Реферат: Дорожні чеки

Міністерствоосвіти і науки України

Національнийуніверситет харчових технологій

Кафедраменеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Контрольна робота

з дисципліни:“Міжнародні розрахунково-кредитні та валютні операції”

Дорожні чеки

Виконала:

студентка 6 курсу

(з.ф.н.) спеціальністьМЗЕД

Барабаш Марина

Перевірив:

Викладач

Тюха Ірина Володимирівна

Київ – 2009


Зміст

Теоретичне питання 18

Теоретичне питання 12

Задачі

Список використаної літератури


Теоретичнепитання 18

 

Дорожнічеки. Сутність, види, механізм операції

Банківськийчек — письмовий наказ банку — володаря авуарів за кордоном своємубанку-кореспонденту про перерахування певної суми з його поточного рахункавласникові чека. Експортери, отримавши такий чек, продають його своїм банкам.

Чековаформа міжнародних розрахунків. У міжнародних розрахунках використовуються такожчеки, які вперше з’явилися в XVI ст. у вигляді квитанції касирів, котрі зазберігання грошей стягували відсотки із вкладників. Розрахунок чеками — формабезготівкових розрахунків, у якій використовуються розрахункові чеки. Чеквиписується платником і передається одержувачеві грошей при відправленні йомутоварів. При пред’явленні чека банку сума його зараховується на рахунокпред’явника.

Чек(cheque) — безумовний наказ клієнта банку, який веде його поточний рахунок, просплату певної суми грошей пред’явникові чека або іншій, указаній на чеку особі.Цей інструмент особливо поширений у США, Канаді, Великобританії.

Платежіза допомогою чеків усе ще мають велике значення у світовому платіжному обігу;при цьому відрізняють банківські та приватні чеки.

Існуютьрізні підстави для платежу за допомогою чека замість переказу. Так, чековимплатежам надається перевага тоді, коли платникові невідомі номер рахунка табанк одержувача або якщо він виписує чек і сам його використовує для того, щободержати процентні переваги в результаті збільшення відстрочки платежу (пізнішедебетування його рахунка на суму еквівалента у зв’язку з тривалим терміномобігу — тривалість інкасової операції). При платежах у США, де не заведеноздійснювати оплату переказами, дуже вигідно використовувати чеки, особливо,якщо одержувач платежу не має рахунка в банку-кореспонденті, який бере участь воперації. У цьому разі можна частково уникнути високого збору американськихкредитних установ за виставлення чека (в основному при переказуванні відносноневеликих сум).

Задопомогою чеків здійснюються також платежі у третіх валютах, наприклад, удоларах США — до Аргентини, у фунтах стерлінгів — до Індонезії, причому воничасто передаються одержувачеві платежу безпосередньо, а не через відповіднукредитну установу. Це дає переваги одержувачеві, оскільки він сам можевизначити момент переведення суми чека в національну валюту й по можливостідочекатися вигідного курсу.

Іншоюпричиною оплати за допомогою чека може бути можливість миттєвого запису банком,який обслуговує зарубіжного одержувача, у кредит його рахунка еквівалента чекаіз зауваженням стосовно наступного надходження. А це означає прискоренняплатежу, оскільки бенефіціар уже в день отримання чека може розпоряджатися йогоеквівалентом.

Уміжнародних розрахунках заведено виставлення ордерного чека, при чому кредитніустанови виписують свої чеки здебільшого тільки в ордерній формі та індосуютьїх повним або бланковим індосаментом. Ці банківські чеки мають відповідативимогам чекового законодавства окремих країн з урахуванням Женевської угоди таГанських постанов.

Щобуникнути зловживань при передаванні чека на інкасо банку-кореспонденту,національні кредитні установи використовують наведений нижче спрощений танепідписаний індосамент, що найчастіше застосовується:

Рау tо the оrdег оf аnу Ваnk,

Ваnкеr оr Тrаst Соmраnу

Оплата за наказом будь-якого банку, банкіра або трастової компанії Prior/or missing endorsement guaranteed Перший/або відсутній індосамент гарантується Назва інституту Назва фірми

Чек —різновид переказного векселя, де платником є банк. Чеки використовують фізичніта юридичні особи для взаємних розрахунків. Власник рахунка отримує чековукнижку і виписує чеки в межах залишку коштів на рахунку (або більше цьогозалишку, якщо є домовленість про овердрафт).

Необхідніреквізити чека: назва банку, безумовний наказ про оплату суми, одержувачкоштів, дата і місце виписування чека, підпис чекодавця. Чек може мати довільнуформу і бути виписаним на звичайному аркуші паперу. Але, як правило,застосовується стандартна форма чека (див. рис. 1).

Уверхньому правому куті чека зазначається кодовий номер банку, якийвикористовується при сортуванні чеків. У нижньому рядку є цифри, надрукованімагнітним чорнилом, що використовуються при комп’ютерній обробці чека: зліва направо— номер чека, кодовий номер банку, номер рахунка клієнта, сума чека.

Аналогічновекселю, залежно від того, на чию користь виписано чек, розрізняють такі видичеків:

іменні(рау tо thе пате оf Н) — заплатіть тільки N;

ордерні(рау tо thе order оf N) — заплатіть N або за його наказом;

напред’явників (рау tо thе bearer) — заплатіть пред’явникові.

Чекиможуть використовуватися за індосаментом (передавальний напис на зворотномубоці чека). Цим самим власник чека передає право отримання грошей за чеком іншійособі.

/>

Рис.1. Стандартна форма чека

Розрізняютьчотири види індосаментів:

Бланковийіндосамент. Власник чека ставить на його зворотному боці свій підпис, унаслідокчого чек стає документом на пред’явника, і будь-який законний власник можеотримати за ним кошти в банку.

Іменнийіндосамент. Власник ставить на звороті свій підпис і вказує ім’я особи, якійпередається право на отримання коштів за чеком.

Цільовийіндосамент. Власник чека вказує на звороті мету передавання чека іншій особі йобмежує можливість отримання коштів за чеком. Найчастіше такий індосаментпроголошує «Тільки для депонування». Іноді цей вид індосаменту використовуєтьсяразом з іменним («заплатіть Джону Увину, тільки для депонування»).

Безоборотнийіндосамент. Якщо власник чека хоче обмежити або виключити можливістьпред’явлення претензій за чеком у разі його несплати, у тексті індосаменту вінвикористовує слова «не обертається». Однак, щоб цей вираз був дійсним, банк,куди перераховуються гроші за чеком, повинен визнати його за допомогою власногоіндосаменту.

Банкзобов’язаний перевіряти послідовність індосаментів, але не несе відповідальностіза їх достовірність, тобто банк не відповідає за підроблення підписівіндосантів.

Чек зкросуванням. Можна обмежити право вилучення готівки з рахунка за чеком шляхомйого кросування — проведення двох паралельних ліній на лицьовому боці чека. Цеозначає, що вказана в чеку сума має бути зарахована на рахунок його пред’явникав даному банку або переказана в інший банк безготівковим шляхом. Чек зкросуванням ускладнює використання викрадених чеків, оскільки за ними не можнаотримати готівки. Чеки можуть бути кросовані попередньо друкарським способом, іклієнт банку отримує чекову книжку з кросованими чеками.

Відомірізні форми кросування чека. Воно може бути спеціальним, коли між лініямивказується точне найменування банку і номер рахунка одержувача коштів чи назвабанку і напис «не обертається, рахунок одержувача» («Smalltown Вапk, поtпеgоtiаblе, ассоипt оf рауее»). В інших випадках, якщо невідомий банк, кудипереказуються кошти, між лініями пишуть: «апа Со», «Not Nеgоtіаblе», «А/срауее».

Засвідченийчек. Банк спеціальним написом засвідчує підписи клієнта і наявність суми дляоплати чека. Банк несе за ним відповідальність і не може відмовитися відоплати, для чого в момент засвідчення чека сума знімається з рахунка чекодавцяі резервується на особливому рахунку. На лицьовому боці чека ставиться штамп«сеrtіfed», дата, назва банку і підпис працівника банку. Хоча банк незобов’язаний засвідчувати чек, це дуже поширена операція у великих банках.Засвідчені чеки використовуються там, де важливо мати еквівалент готівки,наприклад при операціях з цінними паперами (рис. 2).

/>

Рис.2. Зразок засвідченого чека (США)

Чекказначейства — чек, який містить підпис казначея банку і виписаний на банк (дляпогашення зобов’язань банку, купівлі устаткування для власних потреб тощо). Цічеки надійні й охоче приймаються в процесі обігу. Інколи банки продають їхклієнтам як заміну менш цінних засвідчених чеків.

Зупинкаплатежу за чеком (stop payment). Чекодавець має право повідомити банк провідмову від оплати вже виданого чека. Якщо банк, маючи таке розпорядження,оплатить чек, він бере на себе витрати за чеком. Тому в банку ведетьсяспеціальна картотека, де зазначені інструкції щодо припинення платежу. Однактака дія чекодавців не дуже заохочується, а в деяких випадках може навіть бутипокарана штрафом, конфіскацією чекової книжки, призупиненням права видачі чеківабо судовим покаранням. Крім того, банк не має права оплачувати чек, якщо вінотримав повідомлення про смерть або банкрутство чекодавця.

Оплатачека — відповідальна операція для банку. Чеки можуть бути підроблені, можутьмати різноманітні дефекти. Найчастіше це такі порушення:

підробленняпідпису чекодавця;

збільшеннясуми чека;

датуваннядатою, яка ще не настала;

прострочення(якщо пройшло більше шести місяців між датами виписки і пред’явлення чека,такий чек підлягає поверненню);

випискачека без покриття (несанкціонований овердрафт);

пропуску ланцюгу індосаментів.

Ризик,пов’язаний з видачею та оплатою чеків, може бути значно знижений завдякигарантійній чековій картці (check guaranteecard). У Великобританії банки почаливидавати ці картки надійним і перевіреним клієнтам із середини 60-х років.Тепер вони набули значного поширення.

Гарантійначекова картка є засобом ідентифікації власника рахунка в банку, який видавчекову книжку. Вона свідчить про те, що:

клієнтбанку може отримати готівку за чеком (у межах ліміту) у будь-якому відділенніцього банку (а не лише в тому, де ведеться рахунок клієнта);

чек,виданий клієнтом, буде оплачений незалежно від стану його рахунка і наявностіна ньому достатньої суми. При використанні гарантійної чекової картки необхідновиконати ряд умов, а саме:

чекмає бути підписаний у присутності касира банку, і підпис повинен збігатися зпідписом на картці;

карткамає бути не прострочена;

чекповинен бути стандартної форми і мати код сортування, надрукований на картці.

Водночаснаявність гарантійної чекової картки відкриває великі можливості длязловживань, оскільки оплата чека гарантується банком. Тому банки намагаютьсявидавати чеки лише тим клієнтам, які довели свою чесність і відповідальність вопераціях з банком. У табл. 1. наведена порівняльна характеристика векселя ічека.

Таблиця1.

Відмінністьчека від переказного векселя

Характеристики чека Характеристики векселя Чек оплачується після пред’явлення Вексель може бути як на пред’явника, так і строковим документом Чек виписується на банк Вексель не виписується на банк Чек ніколи не акцептується банком Вексель має бути підписаний платником Чек здебільшого не перебуває в обігу (хоча може передаватися за індосаментом), а прямо пред’являється в банк для оплати Вексель обертається, переходячи від одного власника до іншого За чеком банк залишається відповідальним протягом шести років з моменту виписки (Великобританія) Особа, яка видала вексель, звільняється від відповідальності, якщо вексель не пред’явлений платникові протягом короткого терміну (оскільки затримка збільшує можливість зловживань) За чеком може бути виконане кросування За векселем не може бути виконане просування Якщо підпис на чеку підроблений, банк може відмовитися від оплати Підроблення підпису векселедавця не звільняє акцептанта від обов’язку оплатити вексель

Єврочеки(Eurocheque) — це стандартизовані чеки, які випускаються банками — членамиміжнародної організації єврочеків і супроводжуються спеціальною гарантійноюкарткою. Цей вид платіжних документів виник наприкінці 60-х років, коли рядвеликих європейських банків надали своїм клієнтам право виписувати чеки під часпоїздок за кордон і отримувати за ними гроші у відділеннях зарубіжнихбанків-кореспондентів пред’явленням гарантійної картки.

Пізнішебула введена єдина форма чека, яка дістала назву єврочека. Його почали видаватиклієнтам фінансові установи (комерційні банки, ощадні банки, поштові установи)багатьох європейських країн, які приєдналися до системи єврочеків. Функціїєврочекової картки розширилися: вона не лише гарантувала оплату чека в межахустановленого ліміту, а й могла використовуватися як дебетна картка для зняттяготівкових грошей у мережі банківських автоматів. Особливість єврочека полягаєв тому, що його можна виписувати у валюті країни перебування: у Франції — уфранках, в Іспанії — у песетах тощо. Чек приймається для оплати за товаритисячами роздрібних торговельних установ у 40 країнах Європи і ПівнічноїАмерики.

Єврочек(чек у євровалюті) виписується банком без попереднього внеску клієнтомготівкових грошей і на більші суми в рахунок банківського кредиту строком домісяця; оплачується в будь-якій країні — учасниці угоди (з 1968 р.). За станомна початок 1991 р. банки 21 країни виписували єврочеки. Єдина форма єврочеків,оплата їх тільки за умови пред’явлення власниками гарантійних карток, контрольза обробкою єврочеків за допомогою ЕОМ сприяють удосконаленню розрахунків зміжнародного туризму. З 60-х років XX ст. у міжнародних розрахунках активновикористовуються кредитні картки.

Дорожнійчек. Стандартний грошовий документ, який виписується в місцевій або іноземнійвалюті і використовується в поїздках, закордонних подорожах для оплати товаріві отримання в банку готівки. Купуючи дорожній чек у банку, клієнт ставить наньому свій підпис. Він знову мусить підписатися на чеку при купівлі товару йодержанні готівки, обидва підписи звіряються. У випадку, коли дорожній чекзагублено або викрадено, власникові повертається його вартість.

Дорожній(туристичний) чек — платіжний документ, грошове зобов’язання (наказ) виплатитизазначену суму валюти його власникові. Дорожні чеки виписуються великимибанками в національній та іноземних валютах різної вартості. Зразок підписувласника проставляється в момент продажу йому чека.

Сьогодніпопулярними є дорожні чеки: VISА, Аmerican Ехргеss, Тhоmаs Сооk, Citicorp. Усіці чеки — іменні, схема роботи з ними така: при купівлі чека покупець ставитьсвій підпис у відведеному для цього місці, при одержанні готівки за нього — віншому. У разі, коли підписи збігаються, клієнт може отримати готівку. Якправило, за обмін чеків на місцеву валюту банки стягують певний процент —комісійні для покриття своїх витрат, розміри яких можуть значно відрізнятися врізних банках.

Дорожнічеки дуже зручні для українських клієнтів. Передусім для вивезення дорожніхчеків не потрібен спеціальний дозвіл, як це вимагається при вивезенні валютиготівкою.

Дорожній чек — зобов’язання фінансової установи виплатитивласнику чека зазначену в ньому суму у вказаній валюті. Крім того, дорожній чекє однією з найзручніших та найбезпечніших форм перевезення грошових коштів підчас подорожей по всьому світу.

Дорожні чеки обмінюються на готівкові кошти:

·          виключно власнику чека, який може поставити свій повторний підпис;

·          у розгалуженій мережі представництв American Express і майже всіхбанків світу;

·          за вигіднішим валютним курсом, ніж той, що пропонують пунктиобміну валют;

Звернувшисьдо одного з офісів American Express, Вам нададуть допомогу щодо використанняпродуктів компанії або ж здійснять безскомісійний обмін Ваших дорожніх чеків наготівкові кошти.

Перевагидорожніх чеків:

·          зручні у перевезенні; прості у використанні; не мають часовихобмежень у термінах використання;

·          приймаються до оплати товарів та послуг у переважній більшостімагазинів, готелей, ресторанів, пунктів прокату, сервісних центрів у багатьохкраїнах світу;

·          друкуються на спеціальному папері та мають кілька надійнихступенів захисту;

·          у разі їх втрати власники мають можливість отримати відшкодуваннягрошовими коштами або чеками

Дорожній чек має містити наступні реквізити:

·          назву документа — «дорожній чек» («Traveler’s Cheque»);

·          назву компанії-емітента, що випустила дорожній чек — AmericanExpress та ін.;

·          назву платника та його реквізити;

·          підписи уповноважених представників компаній-емітентів;

·          номінал і назву іноземної валюти;

·          серію і номер;

·          місця для підписів осіб, що придбають чеки.


Теоретичнепитання 12

Необхідністьта принципи кредитування зовнішньоекономічної діяльності

(International credit) – це економічні відносини, які виникаютьміж державами, іноземними комерційними банками та фірмами з метою передаваннявалютних, кредитних або товарних ресурсів на умовах повернення їх у визначеністроки з винагородою (відсотками).

На основі міжнародного кредиту сформувалися місткі міжнародніринки позичкових ресурсів. Крім великих національних, міжнародних за своїмхарактером (наприклад, нью-йоркський, лондонський та ін.), виникли й досягли насучасному етапі колосальних розмірів світовий ринок капіталів, ринок євровалютта єврокапіталів. Ключову роль на цьому ринку як суб'єкти міжнародних кредитнихвідносин відіграють міжнародні банківські консорціуми.

Фінансування зовнішньоекономічної діяльності може бути отриманозвичайними і нетрадиційними методами і надаватись банками, небанківськимиустановами або державними організаціями. Різні методи фінансування експортуподано в табл.2.

Для фінансування своїх зовнішньоторгових операцій експортери таімпортери можуть, у першу чергу, скористатися звичайними кредитними послугамиобслуговуючого їх банку, а саме, контокорентними кредитами. Але специфічніумови зовнішньої торгівлі спричинили виникнення особливих кредитних форм і/абоособливих форм забезпечення.

Таблиця 2.

Основні способи фінансуваннязовнішньоекономічної діяльності

Види фінансування

Звичайні або традиційні методи фінансування

Нетрадиційні методи фінансування

Короткострокове

·           Незабезпечений овердрафт у національній або іноземній валюті

·           Аванси під інкасо

·           Врахування або купівля векселів / чеків банком

·           Акцептні кредитні лінії

·           Аванси покупця

·           Експортний факторинг

·           Кредити експортних посередників

·           Фінансування через комісійні фірми

Середньострокове

·           Позика в національній валюті

·           Позика в іноземній валюті

·           Кредит спеціальної державної установи

·           Форфейтинг

·           Лізинг

·           Міжнародні кредитні союзи

·           Зустрічна торгівля

Довгострокове

·           Випуск єврооблігацій

·           Кредит покупцю

·           Проектне фінансування

·           Випуск акцій

Банки дуже часто підтримують зовнішню торгівлю своїх клієнтівгарантіями:

1. Гарантія повернення платежів (авансових сум). За такої гарантибанк, як правило, гарантує повернення авансових сум, отриманих його клієнтомдля здійснення тієї чи іншої операції з поставки. Але гарантія поверненняплатежів (авансових сум) зустрічається також при авансуванні певних операційщодо надання послуг, коли повернення авансів стає необхідним у випадкунездійсненої операції. Зазвичай розмір гарантій складає 15-30 % вартостізамовлення.

2. Гарантія пропозиції. При тендерах банк учасника тендернихторгів гарантує певною сумою виконання контрактів поставки і договоріввиробництва. Але це також розповсюджується на виплату сум, які зазвичайблокуються для можливо необхідного усунення браку. Звичайний розмір цієїгарантії 5-10 % від вартості поставки або послуг.

3. Гарантія коносаментів (letter ofidemnity). Банк бере на себеперед пароплавством зобов'язання відшкодування збитків, які можуть бутиюридичне заявлені у випадку відпуску товарів без коносаментів (коли товарприбув у порт, а відправлені поштою коносаменти ще знаходяться в дорозі).Одночасно він бере на себе зобов'язання дослати затримані оригіналиконосаментів. Доказом того, що вони були відправлені, як правило, є отриманнякопій, які завжди пересилають поштою окремо. Звичайний розмір такої гарантії10-15 % вартості товару.

Іноземне довгострокове фінансування розділяють на залучення коштівна іноземному фондовому ринку за допомогою іноземних облігацій та акцій і наотримання іноземних позик.

Ринок іноземних облігацій є просто частиною місцевого ринкуоблігацій, випущених іноземцями. Іноземні облігації також регулюються місцевимизаконами і повинні деномінуватися в національній валюті. Вони випускаються зфіксованою або плаваючою ставками та у вигляді облігацій, похідних від акцій.

Друга складова іноземного фондового ринку – фінансування шляхомпродажу акцій на іноземних ринках у валюті цих ринків. Перевага цього джерелафінансування полягає в можливості диверсифікації ризику компанії від продажусвоїх акцій на одному національному ринку; відбувається ізоляція компанії відможливого впливу великих місцевих акціонерів. Дана форма фінансування є упевному сенсі й рекламною акцією. Торгова марка у вигляді найменування емітентапотрапляє в ЗМІ, що висвітлюють події на фінансових ринках. Фінансові менеджерикорпорацій знаходять і інші додаткові причини випуску акцій за кордоном.Підтвердженням цьому є статистичні дані по так званих акціях «янкі», проданихіноземними емітентами в США: протягом останніх років їх вартість зросла у понад3 рази.

Окрім іноземного фінансування на фондових ринках компаніїзалучають іноземні банківські кредити. Як і у випадку з іноземними облігаціями,місцеве законодавство часто обмежує суму банківських кредитів для іноземців.Кредитування вітчизняного бізнесу на міжнародних фінансових ринках здійснюєтьсяу вигляді синдикованих кредитів. Ці кредити надаються декількома кредиторамиодному позичальнику, що дозволяє кредитору суттєво знизити ризики.

Євровалютні кредити

(Eurocredit) – це кредити, виражені у вільно конвертованій валюті,вкладеній у банку, який знаходиться поза країною її виникнення.

Найважливіша характеристика євровалютного ринку виражається втому, що позики тут на відміну від місцевого ринку кредитів здійснюються наоснові фіксованої надбавки до відсоткової ставки ЛІБОР (Лондонськаміжбанківська відсоткова ставка пропозиції). Ця надбавка переглядаєтьсязвичайно що півроку. Її величина залежить від рівня сприйнятого інвесторомризику на кредитування конкретного позичальника. При мінімальному ризику дефолту надбавка може бути навіть від’ємною. Деякі позичальники з високим кредитнимрейтингом (великі корпорації та банки) і національні інститути (наприклад,Світовий банк) беруть позики за ціною нижче ЛІБІД (Лондонська міжбанківськавідсоткова ставка попиту), яка зазвичай на 0,125% менша за ЛІБОР. З іншогобоку, в умовах середовища з високою невизначеністю надбавка на ЛІБОР у виглядіпремії за ризик може досягати 4-5%.

Єврокредити видаються приблизно терміном від 3 до 10 років. Уданий час спостерігається тенденція до збільшення цього строку. Десятилітнікредити для першокласних позичальників стали не рідкістю. Кредиторами на цьомуринку є виключно банки, що як правило утворюють синдикати для великогокредитування. Банк, що одержав запит на кредитування, зазвичай управляєсиндикатом. Він і запрошує ще декілька банків для участі в операції. Узалежності від обсягу й виду кредиту синдикат одержує комісійні від 0,25% до 2%від суми кредиту.

Єврокредитування, що здійснюється переважно в доларах США, можездійснюватись у різних валютах. Все більше кредитних договорів у зв’язку з цимвключають у себе мультивалютну умову, яка дає позичальникові право конвертуватипозику в будь-яку іншу встановлену валюту на певну дату. У результатіпозичальнику вдається ефективніше синхронізувати свої валютні платежі інадходження.

Єврооблігації як альтернатива банківському кредитуванню приєвровалютному фінансуванні випускаються напряму кінцевим позичальником,оминаючи посередників в особі банків. Однак, банки також беруть участь у випускуй розповсюдженні єврооблігацій.

Таблиця 3.

Міжнародні кредитні відносини

Міжнародний кредит Це форма руху позичкового капіталу у сфері МЕВ, пов‘язана з наданням валютних і товарних ресурсів на умовах повернення терміновості та сплати процентів Об‘єктивна основа Інтернаціоналізація виробництва і капіталу Інтерсифікація МЕЗ

Функції міжнародного кредиту:

* забезпечує перерозподіл фінансових і матеріальних ресурсів міжкраїнами;

* підсилює тимчасово вільні грошові кошти в одних країнах нафінансування капіталовкладень в інших;

* прискорює процес реалізації у світовому масштабі розсуваючи тиммежі розширеного відтворення.

Принципи кредитування:

поверненість

терміновість

платність

гарантованість.


Таблиця 4.

Класифікація кредитів

№ Ознака Форма Означення 1. За цільовим призначеням

А) прив‘язані кредити;

Б) фінансові

* Комерційні

*Інвестиційні

Це кредити, які мають цільовий характер, закріплений у кредитній угоді

Кредити для закупівлі певних товарів або для оплати певних послуг

Кредити для будівництва чи створення конкретних об‘єктів

2. За загьними джерелами

А) внутрішні кредити;

Б) іноземні (зовнішні)

В) змішані

Кредити, які надаються національними суб‘єктами для здійснення ЗЕД національним же суб‘єктом

Кредити, які надаються іноземними кредиторами національними позичальникам для здійснення ЗЕД

Кредити, як внутрішнього так і зовнішнього походження

3. За кредиторами

А) приватні

Б) урядові (державні)

В) кредити міжнародних фінансових організацій

Г) змішані

Кредити, яі надаються приватними фізичними та юридичними особами

Кредити, які надаються урядовими установами від імені держави

Кредити, які надаються під одну програмурізними кредиторами

4. За формою кредитування

А) товарні

Б) валютні (грошові)

Кредити, які надаються у товарній формі з умовою майбутнього покриття платежному грошовій чи товарній формі

Кредити у національній або гіпоземній валюті

5. За формою забезпеченя

А)забезпечений

Б) бланковий

Кредит, забезпечений нерухомістю, товарами, цінними паперами, цінностями як заставою

Міжнародний кредит, який надається під зобов‘язання боржника вчасно його погасити. Основним документом є соло — вексель

6. За терміном дії

А)короткострокові

Б) довгострокові

Кредити терміном до 1 року використовуються в міжнародній торгівлі товарами (надання послуг)

Кредити на термін зверх 5-7 років для фінансування інвестицій

7. За призначенням

А) комерційні

Б) фінансові

В) проміжкові

пов‘язані із зовнішньою торгівлею та послугами

кредити пов‘язані із будівництвом інвестиційних об‘єктів, придбаннім цінних паперів та інше

призначені для обслуговування змішаних форм вивозу капіталів, товарів і послуг

8. За валютою

А) міжнародні кредити, що надаються у валюті країни – позичальника країни кредитора.

Б) міжнародні кредити, що надаються у валюті третьої країни;

В) міжнародні кредити, що надаються у “міжнародній обліковій валютнійодиниці, що грунтується на валютному “кошику” (СРД, ЕПЮ)

/> /> /> /> /> />

Вексельний кредит

Кредит за відкритими рахунками

Банківський кредит

Експортний кредит

Кредит, що надається банком країни – експортера, банкові країни –імпортера для кредитування поставок машин, обладнання та інших інвестиційнихтоварів

Фінансовий кредит

Дозволяє закуповувати товари на будь-якому ринку намаксимально-вигідних умовах

Міжнародні фінансово-кредитні організації:

МВФ

Міжурядова валютно-кредитна організація діяльність якої направлена сприйняття розвитку МЕВ.

Заснована у 1945 році на основі бретон-вудстоцької конференції

Функції — вироблення правил регулювання валютних ресурсів і контролю за їх виконанням — надання державним членам кредитів для имірювання платіжних балансів та підтримки національних валют

Багатостороннє агенство гарантування інвестицій

Міжнародна фінансова корпорація

Світовий банк реконструкції та розвитку

Міжнародна асоціація розвитку.

www.bigmir.net/


Задачі

 

Задача1

Вихідні дані Варіант 6 За умови домовленості підприємство-експортер надає іноземному покупцеві розстрочку платежу, … % 80 вартості контракту на … роки 2 з розрахунку … % річних 5 з розрахунку … % за півріччя 2,5 Сума контракту складає … дол 200 Сума кредиту, дол 160

Процентиіз суми заборгованості до дати наступного платежу

Сума на 1 період 40 Період Залишкова сума заборгованості, дол Сума процентів за період, дол 1-ше півріччя 160 4 2-ге півріччя 120 3 3-тє півріччя 80 2 4-те півріччя 40 1 Сума 10

Процентивід дати видачі до дати оплати чергової трати

Період База нарахування процентів, дол Сума процентів за період, дол 1-ше півріччя 40 1 2-ге півріччя 40 2 3-тє півріччя 40 3 4-те півріччя 40 4 Сума 10

Процентипідрахуванням загальної суми процентів і поділенням її на рівні частини зачислом тратт

Сума процентів за весь період дії кредиту, дол Сума процентів за півріччя, дол 16 4

Умовиплатежів: Покупець отримує кредит у сумі 160 дол під 5% річних на 2 роки,проценти нараховуються від дати видачі до дати оплати чергової трати.Експортеру найвигідніше отримувати проценти обчислені від дати видачі до датиоплати чергової трати.

 

Задача2

Вихідні дані Варіант Німецька фірма планує експортувати кухонний мікропроцесор до США на умовах ФОБ Гамбург. У результаті вивчення американського товарного ринку було отримано наступні дані: 6 1. Роздрібна ціна продажу аналогічного товару споживачеві на внутрішньому ринку США … дол. 320 Включаючи податок з продажу … % від роздрібної ціни 11,42 2. Націнка експортера … % від обсягу продаж 50 3. Націнка імпортера … % від обсягу продаж 50 4. Націнка оптовика … % від обсягу продаж імпортера 64 5. Націнка роздрібного торговця … % обсягу продаж оптовика 20 6. Митний збір — 3% ціни ФОБ 3 7. Вартість отримання вантажу з митниці і складування по прибуттю — 3 % СІФ 3 8. Вартість накладних витрат (фрахт, транзит, страхування) — 15% ФОБ 15 Крефіціент зняття податку з продажу із роздрібної ціни на внутрішньому ринку 1,11 Роздрібна ціна на внутрішньому ринку США без податку з продажу, дол 287,20 Коефіціент зняття націнки роздрібного торговця 1,20 Ціна без націнки роздрібного торговця, дол 239,33 Коефіціент зняття націнки оптовика 1,64 Ціна без націнки оптовика, дол 145,94 Коефіціент зняття націнки імпортера 1,50 Ціна без націнки імпортера, дол 97,29 Коефіціент зняття вартості отримання вантажу з митниці і складування по прибуттю 1,03 Ціна СІФ + вартість отримання вантажу з митниці і складування по прибуттю, дол 94,46 Коефіціент зняття вартості накладних витрат (фрахту, транзиту, страхування) 1,15 Ціна ФОБ + митний збір, дол 82,14 Коефіціент зняття митного збору 1,03 Ціна ФОБ, дол 79,74

Цінаі загальна вартість товару: продавець продає, а покупець купує 10000 кухоннихмікропроцесорів за ціною ФОБ 79,74 дол за одиницю. Загальна вартість контракту 797400доларів США.

Задача3

Вихідні дані Варіант № 6 На територію України на умовах давальницької ввозиться сировина. Ціна одиниці сировини — … дол США за одиницю 2,4 Кількість сировини — … одиниць 840 Загальна вартість сировини, дол США 2016 Загальна кількість готової продукції — … дол США 220 Ціна одиниці готової продукції — … дол США 80 Загальна вартість готової продукції, дол США 17600 Частка давальницької сировини у вартості готової продукції, % (повинна бути більшою чи дорівнювати 20% згідно із Законом України «Про операції із давальницькою сировиною») 11,45455 Курс НБУ на момент предявлення векселя до оплати … грн/дол США 7,7 Умова поставки СІФ Ставка мита на сировину, % 10 Ставка мита на готову продукцію, % 30 ПДВ, % 20 Пеня за невчасне вивезення готової продукції, %/день 0,3 Готова продукція вивозиться протагом 90 календарних днів з моменту ввезення: Митна вартість давальницької сировини, грн 15523,2 Мито на давальницьку сировину, грн 1552,32 Митна вартість давальницької сировини, грн + Мито на давальницьку сировину, грн 17075,52 ПДВ, грн 3415,104 Митний збір на ввезення сировини, грн відмінено Митний збір за вивезення готової продукції, грн відмінено Сума веселя, грн = Мито + ПДВ 4967,424 Сума векселя, дол США = Сума векселя, грн / Курс, грн/дол США 645,12 Сума платежів, грн вексель оплачується, так як частка давальницької сировини у готової продукції менше 20% Готова продукція вивозиться протагом 120 календарних днів з моменту ввезення: За статтею 2 закону України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» від 15.09.1995 р.: Митна вартість давальницької сировини, грн 15523,2 Мито на давальницьку сировину, грн 1552,32 Митна вартість давальницької сировини, грн + Мито на давальницьку сировину, грн 17075,52 ПДВ, грн 3415,104 Митний збір на ввезення сировини, грн відмінено Митний збір за вивезення готової продукції, грн відмінено Сума веселя, грн = Мито + ПДВ 4967,424 Сума векселя, дол США = Сума векселя, грн / Курс, грн/дол США 645,12 Пеня, грн 1584 Сума вескселя + Пеня, грн 6551,424 Сума платежів, грн вексель і пеня оплачуються 50% готової продукції реалізується в Україні: За статтею 3 закону України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» від 15.09.1995 р.: 50% вартості готової продукції, дол 8800 Митна вартість 50% готової продукції, грн 67760 Мито на 50% готової продукції, грн 20328 Митна вартість 50% готової продукції, грн + Мито на 50% готової продукції, грн 88088 ПДВ на 50% готової продукції, грн 17617,6 Митний збір на ввезення 50% вартості готової продукції, грн відмінено Сума платежів за 50% вартості готової продукції 37945,6

Задача4

Вихідні дані Із надбавкою зовнішньо-торговельної фірми Без надбавки зовнішньо-торговельної фірми Кількість електроприборів у замовленні на поставку, штук 80 80 Торгова надбавка, на яку розраховує імпортер на основі пропозиції цін на умовах СІФ, % 6 6 Тривалість транспортування, днів 24 24 Ціна 80 одиниць приборів зі складу у Дортмунді з упакуванням та транспортуванням, євро 200000 200000 Знижка за кількість зі сторони виробника, % 5 5 Знижка «сконто» при оплаті напротязі 10 днів, % 2 2 Торгова надбавка зовнішньоторговельної фірми, % 16 Вартість послуг банку, % 1,5 1,5 Витрати повязані з транспонртуванням товару у Сідней: Експедиторські витрати від Дортмунда до Сіднея, євро 18660 18660 Навантажувально- розвантажувальні витрати, євро 2150 2150 Оформлення митної документації, євро 870 870 Величина страхової премії, євро 3100 3100 Розрахуємо показники Знижка виробника за кількість, євро 10000 10000 Знижка виробника «сконто», євро 4000 4000 Цільова ціна, євро 186000 186000 Торгова надбавка зовнішньоторговельної фірми, євро 11160 Продажна ціна експортера зі складу EXW, євро 197160 186000 Ціна СІФ, євро 221940 210780 Банківські послуги, євро 3329,10 3161,70 Ціна закупівельна імпортера у Сіднеї 80 одиниць приборів, євро 225269,10 213941,70 Ціна закупівельна імпортера у Сіднеї одиниці прибору, євро 2815,86 2674,27 Ціна продажу імпортера у Сіднеї 80 одиниць приборів, євро 238785,25 226778,20 Ціна продажу імпортера у Сіднеї одиниці прибору, євро 2984,82 2834,73 Величина, на яку може скоротитися ціна при здійсненні прямого експорту, євро 150,09

1)Ціна продажу імпортера у Сіднеї одиниці прибору = 2984,82 євро.

2)При здійсненні прямого експорту ціна може скоротитися на 150,09 євро.

Задача5

Вихідні дані Варіант 6 Пропонується партія товару за ціною — … дол за одиницю продукції 45 Кількість продукції … одиниць 780 Строк відвантаження — … місяці після підписання контракту 2 З урахуванням відстані перевезення товари можуть бути отримані покупцем через … місяці після відвантження 3 Середньомісячна банківська депозитна ставка — …, % 4 Середньомісячна банківська депозитна ставка, коефіціент 0,04 Вартість партії товару, дол США 35100 Частка авансу, % 20 Частка готівкового платежу, % 30 Частка платежу (по факту отримання товару), % 30 Частка кредитного платежу через 2 місяці після отримання товару, % 10 Частка кредитного платежу через 3 місяці після отримання товару, % 10 Розмір авансу, дол США 7020 Розмір готівкого платежу, дол США 10530 Розмір платежу (по факту отримання товару), дол США 10530 Розмір кредитного платежу через 2 місяці після отримання товару, дол США 3510 Розмір кредитного платежу через 3 місяці після отримання товару, дол США 3510 Проценту по депозиту на розмір авансового платежу, дол США 561,6 Проценту по депозиту на розмір готівкового платежу, дол США 842,4 Проценту по депозиту на розмір кредитного платежу через 2 місяці після отримання товару, дол США 280,8 Проценту по депозиту на розмір кредитного платежу через 3 місяці після отримання товару, дол США 421,2 Контрактна вартість 1 34398 Проценти по депозиту на суму вартості партії товару, дол США 7020 Контрактна вартість 2 41418

Задача6

Пропозиція1.

Надбавкадо пропонованої ціни 1 (40% через 3 місяці) = 350000 * 0,4 * 3 *0,07 = 29400(євро)

Надбавкадо пропонованої ціни 1 (40% через 6 місяці) = 350000 * 0,4 * 6 *0,085 = 71400(євро)

Цінапропозиції із урахуванням обох надбавок = 350000 + 29400 + 71400 = 450800(євро)

СІФГамбург = 450800 + 9000 + 100 = 460800 (євро)

Пропозиція2.

Цінапропозиції = 200000 / 1,2450 = 160643 (євро)

ФОБНью-Йорк = 160643 + 1000/2 + 160643*75/360*0,07 = 163485,71 (євро)

Дляімпортера найвигіднішою пропозицією є ФОБ Нью-Йорк.


Задача7

Комітентвідшкодовує комісіонеру всі витрати на доставку товару.

Курсдолара США = 7 грн/ 1 дол США.

Прибутоккомісіонера = 25*8000*0,18 — 11000 = 25000 (грн)

Прибутоккомітента = 25*8000 – 2000 – 0,05*27000*7-0,002*27000*7-0,18*25*8000 = 152172(грн)


Списоквикористаної літератури

1)    Козик В.В., Панкова Л.А., Карпяк Я.С., Григорєв О.Ю., Босак А.О.Зовнішньоекономічні опрації та контракти: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. ідоп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.

2)    http://www.ageyev.org/paymentsincivilcode.htm

3)    http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,124/id,3475/

4)    http://www.justinian.com.ua/article.php?id=801

еще рефераты
Еще работы по международным отношениям