Реферат: Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

Приватнийнавчальний заклад

Інститутділового адміністрування

Кафедраменеджменту та маркетингу

Курсоваробота

Здисципліни

«Менеджменторганізацій»

на тему:

«Вдосконалення системи управлінняперсоналом організації»

(за матеріалами ЗАТ «Страхова група«ТАС» Криворізька філія)

Роботувиконав:

Студентгр.ЗМО-04 V курсу

Керівник:

МалийБ.М.

Оцінка:________________________

Підписвикладача:_______________

Кривий Ріг

2009


ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМОРГАНІЗАЦІЇ

1.1 Управління персоналом організації у системісучасного менеджменту

1.2 Кадрова політика та система управляння персоналоморганізації

1.3 Оцінка персоналу як важливий елемент управлінняколективом організації

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТАОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАТ «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС» КРИВОРІЗЬКАФІЛІЯ

2.1 Характеристика та аналіз господарської діяльностіорганізації

2.2 Мотивація та діюча система стимулювання праціперсоналу організації

2.3 Підбір та навчання персоналу в організації

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВЩОДО ПОЛІПШЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАТ «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС»КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ВСТУП

Головна метауправління персоналом складається в забезпеченні підприємства працівниками, щовідповідають вимогам даного підприємства, їхньої професійної і соціальноїадаптації.

Основнимизавданнями, що вирішують структури по управлінню персоналом, є: плануванняпотреби підприємства в трудових ресурсах, пошук і добір потрібних працівників, навчанняі підвищення їхньої кваліфікації, управління трудовою мотивацією, створенняумов для підвищення продуктивності праці, контроль за зміною статусупрацівників, правові питання трудових відносин.

Всяорганізаційно-управлінська діяльність, і насамперед мотиваційна, у сукупностіспрямована на активізацію усіх внутрішніх ресурсів працівників і їх максимальноефективне використання. Такимчином, актуальність дослідження проблем, пов’язаних із оптимізацією процесууправління персоналом на сьогодення важко перебільшити.

Мета дослідження- обґрунтування методів і заходіввдосконалення системи управління персоналом підприємства.

Об’єктом дослідження є система управління персоналом ЗАТ«Страхова група «ТАС» Криворізька Філія.

Предметом дослідження є особливості управління персоналомв страхових компаніях України.


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІАСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

1.1Управління персоналом організації у системі сучасного менеджменту

Сьогодні всі розуміють,що для того щоб розвиватись, одержувати прибуток і зберегтиконкурентоспроможність організації, керівництво повинно оптимізувати віддачувід вкладень будь-яких ресурсів: матеріальних, фінансових і головне – людських.Коли організація дійсно турбується про людей, її загальна філософія, клімат і настрійобов'язково відбивається на результатах.

Управління персоналом –це діяльність організації, спрямована на ефективне використання людей(персоналу) для досягнення цілей, як організації, так і індивідуальностей(особистих).[5]

З цього випливає, щопоняття «управління персоналом» має два основних аспекти:

1) функціональний;

2) організаційний.

У функціональномувідношенні під управлінням персоналом розуміється виконання найважливішихелементів:

o     Визначеннязагальної стратегії;

o     Плануванняпотреби організації у персоналі з урахуванням діючого кадрового складу;

o     Залучення, відбірта оцінка персоналу;

o     Підвищеннякваліфікації персоналу та його перепідготовка;

o     Системапросування по службі (управління кар'єрою);

o     Звільненняперсоналу;

o     Побудова таорганізація робіт, у тому числі визначення робочих місць, функціональних ітехнологічних зв'язків між ними, змісту та послідовності виконання робіт, умовпраці;

o     Політиказаробітної платні та соціальних послуг;

o     Управліннявитратами на персонал.

В організаційномувідношенні управління персоналом охоплює всіх працівників і всі структурніпідрозділи і організації, які несуть відповідальність за роботу з персоналом.

Підприємство або йогоперсонал (штатний склад) є ключовим фактором розвитку, тому що коли підприємствопроявляє турботу про своїх людей, ці результати обов'язково позначаються найого діяльності.[2]. Ось чому персоналом треба управляти на основінайважливіших аспектів теорії і практики менеджменту.

Менеджмент персоналу – цедіяльність на підприємствах, спрямована на найбільш ефективне використанняпрацівників для досягнення організаційних і особистих цілей. (рис.1.1.)

Управління персоналом

 

/>

 

/>Це діяльність спрямована на вирішення службових потреб, підтримку розвитку персоналу, кожного окремого працівника, удосконалення умов праці з метою виконання завдань організації

 

 

/>Розглядає кожного працівника як особистість і пропонує послуги по задоволенню індивідуальних потреб.

 

/>

 

/>Орієнтоване на майбутнє. Ефективне управління персоналом повинно допомагати організації забезпечувати її компетентними кадрами і в довгостроковій перспективі

/> /> /> />

Рис.1.1. Напрямкидіяльності менеджменту персоналу.

еще рефераты
Еще работы по менеджменту