Реферат: Організація праці менеджера

Задача 1

Робочі місцяслужбовців обладнанні письмовими столами і стільцями застарілої конструкції інедостатнім набором засобів оргтехніки. Удосконалення організації їх праціпередбачає оснащення 21 робочих місць столами спеціальної конструкції,обладнаних ящиками різного об’єму і відповідного характеру для зберігання в нихдокументів. Це дозволить спростити та прискорити пошук необхідних документів.Одночасно збільшується набір засобів малої оргтехніки, яка спрощуєкореспонденцію і закріплення документів. Обчислити економічну ефективністьзаходів щодо удосконалення організації робочих місць.

Вихідні дані.

1.  Затрати на впровадження Зод,грн. – 21000.

2.  Витрати часу (річні), год.

А) на пошукдокументів:

— до впровадженнязаходів Т1 — 250

— післявпровадження заходів Т2 — 123

Б) на обробкукореспонденції і документів:

— до впровадженнязаходів Т3 — 68

— післявпровадження Т4 — 25

3. Середньогодинна з/пл. працівників ЗП, грн. – 3,80

4. Відрахуванняна соцзахист, пенсійний фонд та інше, % — 39,5

5. Амортизаційнівідрахування, % — 7,3

6. Витрати напоточний ремонт, Зр, грн. – 8700

1. Економія позаробітній платі:

Ез.пл. = (Т1 –Т2) + (Т3 – Т4) * 3,80 + 39,5% + 7,3% = 966,9 грн.


3.  Амортизаційні витрати:

А = Ц опт. * На-100

Ц опт. — оптоваціна обладнання

На — нормаамортизації

А = (21000*15)/100 = 3150 грн.

2. Термінокуплення обладнання: Т ок. = К1 — К2+В заг.

Е ум.річ.

Ток .= (21000 +8700) / 20304,9 = 1,4року.

К1 — капітальнівитрати (Цопт) нового обладнання

К2 — вартістьреалізації обладнання, яке вибуло. К2 = О

В заг. — витратизагальні на утримання нового обладнання

3. Коефіцієнтекономічної ефективності: Е = 1 / Т ок.

Е=1/1,4 = 0,71

Задача 4. Скластиплановий баланс (бюджет) робочого часу і визначити ефективний фонд робочогочасу на одного працівника в рік при умові, що: календарних днів у році – 365,святкових та вихідних – 112, передсвяткових – 6.

При умові, щокалендарних днів у році – 365, святкових та вихідних — 112, передсвяткових – 6.З урахуванням вищенаведених даних баланс часу становить 247 днів.

З них:

1) черговівідпустки:


50,4 год.;

31,5 год.;

75,6 год.

__________________

19,7 днів

2) відпустки узв’язку з пологами — 5,68 днів;

3) дні хвороби — 2,22 днів;

4) виконаннягромадських доручень – 1,92 днів;

5) годуваннядітей – 2,22 днів;

6) скороченийробочий день підлітків – 0,49 днів.

7) робочих днів –214,8.

Завдання 2

Скласти таоформити посадову інструкцію начальника інструментальної частини

 

Посадоваінструкція

Начальникаінструментальної частини

1.Загальні положення

1.1. Начальникінструментальної частини належить до професійної групи «Керівники».

1.2. Начальникінструментальної частини призначається на посаду й звільняється з посади увстановленому чинним трудовим законодавством України порядку наказом директорапідприємства.

1.3. Начальникінструментальної частини безпосередньо підпорядковується __________підприємства.

2.Завдання та обов’язки

2.1. Забезпечуєбезперервну і технологічно правильну експлуатацію та надійну роботуустаткування, підвищення його змінності, додержання в працездатному стані зпотрібним рівнем точності.

2.2. Організуєрозробку планів огляду, випробувань та профілактичних ремонтів устаткуваннязгідно з положеннями системи планово-запобіжного ремонту, затверджує ці плани іконтролює їх виконання, забезпечує технічну підготовку виробництва.

2.3. Узгоджуєплани (графіки) з підрядними організаціями, залученими для проведення ремонтів,своєчасно забезпечує їх необхідною технічною документацією, бере участь ускладанні титульних списків на капітальний ремонт.

2.4. Організуєроботу з обліку наявності та руху устаткування, складання і оформленнятехнічної і звітної документації.

2.5. Керує розробкоюнормативних матеріалів щодо ремонту устаткування, витрат матеріалів наремонтно-експлуатаційні потреби, аналізом показників його використання,складанням кошторисів на проведення ремонтів, оформленням заявок на придбанняматеріалів та запасних частин, необхідних під час експлуатації устаткування.

2.6. Готуєвисновки і відгуки на проекти стандартів, технічних завдань та інших документівщодо ремонтопридатності, надійності і міцності.

2.7. Бере участьу роботі комісій з приймання в експлуатацію збудованих об'єктів і змонтованогоустаткування.

2.8. Організує звикористанням ЕОМ основні роботи з управління та планування технічногообслуговування і ремонтних робіт механічного устаткування.

2.9. Бере участьв організації обліку та зберігання запасних частин.

2.10. Організуєміжремонтне обслуговування, своєчасний та якісний ремонт і модернізаціюустаткування, роботу з підвищення його надійності та довговічності, технічнийнагляд за станом, утриманням, ремонтом будівель і споруд, забезпечуєраціональне використання матеріалів для виконання ремонтних робіт.

2.11. Бере участьу підготовці пропозицій з атестації, раціоналізації, обліку та плануванняробочих місць, модернізації устаткування, реконструкції, технічногопереозброєння підприємства, упровадження засобів комплексної механізації таавтоматизації технологічних процесів, охорони навколишнього середовища, урозробці планів підвищення ефективності виробництва.

2.12. Організуєпроведення інвентаризації основних виробничих фондів, визначає застаріле устаткування,об'єкти, що потребують капітального ремонту, і встановлює черговість проведенняремонтних робіт.

2.13. Бере участьв експериментальних, налагоджувальних та інших роботах з упровадження іосвоєння нової техніки, у випробуваннях устаткування, у прийманні нового тавідремонтованого устаткування, реконструйованих будівель і споруд.

2.14. Вивчаєумови роботи устаткування, окремих вузлів та деталей, розробляє і здійснюєзаходи щодо запобігання непланових зупинок устаткування, подовження строківслужби вузлів та деталей, міжремонтних періодів, поліпшення зберіганняустаткування, підвищення надійності його в експлуатації.

2.15. Організуєна підприємстві спеціалізований ремонт, централізоване виготовлення запаснихчастин, вузлів та змінного устаткування.

2.16. Бере участьу вивченні причин зношування устаткування, його простоїв, розслідуванні аварій,розробці та впровадженні заходів щодо їх ліквідації та запобігання.

2.17. Керуєрозробкою та впровадженням заходів щодо заміни малоефективного устаткуваннявисокопродуктивним, скорочення незапланованих ремонтів та простоївустаткування, зниження затрат на ремонт та його утримання на основізастосування прогресивних методів ремонту і відновлення деталей, вузлів тамеханізмів.

2.18. Забезпечуєконтроль за якістю робіт з монтажу устаткування, раціональними витратами коштівна капітальний ремонт, за правильністю зберігання устаткування на складах,своєчасністю перевірки та пред'явлення інспекції державного технічного наглядупідйомних механізмів та інших об'єктів, внесенням змін у паспорти устаткування.

2.19. Вживаєзаходів щодо виявлення невикористаного устаткування та його реалізації,поліпшення експлуатації діючого устаткування, організації ремонтних робіт наоснові механізації праці та впровадження передового досвіду, вдосконаленняорганізації праці працівників ремонтної служби.

2.20. Забезпечуєдодержання правил і норм охорони праці під час проведення ремонтних робіт.

2.21. Бере участьу розробці та впровадженні заходів щодо створення безпечних і сприятливих умовпраці під час експлуатації та ремонтування устаткування, в розглядіраціоналізаторських пропозицій стосовно поліпшення роботи устаткування, готуєвідгуки та висновки на більш складні з них, а також на проекти державних,галузевих нормативів і стандартів, сприяє впровадженню прийнятихраціоналізаторських пропозицій.

2.22. Керуєпрацівниками відділу і підрозділами, які здійснюють ремонтне обслуговуванняустаткування, будівель та споруд підприємства.

3. Права

Начальникінструментальної частини має право:

3.1. Діяти відімені відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами,представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з іншими організаціями зпитань експлуатації обладнання підприємства.

3.2. Брати участьв підготовці проектів наказів, інструкцій, розпоряджень, а також іншихдокументів, пов’язаних з діяльністю підприємства.

3.3. Вимагати таотримувати від керівників структурних підрозділів підприємства та фахівцівнеобхідну інформацію.

3.4. Самостійновести листування із структурними підрозділами підприємства, а також з іншимиорганізаціями, установами та підприємствами з питань, які належать докомпетенції головного механіка та не вимагають рішення директора підприємства.

3.5. Взаємодіятиз керівниками всіх структурних підрозділів з питань організації й проведенняремонтних робіт.

3.6. Даватикерівникам структурних підрозділів підприємства, фахівцям вказівки з питаньремонту, експлуатації та утримання технологічного обладнання.

3.7. В межахсвоєї компетенції підписувати та візувати документи, видавати за своїм підписомрозпорядження по підприємству з питань ремонту, експлуатації та утриманнятехнологічного обладнання.

3.8. Заборонятироботу на обладнанні у випадках грубого порушення правил технологічноїексплуатації, незадовільного стану технологічного обладнання, загрози аварії,нещасних випадків.

3.9. Вноситипропозиції керівництву підприємства про притягнення до матеріальної тадисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок.

4.Відповідальність

Начальникінструментальної частини несе відповідальність:

4.1. За неналежневиконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що визначені даноюпосадовою інструкцією, а також роботу підлеглих йому працівників з питаньїхньої виробничої діяльності – в межах визначених чинним законодавствомУкраїни.

4.2. Заправопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності в межах,передбачених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавствомУкраїни.

4.3. Невиконаннянаказів, розпоряджень і доручень директора підприємства.

4.4.Незабезпечення дотримання трудової й виконавської дисципліни працівникамипідлеглих служб і персоналу, що перебувають у підпорядкуванні Головногомеханіка.

4.5. Зарозголошення відомостей, що становлять службову або комерційну таємницю.

4.6. За завданняматеріальної шкоди, в межах, визначених чинним цивільним та трудовимзаконодавством України.

5. Начальник інструментальноїчастини повинензнати:

5.1. Постанови,розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали зорганізації ремонту устаткування, будівель, споруд.

5.2. Профіль,спеціалізацію та особливості структури підприємства, перспективи його розвитку.

5.3. Технологіювиробництва продукції підприємства; організацію ремонтної служби на підприємстві.

5.4. Порядок іметоди планування роботи устаткування та проведення ремонтних робіт.

5.5. Системупланово-запобіжного ремонту і раціональної експлуатації технологічногоустаткування.

5.6. Виробничіпотужності, технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення тарежими роботи устаткування підприємства, правила його експлуатації.

5.7. Методимонтажу та ремонту устаткування, організацію і технологію ремонтних робіт.

5.8. Порядокскладання відомостей дефектів, паспортів, альбомів креслень запасних частин,інструкцій з експлуатації устаткування та іншої технічної документації.

5.9. Правилаприймання і здавання устаткування після ремонту.

5.10. Вимогиорганізації праці під час експлуатації, ремонтування та модернізаціїустаткування і ремонтної оснастки.

5.11. Передовийвітчизняний та світовий досвід ремонтного обслуговування підприємства.

5.12. Економіку,організацію виробництва, праці і управління; трудове законодавство.

5.13. Правилавнутрішнього трудового розпорядку.

6. Кваліфікаційнівимоги

— Повна вищаосвіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломнаосвіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня:для магістра — не менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років.

7. Взаємовідносиниза посадою

7.1. Завідсутності головного механіка його обов’язки виконує особа, призначена увідповідному порядку. Ця особа набуває відповідних прав і несе відповідальністьза належне виконання покладених на неї обов’язків.

7.2. Для виконанняобов’язків та реалізації прав головний механік взаємодіє:

— з головнимтехнологом з питань отримання плану розташування обладнання, планівмодернізації обладнання, технологічної документації на обладнання, пропозиціїщодо удосконалення процесу обслуговування обладнання.

Керівник

структурногопідрозділу (П.І.Б.) “__”________200_р.

Узгоджено

Начальникюридичного відділу (П.І.Б.) “__”_________200_р.

Зінструкцією ознайомлений (П.І.Б.) “__”_________200_р.

На ТОВ «ВіаСофт»розроблений бізнес-план впровадження автоматизованої системи управліннявиробництвом. Планується організувати на базі підприємства консалтинговийінформаційний центр на основі диспетчеризації. Виконання плану покладено наголовного економіста.

Скластирозпорядження від імені головного економіста диспетчеру підприємства пропідготовку звітної інформації щодо використання засобів диспетчеризації упопередньому році і надання матеріалів для оформлення заявки на придбаннявідповідних технічних засобів зв’язку і обладнання.


ТО«²АСОФТ»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ№ 12 03.05.2009р.м. Вінниця

Пропідготовку звітної інформації щодо використання засобів диспетчеризації упопередньому році і надання матеріалів для оформлення заявки на придбаннявідповідних технічних засобів зв’язку і обладнання.

Створитиробочу групу з перевірки якості засобів диспетчеризації з метою оцінки їхякості та можливої закупки аналогічних засобів в майбутньому.

До 12травня 2009 р. розробити систему заходів з поліпшення використання засобівдиспетчеризації у плановому році.

На протязімісяця підготовити звітну інформацію, щодо використання засобів диспетчеризаціїна ТОВ «ВіаСофт», з можливим дослідженням можливості додаткового закупівліобладнання для даного інформаційного центру.

Контрольза виконанням цього розпорядження покласти на головного диспетчера Лаврова М.К.

Головнийекономіст (підпис) С.В.Цесарський

еще рефераты
Еще работы по менеджменту