Реферат: Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

Курсоваробота

поспеціальності “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”

натему №8:

Економічнаефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ “Інтерпайп Нижньодніпровськийтрубопрокатний завод”


ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Сутність економічної ефективностізовнішньоекономічної діяльності підприємства

1.2 Роль економічних показників уаналізі ефективності зовнішньоекономічної діяльності

1.3 Оцінка та основні напрямипідвищення конкурентоспроможності фірми при виході на зовнішній ринок

1.4 Основні методи та видиекономічного аналізу участі підприємства у зовнішньоекономічних зв’язках

1.5 Характеристика факторів, яківпливають на ефективність зовнішньої діяльності підприємства

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГОСТАНУ, ПРИБУТКОВОСТІ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ „ІНТЕРПАЙП НТЗ” ПРИЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1 Характеристика підприємства ВАТ„Інтерпайп НТЗ”

2.2 Економічний аналіз зовнішньоекономічноїдіяльності підприємства ВАТ

„Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатнийзавод” у 2003 2007 рр.

2.2.1 Аналіз структури реалізаціїпродукції на експорт та внутрішній ринок

2.2.2 Аналіз собівартості виробленоїпродукції

2.2.3 Аналіз прибутку тарентабельності виробництва

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ „ІНТЕРПАЙП НТЗ”

3.1 Аналіз проблем та шляхипокращання експортної діяльності підприємства

3.2 Аналіз проблем та шляхипокращання імпортної діяльності підприємства

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


ВСТУП

Головною умовою проведеннязовнішньоекономічної операції є її ефективність. В сучасних умовах поняттяефективності зовнішньоекономічної діяльності має комплексний і багатоаспектнийхарактер. Воно може виражатись за допомогою різноманітних економічнихпоказників, більшість яких демонструє переваги розвитку зовнішньоекономічнихзв'язків. При цьому варто враховувати те, що зовнішньоекономічні зв'язкисприяють забезпеченню оптимальних розмірів виробництва окремих видів товарів,упровадженню світових досягнень в області науки техніки, отриманню необхідноїсировини і матеріалів, розширенню номенклатури продукції, яка реалізується навнутрішніх ринках тощо. Все це визначає необхідність ретельного узгодженнявідповідних видів діяльності, забезпечення єдності критеріїв параметрів, яківикористовуються відповідно із реальними потребами народного господарства.

Менеджментзовнішньоекономічної діяльності це складна сукупність управлінських відносин,що виникають у сфері зовнішньоекономічної діяльності у зв'язку з плануванням,організацією, керівництвом і контролем виконання конкретних міжнародних діловихоперацій на різноманітних рівнях управління бізнесом, головним чином напідприємствах.

Виділити в чистому виглядіменеджмент зовнішньоекономічної діяльності із загального функціонуванняпідприємства неможливо, оскільки плани зовнішньоекономічної діяльностіорганічно пов'язані з планами випуску продукції на внутрішньому ринку. Тому дляаналізу ефективності зовнішньоекономічних операцій на підприємстві аналізуєтьсяйого загальний фінансово-економічний стан, відносний обсяг зовнішньоекономічнихоперацій та оцінка ефекту підвищення (зниження) структурної долізовнішньоекономічних операцій в діяльності підприємства.

Об’єктом курсового дослідженнябуло підприємство ВАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський металургійний завод»(м.Дніпропетровськ).

Предметом курсовогодослідження була зовнішньоекономічна діяльність металургійного підприємства ВАТ«Інтерпайп Нижньодніпровський металургійний завод».

Метою курсового дослідженнябула розробка пропозицій по покращанню ефективності зовнішньоекономічноїдіяльності металургійного підприємства ВАТ «Інтерпайп Нижньодніпровськийметалургійний завод».

Основними завданнями курсовогодослідження були:

-          проведеннятеоретичного аналізу сутності економічної ефективності зовнішньоекономічноїдіяльності підприємств в Україні;

-          виконанняаналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства ВАТ «Інтерпайп НТЗ» у 20032007 роках та економічної діагностики впливу ЗЕД на показники діяльності тафінансовий стан підприємства;

-          ідентифікаціяосновних проблем в ЗЕД підприємства ВАТ «Інтерпайп НТЗ» та розробка пропозиційпо покращанню ефективності його ЗЕД.

Інформаційними джерелами курсовогодослідження були матеріали щорічних фінансово-економічних звітів ВАТ «ІнтерпайпНТЗ» за 2003 2007 роки та інформація офіційного Інтернетсайтів Державноїкомісії з цінних паперів та фондового ринку України та Державного комітетустатистики України.

Практична цінність отриманихрезультатів роботи полягає в проведенні послідовного аналізу діяльності і змінв фінансовому стані ВАТ «Інтерпайп НТЗ» та наданні пропозицій по покращаннюзовнішньоекономічної діяльності за рахунок вільного виходу в умовах СОТ наринки Європи та США з новою експортною продукцією – виробами з прецензійно-чистогометалу нового електросталеплавильного цеху підприємства, працюючого виключно начугунко-сталевій сировині металургійних заводів України, що знизить імпортнузалежність від продукції російських металургійних заводів.


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Сутність економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльностіпідприємства

Питання розробки стратегії таоцінки економічної ефективності ЗЕД підприємства висвітлені в роботахзарубіжних та вітчизняних науковців. Проблемами ефективності ЗЕД займаютьсятакі вчені:

Миролюбова Т. В., яказапропонувала методику розрахунку ефективності ЗЕД, що представляє собоюсукупність таких показників, як абсолютна ефективність експорту, економічнаефективність реалізації експортних товарів на зовнішньому ринку, ефективністьвикористання виробничих та оборотних фондів при експорті [27];

Яковлєв А. І., який розробивсистему оцінки ефективності для різних агентів міжнародного бізнесу та даввизначення коефіцієнту кредитного впливу[37];

Дем’яненко А. Г. запропонуваввикористання кількісних показників при оцінці ЗЕД підприємства, що допоможебільш докладно простежити вплив кожного фактору на ефективність ЗЕД [14].

В зарубіжній економічнійлітературі існує цілий ряд концепцій, які обґрунтовують конкурентні стратегіїпідприємства, характеризують чинники, які знаходяться в основі формуваннястійкої конкурентної позиції підприємства на ринку, визначають методи,інструменти, механізми, за допомогою яких підприємства досягають конкурентнихпереваг на ринку. Серед числа економістів, що проводили дослідження в ційобласті, слід назвати М. Портера, Г. Саймона, До. Еклунда, Р. Мінцберга [5].

Однак невирішеним залишаєтьсяпитання формування моделі розробки стратегії зовнішньоекономічної діяльностіпідприємства на засадах створення системи збалансованих показників такомплексної оцінки економічної ефективності ЗЕД підприємства длядовгострокового розвитку у сфері міжнародного бізнесу.

Концепція збалансованоїсистеми показників (ЗСП) була розроблена Робертом С. Капланом [20]. СтосовноЗЕД підприємства схематично цю систему можна представити наступним чином (рис.1.1):

/>

Рис. 1.1. Впровадження ЗСП уформування стратегії ЗЕД підприємства [20]

Треба згрупувати всіпоказники діяльності підприємства за їх функціональною належністю, визначитицілі та завдання кожного підрозділу та низку заходів, необхідних для досягненняосновної мети.

Цю систему можназастосовувати для комплексного аналізу та контролінгу ЗЕД підприємства.

Так, до фінансово-економічнихчинників можна віднести ефективність ЗЕД, собівартість реалізованої продукції,рентабельність продажів на зовнішньому ринку, прибуток від ЗЕД, транспортні,податкові та митні платежі, способи платежів та форми розрахунків за експортно-імпортнимиопераціями.

Клієнтський аспект назовнішніх ринках передбачає такі показники, як доля ринку та доля споживача,розширення та збереження клієнтської бази, ступінь задоволення потребспоживача.

Внутрішні бізнес-процесисуб’єкту ЗЕД потребують зниження затрат, збільшення прибутку, удосконаленняінноваційного та операційного процесів на підприємстві.

Навчання та розвиток утранснаціональному середовищі – створення необхідної інфраструктури, яка здатназабезпечити досягнення цілей трьох інших аспектів. В цьому напрямку треба першза все приділити увагу можливостям робітників та можливостям наявнихінформаційних систем.

Одним із засобів досягнення основноїмети – економічного зростання підприємства в довгостроковій перспективі – єпідвищення ефективності ЗЕД підприємства. Для забезпеченняконкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку потрібна стратегіязовнішньоекономічної діяльності, тобто єдиний напрямок, який буде враховувативнутрішні можливості підприємства та ринкові умови, в яких йому доводитьсяфункціонувати.

Для розробки стратегіїнеобхідний комплексний аналіз діяльності підприємства. По-перше, треба провестикомплексний аналіз ефективності ЗЕД на засадах фінансово-економічного аналізута складання матриці SWOT та згрупувати економічні показники в ЗСП, що чітковиявить внутрішні можливості підприємства.

По-друге, необхідно провестианаліз зовнішнього середовища, який включає в себе оцінку постачальників,конкурентів та споживачів, а також аналіз пропонованих підприємством таконкурентами товарів з метою виявлення стадії життєвого циклу товару таможливості його заміни. Цей аналіз проводиться на засадах складання картистратегічних груп для визначення положення підприємства серед конкурентів танапрямку його розвитку в наявному конкурентному середовищі. Також необхідніпроведення маркетингового дослідження ринку з метою виявлення перевагспоживачів та оцінка постачальників для визначення якості сировини та рівня цінна неї в даній галузі.

По-третє, для визначенняринку привабливості зовнішньоекономічної діяльності підприємства доцільнопровести матричний аналіз. При проведенні матричного аналізу ЗЕД підприємстванайчастіше використовуються такі матриці: матриця BCG – аналіз темпів зростаннята частки ринку; матриця GE – аналіз порівняльної привабливості ринку таконкурентоспроможності; матриця ADL – аналіз життєвого циклу галузі тавідносного положення на ринку; матриця Shell/DPM – аналіз привабливостіресурсоємної галузі в залежності від конкурентоспроможності.

Після проведення аналізуекономічної діяльності підприємства складається список стратегічнихальтернатив, тобто система стратегій із розрахунком вірогідності їхзапровадження щодо досягнення загальної мети.

Основні види стратегійміжнародного бізнесу поділяються на 5 основних груп, в залежності від наявностіу підприємства конкурентних переваг, завдяки яким воно зможе досягтистабільного положення на ринку. До них відносяться: стратегії формуванняресурсно-факторних переваг; стратегії формування технологічних переваг,стратегії формування інноваційних переваг, стратегії формування змішанихпереваг, стратегії формування глобальних конкурентних переваг [32]. Для Українинайбільш актуальні перші чотири групи стратегій, що визначається, в основному,належністю того чи іншого підприємства до галузей, де головну роль відіграютьресурси (сільське господарство, видобувна промисловість), технологіявиробництва (машинобудування) або інновації (фармація, авіабудування).

Таким чином, використаннязбалансованої системи показників у сфері стратегічного управління ЗЕДпідприємства дозволяє удосконалити систему прийняття стратегічних та тактичнихрішень, оптимізувати використання обмежених внутрішніх резервів розвиткупідприємства щодо подальшого розвитку конкурентних переваг у довгостроковійперспективі.

 


1.2 Роль економічних показників у аналізі ефективностізовнішньоекономічної діяльності

 

З метою оцінки власних потенційнихможливостей в конкурентній боротьбі на зовнішньому ринку і розробки заходівпідвищення конкурентоспроможності та забезпечення максимального прибутку,підприємству-експортеру необхідно проводити комплексний економічний аналізвиробничо-господарської діяльності в цілому і зовнішньоекономічної діяльностізокрема.

Аналіз зовнішньоекономічноїдіяльності підприємства повинен містити в собі наступні складові [37]:

            1. Оцінкарівня і якості виконання підприємством зобов’язань по контрактах з іноземнимипартнерами, дослідження ефективності, переваг і недоліків укладання контрактіві договорів;

            2. Аналізконкурентоспроможності підприємства та конкурентоспроможності продукції і ринкузбуту в зовнішньоекономічній діяльності;

            3. Аналіздинаміки (розвитку) зовнішньоекономічної діяльності підприємства;

            4.Вивчення раціональності використання ресурсів з метою усунення небажанихвідхилень від намічених завдань;

            5.Аналітична оцінка виконання угод і виробничо-фінансових результатівзовнішньоекономічної діяльності. Виявлення чинників, які позитивно чи негативновплинули на кінцеві показники роботи підприємства;

            6. Оцінкарезультатів господарської діяльності за попередні та поточний роки;

            7. Аналізфінансового стану підприємства.

В будь-якому випадку головна метатакого аналізу — підвищення ефективності функціонування даного суб’єктугосподарювання і пошук резервів такого зростання.

У процесі вивченнязовнішньоекономічної діяльності використовують якісні і кількісні показники. Здопомогою перших аналізують раціональність використання коштів, залучених доекспортно-імпортних операцій, швидкість їх обігу у зовнішньоторговельнихопераціях, забезпеченість банківських кредитів, а також фінансові результатидіяльності. Кількісні показники характеризують обсяги зовнішньоекономічноїдіяльності (вартість експорту чи імпорту). Завершальним етапом аналізузовнішньоекономічної діяльності підприємства-експортера і є оцінка ефективностіекспортних операцій, тобто оцінка вигоди для нього таких операцій.

Оцінка ефективностізовнішньоекономічної діяльності зводиться до аналізу двох взаємопов’язанихпроцесів:

            1.Вкладення фінансових коштів у операцію, тобто витрати;

            2.Отримання доходів від операції.

Слід зазначити, що в залежності відвиду зовнішньоекономічних операцій, її масштабу ці процеси можуть відбуватисьпо-різному: одночасно чи почергово, безперервно чи інтервалами, з різноюшвидкістю і інтенсивністю, формуючи тим самим складні потоки фінансовихплатежів.

Безпосередня оцінка ефективностіповинна здійснюватися на підставі таких показників, як обсяги експорту продукції,прибуток від зовнішньоекономічної діяльності. Варто зазначити, що окрім обсягівекспорту, на величину прибутку впливають внутрішні і зовнішні фактори (змінацін на сировину і кінцеву продукцію, зміна собівартості продукції, їїструктура, асортимент, якість продукції, поточний курс акцій, ставки податківта митних тарифів).

Ефект може бути визначенийшляхом модифікації відомої формули на основі зіставлення валютної виручки відреалізації продукції і витрат на її виробництво і реалізацію за умов коригуванняпоказника виручки від реалізації експортної продукції в іноземній валюті зурахуванням курсу валюти за даними Національного банку України на розрахунковудату та коефіцієнту кредитного впливу.

Якщо підприємство збирається й надаліздійснювати операції з іноземною валютою, то для нього досить важливим єпитання про те, чи потрібно продавати валюту, отриману при експорті, йвикористовувати отримані гривневі кошти для вкладення їх у банк під проценти,чи пуску їх в оборот, інвестування тощо. Альтернативному продажу валюти можестати розміщення валюти на валютний рахунок у банку. Для аналізу ефективностіпродажу валюти підприємству необхідно оцінити можливі шляхи використаннягривневих засобів, що можуть бути отримані від продажу валюти, і розрахувати відповіднікоефіцієнти ефективності [23].

Коефіцієнт кредитного впливурозраховується як частка від ділення сумарної величини валютних надходжень відекспорту продукції, зведеної на рік постачання товару, на його номінальнузовнішньоторговельну ціну.

Щоб зробити висновок щодоефективності експортної угоди за умов надання комерційного кредиту покупцеві,необхідно знайти ефект від продажу товарів з урахуванням кредитного впливу іпорівняти його величину із величиною ефекту від продажу товарів за готівку, щобвизначити, чи мають місце втрати від продажу обладнання в кредит порівняно ізсплатою за товари готівкою. Тоді, можливо, підприємству необхідно переглянутиумови контракту або шукати інші шляхи збільшення прибутку від експорту данихтоварів з врахуванням найбільш вигідних напрямків експорту. Одним із заходівщодо зменшення вказаних витрат може стати введення надбавок до ціни товару.Експортеру слід встановити також відповідні умови кредиту з урахуванням факторучасу, а саме — визначити строки погашення валютної вартості контракту, процентиза кредит, частки сплати у часі тощо, які забезпечать контракту необхіднуприбутковість [14].

Оскільки за інших рівних умовпідприємство буде зацікавлено в експортних постачаннях лише тоді, коли виторгвід продажу продукції за кордон перевищить виторг від реалізації вітчизнянимспоживачам, поряд із розрахунком базового коефіцієнту ефективності експортнихоперацій, який оцінюється величиною виручки на 1 грн. витрат, необхіднорозраховувати альтернативний коефіцієнт ефективності експорту.

Підприємство, здійснюючиприведену оцінку ефективності експортної операції має змогу обґрунтувати окреміпропозиції стосовно реалізації товару з метою вибору найбільш оптимальної, колиекспорт відповідних товарів для підприємства-виробника є економічно вигідним,функціонування виробництва є раціонально організованим, слід шукати шляхизбільшення експорту даних товарів з врахуванням найбільш вигідних напрямківреалізації.

Визначення економічної ефективностіставить за мету на підставі порівняння можливих варіантів співробітництва іззакордонними партнерами сприяти удосконаленню структури експорту, оптимізаціїзовнішньоекономічної діяльності і забезпеченню на цій підставівисокоприбуткової роботи підприємства. Ефективність є функцією правильної кон’юнктурно-ціновоїполітики підприємства у зовнішньоекономічній діяльності.

Основнимизавданнями аналізу зовнішньоекономічної діяльності є:

1)оцінка рівня і якості виконання підприємством зобов'язань по контрактах зіноземними партнерами;

2)характеристика динаміки (розвитку) зовнішньоекономічної діяльностіпідприємства;

3)оцінка раціональності використання коштів, залучених для виконання зобов'язаньпо контрактах. Виконання вказаної задачі передбачає послідовне або паралельневивчення оборотності капіталу підприємства, дослідження непрямих витрат поекспорту та імпорту товарів, вивчення ефективності зовнішньоекономічнихоперацій, узагальнення попередніх результатів аналізу за допомогою коефіцієнтувіддачі оборотного капіталу, що і дозволить відповісти на питання, наскількираціонально використано оборотний капітал в процесі зовнішньоекономічноїдіяльності підприємства;

4)оцінка фінансових результатів зовнішньоекономічної діяльності підприємства;

5)характеристика фінансового стану підприємства.

 

1.3 Оцінка та основні напрями підвищення конкурентоспроможності фірми привиході на зовнішній ринок

 

Сучасні швейцарські танімецькі економісти, які багато уваги приділяють розробці концепції факторівуспіху підприємства на зовнішньоекономічному ринку, поділяють всі реалізованіпевною фірмою ключові фактори успіху на дві групи: стратегічні фактори успіхута ключові компетенції [22].

Перша група – стратегічніфактори успіху включає реалізовані фактори успіху, які мають ринкове походженняі безпосередньо сприймаються клієнтом. З цього визначення можна побачити, щослово «стратегічні» не відповідає тому змісту, який вкладають ціавтори у наведене поняття. Тому більш коректним є назвати першу групу чинників«ринковими» факторами успіху. Прикладами ринкових факторів успіхуможуть бути: якість продукції, додаткові послуги, ціна, завдяки яким споживачіотримують для себе додаткову корисність.

Друга група ключовікомпетенції являють собою сукупність навичок і технологій, яка базується наявних та прихованих знаннях, забезпечує формування цінностей у системі клієнта,є оригінальною по відношенню до конкурентів і відкриває доступ до нових ринків.Їх складно імітувати та передавати. Ресурси фірми приймають форму ключовихкомпетенцій, якщо відбір і комбінація ресурсів здійснюється краще,оригінальніше, швидше за конкурентів. Ключові компетенції повинні стабільнозабезпечувати конкурентні переваги та ресурсну асиметрію відносно ринковихсуперників. Можливість відтворення конкурентами ключової компетенції веде до їїзнецінення.

Виділяють також наступнірівні компетенції [25]:

1)        окремихіндивідів (професійні компетенції);

2)        ролей, щовиконують члени компанії в проектних й інших групах у процесі господарськоїдіяльності (рольові компетенції)

3)        здійсненняпевних функцій у процесі виробництва та реалізації продукції (функціональнікомпетенції);

4)        взаємопов’язанийнабір навичок, здібностей та технологій, який забезпечує унікальністьпідприємства у певній галузі чи сфері та може застосовуватись у багатьох видахбізнесу (ключові компетенції).

Аналіз підходів докласифікації конкурентних переваг дає можливість зробити висновок, що найбільшприйнятною як з наукової, так і з практичної точки зору є класифікаціяконкурентних переваг фірми за шістьма критеріями: відношенням до системи (підприємства);сферою прояву; джерелами створення та можливістю імітації; тривалістю дії;місцем формування; видом ефекту, який отримує підприємство від реалізаціїпереваги (табл. 1.1).

Таблиця 1.1. Класифікаціяконкурентних переваг підприємства [25]

№ Ознака класифікації Види переваг Відношення до системи (підприємства)

зовнішні

внутрішні

Сфера прояву

Конкурентні переваги, що створюються у сферах:

постачання

НДДКР

виробництва

реалізації

сервісу та експлуатації

Джерела створення та можливість імітації

конкурентні переваги “низького рівня”

конкурентні переваги “високого рівня”

конкурентні переваги “найвищого рівня”

Тривалість дії

стратегічні переваги

тактичні переваги

Місце формування

Переваги, які формуються:

на робочому місці

в окремому підрозділі

в організації в цілому

Вид ефекту, який отримує підприємство від реалізації переваги

Конкурентні переваги, які дозволяють отримати:

Науково-технічний ефект

економічний ефект

соціальний ефект

екологічний ефект

Запропонована класифікаціяохоплює більшість конкурентних переваг, які можуть бути сформовані наконкретному підприємстві. Для конкретного підприємства суттєве практичнезначення має поділ конкурентних переваг за джерелами створення та стійкістю до конкурентногокопіювання переваг:

1.        “низькогорівня”, які можуть бути легко досягнуті чи скопійовані конкурентами(використання дешевої робочої сили, забезпеченість широким спектром сировиннихресурсів тощо). Ці переваги базуються на вартості чи доступності факторіввиробництва і не гарантують стабільного положення на ринку;

2.        “високогорівня”, які є наслідком цілеспрямованої діяльності підприємства, як правило,пов’язані зі значними витратами і важко піддаються копіюванню (сучаснапатентована технологія; спеціалізовані програми відтворення робочої силивисокої кваліфікації; висока репутація підприємства, заснована на активніймаркетинговій діяльності; наявність розгалуженої збутової мережі та мережітехнічного обслуговування);

3.        “найвищогорівня”, до яких відноситься постійна модернізація виробництва і видівдіяльності, що супроводжується виснаженням конкурента, якщо він їх і досягає.

Крім характеру джерелаконкурентної переваги на її стійкість впливає також кількість таких джерел. Чимскладнішим і численнішим є набір джерел певної переваги фірми над конкурентами,тим менша імовірність копіювання та тривалішим буде термін відставанняконкурентів. Визначальну роль відіграє також постійна модернізація всіх сфердіяльності підприємства, від поповнення та вдосконалення інструментаріюмаркетингових досліджень попиту до рівня якості та комплексності після-продажногообслуговування клієнтів. Тобто для збереження переваг потрібні зміни,вдосконалення, нововведення.

 

1.4 Основні методи та види економічного аналізу участі підприємства узовнішньоекономічних зв’язках

 

Для визначенняефективності експортно-імпортних операцій необхідно на підприємствахорганізувати облік, що забезпечує отримання необхідної достовірної інформаціїпро продаж (закупівлі) в абсолютному та натуральному вираженні, а також провитрати та доходи, пов'язані із реалізацією (закупкою) товарів на зовнішньомуринку в розрізі окремих держав.

Визначенняекономічної ефективності та ефекту експортної діяльності підприємства доцільнопроводити в наступній послідовності [27]:

1.розрахунок беззбиткової зовнішньоторговельної ціни експортного товару (привідомих повних витратах відповідно до базисних умов постачання);

2.розрахунок максимально прийнятних повних витрат на експорт товару відповідно добазисних умов постачання (при відомій зовнішньоторговельній ціні);

3.розрахунок економічного ефекту товару;

4.розрахунок економічної ефективності експорту товару.

Прирозрахунку показників ефективності експорту необхідно враховувати наступніумови:

а) ціназа експортну продукцію зовнішньоторговельних операторів зафіксована вукраїнській валюті;

б) ціназа експортну продукцію зовнішньоторговельних операторів зафіксована у валютіімпортера або третіх країн;

в) спосібоплати за товар комерційний кредит.

1.Розрахунок беззбиткової зовнішньоторговельної ціни експортного товару (привідомих повних витратах) з врахуванням наведених умов виглядає наступним чином:

В ек.б. ц = В ек.в, (1.1)

де В ек.б.ц.беззбиткова експортна ціна товару, грн.;

В ек.вповні витрати на експорт товару (витрати, пов'язані із виробництвом товару тайого реалізацією на зовнішньому ринку), грн.

В ек.б.ц1= В ек.з.: k в.е. (1.2)

де В ек.б.ц1– беззбиткова ринкова ціна, грн.;

k в.е.–курс валюти за даними Національного банку України на розрахункову дату, грн./вал. од.

В ек.б.ц.2= В ек.з.: ( k в.е x k кр. ) (1.3)

де В ек.б. ц 2 беззбиткова експортна ціна товару, грн.;

k кркоефіцієнт кредитного впливу.

Використаннякомерційного кредиту (авансу) у здійсненні експортно-імпортних операцій, якізабезпечують обмін продукцією у матеріально-речовій формі, обумовлюєкоригування показників економічної ефективності та ефекту за допомогоюкоефіцієнту впливу та розраховується за формулою:

k кр= ( В ек.т. * Р * t ): (1+Р н) (1.4)

де k кркоефіцієнт кредитного впливу;

В ек.т експортна ціна товару, грн.;

Р розміркомерційного кредиту (авансу), %;

t терміннадання комерційного кредиту (авансу), рік;

Рнрозмір додаткового прибутку.

Комерційнийкредит (аванс) як спосіб розрахунку використовується зовнішньоторговельнимиоператорами для реалізації міжнародних угод, пов'язаних із купівлею-продажеммашин і устаткування.

2.Розрахунок максимально допустимих повних витрат на експорт визначеного товару(при відомій зовнішньоторговельній ціні) необхідно здійснювати з врахуваннямнаведених умов за наступними формулами:

В maxек = В ек. т (1.5)

де В mахек максимально допустимі повні витрати підприємства на експорт товару,грн.

В maxек 1 = В ек.т x k в.е (1.6)

де В mахек 1 максимально допустимі повні витрати підприємства на експорт товару,грн.

B maxек2 = В ек.т х k в.е. x k кр. (1.7)

де В maxек2 максимально допустимі повні витрати підприємства на експорт товару,грн.

Якщо В maxек2 (В max ек1, В max ек2 ) > В ек.т,то експорт обраного в даному випадку товару для підприємства є економічнонедоцільним.

3. Розрахунокекономічного ефекту експорту товару необхідно проводити за формулами:

Е ек.п = В ек.т В ек.в,(1.8)

де Е ек.п економічний ефект експорту товару, грн.;

В ек.т виручка від експорту товару, грн.;

В ек.в повні витрати підприємства на експорт товару, грн.;

Е ек.п 1 = В ек. т В ек. в = (В ек.г + В в.)— В ек. в (1.9)

де Е ек.п 1 економічний ефект експорт товару, грн.

В ек.т= В ек.г + В в, (1.10)

де В ек. ггривневий еквівалент відрахувань до валютного фонду підприємства, розрахованийшляхом перерахунку валютної виручки у гривні за курсом Національного банку Українина дату надходження валюти, грн.;

В вгривнева виручка від обов'язкового продажу валюти, грн.

Е ек.п2= (В ск.г+В в) х k кр В ек.в, (1.11)

де Еек. п 2 економічний ефект експорту товару, грн.

Якщо Е ек.п(Е ек.п1, Е ек.п2) є додатною величиною, то експортвибраної продукції економічно вигідний, а тому слід шукати можливості для йогозбільшення з врахуванням досягнутого рівня виробництва.

4.Розрахунок економічної ефективності експорту товару необхідно проводити заформулами:

ЕЕ ск.п = В ек. т: В ек. в, (1.12)

де ЕЕ ек.п економічна ефективність експорту.

ЕЕ ек.п1= (В ек.г + В в): В ек.в, (1.13)

де Е ек.п 1 економічна ефективність експорту.


ЕЕ ек.пЕек.п2 = (В ек.г + В в) х k кр: В ек.,(1.14)

де Е ек.п 2 економічна ефективність експорту.

Е ек.п 3 = О ек.т: С ек. т, (1.15)

де Е ек.п3економічна ефективність експорту;

О ек.тобсяг експортних товарів у внутрішніх середньорічних цінах, тис. грн.;

С ек.т виробнича собівартість експортних товарів, тис. грн.

ЕЕ ек.г.= ( В ек.г. + В в – В ) х 100 х ( В ек.г. + В в.) (1.16)

В ек.г.+ В в. К ек.т.

де Е ек.п 4 економічна ефективність експорту, %;

К ек.т середньорічна вартість основного та оборотного капіталів при виробництвіекспортної продукції, тис. грн.

Напідставі показників, які визначаються за формулами (1.11.16), можна зробитинаступні висновки про економічну ефективність експорту:

1.        Е ек. п (Е ек.п1, Е ек. п 2),ЕЕ ек. п (ЕЕ ек. п 1, ЕЕ ек. п 2), ЕЕ ек.п 3 > ЕЕ ек. п 4 доцільно розраховувати при укладаннікожної експортної угоди з метою вибору найбільш оптимальної за критерієммаксимуму Е ек. п (Е ек. п 1, Е ек. п 2) та заумови ЕЕ ек. п (ЕЕ ек.п1, ЕЕ ек. п 2) > Е ек.п 3;

якщо Е ек.п (Е ек. п 1, Е ек. п 2) > 1, а Е ек. п(Е ек.п 1, Е ек. п 2) > ЕЕ ек. п 3, тоекспорт відповідних товарів є для підприємства економічно вигідним і слідшукати шляхи збільшення експорту даних товарів з врахуванням найбільш вигіднихнапрямків експорту;

ЕЕ ек.п4 свідчить про рівень ефективності експорту відповідних товарів, прицьому перша частина формули (1.16) показує, який відсоток доходу підприємствоотримає від реалізації експортної операції, а друга визначає, скільки разів заперіод, що розглядається, капітал, авансований на експорт, зміг обернутися.Відповідно, чим більше обидві частини даної формули, тобто величина ЕЕ ек.п 4, тим вигідніше експорт відповідних товарів.

Показникиефективності експортних угод доцільно використовувати при аналізі експортноїдіяльності підприємства за минулий період; обґрунтуванні окремих пропозицій прореалізацію товару; планування експортної діяльності на майбутній період.

 

1.5 Характеристика факторів, які впливають на ефективність зовнішньоїдіяльності підприємства

 

Для систематизації й аналізузовнішньоекономічної діяльності виробничо-економічних систем, що функціонують уринкових, тобто в умовах, що змінюються, реалізації цілей свого існування йрозвитку, доцільно виділити визначальні складові (домінанти), що роблять впливна систему зовнішньоекономічної діяльності підприємств [29].

Домінантизовнішньоекономічної діяльності підприємства визначаються насампередстратегічними й тактичними цілями функціонування підприємства, які в окремовзяті періоди часу найчастіше не збігаються.

Стратегічні домінанти цескладові, які визначають вплив на систему зовнішньоекономічної діяльностіпідприємства при реалізації стратегічних цілей його функціонування, а тактичнідомінанти це основні складові, які визначають вплив на системузовнішньоекономічної діяльності підприємства при реалізації тактичних цілеййого функціонування. Таким чином, стратегічні домінанти впливають на досягненнядовгострокових цілей зовнішньоекономічної діяльності підприємства, а тактичні короткостроковихцілей. У свою чергу, стратегічні й тактичні домінанти зовнішньоекономічноїдіяльності визначаються впливом як зовнішніх, так і внутрішніх факторів, які здійснюютьвплив на функціонування підприємства.

До зовнішніх факторів, щовизначають стратегічні й тактичні домінанти зовнішньоекономічної діяльностіпідприємства, відносяться [29]:

зовнішньоекономічна політикадержави експортера;

світова господарськаситуація;

політична, економічна ймаркетингова ситуація в країнах, що входять у зони зовнішньоекономічноїдіяльності підприємства.

Основною особливістюзовнішніх факторів є їхня інваріантність стосовно стратегічної й тактичноїдіяльності підприємства. Порушення інваріантності, тобто надання впливу наструктуру й ступінь впливу зовнішніх факторів пов'язані з великими витратамипідприємства й під силу тільки наймогутнішим виробничо-економічним системам,підтримуваним протекціоністською політикою держави.

До внутрішніх факторів, щовизначають стратегічні й тактичні домінанти зовнішньоекономічної діяльностіпідприємства, відносяться:

організаційна структурапідприємства;

інформаційне забезпеченнязовнішньоекономічної діяльності підприємства (якість інформації, швидкістьодержання інформації);

якість макроекономічногоаналізу ситуації в країні експортері;

здатність до якісного аналізукон'юнктури ринків товарів, що дозволяє вчасно й ефективно задовольнятивиявлені потреби в продукції, послугах;

здатність до ефективноївиробничої диверсифікованості;

необхідний рівень адаптивнихякостей, що дозволяють гнучко реагувати на зміни зовнішнього ринку (технологічна,ресурсна, організаційна гнучкість підприємства, як виробничо-економічноїсистеми);

забезпечення необхідногорівня конкурентоспроможності товару, необхідного для існуючих і перспективнихсегментів ринку;

здатність виробничо-економічноїсистеми в найбільш повнім і ефективному використанні наявних у розпорядженні йвсіх видах ресурсів, що здобуваються для майбутнього виробництва;

здатність забезпеченнявисокоефективного функціонування підприємства за допомогою найбільшраціонального використання його інвестиційного потенціалу;

організація чіткоїсинхронізації роботи організаційних, виробничих і транспортних ланокпідприємства при виконанні експортних замовлень;

принципи й форми роботифахівців у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Зовнішні й внутрішні факториформують домінанти зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Аналізперерахованих вище факторів дозволяє визначити загальну структуру длястратегічних і тактичних домінант зовнішньоекономічної діяльності підприємства,яка включає наступні складові [33]:

1.        Потенціалзакордонного ринку. Ця складова насамперед характеризується обсягами можливих продажівпідприємствами експортерами, а також показниками темпу зміни ємностізакордонного ринку.

2.        Зовнішньоекономічнаполітика країн-експортерів і країн-імпортерів. Ця складова характеризуєтьсяпараметрами експортно-імпортних бар'єрів, законодавчим середовищем, політичнимифакторами.

3.        Конкурентнаперевага підприємства, що визначається факторами, які сформувалися в країні базуванняпідприємства й віддзеркалює продуктивність використання всіх видів ресурсів.Продуктивність використання ресурсів прямо зв'язана зі зниженням витратвиробництва, з одного боку, і зі збільшенням адаптивних якостей функціонуванняпідприємства, з іншої сторони.

4.        Система,що забезпечує можливість своєчасного й адекватного відбиття ситуацій, щоскладаються на зовнішньому ринку. Ця система включає сканування й моніторинг зовнішньогоринку, а також прогноз ситуацій, що складаються.

5.        Системасинхронізації роботи всіх ланок підприємства по забезпеченню ефективностівиконання експортних функцій. Ця складова є специфічною й характерна длявиробників експортерів, що є великими промисловими комплексами. Виконанняекспортного замовлення, як правило, пов'язане із чітким виконанням і погодженнямграфіків виробництва, формування, транспортування й доставки точно в строкекспортних партій продукції.

 


РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ, ПРИБУТКОВОСТІ ТАРЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ „ІНТЕРПАЙП НТЗ” ПРИ ЗДІЙСНЕННІЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

2.1 Характеристикапідприємства ВАТ „Інтерпайп НТЗ”

 

ВАТ „ІнтерпайпНижньодніпровський трубопрокатний завод” (м.Дніпропетровськ) є провідним підприємствомУкраїни по виробництву сталевих труб та суцільнокатаних залізничних колес [38].

Основним видом діяльностіТовариства є виробництво та реалізація сталі, металевих труб, суцільнокатанихколіс, кільцевих виробів та бандажів. Основними видами продукції є:

-          трубисталеві безшовні гарячедеформовані;

-          трубиобсадні та муфти до них;

-          трубисталеві безшовні холоднодеформовані загального призначення, а також високої таособливо високої точності;

-          трубипідшипникові;

-          трубисталеві електрозваренні прямошовні, водогазопровідні та профільні;

-          суцільнокатанізалізничні колеса;

-          залізничнібандажі;

-          прямокутніта складнопрофільні кільцеві вироби з вуглецевих та легованих марок сталі;

-          трубинасоснокомпресорні та муфти до них.

Сталь, що виплавляєтьсямартенівським цехом, використовується в основному для внутрішніх потреб.

Сучасні технології й устаткування,система контролю якості й іспитів продукції забезпечують постачання труб потехнічних вимогах споживачів, цілком відповідають вимогам національних іміжнародних стандартів (API 5L, API 5CT, DIN, EN, ASTM, NFA).

Товариство є провіднимпідприємством України за обсягом експорту сталевих труб та коліс у країнидальнього зарубіжжя. Найбільшим попитом користуються суцільнокатані залізничніколеса та труби нафтового сортаменту.

20 вересня 1989 року булостворене на добровiльних засадах орендне пiдприємство «Нижньоднiпровськийтрубопрокатний завод iменi Карла Лiбкнехта». Згiдно iз законодавствомУкраїни договiр оренди у сiчнi 1993 року був переоформлений з Фондом державногомайна України.

28 грудня 1994 року шляхомреорганiзацiї орендного пiдприємства «Нижньоднiпровський трубопрокатнийзавод iменi Карла Лiбкнехта» було створене відкрите акціонерне товариство«Нижньоднiпровський трубопрокатний завод».

У 1995 р. запроваджений в експлуатаціюкомплекс позапiчної обробки сталi у складi пiчковшвакууматор.

Приватизацiя заводу завершена(наказ Фонду державного майна України № 1397 вiд 8 грудня 1997 року «Прозавершення процесу приватизацiї ВАТ „Нижньоднiпровський трубопрокатнийзавод“).

Вiдкрите акцiонернетовариство „Нижньоднiпровський трубопрокатний завод“ за рiшеннямпозачергових загальних зборiв акцiонерiв Підприємства, якi вiдбулися 9 лютого2007 року, перейменований у ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „IНТЕРПАЙПНИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД“ (без змiни органiзацiйноправовоїформи).

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО»IНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНIПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" є повнимправонаступником Вiдкритого акцiонерного підприємства «Нижньоднiпровськийтрубопрокатний завод».


Таблиця 2.1 Основніреєстраційні дані ВАТ “Інтерпайп НТЗ” [38]

Код ЄДРПОУ: 05393116 Назва українською мовою: ВАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" Повна назва українською мовою: ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" Назва іноземною мовою: ОАО «ИНТЕРПАЙП НТЗ» Місце основної реєстрації в органах податкової служби: 402СДПI ПО РОБОТI З ВПП У М.ДНIПРОПЕТРОВСЬК (М.ДНIПРОПЕТРОВСЬК) Адреса юридична: 49081 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, IНДУСТРIАЛЬНИЙ, ВУЛИЦЯ СТОЛЄТОВА д.21 Адреса фактична: 49081 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, IНДУСТРIАЛЬНИЙ, ВУЛИЦЯ СТОЛЄТОВА д.21 Дата основної реєстрації в ДПА: 20.01.1995 Номер основної реєстрації в ДПА: №51 Статус: перебуває на облiку Стан платника ОСНОВНИЙ ПЛАТНИК Дата реєстрації в держадміністрації: 28.12.1994 Орган державної реєстрації: (4052092)ВИКОНАВЧИЙ КОМIТЕТ ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ МIСЬКОЇ РАДИ БАБУШКІНСЬКИЙ ДНIПРОПЕТРОВСЬКА Статутний фонд (в грн.): 13471250,00 Орган управління: (0)Не визначено Організаційноправова форма: (231)ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Кількість співробітників: 8538 Тип платника податків: ГОЛОВНЕ ПІДПРИЄМСТВО Форма власності: (0)НЕ ВИЗНАЧЕНО Форма фінансування: (2)ГОСПРОЗРАХУНОК Коментар: ПЕРЕРЕЄСТРОВАНО В МІСЬКВИКОНКОМІ 28.12.94Р. N10059АТ

Керівники:

Ідентифікаційний номер ПІБ посада Номер телефону Ознака факсу Додатковий номер 2400300236 КОРОТКОВ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ директор 359301 2333500261 СОКОЛОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА головний бухгалтер 359350

Види діяльності:

Код виду діяльності Назва виду діяльності 12130 ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ МЕТАЛIВ 12140 ВИРОБНИЦТВО ТРУБ 21210 МЯСНЕ ТА МОЛОЧНЕ СКОТАРСТВО 61124 МОНТАЖНI РОБОТИ 71130 ОПТОВА ТОРГIВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНIЗАЦIЙ, КРIМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦIЇ 71212 АПТЕЧНI ЗАКЛАДИ 95130 КОНСТРУКТОРСЬКI ОРГАНIЗАЦIЇ, ВIДНЕСЕНI ДО ЧИСЛА НАУКОВИХ УСТАНОВ

Засновники:

Засновник Код засновника юридичної особи Код засновника фізичної особи Сума внеску в статутний фонд Країна РАМЕЛТОН ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД 1 3 641 029,00 КIПР САЛЕКС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД 2 8 082 750,00 КIПР ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 32945 0,00 УКРАЇНА ОРГАНІЗАЦІЯ ОРЕНДАРІВ НИЖНЬОДНІПРОВСЬКОГО ТРУБОПРОКАТНОГО З 20240060 0,00 УКРАЇНА

Реєстр ПДВ:

Код реєестру ПДВ Номер свідоцтва Дата видачі свідоцтва Ознака актуальності свідоцтва Дата анулювання свідоцтва 53931104023 3313811 1.09.1999 анульоване 24.02.2007 53931104643 4317497 28.06.1997 анульоване 31.08.1999 53931104023 100024541 24.02.2007

Найважливiшим напрямкомрозвитку пiдприємства є менеджмент якостi. Система управлiння якiстю на заводiсертифiкована вiдповiдно до вимог мiжнародного стандарту ISO 9001:2000,упроваджений i вже третiй рiк активно дiє технiчний аудит з цих питань.Постiйне пiдвищення конкурентоспроможностi продукцiї стало прiоритетноюзадачею, незмiнним додатком успiху в роботi на престижних зарубiжних ринках.

Для пiдвищенняконкурентоспроможностi заводської трубної продукцiї, перш за все нафтовогосортаменту в ТПЦ4 введений в експлуатацiю найсучаснiший ультразвуковийдефектоскоп «Трускоп», виготовлений фiрмою «Tuboscope»(США), який дозволяє контролювати можливi подовжнi, поперечнi i похилi дефекти,вiдстежувати геометричнi параметри 100% труб.

Проведенi заходи щодополiпшення товарного виду труб, також введена в практику упаковка готових довiдвантаження труб в зручнi для споживача ложементи. У найближчiй перспективiздiйснюватимемо iнструментальний контроль на всiх стадiях виробництва продукцiї,не обмежуючись тiльки здавальним контролем, що значно пiдвищить ступiньгарантiї якостi. Розробленi заходи направленi на iстотне пiдвищеннястабiльностi гарячого прокату. У технологiчних потоках встановленi новi, атакож добре реконструйованi засоби неруйнiвного контролю.

Ведуться роботи поупровадженню технологiї шведської компанiї «OVAKO Steel & SKF GroupCompany», яка дозволяє застосовувати замаслену окалину як наповнювача доасфальтобетону. Значнi засоби направленi на озеленення заводських виробничихтериторiй.

Застосування нових методiвуправлiння заводом, розширення сортаменту продукцiї iз застосуванням новихтехнологiй та модернiзацiї устаткування, квалiфiкованi кадри дозволяють заводузаймати лiдируючi позицiї у виробництвi сталевих безшовних труб i залiзничнихколiс.

ВАТ «IНТЕРПАЙП НТЗ»має у своєму складi шiсть товаровиробничих цехiв, до складу яких входятьтрубопрокатнi цехи №№ 1,3,4,5, трубоелектрозварювальний цех, колесопрокатнийцех, мартенiвський цех, сталефасоноливарний цех, автотранспортний тазалiзничний цехи; добре оснащену дослiдну базу у виглядi семи лабораторiй;вiсiм управлiнь, сервiсний центр, центр соцiального розвитку, iнститутрозвитку, потужнiй iнтелектуальний кадровий потенцiал у виглядiзаводоуправлiння, базу вiдпочинку, палац культури, дитячий оздоровчий табiрiменi Олега Кошевого, обладнану за останнiм словом медичної технiки полiклiнiкута iнших пiдроздiлiв.

Функцiї основних цехiв ВАТ“Інтерпайп НТЗ” :

трубопрокатний цех № 1 (ТПЦ №1) виробляє труби нафтового сортаменту: стальнi безшовнi для трубопроводiв;

трубоелектрозварювальний цех(ТПЦ № 2) виробляє електрозварювальнi труби загального призначення,водогазопровiднi, профiльнi труби;

трубопрокатний цех № 3 (ТПЦ №3) виробляє гарячекатанi труби iз вуглецевих марок сталi, гарячекатанi ШХ,холоднокатанi з вуглецевих марок сталi, холоднокатанi ШХ, холодно тягнутi дляПЕН i ПЕД;

трубопрокатний цех № 4 (ТПЦ №4) виробляє обсаднi труби з муфтами, труби нафтового сортаменту;

трубопрокатний цех № 5 (ТПЦ №5) виробляє труби гарячекатанi та обсаднi;

колесопрокатний цех (КПЦ) виготовляєсуцiльнокатанi колеса та бандажi: локомотивнi, трамвайнi, для вузької колiї, атакож кiльцевi вироби.

ВАТ “Інтерпайп НТЗ” маєвласнi потужностi по виплавцi сталi – мартенiвський цех. Виплавка сталi напiдприємствi дає можливiсть безпосередньо контролювати її якiсть та бути бiльшгнучкими у виборi марок сталi, якi потрiбнi для виконання термiнових замовленьпо рiзним видам продукцiї. Мартенiвським цехом виплавляється сталь длявиробництва труб у трубопрокатних цехах № 1 та 4, колiс, кiлець та бандажiв уколесопрокатному цеху.

Для забезпечення дiяльностiосновних цехiв та iнших структурних пiдроздiлiв функцiонують допомiжнi цехи утому числi: сталефасоноливарний, автотранспортний цех, залiзничний цех.


2.2 Економічний аналіззовнішньоекономічної діяльності підприємства ВАТ „Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатнийзавод” у 2003 2007 роках

 

2.2.1 Аналіз структуриреалізації продукції на експорт та на внутрішній ринок

За результатами2004 року обсяг реалізуємої продукції склав 699 754 тони.

В загальномуобсягу відгруженої продукції 29,98 % склали труби горячедеформованінефтепроводні и горячедеформованого загального призначення, 27,94 % трубиобсадні, 30,92 % колеса, 0,94 % бандажі та кільця.

География поставок продукціїзаводу розподіляється по регіонах наступним чином: країни СНД 45,52 %, Україна– 32,37 %, дальне зарубіжжя 22,11 %.

У 2004 році порівняно з 2003роком збільшились поставки в Росію на 16,49 %, знизились поставки на внутрішнійринок на 27,69 % та на експорт в дальнє зарубіжжя на 3,63 %.

За результатами2005 року обсяг реалізуємої продукції склав 749 557 тони.

В загальномуобсягу відгруженої продукції 32,43 % склали труби горячедеформованінефтепроводні и горячедеформованого загального призначення, 31,68 % трубиобсадні, 26,19 % колеса, 1,82 % бандажі та кільця.

География поставок продукціїзаводу розподіляється по регіонах наступним чином: країни СНД 35,49 %, Україна– 30,26 %, дальне зарубіжжя 34,24 %.

У 2005 році порівняно з 2004роком знизились поставки в Росію на 14,42 %, и на внутрішній ринок на 2,11 %,підвищились поставки на експорт в дальнє зарубіжжя на 12,13 %.

За результатами2006 року обсяг реалізуємої продукції склав 801 969 тон.

В загальномуобсягу відгруженої продукції 33,05 % склали труби горячедеформованінефтепроводні и горячедеформованого загального призначення, 32,42 % трубиобсадні, 25,66 % колеса, 1,26 % бандажі та кільця.

География поставок продукціїзаводу розподіляється по регіонах наступним чином: країни СНД 37,67 %, Україна– 30,77 %, дальне зарубіжжя 31,56 %.

У 2006 році порівняно з 2005роком збільшились поставки в Росію на 0,52 %, и на внутрішній ринок на 0,52 %,знизились поставки на експорт в дальнє зарубіжжя на 2,68 %.

Підприємством за 2007 рiк реалiзованопродукцiї в натуральному виразi 818853 тон, у тому числi:

колеса суцiльнокатанi 211 011тон;

труби нафтопровiднi 278 823тон;

труби обсаднi 246 501 тон

Чистий дохiд(виручка) вiдреалiзацiї за 2007 рік складає 4 693 794 тис. грн. у тому числi:

колеса суцiльнокатанi 1 565403 тис.грн.;

труби нафтопровiднi 1 265 471тис.грн.;

труби обсаднi 1 431 542тис.грн.;

Виробництво продукції ввартісному та натуральному виразі в діючих цінах за 2006 та 2007 роки наведеноу наступній таблиці 2.2.

В порівнянні з 2006 роком обсяг реалізованої продукції в 2007 році зрісна 879 805,0 тис.грн, або на 23,1%. Обсяг виробленої продукції збільшився на809 986,0 тис. грн. або на 21,2%. В 2007 році в порівнянні з 2006 роком обсягвиробництва основних видів продукції в натуральному виразі збільшився: труб на1,1%, коліс на 2,4%, кілець та інших видів прокату на 10%.

еще рефераты
Еще работы по международным отношениям