Реферат: Керування персоналом на ВАТ "Стахановський феросплавний завод"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ

КАФЕДРАуправління персоналом і економічноїтеорії

ЗВІТЗ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ЗАТ«Стахановський завод феросплавів”

Стаханов2010


РЕФЕРАТ

Текст 72 с., 28 табл., 3 рис., 3 додатків

Підприємство, персонал, системауправління, господарська діяльність, організація праці, фактори виробництва,умови ринку, конкурентоздатність, кадрова політика, мотивація, ефективністьпраці.

У звіті з переддипломної практики проведено аналізвиробничої, господарської, фінансової, збутової і комерційної діяльності ВАТ«Стахановський завод феросплавів», розглянуто систему управління персоналом напідприємстві, встановлено умови організації й мотивації праці робітниківпідприємства.

Здійснено виконання індивідуальногозавдання з всебічного вивчення конкретної проблеми у відповідності з темоюдипломної роботи.

Матеріали звіту є основою дляподальшого встановлення ефективних заходів щодо покращення діяльностіпідприємства.


ЗМІСТ

ВСТУП

1. Загальна характеристика підприємства

2. Аналіз господарської діяльності підприємства

3. Характеристика системи управління персоналом

4. Стан організації та стимулюванняпраці персоналу підприємства

5. Діагностування проблеми,відповідно теми дипломної роботи

ВИСНОВОК

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ


ВСТУП

Насучасному етапі розвитку в умовах ринкової економіки забезпечення підприємствробочою силою, ефективність їхнього використання — найважливіша умоваефективного функціонування діяльності підприємства. Дана дипломна роботаприсвячена складної й, безсумнівно, значимій проблемі кадрової політики напідприємстві. На сьогоднішній день реалізація кадрової політики не повністюсформована й продовжує вдосконалюватися й обновлятися.

Проблема якості кадрів сьогоднівийшла на перше місце. Більшість закордонних фірм починають вкладати кошти влюдський фактор. Актуальність підбора кадрів особливо зростає з розуміннямнеминучості вступу України у ВТО

Щобефективно управляти й використовувати «людські ресурси», необхідно знатимеханізм функціонування досліджуваного процесу, всю систему факторів, щовикликають його зміна, а також засоби впливу на ці фактори. Отже, можнаговорити про певний механізм функціонування системи керування персоналом і провикористання різних інструментів впливу на працівника, тобто про певнутехнологію роботи з кадрами. У керуванні персоналом важливе місце займаютьтехнології, застосування яких дозволяє вирішувати завдання кадровогозабезпечення стратегії організації. Ці технології прийнята називати кадровими.Кадрова технологія — це засіб керування кількісними і якісними характеристикамиперсоналу, що забезпечує досягнення цілей підприємства, його ефективнефункціонування.

Длятого щоб підприємство успішно справлялася із завданнями, що стоять перед ним,потрібні люди з певними здатностями, професією, професійним досвідом. Цеозначає, що таких людей варто спочатку знайти на ринку праці, оцінити їхпрофесійні, ділові й особистісні якості, зробити відбір, увести до складуорганізації й забезпечити таке включення їхніх можливостей у досягнення цілейпідприємства, що було б максимально корисним як для підприємства, так і длялюдини.

Як об'єкт по аналізу фінансової тагосподарської діяльності підприємства розглянуто підприємство ВАТ«Стахановський завод феросплавів»».

Під управлінням персоналу напідприємстві розуміється система видів діяльності, перш за все управлінської,як окремих менеджерів, так і всього апарату управління. У вітчизнянійлітературі такі поняття, як управління персоналом, менеджмент персоналу, кадровийменеджмент, система роботи з кадрами є синонімами.

У цей час мінімальна оплата праці невиконує ролі соціальної гарантії, що адекватно відображає соціально — економічні умови й порівнянної з мінімальним споживчим бюджетом. Більше того,вона стала грати невластиву їй роль технічного нормативу при визначеннірозмірів стипендій, пенсій, соціальних виплат, штрафів і пені.

Управління персоналом — це спосібпобудови взаємозв'язку між рівнями управління і функціональних областей, щозабезпечує оптимальне за даних умов досягнення цілей організації, тобто«система управління » (ОСУ) — одне з ключових понять менеджменту,тісно зв'язане з цілями, функціями, процесом управління, роботою менеджерів і розподіломміж ними повноважень. У рамках цієї структури протікає весь управлінськийпроцес (рух потоків інформації і прийняття управлінських рішень), у якомуберуть участь менеджери всіх рівнів, категорій і професійної спеціалізації.Структуру можна порівняти з каркасом будинку управлінської системи, побудованимдля того, щоб усі процеси, що протікають у ній, здійснювалися вчасно і якісно.Звідси та увага, що керівники організацій приділяють принципам і методампобудови структур організації, вибору їхніх типів і видів, вивченню тенденційзміни й оцінкам відповідності задачам організацій, — це показує актуальність іважливість даної теми в сучасних умовах…

В умовах ринкової економіки зорганізацією заробітної плати на підприємствах зв'язані рішення двоєдиногозавдання: гарантувати оплату праці кожному працівникові відповідно дорезультатів його праці й вартістю робочої сили на ринку праці; забезпечитироботодавцю досягнення в процесі виробництва такого результату який дозволив бийому після реалізації продукції на ринку праці й товарів відшкодувати витрати йдістане прибуток. Тим самим через організацію заробітної плати повинендосягатися, необхідний компроміс між інтересами роботодавця й працівникасприятливому розвитку стосунків соціального партнерства між двома рушійнимисилами ринкової економіки.

Виходячи з цього, на даному єтапірозвитку єкономіки, вівчання та удосконалення організації та мотивації праціопераційного персоналу має важливе значення, оскільки воно заохочує керівниківдо перспективного мислення, демонструє взаємозв’язок обов’язків усіх посадовихосіб, поєднує та стимулює працю тим самим підвищує ефективність організаціїпраці, веде до чіткої координації зусиль у фірмі, примушує фірму чітковиконувати свої завдання, дає змогу встановити показники діяльності фірми дляподальшого контролю.

Загальнотеоретичними розробками удосконалення організації та мотиваціїпраці займалися такі науковці, як: Колот А.М., Дмитренко Г.А., Максименко Т.М.,Рофе Н.Г., Генкін Е.Н., та ін


1. Загальна характеристика підприємства

Повне найменування підприємства:Відкрите Акціонерне Товариство «Стахановський завод феросплавів». Скорочененайменування: ВАТ «СЗФ».

Вiдкрите акцiонерне товариство«Стахановський завод феросплавiв» створено вiдповiдно до порядку перетворення впроцесi приватизацiї пiдприємства у вiдкрите акцiонерне товариство,затвердженим Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 686 вiд 7.12.1992 року,наказом Фонду майна України вiд 9 грудня 1994 року № 69-АТ вiдповiдно дозатвердженого плану приватизацiї державного майна Стаханiвського заводуферосплавiв. Товариство є правонаступником державного Стаханiвського заводуферосплавiв. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрацiї увиконкомi Стаханiвського мiського виконавчого комiтету за № 21 ГОС вiд 30.12.94р.,перереєстровано 1.03.99 р. у зв'язку з прийняттям нової редакцiї Статуту.Товариство веде самостiйний баланс, має розрахунковий i валютнi рахунки.26.04.2004 року зареєстровано Статут Товариства у новiй редакцiї який прийнятоЗагальними зборами ВАТ «СЗФ» Протокол вiд 13 квiтня 2006 року. Заводє спецiалiзованим пiдприємством з виробництва феросiлiцiю марок ФС 20, ФС 25,ФС 45, ФС 65, ФС 75, та феросiлiкомарганцю МнС17Р30, МнС17РБ, МнС17Р50 таферомарганцю ФМн78. Будiвництво заводу почато в 1959 роцi, у квiтнi 1962 рокувведена в експлуатацiю електропiч № 1, у листопаду цього ж року введенi останнiпечi №№ 7 i 8. У 1963 роцi завод дiяв у складi плавильного цеху, що складаєтьсяз 8 електропечей потужнiстю 16,5 МВА кожна, цеху електродної маси i блоку ремонтно-допомiжнихцехiв. Проектна потужнiсть заводу, визначена проектним завданням, складала 193тис. тонн феросiлiцiю в перерахуваннi на ФС 45. На проектну потужнiсть заводвийшов у 1968 роцi. Рiвень виробництва феросiлiцiю на заводi постiйнозбiльшувався i у 1990 роцi перевищив проектний показник у 1,56 рази. За рокиiснування на заводi систематично проводилися роботи з технiчного переозброєннявиробництва, удосконалювання технологiчних процесiв. Виробництво феросiлiцiю єневiд'ємною частиною металургiйного комплексу бiльшостi промислово-развинутихкраїн i ступiнь використання феросiлiцiю багато в чому визначає рiвень i якiстьметалопродукцiї цього комплексу. Оскiльки феросiлiцiй є передiльною продукцiєю,рiвень його споживання визначається загальним станом металургiйного виробництваяк усерединi України, так i у свiтовому масштабi.

Основні види діяльності: товариствостворене для здійснення комерційної, господарсько-фінансової, виробничої,інвестиційний і іншого роду господарської діяльності, а також надання послуг івиконання робіт з метою одержання прибутку в інтересах його акціонерів. Основнівідомості по ВАТ «СЗФ»:

Повне найменування: ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕТОВАРИСТВО СТАХАНОВСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВIВ

Скорочене найменування: ВАТ «СЗФ»

Код за ЄДРПОУ: 00186513 Юридична адреса: 94000Луганська обл. м. Стаханов

Міжміський код та телефон: (06444)9-96-66; 9-97-18

E-mail: info@sfz.com.ua

Форма власності: колективна

Правовий статус: юридична особа.

Орган державного управління: Акцiонерне товариствовiдкритого типу

Галузь (вид діяльності): чорна металургія

Вид економічної діяльності: виробництво феросплавiв

Статутний капітал: складає 23224000грн.

Структура підприємства — це склад іспіввідношення його внутрішніх ланок: цехів, відділів, лабораторій і іншихкомпонентів, що складають єдиний господарський об'єкт. Структура підприємствавизначається наступними основними факторами: розміром підприємства, галуззювиробництва, рівнем технології і спеціалізації підприємства.

Інформація про організаційнуструктуру ВАТ «Стахановський завод феросплавiв». Загальне керівництвороботою здійснюється правлінням заводу, що складається із дев`яти людей. Уголові правління знаходиться Голова Правління, йому підпорядковані: ЗаступникГолови Правління по комерційним питанням, Заступник Голови Правління поекономіці і фінансам, головний бухгалтер, Заступник Голови Правління покеруванню персоналом і загальними питаннями, Заступник Голови Правління — головний інженер, Заступник Голови Правління по розвитку підприємства,Заступник Голови Правління по охороні праці (начальник відділу охорони праці),Заступник Голові Правління по економічній безпеці він же начальник СЕБ.

Заступнику Голови Правління покомерційним питанням підпорядковані:

— відділ матеріально-технічногозабеспечення;

— УСХ;

— відділ збуту;

— відділ обладнання.

Заступнику Голови Правління поекономіці і фінансам:

— планово-економічний відділ

— фінансовий відділ

— юридичний відділ;

Головному інженерові заводупідпорядковані два заступники:

— Заступник головного інженера поремонту обладнання;

— Заступник головного інженера поекології, що контролює санітарно -

 промислову лабораторію.

І такі цехи і служби:

— плавильний цех;

— цех електродної маси;

— проектно-конструкторський відділ;

— хімічна лабораторія;

— відділ капітального будівництва;

— рентгено-спектральна лабораторія;

— відділ головного механіка, щоконтролює ремонтно-будівельний цех, ремонтно-механічний цех, цех по ремонту обладнання- 1;

— відділ головного енергетика, щоконтролює электроцех, теплопотужний цех, цех водоповітрязабеспечення, цех по ремонтуобладнання — 2.

Головному бухгалтеру підпорядковані:

— виробничий відділ;

— матеріальний відділ;

— розрахунковий відділ;

— податковий відділ;

— ревізійний відділ;

— каса.

Заступникові Голови Правління покеруванню персоналом і загальними питаннями підпорядковані:

— відділ кадрів і технічногонавчання;

— відділ організації праці і якості;

— адміністративно-господарськаслужба;

Заступникові Голові Правління порозвитку підприємства:

-  бюроаналізу і контролю;

-  програмно-комп'ютернебюро.

Заступникові голови Правління поекономічній безпеці:

-  службаекономічній безпеці;

-  громадянськаоборона;

-  охороназаводу.

Заступникові Голови Правління поохороні праці підпорядковані:

— відділ охорони праці;

— медична служба;

— ГРС (гірничо — рятувальна служба)

Методичне і організаційне керівництвороботою цехів, ділянок, служб заводу здійснюється відділами заводоуправління.

Основними функціямипланово-економічного відділу заводу є:

— керівництво роботою по економічномуплануванню на заводі, спрямованому на організацію раціональної господарськоїдіяльності;

— підготовка проектів перспективних,річних, квартальних, місячних планів підрозділами заводу по усіх видахдіяльності;

На ВАТ «Стахановськом заводіферосплавів» є плавильний цех. Допоміжними цехами є:

— залізничний цех;

— цех по ремонту металургійногообладнання (1,2);

— теплосиловий цех;

— цех водоповітрязабеспечення;

— цех електродної маси;

— ремонтно-механічний цех;

— ремонтно-будівельний цех;

До складу заводу входять такожділянки:

— реставрації деталей — займаєтьсядрібним ремонтом і виготовленням невеликих деталей і запчастин;

— ділянка КВПиА — займаєтьсяспостереженням за роботою контрольно- вимірювальних приладів і автоматики вцехах заводу;

— хімічна лабораторія — проводитьхімічний аналіз сировини, що надходить, і проб металу;

- заводоуправління- тут зосереджені усі ведучі відділи, що здійснюють керівництво роботою заводу.

В окремий структурні підрозділи такожвиділені :

— відділ технічного контролю — займається контролем за всім ходом виробництва феросилиція, починаючи зконтролю сировини, що надходить, і закінчуючи контролем готової продукції;

— газорятувальна станція — обслуговуєгазонебезпечні ділянки заводу;

— лабораторія автоматизації імеханізації виробничих процесів займається ремонтом і виготовленням приладівавтоматики, контролю, зважування, захисту від нестатків заводу;

— санітарно-промислова лабораторія — робить добір проб повітря, газу, пилу на об'єктах заводу, робить їхній аналіз ірозробляє заходу щодо охорони навколишнього середовища.

 У зв'язку з реорганiзацiєю печей №№7 та 8 на випуск сiлiкомарганцю та забезпечення проведення аналiзу нарентгеновському устаткуваннi 18.06.2004 р. створено рентгеноспектральнулабораторiю.

Для забезпечення цiлосностi виготовленоїпродукцiї, яка надходить з плавiльного цеху, унеможливлення крадiжок таприведення до ладу облiку пересування та звiтностi феросплавiв, з 01.08.2005року створено самостiйний пiдроздiл — цех дроблення та вiдгрузки готовоїпродукцiї (ЦДО). З 10.05.2006 року створено Участок шлакових вiдвалiв. Вiдкритеакцiонерне товариство «Стахановський завод феросплавiв» не маєдочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. На балансі заводу знаходяться йоб'єкти непромислової групи: медслужба, служба охорони заводу, їдальня.


2. Аналіз господарської діяльностіпідприємства

Товарний асортимент, що випускаєтьсяпідприємством ВАТ представлений у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.Марки таціни феросплавів№ Типи Ціна, USD 1 2 3 1. М-41 370 2. М-31 380 3. П-42 400 4. П-54 420 5. МП-43 450 6. 3В, ВР180М 490 7. 3В, ВР200М 890

Усього завод експортує 7 марок феросплавів. Також у2010 році планується освоїти виробництво ще 5 марок. Продукція заводу маєдосить високу якість і користається попитом, як на внутрішньому ринку, так і назовнішньому. При визначенні ціни на продукцію підприємство виходить з такихфакторів як: ціна на аналогічну продукцію на внутрішньому і світовому ринках,собівартість продукції. Що стосується збутової політики підприємства, то воноздійснює прямий метод збуту, тобто виробник поставляє продукцію споживачам сам.Це канал нульового рівня. Схема цього каналу показана на рисунку 2.1.

/>


Рис 2.1.Схема товароруху

Попит — це дуже складне явище, що формується підвпливом великої кількості чинників. Найчастіше їх групують у такі розділи:позиція та поведінка споживача, визначення сегментів ринку та їхніхособливостей, часові характеристики зміни чинників тощо.

/>
Рис. 2.2. Галузева модель Портера

Аналіз попиту споживачів може бути представленийсукупністю таких факторів:

кількість і концентрація споживачів (сукупністьсоціально-демографічних показників і стиль поведінки), характер попиту напродукцію, що випускається галуззю (постійний, сезонний, розвинений та ін.);

еластичність попиту за ціною;

рівень доходів споживачів та його зміни;

готовність споживачів до використання продукції;

ступінь стандартизації (рівень диференціації)продукції, що споживається;

рівень впливу продукції, що виробляється на рівеньякості споживання чи виробництва у споживачів;

рівень зворотної інтеграції споживачів з виробниками(особливо продукції виробничого призначення);

оцінка якості обслуговування з боку споживачів;

можливе придбання;

прихильність споживачів;

оцінка надійності й потужності каналів розподілу,доступність товарів для споживачів, реакція на рекламу та інші заходи ФОПСТИЗ.

Споживачі відіграють подвійну роль у впливові на стангалузі з одного боку, вони визначають необхідність існування галузі, а з іншої –задають “конкурентні показники” для підприємств: рівень цін та якостіпродукції. При цьому спостерігається різка спрямованість “конкурентнихпоказників” — рівень цін має, з погляду споживачів, знижуватись, а якість —зростати (хоча загальновідомо — якість коштує дорого). Необхідність задоволенняцих вимог призводить до зіткнення інтересів і можливостей окремих підприємствгалузі в їхній боротьбі за споживача, яка призводить, як правило, до втратиприбутковості.

Постачальники. Аналіз постачальників не відрізняєтьсявід аналізу споживачів, який здійснюється ніби з “іншого боку” — з поглядуспоживачів. Постачальники мають досить значний вплив на підприємство та галузьі цілому за рахунок цін, умов постачання, можливостей розриву контактів. Увітчизняній економіці проблеми постачання завжди мали велике значення внаслідокдефіциту ресурсів. З розривом довгострокових зв’язків після розпаду СРСРситуація значно погіршилась. Склалася ситуація, коли стара система розподілувже перестала діяти, а нова — ще не сформувалася.

Далі наведено перелік чинників, які можутьвикористовуватись для характеристики постачальників:

оцінка тенденцій “ринків сировини” (та інших ресурсів,що постачаються);

характеристика особливостей ресурсів, які забезпечуютьнормальне функціонування підприємств галузі (обсяг, дефіцитність, структураМТР: ліквідні, довгозношувані, універсальні та ін.);

розподіл “ринків сировини” (постачальників) і основнітенденції їхнього розвитку / занепаду — оцінка важливості окремих ресурсів длягалузі;

еластичність ресурсів за ціною;

кількість і концентрація підприємств-постачальників(оцінка залежності підприємства від кожного з постачальників);

можливість використання ресурсів-замісників (оцінкамобільності переходу на використання інших ресурсів);

кількість (відсутність) підприємств, що можутьпоставляти продукти-замінники;

кількість галузей (підприємств), що використовуютьаналогічні види ресурсів (оцінка рівня конкуренції за ресурсами);

оцінка організаційно-економічних проблемпідприємств-постачальників (особливо — рівень витрат на поставки в галузі таїхня тенденція);

оцінка “витрат конверсії” в разі зміни постачальника;

оцінка можливостей вертикальної інтеграціїпостачальників і виробників за окремими видами ресурсів.

Товари-замінники. Вплив товарів-замінників (продуктів)на рівень конкуренції досить значний, оскільки вони обмежують рівень постійноїприбутковості за рахунок позитивної перехресної цінової еластичності: якщо цінана товар А підвищується, зростає попит на товар-замінник Б.

Аналіз загальних техніко-економічних показників.

Важливу роль у забезпеченні підвищення ефективностівиробництва грає економічний аналіз виробничо-господарської діяльностіпідприємства. Аналіз є базою планування, засобом оцінки якості, виконанняплану. Змістом техніко-економічного аналізу є комплексне вивченнявиробничо-господарської діяльності підприємства з метою об'єктивної оцінки досягнутихрезультатів та розробки заходів щодо подальшого підвищення ефективностігосподарювання. Для аналізу основних техніко-економічних показників у першучергу необхідно розрахувати перемінні витрати підприємства. Перемінні витрати містятьу собі: матеріальні витрати, заробітну плату виробничих робітників з відрахуваннями,комерційні витрати. Ці статті витрат приведені в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Перемінні витрати на одиницю виробу

№ Найменування статей витрат Сума, грн. 1 Матеріальні витрати 5205,46 2 Витрати на оплату праці 127,10 3 Відрахування на соціальні нестатки 47,47 4 Комерційні витрати 138,00 Разом перемінні витрати на одиницю виробу 5506,43

Постійні витрати не залежать від обсягу виробництвапродукції. Вони визначаються тим, що вартість устаткування фірми повинна бутиоплачена навіть у випадку зупинки підприємства. До постійних витрат відносятьсярентні платежі, частина відрахувань на амортизацію будинків та споруджень, страховівнески, частина яких обов'язкова, а також заробітна плата вищому управлінськомуперсоналу і фахівцям фірми, оплата охорони тощо. У таблиці 2.3. приведеніпостійні витрати підприємства на одиницю продукції.


Таблиця 2.3.

Постійні витрати на одиницю продукції

№ Найменування статей витрат Сума, грн. 1 Витрати на експлуатацію устаткування 577,50 2 Загальновиробничі витрати 462 3 Цехові витрати 346,50 4 Енергія 11,55 Разом постійні витрати на одиницю продукції 1397,55

Собівартість продукції — один з найважливішихекономічних показників діяльності промислових підприємств, що виражає вгрошовій формі усі витрати підприємства, зв'язані з виробництвом та реалізацієюпродукції. Собівартість містить в собі перенесені на продукцію витрати минулоїпраці (амортизація основних фондів, вартість сировини, матеріалів, палива таінших матеріальних ресурсів) та витрати на оплату праці працівниківпідприємства. Витрати на виробництво однієї одиниці продукції приведені втаблиці 2.4.

Таблиця 2.4.

Собівартість однієї одиниці продукції

№ Найменування статей витрат Сума, грн. 1 2 3 1 Сировина та основні матеріали 5205,46 2 Енергія 11,5 3 Паливо та енергія на технологічні цілі 46,20 4 Основна заробітна плата виробничих робітників 127,10 5 Відрахування на соціальне страхування 45,74 6 Інноваційний фонд 77,50 7 Витрати на експлуатацію устаткування 577,50 8 Цехові витрати 346,50 9 Загальнозаводські витрати 462 10 Фонд зайнятості 1,73 11 Комунальний податок 5,77 12 Разом виробнича собівартість 6907 13 Позавиробничи витрати 138 14 Усього повна собівартість 7045

Вирішальною умовою зниженнясобівартості служить безупинний технічний прогрес. Упровадження нової техніки,комплексна механізація та автоматизація виробничих процесів, удосконалюваннятехнології, упровадження прогресивних видів матеріалів дозволяють значнознизити собівартість продукції.

Серйозним резервом зниженнясобівартості продукції є розширення спеціалізації та кооперування. Наспеціалізованих підприємствах з масово-потоковим виробництвом собівартістьпродукції значно нижча, ніж на підприємствах, що виробляють цю ж продукцію вневеликих кількостях. Зниження собівартості продукції забезпечується,насамперед, за рахунок підвищення продуктивності праці. З ростом продуктивностіпраці скорочуються витрати праці в розрахунку на одиницю продукції, а отже,зменшується і питома вага заробітної плати в структурі собівартості. Основноюумовою зниження витрат на сировину та матеріали на виробництво одиниціпродукції є поліпшення конструкцій виробів та удосконалювання технологіївиробництва, використання прогресивних видів матеріалів, упровадження технічнообґрунтованих норм витрат матеріальних цінностей. Скорочення витрат наобслуговування виробництва і керування також знижує собівартість продукції.Розмір цих витрат на одиницю продукції залежить не тільки від обсягу випускупродукції, але і від їхньої абсолютної суми. Чим менша сума цехових і загальнозаводськихвитрат у цілому по підприємству, тим за інших рівних умов нижча собівартістькожного виробу.


/> <td/> />
Рисунок 2.3. Часткавитрат на виготовлення продукції

З діаграми видно, що велику частинусобівартості склали матеріальні витрати (76%). Набагато менше склали витрати наексплуатацію устаткування (8%). 7% склали загальнозаводські витрати, 5% — комерційні, по 2% склали цехові витрати і витрати на оплату праці. Дляможливого зниження собівартості необхідно проаналізувати економічну доцільністьусіх матеріальних витрат: оптимальність умов закупівлі і транспортуванняматеріалів, ефективність їхнього використання, можливість мінімізації відходів.Також у собівартості продукції велика частка комерційних витрат. Можнаперевірити можливість зниження витрат, зв'язаних з реалізацією продукції:виправданість витрат на рекламу, оптимальність умов продажу і транспортуванняпродукції.

Аналіз конкуренції дозволяє вестисистематичні спостереження за співвідношенням сил підприємства і найбільшсильних конкурентів. Основна задача – проаналізувати сильні та слабкі сторонисвоєї фірми і конкурентів по основних позиціях маркетингу, а саме продукт,асортимент, ціни, репутація, маркетингова комунікація. Основними конкурентами ВАТ“Стаханівський завод феросплавів” є фірми приведені в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5.

Конкуренти ВАТ “Стаханівський заводферосплавів”

Підприємство-конкурент Місцезнаходження Феросплавний завод Місто Тирасполь (Молдова) Завод феросплавов Місто Кемерово (Росія) Феросплавний завод Місто Володимир (Росія) Завод “ЕМБ” Місто Ярославль (Росія) Dowel Польща

Продукція заводу користуєтьсяпопитом, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку, зокрема на ринку країнСНД та Прибалтики. ВАТ “Стаханівський завод феросплавів» випускає різноманітнийасортимент продукції для вугільної, хімічної, нафтохімічної, газової та іншихгалузей промисловості. В Україні жоден завод не випускає такого асортиментуферосплавів. Завод “Феросплавний металургійний завод ” з міста Кемерово (Росія)є основним конкурентом ВАТ “Стаханівський завод феросплавів” тому що випускаєаналогічну продукцію. Інші підприємства-конкуренти випускають невеликукількість марок феросплавів. Номенклатура товарів ЗАТ “Стаханівський заводферосплавів” набагато більше.

Аналіз зовнішньоекономічноїдіяльності на макро рівні передбачає визначення ефективності експорту таімпорту продукції по окремих товарних групах. Особливе значення має оцінка ефективностіпідприємства в сучасних умовах, коли господарська самостійність повиннапривести до підвищення відповідальності в обґрунтуванні управлінських рішень[9].

ВАТ «Стаханівський завод феросплавів»здійснює зовнішньоекономічну діяльність з такими країнами, як Росія, Бєларусь,Латвія, Естонія, Таджикистан, Туркменія. ВАТ «Стаханівський завод феросплавів»має наступні показники по експортних операціях за 2009 рік (таблиця 2.6.).

Таблиця 2.6.

Експортні операції за 2009 рік

Країни-партнери Експорт (грн.) Росія 1924993,1 Бєларусь 1218124,5 Латвія 1687005,5 Естонія 944856,3 Усього: 5774979,4

З таблиці 2.6 видно, що загальна сумаекспортних операцій за 2009 рік складає 5774979,4 гривень. Великі експортніпостачання завод здійснює в Росію, на частку якої приходиться 33,3% всіхекспортних операцій. Друге місце по обсягу експортних операцій займає Латвія –29,2% від суми всіх експортних операцій. На частку Бєларусі в експортних угодахприходиться 21,1% від суми всіх експортних операцій.

Аналіз постачальників приведений утаблиці 2.7.

Таблиця 2.7.

Постачальники заводу

Фірма-постачальник Місце розташування Товар Ціна, USD ЗАТ ЛПРОМ Росія  Феросиліцій 18,50 ТОВ “Росальянс” Росія - 7,20 Palm Capital ltd. Туркменія - 22,00 ЗАТ “Юна” Татарстан - 8,90 ЗАТ “Азот” Росія - 2,48

З таблиці 2.7 можна зробити висновок,що найбільш привабливими партнерами-постачальниками для ВАТ «СФЗ» є фірми ЗАТЛПРОМ та ТОВ “Рос альянс”, розташовані в Росії в містах Москва таРостову-на-Дону, тому що вони постачають сировину за цінами нижче, ніж в іншихфірм-постачальників. Основними покупцями продукції заводу є наступні фірми:

· ТОВ“Вогник” – місто Брянськ

· МогильовНефтемаш – місто Могильов

· ЗАТ“Азот” – місто Бєлгород

· ЗАТ ЛПРОМ– місто Москва

· ЗАТ “Юна”– місто Казань

· PalmCapital ltd. – Туркменія

Основні економічні показники ВАТ«СФЗ» свідчать про економічну стабільність підприємства.

Розрахуємо показники повноїефективності експорту та факторів, що впливають на її зміни. Показникидіяльності підприємства за базисний період приведені в таблиці 2.8, за поточнийперіод – у таблиці 2.9.


Таблиця 2.8.Показникидіяльності заводу за базисний періодТовар Базисний період Вэо Зэо Цэо Хэпо Ээпо Хээо Эээо Хэбо Ээбо D0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/2 1-2 3/2 3-2 1/3 1-3 ВР132S 370 190 250 1,947 180 1,316 60 1,480 120 0,088 BP160S 400 210 290 1,905 190 1,381 80 1,379 110 0,097 BP180S 450 260 360 1,731 190 1,385 100 1,250 90 0,120 BP200L 1000 650 740 1,538 350 1,138 90 1,351 260 0,301 BP250S 1440 850 920 1,694 590 1,082 70 1,694 520 0,393 Разом 3660 2160 2560 1,694 1500 1,185 400 1,430 1100 1,000

Таблиця 2.9.

“Показники діяльності заводу запоточний період”

Товар Поточний період Вэ1 Зэ1 Цэ1 Хэп1 Ээп1 Хээ1 Эээ1 Хэб1 Ээб1 D1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/2 1-2 3/2 3-2 1/3 1-3 ВР132S 510 300 420 1,700 210 1,400 120 1,214 90 0,118 BP160S 390 210 290 1,857 180 1,381 80 1,345 100 0,083 BP180S 560 320 430 1,750 240 1,344 110 1,302 130 0,126 BP200L 1200 700 1000 1,714 500 1,428 300 1,200 200 0,277 BP250S 1550 1000 1200 1,550 550 1,200 200 1,292 350 0,395 Разом 4210 2530 3340 1,664 1680 1,320 810 1,260 870 1,000

Індекс перемінного складу повноїефективності експорту склав:

(2.1.)

  I (Xэп) = ΣХэп1*d1/ Σ Хэп0*d0/> <td/>

1,7*0,118+1,857*0,083+1,75*0,126+1,714*0,277+1,55*0,395

 

1,947*0,088+1,905*0,097+1,731*0,12+1,538*0,301+1,694*0,393

  />I (Хэп) =

I (Хэп) = 1,045 = 104,5%


Повна ефективність експорту складає+4,5%, тобто вона збільшилася на 4,5%.

Показники бухгалтерського балансупідприємства досліджуються шляхом горизонтального та вертикального аналізу.Горизонтальний аналіз – це відхилення звітного року від попереднього.

Таблиця 2.10

Показники На 31.12. 2007р На 31.12. 2008р На 31.12. 2009р відхилення 2008/2007 2009/2008 1 2 3 4 5 6 залишкова вартість необоротних активів 52 192 163 140 -29 первісна вартість необоротних активів 99 316 455 217 139 накопичена амортизація 47 124 292 77 168 Незавершене будівництво 8 144 26 555 4 487 18411 -22068 залишкова вартість осн засобів 82 403 108 325 142 567 25922 34242 первісна вартість 190 310 228 955 280 744 38645 51789 знос 107 907 120 630 138 177 12723 17547 інші фінансові інвестиції 15 000 15 040 15 001 40 -39 Відстрочені податкові активи 2 278 3 334 1056 -3334 виробничі запаси 65 370 67 066 65 179 1696 -1887 незавершене виробництво 618 151 214 -467 63 готова продукція 14 190 8 132 3 630 -6058 -4502 товари 5 9 5 4 -4 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість 28 493 38 754 27 801 10261 -10953 первісна вартість 29 632 38 754 27 801 9122 -10953 резерв сумнівних боргів 1 139 -1139 Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом 12 927 13 438 34 548 511 21110 за виданими авансами 12 182 4 581 176 059 -7601 171478 із внутрішніх розрахунків Інша поточна дебіторська заборгованість 215 232 1 311 17 1079 Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті 22 5 211 106 5189 -5105 в іноземній валюті Інші оборотні активи 5 093 13 175 8 405 8082 -4770 III. Витрати майбутніх періодів 105 75 14 -30 -61 Пасив Статутний капітал 23 224 143 569 143 569 120345 Інший додатковий капітал 36 289 36 286 36 284 -3 -2 Резервний капітал 150 150 150 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -48 208 -78 305 -74 126 -30097 4179 Інші забезпечення 75 75 75 Короткострокові кредити банків 52 586 82 238 273 735 29652 191497 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 202 177 153 -25 -24 Векселі видані 122 -122 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 4 759 10 729 9 864 5970 -865 Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів 10 591 64 627 41 346 54036 -23281 з бюджетом 216 116 307 -100 191 зі страхування 332 406 460 74 54 з оплати праці 21 19 17 -2 -2 Інші поточні зобов'язання 124 526 1 826 5 289 -122700 3463

Наведені дані дозволяють зробити таківисновки:

1. Загальна сума активів 2007р.відносно 2008р. збільшилася на 57173 грн. Це збільшення відбулось переважно зарахунок значного зростання оборотних активів. збільшилася сума основних засобівпідприємства (в абсолютному вимірюванні – на 217 тис. грн.) Це відбулосьвнаслідок купівлі обладнання для переоснащення виробництва.

Загальна сума активів 2009р. відносно2008р. збільшилася на 175220 грн. Абсолютна величина збільшення у основнихзасобів склала 139 тис. грн.

2. Виробничі запаси збільшилися зарік на 1696т. грн, а в порівнянні 2007р з 2008р зменьшилися на 1887т. грн.Зменьшилася також величина готової продукції (на 6058т. грн.), а в порівнянні2007р з 2009р зменьшилися на 13751 грн; зменьшилися грошові кошти (на 2 098грн.), а в порівнянні 2007р з 2008р зменьшилася на 4502 грн. Зменьшеннявеличина готової продукції свідчить протте, що на підприємстві продукція нележить на складах, а реалізовується і позитивні тенденції у його роботі.збільшилася сума і частка дебіторської заборгованості за товари та послуги — вабсолютному вимірюванні на Це означає, що підприємство фактично кредитувалосвоїх партнерів по бізнесу, які вчасно не розраховувалися за товари та послуги,що надавалися підприємством.

3. При аналізі пасивів підприємстваслід зазначити, що зобов’язання підприємства в порівнянні 2007р з 2008рзбільшилася, у тому числі короткострокові зобов’язання збільшилися на 29652т.грн. Таким чином, підприємство невчасно розрахувалося з постачальниками тапідрядчиками за виконані роботи та отримані послуги. В цілому слід зазначити,що динаміка показників ліквідності є негативною. Збільшення короткостроковоїзаборгованості підприємства зменшує ліквідність підприємства і його фінансовустійкість.

Зобов’язання підприємства впорівнянні 2007р з 2008р збільшилися втричі, у тому числі короткостроковізобов’язання збільшилися на 191497т. грн. Динаміка показників ліквідності єнегативною.

Вертикальний аналіз балансу дозволяєзробити висновок про структуру балансу в поточному стані, а такожпроаналізувати динаміку цієї структури. Технологія вертикального аналізуполягає у тому, що загальну суму балансу приймають за 100% і кожну статтюфінансової звітності представляють у вигляді процентної частки від прийнятогобазового значення. Такими цілими частинами може бути валюта балансу (Актив,Пасив), обсяг реалізації у Звіті про фінансові результати. За допомогою цьогометоду аналізу з'ясовують, яку частку у групі або підгрупі становить конкретнастаття, що дозволяє визначити вплив показника цієї статті на діяльністьпідприємства.

Таблиця 2.11

Структура активів (взагалі)

Показники

На

31.12. 2007р.

На

31.12. 2008р.

На 31.12.2009р. відхилення 2008 / 2007 2009 / 2008 питома вага необоротних активів 43,66% 50,43% 33,83% 6,77% -16,60% питома вага оборотних активів 56,30% 49,54% 66,17% -6,76% 16,62% питома вага витрат майбутніх періодів 0,04% 0,02% 0,00% -0,02% -0,02% РАЗОМ БАЛАНСУ 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Активи підприємства складаються знеоборотних та оборотних активів. Тому найточніше загальну структуру активівхарактеризує коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних активів, якийобчислюють за формулою: оборотні активи/ необоротні активи. (2007 р. = 1,29;2008р. =0,98; 2009р. = 1,96) Значення даного показника більшою мірою зумовленогалузевими особливостями кругообігу коштів аналізованого підприємства. Детальнішийаналіз структури активів і її зміни здійснений у табл. наведених нижче окремостосовно кожного збільшеного виду активів.У ході аналізу виявляють статтіактивів, за якими відбувся найбільший вклад у приріст загальної величинизбільшеного виду активів.


Таблиця 2.12

Структура оборотних активів

Показники

На

31.12. 2007р.

На

31.12. 2008р.

На 31.12.2009р. відхилення 2009 / 2007 2009 / 2008 питома вага виробничих запасів 46,99% 44,49% 20,54% -2,50% -23,94% питома вага незавершеного виробництва 0,44% 0,10% 0,07% -0,34% -0,03% питома вага готової продукції 10,20% 5,39% 1,14% -4,81% -4,25% питома вага товарів 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% питома вага векселів одержаних 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% питома вага чистої реалізаційної вартості 20,48% 25,71% 8,76% 5,23% -16,94% питома вага первісної вартості 21,30% 25,71% 8,76% 4,41% -16,94% питома вага резерву сумнівних боргів 0,82% 0,00% 0,00% -0,82% 0,00% питома вага дебіт. заборг. з бюджетом 9,29% 8,91% 10,89% -0,38% 1,98% питома вага дебіт. заборг. за виданими авансами 8,76% 3,04% 55,49% -5,72% 52,46% питома вага дебіт. заборг. із внутрішніх розрахунків 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% питома вага іншої поточної дебіт. заборгованності 0,15% 0,15% 0,41% 0,00% 0,26% питома вага грошових коштів в національній валюті 0,02% 3,46% 0,03% 3,44% -3,42% питома вага грошових коштів в іноземній валюті 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% питома вага інших оборотних активів 3,66% 8,74% 2,65% 5,08% -6,09% РАЗОМ за ІІ розділом 122,12% 125,71% 108,76% 3,59% -16,94%

Аналізуючи дані таблиці № 3.2, можнасказати, що найбільшу питому вагу в поточних активах займають виробничі запаси.Операція придбання матеріалів призводить, з одного боку, до збільшеннявиробничих запасів, а з іншого — до зменшення грошових коштів на рахунку.

На готову продукція в 2008 роціприпадало 10,20% поточних активів, к 2009 року зменьшилась її питома вага до5,39%, що свідчить про незатовареність складу підприємства,

Позитивним моментом в діяльностіпідприємства є збільшення маси грошових коштів в національній валюті, щозбільшує коефіцієнт абсолютної ліквідності підприємства; також збільшиласьдебіторська заборгованість, яка в кінцевому випадку може перетворитися вготівку підприємства.


Таблиця 2.13

Структура необоротних активів

Показники

На

31.12. 2007р.

На

31.12. 2008р.

На 31.12.2009р. відхилення 2009 / 2007 2009 / 2008 питома вага залишкової вартості немат. активів 0,05% 0,13% 0,10% 0,08% -0,02% питома вага первісної вартості немат. активів 0,09% 0,21% 0,28% 0,11% 0,07% питома вага накопиченої амортизації 0,04% 0,08% 0,18% 0,04% 0,10% питома вага незавершеного будівництва 7,55% 17,31% 2,77% 9,76% -14,54% питома вага залишкової вартість основних засобів 76,39% 70,59% 87,89% -5,79% 17,29% питома вага первісна вартість основних засобів 176,41% 149,21% 173,07% -27,21% 23,86% питома вага знос основних засобів 100,03% 78,61% 85,18% -21,41% 6,57% питома вага інших фінансових інвестицій 13,90% 9,80% 9,25% -4,10% -0,55% питома вага відстрочених податкових активів 2,11% 2,17% 0,00% 0,06% -2,17% РАЗОМ за І розділом 376,58% 328,11% 358,71% -48,47% 30,60%

Низька питома вага нематеріальнихактивів у складі необоротних активів і низький рівень приросту нематеріальнихактивів у зміні загальної величини необоротних активів за звітний періодсвідчать про не інноваційний характер стратегії організації. Аналогічні низькіпоказники за фінансовими вкладеннями не відображають фінансово-інвестиційнустратегію розвитку. Не створюються матеріальні умови розширення основноїдіяльності підприємства, тому що зростає показник зносу основних засобів. Цепов'язано із зростанням зношення та практично відсутнім введенням в діюосновних засобів за останні роки. Така ситуація зумовлена відсутністю грошовикоштів підприємства, вільні кошти направляються на виплату заробітньої плати іна закупку матеріалів.

Таблиця 2.14

Структура дебіторської заборгованості

Показники

На

31.12. 2007р.

На

31.12. 2008р.

На 31.12.2009р. відхилення 2008 / 2007 2009 / 2008 питома вага Дебіторської заборгованість за товари, роботи, послуги: чистої реалізаційної вартості 51,85% 67,98% 11,60% 16,14% -56,39% первісної вартості 53,92% 67,98% 11,60% 14,06% -56,39% резервна сумнівних боргів 2,07% 0,00% 0,00% -2,07% 0,00% питома вага Дебіторської заборгован. за розрахунками:           з бюджетом 23,52% 23,57% 14,41% 0,05% -9,16% за виданими авансами 22,17% 8,04% 73,44% -14,13% 65,41% із внутрішніх розрахунків 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Питома вага іншої поточної дебіторської заборгованності 0,39% 0,41% 0,55% 0,02% 0,14% РАЗОМ дебіторська заборгованність 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Зменьшилася частка дебіторськоїзаборгованості за товари та послуги. Це означає, що підприємство фактично некредитувало своїх партнерів по бізнесу, які майже вчасно розраховувалися затовари та послуги, що надавалися підприємством. Але з іншого боку, якщопідприємство має надійних партнерів, то слід очікувати надходження коштів унаступних періодах, що трохи поліпшить ситуацію з показниками ліквідності. Скороченнясуми дебіторської заборгованості не завжди оцінюється позитивно, адже ж вономоже бути викликане і скороченням відвантаження продукції; інеплатоспроможністю покупців.

Наявність сумнівної дебіторськоїзаборгованості свідчить про нераціональну політику підприємства щодо наданнявідтермінування у розрахунках з покупцями. Для з'ясування реальності стягненняборгів з покупців і боргів, що мають сумнівний характер, необхідно перевірити,чи існують акти звірення розрахунків або листи, в яких дебітори визнають своюзаборгованість, чи не пропущені терміни позивної давності.

Друге місце в структурі дебіторськоїзаборгованості заводу належить дебіторській заборгованості за розрахунками збюджетом. Має тенденцію щодо збільшення, особливо з 2009р. на 2010р.

Таблиця 2.15.

Структура капіталу (взагалі)

Показники

На

31.12. 2007р.

На

31.12. 2008р.

На 31.12.2009р. відхилення 2009 / 2007 2009/ 2008 Питома вага власного капіталу 4,64% 33,42% 22,08% 28,79% -11,34% Питома вага забезпечення наступних витрат і платежів 0,03% 0,02% 0,02% -0,01% -0,01% Питома вага довгострокових зобов'язань 16,64% 13,51% 8,58% -3,13% -4,94% Питома вага поточних зобов'язань 78,69% 53,04% 69,33% -25,66% 16,29% Питома вага доходів майбутніх періодів 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% РАЗОМ БАЛАНСУ 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Власний капітал підприємствазнаходиться на рівні 4,64% — на 2007 рок і зниження до 33,42% у 2008р та 22,08%у 2009р., що говорить про платоспроможність,

Значна частина поточних зобов'язаньпідприємства за 2009р скоротилась порівняно з 2007р. Це свідчить о поступовомупогашенні зобов'язань перед кредиторами, кредиторською заборгованісттю затовари, роботи, послуги; розрахунками з бюджетом, з оплати праці та ін.

Співвідношення позикового капіталу івласного = Позиковий капітал (ряд. 430 + ряд. 480 + ряд 620 + ряд.630 ф. №1) /Власний капітал (ряд. 380 ф. № 1) Його значення, дорівнює 1,5 у 2007р, 1,72 у2008р, 1,67 у 2009р. означає, що на кожну 1 грн власних коштів, вкладених вактиви підприємства, припадає 1,5 грн. позикових коштів. Підвищення рівня цьогопоказника в динаміці означає посилення залежності підприємства від інвесторів ікредиторів, тобто відповідне зниження фінансової стійкості.

Таблиця 2.16

Структура власного капіталу

Показники

На

31.12. 2007р.

На

31.12. 2008р.

На 31.12.2009р. відхилення 2009 / 2007 2009 / 2008 Питома вага статутного капіталу 202,74% 141,17% 135,60% -61,57% -5,57% Питома вага іншого додаткового капіталу 316,80% 35,68% 34,27% -281,12% -1,41% Питома вага резервного капіталу 1,31% 0,15% 0,14% -1,16% -0,01% Питома вага нерозподіленого прибутку (непокритий збиток) -420,85% -77,00% -70,01% 343,85% 6,98% РАЗОМ за І розділом 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Статутний капітал підприємства незбільшена, це свідчить про те що додаткових внесків засновників (учасників) немає, або відрахувань в нього частки одержаного прибутку.

Зменьшено інший додатковий капітал,показує узагальнену інформації про суми, на які вартість реалізації випущенихакцій перевищує їхню номінальну вартість, а також про суми дооцінки активів тавартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від іншихосіб, та інші види додаткового капіталу.

Таблиця 2.17

Структура залученого капіталу

ПОКАЗНИКИ На 31.12. 2007р На 31.12. 2008р На 31.12. 2009р відхилення 2008/2007 2009/2008 Питома вага короткострокових кредитів банку 22,32% 40,61% 73,28% 18,29% 32,67% Питома вага векселів виданих 0,05% 0,00% 0,00% -0,05% 0,00% Питома вага кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 2,02% 5,30% 2,64% 3,28% -2,66% Питома вага поточних зобов'язаннь за розрахунками:           з одержаних авансів 4,50% 31,92 11,07% 27,42% -20,85% з бюджетом 0,09% 0,06% 0,08% -0,03% 0,02% зі страхування 0,14% 0,20% 0,12% 0,06% -0,08% з оплати праці 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% Питома вага іншіих поточних зобов'язаннь 52,86% 0,90% 1,42% -51,96% 0,51% РАЗОМ залучений капітал 82% 79% 89% -0,03 9,62%

З 2007р. по 2009р. кредит банкузбільшено до 273735 т. грн. Збільшено короткострокові кредити банків з 47797т.грн у 2007р до 60396 т.грн у 2009р. тим самим зменьшено ліквідністьпідприємства. Зменьшено зобов’язання зарозрахунками з оплати праці з 21 т. грн у 2007р. до 17 т. грн у 2009р.Збільшена заборгованість підприємства за усіма видами платежів до бюджету.


Таблиця 2.18.

Структура поточних зобов’язань

ПОКАЗНИКИ На 31.12. 2007р На 31.12. 2007р На 31.12. 2009р відхилення 08/07 09/08 Питома вага короткострокових кредитів банку 27% 51% 82% 24% 31% Питома вага векселів виданих 0% 0% 0% 0% 0% Питома вага кред-ої заборг-і за товари, роботи, послуги 2% 7% 3% 4% -4% Питома вага поточних зобов'язань за розрахунками:       0% 0% з одержаних авансів 5% 40% 12% 35% -28% з бюджетом 0% 0% 0% 0% 0% зі страхування 0% 0% 0% 0% 0% з оплати праці 0% 0% 0% 0% 0% з учасниками 0% 0% 0% 0% 0% із внутрішніх розрахунків 0% 0% 0% 0% 0% Питома вага інших поточних зобов'язань 64% 1% 2% -63% 0% РАЗОМ залучений капітал 99% 99% 100% 0% 0%

Таблиця 2.19.

Горизонтальний аналіз за основнимивидами витрат, доходів та фінансового результату

ПОКАЗНИКИ На 31.12. 2007р На 31.12. 2008р На 31.12. 2009р відхилення 2008/2007 2009/2008  І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Доход (виручка) від реал-ії прод-ії (товарів, робіт, послуг) 363 982 726 873 533 176 362 891 -193 697 Податок на додану вартість -39 769 -75 593 -51 753 -35 824 23 840 Інші вирахування з доходу Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 324 213 651 280 481 423 327 067 -169 857 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) -315 812 -577 549 -474 227 -261 737 103 322 Валовий:           прибуток 8 401 73 731 7 196 65 330 -66 535 Інші операційні доходи 89 019 261 917 184 670 172 898 -77 247 Адміністративні витрати -7 210 -12 776 -10 444 -5 566 2 332 Витрати на збут -9 926 -21 531 -18 282 -11 605 3 249 Інші операційні витрати -83 489 -272 492 -183 291 -189 003 89 201 Фінансові результати від операційної діяльності:           прибуток 28 849 28 849 -28 849 збиток -3 205 -20 151 3 205 -20 151 Інші фінансові доходи 3 4 1 1 -3 Інші доходи 31 451 3 846 2 054 -27 605 -1 792 Фінансові витрати -13 430 -18 914 -10 779 -5 484 8 135 Інші витрати -44 435 -8 439 -1 222 35 996 7 217 Фінансові рез. від звич. Діял. до оподаткування           прибуток 5 346 5 346 -5 346 збиток -29 616 -30 097 29 616 -30 097 Податок на прибуток від звичайної діяльності 1 167 1 167 -1 167 Фінансові результати від звичайної діяльності:           прибуток 4 179 4 179 -4 179 збиток -29 616 -30 097 29 616 -30 097 Надзвичайні:           витрати Чистий:           Продовження таб. 2.19 прибуток 4 179 4 179 -4 179 збиток -29 616 -30 097 29 616 -30 097 ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПОКАЗНИКИ На 31.12. 2007р На 31.12. 2008р На 31.12. 2009р відхилення 2008/2007 2009/2008 Матеріальні затрати 325 493 546 687 481 070 221 194 -65 617 Витрати на оплату праці 18 155 30 707 25 235 12 552 -5 472 Відрахування на соціальні заходи 7 020 12 043 10 042 5 023 -2 001 Амортизація 11 747 17 903 14 472 6 156 -3 431 Інші операційні витрати 12 310 25 409 21 170 13 099 -4 239

Основним законодавчим актом, якийрегулює здійснення аудиту в Україні, є Закон України “Про аудиторськудіяльність” прийнятий 22 квітня 1993 року.

Узагальнюючим показником підприємстває прибуток, який характеризує ефективність виробництва. Прибуток є джереломутворення фондів економічного стимулювання і фондів спеціального призначення.

При здійсненні аудиту фінансовихрезультатів перевіряються результати від реалізації продукції, послугпромислового і непромислового характеру, матеріалів, купованих виробів іпродукції підсобного сільського господарства, позареалізаційні прибутки івитрати, правильність відображення їх утворення і використання вбухгалтерському обліку.

Підприємство має збитки у 2007 =29616т.грн, а у2007р = 30097 т.грн. Чистий прибуток був тільки у 2008 р. =4179т.грн.Організація самостійно перераховую до бюджету відображені суми увигляді податків, зборів, штрафів і інших платежів. На короткострокову ідовгострокову платоспроможність підприємства впливає його здатність отримуватиприбуток. В зв’язку із цим розглянемо такий аспект діяльності підприємства, — як рентабельність, яка є якісним показником ефективності роботи підприємства.

Звичайно при розрахункурентабельності визначають відношення прибутку до таких показників: рівняпродажу, активів, власного капіталу. Прибуток – найважливіший показникефективності роботи підприємства, джерело життєдіяльності. Зростання прибуткустворює фінансову основу для самофінансування діяльності підприємства,здійснення розширеного відтворювання і задоволення зростаючих соціальних іматеріальних потреб робочих. За рахунок прибутку виконуються також зобов’язанняпідприємства перед бюджетом, банками і іншими організаціями. Тому аналіз прибуткуповинен охоплювати як чинники її формування, так і розподілу.


Таблиця 2.20.

Вертикальний аналіз, доповненийгоризонтальнім. Структура операційних витрат за елементами

ПОКАЗНИКИ На 31.12. 2007р На 31.12. 2008р На 31.12. 2009р відхилення 2008/2007 2009/2008 Питома вага матеріальних затрат 86,86% 86,40% 87,15% -0,46% 0,75% Питома вага витрат на оплату праці 4,84% 4,85% 4,57% 0,01% -0,28% Питома вага відрахувань на соціальні заходи 1,87% 1,90% 1,82% 0,03% -0,08% Питома вага амортизації 3,13% 2,83% 2,62% -0,31% -0,21% Питома вага інших операційних витрат 3,29% 4,02% 3,84% 0,73% -0,18% Разом 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Отже, ми бачимо, що найбільшу вагузаймають матеріальні витрати. На другому місці знаходяться витрати на оплатупраці. Найменшу вагу в усіх трьох роках займають відрахувань на соціальнізаходи.

Таблиця 2.21.

Структури операційних витрат запершим розділом звіту

ПОКАЗНИКИ

На

31.12. 2007р

На

31.12. 2008р

На

31.12. 2009р

відхилення 2008/2007 2009/2008 Питома вага собівартості реал-ї прод-ї 75,8% 65,3% 69,1% -10,5% 3,8% Питома вага адмін-х витрат 1,7% 1,4% 1,5% -0,3% 0,1% Питома вага збутових витрат 2,4% 2,4% 2,7% 0,1% 0,2% Питома вага інших операційних витрат 20,0% 30,8% 26,7% 10,8% -4,1% РАЗОМ операційних витрат 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Мета аналізу витрат на виробництво заокремими статтями полягає у дослідженні впливу окремих статей витрат насобівартість та виявлення закономірностей динаміки собівартості.

Найбільшу вагу займає собівартостіреал-ї прод-ї. На другому місці знаходяться інші операційні витрати Найменшувагу в усіх трьох роках займають адміністративні витрати.

Аналіз фінансових коефіцієнтів

Аналіз фінансової стійкості

Дозволяють виявити рівень фінансовоїриски пов'язаного із структурою джерел формування капіталу на підприємстві. Доних відносяться:

/>                                         (2.1.)

/>.                                       (2.2.)

/>                                            (2.4.)

/>.         (2.5.)

/>(2.6.)

Коефіциєнти 2007 рік 2008 рік 2009 рік

Оптимальне

значення

К-т автономності 0,05 0,33 0,22 0,7-0,8 =1 К-т фінансування 20,43 1,99 3,53 0,3-0,4 =0 К-т заборгованності 0,95 0,67 0,78 0,2-0,3 =0 К-т поточної заб-і 0,79 0,53 0,69 К-т довгост-го фін-я 0,21 0,47 0,31 0,8-0,9 =1

Коефіцієнт автономії Протягом2007-2009рр. при здійсненні своєї фінансового-господарської діяльностіпідприємство мало низький рівень цього показника. Це характеризує слабкуфінансову стійкість та залежність від депозитних засобів, але і ставить підсумнів ефективність використання поточних рахунків.

К-т фінансування. Значення цьогопоказника більше і вказує на зниження фінансової стійкості підприємства. Заданими таблиці значення даного показника вказує на слабку фінансову стійкістьпідприємства в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності.

К-т заборгованності. показуєзалежність від зовнішніх джерел фінансування <1. Підприємство має позитивнийпоказник по трьох роках діяльності.

К-т поточної заб-і На кожну гривнюпоточної заборгованості у кінці року підприємства мають 79, 53,69 копійокліквідних активів.

К-т довгост-го фін-я показує, скількидовгострокових позикових коштів використано для фінансування активівпідприємства з власними коштами. Чим менше позикових коштів залучаєпідприємство для здійснення своєї статутної діяльності, тим сильніший йогофінансовий стан. Отже можна зробити висновок, що в нашому випадкуспостерігається незначне збільшення даного показника але і незначне збільшенняпоказника може призвести в подальшому до фінансової нестабільностіпідприємства.

Аналіз платоспроможності

Характеризують своєчасність розрахунківпо поточних зобов'язаннях.

/>.(2.7.)

/>. (2.8.)

/>.(2.9)

Коефіцієнт співвідношеннядебіторської і кредиторської заборгованості = Сума дебіторської заборгованості/ Сума кредиторської заборгованості

Коефіциєнти 2007 рік 2008 рік 2009 рік

Оптимальне

значення

К-т абсолютної ліквідності 0,00 0,03 0,00 25-30 % К-т проміжної ліквідності 0,44 0,63 0,81 70-80% К-т поточної ліквідності 0,72 0,93 0,95 100 и вище К-т співвідношення дебіт-ї і кред-ї заборг-ті 4,88 1,24 5,01 равно 1

К-т абсолютної ліквідностіХарактеризує негайну готовність підприємства ліквідувати короткостроковузаборгованість і визначається як відношення суми грошових коштів підприємствата короткотермінових. Даний коефіцієнт мав негативне значення і помітнатенденція до його зменьшення.

К-т проміжної ліквідності (швидкої)відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов'язань заумови своєчасного проведення розрахунків з дебіторам. В трьох роках данийпоказник є поза межами норми, що свідчить про нездатність підприємствасплачувати поточні зобов'язання за умови своєчасного проведення розрахунків здебіторами.

К-т поточної ліквідності(покриття)характеризує достатність оборотних засобів для покриття своїх боргів..Збільшення цього показника свідчить про поліпшення фінансового станупідприємства. Згідно таблиці даний показник має достаньо низьке значення, Тутможе виникнути сумнів у ефективності використання поточних активів при дуженизькому рівні позикового капіталу, тому що за рахунок власних коштіврозширювати виробництво, основні фонди, модернізувати і удосконалюватитехнології практично не можливо бо, як бачимо, значна частка прибутку іде назабезпечення поточної діяльності підприємства.

К-т співвідношення дебіт-ї і кред-їзаборг-ті Нормальним значенням цього показника вважається значення, щоперевищує одиницю. В нашому прикладі він майже дійшов у 2008р. до одиниці(=1,24).

Аналіз оборотності активів підприємства

Характеризують на скільки швидко обертаютьсяактиви в процесі господарської діяльності. Характеристика ділової активностіпідприємства.

Коефіцієнт оборотності всіх активів =Чистий дохід від реалізації/ Середня вартість всіх використаних активів. Характеризує,наскільки ефективно використовуються активи з точки зору обсягу реалізації. Вінпоказує, скільки гривень реалізації припадає на кожну гривню, вкладену в активипідприємства. Іншими словами, скільки разів за звітний період активи обернулисьв процесі реалізації продукції. Чим вищий оборот, тим ефективнішевикористовуються активи.

Коефіцієнт оборотності оборотнихактивів = Чистий дохід від реалізації/ Середня вартість оборотних активів.

Він показує ефективність використанняоборотних активів підприємства.

Період обороту всіх активів =Кількість днів / Коефіцієнт оборотності всіх активів

Період обороту оборотних активів =Кількість днів / Коефіцієнт оборотності оборотних активів.

Характеризується кількістю днів,протягом яких оборотні активи проходять усі стадії одного кругообігу.

Коефіцієнти 2007 рік 2008 рік 2009 рік Коефіцієнт оборотності всіх активів 1,31 2,14 1,00 Коефіцієнт оборотності оборотних активів 2,33 4,32 1,52 Період обороту всіх активів 274,37 168,19 358,55 Період обороту оборотних активів 154,47 83,33 237,24

Аналіз оборотності капіталупідприємства

Характеризують, на скільки швидкообертається капітал підприємства в процесі діяльності.

— Коефіцієнт оборотності всьогокапіталу;

— Коефіцієнт оборотності власногокапіталу;

— Коефіцієнт оборотності позиковогокапіталу;

— Період обороту всього капіталу;

— Період обороту власного капіталу;

— Період обороту позикового капіталу.

Коефіцієнти 2007 рік 2008 рік 2009 рік Коефіцієнт оборотності всього капіталу 1,47 2,39 1,11 Коефіцієнт оборотності власного капіталу 4853,09 9691,64 7109,01 Коефіцієнт оборотності позикового капіталу 1,55 3,59 1,43 Період обороту всього капіталу 244,39 150,70 323,75 Період обороту власного капіталу 0,07 0,04 0,05 Період обороту позикового капіталу 232,99 100,29 252,21

Коефіцієнт оборотності всьогокапіталу відношення виручки від реалізації продукції до усього підсумку неттовалюти балансу – характеризує ефективність використання підприємством усіхджерел засобів, незалежно від їх характеру, тобто показує скільки раз за рікздійснюється повний цикл виробництва та оборотності, який приносить відповіднийефект у вигляді прибутку, або скільки грошових одиниць реалізованої продукціїпринесла кожна грошова одиниця пасиву.

Коефіцієнт оборотності власногокапіталу. показує ефективність використання власного капіталу підприємства.Аналізуючи ділову активність досліджуваного підприємства з даних таблиці слідвідмітити, що всі показники ділової активності мають позитивні, хоча і недужевисокі значення і у 2008 та 2009 році помітне їх зростання. Це свідчить продостатню швидкість обертання фінансових ресурсів і тенденцію до її збільшення.

Коефіцієнт оборотності позиковогокапіталу відбивають інтенсивність його використання на підприємстві, тобтохарактеризують наскільки швидко позиковий капітал, що використовуєтьсяпідприємством, в цілому та за окремими елементами обертається в процесі йогогосподарської діяльності. Для оцінки оборотності позикового капіталувикористовують такі показники:

Коефіцієнт оборотності позиковогокапіталу, який визначається за формулою:

 

Копк = ОР / Кср,                                                                         (2.10.)

Де ОР – загальний обсяг реалізаціїпродукції в періоді, що розглядається;

Кср – середня сума всьоговикористовуваного капіталу підприємства у періоді, що розглядається;

Період обороту позикового капіталу вднях, що розраховується за формулою:

ПОпк = Д / Копк,                                                                        (2.11.)

 

Де Д – кількість днів у періоді, щорозглядається

Період обороту всього капіталу

ПО = Д / Копк                                                                                (2.12.)

 

По-період обороту всього капіталу,

Д- кількість днів у періоді

Період обороту власного капіталу

Повк = Д / Копк                                                                             (2.13.)

 

По-період обороту власного капіталу,

Д- кількість днів у періоді

Аналіз рентабельності

Характеризують здатність підприємстваформувати необхідний прибуток в процесі господарської діяльності і визначаютьзагальну ефективність використання активів і капіталу.


Коефіцієнт рентабельності активів(економічна рентабельність) = Чистий прибуток / Вартість активів

Коефіцієнт рентабельності власногокапіталу (фінансова рентабельність) = Чистий прибуток / Вартість капіталу

Коефіцієнт рентабельностіреалізованої продукції (комерційна рентабельність) = Прибуток операційноїдіяльності / Чистий дохід від реалізації

Коефіцієнт рентабельності виробництва(рентабельність витрат) = Валовий прибуток / Собівартість реалізованої продукції

Коефіцієнти 2007 рік 2008 рік 2009 рік Коефіцієнт рентабельності активів 0,00 0,01 0,00 Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 0,00 0,04 0,00 Коефіцієнт рентабельності реалізованої продукції 0,00 0,04 0,00 Коефіцієнт рентабельності виробництва -0,03 -0,13 -0,02

Коефіцієнт рентабельності активівЗгідно таблиці, слід відмітити, що даний показник має негативне значення. Цесвідчить про не раціональність використання активів досліджу вальногопідприємства.

/>

Цей коефіцієнт показує, щопідприємство не одержує прибуток з кожної гривні, вкладеної в активи

Коефіцієнт рентабельності власногокапіталу показує величину одержаного прибутку в розрахунку на одну гривнюкапіталу власників. характеризує ефективність вкладення коштів до даногопідприємства. Для нашого підприємства цей показник відсутній, що свідчить о не вкладеннікоштів в підприємство.


/>

Коефіцієнт рентабельностіреалізованої продукції

/>

Значення цього коефіцієнта показує,що підприємство має прибуток з кожної гривні реалізованої продукції. Тенденціядо його зниження дозволяє припустити скорочення попиту на продукціюпідприємства.

Зниження коефіцієнта рентабельностіреалізованої продукції може бути викликано змінами в структурі реалізації,зниження індивідуальної рентабельності виробів, що входять у реалізованупродукцію, і ін

Коефіцієнт рентабельності виробництвапоказує розмір прибутку на кожну вкладену в оборот гривню, його основнаконцепція – відношення прибутку до суми витрат, понесених у зв’язку з йогоотриманням.

Оцінка стану та ефективностівикористання необоротних активів підприємства. Фондорентабельність (відношення прибутку відосновної діяльності до середньорічної вартості основних засобів); показник, щохарактеризує скільки гривен прибутку (від реалізації або до оподаткування)доводиться на 100 гривен основних фондів. Зростання показника в динаміціхарактеризує ефективніше використання основних фондів, а зменшення даногопоказника в динаміці при одночасному збільшенні фондовіддачі говорить прозбільшення витрат підприємства.

Стр.050 ф.2 / стр. 031 ф.1

2007р 2008р 2009р 0,04 0,32 0,03

Фондовіддача основних засобів(відношення вартості виробленої продукції до середньорічної вартості основнихзасобів); це випуск продукції на 1 грн вартості основних виробничих фондів.Фондовіддача — показник використання основних виробничих фондів.

Стр.035 ф.2 / стр 031 ф.1

2007р 2008р 2009р 1,70 2,85 1,72

Фондовіддачаактивної частини основних коштів (відношення вартості виробленної продукції досередньорічної вартості активної частини основних коштів);

Стр.035 ф.2 / стр. 030 ф.1

2007р 2008р 2009р 3,95 6,02 3,39

Фондомісткість (відношення середньорічної вартостіосновних засобів виробничого призначення до вартості проведеної продукції зазвітний період); Показникобернений до показника фондовіддача, показує скільки основних средств використовується для виробництва 1 грн.продукції.

Стр.031 ф.1 / стр. 035 ф.2

2007р 2008р 2009р 0,59 0,35 0,58

Оцінку ефективності використанняматеріальних ресурсів

Прибуток на гривну матеріальнихвитрат є найбільш узагальненим показником ефективності використанняматеріальних ресурсів. Визначається діленням суми одержаного прибутку відосновної діяльності на суму матеріальних витрат.


Стр. 050 ф.2 / стр. 230 ф.2

2007р 2008р 2009р 0,03 0,14 0,02

Матеріалоотдача визначається діленнямвартості проведеної продукції на суму матеріальних витрат. Цей показникхарактеризує, скільки вироблено продукції з кожної гривни спожитих матеріальнихресурсів (сировини, матеріалів, палива, енергії і т.д.).

Стр. 035 ф.2 / стр. 230 ф.2

2007р 2008р 2009р 0,99 1,19 1

Матеріаломісткістьпродукції — відношення суми матеріальних витрат до вартості проведеноїпродукції — показує, скільки матеріальних витрат потрібно або фактичнодоводиться на виробництво одиниці продукції.

Стр.230 ф.2 / стр. 035 ф.2

2007р 2008р 2009р 1 0,84 1

Коефіцієнт співвідношення темпівзростання об'єму виробництва і матеріальних витрат визначається відношенняміндексу валової продукції до індексу матеріальних витрат. Він характеризує увідносному виразі динаміку матеріалоотдачи і одночасно розкриває чинники їїзростання.

Стр. 10 ф.2 / стр. 230 ф.2

2007р 2008р 2009р 1,12 1,33 1,11

Питомавага матеріальних витрат в собівартості продукції обчислюється відношенням сумиматеріальних витрат до повної собівартості проведеної продукції. Динаміка цьогопоказника характеризує зміну матеріаломісткості продукції.

Стр.230 ф.2 / стр. 40 ф.2

2007р 2008р 2009р 1,03 0,95 1,02

3. Характеристика системи управлінняперсоналом

Кваліфікований персонал для сучасноїкомпанії є одним з основних виробничих активів. Не лише залучення, але іутримання кращих працівників стає ключовим напрямом діяльності кадрових службкомпаній. Правильно створена система мотивації дозволяє підвищити рівеньлояльності та мотивації персоналу, а значить, ефективність його діяльності. Якпоказує практика, недостатньо поставити перед підлеглими конкретні завдання іпід суворим контролем досягати їх виконання. Важливо надихнути працівниківновою ідеєю та об'єднати їх. Кожен працівник має відчувати себе важливою таневід'ємною частиною Товариства. Політика керування персоналом ВАТ СФЗ: спрямованана реалізацію бізнес — стратегії й будується відповідно до її стратегічнимицілями й завданнями заснована на місії Товариства, що бачить своє призначення впідвищенні якості життя населення й створенні умов для розвитку східногорегіону України — і спрямована для її реалізації. Основні принципи кадрової політикиВАТ СФЗ: результативність, командна робота, взаємодія довіра, прагнення бутикращими, креативність, професійна гордість, захист інтересів Товариства.

Протягом 2009 року в ВАТ СФЗ — реалізовувалася кадроваполітика (КП- 09-336.01-07), прийнята на період 2007р.-2010р.

Основною метою кадрової політики філії є оптимальневикористання можливостей співробітників і факторів виробничого середовища длядосягнення цілей філії, його ефективної й стабільної діяльності. Кадроваполітика філії покликана забезпечити оптимальний баланс відновлення йзбереження кадрового складу, його прогресивний розвиток відповідно до завданьфілії, організацію просування й ротації кадрів, посилення мотиваціїспівробітників. Стратегічними завданнями філії в області керування людськимиресурсами на період до 2010 року залишаються незмінними:

— підвищення ефективності діяльності ВАТ СФЗ зарахунок активізування людського потенціалу;

— підтримка статусу й престижу ВАТ СФЗ за рахунокзалучення й утримання висококваліфікованого персоналу, що відповідаєпропонованим вимогам;

— забезпечення потреби ВАТ СФЗ в людських ресурсах;

— збереження й розвиток людського таланта, максимальневикористання кадрового потенціалу;

— формування організаційної культури, що поєднуєпрацівників, що забезпечує їхню готовність підтримувати дії керівництва длядосягнення головних цілей Філії;

— забезпечення заданого рівня ефективності йнадійності професійної діяльності, збереження працездатності персоналу;

— удосконалювання соціально — трудових відносин.

Структура ВАТ СФЗ подана в Додатку 1

Кожен відділ на підприємстві виконує своюфункцію, забезпечуючи в цілому, роботу підприємства. Розглянемо докладніше чимзаймається кожен відділ.

Планово-економічний відділ — звіти про доходи,про випуску продукції, матеріали по оплаті праці, нормоване завдання, об'ємиробіт для розрахунку чисельності.

Бухгалтерії — матеріальний звіт, звітпо доходах збуту продукції.

Оцінкою управлінської праці ВАТСтахановського феросплавного заводу займається відділ кадрів. Оцінюючи потребу укадрах Стахановського МРУЕГГ, враховується ефективне навантаження працівників,з метою оптимального використання коштів, пов’язаних з оплатою праці,можливість залучення спеціалістів, що мають високу кваліфікацію і відповіднийдосвід роботи. На заводі ефективне планування персоналу ґрунтується наволодінні такою інформацією:

- скількипрацівників, якої кваліфікації, коли і де будуть потрібними;

- якимчином можна залучити потрібний і скоротити чи оптимізувати надлишковийперсонал;

- як кращевикористовувати персонал відповідно до його здібностей, досвіду і внутрішньоїмотивації;

- якимчином забезпечити умови для розвитку персоналу;

- якихвитрат потребують дані кадрові заходи

Таблиця 3.1

Кадровий склад ВАТ Стахановський феросплавний завод

Категорії персоналу 2007р 2008р 2009р

Відхилення

2009/2007

Відхилення

2009/2008

чол доля, % чол. доля, % чол доля, % чол. доля, % чол доля, % Середнчис. Чисел. всього персоналу 1608 100 1723 100 1790 100 115 67

У т.ч. промисвироб

персонал

з них:

1440 89,5 1652 95,9 1725 96,3 212 6,3 73 0,5 робочі 1220 75,8 1385 80,4 1442 80,5 165 4,5 57 0,18 керівники 111 6,9 142 8,2 148 8,2 31 1,3 6 0,03 спеціалісти, службовці 109 6,7 125 7,3 139 7,77% 16 0,4 14 0,5 Основний цех: 544 33,8 568 33,0 592 33,0 24 -0,9 24 0,11 Непромис персонал 168 10,4 71 4,1 65 3,6 -97 -6,3 -6 -0,5 За 2007 рік на завод прийнято 414 чол.,звільнено 229 чол. Плинність кадрів склала 2,6% проти 3,7% у 2002 р. Утратиробочого часу через прогули і неявки з дозволу адміністрації зовсім незначні іскладають 0,05% до відпрацьованого часу. Навчено новим професіям 66 чол.Підвищили свою кваліфікацію 123 чол., одержали другі професії 152 чол., накурсах цільового призначення навчалося 331 чол. Чисельність трудящих у 2008 р.у порівнянні з 2003 роком збільшена на 115 чол. Збільшення чисельностіперсоналу відбулося за рахунок введення в експлуатацію електропечі №4 (24чол.), зміцнення ремонтних служб (40 чол.) і служби безпеки (31 чол.).Чисельність трудящих у непромисловій групі зменшилася за рахунок передачі ЖКО ідитсадка в комунальну власність міста. За 2008 рік прийнято 254 чол., звільнено181 чол. Навчено новим професіям 62 чол. Підвищили свою кваліфікацію 90 чол.,одержали другі професії 178 чол., на курсах цільового навчання навчалося 555чол.

Для ВАТ СФЗ чисельністьадміністративно-управлінського персоналу і виробничого персоналу є ефективноюдля діяльності товариства. Для ВАТ СФЗ визначити необхідну чисельністьпрацівників, їхній професійний і кваліфікаційний склад дають змогу: виробничапрограма, норми виробітку, заплановане підвищення продуктивності праці іструктура робіт. При підборі персоналу мова йде про те, щоб із числазацікавлених осіб, що подали анкету, вибрати тих, хто найкраще відповідаєвимогам вакансії. На СФЗ дотримуються таких заходів щодо підбору персоналу:

- створеннясистем підбору, що включає співбесіди з працівниками управління по роботі,персоналом, керівниками підрозділів, психологічні тести, випробувальний термінна робочому місці;

- перенесенняакценту у відборі працівників із формальних моментів у біографії кандидата(освіта, фах, стаж роботи) на аналіз його концепцій і життєвих цінностей;

- продовженняпроцесу відбору після прийому співробітника на роботу: випробувальний термін єобов’язковим на підприємстві, оскільки ніякі тести не дадуть такого уявленняпро кандидата, як робота певний час на займаній посаді;

- організаціяспеціальних програм адаптації для всіх прийнятих на роботу працівників, метоюяких є не стільки навчання фаховим навичкам, скільки знайомство нового працівниказ цілями підприємства, його діяльністю.

Дана таблиця показує кількістьпрацівників, які мають вищу, середню і загальну середню освіту і рівень їхпрофесійної підготовки.

На основі даних таблиці 3.2розраховано середній вік працівників підприємства і виявлено тенденції зміникваліфікації в кожній віковій групі. Дані занесено до табл.3.3

Таблиця 3.2.

Характеристика персоналу за освітою ВАТСтахановський феросплавний завод

Вік З вищою освітою, чол. З середньою спеціальною освітою, чол. Із загальною середньою освітою, чол. Усього, чол. Частка в загал кіл-ті, % 2007р 2008р 2009р 2007р 2008р 2009р 2007р 2008р 2009р 2007р 2008р 2009р 2007р 2008р 2009р До 30 р 325 340 344 95 124 139 14 38 52 434 502 535 26,9 29,1 29,8 Від 30 до 45 260 261 261 180 199 215 17 40 51 457 500 527 28,4 29,02 29,4 Від 45 до 55 246 250 250 70 70 70 125 125 130 441 445 450 27,43 25,8 25,1 більш 55 55 55 55 71 71 71 150 150 152 276 276 278 17,1 16 15,5 Разом 886 906 910 416 464 495 306 353 385 1608 1723 1790 100 100 100

Таблиця 3.3.

Показники для визначення якостірозстановки кадрів на посадах ВАТ Стахановський феросплавний завод

№ з/п Показники Посади, що потребують заміщення Посади, що не потреб заміщ. з вищою або серед. спец. освітою з вищою освітою із серед. спец. освітою 2007р 2008 2009р 2007 2008 2009 2007 2008 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Кількість посад у штатному розкладі 260 263 270 178 199 210 118 130 185 2.

Заміщено посад працівниками:

— з вищою освітою

— з середньою спеціальною освітою

-

-

-

-

-

-

-

7

-

14

-

30

-

-

-

-

-

-

3. Не мають вищої та середньої спеціальної освіти - - - 171 51 180 - - - Усього працівників (2+3) 260 263 270 178 199 210 118 130 185

Оцінювання потенціалу працівника ВАТСтахановський феросплавний завод здійснюється при заміщенні ним вакантногоробочого місця. Воно дає змогу визначити ступінь підготовки працівника довиконання саме того виду діяльності, яким він буде займатися, а також виявитирівень його потенціальних можливостей для оцінювання перспектив зростання. Цяпроцедура включає оцінювання професійних знань, умінь, виробничного досвіду,ділових та особистісних якостей, ціннісних орієнтацій, працездатності тазагального рівня культури працівника, що претендує на зайняття вакантної посадичи робочого місця. Оцінювання індивідуального внеску дає змогу встановитиякість, складність і результативність праці кожного конкретного працівника тайого відповідність займаній посаді.

Плинність кадрів – це виражене увідсотках відношення числа звільнених за власним бажанням працівників завизначений період до середньооблікової їх чисельності за той самий період. Нарівень плинності робочої сили у ВАТ Стахановський феросплавний завод впливаютьтакі чинники як стать та вік працюючих, загальний стан кон’юнктури та ін.

У ВАТ Стахановський феросплавнийзавод з плинністю кадрів пов’язані досить істотні витрати:

- прямі витрати на працівників, щозвільняються;

- зменшенняобсягів виробництва через підготовку та навчання кадрів;

- плата запоурочні години тим працівникам, що залишилися;

- витратина навчання персоналу;

- більшвисокий відсоток браку під час навчання та ін.

Кп = 100 * (Чсвб + Чстд) / Чс                                                        (3.1.)

де, Кп – коефіцієнт плинності, %;

Чсвб – числослужбовців, що звільнилися за власним бажанням;

Чстд – числослужбовців, звільнених за прогул і інші порушення трудової дисципліни;

Чс –середньосписковий число службовців

Таблиця 3.4

Плинність кадрів ВАТ Стахановськийферосплавний завод

№ п/п Показники 2007р 2008р 2009р Відхилення до 2007 (+,-) до 2008 (+,-) 1 2 3 4 5 6 1. Середня облікова чисельність працівників, люд. 1608 1723 1790 +115 +67 2. Прийнято працівників, люд. 115 67 70 +48 +3 3.

Вибуло працівників, люд., у тому числі:

— за власним бажанням

— звільнено за порушення трудової дисципліни

— звільнено за скороченням штатів

44

38

6

-

50

42

8

-

52

43

9

-

+6

+4

+2

-

+2

+1

+1

-

4. Коефіцієнт плинності кадрів 2,73 2,9 3,9 +0,17 +1 5. Коефіцієнт загального обігу кадрів 9,8 6,8 6,8 -3

Ко = 100 * (Чп + Чз) / Чс,                                                              (3.2.)

Де, Ко – загальний коефіцієнтобороту;

Чп – числоприйнятих;

Чз – числозвільнених;

Чс –середньоспискове число

Атестація кадрів у ВАТ «Стахановськийферосплавний завод» виступає як комплексне оцінювання, що враховує потенціал таіндивідуальний внесок кожного працівника в кінцевий результат.

Вихідними даними для оцінюванняперсоналу ВАТ «Стахановський феросплавний завод» виступають:

- філософіяпідприємства та стратегічний план його розвитку;

- методикирейтингового оцінювання кадрів;

- моделіробочих місць працівників;

- положенняпро атестацію кадрів;

- правилавнутрішнього розпорядку підприємства;

- штатнийрозклад

- особовісправи співробітників;

- кадровінакази;

- соціологічніанкети;

- психологічнітести;

На ВАТ «Стахановський феросплавнийзавод» у процесі оцінювання співробітника враховуються результати роботипідрозділу і товариства в цілому. Співробітник, як би добре він не працював насвоєму місці, не може одержати високу оцінку, якщо його підрозділ не впоравсязі своїм завданням. При цьому останнім часом на товаристві відбуваєтьсяперегляд традиційних термінів оцінювання на користь періодів, що змінюються –завершення проекту або його стадії, перехід до нової структури і т.д.

У сучасних умовах будь-які навички ізнання швидко старіють, тому ключову роль в управлінні персоналом відіграютьфахове навчання і розвиток.

На ВАТ «Стахановський феросплавнийзавод» навчання і розвиток персоналу є комплексним безперервним процесом.Важливість безперервного процесу підтверджують такі чинники:

- впровадженнянової техніки, технології, збільшення комунікаційних можливостей створюютьумови для ліквідації або зміни деяких видів робіт, у зв’язку з чим потрібнакваліфікація не може бути гарантована базовою освітою;

- дляпідприємства більш ефективним і економічним є збільшення віддачі від ужепрацюючих співробітників на основі їхнього безперервного навчання, ніж відзалучення нових працівників.

Навчання персоналу потрібне в тихвипадках, коли: працівник приходить на підприємство; працівника призначають нанову посаду або доручають йому нову роботу; у працівника не вистачає навичокдля виконання своєї роботи, а також коли відбуваються серйозні зміни векономіці підприємства, у зовнішньому середовищі.

На ВАТ «Стахановський феросплавнийзавод» навчання в розвиток персоналу включає:

- навчання,що у формі одержання загальної і фахової освіти дає необхідні знання, навички ідосвід;

- підвищеннякваліфікації, завдання якого – поліпшення знань і навичок;

- перекваліфікація,що по суті, дає другу освіту. Мета перекваліфікації – дати можливістьпрацівникам опанувати новий для них фах.

На ВАТ «Стахановський феросплавнийзавод» для розвитку персоналу потрібно:

- підтримуватиздібних до навчання працівників;

- поширюватизнання і передовий досвід;

- навчатимолодих кваліфікованих співробітників;

- усвідомлювативажливості розвитку співробітників;

- знижуватиплинність персоналу.

Атестація персоналу – кадрові заходи,покликані оцінити відповідність рівня праці, якостей і потенціалу особистостівимогам виконуваної роботи. Головне призначення атестації не контрольвиконання, а виявлення резервів підвищення рівня віддачі працівника. На ВАТ «Стахановськийферосплавний завод» використовують атестацію, як оцінювання діяльностіпрацівників, тобто оцінювання праці й якостей, що впливають на досягненнярезультатів. Атестаційні процедури передбачають індивідуальне обговореннярезультатів оцінювання з підлеглими, який засвідчує це підписом, а також можезафіксувати незгоду з висновком начальника й особливі обставини, що вплинули нарезультати праці. На ВАТ Стахановський феросплавний завод» атестаціяпроводиться щорічно. Крім того, проводяться неформальні співбесіди, у проміжкуміж формальними щорічними оцінюваннями обговорюються результати праці йобов’язкового поточного спостереження за діяльністю підлеглих. Ці заходи даютьістотну інформацію про динаміку ефективної роботи окремих працівників іпідрозділів в цілому.

Мотивація – це процес свідомоговибору людиною того або іншого типу поведінки, обумовленої комплексним впливомзовнішніх і внутрішніх чинників.

Тип мотивації – це переважноспрямованість діяльності індивіда на задоволення визначених потреб. Існує тритипи мотивації.

Працівники ВАТ Стахановськийферосплавний завод» належать до другого типу мотивації – тобто вони переважноорієнтовані на оплату праці й інші нетрудові цінності.

Створюючи концепцію мотивації на ВАТ «Стахановськийферосплавний завод» було визначено застосування певних видів морального іматеріального стимулювання, що застосовуються до висококваліфікованихспеціалістів.

Повноту використання трудовихресурсів можна оцінити за кількістю відпрацьованих днів і годин однимпрацівником за аналізований період часу, а також за рівнем використання фондуробочого часу. Такий аналіз проводиться по кожній категорії працівників, по кожномувиробничому підрозділу і в цілому по підприємству (таблиця 3.5.).

Таблиця 3.5.

Аналіз використання робочого часу

Показники План Факт Відхилення на одного робоч На весь колектив 1 2 3 4 5 Календарний час, днів 365,00 365,00 0,00 0,00 У тому числі: 0,00 0,00 2.святкові дні 11,00 11,00 0,00 0,00 3.вихідні дні 104,00 104,00 0,00 0,00 4. вихідні дні (суботи) 52,00 52,00 0,00 0,00 5.Номінальний фонд робочого часу, дні (п.1-п.2-п.3) 250,00 250,00 0,00 0,00 6.Неявки на роботу, дні (п.7+п.8+п.9+п.10+п.11+п.12) 37,50 49,30 11,80 11292,60 У тому числі: 0,00 0,00 7.щорічні відпустки 22,00 21,00 -1,00 -957,00 8.відпустки по навчанню 0,00 2,00 2,00 1914,00 9.додаткові відпустки 5,00 7,00 2,00 1914,00 10.хвороби 10,50 18,30 7,80 7464,60 11.прогули 0,00 1,00 1,00 957,00 12.простої 0,00 1,00 1,00 957,00 13.масові невиходи на роботу 0,00 0,00 0,00 0,00 14.явочний фонд робочого часу, дні 212,50 200,70 -11,80 -11292,60 Продовження таб. 3.5. 15.Номінальна тривалість роб дня, год 8,00 8,00 0,00 0,00 16.Бюджет робочого часу, год 1700,00 1605,60 -94,40 -90340,80 17.Внутрізмінні простої (запізнення), год 0,00 30,00 30,00 28710,00 18.Скорочені робочі дні 6,00 35,00 29,00 27753,00 19. Корисний фонд робочого часу, год 1694,00 1540,60 -153,40 -146803,80 20.Середня тривалість робочого дня, год 7,97 7,68 -0,30 -282,92

У ході аналізу виявилося, що явочнийфонд робочого часу на одного робітника в порівнянні з минулим роком зменшивсяна 11,8%, на це вплинуло збільшення тривалості основних і додаткових відпусток,збільшення кількості прогулів і відпусток по навчанню. Аналіз впливувикористання робочого часу на обсяг виробництва продукції здійснюється занаступною формулою:

ТП= Ч ´ Д ´ />´ Вч,                                                                             (3.3.)

де ТП – обсяг виробленої продукції, тис. грн.;

Ч – чисельність робітників, чол.;

Д – число робочих днів, відпрацьованиходним робітником заперіод;

/>– середня тривалість зміни, ч;

Вч – годинна вироблення одногоробочого, т/ч.


4. Стан організації та стимулювання праціперсоналу підприємства

Тарифна система складається зтаких елементів: тарифної сітки, тарифних ставок, надбавок і доплат до тарифнихставок, схем посадових окладів і тарифно-кваліфікаційних довідників. Тарифнасистема виступає основою формування та диференціації заробітної плати.

Тарифна сітка — це шкала, яка визначаєспіввідношення в оплаті різних груп працівників в залежності від їхкваліфікації. Вона складається з певної кількості тарифних розрядів івідповідних тарифних коефіцієнтів. Тарифні розряди відображають ступіньскладності і відповідальності виконуваної роботи.

Таблиця 4.1.

Аналіз чисельності та заробітноїплати

Найменування показників Од. вим 2007 2008 2009

%

2008 до 2007

%

2009 до 2008

Об’єм товарної продукції в порівняльних цінах

Продуктивність праці

Середньомісячна зарплата всього персоналу

У тому числі промперсоналу

т.грн.

т.грн.

грн.

грн.

267378

185,7

1100

1500

245781,8

148,8

1000

1400

250697,4

170,5

1800

2000

92

80

91

93

102

115

180

143

Середній розряд робітників по заводу- 4,9

По діючі на підприємстві тарифнійсітці годинна тарифна ставка 1 розряду з нормальними умовами праці 1100 грн.(на той час мінімальна по Україні — 580 грн.).

Продуктивність праці в 2008 роцізнизилася і склала 80% до попереднього року за рахунок зниження обсягувиробництва і росту чисельності трудящих.

Середньомісячна зарплатапромперсонала також знизилася і склала 93% до попереднього року.

Аналіз впливу використання робочогочасу на обсяг виробництва продукції виконується у формі таблиці3.6.

Таблиця 4.2.

Аналіз впливу використання робочогочасу на обсяг виробництва

Показники 2007 2008 2009 Відхил 2008 до 2007 Відхил 2009 до 2008 1. Обсяг продукції, тис.грн 14 190 8 132 3 630 -6 058 -4 502 2. Чисельність робітників, чол 1608 1723 1790 +115 +67 3. Кількість робочих днів, відпрацьованих одним робітником 212,5 200,7 195 -12 -6 4. Середня тривалість зміни, год 7,97 7,68 7,3 -0,29 -0,38 5. Годин виробіток одного робітника, д.е. 5,2 3,06 1,42 -2 -2

За 2008 рік випуск товарної продукціїсклав 8132 тис… грн., що на 6058 тис… грн. менше по відношенню до 2007 року.На зменшення обсягу виробництва вплинуло збільшення чисельності робітників ічасовий виробітку на одного робітника, і зниження кількості робочих днів,відпрацьованим одним робітникам і середньої тривалості зміни.

Ріст середньої заробітної платипояснюється щоквартальною індексацією посадових окладів відповідно до ОТС. Рістокремих статей вище фактичного індексу:

— оплата щорічних і додатковихвідпусток і матеріальна допомога до відпустки пояснюється збільшенням кількостіпрацівників, що пішли у відпустку у звітний період у порівнянні з попереднімроком.

Зниження оплати по інших статтяхпояснюється недостатністю коштів на оплату праці, затверджених у бізнес- планіна 2007 рік.

Соціальна політика ВАТ Стахановськийферосплавний завод.

Колективним договором філії визначенієдині для виробничих відділень пільги, гарантії й компенсації працівникам ВАТ«Стахановського феросплавного заводу»:

— щомісяця частково компенсуєтьсяплата за електричну й теплову енергію, на харчування працівникам;

— провадиться оплата відряднихвидатків;

— виділяються кошти на утриманнядітей у дитячих дошкільних установах;

— кожному працівникові виявляєтьсяматеріальна допомога на лікування при догляді в чергову відпустку, а також принеобхідності працівникам і членам їхніх родин оплачуються складні операції йлікування;

— відшкодовуються видатки, пов'язаніз похованням працівників, пенсіонерів;

— виплачуються допомоги непрацюючимматерям, що перебувають у відпустці по догляду за дітьми у віці до 3-х роківпонад виплачуваний за рахунок коштів фонду соціального страхування;

— виплачується допомога у випадкусмерті працівника й близьких родичів.

Крім того, Колективним договоромпередбачені виплати коштів у дні загальнодержавних, галузевих торжеств, начесть 50-ювелею від дня народження й по досягненні пенсійного віку. Виділяютьсякошти на дитячі новорічні подарунки, на добровільне медичне страхування, напридбання путівок на санаторно-курортне лікування, у дитячі оздоровчі табори йсанаторії профілакторії. Один зі значимих напрямків діяльності філії всоціальній сфері є діяльність, орієнтована на підвищення соціальної захищеностіпрацівників, що виходять на пенсію. У філії впроваджена й активно реалізуєтьсяпрограма недержавного пенсійного забезпечення (НПЗ) працівників. Наслідкуреалізації Програми привели до того, що в результаті вже не перший рік у філіїкількість працівників пенсійного віку не перевищує 2%. Наявність механізмівнедержавного пенсійного забезпечення дозволяють залучати в компанію молодихфахівців, проводити планомірне відновлення кадрового складу. За період з01.06.2006 року (з моменту введення) по 31.12.2008 року договори «Паритетногоплану» уклали 3 280 працівника філії, що склало 86% від загальної чисельностіперсоналу філії. З метою забезпечення оптимальних умов для реалізаціїпрацівниками права за розпорядженням накопичувальною частиною трудової пенсії йправа вибору інвестиційного портфеля (керуючої компанії), передбачених Законом«Про інвестування коштів для фінансування накопичувальної частини трудовоїпенсії в Україні» була організована й здійснена робота, відповідно до якої 3400 чоловік перевели накопичувальну частину трудової пенсії в НПФелектроенергетики (за станом на 01.01.2009р.), у т.ч. за період з 01.01.2008р.по 01.01.2009р. — 517 чоловік.

Використовувана на заводi технологiявiдповiдає сучасним вимогам, якiсть отриманного феросiлiцiя вiдповiдаємiжнародним стандартам. Збудованi новi печi для виплавки феросiлiкомарганцювiдповiдають всiм екологiчним вимогам, вимогам промислової санiтарiї та охоронипрацi. Виробничо-економiчнi показники цих печей знаходяться на рiвнi кращiхзаводiв України. Необхiдно вiдзначити, що цiна на електроенергiю в собiвартостiферосiлiкомарганцю дорiвнює 30%, що значно нижче нiж у феросiлiцiю (60%).Згiдно з Довiдкою №39374 з єдиного державного реєстру пiдприємств таорганiзацiй України вiд 07.06.2004 року КОДи за ЗКГНГ вiдсутнi. www-адреса уТовариства вiдсутня. Iнформацiю про осiб, що володiють 5% та бiльше акцiйемiтента, та про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента наданозгiдно довiдки Реєстратора Товариства ООО «ОФР-Запорiжжя» вих№71 вiд23 лютого 2007 року в якiй вiдсутня iнформацiя про дату внесення осiб дореєстру акцiонерiв чиї акцiї знаходяться у зберiгача

Планом на 2010 рiк передбачено: — виробити товарного феросилiцiю в перерахунку на 45% 87,2 тис. тон товарногоферосилiкомарганцю -160,0 тис. тон; — реалiзувати товарної продукцiї на суму732,5 млн. грн.; — отримати прибутку вiд звичайної дiяльностi у розмiрi 15,0млн. грн. На планове виробництво 2007 року завод замовленнями забезпечений.Укладенi договори на поставку сировини, матерiалiв та електроенергiї. Длязабезпечення стабiльної роботи та виконання намiчених планiв виробництва та реалiзацiїна пiдприємствi розробленi iнвестицiйнi заходи по технiчному переозброєнню,модернiзацiї i реконструкцiї виробничих потужностей. Найбiльш великi роботи,запланованi на 2007 рiк: — капiтальний ремонт електропечi № 3; — реконструкцiярозливальної машини №3 плавильного цеху; — реконструкцiя цеху електродної маси;- реконструкцiя главної розподiльчої пiдстанцiї заводу; -виготовленняекспериментальной установки для футеровки ковшiв пiд феросилiкомарганець;-виготовлення експериментальних кiнцiв труботечок iз стального литва; — виготовлення машин для закривання льоток печей. Виконання цих заходiв дастьзмогу оптимiзувати роботу печей, знизити гарячi простої, бiльш рацiональновитрачати матерiальнi та фiнансовi ресурси, а разом з пiдвищенням ефективностiпрацi на кожному робочому мiсцi та укрiпленням трудової i технологiчноїдисциплiни дозволить колективу пiдприємства з успiхом виконати поставленiзавдання

5. Діагностування проблеми,відповідно теми дипломної роботи

Одним з векторів стратегії розвиткусучасного підприємства виробника сьогодні вважається грамотна побудова кадровоїполітики. Від правильного розрахунку в її реалізації залежать і досягненнялідируючих позицій підприємства на світових ринках металу, і оптимізаціявиробництва, і створення конкурентоспроможної продукції, і нарощування обсягівїї виробництва, і, нарешті, поліпшення умов праці і підвищення її безпеки.

«Кадри вирішують все» — цейзагальновідомий принцип поставлений у в основу кадрової політики на ВАТ«Стахановський феросплавний завод». Тут сформована і працює сильна командакерівників — газовиків, юристів, економістів, фінансистів. У цехах іпідрозділах управління також трудяться висококласні фахівці – техніки,інженери. Усе це визначає шлях до лідерства ВАТ «Стахановського феросплавногозаводу».

Орієнтація економіки на ринковівідносини докорінно змінює підходи до рішення багатьох економічних проблем і,насамперед тих, котрі пов’язані з людиною. Тому зрозуміло та увага, щоприділяється концепції управління, у центрі якої знаходиться людина, розглянутаяк найвища цінність. Відповідно до неї всі системи управління націлені на більшповне використання здібностей працівника в процесі виробництва, що є основоюефективної діяльності підприємства (організації, фірми). Дійсно, використанняречового фактора виробництва залежить від рівня розвитку працівника, сукупностійого професійних знань, умінь, навичок, здібностей і мотивів до праці.

При управлінні персоналом ВАТ«Стахановського феросплавного заводу» особливого значення набувають ретельна розробкаметодів стимулювання всіх учасників трудового процесу, диференційований підхіддо трудового потенціалу при виробленні загальних для організації принципів іправил роботи з персоналом. Тому з особливою гостротою стоїть питання прокоординацію діяльності всіх структур організації, проведення єдиної кадровоїполітики, про підбор менеджерів, здатних очолити складні і відповідальніділянки роботи в організації.

Пропозиції, що приводяться, по данійтемі спрямовані на пошук раціональних шляхів використання трудових ресурсів.

Для досягнення поставленої мети, булавизначена основна задача вироблення програми проведення організаційних змін.

У роботі були вирішені наступнізадачі:

· вивчена іпроаналізована світова і вітчизняна практика проектування й удосконалюваннясистеми управління підприємством;

· проведенийаналіз господарської діяльності підприємства;

· проаналізованаіснуюча система управління підприємством

Були виявленінаступні недоліки системи управління: перевантаження вищого керівництва,неоптимальної інтенсивності праці, відсутність орієнтації на перспективу,розбіжності по організаційних питаннях, необхідність структури управліннявідповідної до зовнішньої економічної обстановки.

Висунуті рішеннязапропоновані для реалізації, керівництву ВАТ «Стахановський феросплавнийзавод» як інструмент, для підвищеннястійкості й адаптаційної здатності підприємства.

У висновкунеобхідно підкреслити, що проведення змін може служити серйозним механізмомпідтримки і розвитку системи управління ВАТ «Стахановського феросплавного заводу». У руках компетентного керівника здійснення цихзмін являє собою могутній засіб удосконалення роботи підприємства і підвищенняйого ефективності.

Розробкасистеми змін починається з діагностики персоналу підприємства. У діагностику входитьяк індивідуальна оцінка індивідуально-професійних і робочих якостей ключовихспівробітників (ділова оцінка), так і оцінка того морально-психологічногоклімату і системи ціннісних орієнтацій (т.зв. корпоративної культури), щоприсутні на підприємстві.

За результатамидіагностики керівництво компанії одержує інформацію, що дає представлення проможливості співробітників організації, про перспективи розвитку їхніх робочихякостей, а також про тім, є чи резерв для підвищення продуктивності їхньоїпраці. Якщо ж такий резерв є, то як його реалізувати, і що може спонукатипрацівника максимально розкрити свій потенціал

Як основніпринципи стимулювання і методів задоволення різних потреб працівників ікерівників різних рівнів управління ВАТ «Стахановського феросплавного заводу», та з метою вирішення визначених проблемдоцільніше використовувати наступні принципи і методи:

З метою заохочення працівників вумовах надмірної інтенсивності праці пропонуються такі заходи:

а) установлення премій заперевиконання плану;

б) використання премій за підвищенняякості продукції

в) надбавка до заробітної плати запонаднормову роботу, за умови, що вона не зв'язана з відставанням працівників утермінах виконання завдання.

Для подолання розбіжностей щодоорганізаційних питань потрібно:

а) збереження неформальних груп, якщовони не наносять організації реального збитку;

б) заохочення підтримки однимспівробітником іншого;

в) створення в кожнім відділі духуєдиної команди за рахунок проведення конкурсів між відділами по обсягах збуту іякості обслуговування клієнтів.

г) розробку програм підтримки іпсихологічного консультування, що протидіють кризам кар'єри

Для орієнтування працівників наперспективу пропонується:

а) забезпечення підлеглим можливостінавчання і підвищення кваліфікації, що дасть можливість заняття більш високоїуправлінської посади;

б) залучення підлеглих доформулювання цілей;

в) забезпечення зворотногопозитивного зв'язку з досягнутими результатами шляхом підготовки піврічнихлистівок про роботу організації, результатах роботи кожного зі співробітників іпро співробітників, які зробили найбільш істотний внесок у досягнутірезультати;

г) винесення подяк співробітникам, щодомоглися найкращих результату роботи.

Беручі до уваги зовнішню економічнудля побудови нової системи управління вкрай необхідно:

а) надання можливостей для навчання,що дозволить цілком використовувати потенціал працівників;

б) можливість просування підлеглих послужбовим сходам шляхом призначення на більш високі посади за рахунокуспішного, акуратного, обміркованого виконання доручених робіт;

в) надання підлеглим складних робіт,що вимагають від них повної віддачі.

г) ознайомлення працівників з наявними у фірмі можливостями просування увиді програм навчання і консультацій по індивідуальних планах підвищеннякваліфікації;

д) регулярнеінформування і консультування по можливостях, що відкриваються у фірмі,навчання і вакантних місць;

Найважливішим фактором ефективноїроботи службовців в організації є своєчасна і високоякісна підготовка,перепідготовка і підвищення кваліфікації персоналу, що сприяє великомудіапазону їхніх теоретичних знань, практичних умінь і навичок. Міжкваліфікацією працівника й ефективністю його праці існує пряма залежність,тобто ріст кваліфікації на один розряд приводить, за даними вітчизнянихекономістів, до 0,034% росту продуктивності праці. При цьому необхідновикористовувати кадри відповідно до їхньої професії і кваліфікації, керуватипрофорієнтацією і створювати сприятливий соціально-психологічний клімат уколективі, що відбиває характер і рівень взаємин між працівниками. Для цьогопропоную вдосконалювати в організації технічне навчання.

У ринкових відносинах між процесамивиробництва продукції і використанням трудових ресурсів, робочої сили,персоналу підприємства існує така ж рівновага, як між попитом та пропозицією,витратами і результатами, доходами підприємства і рівнем життя працівників.Усяка діяльність персоналу підприємства повною мірою повинна відповідатиіснуючому механізму ринкових трудових відносин у сучасному виробництві ізабезпечувати високий ріст продуктивності праці.

Без людей немає організації. Безпотрібних людей жодна організація не зможе досягти своїх цілей і вижити.Безсумнівно, що трудові ресурси, що належать до соціально-економічної категорії,є одним з найважливіших аспектів теорії і практики управління.

Конкретна відповідальність зазагальне керівництво трудовими ресурсами у великих організаціях звичайнопокладена на професійно підготовлених працівників відділів кадрів, звичайно вскладі штабних служб. Для того щоб такі фахівці могли активно сприятиреалізації цілей організації, ним потрібні не тільки знання і компетенція усвоїй конкретній області, але і поінформованість про недоліки керівників нижчоїланки. Разом з тим, якщо керівники нижчої ланки не розуміють специфікиуправління трудовими ресурсами, його механізму, можливостей і недоліків, товони не можуть повною мірою скористатися послугами фахівців-кадровиків. Томуважливо, щоб усі керівники знали і розуміли способи і методи управління людьми.


ВИСНОВОК

Ефективне функціонування національноїекономіки, її розвиток разом з постійним зростанням добробуту населення неуявляється можливим без вирішення завдань забезпечення ефективногофункціонування фінансової системи держави і як її складової – підприємств іорганізацій. Проходження практики на ВАТ «Стахановському феросплавному заводі»здійснювалось згідно з програмою і відповідно до затвердженого індивідуальногозавдання. За час проходження практики на підприємстві було проаналізованодіяльність ВАТ — виконано наступне: дана оцінка кадрової політики — ВАТ «Стахановськогоферосплавного заводу», відповідно до теми дипломної роботи; -характеристика підприємстваза аналізуємий період часу з 2007-2009 рр.; зібрано, узагальнено ісистематизовано матеріал для дипломної роботи в придбані практичних навичок,знання і — відповідності до індивідуального завдання; вміння стосовнопрофесіональної, організаторської і управлінської роботи; з'ясовано особливостіобробки інформації в підприємства; використання персональних ЕОМ іфункціонування автоматизованого робочого місця; придбано досвід діловогоспілкування — спеціаліста кадрового відділу. Основним завданням практики бувфінансовий аналіз підприємства, який і був зроблений. Узагальнюючи здійсненийфінансовий аналіз ВАТ «Стахановського феросплавного заводу», робимо висновок,що загальний стан підприємства задовільний.

Майновий стан підприємства задовільний.Хоча за останні роки виробничий потенціал підприємства погіршувався, виробничіфонди оновлювались повільно, відбувалось старіння обладнання прискоренимитемпами, але специфіка використання енергетичного обладнання дозволяєвикористовувати його ще достатньо довгий термін. При цьому фінансові витрати назаходи модернізації обладнання на порядок менші від наявного майна.

В порівнянні з попереднім рокомпідприємство покращило свої фінансові результати діяльності. Була досягнутаприбутковість підприємства.

У підприємства є певні труднощі впідтриманні ліквідності на достатньому рівні, але наявність великого власногокапіталу, обсяги якого порівняні з рівнем отриманих доходів, будуть запорукоювиправлення негативних тенденцій при збільшенні обсягів ліквідних коштів.Підприємство є платоспроможним, тобто має достатній запас фінансової стійкості.Якщо в попередньому році підприємство було збитковим, то в поточному роціпідприємство досягло прибутковості і має позитивні тенденції до покращенняпоказників рентабельності. Зібраний мною матеріал може бути використаний принаписанні дипломної роботи за обраною темою, придбані навички будуть кориснимив подальшій роботі в будь-якої установи.

Одним з елементів стратегічноїполітики підприємства є вжиття всіх можливих заходів, направлених на збереженняв робочому стані і модернізацію діючих газоустановок Товариства, які єзапорукою майбутнього фінансового добробуту. За 2009 рік ВАТ «Стахановськогоферосплавного заводу» успішно виконало завдання по надійному та безперебійномупостачанню продукції. Підприємство було в змозі забезпечити високий рівеньрозрахунків з енергоринком. Для досягнення основної мети товариства — одержанняприбутку від його основного бізнесу — передачі й постачання газу споживачам –виконується програма фінансово — економічного оздоровлення підприємства, яказнайшла своє відображення і у фінансовому плані на 2010 рік.

Основні стратегічні цілі ВАТ «Стахановськогоферосплавного заводу»:

Технічний розвиток, реконструкція та будівництвогазових мереж та обладнання;

Забезпечення своєчасної оплати споживачами завідпущену постачання газу;

Зниження понаднормативних та технологічних витратгазопостачання;

Збільшення доходів від наданих послуг;

Забезпечення стабільності та якості наданих послуг;

Розробка та впровадження інвестиційних проектів;

Розвиток автоматизації оперативно – інформаційнихкомплексів, інформаційних технологій, систем зв’язку та телекомунікацій;

Підвищення мотивації працівників ВАТ «Стахановськогоферосплавного заводу» для досягнення підприємством високих показниківефективності виробництва;

Підвищення кваліфікації працівників ВАТ«Стахановського феросплавного заводу».

Виконання даних цілей цілком залежить від успішногопроведення комплексу організаційних і технічних заходів, передбачених Інвестиційноюпрограмою на 2010 рік.


ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

1. БогиняД.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посібник. – 3-те вид.; стер.– К: Знання, 2002. – 313с.

2. Довідниккваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджений наказом Міністерствапраці й соціальної політики України від 29.12.2004р. № 336.

3. Господарчийкодекс України від 16.01.2003р. №436-IV.

4. ЗаконУкраїни «Про оплату праці» від 24.03.95р. №108/95 ВР.

5. Кодексзаконів про працю від 10.12.71р. – КЗпП

6. ЗаконУкраїни «Про колективні договори і угоди» від 01.07.93р. №3356-ХП.

7. ЗаконУкраїни «Про підприємства в Україні». Закони України. Офіційне видання. Т.1. –К: Верховна рада України, Інститут законодавства, 1996. – С. 310 – 332

8. ДСТУ3138-95Організація промислового виробництва. Праця та заробітна плата, терміни тавизначення. – К: Держстандарт України, 1995. – 36с

9. ВетлужськихО. Мотивація та оплата праці. – К: Альпіна Бізнес Букс, 2008. – 148с.

10. ВолковаК.А. та ін. Державне підприємство: структура, положення про відділи та служби.– К: МАУП, 2000. – 448с.

11. ВолошинаС.В. та ін. Економіка праці: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: Пороги, 2002. –342с.

12. ГореловМ.А. Економіка трудових ресурсів. – К: КНЕУ, 2007. – 206с.

13. Господарчийкодекс України від 16.01.2003р. №436-IV.

14. ДячунО.В. Організація, нормування та оплата праці: Навчальний посібник. – Львів,2001. – 220с.

15. ІващенкоВ.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. – К: ЗАТ«НІЧЛАВА», 2001. – 256с.

16. Економікапідприємства: Підручник / За заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г.Мельника. – Суми: ВТД«Університетська книга», 2004. – 648с.

17. КоробовМ.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. Навчальний посібник.– К: Тов. «Знання», 2002 – 275с.

18. КруглякБ.С. Бондар Т.П. Економічний аналіз підприємств. – Хмельниць-кий, 2004. – 98с.

19. ЗавіновськаГ.Т. Економіка праці. – К: КНЕУ, 2000. – 200с.

20. ЗущинаГ.М., Костик Л.А. Трудові ресурси та трудовий потенціал. – К: КНЕУ, 2000. –219с.

21. КолотА.М. Мотивація персоналу: Підручник. – К: КНЕУ, 2002. – 337с.

22. ЛукьянченкоН.Д. Керування трудом на промислових підприємствах. – Донецьк: Донбасс, 2000. –196с.

23. ОрловО.О. Планування діяльності промислового підприємства. – К: Скарби, 2002. –336с.

24. КачанЄ.П., Шушпанов Д.Г. Управління трудовими ресурсами: Навч. посібник. – К.: Видавничий Дім «Юридичнакнига», 2005. – 358с.

25. НаказМінпраці «Про методичні рекомендації щодо введення погодинної оплати працій дотримання мінімальних годинних гарантій в оплаті праці» від 16.04.99р.№ 69.

26. ОмаровА.М. Економіка та планування промислового підприємства. – К: МАУП, 2001. – 423с

27. ПогореловН.І. Нормування праці в промисловості. – Х: Вид-во «Основа», 2001. – 295с.

28. ПавленкоН.А. Трудові відносини: запитання та відповіді. – Х: Фактор, 2001.

29. ОсовськаГ.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами: Навч. посібник. – К:Кондор, 2007. – 224с.

30. ТуровИ.С. Трудові ресурси / Соціально-політичний журнал. – 1998. — №9/10.

31. Трудовіресурси: формування та використання /Під ред. Касимовського Е.В., К: МАУП, 2001.– 118с.

32. Оцінкивпливу змін економічних факторів на собівартість виробництва продукції (робіт,послуг) у промисловості та на ефективність роботи підприємств: Методичнірекомендації/ к.е.н. Григор Н.М., Петрова Р.С., Ніколаєнко Н.Л. та ін. – К:Державний інститут комплексних техніко-економічних досліджень, 2003. – 299с.

33. Штатнийрозклад керівників, фахівців та службовців ХКО им. Г.І. Петровськогоутверджений 2.01.2006 – 2007 – 2008 р..

34. РомановА.Г. Аналіз господарської діяльності підприємства. – ЕБЕ – Харків: Центр«Консульт», 2006. – Т 8. – 152с.

35. ПодоровськаМ.М. Організація праці: Конспект лекцій. – К: МАУП, 2004. – 112с.

36. ТарасенкоН.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. – Львів: ЛБІ НБУ,2000. – 244с.

37. Рофе А.Про зміст понять «трудові ресурси» та «робоча сила» / Людина та праця, 1997,№3.

38. ЖуковськийМ.О. Трудові ресурси як складова конкурентоспроможності підприємства //Актуальні проблеми економіки. №2 — (68) — 2007.

39. ЩьокінГ.В. Основи кадрового менеджменту: Підручник. – К: МАУП, 2001. – 288с.


ДОДАТКИ

БАЛАНС

 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 Актив

Код

рядка

На

31.12. 2007р.

На

31.12. 2008р.

На 31.12.2009р. 1 2 3 4 5 І. Необоротні активи Нематеріальні активи: залишкова вартість 010 52 192 163 первісна вартість 011 99 316 455 накопичена амортизація 012 47 124 292 Незавершене будівництво 020 8 144 26 555 4 487 Основні засоби: залишкова вартість 030 82 403 108 325 142 567 первісна вартість 031 190 310 228 955 280 744 знос 032 107 907 120 630 138 177 Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 інші фінансові інвестиції 045 15 000 15 040 15 001 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 Відстрочені податкові активи 060 2 278 3 334 Інші необоротні активи 070 Усього за розділом I 080 107 877 153 446 162 218 II. Оборотні активи Запаси: виробничі запаси 100 65 370 67 066 65 179 тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 незавершене виробництво 120 618 151 214 готова продукція 130 14 190 8 132 3 630 товари 140 5 9 5 Векселі одержані 150 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість 160 28 493 38 754 27 801 первісна вартість 161 29 632 38 754 27 801 резерв сумнівних боргів 162 1 139 Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом 170 12 927 13 438 34 548 за виданими авансами 180 12 182 4 581 176 059 з нарахованих доходів 190 із внутрішніх розрахунків 200 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 215 232 1 311 Поточні фінансові інвестиції 220 Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті 230 22 5 211 106 в іноземній валюті 240 Інші оборотні активи 250 5 093 13 175 8 405 Усього за розділом II 260 139 115 150 749 317 258 III. Витрати майбутніх періодів 270 105 75 14 Баланс 280 247 097 304 270 479 490 Пасив І. Власний капітал Статутний капітал 300 23 224 143 569 143 569 Пайовий капітал 310 Додатковий вкладений капітал 320 Інший додатковий капітал 330 36 289 36 286 36 284 Резервний капітал 340 150 150 150 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -48 208 -78 305 -74 126 Неоплачений капітал 360 Вилучений капітал 370 Усього за розділом I 380 11 455 101 700 105 877 II. Забезпечення наступних витрат і платежів Забезпечення виплат персоналу 400 Інші забезпечення 410 75 75 75 Цільове фінансування 420 Усього за розділом II 430 75 75 75 III. Довгострокові зобов'язання Довгострокові кредити банків 440 Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 41 117 41 117 41 117 Відстрочені податкові зобов'язання 460 Інші довгострокові зобов'язання 470 Усього за розділом III 480 41 117 41 117 41 117 IV. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 500 52 586 82 238 273 735 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 202 177 153 Векселі видані 520 122 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 4 759 10 729 9 864 Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів 540 10 591 64 627 41 346 з бюджетом 550 216 116 307 з позабюджетних платежів 560 1 095 1 240 1 250 зі страхування 570 332 406 460 з оплати праці 580 21 19 17 з учасниками 590 із внутрішніх розрахунків 600 Інші поточні зобов'язання 610 124 526 1 826 5 289 Усього за розділом IV 620 194 450 161 378 332 421 V. Доходи майбутніх періодів 630 Баланс 640 247 097 304 270 479 490

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма № 2 Код за ДКУД

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За 2007 р. За 2008 р. За 2009 р. Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 363 982 726 873 533 176 Податок на додану вартість 015 ( 39 769 ) ( 75 593 ) ( 51 753 ) Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 025 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 324 213 651 280 481 423 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 315 812 ) ( 577 549 ) ( 474 227 ) Валовий: прибуток 050 8 401 73 731 7 196 збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) Інші операційні доходи 060 89 019 261 917 184 670 Адміністративні витрати 070 ( 7 210 ) ( 12 776 ) ( 10 444 ) Витрати на збут 080 ( 9 926 ) ( 21 531 ) ( 18 282 ) Інші операційні витрати 090 ( 83 489 ) ( 272 492 ) ( 183 291 ) Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток 100 28 849 збиток 105 ( 3 205 ) ( 0 ) ( 20 151 ) Доход від участі в капіталі 110 Інші фінансові доходи 120 3 4 1 Інші доходи 130 31 451 3 846 2 054 Фінансові витрати 140 ( 13 430 ) ( 18 914 ) ( 10 779 ) Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) Інші витрати 160 ( 44 435 ) ( 8 439 ) ( 1 222 ) Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток 170 5 346 збиток 175 ( 29 616 ) ( 0 ) ( 30 097 ) Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 1 167 Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 Фінансові результати від звичайної діяльності: прибуток 190 4 179 збиток 195 ( 29 616 ) ( 0 ) ( 30 097 ) Надзвичайні: доходи 200 витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) Податки з надзвичайного прибутку 210 Чистий: прибуток 220 4 179 збиток 225 ( 29 616 ) ( 0 ) ( 30 097 )

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За 2007 р. За 2008 р. За 2009 р. 1 2 4 3 4 Матеріальні затрати 230 325 493 546 687 481 070 Витрати на оплату праці 240 18 155 30 707 25 235 Відрахування на соціальні заходи 250 7 020 12 043 10 042 Амортизація 260 11 747 17 903 14 472 Інші операційні витрати 270 12 310 25 409 21 170 Разом 280 374 725 632 749 551 989
еще рефераты
Еще работы по менеджменту