Реферат: Валютное регулирование на Украине

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:RU">§ 1. Особливост

<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK">і<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:RU">правового регулювання валютних в<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK">ід<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:RU">носин

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:RU">

Українаяк самостійна держава здійснюєзовнішньоторговельніта iншіекономічнізв'язки із зарубіжними країнами через свої органи та уповноваженінею установиiорганізації. Режим здійснення валютних операцій на територіїУкраїни, загальніпринципи валютного регулюванняповноваження державних органів iфункіїбанків та інших кредитно-фінансових установ України в регулюваннівалютних операцій, права iобов'язки суб'ектів валютних відносин установленіДекретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання iвалютного контролю», а також іншими актами валютного законодавства.<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">[1]

Велику кількість нормативних актів, що регулюють валютні відносини, видаєНаціональний банк України.

Валютнівідносини складаютьсяв сферіфінансовоїдіяльностідержави iпов'язаніз їїроллю в розподілiперерозподілі валового внутрішнього продукту з метою утворення iвикористання необхідних суспільству валютних фондів.

В Українідо таких фондів належать: Державний валютний фонд, республіканський (АвтономноїРеспубліки Крим) валютний фонд, місцевівалютиіфонди, шоутворюються iвикористовуються виконавчими органамимісцевогосамоврядування, а також валютніфонди юридичних iфізичних осіб, громадських організацій, інших осіб. Серед них слідрозрізняти державні централізованіта децентралізованіфонди, а також фонди, які власне державіне належать.

Відповідно до статті14 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання iконтролю» Кабінет Міністрів України забезпечуєформування Державного валютногофонду:

— за рахунок коштів Державного бюджету у межах сум видатків, затверджених Верховною Радою України;

— шляхом купівлівалютних цінностей на міжбанківському валютному ринку України або за погодженням з Національним банком України на міжнародному валютному ринку;

— шляхом одержання кредитів у іноземній валютіу межах затвердженого Верховною РадоюУкраїни ліміту зовнішнього державного боргу України;

— за рахунок інших надходжень, передбачених чинним законодавством.

Відповідно до вищенаведеноїстаттіРада Міністрів АвтономноїРеспубліки Крим, місцевідержавніадміністрації, виконавчікомітети місцевих рад формують відповідно республіканський (АвтономноїРеспубліки Крим) та місцевівалютніфонди шляхом придбання іноземноївалютина міжбанківському валютному ринку України за рахунок коштів відповідних бюджетів у межах затверджених Верховною РадоюАвтономноїРес-публіки Крим, місцевими радами сум видатків, а також за рахунок інших надходжень, передбачених чинним законодавством, iвиступають розпорядниками коштів цих фондів.<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">[2]

Іншісуб'єкти формують своївалютніфонди шляхомпридбання валютиза рахунок власнихта запозичених коштів як на міжбанківському валютному ринку Украіни, так iза рахунок валютних надходжень, що залишаються в їхньому розпорядженні.

Галузь валютних відносин складають, з одного боку, широкий комплекс міжнародних валютних відносин, з іншого різноманітнівнутрішньодержавні (внутрішні) валютнівідносини. Міжнароднівалютнівідносини набувають свого прояву в межах різноманітних форм співпрацікраїн:при здійсненнізов-нішньоїторгівлі, наданніекономічноїiтехнічної  допомоги, спильноідіяльностів галузікапіталовкладень, міжнароднихперевезеннях та ін.

Внутрішньодержавнівалютнівідносини охоплюють суспільні зв'язки, що організуються державоюпри розробленніiпроведеннінаціональноівалютноїполітики в зв'язку з утворенням. розподілом iвикористаннямцентралізованих iдецентролізованих валютнихфондів, необхідних для виконання певними суб'ектами свїхфункцій.

Валютнівідносини єрізновидом фінансових відносин iмають деякіспецифічніособливості:

1) валютнівідносини складаютьсяв сферіфінансовоїдіяльностідержави, яка чітко регламентуєпорядок утворення iвикористання централізованих iдецентралізованихвалютнихфондів;

2) безпосереднім приводом для виникнення валютних відносин єздійснювана державою планова діяльність з утворення iвикористання необхідних валютних фондів. Ціфонди за своїм змістом єгрошовими, але специфічною для них єта риса, що роль грошей у цих відносинах відіграють валютніцінності;

3) об'єктом валютних відносин євалютніціності, що є засобом платежу в міжнародних розрахунках, або ті, що мо-жуть бути сурогатом таких розрахункових засобів, тобто гроші. Це стосується iзобов'язань, пов'язаних з утворенням iвикористанням валютних фондів;

4) особливісь валютних відносинвладно-майнового характеру полягаєв еквівалентному, тобтодвосторонньому pycлiгрошовоїта товарноїформ між суб'єктами. В цих відносинах відбувається не перерозподілвартості, а перерозподілчастини грошових коштів, за допомогою яких можливіміжнародний обмін та фінансове співробітництво:

5) валютнівідносини регулюютьсяне тільки нормами фінан-сового, але и інших, перш за все цивільного, галузей права, тобто є комплексними. Але юридичнінорми, що їх регулюють, складають окремий інститут фінансового права, оскільки визначаються особливим об'ектом, методом та принципами правового регулювання,а також значимістю для суспільного життя. Під механізмом правовогорегулювання валютних відносинслідрозуміти сукупність взятих у своїйорганічнійєдностіта взаємозв'язку правових засобів, за допомогою яких держава здійснюєвплив на суспільнівідносинн. пов'язаніз утворенням,розподілом iвикористанням валютних фондів. Цей механпм маєдеякіриси. яківизначаютьсяпредметом та методом регульованих суспільнпх відносин.

Особливістю механізму правовогорегулювання валютних, відносин, як специфічного різновиду фінансових є їxособливавладно-майнова природа, яка визначається розробленою державою моделлю функціонування національного валютного ринку України, формами участірезидентів в іноземних та міжнародних валютних ринках, участь в яких дозволяється законодавством України.

Збоку держави длярегулювання валютних відносин, якiв цілому для фінансово-правового регулювання,характерне застосування імперативних приписів, в межах яких законодавцем допускаеться можливість певноївладноїповедінки учасників цих суспільних зв'язків. Валютнівідносини в цілому регулюються за допомогою ycixтрьох засобів правовогорегулювання (припису, дозволу iзаборони).

Правовий режим валютних відносин в Україніможна визначити як режим валютних обмежень.

Сутність такого режиму полягаєв законодавчійабо адміністративнійзабороні, лімітуванніабо регламентаціїоперацій з валютоюабо валютними цінностями. Введениявалютних обмежень може диктуватися економічними або політичними  причинам.

Валютніобмеженняполягають у дорученнікерувати валютнимиопераціями Національному банку, ліцензуваннявалютних операцій, можливостіблокування валютних рахунків; до недавнього часу вимозіобов'язкового продажу половини валютного виторгуекспортерів Національному банку.

Одним з важливих валютних обмежень єзаборона обігу iвикористання іноземних валют якплатіжного засобу.

Таким чином, законодавство України встановлюєзагальний дозвілведення валютних операцій, але в суворо обмеженому порядку iпри забороніздійснення певних дій. Згідно з вказаним загальним дозволом кожний конкретний суб'єкт має право бути власником валютних цінностей з усіма повноваженнями, що з цього випливають, — володіння, користування. розпорядження валютними цінностями. Але при загальному дозволііснують певніобмеження:<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; color:black;mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language: AR-SA">[3]

1) регулювання переказів та платежів за кордон, вивозу капіталу. репатріаціїприбутків, золота, грошових знаківта цінних паперів;

2) обмеження вльноїкупівліта продажу іноземноївалютіта введення обов'язкового продажудержавііноземноївалюти в обмін на національну валюту за офіційнимм курсом (зараз цев Україніскасовано), але не законодавчім органом, а Національним банком;

3) зосередження валютних операційiв центральних або спеціально уповноважених банках;

4) контроль за створенням та ліквідацією авуарів резидентів в країні(авуари — цекошти, що належать резидентам або нерезидентам iзнаходяться в іноземних банках);

5) контроль за створенням та ліквідаціеюавуарів нерезидентів -учасників валютних onepaційв країні:

6) контроль за інвестуванням нерезидентів в економіку Українита резидентів в економіку інших країн;

7) здійсненнядекларування, попереднього дозволу, контролю або заборони в здійсненніокремих видів валютних операцій.

Наведенівище валютніобмеження можутьвиступати iв інших формах.

Основою правового регулювання валютних відносин євалютно-правовінорми. Вони допускають певну диспозитивність для суб'єктів валютних правовідносин. Водночас цінорми мають характернідля всіхфінансово-правових нормоцінки —державно-владний характер, імперативність iкатегоричшсть приписів. Це прямо випливаєз валютноїполітики держави.

Правовівідносини, шовипливають з валютних операцій, характеризуються особливим складом суб'ектів, їх правами iобов'язками, а також об'єктом — валютними цінностями.

Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання iвалютного контролю» до валютних цінностей відносить як валютуУкраїни, так iіноземну валюту; прицьому під іноземною валютою слід розуміти:

— іноземнігрошовізнаки у виглядібанкнотів, казначейських білетів, монет, що перебувають в o6iryта єзаконними платіжними засобами натериторіївідповідноїіноземноїдержави, а також вилученіз o6iryабо такі, що вилучаються з нього, aлeпдлягають обміновіна грошовізнаки, якіперебувають в обігу; кошти у грошових одиницях іноземних держав iміжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, що перебувають нарахунках або вносяться до банківських та інших кредитно-фінансових установ за межами Украіни;

— платіжнідокументита іншіцінніпапери (акції, облігації, купони до них, векселі(тратти), борговірозписки,акредитиви, чеки, банківськінакази, депозитнісертифікати, іншіфінансові та банківськідокументи, вираженів іноземній валютіабо монетарних металах);

— монетарніметали — золото iметали ірідієво-платинової групи в будь-якому виглядіта стані, за винятком ювелірних, промислових iпобутових виробів з цих металів iбрухту цих металів.

Учасниками валютних правовідносин виступають уповноваженібанки, резиденти, нерезнденти, якіздійснюють валютніоперацїї, суспільно-територіальніутворення, колективнісуб'екти, індивідуальнісуб'єкти.

Уповноважений банк — це будь-який комерційний банк, офіційно зарєєстрований на територіїУкраїни, що маєліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, а також здійснюєвалютний контроль за операшями своїх кліентів. Лщензію на здійснення валютних операціймають не всібанки, зарєєстрованів Республіканській книзірєєстрації банків, валютних бірж iфінансово-кредитнихустанов, а лише ті, яким ліцензія надана в спеціальному порядку. Запорушення валютних правил Національнійбанк України може позбавити цібанки ліцензії.

В здійсненнівалютноїроботи бере участь широке колодержавних органів загальноїта спеціальноїкомпетенції.

Верховна Рада України, крім законодавчих функцій, затверджуєвизначений Кабнетом Міністрів Украни ліміт зовнішнього державного боргу. Кабінет Міністрів Украіни спільно з Національним банком України складаєплатіжний баланс України, забезпечуєвиконання бюджетноїiподатковоїполітики в частині. що стосується руху валютних йінностей. Крім того, він забезпечуєформування iрозпоряджається Державнимвалютним фондом.

В сферівалютного регулювання широкими повноваженнями наділений Національний банк України. На ньогопокладено здійснення валютноїполітики, виходячи з принципів загальноїекономічноїполітики Українн. Національний банк контролюєдотримання лмтузовншнього державного боргу iвизначаєпри необхідностіліміти заборгованостів іноземній валютібанкам-нерезидентам. Національний банк наділений в межах, встановлених валютним законодавством, нормотворчими повноваженнями в галузіздіснення операціїна валютному ринку України; його акти єобов'язковими длявсіх юридичних iфізичних осіб iвступають в силу в строк, встановлений Нацюнатьним банком.

До компетенціїНаціонального банку належить накопичення, зберігання iвикористання резервів валютних цінностей для здіснення державноївалютноїполітики, встановленняспособів визначення iвикористання валютних (обмнних) курсів іноземних валют, виражених у валютіУкраїни, курсіввалютних ценностей, виражених в іноземнійвалютіабо розрахункових (клірингових) одиницях. Національнй банк контролює своєчасне надання звітів iдокументаціїпро валютніоперацiїза встановлениминим єдиннми формами iпублікуєзвіти про власніопераціїуповноважених банків.

Згідно з статтею 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування можуть мати позабюджетніцільовівалютнікошти, якіперебувають на спеціальних рахунках в банках.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:RU">§ 2. Операц

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK">ії<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:RU"> з <span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK">І<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:RU">ноземноювалютою, що дозволяються законодавством Укра<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family: «Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:UK">їн<span Arial",«sans-serif»; mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black;mso-ansi-language:RU">и.

<span Arial",«sans-serif»;mso-bidi-font-family:«Times New Roman»;color:black; mso-ansi-language:RU">

Законодавство дозволяєпроведения поточних валютних oпepaiційiопераційз рухом капіталу, тобто експорт капіталу в іноземну економіку та імпорт іноземного капіталу в Україні.

Природно, що держава зацікавлена в тому, шобякомога кращеобслуговуватиторговельніпоточніекспортніоперації. Наша країна заохочуєвкладення іноземних банків, підприємців у нашу економіку iне заохочуєучасть наших банків та юридичних iфізичних oci6 у капіталізакордонних фінансово-кредитних установ.

Купувати iпродавативалюту на внутрішньому валютному ринку України резидента можуть тільки через уповноважені банки. Резидента доручають цим банкам продавати валюту на міжбанківському валютному ринку.

Уповноваженібанки укладають угоди з купівли-продажу іноземноївалюти від свого іменіта за свійрахунок у відповідності з інструкцією Національного банку України. Згідно з інструкцієюНБУ<span Times New Roman",«serif»;mso-fareast-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:RU;mso-fareast-language:RU;mso-bidi-language:AR-SA">[4]

право уповноваженого банку вести відкриту валютну позицію (тобто позицію валютного ризику) — це право укладати угодикупівлі-продажу безготівковоїіноземноївалюти за гривні.

Розмір відкритоївалютноїпозиціїуповноваженого банку визначається як різниця між сумою іноземноївалюти, яку банк придбав за свій рахунок, iсумою проданоїним валюти за цей же період. У випадках, коли уповноважений банк здійснює операціїз купівлі-продажу іноземноївалюти за гривні, Haцioнальний банк установлюєдля нього ліміт валютноїпозиції.

Поточнівалютніoпepaцiїздійснюютьсярезидентами без обмежень, крім випадків, передбаченихзаконодавством.Безперешкодне ввезення іноземноївалюти в Україну можливе тоді, коли підприємцідотримуютьсямитних правил. Вивозити іноземну валюту з України понад установленого ліміту можливо лише при одержаннідовідки з уповноваженого банку.

Національний банк установлюєпорядок проведения валютних операцій, що зв'язаніз рухом капіталу, видаєдозвілна участь у капталібанків за кордоном, але, як правило, уповноваженим українським банкам, якімають генеральну ліцензію.

Окрему ліцензію Національний банк видає на відкриття українськими резидентами рахунків у закордонних філіалах українських уповноважених банків.

Згідно з «Правилами переказу іноземноївалюти за межі України за рахунок особистих коштівфізичних осіб — резидентів iнерезидентеів(Додаток № 6 до постанови Правління Національного банку України від 23.09.1996 р. № 245 із змінами iдоповненнямивід 10.04.1997 р.) громадяни України та іноземці(крім підприємців) мають право черезукраїнськіуповноваженібанки переказуватиособистікошти в іноземній валютіза межіУкраїни в таких випадках:

— при допомозіродичам (чоловікові/дружині, батькам, дітям, рідним сестрам iбратам), якіпроживають за межами України (тільки з валютного рахунка — якщо родичіпостійно проживають за кордоном  не більше S500 на місяць iS2000 на рік; якщо родичітимчасово проживають за кордоном — не більше $500 на місяць iS4000 на рік);

—<span Times New Roman"">                                    

  —  приплатежах за добровільною сплатою аліментів на утримання дітей iнепрацездатних батьків (не більше $200 на місяць, з валютного рахунка — не більше $500 на місяць);

        —   при платежах,пов'язаних зісмертю (допомогародичам на поховання — не більше $500; платежах, пов'язаних зісмертю за кордоном фізичноїособи-резидента(транспортнівитрати та витратина поховання) — до $2000).

Громадяни України та іноземціможуть здiйcнювaти платежів іноземнійвалютіна ім'я юридичноїособи-нерезидента в таких випадках:

       —  за лікування, навчання, участь у конференціях

еще рефераты
Еще работы по международным экономическим и валютно-кредитным отношениям