відповідає цілям підприємства.


ВИСНОВКИ

Зовнішньоекономічна діяльність пов’язана ізпроведенням різними господарськими суб’єктами ділових операцій на закордоннихринках. У законі України „Про зовнішньоекономічну діяльність” (ст. 1),прийнятому 16 квітня 1991 р., зазначено: „Зовнішньоекономічна діяльністьсуб’єктів господарської діяльності заснована на взаємовідносинах як натериторії України, так і за її межами”. Тому очевидно, що зовнішньоекономічнадіяльність включає два види ділових операцій: операції українських суб’єктівгосподарювання за межами України та закордонних господарських суб’єктів ізрізних країн в Україні.

Імпорт – це придбання українськими суб'єктами ЗЕД віноземних суб'єктів господарювання товарів або робіт чи послуг із ввозом чи безввозу таких товарів (робіт, послуг) на територію України, включаючи покупкутоварів, призначених для власного споживання установами й організаціямиУкраїни, розташованими за її межами.

Для виходу фірми на зовнішній ринок потрібно:

-          визначитимісію та стратегічні цілі фірми;

-          провестианаліз зовнішніх можливостей та загроз, внутрішніх сильних та слабких сторінфірми;

-          визначитиконкурентне середовище та основі цього виробити стратегію маркетингу таповедінки фірми на зовнішньому ринку;

-          розробитита реалізувати стратегію імпорту/експорту для фірми в цілому та особливо длявідділу ЗЕД;

-          розробитисистему контролю та оцінки результатів реалізації цієї стратегії, системизворотного зв’язку із споживачами.

Отже, у даній роботі було розглянуто зразокзовнішньоекономічної операції з імпорту. Після розрахунків та аналізу було визначеноефективність даної конкретної операції.

 


ЛІТЕРАТУРА

1.        Основывнешнеэкономических знаний / Под ред.Фаминского И.П. – М., Международныеотношения, 1990.

2.        Синецкий Б.И.Внешнеэкономические операции: организация и техника.- М., 1989.

3.        Хойер В. Какделать бизнес в Европе.- М., Прогресс, 1990.

4.        Корепанова И.А.Составление внешнеторгового контракта.- М., 1993.

5.        Внешнеэкономическаядеятельность предприятия. Учебник / Под ред. Стровского Л.Е. – М., ЮНИТИ, 1996.

6.        Шмиттгофф К.Экспорт: право и практика международной торговли.- М., ”Юридическаялитература”, 1993.

7.        Прокушев Е.Ф.Внешнеэкономическая деятельность. Учебно-практическое пособие.- М., 1998.

8.        Управліннязовнішньоекономічною діяльністю. Навч. посібник / Під заг.ред. А.І.Кредісова. –К., 1997.

9.        Міжнародніекономічні відносини. Система регулювання міжнародних економічних відносин /Під ред. А.С.Філіпенко. – К., 1994

10.      Коды ТН ВЭД.

11.      «Порядокзаполнения граф грузовой таможенной декларации в соответствии с таможеннымирежимами экспорта, импорта, транзита, временного ввоза (вывоза), таможенногосклада, магазина беспошлинной торговли» от 30.06.98 №380

12.      Нормативнідокументи Уряду України.

еще рефераты
Еще работы по международным отношениям