Реферат: Аналіз господарської діяльності підприємства

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ

КАФЕДРАуправління персоналом і економічноїтеорії

ПосвалюкВ. В.

ЗВІТЗ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

СТАХАНОВСЬКЕУПРАВЛІННЯ МРУЕГГ ПАТ “ЛУГАНСЬКГАЗ”

Стаханов2010


МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля

ФАКУЛЬТЕТУПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ

КАФЕДРАуправління персоналом і економічноїтеорії

ЗВІТЗ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

СТАХАНОВСЬКЕУПРАВЛІННЯ МРУЕГГ ПАТ “ЛУГАНСЬКГАЗ”

Підготувавстудент

гр.УПЗ-171                                                                ПосвалюкВ.В.

Керівникпрактики

відуніверситету                                                          БалахнінГ.С.

Керівникпрактики

відпідприємства,

начальниквідділу                                                                РиндінаН.Л.

Стаханов2010


МІНІСТЕРСТВООСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ФАКУЛЬТЕТУПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ

КАФЕДРАуправління персоналом і економічноїтеорії

Затверджую:

завідувачкафедрою управління персоналом

іекономічної теорії

_________________доц., к.е.н. Сумцов В.Г.

"__"_________________ 200_ р.

 

ЗАВДАННЯ

напереддипломну практику

студентові(ці) __________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Група ________

1. База проходження практики_____________________________________________________

(повна назва підприємства, денаправляється студент для проходження практики)

______________________________________________________________________________________________________________________

2. Тема дипломної роботи__________________________________________________________________

3. Перелік питань для опрацювання підчас практики:

3.1 Загальна характеристикапідприємства.

3.2 Аналіз господарськоїдіяльності підприємства.

3.3 Характеристика системиуправління персоналом.

3.4 Стан організації та стимулюванняпраці персоналу підприємства.

3.5 Діагностування проблеми,відповідно теми дипломної роботи.

4.Зібрати вихідні данні для виконання дипломної роботи.

5. Проходження практики та підготовказвіту здійснюється відповідно до вимог, викладених у методичних вказівках щодопроходження переддипломної практики студентами спеціальності 7.050109“Управління персоналом і економіка праці”.

Завданнявидав керівник практики від кафедри _____________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Завдання одержав студент                      _____________ ____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Дата видачізавдання “___” __________ 200_ р.


РЕФЕРАТ

Текст 70 с., 26 табл., 2 рис., 9 додатків

Підприємство, персонал, системауправління, господарська діяльність, організація праці, фактори виробництва,умови ринку, конкурентоздатність, кадрова політика, мотивація, ефективністьпраці.

У звіті з переддипломної практики проведено аналізвиробничої, господарської, фінансової, збутової і комерційної діяльностіСтахановського управління МРУЕГГ ПАТ «Луганськгаз», розглянуто системууправління персоналом на підприємстві, встановлено умови організації ймотивації праці робітників підприємства.

Здійснено виконання індивідуальногозавдання з всебічного вивчення конкретної проблеми у відповідності з темоюдипломної роботи.

Матеріали звіту є основою дляподальшого встановлення ефективних заходів щодо покращення діяльностіпідприємства


ЗМІСТ

ВСТУП

1. Загальна характеристикапідприємства

2. Аналіз господарськоїдіяльності підприємства

3. Характеристика системиуправління персоналом

4. Стан організації та стимулюванняпраці персоналу підприємства

5. Діагностування проблеми,відповідно теми дипломної роботи

ВИСНОВОК

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП

Насучасному етапі розвитку в умовах ринкової економіки забезпечення підприємствробочою силою, ефективність їхнього використання — найважливіша умоваефективного функціонування діяльності підприємства. Дана дипломна роботаприсвячена складної й, безсумнівно, значимій проблемі кадрової політики напідприємстві. На сьогоднішній день реалізація кадрової політики не повністюсформована й продовжує вдосконалюватися й обновлятися.

Проблема якості кадрів сьогоднівийшла на перше місце. Більшість закордонних фірм починають вкладати кошти влюдський фактор. Актуальність підбора кадрів особливо зростає з розуміннямнеминучості вступу України у ВТО.

Щобефективно управляти й використовувати «людські ресурси», необхідно знатимеханізм функціонування досліджуваного процесу, всю систему факторів, щовикликають його зміна, а також засоби впливу на ці фактори. Отже, можнаговорити про певний механізм функціонування системи керування персоналом і провикористання різних інструментів впливу на працівника, тобто про певнутехнологію роботи з кадрами. У керуванні персоналом важливе місце займаютьтехнології, застосування яких дозволяє вирішувати завдання кадровогозабезпечення стратегії організації. Ці технології прийнята називати кадровими.Кадрова технологія — це засіб керування кількісними і якісними характеристикамиперсоналу, що забезпечує досягнення цілей підприємства, його ефективнефункціонування.

Длятого щоб підприємство успішно справлялася із завданнями, що стоять перед ним,потрібні люди з певними здатностями, професією, професійним досвідом. Цеозначає, що таких людей варто спочатку знайти на ринку праці, оцінити їхпрофесійні, ділові й особистісні якості, зробити відбір, увести до складуорганізації й забезпечити таке включення їхніх можливостей у досягнення цілейпідприємства, що було б максимально корисним як для підприємства, так і длялюдини.

Як об'єкт поаналізу фінансової та господарської діяльності підприємства розглянуто підприємствоСтахановське управління МРУЕГГ ПАТ «Луганськгаз».

Під управліннямперсоналу на підприємстві розуміється система видів діяльності, перш за всеуправлінської, як окремих менеджерів, так і всього апарату управління. Увітчизняній літературі такі поняття, як управління персоналом, менеджментперсоналу, кадровий менеджмент, система роботи з кадрами є синонімами.

У цей часмінімальна оплата праці не виконує ролі соціальної гарантії, що адекватновідображає соціально — економічні умови й порівнянної з мінімальним споживчимбюджетом. Більше того, вона стала грати невластиву їй роль технічного нормативупри визначенні розмірів стипендій, пенсій, соціальних виплат, штрафів і пені.

Управління персоналом — це спосібпобудови взаємозв'язку між рівнями управління і функціональних областей, щозабезпечує оптимальне за даних умов досягнення цілей організації, тобто«система управління » (ОСУ) — одне з ключових понять менеджменту,тісно зв'язане з цілями, функціями, процесом управління, роботою менеджерів ірозподілом між ними повноважень. У рамках цієї структури протікає весь управлінськийпроцес (рух потоків інформації і прийняття управлінських рішень), у якомуберуть участь менеджери всіх рівнів, категорій і професійної спеціалізації.Структуру можна порівняти з каркасом будинку управлінської системи, побудованимдля того, щоб усі процеси, що протікають у ній, здійснювалися вчасно і якісно.Звідси та увага, що керівники організацій приділяють принципам і методампобудови структур організації, вибору їхніх типів і видів, вивченню тенденційзміни й оцінкам відповідності задачам організацій, — це показує актуальність іважливість даної теми в сучасних умовах.

В умовахринкової економіки з організацією заробітної плати на підприємствах зв'язанірішення двоєдиного завдання: гарантувати оплату праці кожному працівниковівідповідно до результатів його праці й вартістю робочої сили на ринку праці;забезпечити роботодавцю досягнення в процесі виробництва такого результату якийдозволив би йому після реалізації продукції на ринку праці й товаріввідшкодувати витрати й дістане прибуток. Тим самим через організацію заробітноїплати повинен досягатися, необхідний компроміс між інтересами роботодавця йпрацівника сприятливому розвитку стосунків соціального партнерства між двома рушійнимисилами ринкової економіки.

Виходячи з цього, на даному етапі розвиткуекономіки, вивчання та удосконалення організації та мотивації праціопераційного персоналу має важливе значення, оскільки воно заохочує керівниківдо перспективного мислення, демонструє взаємозв’язок обов’язків усіх посадовихосіб, поєднує та стимулює працю тим самим підвищує ефективність організаціїпраці, веде до чіткої координації зусиль у фірмі, примушує фірму чітко виконуватисвої завдання, дає змогу встановити показники діяльності фірми для подальшогоконтролю.

Загальнотеоретичнимирозробками удосконалення організації та мотивації праці займалися такінауковці, як: Колот А.М., Дмитренко Г.А., Максименко Т.М., Рофе Н.Г., ГенкінЕ.Н., та ін


1. Загальна характеристикапідприємства

У 1961 році в м. Кадіївка утвориласядільниця від «Луганськгазу». Уштаті працювало 5 чоловік.

2 лютого 1962 р.підприємство перейменували у виробничо-експлуатаційну контору«Кадіївгаз».

У 1969р. довиробничо-експлуатаційної контори «Кадіївгаз» приєдналасяПопаснянська ділянка. У період з 1969р. був прокладенийгазопровід у м. Кіровськ. З 1972р. газифікований м. Брянка.

30 січня 1974 р.замість виробничо-експлуатаційної контори «Кадіївгаз» створенеміжрайонне управління газового господарства.

Управління«Стахановміжрайгаз» це виробничо-експлуатаційне підприємство, основною метоюдіяльності якого є виконання комплексу робіт з безпечного й безаварійногозабезпечення споживачів природним газом, експлуатація систем газопостачання,газифікація об'єктів, а також одержання прибутку від всіх видів виробничої,комерційної, фінансової діяльності, передбаченої чинним законодавством.

Управління«Стахановмежрайгаз» складається з 3-х виробничих ділянок: у м. Стаханові, м.Кіровську, м. Брянка .

Дільниці здійснюютьвиробничо-експлуатаційну діяльність на спорудженнях систем газопостачанняприродним газом.

Спорудження систем газопостачання це- газопроводи й спорудження на них (газорозподільні пункти, колодязі,контрольні трубки, контрольно-вимірювальні пункти), установки електрохімічногозахисту від корозії, кошти телемеханіки. Газифіковані житлові та громадськібудинки, промислові, сільськогосподарські й інші підприємства, ГНС, ГНП, ПОБ,АГЗС, групові й індивідуальні установкизрідженого газу.

Підприємствогазового господарства складається з наступних служб і ділянок:

службагазопроводів забезпечує безпечну й безперебійну експлуатацію підземних інадземних газопроводів всіх тисків, двірських вводів, відключающих пристроїв,газових колодязів й ін.

ділянка Г'РП ікотелень забезпечує експлуатацію ГРП, ГРУ, газового обладнання котелень шляхомрегулярного професійного обслуговування;

ділянкаелектрохімзахисту газопроводів від корозії здійснює контроль за корозійнимстаном газопроводів;

ділянка з ремонтугазового обладнання займається експлуатацією й ремонтом внутрибудинковихгазопроводів, газового обладнання житлових будинків, соцкультобъектов,побутового обслуговування населення;

аварійно — відбудовна служба робить цілодобовий прийом і виконання аварійних заявок,прийом заявок на ремонт газових апаратур, виконання монтажних робіт згазифікації;

ремонтно-механічнаділянка забезпечує безпечну експлуатацію автотранспорту й механізмів

У м. Брянке, м. Кіровськ організованіділянки, які виконують функції перерахованих служб і ділянок.

У керуванні євідділи:

виробничо-технічнийвідділ забезпечує ритмічну роботу всіх ланок виробництва, забезпечує безпечнуексплуатацію газового господарства й виконання планів виробничо-експлуатаційноїдіяльності;

планово-економічнийвідділ здійснює організацію й удосконалювання економічної діяльностіпідприємства, планує техніко-економічні показники роботи в керуванні й здійснюєконтроль за ходом виконання планових завдань службаохорони праці здійснює контроль за станом охорони праці санітарним іпротипожежним станом служб і ділянок, за створенням здорових і безпечних умовпраці працюючих, безпекою ведення робіт;

відділ кадрівздійснює прийом на роботу, звільнення працівників підприємства, надає допомогупо підборі кадрів;

бухгалтеріяорганізує нарахування заробітної плати, бухгалтерський облік основних коштівматеріальних цінностей, витрат по виробничій діяльності;

відділ по контролі за витратою газуспоживачами організує облік надходження, розподілу й споживання природногогазу.

Основним завданням управління єбезперебійне й безаварійне постачання природним газом всіх категорій споживачів( населення, промислові підприємства, бюджетні організації, соцкультоб’екти,приватні підприємці та інші).

У управлінні 3види діяльності :

1.Транспортування природного газу.

2. Постачання природного газу.

3. Інший вид діяльності (газифікаціяквартир, установка лічильників, будівництвогазопроводів, установка додаткових газових приладів).

Управління«Стахановміжрайгаз» обслуговує 5 міст: Стаханов, Теплогорск, Алмазна,Брянка, Кіровськ Чисельність управління становить 423 чоловік. На обслуговуванніперебувають: — 700 км газопроводів;

- 57834 квартири;

- 64 ГРП;

260соцкультоб’ектів

2. Аналіз господарськоїдіяльності підприємства

Управління«Стахановмежрайгаз» має значну матеріально — технічну базу. На балансіпідприємства є велика кількість оборотних активів. До них відносяться: будівліГРП 2, які знаходяться по вул. Полярною м. Стаханова; будівлі ГРП4, щознаходяться на Мікрорайоні м. Брянка; буд ГРП7 вул. Смоленська м. Брянка;будівлі ГРП5, ул.м Ілліча м. Брянка.

До машин і оборудованиямвідносяться: ЖРП вузли, що знаходяться по вул. Транспортна м. Кіровськ;компенсатор д-108, вул. Нестерова 46, м. Стаханов; вузол зредукованого газу ГРП2, вул. Полярна м. Стаханов, вузол зредукованого газу ГРП 9, вул. Руднева м.Стаханов; компенсатор Д-108, вул. Нестерова 46 м.Стаханов. На підприємстві також є і передавальні пристрої: Г/п середнього тиску, вул. Мічуріна,Г/п низького тиску, вул. Чехова.

Основною функцієюпідприємства є забезпечення безперебійного і безаварійного газопостачаннягазоспоживаючих об'єктів.

Аналіз виробничо-господарської діяльності СтахановськогоМРУЕГГ за 2009р.

Таблиця 2.1.

Техніко-економічніпоказники роботи за 2009 рік

№ Найменування показників Од. вимір. Факт 2008р. План 2009 р. Факт 2009р. до факту

до пл.

%

% + - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Одержання природного газу

тис. м3

159941 139659 173690 109 13749 124 2. Комерційні втрати

тис. м3

19287 - 18003 93 -1284 - 3. Технологічні втрати природного газу

тис. м3

2471 2687 2728 110 257 102 4. Природний газ на власні потреби

тис. м3

97 98 101 104 4 108 5. Трансп-я газу

тис. м3

157373 138846 153819 98 -3554 111 6. Транспортування без КВ

тис. м3

138086 138846 135816 98 -2270 98 7. Поставка природного газу(ф. 1С)

тис. м3

76925 60649 87649 114 10724 144 1 2 4 5 6 7 8 9 8. Поставка без КВ

тис. м3

57638 60649 69646 121 12008 115 9. Доходи — усього, у т.ч. т. грн. 3768 3483 4065 108 297 117 — від транспортування т. грн. 2833 2499 2769 98 -64 111 — від поставки газу т. грн. 654 515 745 114 91 145 — від іншої діяльності т. грн. 281 469 551 196 271 132 10. Середній транспортний тариф грн. 18,00 18,00 18,00 100 — 100 11. Середній тариф на постачання грн. 8,50 8,50 8,50 100 — 100 12. Витрати — усього т. грн. 5109 4983 4949 97 -160 99 — по транспортуванню т. грн. 4596 4187 4152 90 -444 99 — по постачанню газу т. грн. 345 450 448 130 103 100 — по іншій діяльності т. грн. 168 346 349 208 181 101 13. Витрати на 1 грн. прибутків грн. — по транспортуванню грн. 1,62 1,67 1,50 93 -0,12 90 — по постачанню газу грн. 0,53 0,87 0,60 113 0,07 69
— по іншій діяльності грн. 0,60 0,74 0,63 105 +0,03 85 14. Прибуток — усього, у т.ч. т. грн. -1341 -1500 -884 66 -457 59 — від транспортування т. грн. -1768 -1688 -1383 78 -380 82 — від поставки т. грн. 309 65 297 96 -12 у 4 р — від іншої діяльності т. грн. 113 123 202 179 89 164 15. Рентабельність — усього т. грн. -26 -30 -18 8 — по транспортуванню т. грн. -38 -40 -33 5 — по поставці т. грн. 89 14 66 -23 — по іншій діяльності т. грн. 67 36 58 -9 /> /> /> /> /> /> /> /> /> />

Доходи від транспортування йпостачання природного газу збільшені як проти плану, так і до фактувідповідного періоду минулого року. Збільшеннясуми нарахованих доходів, як до плану, так і до факту відповідного періодуминулого року по транспортуванню природного газу пояснюється збільшеннямоб'ємів транспортування. Збільшення доходів по постачанню газу, як до плану,так і до факту відповідного періоду минулого року пояснюється збільшеннямоб'ємів постачання. За аналізований період спостерігається зростаннявитрат на 1 грн. доходів по постачанню на 13 %. У зв'язку із цим рентабельністьза цей період знизилася. У результаті відображення комерційних втрат наприбутки згідно НАК «Нафтагаз України» від 9.08.1999 р. № 209 при складанні форми 1С (газопостачання) формується не реальний фінансовий результат,завищений на розмір комерційнихвтрат (18003 т. м3.)


Таблиця 2.2.

По транспортуваннюприродного газу

без КВ по 1С + - Об'єми

т. м3

135816 153819 18003 Доходи т. грн. 2445 2769 324 Прибуток (збитки) т. грн. -1707 -1383 324 По постачанню природного газу без КП по 1С + - Об'єми

т. м3

69646 87649 18003 Доходи т. грн. 592 745 153 Прибуток (збитки) т. грн., 144 297 153

Реальним фінансовим результатом (безвідбиття комерційних втрат на доходи) є збитки в розмірі 1563 т. грн., що на477 т. грн. менше сформованих.

Аналіз витрати газу на власніпотреби.

За 2008р. витрата газу на власніпотреби склав 101 т.м3 і збільшився проти відповідного періодуминулого року на 4т.м3 або 4%.Збільшення пояснюється більш холодноюзимою, тим самим протривав опалювальний сезон.

Ще однією причиною збільшення витратпояснюється зняття газового лічильника на ремонт і витрату газу визначається попотужності казанів.

Таблиця 2.3

Аналіз по використанню витрат по транспортуваннюприродного газу

№ п/п Статті витрат Факт 2008 План 2009 Факт 2009 до факту 08 до плану 03 % + - % + - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Витрати – усього 4596 4187 4152 90 -444 99 -35 1. Матеріальні витрата-всього, у т. ч 1022 556 555 54 -467 100 -1 вартість природного газу на технологічні потреби 746 228 228 30 -518 100 - ст-ть природного газу на власні потреби 29 17 17 59 -12 100 - ст-ть зрідженого газу на технологічні потреби - - - - - - - ст-ть зрідженого газу на власні потреби 12 15 15 125 3 100 - опалення - - - - - - - електроенергія 13 19 18 138 5 95 -1 ПММ 57 54 54 95 -3 100 - запасні частини - - - - - - - МБП - - - - - - - зношування МБП 25 20 20 80 -5 100 - інші матеріали 13 34 50 384 37 147 16 поліпшення основних фондів 116 169 153 132 37 91 -16 2 Оплата праці 1867 2214 2190 117 323 99 -24 3. Соціальні нарахування 690 838 797 116 107 95 -41 4. Амортизація 926 456 479 52 -447 105 23 5. Інші витрати 91 123 131 144 40 106 8

Витрати наексплуатацію й підтримку в технічно справному стані основних фондів склалися за2008 р. по транспортуванню газу в розмірі 4152 т. грн. У порівнянні з відповідним періодомминулого року експлуатаційні витрати знизилися на 444 т. грн. або 10 %.

Зниженнявідбулося по наступних статтях:         

-  матеріальнимвитратам на 467 т. грн. за рахунок зміни віднесення витрат по технологічних і власних витратах;

Збільшеннявитрат відбулося по наступних статтях:

- оплата праці й відрахування збільшилися з 1 квітня й 1 грудня2009 р. відбулося збільшення тарифних ставок й окладів;

- по іншимвитратам збільшення на 40 т. грн. відбулося за рахунок:

а) збільшенняпослуг банку у зв'язку зі збільшенням надходження коштів по оплаті за газ — 2 т.грн.

б) збільшеннявитрат на оплату 5 днів лікарняних у зв'язку з ростом % захворюваності — 12 т. грн.

в)      збільшилися витрати по зв'язку у зв'язку з введенням мобільного зв'язку — 5т. грн.

г)     збільшилися витрати наохорону праці — 7 т. грн.

д)    оплата проїзних — 12 т. грн

е)     послуги організацій — 2 т. грн.

— ріст витрат наамортизацію відбувся за рахунок прийняття газопроводів на баланс.

Таблиця 2.4

Аналіз експлуатаційних витрат по поставці природного газу за 2009 р

п/п

факт 2008р. план 2009р. факт 2009р. до факту 2008р. до плану 2009 р. % + - % + - Витрати — усього, у т.ч. 345 450 448 130 103 100 -2 1. Матеріальні витрати 18 27 22 122 4 81 -5 2. Оплата праці 138 196 190 138 52 97 -6 3. Відрахування 50 73 67 134 17 92 -6 4. Амортизація 7 8 7 100 - 88 -1 5. Інші витрати 132 146 162 123 30 111 16

Витрати по постачанню природного газу за 2008 р. склали 448 т. грн., щобільше на 103 т. грн., ніж за відповідний період минулого року й на 2 т.грн. нижче плану.

Збільшення витрат проти минулого року відбулося по наступних статтях:

1.  Оплата праці йсоціальні нарахування збільшилися за рахунок збільшення чисельності на 5чоловік і за рахунок підвищення з 1 квітня й 1 грудня 2009 р. тарифних ставок іпосадових окладів.

2. Збільшення інших витрат на 30 т. грн. обумовленозбільшенням витрат на послуги банків у зв'язку зі збільшенням потоку коштів по розрахунках за поставлений природний газ.

3. Витрати на матеріали збільшилися у зв'язку зі збільшеннямвитрат на папір, тому що немає бланків на договори й звітності, а такожзбільшення переписки із за боржниками.

Аналіз рівняпроплат за природний газ.

Оплата в 2008р.провадилася:

- коштами — 11831 т. грн.

- позалікових схемах — 380 т. грн.

Таблиця 2.5.

Рівні проплат заприродний газ

Оплата за рік Відхилення оплати 2008 р. 2009р. т. грн. пит.вага.% т. грн. пит.вага.% — коштами 7535 70,6 11831 96,4 +4296 — залікові схеми 553 5,2 380 3,1 -173 — вексельні розрахунки 33,0 0,6 - - -33,0 — оплата по бюджеті 2555 23,9 57 0,5 -2498 Загальна оплата 10676 100,0 12268 100,0 +1592

З таблицівидно, що збільшилася оплата за спожитий газ і змінилася структураоплати. Так якщо за 2007 р. питома вага оплати коштами становила 70,6%, то в 2008 р. — 96,4 %, тобто збільшився. Найбільша питомавага в заборгованості за спожитий газ приходиться на підприємстватеплокомуненерго, відсоток проплат становить 44,4 %. Заборгованість попостачанню за станом на 1.01.2010 р. склала 327,1 т. грн. Рівеньпроплат за 2007 р. складав — 87,7 %., за 2008 р. — 97,4 %. Рівень проплатзбільшився.

Зараззастосовуються міри до боржників:

- подано в суд 73 позовів;

- у міліцію 10 матеріалів;

- обрізано газ 101 будинків

Аналіз господарсько-фінансових результатів по іншій діяльності. За 2008р. найбільш питома вага займає установка газових лічильників. Силами управління встановлено 1767 лічильника. Упорівнянні з відповідним періодом минулого року установка газових лічильниківзбільшилася на 635 шт. Завдання поустановці лічильників перевиконане на 128 %. Рентабельність по іншійдіяльності за 2008 р. збільшилася на 9 %. Збільшення рентабельності відбулосяза рахунок зростання доходів і зниження витрат. Доходи збільшилися за рахунокперевиконання норм виробітку до 160%, погашення заборгованості за профобслуговання соціально культурних об’єктів,передоплата за пускові роботи котеленьних. Аналізвиробничо-господарської діяльності Стахановського МРУЕГГ за 2008-2009рр.виконання виробничої програми по транспортуванню й поставці природного газу. За2009 р. отримано від постачальників 161337 т.м3 газу.

З отриманого природного газупротранспортировано всім категоріям споживачів ( без комерційних втрат) 149640т.м3, у т.ч.

— промисловості — 89014 т.м3

- бюджетниморганізаціям — 4913 т.м3

- населенню55713 т.м3

Таблиця 2.6.

Аналіз виробничо-господарськоїдіяльності МРУЕГГ за 2008-2009рр

Показники Од. вимір.

Факт

2008 р.

План 2009 р.

Факт

2009р.

Відхилдо факт 08р. %

Відхи до факт

08р. +

Відхил. до пл.

%

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Одержання природного газу

т. м3

173690 147491 161337 92,9 -12353 109,4 2. Комерційні втрати

т. м3

18003 8198 45,5 -9805 Питома вага КВ в обсязі одержання % 10,4 5,1 -5,3 3. Технологічні втрати

т. м3

2728 3212 3374 123,7 +646 105,0 4. Власні потреби

т. м3

101 125 125 123,8 +24 100.0 5. Транспортування газу без КВ

т. м3

135816 98392 103864 76,5 -31952 105,6 6. Поставка газу без КВ

т. м3

69646 66631 70097 100,6 +451 105,2 — населення

т. м3

55578 55306 55713 100,2 +135 100,7 — бюджет

т. м3

4851 4425 4913 101,3 +62 110,0 — промисловість

т. м3

9217 6900 9471 102,8 +254 137,3

У порівнянні з відповідним періодомминулого року обсяг протранспортированного природного газу (без обліку КВ)знизився на 23,5 %. Зниження відбулося за рахунок зміни структури споживачів.Підприємства «Теплокоммуненерго» уклали прямі договори на транспортування із ДП«Газ Тепло». За 2009р. поставлено природного газу без комерційних втрат 70097т.м3, у порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшеннясклало 0,6 %. Збільшення відбулося за рахунок постачання природного газу повсіх категоріях споживачів. У звітному періоді спостерігається збільшеннявитрати газу на технологічні втрати в порівнянні з відповідним періодомминулого року на 23,7 % у зв'язку зі збільшенням об'єктів, збільшення втратпроти плану обумовлено неможливістю заздалегідь передбачити втрати газувиникаючі при урізаннях у діючі газопроводи, а також при аваріях. Витратиприродного газу на власні потреби за 2009р. склали 125т.мЗ ізбільшені проти минулого року на 23,8 % або 24 т.м3. Збільшенняпроти відповідного періоду минулого року відбулося за рахунок зняття лічильникана ремонт у котельні управління, збільшення площ опалення.

Аналіз причин виникнення комерційнихвтрат за 2009р.

За 2009 р. комерційні втрати склали8198 т.м3, що становить 5,1 % у загальному обсязі поставленого газу.

У порівнянні звідповідним періодом минулого року відбулося зниження комерційних втрат на 9805т.м3 або на 54,5 %.

Основними причинами комерційних втратє:

1.      Комерційні втрати, пов'язаніз невідповідністю початки й закінчення опалювального сезону (закінчений 22.03.08р.,початий 15 листопада 2009), відсутністю центрального опалення в зимовий період,розраховані на підставі даних експерименту, проведеного на ГРП №16,17 мікрорайону40 років Перемоги де встановлені газові лічильники РГ-600, РГ- 1000. У січні2005 р. при роботі котельні, що опалює зазначений мікрорайон, втрати газу наодну квартиру за місяць склав 13,0 м3. По Стахановському управліннюв грудні місяці не одержували повний місяць тепло в середньому 99багатоповерхових житлових домів, у яких налічується 8901 квартир обладнанихтільки плитами. Втрати через невідповідність початку й закінчення опалювальногосезону, відсутності центрального опалення в зимовий період за 1 півріччя 2005р. склали 4626 т.м3

2. Вуправлінні встановлено 6756 лічильників типу РД, що склало 50,4 % від загальноїкількості встановлених лічильників. Об'єми газу, які пройшли через лічильникитипу РЛ становлять 5975 т.м3. Погрішність виміру лічильників 4-6%. Неврахованийгаз, загублений із цієї причини становить: 5975т.м3 х 0,04 = 239т.м3

3. По іншим причинам втрати склали — 333 т.м3 гази за рахунок:

- неохоплення показань лічильників. У середньому охоплено показаннями лічильників83,5 %, відсоток не охоплення — 16,5 %.

- самовільногопідключення до систем газопостачання абонентами;

- використанняабонентами приватного сектора з відключеною опалювальною площею газових плитдля обігріву житлових приміщень і приміщень літніх кухонь.

Таблиця 2.7.

Фінансові результати відтранспортування й постачання природного газу за 2009

Показники Од. вимір. Факт 2008р. План 2009р

Факт

2009 р.

Відхил. Факт 08 р. Відхил. Факт 08р. +- + — до плану 1. Транспортування природного газу

т. м3

135816 98392 103864 66,4 -31952 5472 2. Поставка без КП

т. м3

69646 66631 70097 100,6 + 451 3466 3. Доходи без КП т. грн. 3514 2870 3034 86,3 +480 + 164 — транспортування т. грн. 2769 1904 2017 72,8 -752 +113 — поставка т. грн. 745 966 1017 136,5 +272 +51 7. Витрати — усього т. грн. 4600 6455 6404 139,2 1804 -51 — транспортування т. грн. 4155 5742 5517 132,9 + 1365 -225 — поставка т. грн. 448 713 887 198,0 +439 + 174

8. Собівартість 1000м3 протранспортованого природного газу

грн. 30,57 58,36 53,12 173,8 22,55 -5,24

9. Собівартість 1000м3 поставленого газу

грн. 10,70 10,70 12,65 118,2 +4,95 -1,95 10. Прибуток — усього т. грн. -1086 -3585 -3171 292,0 -2085 +414 — транспортування т. грн. -1383 -3838 -3500 259,1 -2117 +338 — поставка т. грн. 297 253 329 110,8 +32 +76 11. Рентабельність % — транспортування т. грн. -33 -67 -63 -30 +4 — поставка т. грн. 66 35 48 -18 + 13

Тому що за 2008р. у прибутки включалися комерційні втрати, а за 2009р. у прибутки їх невключали, аналіз провадиться без комерційних втрат.

Пo транспортуванню природного газу.

За 2009 р. т. грн.втрати по транспортуванню газу склали 3500 т. грн. і знижені проти плану на 414т. грн. Проти відповідного періоду минулого року втрати збільшені на 2085 т. грн.Збільшення втрат відбулося через зниження обсягів транспортування, щоспричинило зниження доходів і за рахунок збільшення витрат.

По поставці природного газу.

За 2009 р. прибуток зріс проти плануна 76 т. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року прибуток зрісна 32 т. грн. Зростання прибутку відбувся за рахунок збільшення обсягівпоставки газу.

Таблиця 2.8.

Аналіз собівартостітранспортування 1000 м3 газу

Показники

Факт

2008р.

Факт

2009р.

% + -

Причини

відхилення

1 2 3 4 5 6

1.Реалізація природного газу

(т. м3)

135816 10864 76,5 -31952 Зміни обсягу: (4152: 135816)- (4152: 103864) = 9,41

2.Експлуатаційні

витрати (т. грн.)

4152 5517 132,9 + 1365

Ріст витрат:

(4152: 103864)-

(5517: 103864) =

13,15

3.Собівартість

1000м 3 газу ( грн.)

30,57 53,12 173,8 +22,55 9,41 + 13,15 = 22,56

З приведеної таблиці видно, щоподорожчання тарифу на 22,55 грн. відбулося через зниження обсягів виконанихпослуг і росту витрат на експлуатацію.

Таблиця 2.9.

Аналіз собівартості постачання 1000 м3 природного газу.

Показники Факт 2008 р. Факт 2009р. % + - Причини відхилення 1 2 3 4 5 6

1. Реалізація газу (т. м3)

69646 70097 100,6 +451 Зміни обсягу: (448: 69646) -(448:70097)=4,30 2. Експлуатаційні витрати (т. грн.) 448 887 198,0 +439 Ріст витрат: (448: 70079) (887:70097) =6,25

 

3. Собівартість1000м3 ( грн.)

10,70 12,65 118,2 + 1,95 4,3 — 6,25 = 1,95

 

З наведеної таблиці видно, щовідбулося подорожчання собівартості 1000 м3 постачання газу за рахунок росту витрат на експлуатацію. Фактичні витрати на експлуатацію й підтримку втехнічно справному основних фондів, що значаться на балансі за 2009 р. склали :

- потранспортуванню природного газу -5517 т. грн.,

- попоставці природного газу в розмірі — 887 т. грн.

З таблиць 2.10 видно, щоспостерігається ріст експлуатаційних витрат проти відповідного періоду минулогороку.


Таблиця 2.10

Структура експлуатаційних витрат потранспортуванню природного газу.

Показники Факт 2008 р. План 2009р. Факт 2009р. Відхил Факту 08 р. %

Відхил Факту

09 р.

+ -

Відхил. Плану

+ -

1 2 3 4 5 6 7 Експлуатаційні витрати — усього 4152 5742 5517 132,9 + 1365 -225 У т.ч. — тех потреби 228 480 507 222,4 +279 +27 — власні потреби 17 41 41 241,2 +24 — матеріали 157 240 174 110,8 + 17 -66 — поліпшення ОФ 153 177 165 107,8 + 12 -12 — амортизація 479 511 465 97,1 -14 -46 — оплата праці 2190 2934 2867 130,9 +677 -67 — відрахування 797 1109 1054 132,2 +312 -55 — інші витрати 131 250 244 186,3 +119 -6

З таблиці 2.10 видно, що зросливитрати проти 2008 року по всіх елементах витрат, крім амортизації. Збільшеннявитрат по технологічним потребам відбувся у зв'язку зі зміною структури втрат івідповідно тарифів на них, а так само за рахунок того, що в 2008р. технологічнівтрати включалися у витрати тільки в 1 кварталі. Так технологічні втратипідраховуються по трьох методиках і по різних тарифах:

2008 р. 2009 р. -  витрати — 302 грн. 303,25 -  втрати — 302 грн. 149,55 -  втрати по БГС — 302 грн. 149,55

Витрата газу на власніпотреби в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшився на 24 тис.м3 й 24 тис. грн. Витрати на власні потреби збільшилися у зв'язку зізбільшенням об'ємів газу, а також за рахунок росту цін на газ. Витрати наполіпшення основних фондів зросли на 12 тис. грн. проти відповідного періодуминулого року й знижені на 12 тис.грн. Зниження витрат проти плану черезневиконання плану поточного ремонту автотранспорту, через відсутність запаснихчастин.

Витрати наамортизацію за 2009 р. склали 465 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодомминулого року амортизація зменшилася на 14 т. грн. у зв'язку зі зменшеннямвартості о/ф (повне зношування автотранспорту, зміна структури віднесення о/ф).Проти плану витрати знижені на 46 тис. грн. у зв'язку з тим що за планомпланувалося прийняття на баланс газопроводів, а фактично не побудовані в 2009р.і завершення перенесене на 1 квартал 2010 р.

Витрати на оплатупраці й відповідно відрахувань на неї в порівнянні з 2008 року збільшилися на31,3 %, що склало 934 тис. грн. у зв'язку з підвищенням тарифних ставок уквітні й грудні 2009 року й збільшенням чисельності за узгодженням ВАТ«Луганськгаз». Переклад працівників з «Бутан газу».

Проти плану фондзаробітної плати знизився на 122 т. грн. за рахунок росту лікарняних листів іза рахунок зниження % премії через наявність комерційних втрат.

Зростання витратна матеріали проти відповідного періоду минулого року склав 110,8 % або 17 тис.грн. Зростання відбувся через зріст цін на ПММ і придбання нових матеріалів, щопломбують.

Інші витратизбільшилися проти відповідного періоду минулого року на 186,3% або 179 тис.грн. за рахунок:

- послугибанку — 7 тис. грн. у зв'язку з зростом проплат споживачем.

- рістоплати лікарняних аркушів 5 днів — 8 тис. грн.

- зміни структуривіднесення витрат, так на собівартість віднесені матеріальна допомога йвідрахування на них, відрахування на б/л — 66 тис. грн.

- оплатапроїзних — 10 тис. грн.

- інформаційніпослуги — 4 тис. грн.

- збільшилисявитрати на послуги організацій — 11 тис. грн.

- послугиводопостачання — 8 тис.грн.

Таблиця 2.11.

Структура собівартості по постачанню газуза 2009 року

Показники Факт 2008 р. План 2009 Факт 2009 р. Відхилення від факту 08 р.

+ -

до плану

% + - 1 2 3 4 5 6 7 Експлуатаційні витрати всього 448 713 688 153,6 +240 -25 -матеріали 19 20 22 115,8 +3 +2 -поліпшення ОФ 3 8 7 233,3 +4 -1 — амортизація 7 140 151 в 22 + 144 + 11 — оплата праці 190 248 236 124,2 +46 -12 — відрахування 67 94 88 131,3 +21 -6 — інші витрати 162 203 184 113,6 +22 -19

Збільшення витрат проти 2008 рокувідбулося по всіх видах елементам витрат. Амортизація виросла у зв'язку зпереведенням автомашини «Отосан» на постачання газу, а також за рахунок зміниструктури нарахування. Збільшення відбулося за рахунок віднесення вартостібезкоштовних лічильників. Зарплата й відрахування зросли за рахунок збільшеннятарифних ставок й окладів у квітні й грудні 2008 року. Інші витрати збільшилисяна 22 тис. грн. за рахунок послуг банку, тому що збільшився відсоток проплат;

— зміна структури віднесення витратна собівартість ( включені матеріальна допомога й нарахування на неї).


Таблиця 2.12.

Аналіз фінансових результатів відіншої діяльності 2009 року

Показники Факт 2008 р. План 2009 р.

Факт

2009 р.

Відхилення від факту 2008 р. + — до плану % + - 1 2 3 4 5 6 7 1. Доходи 551 1057 1332 241,7 +781 +275 2. Витрати 349 743 855 245,0 +506 +112 3. Прибуток 202 314 477 236,1 +275 + 163 4. Рентабельність 58 42 56 -2 + 14 5. Витрати на 1 грн. доходів 0,63 0,70 0,64 101,6 +0,01 -0,06

За 2009 рокуоб'єм виконаних робіт з іншого виду діяльності склав 1332 тис. грн. ізбільшився до відповідного періоду минулого року на 241,7 % або 781 тис. грн.,що пояснюється зростанням тарифів за виконання робіт (послуг) із червня 2008рік і з 17.02.05р. а також у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт (послуг)(див. таблиця 2.13.) з них:

- зріст помонтажах лічильників склав 137,5% або 570 лічильника.

- зріст погазифікації квартир власними силами склав 193,5 % або 201 квартири.

- установкадодатковий приладів (індивідуальне опалення в держ. секторі — в 10 разів узв'язку з дозволом проектування отримані доходи в сумі 61,6 т. грн.

- будівництвогазопроводів — 7,1 км газопроводів.

Витрати по іншійдіяльності склалися в сумі 855 тис. грн. і збільшилися до відповідного періодуминулого року на 245,0 % або 506 тис. грн.

До плану витратизбільшилися на 112 тис. грн.

Рентабельністьсклала 56,0 і знизилася до 2008 року на 2 %.

Витрати на 1 грн.доходів склали за 2009 року — 0,64 грн., і збільшилися проти відповідногоперіоду минулого року на 1,6% або 0,01 грн.

Плановий рівеньрентабельності за 2009 року перевиконаний на 14 %.

З таблиці 2.13. видно, що основнийприбуток від іншої діяльності отриманий від установки БГС, що склав 16,5 % відприбутків, другим по величі складовим — 12,9 %, — газифікація квартир.

Таблиця 2.13.

Структура витрат від іншої діяльності

Показники

Факт

2008 р.

План

2009р.

Факт

2009 р.

Відхил факту 08,% Відх факту 08,+ -

Відхил

плану

+-

1 2 4 5 6 7 Експлуатаційні витрати — усього 349 743 855 245,0 +506 + 1 12 у т.ч. 1. Матеріальні витрати 108 143 228 211,1 + 120 +85 З них: покупна вартість 20 25 40 200,0 +20 +15 2. Амортизація 9 59 61 В 7 р. +52 +2 3. Оплата праці 155 382 373 240,6 +218 -9 4. Відрахування 58 124 140 241,4 +82 + 16 5. Інші витрати 19 35 53 278,9 +34 + 18

До відповідногоперіоду минулого року витрати збільшилися по всіх статтях витрат у зв'язку зізбільшенням прибутків на 232,2 %.

Витрати назаробітну плату й нарахування зросли на 240,8 % у зв'язку з підвищеннямгодинних тарифних ставок і посадових окладів з 01.04.08р. і з 01.12.08р., узв'язку зі збільшенням среднесписочної чисельності працюючих, то збільшеніобсяги робіт .

Ріст витрат наматеріали склав 211,1 % або 120 т. грн. за рахунок росту обсягів робіт, зарахунок покупної продукції, за рахунок збільшення вартості ПММ, за рахунокремонту автотранспорту.

Зростанняамортизаційних відрахувань пояснюється переведенням додаткового транспорту длявиконання обсягів робіт.

Інші послуги зросли на 278,9 % зарахунок:

- зв'язок — 1,0 т. грн.

- послугибанку — 14 т. грн.

- зміниструктури віднесення витрат (матеріальна допомога й відрахування) 1,0 т. грн.

- послугиорганізацій — 10 т. грн.

- оплатапроїзду — 3 т. грн.

- послугиводоканалізації — 2 т. грн.

Аналіз проплат за зроблені послуги.

Відсоток проплат запротранспортований і реалізований газ склав 101,5 % або 13434,7 т. грн., щозбільшився проти відповідного періоду минулого року на 9,5 %

Зростання проплатвідбувся в результаті проведеною певною роботою:

- відключеннявід газопостачання боржників 137 квартир

- пред'явленняпозовів у суд 70 шт. на суму 221,2 т. грн.

- задоволенопозовів 31/59,5 т. грн.

- кількістьзвернень до прокуратури -7/18,6

- укладено585 договорів на погашення заборгованості на суму 437,5т. грн.

- укладенідоговори по реструктуризації — 1171 на суму 760,7 т. грн.

- контрольза використанням газу.

Однак як і ранішезалишається велика заборгованість населення по оплаті за газ. Триває виконаннянамічених заходів щодо зниження заборгованості. Основною проблемою виконаннянамічених заходів — це слабка юридична база. Приймають позови із заборгованістюза 3 роки, а заборгованість склала за 1999 — 2002р., коли була заборгованістьпо зарплаті.

Для подальшогоаналізу необхідно досліджувати, як використовувалися основні фонди за останніх3 року.

Дані таблиці 2.14свидетельстуют про те, що в 200 кількість технологічного устаткуванняскоротилася за рахунок вибулих основних фондів унаслідок фізичного і моральногозносу, проте основні фонди, що знов поступили, мають вартість вартість списанихосновних фондів, що набагато перевищує, і, що характерний, питома вага активноїчастини основних фондів постійно знижується. Тому фондовіддача активної частиниосновних фондів мала нестійкий характер: у 2008 р – скоротилася, а в2009 р –збільшилася на 6,2%. Тому і вироблення за 1 годину роботи знизилося в 2009 г в порівнянні з 2007 р. на 0,137 грн\ година (1,042 -1,179) і склала 1,042 грн\ годину Повідношенню до 2008 р вона збільшилася на 6,2% за рахунок введення новихмогутніх газоводов.

Таблиця 2.14

Початковаінформація для аналізу ефективності використання основних фондів

Показники 2007р 2008р 2009р % до 2008р % до 2009р 1. Об'єм реалізації продукції (ВП), тыс.грн 16677 14533 17057 102,3 117,4 2. Питома вага, коефіцієнтів активної частини фондів 0,7198 0,7250 0,7124 99,0 98,3 3. Фондовіддача, грн 0,848 0,711 0,742 87,5 104,4 4. Середньорічна кількість технологічного устаткування 3628 3622 3609 99,5 99,6 5. Відпрацьовано за рік всім устаткуванням тыс.час. 28610 29284 29612 103,5 101,1 6. Середня тривалість зміни, ч 23,96 23,99 23,99 100,1 100,0 9. Вироблення продукції за 1 годину, грн 0,583 0,496 0,576 98,8 116,1 10. Фондовіддача активної частини (Фоа) 1,179 0,981 1,042 88,4 106,2

Аналіз причин виникнення комерційнихвтрат за 2007-2009р.

За 2008р. комерційні втрати склали18003 т.м3, що становить 10,4% у загальному об'ємі протранспортованого газу й 32,4% в обсязі поставленого природного газу населеннюбюджетним організаціям.У порівнянні з 2007р. втрати знизилися на 1284 т.м3або 7%.

Основними причинами комерційних втратє:

1. Комерційнівтрати, пов'язані з невідповідністю початки й закінченням опалювального сезону,відсутністю центрального опалення. По Стахановському управлінню в лютому,листопаді й грудні не отримували повний місяць тепло в середньому 19328квартир. Втрати газу, використовуваного для обігріву приміщень черезвідсутність центрального опалення склали 10240 т.м3 (на підставіданих експерименту, проведеного на ГРП №16,17 мікрорайону 40 років Перемоги, девстановлені газові лічильники) (60,8%) .

2. Комерційнівтрати, пов'язані з корекцією показань на лічильниках, встановлених унаселення. Об'єми, які пройшли через лічильники встановлені у населення склализа 2007р. 18942 т.м3. Згідно «Тимчасового положення про розрахункиприродного газу в системах газопостачання» від 16.11.96р. №193, відсоток втратза показниками лічильників становить 7,0% або 1269 т.м3.

3. Комерційнівтрати, пов'язані з експлуатацією ротаційних лічильників типу РЛ. У управліннявстановлено 3866 лічильників — типу РЛ, що склало 40% загальної кількостілічильників. Об'єми газу, які пройшли через лічильники типу РЛ становлять 18942т.м3. Неврахований газ, загублений із цієї причини становить: 18942*0,04=758т.м3 (42%)

4. Втратигазу за рахунок невідповідності норм споживання фактичному використанню газу.При середній температурі зовнішнього повітря в січні й лютому поточного року–7,8 З, витрата газу на 1 м2 опалювальній площі повинен становити 15,4 м3 замість 113. Уважаючи, що середня площа одного житлового будинкустановлять 60 м2<sup/>, втрати невідповідності норм споживанняпо опаленню становлять: 2580 т.м3 (14,34%)

5. Комерційнівтрати з інших причин:

- охопленопоказаннями 85% лічильників. Тимчасово неврахований газ із цієї причини — 1498т.м3;

- коректуванняпо F-9 на «втрати»- 220 т.м3;

- за 2007р.по управлінню значиться відключень на зимовий період 79326 м2 опалювальної площі. З розрахунку користування газом для обігріву приміщень тільки10% відключеної площі, втрати склали: 79362 м2*10%*11м3*4м=349т.м3

- використаннягазу для опалення літніх кухонь: 1365*1,2*31*6=317т.м3

- самовільнепідключення до системи газопостачання — 72 т.м3

- Усього поіншим причинах втрати склали — 2456 т.м3.

Показники бухгалтерського балансупідприємства досліджуються шляхом горизонтального та вертикального аналізу.

Таблиця 2.15

Горизонтальний аналіз статей активута пасиву балансу 2007-2009рр

ПОКАЗНИКИ 2007р 2008р 2009р відхилення 2008/2007 2009/2008 Актив залишкова вартість необоротних активів 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0 первісна вартість необоротних активів 6,0 6,0 6,0 0,0 0,0 Незавершене будівництво 18,0 106,0 262,0 88,0 156,0 залишкова вартість основних засобів 17924,0 25396,0 27229,0 7472,0 1833,0 первісна вартість 33409,0 41898,0 44817,0 8489,0 2919,0 знос 15485,0 16502,0 17588,0 1017,0 1086,0 Довгострокова дебіторська заборгованість 1650,0 678,0 320,0 -972,0 -358,0 виробничі запаси 263,0 445,0 589,0 182,0 144,0 товари 19,0 18,0 21,0 -1,0 3,0 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість 14533,0 17214,0 25852,0 2681,0 8638,0 первісна вартість 14533,0 17214,0 25852,0 2681,0 8638,0 Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом 59,0 0,0 0,0 -59,0 0,0 за виданими авансами 0,0 57,0 33,0 57,0 -24,0 із внутрішніх розрахунків 13236,0 0,0 0,0 -13236,0 0,0 Інша поточна дебіторська заборгованість 5232,0 18,0 44,0 -5214,0 26,0 Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті 30,0 742,0 91,0 712,0 -651,0 Інші оборотні активи 0,0 0,0 91,0 0,0 91,0 III. Витрати майбутніх періодів 2,0 32,0 34,0 30,0 2,0 Пасив Інший додатковий капітал 17831,0 25228,0 26999,0 7397,0 1771,0 Цільове фінансування 2,0 0,0 0,0 -2,0 0,0 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 6,0 1,0 7,0 -5,0 6,0 Поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів 2253,0 4411,0 4074,0 2158,0 -337,0 з бюджетом 79,0 100,0 138,0 21,0 38,0 зі страхування 186,0 258,0 350,0 72,0 92,0 з оплати праці 453,0 626,0 847,0 173,0 221,0 із внутрішніх розрахунків 29583,0 11474,0 18881,0 -18109,0 7407,0 Інші поточні зобов'язання 2576,0 2611,0 3185,0 35,0 574,0

Наведені дані дозволяють зробити таківисновки:

Загальна сума активів 2008р. відносно2007р. скоротилась на 8260тгрн.(44709-52969) або більш, ніж на 15% (44709-52969)/52969. Це скорочення відбулось переважно за рахунок значного зменьшенняоборотних активів. У той же час, не збмінилась сума основних засобівпідприємства. Це позначає, що купівлі обладнання для переоснащення виробництване відбувалось.

Загальна сума активів 2009р. відносно2008р. збільшилась на 9772,0т. грн.(54481-44709) або більш, ніж на 21%. Це збільшеннявідбулось переважно за рахунок значного збільшення оборотних активів.

Що стосується структури оборотнихкоштів 2008 в порівнянні з 2007 р, то можна зазначити, що вона покращилась.Виробничі запаси збільшилися за рік на 182 т. грн. або на 69% (445-263 / 263),а в порівнянні 2009р з 2008р ще збільшились на 144 т. грн. Все це свідчить прозбільшення обороту підприємства і позитивні тенденції у його роботі. В той жечас, збільшилася сума і частка дебіторської заборгованості за товари та послуги— в абсолютному вимірюванні на 2681 т. грн. (17214-14533), а в порівнянні 2008рз 2009р ще на 86387 т. грн. (25852-17214). Це означає, що підприємство фактичнокредитувало своїх партнерів, які вчасно не розраховувалися за товари тапослуги, що надавалися підприємством. Але з іншого боку, якщо підприємство маєнадійних партнерів, то слід очікувати надходження коштів у наступних періодах,що трохи поліпшить ситуацію з показниками ліквідності.

При аналізі пасивів підприємства слідзазначити, що зобов’язання підприємства в порівнянні 2008р з 2007р скоротились,у тому числі короткострокові зобов’язання зменшення на 5 т. грн. Це відбулосявнаслідок значного зменшення кредиторської заборгованості. Таким чином, підприємствовчасно розрахувалося з постачальниками та підрядчиками за виконані роботи таотримані послуги. Проте значно (більш, ніж вдвічі) збільшилися поточнізобов’язання за розрахунками, у тому числі, за авансами, що одержані від іншихпідприємств у рахунок наступних поставок продукції. В цілому слід зазначити, щодинаміка показників ліквідності є позитивною. Зменшення короткостроковоїзаборгованості підприємства збільшує ліквідність підприємства і його фінансовустійкість.

Зобов’язання підприємства в порівнянні2009р з 2008р збільилися вдвічі, у тому числі короткострокові зобов’язання збільшенніна 6 т. грн. Підприємство невчасно розрахувалося з постачальниками тапідрядчиками за виконані роботи та отримані послуги. Збільшилися поточнізобов’язання за розрахунками, у тому числі, за авансами. Динаміка показниківліквідності є гіршою в порівнянні з 2008р.та 2007р. Збільшення короткостроковоїзаборгованості підприємства зменшує ліквідність підприємства і його фінансовустійкість.

4. Аналіз балансу підприємствасвідчить, що підприємству слід покращити показники фінансової стійкості таліквідності, а саме:

· поліпшити взаємовідносини ізпостачальниками і споживачами продукції, вдатися до поліпшення ситуації іздебіторською заборгованістю підприємству;

· поліпшити структуру оборотнихкоштів, більш продуктивно використовувати нове обладнання, збільшити обсягпродукції, що виготовляється;

· зменшити поточну заборгованістьпідприємства, намагатися перейти від короткострокових до довгостроковихкредитів банку.

Таблиця 2.16

Аналіз фінансової стійкостіпідприємства

Коефіцієнти 2007 рік 2008 рік 2009 рік

Оптимальне

значення

К-т автономності 0,34 0,56 0,50 0,7-0,8 =1 К-т фінансування 2,97 1,77 2,02 0,3-0,4 =0 К-т заборгованості 0,66 0,44 0,50 0,2-0,3 =0 К-т поточної заб-і 0,66 0,44 0,50 К-т довгост-го фін-я 0,34 0,56 0,50 0,8-0,9 =1

Дозволяють виявити рівень фінансовоїриски пов'язаного із структурою джерел формування капіталу на підприємстві. Доних відносяться:

/>                             (2.1.)

/>.                         (2.2.)

/>                           (2.3.)

/> (2.4.)

/> (2.5)


Коефіцієнт автономії. Протягом 2007-2009рр.при здійсненні своєї фінансового-господарської діяльності підприємство малонизький рівень цього показника: 0,34 та 0,56, та 0,50 у 2007 та 2008 та 2009роках відповідно. Це характеризує слабку фінансову стійкість та залежність віддепозитних засобів, але і ставить під сумнів ефективність використання поточнихрахунків. К-т фінансування. Значення цього показника більше і вказує назниження фінансової стійкості підприємства. За даними таблиці значення даногопоказника становить 2,97 та 1,77 та 2,02 у 2007 та 2008 та 2009 роках та вказуєна слабку фінансову стійкість підприємства в процесі здійсненняфінансово-господарської діяльності.

К-т заборгованості показує залежністьвід зовнішніх джерел фінансування <1. Підприємство має негативний показникпо трьох роках діяльності. К-т поточної заб-і На кожну гривню поточноїзаборгованості у кінці року підприємства мають 66, 44,50 копійок ліквіднихактивів.

К-т довгост-го фін-я показує, скількидовгострокових позикових коштів використано для фінансування активівпідприємства з власними коштами. Чим менше позикових коштів залучаєпідприємство для здійснення своєї статутної діяльності, тим сильніший йогофінансовий стан. Отже можна зробити висновок, що в нашому випадкуспостерігається незначне збільшення даного показника але і незначне збільшенняпоказника може призвести в подальшому до фінансової нестабільностіпідприємства.

Таблиця 2.17

Аналіз платоспроможності

Коефіцієнти 2007 рік 2008 рік 2009 рік Оптимальне значення К-т абсолютної ліквідності 0,00 0,04 0,00 25-30 % К-т проміжної ліквідності 1,36 1,20 1,44 70-80% К-т поточної ліквідності 0,95 0,95 0,97 100 и выше К-т співвідношення дебіт-ї і кред-ї заборг-ті 1,46 2,05 2,13 равно 1

Характеризують своєчасність розрахунківпо поточних зобов'язаннях.

 

/>. 2.6

/> 2.7

/>2.8

Коефіцієнт співвідношеннядебіторської і кредиторської заборгованості = Сума дебіторської заборгованості/ Сума кредиторської заборгованості

К-т абсолютної ліквідностіХарактеризує негайну готовність підприємства ліквідувати короткостроковузаборгованість і визначається як відношення суми грошових коштів підприємствата короткотермінових. Даний коефіцієнт мав негативне значення і помітнатенденція до його зменшення від 0,00 у 2007 році до 0,04 у 2008 році та 0,00 у2009р.

К-т проміжної ліквідності (швидкої)відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов'язань заумови своєчасного проведення розрахунків з дебіторам. В трьох роках данийпоказник є поза межами норми, що свідчить про нездатність підприємства заостанні роки сплачувати поточні зобов'язання за умови своєчасного проведеннярозрахунків з дебіторами.

К-т поточної ліквідності(покриття)характеризує достатність оборотних засобів для покриття своїх боргів. Збільшенняцього показника свідчить про поліпшення фінансового стану підприємства. Згіднотаблиці даний показник має достатньо високе значення, хоча і помітним є йогозниження у 2007році = 0,95. Тут може виникнути сумнів у ефективностівикористання поточних активів при дуже низькому рівні позикового капіталу, томущо за рахунок власних коштів розширювати виробництво, основні фонди,модернізувати і удосконалювати технології практично не можливо бо, як бачимо,значна частка прибутку іде на забезпечення поточної діяльності підприємства.

К-т співвідношення дебітної і кредитноїзаборгованості Нормальним значенням цього показника вважається значення, щоперевищує одиницю. В нашому прикладі він дійшов у 2009р. до одиниці (=2,13).

Таблиця 2.18

Аналіз оборотності активівпідприємства

Коефіцієнти 2007 рік 2008 рік 2009 рік Коефіцієнт оборотності всіх активів 2,57 2,87 3,83 Період обороту всіх активів 1,17 3,22 3,37 Період обороту оборотних активів 139,98 125,41 94,07 Період обороту оборотних активів 308,13 111,83 106,80

Характеризують на скільки швидкообертаються активи в процесі господарської діяльності. Характеристика діловоїактивності підприємства.

Коефіцієнт оборотності всіх активів =Чистий дохід від реалізації/ Середня вартість всіх використаних активів

Характеризує, наскільки ефективновикористовуються активи з точки зору обсягу реалізації. Він показує, скількигривень реалізації припадає на кожну гривню, вкладену в активи підприємства. Чимвищий оборот, тим ефективніше використовуються активи.

Період обороту всіх активів =Кількість днів / Коефіцієнт оборотності всіх активів Період обороту оборотнихактивів = Кількість днів / Коефіцієнт оборотності оборотних активів

Характеризується кількістю днів,протягом яких оборотні активи проходять усі стадії одного кругообігу.

Таблиця 2.19

Аналіз оборотності капіталупідприємства

Коефіцієнти 2007 рік 2008 рік 2009 рік Коефіцієнт оборотності всього капіталу 3,13 3,60 4,69 Коефіцієнт оборотності позикового капіталу 1,35 3,83 4,00 Період обороту всього капіталу 115,12 99,98 76,82 Період обороту позикового капіталу 266,79 93,91 90,00

Коефіцієнт оборотності всьогокапіталу відношення виручки від реалізації продукції до усього підсумку неттовалюти балансу – характеризує ефективність використання підприємством усіхджерел засобів, незалежно від їх характеру, тобто показує скільки раз за рікздійснюється повний цикл виробництва та оборотності, який приносить відповіднийефект у вигляді прибутку, або скільки грошових одиниць реалізованої продукціїпринесла кожна грошова одиниця пасиву.

Коефіцієнт оборотності позиковогокапіталу відбивають інтенсивність його використання на підприємстві, тобтохарактеризують наскільки швидко позиковий капітал, що використовуєтьсяпідприємством, в цілому та за окремими елементами обертається в процесі йогогосподарської діяльності. Для оцінки оборотності позикового капіталувикористовують такі показники:

3. Характеристика системиуправління персоналом

Кваліфікований персонал для сучасної компанії є однимз основних виробничих активів. Не лише залучення, але і утримання кращихпрацівників стає ключовим напрямом діяльності кадрових служб компаній.Правильно створена система мотивації дозволяє підвищити рівень лояльності тамотивації персоналу, а значить, ефективність його діяльності. Як показуєпрактика, недостатньо поставити перед підлеглими конкретні завдання і підсуворим контролем досягати їх виконання. Важливо надихнути працівників новоюідеєю та об'єднати їх. Кожен працівник має відчувати себе важливою таневід'ємною частиною Товариства. Політика керування персоналом СтахановськогоМРУЕГГ: спрямована на реалізацію бізнес — стратегії й будується відповідно доїї стратегічними цілями й завданнями заснована на місії Товариства, що бачитьсвоє призначення в підвищенні якості життя населення й створенні умов длярозвитку східного регіону України — і спрямована для її реалізації. Основніпринципи кадрової політики Стахановського МРУЕГГ: результативність, команднаробота, взаємодія довіра, прагнення бути кращими, креативність, професійнагордість, захист інтересів Товариства.

Протягом 2008 року в Стахановського МРУЕГГ — реалізовувалася кадрова політика (КП- 09-336.01-07), прийнята на період2007р.-2010р.

Основною метою кадрової політики філії є оптимальневикористання можливостей співробітників і факторів виробничого середовища длядосягнення цілей філії, його ефективної й стабільної діяльності. Кадроваполітика філії покликана забезпечити оптимальний баланс відновлення йзбереження кадрового складу, його прогресивний розвиток відповідно до завданьфілії, організацію просування й ротації кадрів, посилення мотиваціїспівробітників. Стратегічними завданнями філії в області керування людськимиресурсами на період до 2010 року залишаються незмінними:

— підвищення ефективності діяльності СтахановськогоМРУЕГГ за рахунок активізування людського потенціалу;

— підтримка статусу й престижу Стахановського МРУЕГГза рахунок залучення й утримання висококваліфікованого персоналу, що відповідаєпропонованим вимогам;

— забезпечення потреби Стахановського МРУЕГГ влюдських ресурсах;

— збереження й розвиток людського таланта, максимальневикористання кадрового потенціалу;

— формування організаційної культури, що поєднуєпрацівників, що забезпечує їхню готовність підтримувати дії керівництва длядосягнення головних цілей Філії;

— забезпечення заданого рівня ефективності йнадійності професійної діяльності, збереження працездатності персоналу;

— удосконалювання соціально — трудових відносин

Структура СтахановськогоМРУЕГГ подана в Додатку 1.

Кожен відділ на підприємствівиконує свою функцію, забезпечуючи в цілому, роботу підприємства. Розглянемодокладніше чим займається кожен відділ.

Аварійно- диспетчерськаслужба (АДС) є структурним підрозділом аварійно-відновної служби(АВС), возглавляетсяначальником служби, який несе відповідальність за її роботу і знаходиться вбезпосередньому підпорядкуванні 1-го заступника начальника управління.

У основу організації робіт повиконанню аварійних заявок покладена вимога прибуття аварійної бригади нааварійний об'єкт в гранично короткий термін з моменту надходження заявок, алене більше ніж через 40 хвилин. По всіх сповіщеннях про вибух, пожежу,загазованості приміщень бригада АДС повинна виїхати до місця аварій в течії 5хвилин.

У оперативномупідпорядкуванні АДС знаходяться філії аварійних пунктів міст Кировська, Брянки.Робота на цих ділянках виконується в основному персоналом ділянки. Філіїаварійних пунктів на ділянках знаходяться в підпорядкуванні начальників ділянкиміст. У своїй роботі АДС керується: правилами безпеки систем газопостачанняУкраїни, ДБН, Положенням про ділянку, Планом ліквідації і локалізації аварій вгазовому господарстві, Планом взаємодії служб різних відомств(газовогогосподарства, пожежної частини, швидкої допомоги, міліції, електропостачання,зв'язку, тепломереж, міськводоканалу та інші.), Должностними, виробничими і поохороні праці інструкціями, Наказами, розпорядженнями по управлінню івищестоящими організаціями, керівними листами, законодавствами, що діють,Законом «О охороні праці», галузевими активами про охорону праці.

Робота АДС організовуєтьсяцілодобово, без вихідних і святкових днів.

АДС повинна бути оснащенанадійними засобами зв'язку інформації: дротяним зв'язком «04», міськимтелефонним зв'язком для прийому аварійних заявок зі всієї зони обслуговуванняіз записом їх на магнітофон, внутрішнім зв'язком між службами управління,телефонним зв'язком з ділянками міст, радіостанціями для забезпеченнядвостороннього зв'язку з аварійними бригадами.Основним завданням аварийно-диспетчерської служби є: цілодобове виконання робіт по запобіганню, локалізаціїі і ліквідації аварій на об'єктах газопостачання, участь в локалізації аварійсистем газопостачання підприємств шляхом відключення від систем газопостачання,наданні підприємством методичної допомоги. Контроль за ходом виконанняаварійних робіт на підприємствах тих, що не мають своїх служб, підтримувати вміських і газових мережах заданий режим тиску газу. До функцій АДС відносяться:виконання аварійних заявок, цілодобовий прийом заявок про несправністьелементів систем газопостачання (газопроводів, приладів), участь в ліквідації ілокалізації аварійних ситуацій на ділянках міст, облік і аналіз заявок, щопоступають, на несправність окремих елементів систем газопостачання, оформленнятехнічних актів на аварії і нещасні випадки, інструктаж населення і іншихспоживачів газу при прийомі аварійних заявок про необхідні заходи безпеки привиявленні запаху газу та інші.

Ділянка по ремонту газовогоустаткування займається організацією робіт по забезпеченню безперебійногопостачання газом внутрішньо будинкового газового устаткування житловихбудинків, підприємств суспільного призначення, організацією і забезпеченнямбезпечної і безаварійної експлуатації внутрішньо будинкових газопроводів ігазового устаткування в житлових будинках, на підприємствах суспільногопризначення, організацією і своєчасним проведенням ремонту і профобслуживания внутрішньобудинкових газопроводів і газового устаткування в житлових будинках, напідприємствах суспільного призначення. Ділянка по ремонту газового устаткуванняє структурним підрозділом управління газового господарства і знаходиться вбезпосередньому підпорядкуванні першого заступника начальника управління.

У своїй роботі ділянка поремонту газового устаткування керується ПБСГУ, Законом України «Про охоронупраці», БДН, що діють, нормативними і директивними документами, листами,наказами, розпорядженнями вищестоящих організацій, трудовим законодавством,посадовими, виробничими і по охороні праці інструкціями. Ділянка по ремонтугазового устаткування покладається начальником ділянки, яка призначається ізвільняється від посади наказом начальника управління. У підпорядкуванніначальника ділянки знаходяться майстри і весь персонал, обумовлений штатнимрозкладом. Склад і чисельність працівників ділянки визначена штатним розкладом.Всі працівники ділянки перед допуском до роботи повинні скласти іспиткваліфікаційної комісії на знання ПБСГУ, БДН, охорона праці, пожежній безпеці воб'ємі виконуваної роботи і мати допуск до виконання газонебезпечних робіт.

Завданнями ділянки є:організація робіт по безпечній і безаварійній експлуатації внутрішньобудинкових систем газопостачання, організація робіт по забезпеченнюбезаварійного і безперебійного постачання газом населення і підприємствпобутового обслуговування, проведення оперативно- методичного керівництва всієюроботою по охороні праці, організація робіт по проведенню ремонту і планово — технічного обслуговування, газифікованих природним газом, проведення і випробуваннявнутрішньо будинкових газопроводів на щільність.

Відповідно до основнихзавдань ділянка по ремонту газового устаткування забезпечує: технічний наглядза будівництвом внутрішньо будинкових газопроводів і монтажем газовогоустаткування житлових будинків, підприємств суспільного призначення, участь вкомісіях з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктівгазифікації, виконання позапланового ремонту внутрішньо будинкового газовогоустаткування по заявках абонентів, пуск газу в газове устаткування житловихбудинків, підприємств суспільного призначення і побутового обслуговуваннянаселення, контроль за наданням актів про періодичну перевірку стану димарів,проведення аналізу заявок позапланового ремонту і вживання заходів дляпідвищення надійності і безпеки газопостачання, проведення інструктажунаселенню по правилах безпечного користування газом з відміткою в технічнихпаспортах.

Робота ділянки по ремонту внутрішньобудинкового газового устаткування здійснюється в тісному контакті зі всімавідділами управління. Ділянка отримує від відділів керівні матеріали,оперативну інформацію, накази, розпорядження, нормативну документацію, плани.Надає: відділу охорони труда- заходу щодо охорони праці, пропозиції попопередженню травматизму, зведення про виробничий травматизм.

Виробничо-технічний відділ — об'єми в умовних одиницях, річні плани і графіки, виробничу інформацію, заходиі звіти по підготовці до зими, заявки на запчастини і матеріали, проекти планіві капремонт, звіт по ПТО, звіт по опломбовування газових лічильників.

Планово-економічний відділ — звіти про доходи, про хід газифікації квартир природним газом, матеріали пооплаті праці, нормоване завдання, об'єми робіт для розрахунку чисельності.

Бухгалтерії — матеріальнийзвіт, звіт по доходах за ремонт газового устаткування, реєстри наопломбовування газових приладів.

Начальник ремонтно-механічного відділу призначається і звільняється від посади наказом начальникауправління за поданням першого заступника начальника управління і знаходиться вїх підпорядкуванні. У підпорядкуванні начальника ремонтно- механічної ділянкизнаходиться весь персонал ділянки, обумовлений штатним розкладом. Начальникремонтно- механічної ділянки до початку виконання своїх обов'язків і періодичноодин раз в рік зобов'язаний проходити в установленому порядку перевірку знаньЗаконів, нормативно- правових документів по охороні праці, по пожежній безпеці,безпеці дорожнього руху, правил охорони праці на автомобільному транспорті, ПБсистем газопостачання України, законодавство про працю.

У своїй роботі начальникділянки здійснює керівництво производственно- господарською діяльністю ділянки,контролює перевірки технічного стану автотранспорту перед виїздом на лінію і поповерненню в гараж, здійснює контроль проведення технічного обслуговуванняавтотранспорту згідно графіка, проводить оперативно- методичне керівництвовсіма працівниками охорони праці, безпеці руху, пожежній безпеці ділянки,здійснює управління охороною праці на ділянці, складає річні графіки роботи,здійснює контроль за безпечною експлуатацією газових приладів, встановлених наділянці, за станом димових і вентиляційних каналів, наявність актів на їхперевірку.

Начальник ділянки знаходитьсяв безпосередньому підпорядкуванні начальника управління і виконує йогорозпорядження і вказівки. Робота начальника ділянки здійснюється в тісномуконтакті зі всіма відділами управління. Він отримує від відділів керівніматеріали, оперативну інформацію, накази, розпорядження, нормативнудокументацію, плани.

Начальник служби режимівгазопостачання, обліку і контролю за використанням газу споживачамипризначається на посаду наказом начальника управління. Начальник служби РГУпідкоряється безпосередньо начальникові управління і звільняється з посади зауявленням першого заступника начальника управління. У його підпорядкуваннізнаходиться весь персонал служби, обумовлений штатним розкладом. Вказівкиначальника служби РГУ є обов'язковими для виконання всіма підлеглими йомупрацівниками і можуть бути скасовані тільки начальником управління. До завданьначальника служби РГУ відносяться: організація контролю за дисципліноюгазоспоживання об'єктів природним газом, що входять в зону обслуговуванняуправління газового господарства, здійснення керівництва роботою служби облікупо вживанню заходів для дотримання споживачами встановлених режимівгазоспоживання, а також по недопущенню перебору лімітів і об'ємів споживаннягазу, а також роботою абонентської служби по обліку спожитого газу населенням,організація ведення документального обліку і підтвердження отримання іреалізації газу, складання балансу постачання і споживання газу, керівництвоорганізацією і проведенням договірної компанії з постачальниками і споживачамигазу по укладенню щорічних договорів постачання і транспортування газу, організаціяі напрям роботи абонентської служби на вирішення завдань достовірного облікуспоживаного природного газу населенням.

Начальник служби РГУ зобов'язаний:виконувати аналіз і формування планових і звітних показників по реалізації ітранспортуванню природного газу, вести і контролювати складання у встановленітерміни статистичних звітів, оперативних зведень об'ємів і послуг за спожитийгаз і проплат за нього, забезпечувати силами підлеглих служби веденняпостійного якісного контролю за технічним станом і невідповідністю правиламприладів обліку у споживачів і постачальників газу, забезпечувати нагляд зараціональним використанням і витратою газу на власні потреби, розробляти іздійснювати виконання заходів, направлених на зменшення комерційних втрат, забезпечуватисистематичний контроль за якістю ведення обліку газу, брати участь в прийманнів експлуатацію вимірювальних вузлів у споживачів і постачальників газу,погоджувати режими і схеми газоспоживання, здійснювати контроль за роботоюабонентського відділу.

Оцінкою управлінської праці СтахановськогоМРУЕГГ займається відділ кадрів. Оцінюючи потребу у кадрах СтахановськогоМРУЕГГ, враховується ефективне навантаження працівників, з метою оптимальноговикористання коштів, пов’язаних з оплатою праці, можливість залученняспеціалістів, що мають високу кваліфікацію і відповідний досвід роботи. У СтахановськогоМРУЕГГ ефективне планування персоналу ґрунтується на володінні такоюінформацією:

- скількипрацівників, якої кваліфікації, коли і де будуть потрібними;

- якимчином можна залучити потрібний і скоротити чи оптимізувати надлишковийперсонал;

- як кращевикористовувати персонал відповідно до його здібностей, досвіду і внутрішньоїмотивації;

- якимчином забезпечити умови для розвитку персоналу;

- якихвитрат потребують дані кадрові заходи.

Кадровий склад Стахановського МРУЕГГпредставлено у табл. 3.1.

Таблиця 3.1

Кадровий склад Стахановського МРУЕГГ ПАТ«Луганськгаз»

Категорії персоналу 2007р 2008р 2009р Відхилення до 2007 +;- Відхилення до 2008 +;- чол доля, % чол. доля, % чол доля, % чол. доля, % чол доля, % Адміністративно-управлінський персонал 48 12,9 50 13,2 56 14,2 +2 +0,3 +6 +1 Виробничий персонал 166 44,6 170 44,7 173 43,9 +4 +0,1 +3 +0,8 Допоміжний персонал 158 42,4 160 42,1 165 41,9 +2 -0,3 +5 -0,2 Разом 372 100 380 100 394 100 +8 14

Для Стахановського МРУЕГГ чисельністьадміністративно-управлінського персоналу і виробничого персоналу є ефективноюдля діяльності товариства. Для Стахановського МРУЕГГ визначити необхіднучисельність працівників, їхній професійний і кваліфікаційний склад дають змогу:виробнича програма, норми виробітку, заплановане підвищення продуктивностіпраці і структура робіт. При підборі персоналу мова йде про те, щоб із числазацікавлених осіб, що подали анкету, вибрати тих, хто найкраще відповідаєвимогам вакансії. У Стахановського МРУЕГГ дотримуються таких заходів щодопідбору персоналу:

- створеннясистем підбору, що включає співбесіди з працівниками управління по роботі,персоналом, керівниками підрозділів, психологічні тести, випробувальний термінна робочому місці;

- перенесенняакценту у відборі працівників із формальних моментів у біографії кандидата(освіта, фах, стаж роботи) на аналіз його концепцій і життєвих цінностей;

- продовженняпроцесу відбору після прийому співробітника на роботу: випробувальний термін єобов’язковим на підприємстві, оскільки ніякі тести не дадуть такого уявленняпро кандидата, як робота певний час на займаній посаді;

- організаціяспеціальних програм адаптації для всіх прийнятих на роботу працівників, метоюяких є не стільки навчання фаховим навичкам, скільки знайомство новогопрацівника з цілями підприємства, його діяльністю.

Таблиця 3.2.

Характеристика персоналу за освітоюСтахановського МРУЕГГ

Вік З вищою освітою, чол. З середньою спеціальною освітою, чол. Із загальною середньою освітою, чол. Усього, чол. Частка в загал кіл-ті, % 2007р 2008р 2009р 2007р 2008р 2009р 2007р 2008р 2009р 2007р 2008р 2009р 2007р 2008р 2009р До 30 р 65 62 92 67 68 58 7 8 7 139 138 157 37,4 36,3 39,8 Від 30 до 45 70 75 85 54 55 53 23 24 18 147 154 156 40 40,5 39,5 Від 45 до 55 19 20 20 25 25 20 9 9 7 53 54 47 14 14,2 12 Понад 55 14 15 15 9 9 9 10 10 10 33 34 34 8,6 9 8,7 Разом 168 172 212 155 157 140 49 51 42 372 380 394 100 100 100

Дана таблиця показує кількістьпрацівників, які мають вищу, середню і загальну середню освіту і рівень їхпрофесійної підготовки.

На основі даних таблиці 3.2розраховано середній вік працівників підприємства і виявлено тенденції зміникваліфікації в кожній віковій групі. Дані занесене до табл.3.3.

Таблиця 3.3.

Показники для визначення якостірозстановки кадрів на посадах

Стахановського МРУЕГГ ПАТ«Луганськга»

Посади, що потребують заміщення Посади, що не потреб заміщ з вищою або серед. спец. освітою з вищою освітою із серед. спец. освітою 2007р 2008 2009р 2007 2008 2009 2007 2008 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Кількість посад у штатному розкладі 70 72 80 51 55 49 34 36 43 2.

Заміщено посад працівниками:

— з вищою освітою

— з середньою спеціальною освітою

-

-

-

-

-

-

-

2

-

4

№ з/п Показники

-

-

-

-

3. Не мають вищої та середньої спеціальної освіти - - - 49 51 - - Усього працівників (2+3) 70 72 80 51 55 36 43

Оцінювання потенціалу працівника СтахановськогоМРУЕГГ ПАТ «Луганськгаз» здійснюється при заміщенні ним вакантного робочогомісця. Воно дає змогу визначити ступінь підготовки працівника до виконання саметого виду діяльності, яким він буде займатися, а також виявити рівень йогопотенціальних можливостей для оцінювання перспектив зростання. Ця процедуравключає оцінювання професійних знань, умінь, виробничого досвіду, ділових таособистісних якостей, ціннісних орієнтацій, працездатності та загального рівнякультури працівника, що претендує на зайняття вакантної посади чи робочогомісця. Оцінювання індивідуального внеску дає змогу встановити якість,складність і результативність праці кожного конкретного працівника та йоговідповідність займаній посаді.

Плинність кадрів – це виражене увідсотках відношення числа звільнених за власним бажанням працівників завизначений період до середньооблікової їх чисельності за той самий період. Нарівень плинності робочої сили у Стахановського МРУЕГГ ПАТ «Луганськгаз»впливають такі чинники як стать та вік працюючих, загальний стан кон’юнктури таін.

У Стахановському МРУЕГГ ПАТ«Луганськгаз» з плинністю кадрів пов’язані досить істотні витрати:

- прямівитрати на працівників, що звільняються;

- зменшенняобсягів виробництва через підготовку та навчання кадрів;

- плата запоурочні години тим працівникам, що залишилися;

- витратина навчання персоналу;

- більшвисокий відсоток браку під час навчання та ін.

Таблиця 3.4

Плинність кадрів СтахановськогоМРУЕГГ ПАТ «Луганськгаз»

№ п/п Показники 2007р 2008р 2009р Відхилення до 2007 (+,-) до 2008 (+,-) 1. Середня облікова чисельність працівників, люд. 372 380 394 +8 14 2. Прийнято працівників, люд. 8 14 16 +6 +2 3.

Вибуло працівників, люд., у тому числі:

— за власним бажанням

— звільнено за порушення трудової дисципліни

— звільнено за скороченням штатів

3

2

1

-

5

3

2

-

7

4

3

-

+2

+1

+1

+2

+1

+1

-

4. Коефіцієнт плинності кадрів 1,34 1,31 1,77 -0,03 +0,46 5. Коефіцієнт загального обігу кадрів 2,95 5 5,8 5,8 +0,8

Кп = 100 * (Чсвб + Чстд) / Чс (3.1.)

Де, Кп – коефіцієнт плинності, %;

Чсвб – числослужбовців, що звільнилися за власним бажанням;

Чстд – числослужбовців, звільнених за прогул і інші порушення трудової дисципліни;

Чс –середньосписочне число службовців

Ко = 100 * (Чп + Чз) / Чс, (3.2.)

Де, Ко – загальний коефіцієнтобороту;

Чп – числоприйнятих;

Чз – числозвільнених;

Чс –середньосписочне число

Атестація кадрів у «СтахановськомуМРУЕГГ ПАТ «Луганськгаз» виступає як комплексне оцінювання, що враховуєпотенціал та індивідуальний внесок кожного працівника в кінцевий результат.

Вихідними даними для оцінюванняперсоналу на Стахановському МРУЕГГ ПАТ «Луганськгаз» виступають:

- філософіяпідприємства та стратегічний план його розвитку;

- методикирейтингового оцінювання кадрів;

- моделіробочих місць працівників;

- положенняпро атестацію кадрів;

- правилавнутрішнього розпорядку підприємства;

- штатнийрозклад

- особовісправи співробітників;

- кадровінакази;

- соціологічніанкети;

- психологічнітести;

У Стахановському МРУЕГГ ПАТ«Луганськгаз» у процесі оцінювання співробітника враховуються результати роботипідрозділу і товариства в цілому. Співробітник, як би добре він не працював насвоєму місці, не може одержати високу оцінку, якщо його підрозділ не впоравсязі своїм завданням. При цьому останнім часом на товаристві відбуваєтьсяперегляд традиційних термінів оцінювання на користь періодів, що змінюються –завершення проекту або його стадії, перехід до нової структури і т.д.

У сучасних умовах будь-які навички ізнання швидко старіють, тому ключову роль в управлінні персоналом відіграютьфахове навчання і розвиток.

У Стахановському МРУЕГГ ПАТ«Луганськгаз» навчання і розвиток персоналу є комплексним безперервнимпроцесом. Важливість безперервного процесу підтверджують такі чинники:

- впровадженнянової техніки, технології, збільшення комунікаційних можливостей створюютьумови для ліквідації або зміни деяких видів робіт, у зв’язку з чим потрібнакваліфікація не може бути гарантована базовою освітою;

- дляпідприємства більш ефективним і економічним є збільшення віддачі від ужепрацюючих співробітників на основі їхнього безперервного навчання, ніж відзалучення нових працівників.

Навчання персоналу потрібне в тихвипадках, коли: працівник приходить на підприємство; працівника призначають нанову посаду або доручають йому нову роботу; у працівника не вистачає навичокдля виконання своєї роботи, а також коли відбуваються серйозні зміни векономіці підприємства, у зовнішньому середовищі.

У Стахановському МРУЕГГ ПАТ«Луганськгаз» навчання в розвиток персоналу включає:

- навчання,що у формі одержання загальної і фахової освіти дає необхідні знання, навички ідосвід;

- підвищеннякваліфікації, завдання якого – поліпшення знань і навичок;

- перекваліфікація,що по суті, дає другу освіту. Мета перекваліфікації – дати можливістьпрацівникам опанувати новий для них фах.

У Стахановському МРУЕГГ ПАТ«Луганськгаз» для розвитку персоналу потрібно:

- підтримуватиздібних до навчання працівників;

- поширюватизнання і передовий досвід;

- навчатимолодих кваліфікованих співробітників;

- усвідомлювативажливості розвитку співробітників;

- знижуватиплинність персоналу.

Атестація персоналу – кадрові заходи,покликані оцінити відповідність рівня праці, якостей і потенціалу особистостівимогам виконуваної роботи. Головне призначення атестації не контрольвиконання, а виявлення резервів підвищення рівня віддачі працівника. У СтахановськомуМРУЕГГ ПАТ «Луганськгаз» використовують атестацію, як оцінювання діяльностіпрацівників, тобто оцінювання праці й якостей, що впливають на досягненнярезультатів. Атестаційні процедури передбачають індивідуальне обговореннярезультатів оцінювання з підлеглими, який засвідчує це підписом, а також можезафіксувати незгоду з висновком начальника й особливі обставини, що вплинули нарезультати праці. У Стахановському МРУЕГГ ПАТ «Луганськгаз» атестаціяпроводиться щорічно. Крім того, проводяться неформальні співбесіди, у проміжкуміж формальними щорічними оцінюваннями обговорюються результати праці йобов’язкового поточного спостереження за діяльністю підлеглих. Ці заходи даютьістотну інформацію про динаміку ефективної роботи окремих працівників іпідрозділів вцілому.

Мотивація – це процес свідомоговибору людиною того або іншого типу поведінки, обумовленої комплексним впливомзовнішніх і внутрішніх чинників.

Тип мотивації – це переважноспрямованість діяльності індивіда на задоволення визначених потреб. Існує тритипи мотивації.

Працівники Стахановського МРУЕГГ ПАТ«Луганськгаз» належать до другого типу мотивації – тобто вони переважноорієнтовані на оплату праці й інші нетрудові цінності.

Створюючи концепцію мотивації у СтахановськомуМРУЕГГ ПАТ «Луганськгаз» було визначено застосування певних видів морального іматеріального стимулювання, що застосовуються до висококваліфікованихспеціалістів.

4. Стан організації та стимулюванняпраці персоналу підприємства

Тарифна системаскладається з таких елементів: тарифної сітки, тарифних ставок, надбавок ідоплат до тарифних ставок, схем посадових окладів і тарифно-кваліфікаційнихдовідників. Тарифна система виступає основою формування та диференціації заробітноїплати.

Тарифна сітка — це шкала, яка визначаєспіввідношення в оплаті різних груп працівників в залежності від їхкваліфікації. Вона складається з певної кількості тарифних розрядів івідповідних тарифних коефіцієнтів. Тарифні розряди відображають ступіньскладності і відповідальності виконуваної роботи.

Таблиця 4.1.

Аналіз чисельності та заробітноїплати за 2009 рік

Найменування

показників

Од. вим 2007р 2008р 2009р Відхилення 2008 до 2007 2009 до 2008 1 2 3 4 5 6 7 1.Середньосписочна чисельність працюючих — усього чол. 372 380 390 +8 +10 — транспортування чол 341 338 355 -3 +17 — постачання чол 22 27 24 +5 -3 — інша діяльність чол 9 15 9 +6 -6 2. Середньомісячна зарплата, у т.ч. грн. — транспортування грн. 456,26 525,00 539,94 +68,74 +14,94 — постачання грн. 522,73 586,42 680,56 +63,69 +94,14 — інша діяльність грн. 528,78 861,11 1455,56 +332,33 +594,45 3. кількість установлених лічильників, усього шт. 1533 2000 2559 +467 +559 у т.ч. власними силами шт. 1132 1535 1767 +403 +232

На зростання собівартості зробиловплив зростання заробітної плати. Для визначення впливу зростання заробітноїплати на собівартість і співвідношення темпів зростання продуктивності праці ісередньої заробітної плати заповнимо таблицю 4.2.

Таблиця 4.2

Продуктивність і оплата праці

Показники 2007р 2008р 2009р Відхилення 2009 до 2007р Відхилення 2009 до 2008р 1.Об'єм виробництва продукції, грн 19523 16902 19972 102,3 118,6 2.Среднеучетная чисельність: 2.1 Промислово произ-водственного персоналу (ППП) 372 380 394 105,9 103,7 2.2 Робочих 321 331 340 105,9 102,7 3. Питома вага робочих в загальній чисельності ППП % 0,845 0,840 0,829 98,1 98,7 4.Відпрацьовано днів одним робочим за рік 252 250 251 99,6 100,4 5. Середня продолжи-тельность робочого дня 8 8 8 - - 6. Загальна кіл-ть відпрацьованого часу 6.1.Всеми робочими за рік, чол. рік 643284 663324 681360 105,9 102,7 6.2 В т.ч. одним робочим, чол.год. 578955,6 596991,6 613224 105,9 102,7 7. Середньорічне вироблення, грн. 7.1. Що одного працює 51377 49550 47620 92,6 96,1 7.2.Одного робочого 60820 58980 57420 94,4 97,4 8. Среднедневная виробітку робочих, грн 77470 78090 77780 100,4 99,6 9. Среднечасовая виробітку одного робочого, грн 30 29 29 96,7 100 10. Фонд оплати праці за робочих, тис. грн 2535 3476 3937 155,3 113,3 10.1 Вт.ч основна заробітна плата, тис. грн 1267,5 1738 1968,5 155,3 113,3 11. Середньорічна оплата праці одного робочого, грн 7900 10500 11580 146,6 110,3

Продуктивність праці і інтенсивністьпраці роблять вплив на фонд заробітної плати, значну питому вагу, що займає ускладі собівартості. Вплив на собівартість продукції зміни чисельностіпрацівників визначається:

В порівнянні з 2007 р.

∆ЗП = ( 410 – 380) х 47620 =+1428,6 тис. грн.

В порівнянні з 2008 р.

∆ЗП = (410 -394) х 47620 = +761,9 тис. грн.

Вплив на собівартість продукції змінисередньорічної заробітної плати працівників:

В порівнянні з 2007 г.

∆ЗП = (11580 – 7900) х 410 =+1140,8 тис. грн.

В порівнянні з 2008 г.:

∆ЗП = (11580 – 10500) х 410 =+442,8 тис. грн.

Співвідношення темпів зростанняпродуктивності праці і середньорічної заробітної плати працівників підприємстваскладає в 2009 р в порівнянні з 2007р.:

Кпт = (0,926 – 1 ): (1,466 – 1) =-0,159

В порівнянні з 2009 г.

Кпт = (0,961– 1): (1,103– 1 ) =-0,379

Розрахункові дані свідчать про те, щона підприємстві збільшується середньорічна заробітна плата одного працівникапідприємства в порівнянні з показниками 2007 р. на 46,6% або на 3680 грн. в рік(11580 -7900), а в порівнянні з 2008р. відповідно на 10,3% або на 1080 грн(11580 – 10500). Ця зміна відбулася, перш за все, за рахунок збільшеннямінімальних розмірів заробітної плати, що гарантуються державою. В порівнянні з2007 і 2008 рр. темп зростання заробітної плати в 2009р. випереджає темпзростання продуктивності праці відповідно на 15,9% і 37,9%%. Це негативнийчинник, що характеризує екстенсивний шлях розвитку економіки підприємства,пов'язаний із збільшенням суми витрат на оплату праці не підтвердженийефективністю праці.

/>

Рис. 4.1. Чисельність персоналу ірівень оплати праці

Таблиця 4.3.

Середньосписочна чисельність працюючих за 2007-2009 р.

Види діяльності 2007р 2008 р. 2009 р. Відхилення 2008 до 2007 2009 до 2008 Чисельність — усього, чол. 372 380 394 +8 +14 у т.ч. — ІТП 55 59 63 +4 +4 — робітники 317 321 331 +4 +10 1. Транспортування — усього 341 338 345 +3 +7 у т.ч. – ІТП 50 54 58 +4 +4 — робітники 291 284 289 +7 +5 2. Поставка — усього 22 27 28 +5 +1 у т.ч. –ІТР 4 4 4 - - — робітники 18 23 24 +5 + 1 3. Інша з 9 15 21 +6 +6 у т.ч. — ІТП 1 1 1 - - — робітники 8 14 20 +6 +6

Зростаннячисельності відбувся за рахунок збільшення обсягів робіт за узгодженням з ВАТ«Луганськгаз», переведення працівників з «Бутангазу».збільшення обсягів робіт по іншій діяльності.

/>

Рис. 4.2.Співвідношення працюючих робітників 2007-2009 році

Ріст середньої заробітної платипояснюється щоквартальною індексацією посадових окладів відповідно до ОТС. Рістокремих статей вище фактичного індексу:

— оплата щорічних і додатковихвідпусток і матеріальна допомога до відпустки пояснюється збільшенням кількостіпрацівників, що пішли у відпустку у звітний період у порівнянні з попереднімроком.

Зниження оплати по інших статтяхпояснюється недостатністю коштів на оплату праці, затверджених у бізнес- планіна 2007 рік.

Соціальна політика Серговськогофіліала.

Колективним договором філії визначенієдині для виробничих відділень пільги, гарантії й компенсації працівникамСерговського філіала:

— щомісяця частково компенсуєтьсяплата за електричну й теплову енергію, на харчування працівникам;

— провадиться оплата відряднихвидатків;

— виділяються кошти на утриманнядітей у дитячих дошкільних установах;

— кожному працівникові виявляєтьсяматеріальна допомога на лікування при догляді в чергову відпустку, а також принеобхідності працівникам і членам їхніх родин оплачуються складні операції йлікування;

— відшкодовуються видатки, пов'язаніз похованням працівників, пенсіонерів;

— виплачуються допомоги непрацюючимматерям, що перебувають у відпустці по догляду за дітьми у віці до 3-х роківпонад виплачуваний за рахунок коштів фонду соціального страхування;

— виплачується допомога у випадкусмерті працівника й близьких родичів.

Крім того, Колективним договоромпередбачені виплати коштів у дні загальнодержавних, галузевих торжеств, начесть 50-ювелею від дня народження й по досягненні пенсійного віку. Виділяютьсякошти на дитячі новорічні подарунки, на добровільне медичне страхування, напридбання путівок на санаторно-курортне лікування, у дитячі оздоровчі табори йсанаторії профілакторії. Один зі значимих напрямків діяльності філії всоціальній сфері є діяльність, орієнтована на підвищення соціальної захищеностіпрацівників, що виходять на пенсію. У філії впроваджена й активно реалізуєтьсяпрограма недержавного пенсійного забезпечення (НПЗ) працівників. Наслідкуреалізації Програми привели до того, що в результаті вже не перший рік у філіїкількість працівників пенсійного віку не перевищує 2%. Наявність механізмівнедержавного пенсійного забезпечення дозволяють залучати в компанію молодихфахівців, проводити планомірне відновлення кадрового складу. За період з01.06.2006 року (з моменту введення) по 31.12.2008 року договори «Паритетногоплану» уклали 3 280 працівника філії, що склало 86% від загальноїчисельності персоналу філії. З метою забезпечення оптимальних умов дляреалізації працівниками права за розпорядженням накопичувальною частиноютрудової пенсії й права вибору інвестиційного портфеля (керуючої компанії),передбачених Законом «Про інвестування коштів для фінансування накопичувальноїчастини трудової пенсії в Україні» була організована й здійснена робота,відповідно до якої 3 400 чоловік перевели накопичувальну частину трудовоїпенсії в НПФ електроенергетики (за станом на 01.01.2009р.), у т.ч. за період з01.01.2008р. по 01.01.2009р. — 517 чоловік [38].

5. Діагностування проблеми,відповідно теми дипломної роботи

Одним з векторів стратегії розвиткусучасного підприємства газопостачальника сьогодні вважається грамотна побудовакадрової політики. Від правильного розрахунку в її реалізації залежать ідосягнення лідируючих позицій підприємства на світових ринках металу, іоптимізація виробництва, і створення конкурентоспроможної продукції, інарощування обсягів її виробництва, і, нарешті, поліпшення умов праці іпідвищення йїї безпеки.

«Кадри вирішують все» — цейзагальновідомий принцип поставлений у в основу кадрової політики вСтахановському управлінні МРУЕГГ «Луганськгаз». Тут сформована і працює сильнакоманда керівників — газовиків, юристів, економістів, фінансистів. У цехах іпідрозділах управління також трудяться висококласні фахівці – техніки, інженери.Усе це визначає шлях до лідерства Стаханомежрайгазу.

Орієнтація економіки на ринковівідносини докорінно змінює підходи до рішення багатьох економічних проблем і,насамперед тих, котрі пов’язані з людиною. Тому зрозуміло та увага, щоприділяється концепції управління, у центрі якої знаходиться людина, розглянутаяк найвища цінність. Відповідно до неї всі системи управління націлені на більшповне використання здібностей працівника в процесі виробництва, що є основоюефективної діяльності підприємства (організації, фірми). Дійсно, використанняречового фактора виробництва залежить від рівня розвитку працівника, сукупностійого професійних знань, умінь, навичок, здібностей і мотивів до праці.

При управлінні персоналом Стахановськомууправлінні МРУЕГГ «Луганськгаз» особливого значення набувають ретельна розробкаметодів стимулювання всіх учасників трудового процесу, диференційований підхіддо трудового потенціалу при виробленні загальних для організації принципів іправил роботи з персоналом. Тому з особливою гостротою стоїть питання прокоординацію діяльності всіх структур організації, проведення єдиної кадровоїполітики, про підбор менеджерів, здатних очолити складні і відповідальніділянки роботи в організації.

Пропозиції, що приводяться, по данійтемі спрямовані на пошук раціональних шляхів використання трудових ресурсів.

Для досягнення поставленої мети, булавизначена основна задача вироблення програми проведення організаційних змін.

У роботі були вирішені наступнізадачі:

· вивчена іпроаналізована світова і вітчизняна практика проектування й удосконалюваннясистеми управління підприємством;

· проведенийаналіз господарської діяльності підприємства;

· проаналізованаіснуюча система управління підприємством

Були виявленінаступні недоліки системи управління: перевантаження вищого керівництва,неоптимальної інтенсивності праці, відсутність орієнтації на перспективу,розбіжності по організаційних питаннях, необхідність структури управліннявідповідної до зовнішньої економічної обстановки.

Висунуті рішеннязапропоновані для реалізації, керівництву Стахановському управлінні МРУЕГГ«Луганськгаз» як інструмент, для підвищеннястійкості й адаптаційної здатності підприємства.

У висновкунеобхідно підкреслити, що проведення змін може служити серйозним механізмомпідтримки і розвитку системи управління Стахановського МРУЕГГ «Луганськгаз». У руках компетентного керівника здійснення цих змінявляє собою могутній засіб удосконалення роботи підприємства і підвищення йогоефективності.

Розробкасистеми змін починається з діагностики персоналу підприємства. У діагностикувходить як індивідуальна оцінка індивідуально-професійних і робочих якостейключових співробітників (ділова оцінка), так і оцінка тогоморально-психологічного клімату і системи ціннісних орієнтацій (т.зв.корпоративної культури), що присутні на підприємстві.

За результатамидіагностики керівництво компанії одержує інформацію, що дає представлення проможливості співробітників організації, про перспективи розвитку їхніх робочихякостей, а також про тім, є чи резерв для підвищення продуктивності їхньоїпраці. Якщо ж такий резерв є, то як його реалізувати, і що може спонукати працівникамаксимально розкрити свій потенціал

Як основніпринципи стимулювання і методів задоволення різних потреб працівників ікерівників різних рівнів управління Стахановського МРУЕГГ «Луганськгаз», та з метою вирішення визначених проблем доцільніше використовуватинаступні принципи і методи:

З метою заохочення працівників вумовах надмірної інтенсивності праці пропонуються такі заходи:

а) установлення премій заперевиконання плану;

б) використання премій за підвищенняякості продукції

в) надбавка до заробітної плати запонаднормову роботу, за умови, що вона не зв'язана з відставанням працівників утермінах виконання завдання.

Для подолання розбіжностей щодоорганізаційних питань потрібно:

а) збереження неформальних груп, якщовони не наносять організації реального збитку;

б) заохочення підтримки однимспівробітником іншого;

в) створення в кожнім відділі духуєдиної команди за рахунок проведення конкурсів між відділами по обсягах збуту іякості обслуговування клієнтів.

г) розробку програм підтримки іпсихологічного консультування, що протидіють кризам кар'єри

Для орієнтування працівників наперспективу пропонується:

а) забезпечення підлеглим можливостінавчання і підвищення кваліфікації, що дасть можливість заняття більш високоїуправлінської посади;

б) залучення підлеглих доформулювання цілей;

в) забезпечення зворотногопозитивного зв'язку з досягнутими результатами шляхом підготовки піврічнихлистівок про роботу організації, результатах роботи кожного зі співробітників іпро співробітників, які зробили найбільш істотний внесок у досягнутірезультати;

г) винесення подяк співробітникам, щодомоглися найкращих результату роботи.

Беручі до уваги зовнішню економічнудля побудови нової системи управління вкрай необхідно:

а) надання можливостей для навчання,що дозволить цілком використовувати потенціал працівників;

б) можливість просування підлеглих послужбовим сходам шляхом призначення на більш високі посади за рахунокуспішного, акуратного, обміркованого виконання доручених робіт;

в) надання підлеглим складних робіт,що вимагають від них повної віддачі.

г) ознайомлення працівників з наявними у фірмі можливостями просування увиді програм навчання і консультацій по індивідуальних планах підвищеннякваліфікації;

д) регулярнеінформування і консультування по можливостях, що відкриваються у фірмі,навчання і вакантних місць;

Найважливішим фактором ефективноїроботи службовців в організації є своєчасна і високоякісна підготовка,перепідготовка і підвищення кваліфікації персоналу, що сприяє великомудіапазону їхніх теоретичних знань, практичних умінь і навичок. Міжкваліфікацією працівника й ефективністю його праці існує пряма залежність,тобто ріст кваліфікації на один розряд приводить, за даними вітчизнянихекономістів, до 0,034% росту продуктивності праці. При цьому необхідновикористовувати кадри відповідно до їхньої професії і кваліфікації, керуватипрофорієнтацією і створювати сприятливий соціально-психологічний клімат уколективі, що відбиває характер і рівень взаємин між працівниками. Для цьогопропоную вдосконалювати в організації технічне навчання.

У ринкових відносинах між процесамивиробництва продукції і використанням трудових ресурсів, робочої сили,персоналу підприємства існує така ж рівновага, як між попитом та пропозицією,витратами і результатами, доходами підприємства і рівнем життя працівників.Усяка діяльність персоналу підприємства повною мірою повинна відповідатиіснуючому механізму ринкових трудових відносин у сучасному виробництві ізабезпечувати високий ріст продуктивності праці.

Без людей немає організації. Безпотрібних людей жодна організація не зможе досягти своїх цілей і вижити.Безсумнівно, що трудові ресурси, що належать до соціально-економічної категорії,є одним з найважливіших аспектів теорії і практики управління.

Конкретна відповідальність зазагальне керівництво трудовими ресурсами у великих організаціях звичайнопокладена на професійно підготовлених працівників відділів кадрів, звичайно вскладі штабних служб. Для того щоб такі фахівці могли активно сприятиреалізації цілей організації, ним потрібні не тільки знання і компетенція усвоїй конкретній області, але і поінформованість про недоліки керівників нижчоїланки. Разом з тим, якщо керівники нижчої ланки не розуміють специфікиуправління трудовими ресурсами, його механізму, можливостей і недоліків, товони не можуть повною мірою скористатися послугами фахівців-кадровиків. Томуважливо, щоб усі керівники знали і розуміли способи і методи управління людьми.


ВИСНОВОК

Ефективне функціонування національноїекономіки, її розвиток разом з постійним зростанням добробуту населення неуявляється можливим без вирішення завдань забезпечення ефективногофункціонування фінансової системи держави і як її складової – підприємств іорганізацій. Проходження практики в Стахановськомууправлінні МРУЕГГ ПАТ «Луганськгаз» здійснювалось згідно з програмою івідповідно до затвердженого індивідуального завдання. За час проходженняпрактики на підприємстві було проаналізовано діяльність ПАТ — виконано наступне: данаоцінка кадрової політики — Стахановськогоуправління МРУЕГГ, відповідно до теми дипломної роботи; -характеристика підприємстваза аналізуємий період часу з 2007-2009 рр.; зібрано, узагальнено ісистематизировано матеріал для дипломної роботи в придбані практичних навичок,знання і — відповідності до індивідуального завдання; вміння стосовнопрофесіональної, організаторської і управлінської роботи; з'ясовано особливостіобробки інформації в підприємства; використання персональних ЕОМ іфункціонування автоматизованого робочого місця; придбано досвід діловогоспілкування — спеціаліста кадрового відділу. Основним завданням практики бувфінансовий аналіз підприємства, який і був зроблений. Узагальнюючи здійсненийфінансовий аналіз Стахановського управлінняМРУЕГГ, робимо висновок, що загальний стан підприємства задовільний.

Майновий стан підприємствазадовільний. Хоча за останні роки виробничий потенціал підприємствапогіршувався, виробничі фонди оновлювались повільно, відбувалось старінняобладнання прискореними темпами, але специфіка використання енергетичногообладнання дозволяє використовувати його ще достатньо довгий термін. При цьомуфінансові витрати на заходи модернізації обладнання на порядок менші від наявногомайна.

В порівнянні з попереднім рокомпідприємство покращило свої фінансові результати діяльності. Була досягнутаприбутковість підприємства.

У підприємства є певні труднощі впідтриманні ліквідності на достатньому рівні, але наявність великого власногокапіталу, обсяги якого порівняні з рівнем отриманих доходів, будуть запорукоювиправлення негативних тенденцій при збільшенні обсягів ліквідних коштів.Підприємство є платоспроможним, тобто має достатній запас фінансової стійкості.Якщо в попередньому році підприємтсво було збитковим, то в поточному роціпідприємство досягло прибутковості і має позитивні тенденції до покращенняпоказників рентабельності. Зібраний мною матеріал може бути використаний принаписанні дипломної роботи за обраною темою, придбані навички будуть кориснимив подальшій роботі в будь-якої установи.

Одним з елементів стратегічноїполітики підприємства є вжиття всіх можливих заходів, направлених на збереженняв робочому стані і модернізацію діючих газоустановок Товариства, які єзапорукою майбутнього фінансового добробуту. За 2009 рік Стахановськеуправління МРУЕГГ «Луганськгаз» успішно виконало завдання по надійному табезперебійному постачанню газу споживачам Луганської області. Підприємство булов змозі забезпечити високий рівень розрахунків з енергоринком. Для досягненняосновної мети товариства — одержання прибутку від його основного бізнесу — передачі й постачання газу споживачам – виконується програма фінансово — економічного оздоровлення підприємства, яка знайшла своє відображення і уфінансовому плані на 2010 рік.

Основні стратегічні цілі Стахановське управлінняМРУЕГГ «Луганськгаз»:

Технічний розвиток, реконструкція та будівництво газовихмереж та обладнання;

Забезпечення своєчасної оплати споживачами за відпущенупостачання газу;

Зниження понаднормативних та технологічних витрат газопостачання;

Збільшення доходів від наданих послуг;

Забезпечення стабільності та якості наданих послуг;

Розробка та впровадження інвестиційних проектів;

Розвиток автоматизації оперативно – інформаційнихкомплексів, інформаційних технологій, систем зв’язку та телекомунікацій;

Підвищення мотивації працівників Стахановськеуправління МРУЕГГ «Луганськгаз для досягнення підприємством високих показниківефективності виробництва;

Підвищення кваліфікації працівників Стахановськогоуправління МРУЕГГ «Луганськгаз».

Виконання даних цілей цілком залежить від успішногопроведення комплексу організаційних і технічних заходів, передбаченихІнвестиційною програмою на 2010 рік.


ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

1. БогиняД.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посібник. – 3-те вид.; стер.– К: Знання, 2002. – 313с.

2. Довідниккваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджений наказомМіністерства праці й соціальної політики України від 29.12.2004р. № 336.

3. Господарчийкодекс України від 16.01.2003р. №436-IV.

4. ЗаконУкраїни «Про оплату праці» від 24.03.95р. №108/95 ВР.

5. Кодексзаконів про працю від 10.12.71р. – КЗпП

6. ЗаконУкраїни «Про колективні договори і угоди» від 01.07.93р. №3356-ХП.

7. ЗаконУкраїни «Про підприємства в Україні». Закони України. Офіційне видання. Т.1. –К: Верховна рада України, Інститут законодавства, 1996. – С. 310 – 332

8. ДСТУ3138-95Організація промислового виробництва. Праця та заробітна плата, терміни тавизначення. – К: Держстандарт України, 1995. – 36с

9. ВетлужськихО. Мотивація та оплата праці. – К: Альпіна Бізнес Букс, 2008. – 148с.

10. ВолковаК.А. та ін. Державне підприємство: структура, положення про відділи та служби.– К: МАУП, 2000. – 448с.

11. ВолошинаС.В. та ін. Економіка праці: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: Пороги, 2002. –342с.

12. ГореловМ.А. Економіка трудових ресурсів. – К: КНЕУ, 2007. – 206с.

13. Господарчийкодекс України від 16.01.2003р. №436-IV.

14. ДячунО.В. Організація, нормування та оплата праці: Навчальний посібник. – Львів,2001. – 220с.

15. ІващенкоВ.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. – К: ЗАТ«НІЧЛАВА», 2001. – 256с.

16. Економікапідприємства: Підручник / За заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г.Мельника. – Суми: ВТД«Університетська книга», 2004. – 648с.

17. КоробовМ.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. Навчальний посібник.– К: Тов. «Знання», 2002 – 275с.

18. КруглякБ.С. Бондар Т.П. Економічний аналіз підприємств. – Хмельниць-кий, 2004. – 98с.

19. ЗавіновськаГ.Т. Економіка праці. – К: КНЕУ, 2000. – 200с.

20. ЗущинаГ.М., Костик Л.А. Трудові ресурси та трудовий потенціал. – К: КНЕУ, 2000. –219с.

21. КолотА.М. Мотивація персоналу: Підручник. – К: КНЕУ, 2002. – 337с.

22. ЛукьянченкоН.Д. Керування трудом на промислових підприємствах. – Донецьк: Донбасс, 2000. –196с.

23. ОрловО.О. Планування діяльності промислового підприємства. – К: Скарби, 2002. –336с.

24. КачанЄ.П., Шушпанов Д.Г. Управління трудовими ресурсами: Навч. посібник. – К.: Видавничий Дім «Юридичнакнига», 2005. – 358с.

25. НаказМінпраці «Про методичні рекомендації щодо введення погодинної оплати працій дотримання мінімальних годинних гарантій в оплаті праці» від 16.04.99р.№ 69.

26. ОмаровА.М. Економіка та планування промислового підприємства. – К: МАУП, 2001. – 423с

27. ПогореловН.І. Нормування праці в промисловості. – Х: Вид-во «Основа», 2001. – 295с.

28. ПавленкоН.А. Трудові відносини: запитання та відповіді. – Х: Фактор, 2001.

29. ОсовськаГ.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами: Навч. посібник. – К:Кондор, 2007. – 224с.

30. ТуровИ.С. Трудові ресурси / Соціально-політичний журнал. – 1998. — №9/10.

31. Трудовіресурси: формування та використання /Під ред. Касимовського Е.В., К: МАУП, 2001.– 118с.

32. Оцінкивпливу змін економічних факторів на собівартість виробництва продукції (робіт,послуг) у промисловості та на ефективність роботи підприємств: Методичнірекомендації/ к.е.н. Григор Н.М., Петрова Р.С., Ніколаєнко Н.Л. та ін. – К:Державний інститут комплексних техніко-економічних досліджень, 2003. – 299с.

33. Штатнийрозклад керівників, фахівців та службовців ХКО им. Г.І. Петровськогоутверджений 2.01.2006 – 2007 – 2008 р..

34. РомановА.Г. Аналіз господарської діяльності підприємства. – ЕБЕ – Харків: Центр«Консульт», 2006. – Т 8. – 152с.

35. ПодоровськаМ.М. Організація праці: Конспект лекцій. – К: МАУП, 2004. – 112с.

36. ТарасенкоН.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. – Львів: ЛБІ НБУ,2000. – 244с.

37. Рофе А.Про зміст понять «трудові ресурси» та «робоча сила» / Людина та праця, 1997,№3.

38. ЖуковськийМ.О. Трудові ресурси як складова конкурентоспроможності підприємства //Актуальні проблеми економіки. №2 — (68) — 2007.

39. ЩьокінГ.В. Основи кадрового менеджменту: Підручник. – К: МАУП, 2001. – 288с.

еще рефераты
Еще работы по менеджменту