Реферат: Інвестування

Міністерство освіти і науки України

Київський Гуманітарний Інститут

Контрольна робота з дисципліни

“ Інвестування ”

№ залікової

книжки

17965

Виконав студент

заочної групи навчання

МЗЕД – 7

Яцюк Віктор

Володимирович

Керівник:

Лисенко Олександр

Миколайович

Київ 2007


Зміст

 

Задача № 1… 3

Задача № 2… 5

Задача № 3… 6

Задача № 4… 7

Література… 11


Задача № 1

 

Портфель складається з цінних паперів э наступними характеристиками:

Таблиця 1 Вихідні дані

Актив Загальна ринкова вартість, тис. грн. Бета-коефіцієнт А 10 0,5 Б 20 0,9 В 15 1,0 Г 100 1,5 Д 10 2,0

Доходність безризикових цінних паперів складає 7 %, доходність наринку в середньому – 11%. Розрахуйте бета-коефіцієнт портфеля, а також йогодоходність.

Рішення: /> портфелю цесередньозважене значення величин /> активів,що входять в портфель, де вагою виступає їх частка в портфелі. Вонарозраховується за формулою:

/>

де: βр – бета портфелю;

βі – бета і-го активу;

/> – питома вага і-го активу.

Таблиця 2 Розрахунок бета-коефіцієнта портфеля

Актив Загальна ринкова вартість, тис. грн.

Питома вага

і-го активу

Бета-коефіцієнт активу Бета-коефіцієнт портфеля А 10 0,0645 0,5 0,032 Б 20 0,129 0,9 0,116 В 15 0,0968 1,0 0,0968 Г 100 0,6452 1,5 0,9678 Д 10 0,0645 2,0 0,129 Разом 155 100 1,34

Рівень ризику окремих цінних паперів визначається на ос­новінаступних значень />-коефіцієнту:

β = 1 – середній ризик;

β > 1 – високий ризик;

β < 1 – низький ризик;

Таким чином, разом із зростанням значень />-коефіцієнту зростає ірівень систематичного ризику.

/>-коефіцієнт показує залежність між доходністю активу (портфелю) ідоходністю ринку. Доходність ринку – це доходність ринкового портфелю. Оскількинеможливо сформувати портфель, в який би входили всі фінансові активи, що вякості нього прий­мається будь-який індекс з широкою базою. Тому доходність рин­куце доходність портфелю, представленого обраним індексом.


Задача № 2

Обладнання вартістю 2 млн. грн. надано в оренду на 2 роки на умовах фінансового лізингу.Залишкова вартість на момент закінчення оренди – 600 тис. грн. Розрахуйтеефективність надання обладнання в оренду за умов, що розмір орендних платежівскладає 45 тис. грн. на місяць.

Рішення: Визначаємо суму орендних платежів:

ОП = 45 * 24 = 1080 тис. грн.

Розраховуємо ефективність надання обладнання в оренду:

Е = (2000 – 600) – 1080 = 320 тис. грн.


Задача № 3

Вексель номіналом 50000 і терміном 400 дніврозміщений на ринку за курсом90. За 300 днів до погашення вексель купили за 47000 дол. Через 150 днів він був реалізований за 49000 дол. Оцініть доходністьоперації купівлі-продажу, а також їїдоцільність з точки зору доходностіна дату погашення. Зробитивисновки.

Рішення: Визначаємо дохідністьвекселя на момент купівлі за формулою:

/>

де N –номінальна вартість векселя;

/> – ставка відсотків;

/> – кількість днів знаходження векселя у пред’явника;

Т – розрахункова кількість днів на рік при використанніставки відсотків.

/>

/>

/>

50000* (1 – 0,0376) = 48120

Визначаємосуму доходу від продажу:

/>

Визначаємоочікувану дохідність, скориставшись формулою:

/>

/> або2,93 %.

Задача № 4 Обгрунтування інвестиційногопроекту

Підприємству для розширення виробництва необхідні додатковікапітальні вкладення. Для здійснення проекту планується використовувати кредит банку.На підставі наступних даних розрахуйте:

1 Прогнозований чистий грошовий потік (чистий прибуток) на періодп'ять років.

2.Основні показники ефективності інвестицій (ставка дисконтуваннядорівнює ціні капіталу з урахуванням ризику проекту).

3.Розробіть план погашення заборгованості і зробіть висновки продостатність прибутку підприємства для її погашення. Додаткові умови:

1.   Амортизація у розмірі 20%щорічно за спадаючою схемою.

2.   Обсяг виробництва –збільшення щорічно на 5%.

3.   Ціна – зростання з другогороку щорічно в середньому на 2,5%.

4.   Витрати – зменшення питомихпостійних витрат в середньому на
1,5% і збільшення змінних витрат в середньому на 2,0 на рік.

Є дані про асортимент продукції підприємства, що випускає шістьвидів продукції:

Таблиця 7 Вихідні дані

Продукція Структура виробництва, % А 40 Б 20 В 10 Г 15 Д 10 Є 5 Всього 100

Обсяг виробництва 195 тис. шт.


Таблиця 8 Питомі витрати (дол… США)

Продукція Змінні витрат на одиницю продукції Постійні витрати на одиницю продукції Норматив рентабельності, % Ціна без ПДВ А 4,29 2,36 63,5 Б 3,61 1,65 14,0 В 7,48 0,55 14,3 Г 2,43 1,18 15,5 Д 23,43 7,87 11,8 Є 2,44 1,53 45,1

Таблиця 9 Обсяг кредитних ресурсів та умови погашення

Сума кредиту,

(дол… США)

Відсотки за кредит (% річних) Умови погашення Відсотків Основної суми 1550000 11,0 по півріччях з третього півріччя

Таблиця 10 Розрахунок ціни видів продукції у перший рік

Продукція ОВ, тис. шт. Змінні витрат на одиницю продукції Постійні витрати на одиницю продукції Норматив рентабельності, % Собівартість Прибуток на од. Сп, тис. грн. Прибуток, тис. грн. ОВ, тис. грн. Ціна, грн. А 40 84 4,29 2,36 63,5 6,65 4,22 558,6 354,71 913,311 10,87 Б 20 42 3,61 1,65 14 5,26 0,74 220,92 30,93 251,8488 6,00 В 10 21 7,48 0,55 14,3 8,03 1,15 168,63 24,11 192,7441 9,18 Г 15 31,5 2,43 1,18 15,5 3,61 0,56 113,715 17,63 131,3408 4,17 Д 10 21 23,43 7,87 11,8 31,3 3,69 657,3 77,56 734,8614 34,99 Є 5 10,5 2,44 1,53 45,1 3,97 1,79 41,685 18,80 60,48494 5,76 100 210 1 760,85 523,74 2 284,59

Таблиця 11

продукція 1 рік 2 рік 3 рік Ціна ОВ ЗВ ПВ Ціна ОВ ЗВ ПВ Ціна ОВ ЗВ ПВ А 10,87 84,00 4,29 2,36 11,14 88,20 4,38 2,32 11,42 92,61 4,46 2,29 Б 6,00 42,00 3,61 1,65 6,15 44,10 3,68 1,63 6,30 46,31 3,76 1,60 В 9,18 21,00 7,48 0,55 9,41 22,05 7,63 0,54 9,64 23,15 7,78 0,53 Г 4,17 31,50 2,43 1,18 4,27 33,08 2,48 1,16 4,38 34,73 2,53 1,14 Д 34,99 21,00 23,43 7,87 35,87 22,05 23,90 7,75 36,76 23,15 24,38 7,64 Є 5,76 10,50 2,44 1,53 5,90 11,03 2,49 1,51 6,05 11,58 2,54 1,48

Продовження таблиці 11

4 рік 5 рік Ціна ОВ ЗВ ПВ Ціна ОВ ЗВ ПВ 11,71 97,24 4,55 2,26 12,00 102,10 4,64 2,22 6,46 48,62 3,83 1,58 6,62 51,05 3,91 1,55 9,88 24,31 7,94 0,53 10,13 25,53 8,10 0,52 4,49 36,47 2,58 1,13 4,60 38,29 2,63 1,11 37,68 24,31 24,86 7,52 38,63 25,53 25,36 7,41 6,20 12,16 2,59 1,46 6,36 12,76 2,64 1,44

Таблиця 12 Розрахунокгрошових потоків по проекту

1 рік 2 рік 3 рік ВР СВ Взаг П ВР СВ Взаг П ВР СВ Взаг П 913,31 6,65 558,6 354,71 982,951 6,70 53,8042 929,1468 1057,9 6,75 54,227 1003,7 251,85 5,26 220,92 30,929 271,052 5,31 222,913 48,13937 291,72 5,36 224,98 66,738 192,74 8,03 168,63 24,114 207,441 8,17 171,598 35,84248 223,26 8,32 174,63 48,626 131,34 3,61 113,72 17,626 141,356 3,64 114,688 26,66721 152,13 3,67 115,7 36,433 734,86 31,30 657,3 77,561 790,895 31,65 664,662 126,233 851,2 32,01 672,26 178,94 60,485 3,97 41,685 18,8 65,0969 4,00 41,9564 23,14049 70,061 4,02 42,242 27,819 1760,9 523,74 1269,62 1189,169 1284 1362,2

Продовження таблиці 12

4 рік 5 рік ВР СВ Взаг П ВР СВ Взаг П 1138,566 6,81 54,66798 1083,898 1225,382 6,87 55,12746 1170,254 313,9637 5,41 227,1284 86,83526 337,9034 5,46 229,353 108,5504 240,2816 8,46 177,7326 62,54907 258,6031 8,61 180,9009 77,70222 163,7341 3,71 116,7525 46,98166 176,2189 3,74 117,8442 58,37461 916,1043 32,39 680,09 236,0143 985,9573 32,77 688,1638 297,7935 75,40267 4,05 42,54101 32,86165 81,15212 4,08 42,85448 38,29764 1298,912 1549,14 1314,244 1750,972

Визначаємо дисконтовані грошові потоки проекту:

Розраховуємо коефіцієнт дисконтування по роках проекту заформулою:

/>                                                    (6)

де і – норма доходу на капітал

     n – кількість років;

/>

/>

/>

/>

/>

Таблиця13 Розрахунок дисконтованих грошових потоків по проекту

Роки Витрати (Вт) Вигоди  (Вг)

/>

Вт * Кd Вг * Кd 1 1500 523,74 0,892 1338 467,18 2 1189,17 0,797 947,77 3 1362,2 0,71 967,16 4 1549,14 0,637 986,80 5 1750,97 0,568 994,55 Σ 1500 6375,22 – 1338 4363,46

Розраховуємо величину чистої теперішньої вартості за проектом:

ЧТВ = 4363,46 – 1338 = 3025,46 тис. грн.

Розраховуємо індекс рентабельності капіталу:

ІР = 4363,46: 1338 = 3,26

Визначаємо термін окупності проекту:

ТО= 467,18 + 947,77 = 1414,95 > 1338 (2 роки)


Література

1.     Бард В., Дирен Б.Экономика проектного анализа. Практическое     руководство.      Вашингтон,Институт зкономического развития Всемирного Банка, 1991

2.     Бланк И.А.Инвестиционньїй менеджмент. — Киев, «ИТЕМ ЛТД», 1995.

3.     Верба Проектнийаналіз — Навчальний посібник — К.: КНЕУ

4.     Воркут Т.А.Проектний аналіз — Навчальний посібник — К.: Укр.ЦЦК, 2000, 440с.

5.     Липсиц И.В., КоссовВ.В. Инвестиционньїй проект: методы подготовки и анализа. Учебно-справочноепособие. — Москва, «БЕК», 1996.

6.     Москвін С. О.Проектний аналіз. — К.: Лібра, 1998. -368 с.

7.     Пересада А.А.Основи инвестиционной деятельности. — Киев, «Либра», 1996.

еще рефераты
Еще работы по международным отношениям