Реферат: Управлінська та логістична діяльність ТОВ "Мелікс"

1. Загальні питання управлінської діяльності підприємства ТОВ«Мелікс»1.1 Форми управлінської діяльності, що використовуються на ТОВ «Мелікс»

Формиуправлінської діяльності називаються зовнішніми проявами цієї діяльності, їїактами й у залежності від юридичного» результату діляться на такі групи:

1)правові акти:

а)нормативні акти;

б)ненормативні акти спільного значення;

в)акти застосування права;

г)адміністративні договори.

д)інші юридично значимі дії;

2)неправові акти:

а)організаційно-масові заходи;

б)матеріально-технічні операції.

1)видання правових актів;

2)вчинення інших юридично значимих дій;

3)організаційно-масові заходи;

4)матеріально – технічні дії.

Якбачимо, пропонуються відразу два варіанти вирішення питання про класифікаціюформ управлінської діяльності, називаних зовнішніми проявами цієї діяльності – актами.Називати ту або іншу, у тому числі й управлінську, діяльність актами можна всилу того значення, що мають у російській мові терміни: «акт» і «діяльність».Актами називають дії, а всяка діяльність є робота, праця, заняття, щоукладаються з окремих дій, але автор говорить не про діяльність, а лише про їїформи. У той же час зрозуміло, що мова йде усе ж про дії, оскільки говориться іпро форми, іменованих іншими юридично значимими діями, не правові актиназиваються заходами й операціями, тобто діями, а в українській мові середзначень слова «акт» немає іншого (який можна було б об'єднати усі перерахованів першому і другому варіантах) крім як дія. Таким чином, не робиться розходженьміж проявами діяльності і діями. Серед значень слова «дія» є і проявдіяльності. Діяльність виявляється в діях. Але чи варто ототожнювати самомудіяльність із її зовнішніми проявами? Підхід до класифікації форм управлінськоїдіяльності, при якому усі вони зводяться до дій, узагалі виключає можливістьвизначити акт-документ через форму діяльності. Особливо це ясно очевидно здругого варіанта, де в якості одного з зовнішніх проявів управлінськоїдіяльності фігурують не правові акти (як у першому варіанті), а лише виданняправових актів. Інші юридично значимі дії в першому варіанті ставляться доправових актів, а в другому – вчинення інших юридично значимих дій і виданняправових актів розглядаються як самостійні прояви управлінської діяльності.

НаТОВ «Мелікс» використовуються наступні форми розпорядчих документів.

Розпорядження– акт керування, що має владний характер, виданий у рамка привласненийпосадовій особі, державному органу компетенції, що має обов'язкову чинність длягромадян і організацій, яким розпорядження адресоване. Розпорядження єпідзаконними актами й діляться на дві групи: розпорядження загальної, тривалоїдії й розпорядження, що стосуються конкретного вузького питання, разовоговипадку.

Наказ– акт видаваний керівниками міністерств, відомств, відділів і керувань. Наказвидається для рішення основних оперативних завдань, що постають перед даниморганом. По юридичній природі наказ може бути нормативним актом керування, щомістить норми права, що регулюють певні сфери суспільних відносин, і актомзастосування норм права (наприклад, про призначення на посаду). Він видається зпитань створення, ліквідації, реорганізації установ або їхніх структурнихчастин; затвердження положення, інструкцій, правил і т.п. документів, щовимагають затвердження; із всіх питань внутрішнього життя установи,організації, підприємства, а також по кадрових питаннях прийому, переміщення,звільнення працівників і т.д. За допомогою наказу керівник ставить основнізавдання перед працівниками, указує шляхи рішення принципових питань. Наказобов'язковий для всіх працівників даної організації або галузі. В окремихвипадках наказ може стосуватися широкого кола організацій і посадових осібнезалежно від їхньої підпорядкованості. Всі розпорядницькі документи повинністрого відповідати закону, жоден з них не може містити положень, що суперечатьзакону.

Протокол– організаційно-розпорядницький «документ», що фіксує хід обговорення питань іприйняття рішень на зборах, нарадах, конференціях і засіданнях.

Положення– нормативні акти, що мають зведений кодифікаційний характер і визначаютьпорядок утворення, структуру, функції, компетенцію, обов'язки й організаціюроботи системи органів.

Інструкції– правовий акт, видаваний органом державного керування (або затверджуваний йогокерівником) з метою встановлення правил, що регулюють організаційні питання,науково-технічні, технологічні, фінансові й інші спеціальні сторони діяльностіустанов, організацій, підприємств (їхніх підрозділів і служб), посадових осіб ігромадян. Інструкції видаються також з метою роз'яснення й визначення порядкузастосування законодавчих актів і розпорядницьких документів (наприклад,наказів).

1.2 Нормативно-правові документи, що регулюють діяльність ТОВ «Мелікс» тайого організаційна і функціональна структура

Загальновизнаним є те, що цивілізований розвиток внутрішньоїторгівлі неможливий поза його дієвого правового забезпечення. Вивчення,узагальнення і систематизація проблем регулювання внутрішньої торгівлі єактуальним завданням вітчизняної науки про торгівлю.

Механізм державного регулювання торговельної діяльності передбачаєформування належної нормативно-правової бази, яка б регламентувалаорганізаційні й економічні аспекти розвитку внутрішньої торгівлі. В Україніпротягом 1995–2004 рр. державними органами було розроблено понад 130нормативних актів, які регулюють торговельну діяльність. Проте все більшвідчутним стає необхідність розробки і прийняття загального закону, який бирегулював сферу внутрішньої торгівлі. Прийняття Закону «Про внутрішню торгівлю»або «Про торговельну діяльність» забезпечить однакове його застосування всімасуб'єктами торговельної діяльності.

Закон про внутрішню торгівлю, безумовно, має важливе значення длядержави і суспільства загалом, оскільки стосується по суті всього населенняУкраїни, яке щоденно має справу із сферою торговельного обслуговування.

Основнимиактами цивільного та господарського законодавства України є Цивільний кодексУкраїни №435-IV та Господарський кодекс України №436-IV, ухвалені ВерховноюРадою України 16 січня 2003 року.

Цивільнимзаконодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільнівідносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновійсамостійності їхніх учасників.

Господарськийкодекс України визначає правові засади господарської діяльності(господарювання), яка базується на різноманітності суб’єктів господарюваннярізних форм власності. Він регулює господарські відносини, що виникають упроцесі організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктамигосподарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин усфері господарювання.

ЗаконУкраїни «Про захист прав споживачів» був ухвалений 15 грудня 1993 року.Відповідно до нього в країні створено систему державних органів у справахзахисту прав споживачів на чолі з Державним комітетом України з питаньтехнічного регулювання та споживчої політики, а також сформовано мережугромадських організацій споживачів (об’єднання споживачів). Закон визначившироке коло повноважень Державного комітету та його територіальних органів.

Важливиминормативно-правовими актами, що регулюють діяльність у сфері роздрібної таоптової торгівлі, є Укази Президента України щодо посилення державного захиступрав споживачів та державного регулювання відносин у сфері торгівлі, а такожправила торговельного обслуговування населення та інші нормативно-правові акти,ухвалені Кабінетом Міністрів України.

УказомПрезидента України №560/95 від 5 липня 1995 року створено Міністерствозовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України (МЗЕЗторг).

Правилапродажу окремих видів товарів регламентують порядок приймання, зберігання,підготовки до продажу та продаж їх через торговельну мережу, а також визначаютьвимоги стосовно дотримання прав споживачів щодо належної якості товару та рівняторговельного обслуговування.

/>


Рис. 1.1.Організаційна структура ТОВ «Мелікс»

ДиректорТОВ «Мелікс» має велику кількість різних обов'язків і відповідає за їхвиконання, тобто його робота заснована на виконанні ряду завдань. Іноді виникаєнеобхідність в тому, щоб сконцентрувати всі зусилля на вирішенні однієї задачі.Тому в директора виникає необхідність в тому, щоб призначити певну особу, якабула б відповідальною за виконання даного завдання, а отже самостійно приймаларішення, визначала виконавців і шляхи вирішення поставленої задачі. Наприклад,виникає необхідність знайти постачальника якого-небудь ексклюзивного товару занайнижчими цінами. Це завдання директор може доручити торговому відділу тавідділу експедитування і чекати його виконання, як правило встановлюютьсяконкретні строки.

Функціональнуорганізаційну структуру іноді називають традиційною або класичною, оскількивона була першою структурою, яку вивчили і опрацювали. Функціональна схемаорганізаційної діяльності широко застосовується в компаніях середнього розміру,а також в організації нашого прикладу – ТОВ «Мелікс» (рис. 1.2.).

Впобудові системи управління важливу роль відіграє не тільки об'єднання функцій,але й розподіл повноважень, тобто прав на прийняття управлінських рішень. Привизначенні повноважень часто приходиться коректувати початкові варіантиоб'єднання функцій. Тут можуть виникнути проблеми ієрархії системи управління,децентралізації, гнучкості і т.д.

Функціональнаструктура організації має свої переваги і недоліки.

Перевагифункціональної структури організації:

– високийпрофесіоналізм персоналу;

– чіткакар'єрна перспектива;

– здатністьперсоналу працювати над складними спеціальними проектами;

– масштабністьпоглядів з питань спеціалізації;

– простотакоординації працівників;

– здатністьконкурувати з проблем спеціалізації.

Недолікиструктури організації:

– вузькаспеціалізація персоналу;

– проблемиутруднення з кар'єрою;

– складністьпереключення на нові задачі;

– обмеженістьпоглядів на загальні спеціалізації;

– проблемив оцінці діяльності персоналу;

– вузькабаза підготовки до роботи в якості менеджера;

– відділиможуть бути більш зацікавлені в реалізації цілей і завдань своїх підрозділів,ніж загальних цілей всієї організації. Це підвищує можливість конфліктів міжфункціональними областями;

– ввеликій організації ланцюг команд від керівника до безпосереднього виконавцістає надто довгим.


2. Оцінка планово-економічної діяльності підприємства 2.1 Аналіз балансутоварообігу підприємства

Господарсько-фінансовадіяльність ТОВ «Мелікс» характеризується наступними даними:

Розміртоварообігу підприємства досяг в 2008 р. 3105,2 тис. грн. і збільшився впорівнянні з 2007 р. на 18,5%.

Великийвплив на розвиток роздрібного товарообігу підприємства роблять стан, розвиток івикористання матеріально-технічної бази підприємства. В 2008 році булапроведена реконструкція магазина. У результаті скорочення підсобних іскладських приміщень, переплануванню торговельного залу вдалося одержатидодатково 20 кв. м. торговельної площі. В 2008 році торговельна площа магазинасклала 420 кв. м., у тому числі площа торговельного залу – 250 кв. м.Торговельний зал і складські приміщення підприємства оснащені сучасними видамивстаткування, касовими апаратами й ін.

Ефективністьвикористання матеріально-технічної бази підприємства характеризується обсягомтоварообігу на 1 кв. м. торговельної площі. Цей показник склав за 2007 рік 7,8тис. грн., а в 2008 році він 7 дорівнював 6,6 тис. грн.

Використанняматеріально-технічної бази торгівлі безпосередньо пов'язане з режимом роботипідприємства й, зокрема, зі змінністю їхньої роботи, часом початку й закінченняробочого дня, часом обідньої перерви, вихідними й санітарними днями. Підприємствопрацює з 8 до 20 годин. Середня тривалість робочого дня становить майже 12годин. В 2008 році в результаті простою підприємства через ремонт і іншіпричини тривалість робочого дня в підприємстві знизилася на 0,1 години, урезультаті чого загублено товарообігу на суму 23 тис. грн.

Упідприємстві працює 28 чоловік, з них 21 є продавцями. Питома вага продавців (менеджерів)у загальній чисельності працівників підприємства становить 75%, У порівнянні зминулим роком співвідношення між чисельністю продавців і адміністративнихпрацівників змінилося на користь продавців (в 2007 році – 74%). Ростеефективність праці продавців. Якщо в 2007 році на один продавця доводилося131,0 тис. грн. товарообігу, то в 2008 році – 142,0 тис. грн. За рахунок ростуефективності праці отримано 73,3% приросту загальної суми товарообігу, а зарахунок збільшення чисельності продавців (екстенсивний фактор) – 26,7%.

Підприємствоприділяє увагу здійсненню режиму економії. Рівень витрат обігу склав в 2008 р.16,75% до товарообігу. У порівнянні з минулим роком він знизився на 0,22% дообороту (2007 р. – 16,97%), що дозволило за рахунок цього одержатибільше прибутки на 7,0 тис. грн.

Доходипідприємства від реалізованих торговельних надбавок і інших позареалізаційнихдоходів склали 19,88% до обороту. При сформованому рівні витрат обігу (16,75%до обороту) це забезпечило підприємству рентабельність 2,85% до обороту. За 2008 р.підприємство одержало прибутки 88,5 тис. грн. На її збільшення вплинули рістобсягу товарообігу, ріст прибутковості підприємства й зниження рівня витратобігу по підприємству.

Поданим бухгалтерського балансу підприємства на 1 січня 2009 р. активипідприємства «Мелікс» склали на кінець року 442,9 тис. грн. За рік вони зрослина 140,9 тис. грн.

Збільшеннявалюти балансу свідчить про розширення господарського обороту, обсягівторговельної діяльності. Це збільшення відбулося, в основному, за рахунокприросту оборотних активів на 108,6 тис. грн. Нерухоме майно зросло за рік на32,3 тис. грн.

Застаном на 1 січня 2008 р. у підприємства відсутні збитки (розділ IIIактиву балансу).

Збільшеннямайна підприємства забезпечено за рахунок росту власного капіталу. Сумапозикового капіталу за рік знизилася з 41,8 тис. грн. на початок року до 18,8тис. грн. на кінець року. Це зниження з'явилося слідством скорочення дорогихкороткострокових кредитів банку й кредиторської заборгованості на 46,2 тис. грн.

Напочаток року підприємство «Мелікс» випробовувало недолік власних оборотнихкоштів, але в результаті вжитих заходів по залученню коштів досягнуть надлишоккоштів в обороті й 39,4 тис. грн. Це створило умови для дострокового погашеннябанківських кредитів.

Здатністьпідприємства вчасно погашати свої зобов'язання характеризується йоголіквідністю. За даними підприємства можна сказати, що баланс на кінець року єліквідним, тому що кожна група активу покриває порівнянну з нею групу пасивнихзобов'язань підприємства. Підприємство є платоспроможним і кредитоспроможним.

Основнимвидом діяльності індивідуально-приватного підприємства «Мелікс» є роздрібнаторгівля. Розвиток роздрібної реалізації товарів підприємства за останні трироки характеризується наступними даними:

Таблиця2.1. Динаміка роздрібного товарообігу ТОВ «Мелікс» за 2006–2008 рр.

Роки Фактичний роздрібний товарообіг (тис. грн.) Ланцюгові темпи росту товарообігу, % Базисні темпи росту товарообігу, % У діючих цінах У порівнянних цінах У діючих цінах У порівнянних цінах У діючих цінах У порівнянних цінах 1 2 3 4 5 6 7 2006 2141,5 2141,5 100,0 100,0 100,0 100,0 2007 2620,7 2176,6 122,4 101,7 122,4 101,7 2008 3105.2 2227,5 118,5 102,3 145,0 104,0

Данітаблиці показують, що за останні три роки темпи росту роздрібного товарообігузнижуються: в 2007 року ріст товарообігу склав 122,4%, а в 2008 році – 118,5%.Це пояснюється тим, що ціни на товари, реалізовані в підприємстві, виросли в 2008році в порівнянні з 2007 роком, але менше, ніж в 2007 року в порівнянні з 2006роком (середній індекс цін в 2007 році – 1,204 або 120,4%, в 2008 році – 1,158або 115,8%). Кількість реалізованих товарів збільшилося в 2007 році на 1,7%, в 2008році на 2,3%. Темпи росту фізичного обсягу товарообігу (кількості товарів)невисокі, але тенденція є позитивною.

Затри роки роздрібний товарообіг підприємства зріс на 45,0% (у діючих цінах) абона 963,7 тис. руб. (3105,2 -141,5). Цей приріст відбувся за рахунок збільшеннякількості реалізованих товарів (фізичного обсягу роздрібного товарообігу) на 4,0%,що склало 86,0 тис. грн. (2227,5 – 2141,5), і у зв'язку зі збільшеннямроздрібних цін на товари – на 877,7 тис. грн. (3105,2 – 2227,5).

Заданими цих розрахунків можна сказати, що понад 90% приросту товарообігуотримано за рахунок росту цін. Втрати покупцями коштів від підвищенняроздрібних цін (у зв'язку з покупкою товарів по більше високих цінах упідприємстві) склали 877,7 тис. грн.

За 2006–2008 рр.середньорічний темп росту товарообігу підприємства в діючих цінах склав 120,4%,у порівнянних цінах 102,0%.

Покварталах роздрібний товарообіг підприємства розподілявся нерівномірно.Найбільша питома вага в річному товарообігу займає оборот четвертого кварталу –понад 27,0%, а найменша питома вага в річному обороті доводиться на першийквартал – понад 23,0%. І розподіл обороту по кварталах року продовжуєзмінюватися.

Напідприємстві застосовується журнально-ордерна частково механізована формаобліку, розроблена облікова політика відображає обрані способи ведення обліку,облік ведеться на підставі загальних нормативних актів по бухгалтерськомуобліку й спеціальних інструкціях передбачених для підприємств роздрібноїторгівлі.

Збільшеннямайна підприємства забезпечено за рахунок росту власного капіталу. Сумапозикового капіталу за рік знизилася з 41,8 тис. грн. на початок року до 18,8 тис.грн. на кінець року. Це зниження з'явилося слідством скорочення дорогихкороткострокових кредитів банку й кредиторської заборгованості на 46,2 тис. грн.

2.2 Характеристика устрою планування на підприємстві ТОВ «Мелікс»

Великий вплив на динаміку роздрібного товарообігу робитьефективність використання матеріально-технічної бази підприємства.

По ТОВ «Мелікс» є наступні дані про використанняматеріально-технічної бази:

Таблиця 2.2. Показники ефективності використанняматеріально-технічної бази ТОВ «Мелікс» за 2007–2008 рр.

Показники 2007 2008 Відхилення (+,–) 2008 р. у % до 2007 р. 1 2 3 4 5

Торговельна площа, м 2

400 420 +20 105,0 Кількість робочих днів за рік 324 319 -5 98,5 Середня тривалість робітника дня, година 11,6 11,5 -0,1 99,1 Вироблення на 1 м торгівельної площі за годину роботи, грн. 174,3 201,5 +27,2 115,6 Роздрібний товарообіг у діючих цінах, тис. грн. 2620,7 3105,2 +484,5 118,5

З дані таблиці видно, що в 2008 році зросла торговельнаплоща магазина за рахунок проведеної реконструкції, переустаткування й кращогопланування торговельного залу, оптимального розміщення в ньому товарів. Прирістсклав 20 кв. метрів або 5,0%.

Кількість робочих днів у році скоротилося з 324 днів в 2007році до 319 днів в 2008 році. Це відбулося в результаті порушення строківпроведення реконструкції, що затяглася через недолік будівельних матеріалів,несвоєчасного надходження встаткування. Скоротилася й середня тривалістьробочого дня на 0,1 години.

Вироблення на один квадратний метр торговельної площі загодину роботи склала в 2008 році 201,5 грн. проти 174,3 грн. в 2007 році. Цесвідчить про підвищення ефективності використання торговельної площі.

Всі ці фактори вплинули на динаміку розвитку роздрібноготоварообігу (таблицю 2.3.).

Таблиця 2.3. Розрахунок впливу показників ефективностівикористання матеріально-технічної бази підприємства на динаміку роздрібноготоварообігу

Показники 2007 Ланцюгова підстановка 2008 /> торговельна площа число робітників днів середня тривалість робочого дня /> /> /> /> 1 2 3 4 5 6 /> Фактична торговельна площа, кв. м. 400 420 420 420 420 /> Фактичне число робочих днів 324 324 319 319 319 /> Фактична середня тривалість дня, година 11,6 11,6 11,6 11,5 11,5 /> Фактичне вироблення на /> 1 кв. м. торговельної площі /> за годину роботи, грн. 174,3 174,3 174,3 174,3 201,5 />

З дані таблиці бачимо, що на динаміку товарообігупідприємства вплинули наступні фактори:

· рістторговельної площі 2751,4 – 2620,7 = + 130,7 тис. грн.

· зменшеннякількості робочих днів 2708,9 – 2751,4 = – 42,5 тис. грн.

· зменшеннятривалості робочого дня 2685,6 – 2708,9 = – 23,3 тис.грн.

· підвищеннявироблення на 1 кв. метр торговельної площі за годину роботи 3105,2 – 2685,6 =+ 419,6 тис. грн.

Разом 3105,2 – 2620,7 = + 484,5 тис. грн.

Використання матеріально-технічної бази дозволялопідприємству домогтися росту товарообігу в 2008 році на 550,3 тис. грн. (130,7+419,6), але в результаті порушення режиму роботи підприємства роздрібнийтоварообіг зменшився на 65,8 тис. грн. (42,5 + 23,3). У сукупності ці факторизабезпечили приріст товарообігу в 2008 році на 484,5 тис. грн.

2.3 Аналіз матеріально-технічних ресурсів підприємства

Величинаматеріальних запасів за станом на 01.01.2009 року склала 30718 тис. грн. Упорівнянні з початком року відбулося збільшення запасів на 4174 тис. грн. (15,7%).,що видно з наведених даних. Збільшення відбулося за рахунок збільшення залишківготової продукції й товарів для перепродажу (+3258 тис. грн.), запасів сировиний матеріалів (+6842 тис. грн.), зменшення залишків незавершеного виробництва(-1943 тис. грн.).

Таблиця2.4. Величина матеріальних запасів (тис. грн.)

Найменування Σ на початок звітного періоду Σ на кінець звітного періоду

Збільшення (+)

Зменшення(–)

Матеріальні запаси – усього 26547 30718 4171 Сировина й матеріали 15056 17727 2671 Витрати в незавершеному виробництві 5778 3835 -1943 Готова продукція й товари для перепродажу 5695 8953 3258 Видатки майбутніх періодів 18 203 185

Застаном на 01.01.2009 р. Дебіторська заборгованість склала 24048 тис. грн.,кредиторська 75487 тис. грн. Дебіторська заборгованість зменшилася в порівнянніз початком року на 3381 тис. грн., кредиторська збільшилася на 49391 тис. грн. Даніпро стан дебіторської й кредиторської заборгованості представлені в таблиці 2.5:

Таблиця2.5. Стан дебіторської й кредиторської заборгованості (тис. грн.)

Найменування Σ на поч. пров. Σ на кін. пров. Повів. (+), Розумний. (–) Найменування Σ на поч. пров. Σ на кін. Пер. Повів. (+), Розумний. (–) Дебіторська заборгованість, усього 27429 2408 -3381 Кредиторська заборгованість, усього 26096 75487 49391 У тому числі У тому числі Покупці й замовники 10035 12330 2295 Постачальники й підрядники 1860 1257 -603 Інші 17394 11718 -5676 По оплаті праці 2944 3669 725 Позабюджетні фонди 16292 56606 40314 Перед бюджетом 1854 11596 8472 Інші кредитори 1854 2241 387 Аванси отримані 22 118 96

Виторгвід продажу продукції, робіт, послуг (за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічнихобов'язкових платежів) склав за 2008 рік 47383 тис. грн., у тому числі:

– роздрібнаторгівля            43270 тис. грн.;

– іншареалізація                            2701 тис. грн.;

– оптоваторгівля                           1245 тис. грн.;

– іншіопераційні видатки    167 тис. грн.

Зданих Ф №2 і регістри податкового обліку по розмірі виручки, іншим операційнимвидаткам і позареалізаційним доходам по оплаті за 2008 рік видно, що оплата запродукцію основного виробництва (виконані роботи й послуги) склала 47383 тис. грн.,а пред'явлено до оплати за цей же період часу продукції (робіт, послуг) на суму48865 тис. грн.

Длязагальної оцінки фінансового стану розглянемо стан активів і пасивівпідприємства.

Таблиця2.6. Оцінка фінансового стану (тис. грн.)

Найменування статей На поч. року На кінець року Відхилення +,- Темп росту, % Тис. грн. В % до підсумку Тис. р. В% до підсумку Тис. грн. Доля. ваги, %

Актив:

1. Внеоборотні активи

1.1. Основні кошти

1.2. Вкладення у внеоборотні активи

2. Оборотні активи

2.1. Запаси в т.ч.

– сировина й матеріали

2.2. ПДВ

2.3. Дебіторська заборгованість у плині 12 місяців

2.4. Короткострокові фінансові вкладення

2.5. Кошти

2.6. Інші оборотні активи

Майно всього:

Пасив:

3. Власний капітал

4. Довгострокові пасиви

5. Короткострокові пасиви

5.1. Позикові кошти

5.2. Кредиторська заборгованість

Разом джерел утворення майна:

45051

38816

6235

104289

26547

15056

572

27429

189

2

49550

149340

-

56

149284

-

149284

149340

30,2

26,0

4,2

69,8

17,8

10,1

0,38

18,4

0,13

0,001

33,2

100,0

-

0,1

99,9

-

99,9

100,0

49222

45602

3620

102398

30718

17727

54

24048

-

2

47576

151620

-

46835

104785

-

104785

151620

32,5

30,0

2,5

67,5

20,2

11,7

0,04

15,9

-

0,001

31,4

100,0

-

30,9

69,1

-

69,1

100,0

4171

6781

(2615)

(1891)

4171

2671

(518)

(3381)

(189)

-

(1974)

2280

-

46776

(44499)

-

(44499)

(44499)

2,3

4

(1,7)

(2,3)

2,4

1,6

(0,34)

(2,5)

(0,13)

-

(1,8)

-

-

30,8

(30,8)

-

(30,8)

-

109,3

117,5

(58,1)

(98,2)

115,7

117,7

(9,4)

(87,7)

-

100

(96,0)

101,5

-

83633

(70,2)

-

(70,2)

101,5

В2008 р. як видно з таблиці 2.6. відзначається незначний ріст майна на 1,5%.При цьому нерухоме майно збільшилося на 9,3%, а оборотні активи навпакискоротилися на 1,8%.

Вартістьосновних коштів збільшується у зв'язку з їхньою заміною. Так в 2008 році їхнявеличина зросла на 2,3%. Знизилися інші оборотні активи на 1,8%. Але в той жечас збільшилися запаси на 2,4%.         Скорочення оборотних коштів обумовленозниженням дебіторської заборгованості на 2,5%.

Томущо підприємство має незакінчений баланс і прибуток передається у ТОВ «Мелікс»,на підприємстві відсутні кошти власного капіталу. Знизилася кредиторська заборгованістьна 70,2%. Збільшилася заборгованість по довгострокових зобов'язаннях, зарахунок податків і аналогічних платежів (у дану суму ввійшли нараховані пені пореструктурізованим у 2008 році податкам і платежам у позабюджетні фонди, атакож пені по податках).

Докінця звітного року структура майна перетерпіла зміни. На частку внеоборотнихактивів доводиться 32,5%, проти 30,2% на початку року. При цьому оборотніактиви займають 67,5%, їхня частка знизилася на 2,3%. Майно підприємства на 67,5%сформовано за рахунок власних джерел і 69,1% – за рахунок притягнутих коштів.

Наявністьвласних коштів підприємства приводить до того, що йому не доводиться залучатидорогі кредитні ресурси.

Такимчином, загальна оцінка структури майна й джерел показала, що майно підприємстваросте рік у рік. При цьому йде постійне відновлення основних коштів. Нарощуєтьсяй величина поточних активів.

Затри аналізованих роки величина кредиторської заборгованості знизилася на 65,2%.Величина ж найбільш ліквідних активів збільшилася на 2,5 рази.

2.4 Аналіз чисельності персоналу та оплати праці на підприємстві

Одним з факторів успішного розвитку будь-якої організаціїроздрібної торговельної організації є забезпеченість трудовими ресурсами,правильність установлення режиму праці, ефективність використання робочогочасу, ріст продуктивності праці. Аналіз впливу трудових ресурсів на торговельнудіяльність звичайно починають із вивчення забезпеченості ними торговельногопідприємства, укомплектованості штатів товарознавців, контролерів, іншихпрацівників і ефективності використання робочого часу. Якщо по окремихкатегоріях працівників фактична чисельність значно нижче планової (плановіпоказники вказуються в бізнес-плані) (додаток S), то з'ясовують причини й вживаютьзаходів по укомплектуванню штатів і підвищенню ефективності їхньої праці.Нерідко недоукомплектовані штати робітників, вантажників, прибиральниць ідеяких інших працівників, що вимагає вишукування й використання резервівмеханізації й автоматизації збирання приміщень, виконання транспортних і іншихтрудомістких робіт (рівень механізації праці в роздрібній торгівлі в цей час неперевищує 60%). Вивчають якісний склад працівників (забезпеченість фахівцями звищою й середньою фаховою освітою, стаж роботи, у тому числі на даномупідприємстві, вік і т. п.). Перевіряють правильність розподілутоварознавців по категоріях у відповідності зі штатами й виробничоюнеобхідністю. [13, с. 54 -55]

Для оцінки трудових ресурсів (а також ефективності їхньоговикористання) на аналізованому підприємстві ТОВ «Мелікс» варто скластианалітичну таблицю 2.7.:


Таблиця 2.7. Інформація про виконанняплану по праці ТОВ «Мелікс» за 2007 і 2008 р.Показники Фактично за 2007 р. 2008 рік Відхилення (+,–) В% до 2007 року план фактично % виконання плану від плану

від 2007

року

1 2 3 4 5 6 7 8

Товарообіг, тис грн.

– у діючих цінах

– у порівнянних цінах

2188

2188

1200

-

1052

842

87,7

-

-148

-

-1136

-1346

48,1

38,5

Середньоспискова чисельність працівників, людина. 139 69 69 100 - -70 49,6 У тому числі торгово-оперативних працівників, людина. 77 40 35 87,5 -5 -42 50 Питома вага торгово-оперативних працівників у загальній чисельності, %. 55,4 57,9 50,7 87,5 -7,2 -4,7 -

Середньорічне вироблення

на один працівника,

грн.

– виходячи з товарообігу в діючих цінах

– виходячи з товарообігу в порівнянних цінах

15741

15741

17391

-

15246

12203

87,7

-

-2145

-

-495

-3538

96,9

77,5

Середньорічне вироблення

на один торгово-операційного працівника, грн.:

– виходячи з товарообігу в діючих цінах

– виходячи з товарообігу в порівнянних цінах

28416

28416

30000

-

30057

24057

100,2

-

57

-

1641

-4359

105,8

84,7

Дляоцінки сталості кадрів визначають частку працівників, що складаються вобліковому складі протягом року. Для оцінки руху робочої сили й плинностікадрів на аналізованому підприємстві, ТОВ «Мелікс», варто скласти аналітичнутаблицю 2.8.:

Таблиця2.8. Інформація про прийом і звільнення працівників ТОВ «Мелікс» за 2008 рік

Показники Фактично за 2007 рік 2008 рік Відхилення В % до 2007 року план фактично % виконання плану від плану від 2003 року

1

2

3

4

5

6

7

8

Середньоспискова чисельність торговельних працівників, людина. 156 118 118 100 - -38 75,6 2. Кількість прийнятих працівників за рік людин. 90 20 37 185 17 -53 41,1 Кількість вибулих працівників за рік, людина. 103 20 117 585 97 +14 113,6

Загальне число прийнятих і звільнених працівників,

людина.

193 40 154 385 114 -39 79,8 Коефіцієнт по прийому працівників (рядок 2: рядок 1*100), % 57,7 16,9 31,4 185,6 14,5 -26,3 54,4 Коефіцієнт по звільненню працівників (рядок 3: рядок 1*100), % 66 16,9 99 585 82,1 33 150 Коефіцієнт загального обороту робочої сили (рядок 4: рядок 1*100), % 123,7 33,9 130,5 385 96,6 +6,8 105,5 Частка працівників, що проробили на підприємстві більше 1 року, % 77,8 - 65,1 - - -12,7 83,7

Видатки на оплату праці є однієї з основних статей витрат обігу вторгівлі. Частка цих видатків у загальній сумі витрат ТОВ «Мелікс» в 2007 роцісклала 41,5% до товарообігу. Їхній аналіз звичайно починають із вивчення йоцінки показників по праці й заробітній платі. Визначають дотриманнязапланованої чисельності працівників, вивчають її динаміку, ефективністьвикористання робочого часу, застосовуваної системи організації й оплати праці,аналізують закономірності зміни товарообігу й витрачених коштів на оплату праціабо темпів росту (зниження) продуктивності праці й середньої заробітної платина один працівника. Якщо буде встановлено, що темпи росту товарообігу випереджаютьтемпи збільшення суми видатків на оплату праці, це означає, що торговельнепідприємство одержало відносну економію по витратах на заробітну плату.

Для оцінки ефективності використання коштів на оплату праці можутьбути визначені й вивчені темпи росту (зниження) продуктивності праці на кожнийвідсоток зміни середньої заробітної плати, а також розраховують розміртоварообігу, доходів і прибутку на один рубль витрачених коштів фондузаробітної плати.

Інформація із праці й заробітної плати ТОВ «Мелікс» представлена втаблиці 2.9.

Таблиця 2.9. Інформація про виконання плану по праці й заробітної платіТОВ «Мелікс»

Показники Фактично 2008 рік Відхилення (+,–) в% до план фактично % від плану від 2007 2007

 

2003 рік виконання плану плану Року року 1 2 3 4 5 6 7 8 Роздрібний товарообіг, – у діючих цінах 4088 3600 3327 92,4 -273 -761 81,4 Середньоспискова чисельність працівників 156 118 118 100 - -38 75,6 Середньорічний виробіток на одного працівника тисяч рублів – виходячи з товарообігу в 26205 30508 28195 92,4 -2313 +1990 107,6 діючих цінах Видатки на оплату праці: а) сума, тис. грн. 284170 271766 271766 100 - -12404 95,6 б) рівень в% до товарообороту в 6,95 8,17 8,17 108,2 +0,62 +1,22 117,6 Середньорічна працівника (стор. 4а: стор. 2), тисяч грн.заробітна плата на одного 1821,6 2303,1 2303,1 100 - +481,5 126,4  2.5 Аналіз фінансовихрезультатів діяльності ТОВ «Мелікс»

Приступаючидо аналізу фінансових результатів, необхідно насамперед виявити, у чивідповідності із установленим порядком розрахований балансовий прибуток(збиток) і всі вихідні тридцятилітні для її формування, зокрема такі, як виторгвід реалізації товарів, продукції, робіт, послуг; собівартість реалізаціїтоварів, продукції, робіт, послуг; комерційні й управлінські видатки; відсоткидо одержання й сплати; інші операційні й позареалізаційні доходи й видатки.

Узв'язку із введенням Положення по бухгалтерському обліку «Доходи» ы Положенняпо бухгалтерському обліку «Видатки».

На основіпредставлених у формі №2 Звіти про прибутки й збитки ТОВ «Мелікс» необхіднооцінити склад, структуру й динаміку факторів (елементів) формування фінансовихрезультатів організації (табл. 2.10).

Таблиця2.10. Динаміка й фактори зміни структури формування фінансових результатів,тис. грн.

Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення (+,–) Темп росту, % сума В % до підсумку сума В % до підсумку А 1 2 3 4 5 6 1. Виторг (нетто) від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів) 3277 10007 +6730 305,4 А 1 2 3 4 5 6 2. Собівартість реалізації товарів, продукції, робіт, послуг 3493 9331 +5838 267,13 3. Комерційні видатки х х х х х х 4. Управлінські видатки х х х х х х 5. Прибуток (збиток) від реалізації -216 -39,3 676 117,97 +892 312,9 6. Відсотки до одержання х х х х х х 7. Відсотки до сплати х х х х х х 8. Доходи від участі в інших організаціях х х х х х х 9. Інші операційні доходи 906 164,73 1 0,17 -905 0,11 10. Інші операційні видатки 132 24 96 16,75 -36 72,73 11. Прибуток (збиток) від фінансово-господарської діяльності 558 101,45 581 101,4 +23 104,12 12. Інші позареалізаційні доходи х х х х х х 13. Інші позареалізаційні видатки 8 1,45 8 1,4 100 14. Балансовий прибуток (збиток) звітного періоду 550 100,0 573 100,0 +23 104,18

Яксвідчить представлена в табл. 2.10 бухгалтерська й аналітична інформація,балансовий прибуток у звітному році в порівнянні з попереднім роком зросла в1,04 рази, у той час як прибуток від реалізації – в 3,1 рази, прибуток відфінансово-господарської діяльності – в 1,04 рази. Зростання прибутку відреалізації й фінансово-господарської діяльності супроводжувався ростом виторгувід реалізації в 3,05 рази; собівартості реалізації товарів, продукції, робіт,послуг – в 2,6 рази. Слід також зазначити зниження зростання операційнихдоходів, а також зменшення операційних видатків – в 0,7 разів, як це видно зтабл. 2.11.

Таблиця2.11. Фактори формування прибутку (збитку) від фінансово-господарської діяльності,тис. грн.

Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення (+,–) Темп росту, % А 1 2 3 4 1. Прибуток від реалізації -216 676 +892 312,96 2. Відсотки до одержання х х х х 3. відсотки до сплати х х х х 4. Доходи від участі в інших організаціях х х х х 5. Інші операційні доходи 906 1 -905 0,11 У тому числі: прибуток від реалізації основних коштів х х х х прибуток від реалізації іншого майна підприємства х х х х А 1 2 3 4 доходи від списання основних коштів з балансу через моральне зношування х х х х доходи від здачі майна в оренду х х х х суми компенсації витрат на утримання законсервованих виробничих потужностей і об'єктів, по анульованих виробничих замовленнях х х х х інші операційні доходи 906 1 -905 0,11 6. Інші операційні видатки 132 96 -36 72,73 У тому числі: збитки від реалізації основних коштів х х х х збитки від реалізації іншого майна підприємства х х х х збитки від списання основних коштів з балансу через моральне зношування х х х х витрати по анульованих виробничих замовленнях (договорам) х х х х податок на майно 45 33 -12 73,3 податок на рекламу х х х х цільові збори (на утримання муніципальної міліції, благоустрій території) 6 4 -2 66,7 податок на збирання території 26 19 -7 73,1 податок на утримання житлового фонду й об'єктів соціально-культурної сфери 12 9 -3 75 збір на потреби освітніх установ 26 19 -7 66,7 А 1 2 3 4 інші операційні видатки 17 12 -5 70,6 7. Разом прибуток (збиток) від фінансово-господарської діяльності 558 581 +23 104,12

Результатианалітичної табл. 2.11. показують, що якщо прибуток від реалізації продукціїзросла у звітному році в порівнянні з попереднім в 3,1 рази, то прибуток відфінансово-господарської діяльності збільшилася в 1,04 рази. Це обумовлено тим,що у звітному році хоча й зменшилися операційні видатки на 36 тис. грн., протевони не «перекрили» істотне зниження операційних доходів – на суму 905 тис.грн.

Особливаувага в процесі аналізу й оцінки фінансових результатів варто звернути нанайбільш значиму статтю їхнього формування – прибуток (збиток) від реалізаціїтоварів, продукції, робіт, послуг як найважливішу складову балансового прибуткуй найчастіше по своєму обсязі перевищуючу її. Так дані табл. 1 свідчать про те,що якщо в попередньому періоді прибуток від реалізації становила -39,3% убалансовому прибутку, то у звітному періоді – уже 117,97%, тобто балансовийприбуток формується переважно із прибутку від реалізації й тих об'єктивних ісуб'єктивних факторів, які впливають на її величину. У цих цілях рекомендуєтьсяпроводити багатофакторний аналіз зміни прибутку від реалізації продукції узвітному періоді по порівнянням з попереднім під впливом факторів, що роблятьабо позитивне, або негативний вплив на її зміну.

Дляпроведення факторного аналізу використовується необхідна інформаційна табл. 2.10і аналітична табл. 2.11, вихідні дані яких дозволяють розрахувати впливфакторів на зміну прибутку від реалізації продукції.

Таблиця2.12. Динаміка факторів формування прибутку від реалізації товарів, продукції,робіт, послуг, тис. грн.

Показники Попередній рік (базисний) Ціни й витрати по базисі на факт. обсяг реалізації звітного року Звітний рік А 1 2 3 1. Виторг від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизів і аналогічних обов. платежів) 3277 7129 10007 2. Собівартість (виробнича) реалізації товарів, робіт, послуг 3493 7167 9331 3. Комерційні видатки х х х 4. Управлінські видатки х х х 5. Повна собівартість реалізації товарів, продукції, робіт, послуг 3493 7114 9331 6. Прибуток (збиток) від реалізації -216 438 676 7. Темп росту обсягу реалізації, розрахований у цінах базисного року, % 3277 7129 217,5

Завершуєтьсяаналіз прибутку від реалізації оцінкою динаміки показників ефективностіреалізації, наведених у табл. 2.13.


Таблиця2.13. Динаміка показників ефективності реалізації товарів, продукції, робіт,послуг

Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення (+,–) 1. Виторг від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг, тис. р. 3277 10007 +6730 2. Повна собівартість реалізації товарів, продукції, робіт, послуг, включаючи комерційні й управлінські видатки, тис. р. 3493 9331 +5838 3. Прибуток від реалізації, тис. р. -216 676 +892 4. Рентабельність реалізації, % 6,18 7,24 +1,06 5. Витрати на 1 р. реалізації, коп. 1,07 0,93 -0,14 6. Ефективність продажів, % 6,6 6,7 +0,1

Яксвідчать дані табл. 2.13, всі показники ефективності реалізації у звітному роціперевищили свої якісні характеристики в порівнянні з попереднім роком; прицьому рентабельність реалізації склала 7,24%, ефективність продажів – 6,7%, авитрати на 1 р. реалізації знизилися з 1,07 коп. до 0,93 коп.


3. Логістична діяльність ТОВ «Мелікс» 3.1 Загальнахарактеристика логістичних процесів ТОВ «Мелікс»

Підлогістикою в сфері економіки розуміється науково-практичний напрямокгосподарювання, що укладається в ефективному керуванні матеріальними йпов'язаними з ними інформаційними й фінансовими потоками в сферах виробництва йобігу.

Закупівельналогістика ТОВ «Мелікс».

Закупівельналогістика – це керування матеріальними потоками в процесі забезпеченняпідприємства матеріальними ресурсами

ПідприємствоТОВ «Мелікс», у якому обробляються матеріальні потоки, має у своєму складіслужбу, що здійснює закупівлю, доставку й тимчасове зберігання предметів праці,цю діяльність виконує заступник директор по постачанню.

Діяльністьдиректора по постачанню може бути розглянута на трьох рівнях, тому що службапостачання одночасно є:

- елементом, що забезпечуєзв'язки й реалізацію цілей макросистеми, у яку входить підприємство;

- елементом мікросистеми,тобто одним з підрозділів підприємства, що забезпечує реалізацію цілей цьогопідприємства;

- самостійною системою, що маєелементи, структуру й самостійні цілі.

Улогістиці ТОВ «Мелікс» відносини з постачальниками будуються на наступнихпринципах:

- звертатися з постачальникамитак само, як і із клієнтами фірми;

- не забувати на ділідемонструвати спільність інтересів;

- знайомити постачальника зісвоїми завданнями й бути в курсі його ділових операцій;

- проявляти готовністьдопомогти у випадку виникнення проблем у постачальника;

- дотримувати прийняті на себезобов'язання;

- ураховувати в діловійпрактиці інтереси постачальника.

Розглянемозавдання й роботи ЗАТ «Ліга-93», що ставляться до закупівельної логістики.

- визначення потреби вматеріальних ресурсах;

- дослідження ринкузакупівель;

- вибір постачальників,включає пошук інформації про постачальників, створення банку даних пропостачальників, пошук оптимального постачальника, оцінку результатів роботи зобраними постачальниками;

- здійснення закупівель;

- контроль поставок;

- підготовка бюджетузакупівель.

Істотноючастиною закупівельної діяльності є економічні розрахунки, тому що необхідноточно знати, у що обходяться ті або інші роботи й рішення. При цьому визначаютьнаступні види витрат:

- витрати на виконаннязамовлення по основних видах матеріальних ресурсів;

- витрати на транспортування,експедирування й страхування;

- витрати на вантажопереробку;

- витрати по контролі задотриманням умов договору поставки;

- витрати на приймання йперевірку матеріальних ресурсів;

- витрат на пошук інформаціїпро потенційних постачальників.

Урамках проведення економічних розрахунків до завдань закупівельної логістикиварто віднести розрахунок витрат через дефіцит матеріальних ресурсів.

Організаціяпостачання ТОВ «Мелікс» припускає зосередження всіх функцій постачаньпідприємства в одних руках, тобто в дирекції по постачанню. Така структурастворює широкі можливості міхурник оптимізації матеріального потоку на стадії закупівельпредметів праці.

Важливезначення в реалізації плану закупівель ТОВ «Мелікс» мають приймання продукції,документальне оформлення поставок, перевірка якості й кількості товару.

Прийманняпродукції. У першу чергу необхідновпевнитися, що отримано товар:

- потрібної якості;

- у потрібній кількості;

- від свого постачальника;

- в обумовлений час;

- за застережену ціну.

Зметою економії часу, зусиль і відповідно грошей варто подбати про те, щобскладські приміщення, місця розвантаження, приймання товару були розташованіякнайближче друг до друга й недалеко від виробничих приміщень. Щоб уникнутискупчення транспорту на території підприємства або у воріт складу, для економіївитрат праці на вантажно-розвантажувальних роботах складіть графік поставок, погодженийз усіма постачальниками. Передбачите при цьому, щоб основна сировинапоставлялася в строго певні дні, а інші види матеріалів – у міру необхідності.Такі міри дозволять, крім того, не відривати робітників основного виробництвадля розвантаження зненацька прибулого транспорту.

Документальнеоформлення поставок. Для правильноговиконання операцій, пов'язаних з поставками товарів, необхідно уважно працюватиз документами, їх що відображають.

Копіязамовлень повинна бути спрямована в підрозділ-споживач для перевірки навідповідність повідомленням про поставку фактично, що надійшов товару. Приперевірці використовують опис товару. Повідомлення про відвантаження направляєпостачальник після підготовки продукції до відправлення. У цьому документувказується номер замовлення й час поставки. Супровідний лист обов'язковосупроводжує поставлену партію товару й підтверджує, що ці товари призначені дляпевної фірми.

Документпостачальника застосовується, коли постачальник користується транспортом іншоїфірми. У цьому документі вказуються: «назва й адреса відправника;

- опис продукції;

- кількість місць;

- маса (вага) продукції;

- особливості транспортування;

- назва постачальника.

Підтвердженняодержання поставки використовують для інформування підрозділів-споживачів профактичну доставку товарів і для контролю в бухгалтерії відповідностіповідомлення про відвантаження товару й копій замовлення й рахунку. У книзіреєстрації товарів вказуються: номер супровідного листа, дата поставки,відправник, спосіб транспортування й дається короткий опис товарів.

Якістьтоварів, що поставляються, повинне задовольняти пропонованим вимогам.Відсутність належного контролю якості закупівель може привести до наступнихвитрат:

- додаткові видатки, пов'язаніз поверненням бракованих і недоброякісних товарів;

- зупинка виробництва увипадку, наприклад, коли вся партія продукції виявилася недоброякісної йпідлягає поверненню;

- судові позови;

- втрата довіри споживачівпродукції фірми через поставки недоброякісних матеріалів (деталей, виробів).

Виділяють три групи функцій логістичного керування:

1.  планування й координація діяльності учасників міхурника процесу,

2.  регулювання ходу робіт з виконання отриманих замовлень,

3.  контроль за рухом матеріальних потоків.

У ході реалізації функції планування й координації складаютьсяплани й графіки руху матеріальних потоків, здійснюється вв'язування локальнихпланів підрозділів, розробляються мети керування й формуються критерії оцінкиїхнього досягнення, координується робота всіх підрозділів підприємства повиконанню намічених планів і графіків.

У процесі регулювання здійснюється спостереження за рухомматеріальних потоків, при виникненні відхилень від планів і графіківприймаються заходи для їхнього усунення, виробляється вв'язування дій всіхпідрозділів, відповідальних за рух матеріальних потоків, розробляються заходищодо ліквідації виникаючих порушень.

При реалізації функції контролю здійснюється оцінка рівнязабезпеченості виробництва матеріалами й ефективності їхнього використання,аналізуються витрати, пов'язані з рухом товарів, організується виробленнярішень по підвищенню ефективності міхурник керування.

/>Керування матеріальними потоками на підприємствахреалізується на основі формування й забезпечення функціонування спеціальнихорганізаційних структур.

У роботі з реалізації функцій логістики на підприємстві берутьучасть багато підрозділів підприємства.

· Служба маркетингу здійснюєдослідження ринку й формує інформацію про товари, що користуються попитом наринку.

· Служба матеріально-технічногопостачання здійснює закупівлі матеріальних ресурсів і забезпечує доведення їхдо споживачів усередині підприємства.

· Планово-економічна службапідприємства формує плани виробництва продукції.

· Виробничі підрозділиздійснюють функції виготовлення продукції.

· Транспортна службапідприємства організує переміщення вантажів на підприємстві, усерединіпідприємства й при доставці споживачам.

· Складське господарствозабезпечує зберігання й видачу у виробництво матеріальних ресурсів.

· Служба збуту й фінансовийвідділ організують реалізацію продукції зовнішнім споживачам.

Координацію роботи всіх зазначених вище підрозділів здійснює лінійно-організаційнауправлінська структури двох типів.

У цій структурі керуючий рухом товарів безпосередньо керує реалізацієювсіх функцій логістичної системи, у тому числі роботою із закупівлі й придбанняматеріалів, а також контролює рух матеріальних потоків у виробництві.

/>Функції відділу логістики на ТОВ «Мелікс»:

1.  формування й розвиток системи логістики – проектування йздійснення на практиці (побудова) системи логістики на підприємстві,періодичний перегляд існуючої системи й реорганізація її в міру зміни зовнішніхі внутрішніх умов;

2.  розвиток стратегії логістики відповідно до ринкової політики фірмив області продажів, інвестицій, кадрів і т.д.;

3.  системне адміністрування – працівники відділу здійснюютькерівництво всіма міхурниками процесами, що протікають на підприємстві, ікоординують діяльність підрозділів підприємств, які беруть участь у реалізаціїміхурників процесів.

У структурі відділу логістики виділені ланки (бюро, групи),відповідальні за ті або інші функції керування: складання прогнозів і планів,регулювання й контроль, проектування й розвиток системи логістики, оперативнекерування й координація й ін.


3.2 Економічний аналіз логістичних процесів

/>

Матеріальнимпотоком (МП) називають фізичне переміщення матеріальних ресурсів, щорозуміється як процес їхнього руху на шляху від виготовлювача до споживача йусередині підприємства – споживача цих ресурсів.

Зматеріальних ресурсів ТОВ «Мелікс» виділяють групу за назвою «матеріали». Їїділять на дві підгрупи:

1)  основні матеріали – матеріали, з яких у процесі їхньої виробничоїобробки утвориться речовинна основа виготовлення продукції;

2)  допоміжні матеріали – матеріали, які в речовинній частині готовоїпродукції відсутні, вони входять лише в її грошову оцінку, оскількивитрачаються у виробництві.

Існуєкілька умов, при яких матеріальні ресурси перетворюються в матеріальний потік:

— конкретність найменування матеріальних ресурсів;

— чіткість визначення обсягу ресурсів;

— вказівка, яка організація є постачальником матеріальних ресурсів івідповідальна за їхнє відвантаження покупцеві;

— визначення, у якому місці зберігаються матеріальні ресурси, якіпередаються й підлягають переміщенню;

— вказівка, яка організація є одержувачем матеріальних ресурсів;

— знання місця, на яке повинні бути доставлені передані ресурсиїхньому одержувачеві;

— установлення строку переміщення ресурсів від місця зберігання впостачальника до місця зберігання в одержувача.

Для раціональноїорганізації руху матеріальних ресурсів недостатньо номенклатурного аспекту, необхіднодоповнити його асортиментним, що розкриває склад кожного номенклатурногоугруповання по позиціях у специфікованому виді. Специфікацією матеріальнихресурсів називають детальний опис їхньої технічної характеристики. Такахарактеристика різна в різних класів, підкласів, груп, підгруп і видівпродукції. Матеріальні потоки можуть бути специфіковані повною мірою йчастково.

Залежновід показників, що характеризують асортименти, обсяг, масу, площу, габаритиматеріального потоку, підбирається його пакувальне, тарне й транспортнезабезпечення.

Зобліком своїх виробничих і транспортних можливостей продавець матеріальнихресурсів і покупець погоджують строк їхньої доставки одержувачеві, у потрібнейому місце.

Матеріальніпотоки дуже різноманітні. Важливо враховувати наступні їхні розходження:

· по номенклатурі: у нихможуть бути матеріальні ресурси однієї номенклатури (класу, групи, і т.д.) ідекількох номенклатурних угруповань;

· залежно віднатурально-речовинного складу матеріальні потоки діляться на одноасортиментні йбагатоасортиментні – при двох і більшому числі різних позицій матеріальнихресурсів;

· по ступені готовності: середматеріальних потоків виділяють проектовані, плановані, формовані, створені(сформовані), що розформовуються, розформовані або ліквідовані;

· по місцю в процесі обігу:матеріальні потоки ділять на відвантаження, що очікують, що очікуютьрозвантаження, розвантажені, прийняті на склад;

· по ознаці безперервності:матеріальні потоки бувають безперервні й дискретні;

· по частоті прибуття абовідправлення: потоки ділять на термінові, тривалі, вартові, щоденні, добові,щомісячні й т.д. Для великих безперервних виробництв характерні щоденні абодобові потоки, дрібних – щомісячні й більше рідкі;

· по тривалості перебуванняматеріальних ресурсів у потоках: МП ділять на короткострокові (не більше доби)і довгострокові (двотижневі, місячні);

· по розходженнях маси абообсягу: матеріальні потоки ділять на великі, середні й дрібні (масовимивважають потоки, переміщення яких здійснюється великою групою транспортнихзасобів; великі перевезення дрібніше масових і рідше; до дрібного відносятьпотоки, що вимагають сполучення з іншими – попутними матеріальними потоками);

· по розходженнях маси:матеріальні потоки розділяють на великовагові й легковагі;

· по ступені повторюваності:матеріальні потоки бувають повторювані й разові, причому повторювані ділять начасто повторювані й рідкі;

· по ступені агресивності,вогне- і вибухонебезпечності перевезених матеріалів: потоки ділять на вогне- івибухонебезпечні, агресивні, невогненебезпечні, неагресивні;

· по способі потоки розділяютьна вантажі в контейнерах, ящиках, мішках і інших видах тари (в особливу групувиділяють безтарні потоки);

· по консистенції вантажів:потоки ділять на рідкі, насипні, газоподібні й тверді.

Потокиділять на зовнішні й внутрішні. Зовнішні матеріальні потоки переміщаються замежами міхурник системи, тобто в середовищі, зовнішньої стосовно логістичнихсистемі, у якій він сформований або в яку він спрямований. Внутрішнійматеріальний потік переміщається тільки усередині однієї міхурник системи.

Інформаційнимпотоком уважають сукупність повідомлень, що циркулюють усередині логістичноїсистеми, а також між цією системою й середовищем, зовнішньої стосовно неї,необхідних для керування й контролю міхурників операцій.

Повідомлення,що становлять інформаційні потоки виконуються на різних носіях:

1  паперових документах традиційного типу;

2  електронних документах (магнітній і паперових – перфострічці,перфокартах) і ін.

Повідомленняможуть бути й усними: телефонними, а також мовними (спілкування без телефону).

УТОВ «Мелікс» можна виділити наступні види інформаційних потоків:

—  залежно від виду систем, що зв'язуються потоком,: горизонтальний івертикальний;

—  залежно від місця проходження: зовнішній і внутрішній;

—  залежно від напрямку стосовно міхурник системі: вхідний і вихідний.

Горизонтальниминазивають інформаційні потоки, що охоплюють повідомлення між партнерами погосподарських зв'язках одного рівня керування.

Вертикальні– інформаційні потоки, що охоплюють повідомлення, що надходять зверху, зкерівних інстанцій у підвідомчі їм ланки міхурник системи.

Зовнішнімиє інформаційні потоки, що протікають у середовищі, зовнішньої стосовно міхурниксистемі.

Внутрішніінформаційні потоки – повідомлення, що циркулюють усередині однієї логістичноїсистеми. Для логістичних підсистем внутрішніми є потоки повідомлень усерединіпідсистеми, інші повідомлення для зовнішні.

Вхідніінформаційні потоки являють собою повідомлення, що входять у логістичну системуабо в одну з її підсистем.

Вихідніінформаційні потоки – повідомлення, що виходять за межі однієї логістичноїсистеми або однієї з її підсистем.

Управлінняінформаційними потоками на ТОВ «Мелікс» здійснюється в такий спосіб:

· змінюючи напрямок потоку;

· обмежуючи швидкість передачідо відповідної швидкості прийому;

· обмежуючи обсяг потоку довеличини пропускної здатності окремого вузла або ділянки шляхи.

Плануванняінформаційних потоків дозволяє заздалегідь визначити пропускну здатністьзасобів зв'язку, потрібну для обслуговування даних потоків у пунктах передачі;координацію приймання інформації. При проектуванні інформаційних потоківвибирається їхній раціональний шлях і режим обслуговування засобами зв'язку. Урезультаті забезпечується надійність матеріально-технічного забезпеченняінформаційних потоків. Виходить, їх потрібно добре організувати, продумати йрозрахувати. Без цього належне інформаційне забезпечення матеріальних потоківстворити не вдасться.

Змістфункцій органів постачання підприємства включає три напрямки.

1.Планування, що припускає:

· вивчення зовнішнього й внутрішнього середовища підприємства, атакож ринку окремих товарів;

· прогнозування й визначення потреби всіх видів матеріальнихресурсів, планування оптимальних господарських зв'язків;

· оптимізацію виробничих запасів;

· планування потреби матеріалів і встановлення їхнього ліміту навідпустку цехам;

· оперативне планування постачання.

2.Організація, що включає:

· збір інформації про потреби продукції, участь у ярмарках,виставках-продажах, аукціонах і т. п.;

· аналіз всіх джерел задоволення потреби в матеріальних ресурсах зметою вибору найбільш оптимального;

· висновок з постачальниками господарських договорів на поставкупродукції;

· одержання й організацію завезення реальних ресурсів;

· організацію складського господарства, що входить до складу органівпостачання;

· забезпечення цехів, ділянок, робочих місць необхіднимиматеріальними ресурсами;

3.Контроль і координація роботи, до складу яких входять:

· контроль за виконанням договірних зобов'язань постачальників,виконання ними строків поставки продукції;

· контроль за витратою матеріальних ресурсів у виробництві;

· вхідний контроль за якістю й комплектністю вступників матеріальнихресурсів;

· контроль за виробничими запасами;

· висування претензій постачальникам і транспортним організаціям;

· аналіз дієвості постачальницької служби, розробка заходів щодокоординації постачальницькою діяльністю й підвищення її ефективності.

Важливіетапи в організації матеріально-технічного постачання – специфікація ресурсів івисновок господарських договорів по поставках продукції.

Підспецифікацією ресурсів розуміється розшифровка укрупненої номенклатури поконкретних видах, маркам, профілям, сортам, типам, розмірам і іншим ознакам.Від того, наскільки правильно складена специфікація матеріальних ресурсів, багатов чому залежить матеріальне забезпечення виробництва. Якщо в специфікаціїдопущена неточність, то це може привести до того, що фактичні поставки небудуть відповідати дійсній потребі. Тим самим підприємство буде поставлено підпогрозу невиконання виробничої програми й збуту своєї продукції. Поставляєтьсяпродукція по договорах, які служать документом, що визначає права та обов'язкисторін.

Напідприємстві постачання здійснюється за допомогою централізованої доставки. Централізованадоставка дозволяє:

· підвищити ступінь використання транспорту й складських площ;

· оптимізувати товарні запаси, як у виробника, так і в споживачапродукції;

· підвищити якість і рівень матеріально-технічного забезпеченнявиробництва;

· оптимізувати розміри партії поставок продукції.

Забезпеченняматеріальними ресурсами виробничих цехів, ділянок і інших підрозділівпідприємства припускає виконання наступних функцій:

· установлення кількісних і якісних завдань по постачанню;

· підготовка матеріальних ресурсів до виробничого споживання;

· відпустку й доставку матеріальних ресурсів зі складу службипостачання на місце її безпосереднього споживання або на склад цеху, ділянки;

· оперативне регулювання постачання;

· облік і контроль за використанням матеріальних ресурсів у підрозділахпідприємства.

Постачанняцехів матеріалами здійснюється в повній відповідності із установленими лімітамий конкретними особливостями виробництва. Останні враховуються при розробціграфіків подач, на основі яких матеріали доставляються в цехи. Лімітустановлюється виходячи з виробничої програми цеху й специфікованих нормвитрати.

Таблиця3.1. Форма Лімітна карта

Підприємство Відділ постачання Зі складу № Цеху № (ділянці) Замовлення № Лімітна карта на Номенклатурний №200__ м. Найменування матеріалу Марка Розмір Одиниця виміру Попередній ліміт Остаточний ліміт Планова ціна руб.

Начальникцеху (ділянки)

Керівникгрупи

Бухгалтер

Викликано Відпущено зі складу Віза ОТК Дата Кількість Підпис Кількість Розписка одержувача Залік ліміту по заміні Залишок

Усьоговідпущений Зав. складом

Цілеспрямованай ощадлива витрата матеріальних ресурсів у цехах перебуває під постійнимконтролем служби постачання й періодично перевіряється шляхом ревізіїматеріального обліку. За результатами перевірки приймаються конкретні заходищодо усунення розкритих недоліків.

Роботаорганів МТЗ прямо або побічно впливає на рівень основних техніко-економічнихпоказників підприємства.

Дочисла показників МТЗ ставляться кількісні і якісні показники плану завезенняматеріальних ресурсів (номенклатура, кількість і вартість матеріальнихресурсів); транспортно-заготівельні витрати (вартість перевезення матеріалів достанції примикання – витрати на доставку матеріалів до складу підприємства;націнки постачальницьких і збутових організацій; витрати на тару й т. п.);витрати на зберігання, видачу у виробництво й відвантаження споживачевіматеріальних ресурсів; адміністративно-господарські витрати (витрати на змістапарата відділу МТЗ) і т.п.

Підставоюдля позитивної оцінки діяльності органів МТЗ служать: відсутність перебоїв упостачанні виробництва, наднормативних запасів і неліквідів, своєчаснийвисновок договорів, зниження постачальницьких витрат і т.д.

Своєчаснезабезпечення виробництва матеріальними ресурсами залежить від величини йкомплектності виробничих запасів на складах підприємства.

Виробничізапаси – це засобу виробництва, що надійшли на склади підприємства, але ще незалучені у виробничий процес. Створення таких запасів дозволяє забезпечувативідпустка матеріалів на робочі місця відповідно до вимог технологічногопроцесу. Слід зазначити, що на створення запасів відволікається значнакількість матеріальних ресурсів.

Зменшеннязапасів скорочує витрати по їхньому змісті, знижує витрати, прискорює оборотністьоборотних коштів, що, в остаточному підсумку, підвищує прибуток ірентабельність виробництва. Тому дуже важливо оптимізувати величину запасів.

Керуваннявиробничими запасами на підприємстві припускає виконання наступних функцій:

· розробку норм запасів по всій номенклатурі споживанихпідприємством матеріалів;

· правильне розміщення запасів на складах підприємства;

· організацію діючого оперативного контролю за рівнем запасів івживання необхідних заходів для підтримки нормального їхнього стану;

створеннянеобхідної матеріальної бази для розміщення запасів і забезпечення кількісної іякісної їхньої схоронності.

Розглянемосклад і структуру витрат обігу (таб. 3.2).


Таблиця3.2 Склад і структура витрат обігу ТОВ «Мелікс»

Показники 2007 2008 Відхилення Темп росту, % Тис. грн. Пит. вага Тис. грн. Пит. вага Тис. грн. Пит. вага Змінний^-змінні-перемінні-мінливі-умовно-змінні витрати, усього 70,8 40,1 135,1 41,1 64,3 1 191

У тому числі:

– транспортні видатки

18,1 10,2 35,4 10,8 17,3 0,6 196 -видатки по зберіганню й підготовці товарів до продажу 15,8 8,9 31,3 9,5 15,5 0,6 198 -видатки по оплаті праці 29,1 16,5 46,6 14,2 17,5 -2,3 160 -відрахування від ФОТ 7,8 4,4 21,8 6,6 14 2,2 279 Постійний^-постійні-умовно-постійні витрати, усього: 105,7 59,9 193,6 58,9 87,9 28 183

У тому числі:

– оренда

34,1 19,3 68,9 21 34,8 1,7 202 -видатки по втримуванню й поточному ремонту основних коштів 31,4 17,7 44,7 13,6 13,3 -4,1 142 Видатки на рекламу 40,2 22,8 80 24,3 39,8 1,5 199 Усього 176,7 100 328,7 100 152 - 186

Зтаблиці 3.2 видно, що протягом 2007–2008 р. у структурі витрат переважаютьумовно-постійні витрати, їхня величина в 2008 р. склала 193,6 тис. грн.,що на 83% більше, ніж в 2007 р.

Змінний-змінні-перемінні-мінливі-умовно-зміннівитрати також збільшуються, склавши в 2008 р. 135,1 тис. грн., що на 64,3тис. грн. або на 91% більше, ніж в 2007 р.

Якв 2007 р., так і в 2008 р. значною статтею у видатках є видатки нарекламу, відповідно, 22,8% і 24,3%.

Повсіх статтях видатків відбувається збільшення, причому найбільшими темпамиростуть відрахування від ФОТ і видатки по оренді (за рахунок збільшення ставокорендної плати).

Узагальному ж витрати обігу зросли на 86%.

Основноюметою аналізу валових доходів є пошук резервів їхнього росту й досягнення націй основі оптимального співвідношення з фінансовими результатами, створенняпрацюючої моделі керування ними.

Звивчення валового доходу починають звичайно аналіз фінансових результатів. Відвеличини валового доходу залежить фінансове становище торговельного підприємства,оплати праці працівників, оскільки джерелом утворення прибутку є валовий дохід.

Дляаналізу валового доходу використовуються традиційні й математичні методианалізу. До числа основних способів і прийомів економічного аналізу ставиться:оцінка абсолютних, відносних і середніх величин, метод порівняння, угруповання,індексний, графічний, метод коштовних підставок, балансовий.

Складі структура валового доходу ТОВ «Мелікс» представлені в таблиці 3.3.

Таблиця3.3. Склад і структура валового доходу ТОВ «Мелікс»

Показники Од. вим. 2000 2001 Відхилення Темп росту, % Валовий дохід, усього Тис. грн. 67,14 435,8 368,66 649,2

У тому числі:

1. Валовий дохід від реалізації товарів

Тис. грн. 58,2 414 355,8 761 Питома вага в загальній сумі валових доходів % 86,7 95 8,3 - 2. Інші доходи від неосновної діяльності Тис. грн. 8,9 20,9 12 234 Питома вага в загальній сумі валового доходу % 13,3 4,8 -8,5 - Рівень валового доходу (в% до обороту) % 20 67,4 47,4 337

Ізпредставлених даних видно, що сума валових доходів збільшилася майже в 6,5разів, склавши 435,8 тис. грн.

Загальнасума валового доходу на аналізованому торговельному підприємстві формується зарахунок доходів, отриманих від реалізації товарів, а також за рахунок доходіввід іншої не основної діяльності. При цьому, найбільша питома вага в складівалового доходу як в 2007 р., так і в 2008 р. доводиться на доходивід основної діяльності – реалізації товарів. Їхня питома вага в 2008 р.склав 95% від загальної суми валового доходу, що на 8,3% більше, ніж в 2007 р.

Часткадоходів від неосновної діяльності знижується в 2008 р. на 8,5%, склавшивсього 4,8%. Але у вартісному вираженні доходи зросли більш ніж в 2 рази,причому в основному за рахунок зростання доходів від послуг із проявленняфотоплівки, які зросли майже в три рази, доходи від крою зросли на 92%.

Величинавалового доходу залежить від ряду факторів, основними з яких є: обсягтоварообігу й рівень валових доходів до товарообігу.

3.3 Маркетингова політика фірми ТОВ «Мелікс»

ТОВ «Мелікс» реалізуєдосить різноманітні асортименти непродовольчих товарів.

Основнимипостачальниками компанії є:

- компанія Procter and Gamble

- компанія Москвичка

- компанія Сибинторг

- компанія Хорсид

Споживачамипродукції, реалізованої ТОВ «Мелікс» є оптові й роздрібні підприємства. Перелікосновних споживачів і обсяги реалізації їм представлені в табл. 3.4.

Таблиця3.4. Обсяги реалізації по основних споживачах

Споживач 2007 р. 2008 р. Зміна Тис. грн. Пит. вага, % Тис. грн. Пит. вага, % Тис. руб. Пит. вага, % ТОВ «Ай – Джі» 462,30 13,77 769,2 11,89 306,90 -1,88 ТОВ «Совінтекс» 387,1 11,53 567,2 8,77 180,10 -2,76 ТОВ «Торговий дім Грація» 318,2 9,48 559,4 8,65 241,20 -0,83 ТОВ «Атом» 213,9 6,37 498,6 7,71 284,70 1,34 ТОВ «АЮС» 247,6 7,38 597,6 9,24 350,00 1,87 ЗАТ «БІК СНД» 188,4 5,61 467,2 7,22 278,80 1,61 ЗАТ «Голоцен» 153,7 4,58 456,7 7,06 303,00 2,48 ТОВ «Джі Пі» 116,4 3,47 364,7 5,64 248,30 2,17 ТОВ «Кондор плюс» 113,7 3,39 223,4 3,45 109,70 0,07 ТОВ «Конкріт» 98,60 2,94 164,8 2,55 66,20 -0,39 ТОВ «Норд – Інком» 99,70 2,97 198,6 3,07 98,90 0,10 ТОВ «Алма Трейд» 86,40 2,57 159,7 2,47 73,30 -0,10 ТОВ «Бімедола» 75,90 2,26 176,4 2,73 100,50 0,47 ТОВ «Джетар Схід» 54,90 1,64 198,6 3,07 143,70 1,44 ТОВ «Комфорт – Н» 52,80 1,57 90 1,39 37,20 -0,18 Інші 687,40 20,48 974,9 15,07 287,50 -5,40 РАЗОМ 3357 100,00 6467 100,00 3110,00

Таким чином, найбільшапитома вага в обсязі реалізації продукції ТОВ «Ай – Пі» доводиться на ТОВ «Ай –Джи» – 13,77% в 2007 р. В 2008 р. обсяг реалізації цієї компаніїзбільшується, однак частка її зменшується до 11,89%. Другий по обсязіреалізації є компанія «Совинтекс».

Довжинатоварної номенклатури визначається загальним числом конкретних товарів фірми.Загальне число товарів виробляємих фірмою складає 250 найменувань товарів.

Погодженістьасортименту характеризується ступенем близькості різних ліній з поглядукінцевого використання товарів. Вважаю, що не треба пояснювати наявністьузгодженості представлених товарних лінії між собою, адже всі вони мають однаковепризначення у використані.

Збільшеннятоварної лінії здійснюють шляхом подовження або наповнення товарної лінії.Подовження товарної лінії, як правило, застосовується, коли підприємство шукаєнові сегменти ринку або намагається змінити ситуацію в конкурентній боротьбі всвою користь. Це досягається завдяки освоєнню випуску продукції, не виробленоїпідприємством у цей час. Подовження товарної лінії може здійснюватися «долілиць»(випуск більше простого й дешевого товару), або «нагору» (випуск складного йдорогого товару), або одночасно в обох напрямках.

Наповненнятоварної лінії здійснюється для більше повного використання виробничихпотужностей і поставок на ринок товарів широкої номенклатури. Таке збільшеннядовжини товарної лінії провадиться завдяки розширенню асортиментів товарівданої лінії. [2]

Проведенняефективної товарної політики фірми пов'язане із двома великими проблемами.По-перше, фірма повинна раціонально організувати роботу в рамках наявноїноменклатури товарів з урахуванням стадій життєвого циклу; по-друге, – завчасноздійснювати розробку нових товарів для заміни товарів, підметів зняттю звиробництва й висновку з ринку. Таким чином, фірмі необхідно мати й постійновдосконалювати товарну стратегію, що дозволить їй забезпечити стійку структуруасортименту, постійний збут і стабільний прибуток.

Стратегіяінновації товару визначає програму розробки й впровадження нових товарів.Інновація товару розуміється як процес одержання нових ідей із приводу наявногопродукту, а також розробки й висування на ринок нових продуктів. Інноваціятовару припускає розробку й впровадження нових товарів і за формою здійсненняпідрозділяється на диференціацію й диверсифікованість товару.

Диференціаціятовару являє собою процес розробки ряду істотних модифікацій товару, якіроблять його відмінним від товарів – конкурентів. Диференціація заснована наполіпшенні привабливості товару за рахунок його різноманітності. [5]

Якщорозглядати продукцію ТОВ «Мелікс» в порівнянні з конкурентами, то сліднаголосити, що фірма використовує всі доступні методи диференціації своговиробництва. Так ТОВ «Мелікс» виграє конкурентну боротьбу, наприклад, з продажувагових цукерок «Ромашка». Такі самі цукерки подають ще декілька фірм натериторії України, але за рахунок використання високоякісної сировини татехнологій «рошенівська» «Ромашка» найбільш смачна для покупців серед усіхпредставлених товарів такого типу.

Аналізуючидиференціацію товарі ТОВ «Мелікс» відмітимо, що служби підприємства постійнопорівнюють наявний товар з товарами конкурентів за ознаками якості та ціни. Поціновій політиці та якості товари «Мелікс» є конкурентоспроможними та неуступають жодному з конкурентів. Значний вплив на прихильність споживачів дотоварів ТОВ «Мелікс» має імідж компанії та.

Особливаувага фірми приділена створенню нових товарів, просуванню їх на ринок та збуттих товарів, що не мають аналогів у інших виробників.

Основнимметодом просування товару на ринок ТОВ «Мелікс» є співпраця з регіональнимипредставниками та менеджерами, які займаються збутом та просуванням товару наввіреній їм території. Цей метод просування та збуту товару є найефективнішим,адже він дозволяє фірмі зменшувати свої витрати на збут, а отже й збільшуватичистий прибуток. Збут через посередників має як позитивні, так і негативністорони. З одного боку, використання посередників приносить вигоду, оскільки фірматаким чином економить свої ресурсів на здійснення прямого маркетингу. Завдякисвоїм контактам, досвіду, спеціалізації і розмаху діяльності посередникипропонують корпорації більше того, що вона могла б зробити наодинці. Такожплюсом даної системи збуту для корпорації є можливість відразу поставлятикрупним оптовим фірмам великі партії товарів. Тим самим відпадаєнеобхідність в створенні і фінансуванні діяльності власних каналів збуту.

ТОВ«Мелікс» використовує різноманітні методи просування товару: зовнішня реклама,PR, реклама в інтернеті, участь у виставках та на аукціонах, промо-акції тощо.

Наданому етапі розвитку корпорація «Рошен» використовує стратегію інтенсивногомаркетингу до «нових» товарів, коли встановлюється висока ціна на продукцію тавитрачаються великі кошти на маркетингові. Завдяки такій політиці корпораціяпросуває на ринок свої нові продукти. Що стосується вже відомих товарів, то тутцінова політика корпорації орієнтується, перш за все, на ціни конкурентів тасподівання споживачів. На сьогоднішній час корпорації немає підстав хвилюватисящодо своєї цінової стратегії, адже, її продукція відома широкому колуспоживачів, а ціни – майже не відрізняються від конкурентів. Багато споживачіввже впевнилися в якості продукції корпорації, а отже вважають за краще купуватиякісний та відомий товар.

Вумовах світової фінансової кризи поки що торгівельні підприємства не коментуютьперспективи зміни цін, але вже зараз ТОВ «Мелікс» оголосила про зниження на 10%цін на всю продукцію. Очевидно, в такий спосіб вони сподіваються збільшитиоб'єм продажів в самий «рибний» період – перед святами. ТОВ «Мелікс» останнідекілька років наполегливо розвивала преміум сегмент і майже відмовилася відвиробництва дешевої продукції.

Загалом,можна зробити підсумок, що цінова політика ТОВ «Мелікс» націлена не наотримання надлишкового прибутку, особливо в умовах кризи, а орієнтується напопит з боку споживачів та ціни конкурентів. Пріоритетними напрямкамивдосконалення цінової політики фірми є скорочення продажу низькорентабельноїпродукції, та збільшення долі продажу високорентабельної продукції в межахспоживчого попиту. Така політика фірми допоможе втриматися на ринку під часкризи, та заволодіти ще деякими сегментами ринку.

ТОВ«Мелікс» використовує в своїй діяльності наступні види знижок.

1.Бонусні знижки – ці знижки діють для регіональних представників фірми врегіонах та постійним покупцям залежно від обороту продаж.

2.Прогресивні знижки також надаються регіональним представникам за кількість,обсяг покупки, серійність.

3.До деяких регіональних представників або інших оптових постійних покупцівзастосовуються спеціальні знижки, які можна тлумачити як зацікавленістькорпорації у співпраці з цим покупцем.

Загаломдля нових продуктів широко використовується так звана тактика «зняття вершків»(«price-skimming»). У цьому випадку розрахунок полягає в тому, що існуєдостатня кількість покупців, що бажають платити більшу ціну за марку товару.

Такожфірмою широко застосовується так звана тактика проникаючого ціноутворення(peneration), зміст якої полягає в тому, щоб генерувати первісний попит шляхомустановлення низької ціни на продукт, що вводиться знову на ринок. [11] Надалі,коли товар буде визнаний на ринку, ціна на нього підвищується. Дилерські знижкинадаються з метою підтримки в регіоні певного рівня цін і також можутьваріюватися в досить широкому діапазоні, починаючи від 10% і вище. Для дилерівкрім гнучкої системи знижок нерідко використовується й оплата по відкритомурахунку. Це означає, що регіональний представник може одержувати продукцію йрахунки за неї хоч щодня, а оплачувати її один раз на місяць.

ТОВ«Мелікс» використовує престижну рекламу, що є комерційною пропагандою позитивногообраза підприємства. Престижна реклама звернена до громадськості в самомуширокому змісті. Завдання престижної реклами полягають у тому, щоб створитисприятливе враження про фірму, а також переконати громадськість, що діяльністькорпорації є суспільно корисною.

ТОВ«Мелікс» використовує інформативну рекламу, основним завданням якої є донесеннядо споживачів інформації про нові товари та нововведення. Таким чином фірма маєпереваги з введення нового товару на ринок та формування первинного попиту націй товар.

Такожфірма використовує такі види реклами як реклама в пресі, друкрекламно-комерційної літератури (довідники, каталоги, буклети), зовнішняреклама на білбордах, банерна реклама, радіо реклама. Також розповсюдженимвидом реклами є брендування власного та іншого транспорту (вантажні автомобілідоставки товару).

Зпозиції мінімізації видатків на рекламу товарів розташування каналів інформаціїмає такий вигляд: аудио-візуальна, в основному теле- і радіореклама; зовнішняреклама (рекламні щити, що біжить хвиля, плакати й т. п.): реклама натранспорті.

ТОВ«Мелікс» в своїй політиці стимулювання збуту активно використовує такийрозповсюджений вид реклами, як реклама в інтернеті.

Окрімцього велике значення для просування продукції та збільшення продажу для ТОВ«Мелікс» має участь у виставках, проведення різноманітних презентацій новоготовару, дегустацій продукції, одноразових розіграшів та лотерей.

 

 


4. Інноваційнамодель розвитку економіки України

Інновація,нововведення, інноваційна діяльність та інноваційна політика – це новікатегорії, які з'явилися в економічному розвитку нашої країни на етапіформування ринкових відносин. Як слушно зауважила доктор економічних наук О. Лапко,«в той час, як на Заході теорії інноваційного розвитку вивчались, аналізувалисьі вдосконалювались, в Україні, як і в усіх країнах колишнього РадянськогоСоюзу, теорії інновацій вважалися антикласовими. У 80-ті роки віндустріально-розвинутих країнах світу теорію інтенсифікації замінила теоріяінноваційних процесів, як підґрунтя нової моделі економічного зростання» [15].

Вичерпаннячинників екстенсивного економічного розвитку обумовлює постійне посилення увагидо пошуку нових факторів прискорення економічної динаміки, адекватних сучасномустану розвитку світової економіки. Відтак запровадження в Україніінвестиційно-інноваційної моделі економічного зростання з політичної метиперетворюється на об’єктивну необхідність, альтернативою якій є занепаднаціональної економіки, втрата економічного, а, можливо, й національногосуверенітету[29].

Глобалізація,яка стала однією з визначальних характеристик світової економіки кінця ХХ –початку ХХІ століть, поставила перед урядами багатьох країн проблему пошукунових форм і методів адаптації національного економічного та політико-правовогосередовища до сучасних вимог здійснення міжнародних економічних відносин.Швидкі зміни чинників, які визначають конкурентоспроможність фірм на світовихринках, динамічний розвиток глобального середовища змушують уряди приформуванні умов економічного зростання і процвітання нації дедалі більш активнозвертатися до проблем забезпечення національної конкурентоспроможності углобальному масштабі. Досвід останніх десятиліть дає змогу зробити деяківисновки щодо змісту основних чинників конкурентоспроможності національноїекономіки. Серед них[31]:

· ефективна координація таспівпраця між транснаціональними корпораціями (ТНК) та країнами, в якихздійснюється їхня діяльність. Внаслідокзначного зростання цінової конкуренції в сучасному світі надпотужні корпораціївдаються до запровадження нової тактики розширення ринків збуту, включаючи йактивну «гру» на державному рівні. Мета цієї «гри» – максимально можливепідпорядкування національних ресурсів країни інтересам корпорації;

· орієнтація державноїполітики на консолідацію суб’єктів економічних відносин в межах країни, а також стимулювання виходу корпорацій на світову арену. Накорпоративному рівні підтримання конкурентоспроможності відзначається дедаліглибшим об’єднанням фінансового та виробничого капіталів, формуваннямвиробничо-збутових та виробничо-інноваційних мереж;

· моніторинг та визначенняурядом критичної межі, за якою збільшення прибутковості окремих суб’єктіввсередині країни починає погіршувати умови роботи інших, внаслідок чого виникає загроза пригнічення розвитку перспективнихнапрямів. Ще Дж.М. Кейнс відзначав, що умови процвітання окремоїфірми не ідентичні умовам процвітання економіки в цілому, внаслідок чоговиникають суперечності, які слід вирівнювати за допомогою «реанімації» порушенихзагальноекономічних пропорцій. Спрямування корпоративного розвитку у річище,сприятливе для розвитку суспільства, є одним з визначальних орієнтирівстратегії провідних країн світу на межі тисячоліть;

· відстеження з боку урядів тапередбачення загроз, які виникають внаслідок підвищення відкритостіекономіко-правового середовища, ззапровадженням важелів, які дозволяють нівелювати негативні для економікинаслідки. Це посилює необхідність підвищення ефективності моніторингу можливихнаслідків уніфікації законодавства або інших механізмів інтеграції, тастворення нових конкурентних переваг для національних виробників;

· посилення уваги домеханізмів інноваційно-промислової політики, покликаних забезпечуватиконкурентоспроможність в стратегічній перспективі. Посилення спеціалізації країн у міжнародному поділі праці та їхнєпрагнення розмістити на власній території переваги, які стануть визначальними уконкурентній боротьбі третього тисячоліття, вказують на відведення цимперевагам чільного місця в державній стратегії;

· поширення політики сприяннярозвитку «людського капіталу».Політика доходів, зокрема, спрямовується на недопущення зниження рівня таякості життя населення. За допомогою «інвестицій в людину» держава зменшуєвитрати національних компаній на освіту та охорону здоров’я найманихробітників, а також розширює ємність внутрішнього ринку збуту.

Якслідує з викладеного вище, країни у сучасному світі змушені здійснювати пошукприйнятної моделі економічного розвитку, яка б забезпечувала національну конкурентоспроможністьі орієнтувала національну економіку на довгострокове зростання. Невдачі тапрорахунки на цьому напрямі призводять до перманентних кризових потрясінь тазбільшення диференціації.

Аналізпроблем, пов’язаних як з визначенням стратегічних напрямів розвитку держави,так й з інтегруванням України в Європу і світове співтовариство змушує насфорсувати перехід до інноваційно-інвестиційної моделі розвитку нашої країни.Адже виробництво конкурентоздатної продукції в сучасних умовах можливо лише наінноваційній основі, а матеріальну базу сучасної економіки створюєінвестиційний потік.

Ядрозаконодавчого корпусу інноваційно-інвестиційної моделі розвитку складаютьнасамперед Закон України «Про інвестиційну діяльність», закони з питаньоподаткування, закони про створення спеціальних економічних зон і територійпріоритетного розвитку тощо. Тому має сенс особливу увагу звернути на те, якпрацюють ці закони, наскільки вони сприяють поліпшенню інвестиційного клімату вУкраїні.

Неупередженийаналіз свідчить про системний, інтегральний характер процесів, що відбуваютьсяв інвестиційній сфері. Іншими словами, законодавчий компонент є лише одним зчинників, хоча й дуже важливим.

Власнесфера інновацій регулюється законами України «Про наукову і науково-технічнудіяльність», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про спеціальнийрежим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків» і нарештіприйнятого минулого року закону «Про інноваційну діяльність».Цей Законвизначає правові, економічні та організаційні засади державного регулюванняінноваційної діяльності в Україні, встановлює форми стимулювання державоюінноваційних процесів і спрямований на підтримку розвитку економіки Україниінноваційним шляхом. Згідно із цим Законом державну підтримку одержуютьсуб’єкти господарювання всіх форм власності, що реалізують в Україніінноваційні проекти, і підприємства всіх форм власності, які мають статусінноваційних. Звичайно, оскільки в повному обсязі закон набрав чинності з 1січня поточного року, ще рано говорити про його позитивний вплив на реальнийпроцес інноваційного розвитку. Проте, аналіз норм цього закону дає підстави дляпринаймні поміркованого оптимізму. Йдеться насамперед про розділ «Особливості воподаткуванні та митному регулюванні інноваційної діяльності» та розділ«Фінансова підтримка інноваційної діяльності». Законодавець створив певніправові передумови для надання потужного імпульсу, здатного суттєвим чиномзмінити ситуацію на краще. Втім, не все передбачив і він. Наприклад, щодо підтримкифункціонування і розвитку сучасної інноваційної інфраструктури, державнихінноваційних фінансово-кредитних установ[29].

Безумовно,слід згадати про закон «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності вУкраїні», який визначає правові, економічні та організаційні засади формуваннята реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні.

Дляефективного розвитку інноваційного ринку потрібна реалізація широкого спектрузаходів: забезпечення фінансування ресурсами пріоритетних напрямів науковихрозробок, розширення джерел фінансування на основі спеціальних цільових,венчурних фондів, створення механізмів державного стимулювання ефективноговикористання приватних та іноземних інвестицій у наукоємні галузі, упріоритетні науково-технічні розробки, зменшення імпортозалежності економіки, атакож розширення форм інфраструктури інноваційного ринку (технопарки,технополіси, бізнес-інкубатори, наукові центри, торговельні інноваційні біржі,використання можливостей малого та середнього бізнесу).

Державнерегулювання інноваційного ринку (в рамках максимальної гармонізаціїзаконодавства України до міжнародних стандартів, прийнятих в розвинутих країнахсвіту) передбачає: пільгове оподаткування і кредитування інноваційноїдіяльності, що і зобов’язаний зробити законодавець.

Якщопроаналізувати перелік позитивних тенденцій, то вони з'явилися не завдякививаженій державній політиці по підтримці і розвитку інноваційних процесів, азавдяки саморегулюючим ринковим механізмам. Держава у даному процесі не займаєпровідних позицій. Саме відсутність тісної ефективної кооперації державнихорганів з наукою, бізнес-освітою та ринковими структурами не лише не дозволяєрозв'язувати існуючі проблеми, а й сприяє породженню нових проблем, що щебільше ускладнює ситуацію з забезпеченням розвитку інноваційних процесів вУкраїні.

Проблеми,що стримують розвиток інноваційних процесів в Україні [29]:

· відсутністьнауково-методологічної бази формування інноваційної системи;

· відсутність системності уздійснюваних державою заходах щодо реалізації інноваційного потенціалунаціональної економіки;

· державне управлінняінноваційною діяльністю здійснюється без чітко сформульованої стратегіїнауково-технологічного та інноваційного розвитку, інтегралу її реалізації,послідовної на виваженої зовнішньої та внутрішньої економічної політики;

· відсутність дієвої системипріоритетів розвитку науково-технологічної сфери:

· пріоритети інноваційногорозвитку проголошені cуто формально, механізми їх реалізації не відпрацьовані;

· неготовність апаратудержавного управління до предметної діяльності, спрямованої на інноваційнийрозвиток економіки;

· державне управлінняінноваційною діяльністю забезпечується за галузевим принципом;

· нескоординованість дійсуб'єктів інноваційної діяльності;

· недостатність фінансовихресурсів для забезпечення наукових досліджень та впровадження інноваційнихрозробок:

· незважаючи на деякі успіхи встабілізації макроекономічних показників, не вдається домогтися відчутнихрезультатів в створенні сприятливих умов для інноваційної діяльностівітчизняних виробників, що зокрема відбивається на показниках експортуінноваційної продукції;

· інноваційна сфера нашоїкраїни і досі не стала по-справжньому привабливою для вітчизняних та іноземнихінвесторів. Значною мірою такий результат пов'язаний з обмеженими можливостямидержави в спрямуванні фінансових потоків в інноваційний розвиток економіки інедостатнім державним стимулюванням інноваційної діяльності;

· в Україні не завершилисьпроцеси перерозподілу власності;

· недовершеністьнормативно-правової системи регулювання і стимулювання інноваційної діяльності;

· незважаючи на те, що базовезаконодавство, необхідне для формування в Україні розвиненого ринкуінноваційної продукції, вже значною мірою створено, його практичне використаннястримується вкрай недостатньою інфраструктурою, нерозвиненістю системи захистуінтелектуальної власності;

· повільне формування вУкраїні сучасного і масштабного ринку інноваційної продукції;

· спроби здійснення галузевих «технологічнихстрибків» за умов збереження загальної несприятливості підприємницького таінвестиційного клімату в країні, надмірного фіскального тиску, неефективностіінституційної структури економіки, що обертаються втратами інших секторівекономіки. Продукція високотехнологічних галузей не знаходить збуту в іншихгалузях через великий технологічний відрив і відсутність мотивації до їївикористання, що суттєво знижує синергетичний ефект інновацій, відтак,ефективність таких «точок зростання» нівелюється в суспільному масштабі.

Зогляду на існування поряд з проблемами, які можна розглядами по-різному, – і якпозитив і як негатив, позитивних тенденцій розвитку інноваційних процесів,спробуємо віднайти шляхи для розв'язання та вирішення даних проблем [26].

Реалізаціяінноваційно-інвестиційної моделі розвитку України неможлива без зміцненнябанківської системи. Інвестування завжди пов’язано з ризиками, інноваційнадіяльність найбільш ризикована. Це одна з основних причин того, що банкинеохоче кредитують інноваційні проекти.

Зогляду на те, що головними завданнями стратегії інноваційної політики України єзабезпечення збалансованої взаємодії наукового, технічного, виробничого тапідприємницького потенціалів, розробка та впровадження механізму активізаціїінноваційної діяльності суб'єктів підприємництва, поширення інновацій в усіхсферах національної економіки, національна стратегія, орієнтована на формуванняінноваційної моделі розвитку, повинна поєднувати:

· безпосередні заходинаціонального та регіонального рівнів, здійснювані за прямого бюджетногофінансування, які сприятимуть поліпшенню якісних характеристик вітчизняногонауково-технологічного потенціалу, інтенсифікації опановування науковимизнаннями та новими технологіями, всебічному розвиткові людського капіталу;

· здійснення суб'єктаминаціональної економіки інноваційної діяльності та інвестицій інноваційногоспрямування в конкурентному середовищі, збільшення пропозиції інноваційнихпродуктів, технологій та знань.

Наголошуючина збалансованій взаємодії всіх суб'єктів господарювання, варто було бнаголосити ще й на консолідації для забезпечення цієї взаємодії зусильвиконавчих державних інституцій з метою становлення системинормативно-правового, організаційного, інформаційно-аналітичного та фінансовогозабезпечення інноваційних процесів в Україні. А забезпечення виконання даноїмісії закріпити за такою структурою Кабінету Міністрів як Державне агентствоУкраїни з інвестицій та інновацій, виходячи з його основних завдань згідноПоложення про Держінвестицій, а саме:

1. формування державноїполітики у сфері інвестицій та інноваційної діяльності;

2. забезпечення реалізаціїдержавної політики у сфері інвестицій та інноваційної діяльності;

3. створення національноїінноваційної системи для забезпечення проведення ефективної державної інноваційноїполітики;

4. координація роботицентральних органів виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності.

Основнимиконсолідованими завданнями, які сприятимуть інноваційному розвитку на рівнідержави є:

· формуванняінноваційно-орієнтованої структури національної економіки;

· покращенняорганізаційно-фінансової інфраструктури інноваційної діяльності;

· цілеспрямована підготовкакадрів високої кваліфікації для високотехнологічних галузей, а також менеджерівінноваційної діяльності;

· створення ринку інноваційноїпродукції, на якому буде забезпечений належний рівень захисту інтелектуальноївласності;

· широке застосування в усіхгалузях економіки і сферах суспільного життя інформаційно-комунікаційнихтехнологій;

· вдосконалення системидержавної підтримки інноваційної діяльності та її регулювання;

· підвищення інноваційноїкультури суспільства.

Якщоодним із завдань, виконання якого повинно бути забезпечено Держінвестиціями, єкоординація роботи центральних органів виконавчої влади у сфері інноваційноїдіяльності та враховуючи запропоновану нами для Держінвестицій місію, доцільноговорити про координацію даною структурою розробки стратегії інноваційногорозвитку України та, відповідно, її впливу на формування ВВП. А можливостітакого впливу існують [31].

Розробкастратегії інноваційного розвитку та можливості завдяки її реалізації вплинутина формування ВВП потребує розробки алгоритму сутнісних ендогенних (тих, щопояснюють) та екзогенних (тих, за допомогою яких пояснюють) зв'язків.

Пояснюючамодель допоможе зрозуміти функціонування та розвиток інноваційних процесів,розкриваючи причинно-наслідкові або функціональні зв'язки процесів і явищ.

Уцьому потрібно визначитись структурі, яка буде займатися розробкою стратегіїінноваційного розвитку.

Модельприйняття економічних рішень щодо розробки стратегії інноваційного розвитку маєбудуватися на основі пояснюючих моделей (надавши певних значень ендогеннійвеличині можна сформулювати рішення щодо змін екзогенних величин).

Данийаналітичний матеріал є попереднім баченням підходів щодо забезпечення розвиткуінноваційних процесів в Україні. Більш глибокий аналіз даних процесів тарозробка стратегії інноваційного розвитку потребує залучення до даної роботиекспертів і фахівців профільних ринкових структур.

Інноваційнасистема України переживає не найкращі часи свого становлення та розвитку, щопов'язано, перш за все з політичними подіями та постійними процесамиперерозподілу влади на рівні Кабінету Міністрів України. Постійний перерозподілсфер впливу як міністерствами, відомствами, так і їх керівними особами недозволяє створити дану систему як систему організаційно-економічного таінформаційного забезпечення розвитку інноваційних процесів на рівні держави, атим паче – дати змогу даній системі розвиватися, поширюватися і ефективнопрацювати в ринку і на ринок України.

Ринокінновацій, дякуючи тому, що він «ринок», дозволяє собі формувати свої власнітенденції розвитку, не надіючись на державну підтримку, а ще й допомагаючидержавним органам забезпечувати виконання ними своїх, не зрозумілих з точкизору стратегічного менеджменту, місій, виписаних у законодавчих та виконавчихдокументах при їх створенні.


Список використаних джерел

1.  Аникин Б.А., Тяпухин А.П. Коммерческая логистика:учеб. – М.: Пороспект, ТД «Велби», 2005. – 437 с.

2.  Белоусов А.Г., Стаханов Д.В., Стаханов В.Н. Коммерческаялогистика. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 224 с.

3.  Валевич Р.П., Давыдов Г.А. Экономикаторгового предприятия. – Мн.: Высшая школа, 2006.

4.  Васильев Г.А., Ибрагимов Л.А., Нагапетьянц Н.А., Каменева Н.Г.Логистика: Учеб. пособие / ВЗФЭИ. – М.: Экономическое образование, 2003. – 98 с.

5.  Внутрішній ринок України: стан та перспективи розвитку (Оглядматеріалів круглого столу) // Вісник Київського національного торговельно-економічногоуніверситету. – 2001. – №6. – С. 3–10;

6.  Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для высших и среднихспециальных учебных заведений. – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг»,2003. – 228 с.

7.  Гаджинский А.М. Основылогистики – М.: Инф.-внедр. Центр «Маркетинг». 2005.

8.  Гарнов А.П. Логистикакак перспективная предпринимательская задача – М.: РЭА им. Г.В. Плеханова,2000

9.  Голиков Е.А. Управлениематериальными ресурсами и организация оптовой торговли средствами производства– М.: РЭА им. Г.В. Плеханова, 2000

10.  Голиков Е.А., Пурлик В.М. Основылогистики и бизнес-логистики – М.: РЭА им. Г.В. Плеханова, 2007

11.  Голиков Е.А. Маркетинги логистика – М.: Издательский дом «Дашков и К?», 2001

12.  Гордон М.П., Карнаухов С.Б. Логистикатовародвижения. – М, Центр экономики и маркетинга., 2000.

13.  Дегтяренко В.Н. Основылогистики и маркетинга – Р.н/Д.: «Экспертное бюро» – М.: Гардарика, 2001

14.  Джонсон Дж., Вуд Д. Вордлоу Д., Мерфи П. Современная логистика:Пер. с англ. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2002. – 624 с.

15.  Інноваційнезаконодавство України: Повне зібрання нормативно-правових актів. У 3-х т.Укладачі: авт. кол. / За заг. ред. В.В. Костицького. – К., 2003. – Т. 1. –284 с.; К., 2003. – Т. 2. – 192 с.; К., 2003. – Т. 3. – 152 с.

16.  Котлер Ф. Основымаркетинга. Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. статья Пеньковой Е.М. –Спб.: Питер, 2205

17.  Кравченко Л.И. Анализхозяйственной деятельности в торговле и общественном питании. – Мн.: Высшаяшкола, 2000.

18.  Логистика / Под ред. Аникина Б.А.– М.: ИНФРА-М, 2004

19.  Логистика на предприятии. – Москва: Финансы и статистика, 2004. –396 с.

20.  Логистика: Учеб. пособие / О.Г. Туровец, В.Н. Родионова;– Воронеж: Воронеж. гос. техн. ун-т, 2004. – 90 с.

21.  Неруш Ю.М. Коммерческаялогистика. Учебник – М.: Юнити, 2002

22.  Николайчук В.Е. Логистика: Учеб. пособие. – СПб.: Питер,2001. – 160 с.

23.  Новиков О.А., Семененко А.А. Производственно-коммерческаялогистика – СПб. Изд-во УЭФ, 2000

24.  Покрешук О. Загальні концепції врегулювання торгових правовідносин узаконодавстві України // Право України. – 2001. – №4. – С. 65–69;

25.  Покрещук О. Місце торгового кодексу в правовій системі України //Підприємництво, господарство і право, 2001.– №5.-С. 3–6.

26.  Проблеми тапріоритети формування інноваційної моделі розвитку економіки України. Жаліло Я.А.,Архієреєв С.І., Базилюк Я.Б. та ін. – К.:, 2006.

27.  Пурлик В.М. Логистикаторгово-посреднической деятельности – М.: Высшая школа, 2000

28.  Родников А.Н. Логистика.Терминологический словарь – М.: Экономика, 2000.

29.  Радіонова І.Ф.Макроекономіка: теорія та політика: Підручник. – К.: Таксон, 2004. – 348 с.

30.  Савицкая Г.В. Анализхозяйственной деятельности предприятия. – М.: Экоперспектива, 2002.

31.  Савченко А.Г.Макроекономіка: Підручник. – К.: КНЕУ, 2005. – с. 43–53.

32.  Семененко А.И. Введениев теорию обоснования логистических решений – СПб.: СПбГУЭФ, 2001

33.  Сергеев В.И. Менеджментв бизнес-логистике – М.: «Филинъ», 2000.

34.  Смехов А.А. Введениев логистику – М.: Транспорт, 2003

35.  Транспортная логистика /под ред. Миротина Л.Б. – М.: изд-во МАДИ, 2001.

36.  Экономика предприятия /Под ред. В.Я. Горфинкеля. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2004.

еще рефераты
Еще работы по менеджменту